Sunteți pe pagina 1din 104

Instrucțiuni de utilizare

Uscător de rufe cu pompă de căldură

Este esenţial să citiţi instrucţiunile de utilizare înainte de amplasare - in-


stalare - punerea în funcţiune. Astfel vă protejaţi şi evitaţi pagubele.

ro-RO Nr. M.10 263 620


Protejarea mediului înconjurător
Aruncarea ambalajului de Asiguraţi-vă că uscătorul vechi nu pre-
transport zintă nici un pericol pentru copii cât
timp este depozitat pentru aruncare.
Ambalajul protejează aparatul împotriva
pagubelor din timpul transportului. Am- Uscare economică
balajul a fost fabricat din materiale care
nu dăunează mediului înconjurător la Pentru a evita timpii inutil de lungi la us-
aruncare şi care în mod normal pot fi care, precum şi consumul inutil de
reciclate. energie electrică:

Prin readucerea ambalajelor în circuitul – Centrifugaţi rufele la viteză maximă în


materialelor se economisesc materii pri- maşina de spălat.
me şi se reduc deşeurile. Reprezentanţa De exemplu, puteţi reduce consumul
dumneavoastră va lua în primire amba- energetic cu până la 20% dacă cen-
lajul pe care îl returnaţi. trifugaţi rufele la 1600 rpm în loc de
1000 rpm.
Aruncarea vechiului uscător – Încărcaţi în uscător cantitatea maxi-
Aparatele electrice şi electronice vechi mă de rufe permisă pentru programul
conţin numeroase materiale valoroase. respectiv. Astfel, consumul de ener-
Însă ele conţin şi substanţe dăunătoare, gie electrică raportat la cantitatea de
care au fost necesare pentru funcţiona- rufe va fi minim.
rea şi siguranţa aparatelor. Dacă sunt – Asiguraţi-vă că încăperea în care este
aruncate împreună cu gunoiul menajer instalat uscătorul este aerisită bine.
sau manipulate incorect, acestea pot Dacă în aceeaşi încăpere se află şi
prezenta un pericol pentru sănătatea alte aparate producătoare de căldură,
oamenilor şi mediul înconjurător. Aşa- asiguraţi o aerisire corespunzătoare
dar nu aruncaţi vechiul uscător împreu- şi, dacă este posibil, opriţi aceste
nă cu gunoiul menajer. aparate.
– După fiecare ciclu de uscare curăţaţi
filtrele de scame din deschiderea uşii.

Utilizaţi în schimb punctul de colectare


amenajat în apropierea locuinţei dum-
neavoastră pentru returnarea şi recicla-
rea aparatelor electrice şi electronice
vechi. Eventual vă puteţi informa la re-
prezentanţa dumneavoastră.

2
Cuprins

Protejarea mediului înconjurător   2

Indicaţii de siguranţă şi avertizări   6

Programarea uscătorului  18


Panou de comandă 18
Afişaj tactil şi butoane cu senzori 19
Meniu principal  19
Exemple de utilizare 20

Miele@home  22

Înainte de prima utilizare  24

EcoFeedback  26

1. Modul corect de uscare a rufelor  27


Aspecte legate de spălarea rufelor 27
Pregătirea rufelor înainte de uscare 27
Simbolurile etichetelor de îngrijire a rufelor  28
Recomandări pentru uscare 28

2. Încărcarea uscătorului  29

3. Selectarea şi pornirea programului  30


(1) Programe 30
(2) Programe favorite 33
(3) Asistent pentru uscare 33
(4) Rufe mixte 33
Selectarea opţiunilor dorite sau funcţiei Start întârziat (după caz) 34
Pornirea programului 35

4. Scoaterea rufelor după încheierea programului  36


Încheierea programului/Anti-şifonare 36
Scoaterea rufelor 36

Extraopţiuni  37
Împrospătare 37
Eco 37
Anti-şifonare 37
Mod automat de recunoaştere a cantităţii de rufe 37
Acţiune blândă plus 37
Turbo 37
Privire de ansamblu programe de uscare - Extaopţiuni 38

3
Cuprins
Programe favorite  39

Asistent pentru uscare  41


Selectarea unei fibre textile 41
Lista fibrelor textile 42

Rufe mixte  43


Selectarea articolelor 43
Lista articolelor  44

Start întârziat  45

Tabelul programelor  46

Modificarea etapelor de program  53

Curăţare şi întreţinere  54


Golirea rezervorului de apă condensată 54
Pregătirea rezervorului de apă condensată pentru netezirea cu aburi 55
Filtrele de scame 56
Înlăturarea scamelor vizibile  56
Curăţarea temeinică a filtrelor de scame şi a căilor de ventilare  57
Filtrul plintei 57
Scoaterea filtrului  58
Curăţare  58
Curăţarea clapetei filtrului  58
Verificarea schimbătorului de căldură  59
Repunerea filtrului  60

Flaconul de parfum  62


Introducerea flaconului de parfum 62
Înlocuirea flaconului de parfum 64

Ghid de rezolvare a problemelor . .  66


Ghid de rezolvare a problemelor 66
Indicaţii pe afişaj 66
Rezultate de uscare nesatisfăcătoare 69
Alte probleme 70
Grilajul din dreapta jos 73
Filtru de scame în rezervorul de apă condensată 74
Duză de pulverizare pentru netezirea cu aburi 75

Serviciul de asistenţă tehnică  76


Reparaţii 76
Accesorii opţionale 76

4
Cuprins
Condiţii şi perioada de garanţie a maşinii 76

Instalare şi racordare  77


Vedere frontală 77
Vedere din spate 78
Transportarea uscătorului 78
Instalare 79
Aducerea la nivel a uscătorului  79
Ventilare  79
Înainte de a deplasa din nou uscătorul  79
Cerinţe suplimentare de instalare 80
Evacuarea apei condensate spre exterior 81
Condiţii speciale de racordare, în cazul montării unei supape unisens  81
Poziţionarea furtunului de evacuare  82
Exemple  83
Schimbarea balamalelor uşii 85
Schimbarea balamalelor  85
Montare  90
Conectare la reţeaua electrică 91

Date de consum  92

Date tehnice   93

Meniul Setări (Einstellungen)  94


Activare 94
Limba  94
Ora curentă 95
Gradele de uscare  95
Prelungirea duratei de răcire 95
Volumul alarmei sonore  96
Tonul butoanelor 96
Conductivitate 96
Consumul total 97
Cod PIN 97
Luminozitatea afişajului  98
Oprirea afişajelor 98
Oprirea maşinii 98
Afişaj de încărcare maximă 98
Memorie 99
Anti-şifonare 99
Start întârziat 99

5
Indicaţii de siguranţă şi avertizări

 Este esenţial să citiţi aceste instrucţiuni.


Acest uscător de rufe a fost fabricat conform prevederilor de sigu-
ranţă relevante. Utilizarea sa incorectă poate cauza, însă, acciden-
tarea utilizatorilor şi daune materiale.

Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de a utiliza uscătorul pentru


prima dată. Ele conţin informaţii importante pentru siguranţa, utili-
zarea şi întreţinerea uscătorului. Astfel vă protejaţi şi evitaţi pagu-
bele.

Păstraţi instrucţiunile de utilizare şi transmiteţi-le mai departe


eventualilor viitori proprietari.

Întrebuinţare corectă
 Acest uscător de rufe se utilizează în mediul casnic şi în spaţii re-
zidenţiale şi de lucru asemănătoare.
 Acest uscător de rufe nu este adecvat pentru uz în aer liber.
 Utilizaţi uscătorul doar pentru uz casnic, la uscarea articolelor
spălate în apă, pe ale căror etichete de îngrijire se specifică faptul că
pot fi uscate într-un uscător de rufe.
Orice alt tip de utilizare este inadmisibil. Compania Miele nu îşi asu-
mă nici o răspundere pentru pagubele rezultate în urma utilizării ne-
corespunzătoare sau incorecte a aparatului.

6
Indicaţii de siguranţă şi avertizări
 Acest uscător de rufe nu este destinat utilizării de către persoane
cu dizabilităţi fizice, senzoriale sau mintale, ori fără experienţă şi cu-
noştinţe de utilizare a uscătorului, cu excepţia cazului în care sunt
supravegheate sau instruite în privinţa utilizării sale de către o per-
soană responsabilă.

Siguranţa copiilor
 Nu le permiteţi copiilor sub opt ani să se apropie de uscător, de-
cât dacă îi supravegheaţi în permanenţă.
 Le puteţi permite copiilor având cel puţin opt ani să folosească
uscătorul de rufe doar după ce le-aţi explicat foarte clar modul de
utilizare şi după ce au învăţat să îl folosească în siguranţă. Ei trebuie
să cunoască şi să înţeleagă potenţialele pericole ale unei utilizări in-
corecte.
 Copiii nu trebuie lăsaţi să cureţe ori să întreţină uscătorul fără a fi
supravegheaţi.
 Supravegheaţi copiii care se află în apropierea uscătorului de rufe.
Nu le permiteţi să se joace cu acesta.

7
Indicaţii de siguranţă şi avertizări
Aspecte tehnice
 Înainte de a amplasa uscătorul de rufe, verificaţi ca acesta să nu
prezinte semne vizibile de avariere.
Nu amplasaţi şi nu puneţi în funcţiune un uscător avariat.
 Înainte de a conecta uscătorul de rufe la reţeaua electrică, verifi-
caţi ca datele de conectare (tensiune, putere şi frecvenţă), trecute pe
eticheta cu date tehnice, să corespundă instalaţiei electrice din locu-
inţă. Dacă aveţi nelămuriri, consultaţi un electrician calificat.
 Funcţionarea sigură este garantată numai dacă uscătorul este co-
nectat la reţeaua electrică publică.
 Siguranţa electrică a uscătorului de rufe poate fi garantată doar
dacă acesta este legat la un conductor de protecţie instalat conform
prevederilor relevante. Este foarte important ca această cerinţă fun-
damentală de protecţie să fie verificată şi, în cazul în care aveţi nelă-
muriri, apelaţi la un electrician calificat să verifice instalaţia clădirii.
Compania Miele nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele
unei legări la pământare inexistente sau neadecvate.
 Din motive de siguranţă, nu utilizaţi prelungitoare, prize mobile
multiple sau alte echipamente similare (pericol de incendiu prin su-
praîncălzire).
 În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit
de către un electrician autorizat de compania Miele, pentru a proteja
utilizatorii de pericole.
 Efectuarea reparaţiilor neautorizate poate atrage după sine peri-
cole neprevăzute pentru utilizator, pentru care producătorul nu îşi
asumă nici o răspundere. Lucrările de reparare pot fi efectuate doar
de către personal autorizat de compania Miele; în caz contrar înce-
tează orice drepturi de garanţie pentru pagubele ulterioare.
 Componentele defecte trebuie înlocuite doar cu piese de schimb
originale marca Miele. Doar în acest condiţii poate garanta compa-
nia Miele standardele integrale de siguranţă ale aparatului.

8
Indicaţii de siguranţă şi avertizări
 În timpul lucrărilor de curăţare şi întreţinere, uscătorul trebuie de-
conectat de la reţeaua electrică, el fiind complet deconectat doar
atunci când:
– ştecărul uscătorului este scos din priză sau
– siguranţa principală este decuplată sau
– siguranţa fuzibilă este complet deşurubată.
 Acest uscător de rufe nu poate fi utilizat în instalaţii mobile (de ex.
ambarcaţiuni).
 Orice modificare adusă uscătorului trebuie efectuată cu autoriza-
rea expresă din partea companiei Miele.

9
Indicaţii de siguranţă şi avertizări
 Informaţii referitoare la pompa de căldură şi agentul frigorific:
Acest aparat funcţionează pe baza unui agent frigorific gazos, care
este condensat prin intermediul unui condensator. Agentul frigorific
se răceşte şi se lichefiază prin procesul de condensare, fiind recircu-
lat în cadrul unui sistem cu circuit închis prin unitatea schimbătorului
de căldură, unde are loc schimbul de căldură cu aerul fierbinte folo-
sit la uscare.
– Este firesc să auziţi sunete ca de zbârnâit produse de pompa de
căldură în timpul procesului de uscare. Acestea nu influenţează
buna funcţionare a uscătorului.
– Agentul frigorific nu este inflamabil şi nici exploziv.
– În general, nu este necesar să lăsaţi uscătorul să stea o perioadă
de timp înainte de a-l conecta la reţeaua electrică, cu condiţia ca
acesta să fi fost transportat şi instalat în mod corect (citiţi „Insta-
lare şi racordare”).
În caz contrar, însă, trebuie respectată perioada de repaus reco-
mandată, deoarece altfel pompa de căldură se poate avaria.
– Acest uscător conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Închidere
ermetică.
Denumire: R134a

10
Indicaţii de siguranţă şi avertizări
 Respectaţi instrucţiunile din capitolul „Instalare şi racordare” pre-
cum şi din capitolul „Date tehnice”.
 Accesibilitatea ştecărului trebuie asigurată în permanenţă, pentru
ca uscătorul să poată fi deconectat de la alimentarea cu energie
electrică de la reţea.
 Spaţiul de ventilare dintre baza uscătorului şi podea nu trebuie
acoperit cu plinte ornamentale, covoare cu fir lung etc. În caz con-
trar nu se va asigura pătrunderea unei cantităţi suficiente de aer sub
uscător.
 Nu instalaţi uşi blocabile, uşi glisante sau uşi care se închid în di-
recţia opusă în zona de acţiune a uşii uscătorului.

Utilizare corectă
 Capacitatea maximă de încărcare este de 9,0 kg (rufe uscate).
Capacităţile de încărcare parţial reduse pentru fiecare dintre progra-
me sunt specificate în capitolul „Tabelul programelor”.
 Pericol de incendiu!
Acest uscător nu se conectează la prize controlabile (de ex. printr-un
temporizator) sau la instalaţii electrice cu deconectare la atingerea
unor sarcini de vârf.
În cazul în care programul de uscare a fost întrerupt înainte de termi-
narea fazei de răcire, există pericolul de autoaprindere a rufelor.

11
Indicaţii de siguranţă şi avertizări
 Pentru a preveni riscul de incendiu, este interzisă uscarea urmă-
toarelor materiale în uscător:
– articole care nu au fost spălate.
– articole (de ex. echipament de lucru) care nu au fost curăţate te-
meinic şi care au rămas murdare de ulei, grăsimi sau alte resturi
(de ex. cosmetice, loţiuni etc.). Dacă articolele nu au fost curăţate
temeinic, există pericolul ca acestea să se aprindă atunci când
sunt încălzite, chiar şi după ce au fost scoase din uscător, la fina-
lul programului.
– articole tratate cu agenţi de curăţare inflamabili, sau care conţin
resturi de acetonă, alcool, benzină, gazolină, kerosen, agenţi de
îndepărtare a petelor, terebentină, ceară, agenţi de îndepărtare a
cerii sau alte substanţe chimice (de ex. mopuri, cârpe de şters pe
jos).
– articole pătate cu spumă de păr, fixativ de păr, soluţii de îndepăr-
tare a lacului de unghii sau alte substanţe asemănătoare.

Atunci când spălaţi astfel de articole foarte puternic pătate:


asiguraţi-vă că folosiţi suficient detergent şi selectaţi o temperatu-
ră ridicată. Pentru a vă asigura că le-aţi curăţat temeinic, le puteţi
spăla de mai multe ori.

12
Indicaţii de siguranţă şi avertizări
 Scoateţi din buzunare toate obiectele (de ex. brichete, chibrituri).
 Avertizare: Nu opriţi uscătorul înainte de încheierea programului
de uscare. Dacă faceţi acest lucru şi scoateţi imediat rufele, aparatul
poate emite o cantitate mare de căldură.
 Folosiţi balsam de rufe şi produse similare conform instrucţiunilor
de pe ambalajele produselor.
 Pentru a preveni riscul de incendiu, este interzisă uscarea urmă-
toarelor materiale şi articole în uscător:
– articole
care au fost curăţate în prealabil cu substanţe chimice in-
dustriale (precum cele folosite în curăţătorii chimice).
– ţesături
care conţin mult cauciuc, cauciuc buretos sau materiale
de consistenţă asemănătoare cauciucului. De exemplu, produse
realizate din cauciuc spongios latex, căşti de duş, materiale im-
permeabile, articole cauciucate şi articole de îmbrăcăminte sau
perne umplute cu cauciuc spongios.
– articole
umplute sau căptuşite (de ex. perne, jachete). În cazul în
care cusăturile acestora sunt desfăcute, căptuşeala poate ieşi în
afară, cu riscul de a se aprinde în uscător.

13
Indicaţii de siguranţă şi avertizări
 La multe programe, faza de încălzire este urmată de o fază de ră-
cire, astfel încât articolele să nu fie prea fierbinţi şi să poată fi scoa-
se cu uşurinţă (de asemenea, astfel se reduce riscul ca articolele să
se autoaprindă). Programul se încheie abia după finalizarea fazei de
răcire.
Aşteptaţi întotdeauna ca programul să se încheie, înainte de a scoa-
te rufele.
 Nu permiteţi nimănui să se aşeze pe uşa uscătorului ori să se
sprijine de aceasta. Aparatul se poate răsturna.
 Închideţi întotdeauna uşa după utilizare. Astfel:
– copiiinu se vor urca pe sau în uscător şi nu vor ascunde diverse
obiecte în el.
– animalele de companie şi alte animale mici nu se vor urca în us-
cător.
 Uscătorul de rufe nu trebuie utilizat:
– cu filtrele de scame deteriorate.
– cu filtrul plintei deteriorat.
Cele de mai sus pot cauza o acumulare excesivă de scame, care
poate duce, la rândul ei, la defecţiuni.
 Curăţaţi filtrele de scame după fiecare ciclu de uscare!
 Filtrele de scame şi filtrul plintei trebuie uscate complet după cu-
răţarea cu apă. Dacă acestea sunt încă umede sau ude când le re-
puneţi, buna funcţionare a uscătorului poate fi afectată.
 Nu amplasaţi uscătorul în încăperi cu temperaturi sub limita de în-
gheţ. La temperaturi apropiate de 0oC, este posibil ca uscătorul să
nu poată funcţiona corespunzător. Există riscul avarierii aparatului
dacă apa condensată îngheaţă în pompă sau în furtunul de evacua-
re.

14
Indicaţii de siguranţă şi avertizări
 Dacă apa este evacuată la exterior prin furtunul de evacuare, în
loc să fie colectată în rezervorul de apă condensată, verificaţi ca fur-
tunul să fie fixat bine de chiuvetă sau cadă.
Astfel veţi evita alunecarea acestuia şi daunele provocate de vărsa-
rea apei.
 Apa condensată nu este potabilă.
Dacă este băută, aceasta poate cauza probleme de sănătate atât
oamenilor, cât şi animalelor.
 Păstraţi întotdeauna zona din jurul uscătorului curată de praf şi
scame.
Praful atras în aparat poate cauza, în timp, blocarea unităţii schim-
bătorului de căldură.
 Nu spălaţi uscătorul cu furtunul.

15
Indicaţii de siguranţă şi avertizări
Utilizarea flaconului de parfum (accesoriu opţional)
 Folosiţi doar flacoane de parfum originale Miele.
 Flaconul de parfum trebuie păstrat în ambalajul său original, aşa-
dar păstraţi-i ambalajul.
 Atenţie! Parfumul se poate scurge din flacon. Asiguraţi-vă că
menţineţi tot timpul flaconul, respectiv filtrul de scame cu flaconul
inserat, în poziţie orizontală în timp ce îl transportaţi, şi nu îl înclinaţi
ori aşezaţi pe nici o suprafaţă.
 Folosiţi o lavetă absorbantă pentru a şterge imediat eventualii
stropi de parfum scurşi pe pardoseală, pe uscător sau pe compo-
nentele acestuia (de exemplu, filtrul de scame).
 Dacă parfumul care s-a scurs din flacon: a intrat în contact cu
pielea - spălaţi pielea temeinic cu apă şi săpun. a intrat în contact
cu ochii - clătiţi ochii cu apă proaspătă timp de cel puţin 15 minute.
a fost ingerat - clătiţi gura temeinic cu apă curată. Contactaţi medi-
cul în cazul contactului cu ochii şi al ingerării!
Dacă parfumul care s-a scurs din flacon a intrat în contact cu arti-
cole de îmbrăcăminte, schimbaţi-le imediat. Spălaţi hainele şi even-
tualele lavete folosite pentru ştergerea parfumului, cu apă din abun-
denţă şi detergent.
 Există riscul de incendiu sau avariere a uscătorului dacă următoa-
rele instrucţiuni nu sunt respectate:
– Nu reîncărcaţi niciodată flaconul cu parfum.
– Nu utilizaţi niciodată un flacon de parfum deteriorat.
 Aruncaţi flaconul vechi de parfum la gunoiul menajer şi nu îl utili-
zaţi niciodată în alt scop.
 Vă rugăm să consultaţi şi informaţiile furnizate împreună cu flaco-
nul de parfum.

16
Indicaţii de siguranţă şi avertizări
Accesorii
 Accesoriile pot fi montate sau instalate doar cu aprobarea expre-
să din partea companiei Miele.
Dacă folosiţi alte piese, revendicările de garanţie, performanţă şi/sau
siguranţă ale produsului vor fi invalidate.
 Uscătoarele şi maşinile de spălat Miele pot fi amplasate supraeta-
jat. Pentru aceasta este necesar un kit de supraetajare pentru maşi-
na de spălat şi uscătorul Miele, acesta fiind un accesoriu ce se poa-
te comanda separat. Trebuie să aveţi grijă ca kitul de supraetajare
pentru maşina de spălat şi uscătorul Miele să se potrivească cu
acestea.
 Aveţi grijă ca soclul Miele disponibil ca accesoriu ce se poate co-
manda separat să se potrivească la acest uscător.

Compania Miele nu îşi asumă nici o răspundere pentru pagube-


le cauzate de nerespectarea indicaţiilor de siguranţă şi avertizări-
lor.

17
Programarea uscătorului
Panou de comandă

a Afişaj tactil e Interfaţă optică


Mai multe explicaţii sunt disponibile Pentru Serviciul de asistenţă tehnică.
pe pagina următoare.
f Buton 
b Buton cu senzor Start/Stop Pentru pornirea şi oprirea aparatului.
Porneşte programul selectat şi anu- Uscătorul se opreşte automat pentru
lează programul început. a economisi energie electrică. Acest
Programul selectat poate fi pornit de lucru are loc la 15 minute după în-
îndată ce butonul cu senzor clipeşte cheierea programului/a etapei de an-
intermitent. ti-şifonare, dacă nu se mai operează
alte comenzi.
c Buton cu senzor 
Dacă butonul cu senzor este ilumi-
nat, înseamnă că sunt disponibile in-
formaţii cu privire la meniul afişat.

d Buton cu senzor 
Pentru revenire la meniul principal.
Valorile setate anterior nu sunt salva-
te.

18
Programarea uscătorului
Afişaj tactil şi butoane cu sen-  10:30
zori
1 Programme
Butoanele cu senzori ,  şi Start/Stop
precum şi butoanele cu senzori de pe 2 Favoriten-Programme
afişaj reacţionează la atingerea cu vârful
degetelor. 3 Trockenassistent

4
Afişajul tactil poate fi zgâriat dacă
este atins cu obiecte ascuţite, de ex. 5 < >

pixuri.
Atingeţi afişajul tactil numai cu vârful  Programe
degetelor.
Pentru selectarea programelor.
Prin atingerea butoanelor cu senzori de  Programe favorite
pe afişaj, se poate selecta o opţiune de
pe listă sau un submeniu. Afişajul co- Puteţi să salvaţi până la zece programe
mută într-un alt meniu. personalizate de dumneavoastră.

În unele cazuri: Dacă timp de mai multe Pentru mai multe informaţii consultaţi
secunde nu apăsaţi niciun buton, afişa- capitolul „Programe favorite”.
jul trece înapoi în nivelul de meniu ante-  Asistent pentru uscare
rior. În acest caz trebuie să repetaţi se-
tările. Asistentul pentru uscare vă conduce
pas cu pas spre un program de uscare
Meniu principal  optim pentru rufele dumneavoastră.

După pornirea aparatului, pe ecran apa- Pentru mai multe informaţii consultaţi
re meniul principal. capitolul „Asistent pentru uscare”.

Din meniul principal ajungeţi în toate  Bară de derulare


submeniurile importante. Bara de derulare indică faptul că ur-
mează mai multe posibilităţi de selecţie
Atingând butonul cu senzor  puteţi
sau mai mult text.
reveni oricând în meniul principal. Va-
lorile setate anterior nu sunt salvate. Lăţimea barei de derulare se modifică în
funcţie de lungimea listei de selecţie
sau textului informativ.
Bara de derulare semnalizează prin po-
ziţia sa în ce loc vă aflaţi în interiorul
unei liste sau unui text informativ.

19
Programarea uscătorului
 Butoane de navigare Exemple de utilizare
Cu butoanele cu senzori < şi > răsfoiţi
Liste de selecţie
în interiorul unei liste sau unui text infor-
mativ. Meniu Programe (selecţie simplă):
Atingeţi butonul cu senzor >, pentru a Programme
răsfoi la pagina a doua a meniului prin-
cipal . Baumwolle Pflegeleicht

 10:30
Feinwäsche Express
6 Einzelteilemix
Automatic plus Jeans
7 Einstellungen 

< >

< > Atingând butoanele cu senzori < sau


> răsfoiţi la stânga sau la dreapta în

 Rufe mixte
lista de selecţie.
Bara de derulare vă arată că urmează
Pentru uscarea unei cantităţi mai mici
mai multe posibilităţi se selecţie.
de rufe mixte, dacă nu poate fi alocat
clar un anumit program. Atingeţi un nume de program, pentru a
selecta un program.
Pe baza selecţiei de articole, uscătorul
determină automat setările programului. Pe afişaj apare încărcarea programului
selectat.
Pentru mai multe informaţii consultaţi
capitolul „Rufe mixte”. După câteva secunde sau atunci când

 Setări 
confirmaţi cu butonul cu senzor OK, afi-
şajul trece în meniul de bază al progra-
Meniul Setări  se foloseşte la modifi- mului selectat.
carea setărilor electronice ale uscătoru-
lui, astfel încât acesta să funcţioneze
conform diferitelor cerinţe.
Pentru mai multe informaţii consultaţi
capitolul „Setări ”.

20
Programarea uscătorului
Meniu Opţiuni (selecţie multiplă): Setarea valorilor numerice
În unele meniuri pot fi setate valori nu-
Optionen
merice.
 Auffrischen  ECO
Dauer
Mengen-
 Knitterschutz 
automatik
0 : 20 Std

 Schonen plus  Turbo (0:20–2:00 Std )

 OK – +

Atingeţi o opţiune pentru a o selecta.  OK

Opţiunea selectată în acest moment


este marcată cu o bifă  şi este afişată Valoarea numerică este afişată în alb.
doar posibilitatea următoare de combi- Prin atingerea butonului cu senzor – se
nare. reduce valoarea numerică, iar prin atin-
gerea butonului cu senzor + se măreşte
Cu butonul cu senzor OK se activează/ valoarea numerică. Cu ajutorul butonu-
salvează opţiunea marcată. lui cu senzor OK se salvează valoarea
Cu butonul cu senzor  reveniţi la ni- numerică setată.
velul anterior de meniu. Sfat: Dacă menţineţi apăsate butoanele
Pentru a deselecta o opţiune, atingeţi cu senzori + sau – valorile vor scădea
din nou opţiunea respectivă. sau vor creşte automat.

21
Miele@home

1 1

2 2 2

a Aparat compatibil cu Miele@home

b Modul de comunicații XKM3000Z pentru Miele@home

c Aparat compatibil cu Miele@home cu funcția SuperVision

d Gateway XGW3000 pentru Miele@home

e Router WiFi

f Conexiune la sistemele de automatizare la domiciliu (home automation)

g Smartphone, tabletă, laptop

h Conectare la Internet

22
Miele@home
Aparatul dumneavoastră / are ca- SmartStart
pacitate de comunicare și poate fi co- Aparatele electrocasnice compatibile cu
nectat la sistemul Miele@home prin-
tr-un modul de comunicații opțional 
Smart Grid pot fi pornite automat la un
anumit moment, de ex. atunci când tari-
și eventual un modul de conectare. ful la energia electrică este mai avanta-
În sistemul Miele@home aparatele elec- jos sau atunci când există suficientă
trocasnice cu capacitate de comunicare energie (de ex. de la instalația fotovol-
transmit informații cu privire la starea lor taică).
de funcționare și derularea programului
în curs către un aparat cu afișaj , de
Accesorii opţionale necesare
ex. un cuptor cu funcția SuperVision. – Modul de comunicații XKM3000Z

Afișarea informațiilor, controlul apa- – Modul de comunicare XKV (în funcție


ratelor electrocasnice de aparatul electrocasnic)
– Aparat electrocasnic SuperVision  – Gateway XGW3000 pentru Miele@
Pe afișajul anumitor aparate electro- home
casnice cu capacitate de comunicare Accesoriile au instrucțiuni separate de
poate fi afișată starea altor aparate instalare și utilizare.
electrocasnice cu capacitate de co-
municare. Informații suplimentare
– Terminale mobile  Informații suplimentare despre Miele@
Pe PC, laptop, tabletă, smartphone, home sunt disponibile pe paginile de
în aria de acoperire a reţelei WLAN, Internet ale Miele și în instrucțiunile de
 pot fi afişate informaţii de stare cu utilizare ale componentelor sistemului
privire la aparatele electrocasnice şi Miele@home.
pot fi executate anumite comenzi.
– Reţea de domiciliu 
Soluţia de sistem Miele@home per-
mite crearea unei reţele de domiciliu.
Cu ajutorul gateway-ului Miele@
home , aparatele electrocasnice cu
capacitate de comunicare pot fi inte-
grate în alte sisteme tip magistrală de
domiciliu.
– În Germania, ca alternativă la
gateway-ul Miele@home, aparatele
electrocasnice cu capacitate de co-
municare pot fi integrate în platforma
QIVICON Smart Home (www.qivicon.
de).

23
Înainte de prima utilizare
Înlăturarea foliei de protecţie şi Setarea limbii de pe afişaj
a etichetelor adezive publicita- Vi se va cere să setaţi limba în care do-
re riţi să apară afişajul. Puteţi schimba lim-
 Înlăturaţi ba ulterior, prin intermediul meniului
„Setări“.
– folia de protecţie de pe uşă.
Sprache
– toate etichetele adezive publicitare
(dacă există) de pe partea frontală şi
bahasa malaysia čeština
capac.

Etichetele pe care le observaţi dansk deutsch 

după deschiderea uşii (de ex. etiche-


ta cu date tehnice), nu trebuie înlătu- english (AUS) english (GB)

rate!

< >
După instalare
 Atingeţi butonul cu senzor < sau >,
Înainte de prima punere în funcţi- până când limba dorită apare pe afi-
une, amplasaţi şi racordaţi corect us- şaj.
 Atingeți butonul cu senzor al limbii
cătorul. Dacă uscătorul nu a fost
transportat conform instrucţiunilor
din capitolul „Instalare şi racordare”, dorite.
trebuie lăsat să stea timp de aprox. 1 Limba selectată este marcată printr-o
oră înainte de a fi conectat la reţeaua bifă  şi afişajul trece la setarea Format
electrică. oră (Zeitformat).

După pornirea uscătorului, pe afişaj lu- Setarea formatului orei


minează scurt mesajul Bun venit Miele  Selectaţi Formatul orei (Zeitformat) do-
(Miele Willkommen). rit:
24 h sau 12 h.

Formatul selectat este marcată printr-o


bifă  şi afişajul trece la setarea Oră
(Tageszeit).

24
Înainte de prima utilizare
Setarea orei  După aceasta, puteţi încărca uscăto-
rul şi selecta un program, conform
Tageszeit capitolului „3. Selectarea şi pornirea
programului”.
12 : 00 Prima punere în funcţiune este finalizată
dacă a fost efectuat un program com-
plet mai lung de 1 oră.

– +

OK

 Cu ajutorul butoanelor cu senzori –


şi + setaţi ora curentă şi confirmaţi
cu OK.
 Apoi setaţi minutele şi confirmaţi cu
OK.
Sfat: La formatul cu douăsprezece ore
puteţi să selectaţi în final am sau pm.
Afişajul trece la setarea Miele@home.

Miele@home
Afişajul indică faptul că uscătorul dispu-
ne de un modul de comunicaţie prin
care poate fi conectat la sistemul Mie-
le@home.
 Confirmaţi informaţiile cu OK.
Afişajul trece la setarea Punere în funcţiu-
ne (Inbetriebnahme).

Punere în funcţiune
Urmează un text informativ.
 Confirmaţi informaţiile cu OK.
Afișajul va trece în meniul principal .
 Citiţi capitolele „1. Modul corect de
uscare a rufelor” şi „ 2. Încărcarea
uscătorului”.

25
EcoFeedback
Cu ajutorul butonului cu senzor ECO Fe- Exemplu:
edback primiţi informaţii privind consu-
mul de energie electrică al uscătorului: Energie 2,0 kWh
Kosten 0,00 5
1
– înainte de începerea programului va
apărea o prognoză de consum
Dacă consumul de energie este prea
– în timpul sau după uscare vor apărea scăzut, se afişează < 0,1 kWh şi la cos-
consumul de energie (kWh) şi costuri- turi se afişează 0,00.
le (Preţ pe kWh (Preis pro kWh)). Consumul/costurile se modifică odată
cu evoluţia programului şi umiditatea
1. Prognoză înainte de uscare reziduală.
 După selectarea unui program, atin- După câteva secunde se aprinde din
geţi butonul cu senzor ECO Feed- nou în stânga jos modificare (ändern).
back.
În plus, la finalul programului, înainte de
Timp de câteva secunde este afişată a deschide uşa, puteţi să vizualizaţi gra-
prognoza de consum cu ajutorul unor dul de murdărire al filtrelor în %: Murdă-
bare: rirea filtrelor (Filterverschmutzung) (0% =
uşoară, 50% = medie, 100% = puterni-
Energie că). Odată cu acumularea murdăriei se
prelungeşte durata programului, ceea
Cu cât se afişează mai multe bare, cu ce duce la un consum mai mare de
atât aparatul consumă mai multă ener- energie.
gie electrică.
Dacă deschideţi uşa ori dacă maşina
Prognoza se modifică în funcţie de pro-
se opreşte automat la finalul progra-
gram şi opţiunile selectate.
mului, datele vor reveni la valorile es-
2. Consumul efectiv în timpul uscării timative.

Puteţi să citiţi consumul şi costurile, Setarea consumului total


dacă au fost introduse (consultaţi ca-
pitolul „Setări”). Informaţii detaliate puteţi găsi în capito-
lul „Setări“.
 Atingeţi butonul cu senzor modificare
(ändern).
– Informează cu privire la consumul ul-
timului program
 Atingeţi butonul cu senzor ECO Fee-
dback.
şi

Puteţi să citiţi consumul efectiv de ener- – adună consumurile de energie în de-


gie. cursul timpului.

26
1. Modul corect de uscare a rufelor
Aspecte legate de spălarea ru-
Pentru mai multe informaţii, citiţi
felor secţiunea „Indicaţii de siguranţă şi
– Spălaţi foarte bine rufele foarte mur- avertizări”.
dare: Asiguraţi-vă că folosiţi suficient Încărcarea sau utilizarea incorectă a
detergent şi că selectaţi o temperatu- uscătorului poate provoca un incen-
ră suficient de ridicată. Dacă aveţi diu!
nedumeriri, spălaţi-le de mai multe
ori. – Sortaţi rufele spălate în funcţie de ti-
– Nu introduceţi în uscător rufe foarte pul fibrelor sau al ţesăturilor, dimensi-
ude. Centrifugaţi rufele la viteză maxi- une, simbolul etichetei de îngrijire şi
mă în maşina de spălat. Cu cât viteza gradul de uscare dorit.
de centrifugare este mai ridicată, cu – Verificaţi cusăturile, pentru a vă asi-
atât veţi economisi mai multă energie gura că sunt intacte. Astfel se evită
şi mai mult timp la uscarea în uscător. ieşirea materialului de căptuşeală şi
– Articolele noi, de culoare închisă tre- umplutură (de exemplu, puf). Aceste
buie spălate şi uscate separat de cele materiale se pot aprinde în timpul us-
de culoare deschisă. Astfel se evită cării.
vopsirea altor articole sau chiar a – Separaţi articolele unele de altele,
componentelor din plastic ale uscăto- astfel încât să nu fie încâlcite.
rului. Fibrele de culoare închisă se
pot depune pe articolele de culoare – Legaţi cordoanele din material textil şi
deschisă şi invers. sforile şorţurilor.

– Rufele apretate pot fi uscate în uscă- – Încheiaţi . .


tor. Pentru a obţine textura caracteris- . . . husele de plapumă şi feţele de
tică, folosiţi de două ori mai mult pernă pentru a împiedica pătrunderea
apret. articolelor mici în ele.
. . . Securizaţi cârligele şi inelele de
Pregătirea rufelor înainte de prindere.
uscare – Coaseţi sau îndepărtaţi întăritoarele
metalice din sutiene.
Verificaţi ca printre rufe să nu fi – Desfaceţi jachetele şi fermoarele lungi
rămas cumva obiecte (de exemplu, pentru ca hainele să se usuce regu-
bile de administrare a detergentului, lat.
brichete etc.)!
Acestea se pot topi sau chiar explo- – Articolele care necesită întreţinere mi-
da, deteriorând astfel uscătorul şi ru- nimă tind să se şifoneze mai puternic,
fele. cu cât sunt mai multe rufe în uscător.
Valabil mai ales pentru ţesăturile foar-
te fine (cămăşi, bluze). În cazuri extre-
me, reduceţi cantitatea de rufe încăr-
cate.

27
1. Modul corect de uscare a rufelor
Simbolurile etichetelor de îngrijire a pentru articole precum feţe de masă,
rufelor care necesită procesare ulterior us-
cării (călcare printr-un calandru).
Uscare
– Materialul textil fin din interiorul arti-
 Temperatură normală/ridicată colelor umplute cu puf tinde, în func-
 Temperatură redusă: ţie de calitate, să se strângă. Pentru
Selectaţi Acţiune blândă plus aceste articole folosiţi doar progra-
(Schonen plus) (pentru articolele mul Netezire blândă (Schonglätten).
sensibile) – Pânza de in pur poate fi uscată în us-
 Nu uscaţi în uscător cător doar dacă acest lucru este con-
firmat de producător pe etichetă, de-
Călcare manuală şi mecanică oarece ţesătura poate deveni foarte
 Foarte fierbinte aspră la atingere. Pentru aceste arti-
cole folosiţi doar programul Netezire
 Fierbinte blândă (Schonglätten).
 Cald – Articolele din lână şi amestec de lână
 Nu călcaţi manual/mecanic tind să se scămoşeze şi să se strân-
gă. Pentru aceste articole folosiţi
doar programul Lână finisare.
Recomandări pentru uscare
– Articolele din tricot (de ex. tricouri,
Citiţi capitolul „Tabelul programelor”. lenjerie de corp) au tendinţa să intre
la apă la prima spălare, în funcţie de
Acesta prezintă toate programele, cu
calitatea lor. De aceea, Nu le uscaţi
capacităţile de încărcare maxime.
excesiv, pentru a evita ca acestea să
intre la apă şi mai mult. Când achiziţi-
– Respectaţi întotdeauna cantitatea onaţi astfel de articole, optaţi eventu-
maximă de rufe recomandată pentru al pentru mărimi cu unul sau două
programul pe care îl folosiţi. Astfel, numere mai mari.
consumul de energie electrică rapor-
tat la cantitatea de rufe va fi minim. – La uscarea articolelor deosebit de
sensibile la temperaturi ridicate şi
– Dacă maşina este încărcată pe jumă- predispuse la şifonare, reduceţi în-
tate, puteţi folosi opţiunea Mod auto- cărcătura şi selectaţi extraopţiunea
mat de recunoaştere a cantităţii de Acţiune blândă plus (Schonen plus).
rufe.
– Selectaţi un grad adecvat de uscare,
de exemplu: . .
. . . Uscat normal (Schranktrocken)
plus, pentru rufe care pot fi împături-
te şi introduse în dulap imediat după
uscare.
. . . Călcare mecanică (Mangelfeucht),
28
2. Încărcarea uscătorului

Este deosebit de important să


citiţi mai întâi capitolul „1. Modul
corect de uscare a rufelor”.

 Porniţi uscătorul de la butonul .


Se va aprinde iluminatul interior al tam-
burului.

Iluminatul interior al tamburului se stin-


ge automat după câteva minute, cât şi
după pornirea programului (economi-
sindu-se electricitate).
Dacă uscaţi rufele fără flacon de par-
Deschiderea uşii fum: mânerul suportului trebuie să fie
apăsat complet jos (vezi săgeata).

Închiderea uşii

 Trageţi uşa spre partea cu marcajul


portocaliu.
 Încărcaţi rufele degajat în tambur.
 Închideţi uşa cu un balans uşor.
Nu supraîncărcaţi tamburul.
Supraîncărcarea tamburului poate
duce la uzarea inutilă a ţesăturilor,
rezultate slabe de uscare şi şifonare
sporită.

Verificaţi ca rufele să fie în interiorul


tamburului, astfel încât să nu fie prin-
se la închiderea uşii.
Rufele se pot deteriora!

29
3. Selectarea şi pornirea programului
Selectarea unui program Beladung
Aveţi posibilitatea de a selecta un pro-
gram cu ajutorul uneia dintre următoa-
rele butoane cu senzori:
Baumwolle
– (1) Programe (Programme) sau 1–9 kg

– (2) Programe favorite (Favoriten-Pro-


gramme) sau

– (3) Asistent pentru uscare (Trockenassis-


tent) sau OK

– (4) Rufe mixte (Einzelteilemix)


După selectarea programului, pe afişaj
(1) Programe (Programme) se aprinde pentru câteva secunde
 În meniul principal atingeţi  butonul cantitatea maximă de rufe care pot fi
cu senzor Programe (Programme). încărcate în maşină (pe baza rufelor/
textilelor uscate).
Programele vor fi afişate. Puteţi să confirmaţi cu OK sau aştep-
taţi câteva secunde până când afişajul
Programme
comută în meniul de bază al progra-
mului.
Baumwolle Pflegeleicht
Dacă aveţi dubii, scoateţi o parte
din rufe!
Feinwäsche Express

Automatic plus Jeans

< >

 Cu ajutorul butoanelor cu senzori <


şi > puteţi să alegeţi dintr-o listă de
programe.
 Atingeţi butonul cu senzor al progra-
mului pe care doriţi să îl alegeţi.

30
3. Selectarea şi pornirea programului
Programe cu grade de uscare selec- Nu toate programele au capacitate de
tabile selectare a tuturor gradelor de uscare şi
– Bumbac, Întreţinere uşoară, Deli- selecţia este limitată (consultaţi capito-
cate, Denim, Cămăşi, Express, Ne- lul „Tabelul programelor”).
tezire blândă, Netezire cu aburi,  Atingeți butonul cu senzor al gradu-
Automatic plus, Îmbrăcăminte lui de uscare dorit.
sport, Outdoor, Extra-silenţios
Atenţie: La selectarea programu-
După selectarea unuia dintre aceste lui Netezire cu aburi (Dampfglätten) re-
programe puteţi modifica gradul de zervorul de apă condensată trebuie
uscare dorit. umplut conform acestor instrucţiuni
(consultaţi capitolul „Curăţare şi în-
Baumwolle 2:00 Std 10:30 treţinere”).

Trockenstufe Optionen
Schranktr.

Start um ECO Feedback

 Atingeţi butonul cu senzor Grad de


uscare (Trockenstufe), pentru a selec-
ta un alt grad de uscare.

Trockenstufe

Schrank-
Extratrocken
trocken plus
Schrank-
 Leichttrocken
trocken

< >

Gradul de uscare selectat în acel mo-


ment este marcată cu o bifă .
 Cu ajutorul butoanelor cu senzori <
şi > puteţi să alegeţi dintr-o listă.
31
3. Selectarea şi pornirea programului
Alte programe şi programe cu durată Câmpul care poate fi modificat este
cronometrată aprins, celălalt câmp este încercuit. Prin
– Bumbac , Lână finisare, Măta- atingerea câmpului respectiv pot fi se-
se finisare, Perne normale, Imper- lectate orele sau minutele:
meabilizare, Bumbac igienă
Dauer
Gradul de uscare este dat automat de
către uscător şi nu poate fi modificat. 0 : 20 Std

(0:20–2:00 Std )
– Aer rece, Aer cald, Program coş

Puteţi să setaţi timpul în paşi de câte


10 de minute. – +

Aer rece = 0:20 - 1:00 oră  OK


Aer cald = 0:20 - 2:00 ore
Program coş = 0:40 - 2:30 ore  Cu ajutorul butoanelor cu senzori –
şi + setaţi orele şi/sau minutele.
Lüften warm 0:20 Std 10:30
 Confirmați la final cu OK.
Dauer Optionen

0:20 Std

Start um ECO Feedback

 Atingeţi butonul cu senzor Durată


(Dauer).

32
3. Selectarea şi pornirea programului
Posibilităţi alternative de se- (4) Rufe mixte (Einzelteilemix)
lectare a programului
Dacă doriţi să uscaţi o încărcătură de
(2) Programe favorite (Favori- rufe mixte, puteţi să selectaţi dintr-o
listă de până la 19 articole. Astfel us-
ten-Programme) cătorul determină setarea corectă a
programului.
Puteţi să alegeţi dintr-o listă de până
la 10 programe personalizate de dum-
– Rufele mixte pot fi selectate din me-
neavoastră şi salvate sub un nume
niul principal,  atingând butonul cu
ales de dumneavoastră.
senzor Rufe mixte (Einzelteilemix).
– Programele favorite pot fi alese din – Consultaţi capitolul „Rufe mixte”.
meniul principal,  atingând butonul
cu senzor Programe favorite (Favori-
ten-Programme).

– Consultaţi capitolul „Programe favori-


te”.
Sfat: Puteţi cu uşurinţă să salvaţi un
program ca program favorit:
 După pornirea programului, atingeţi
butonul cu senzor salvare (speichern).
 Citiţi capitolul „Programe favorite”,
începând de la secţiunea „2. Intro-
ducerea numelui”.

(3) Asistent pentru uscare


(Trockenassistent)
Şi de aici puteţi să alegeţi programul,
selectând tipul de textile care trebuie
uscate. Apoi pot fi selectate opţiunile
sau gradele de uscare, dacă există.

– Asistentul pentru uscare poate fi se-


lectat din meniul principal,  atin-
gând butonul cu senzor Asistent pen-
tru uscare (Trockenassistent).

– Consultaţi capitolul „Asistent pentru


uscare”.

33
3. Selectarea şi pornirea programului
Selectarea opţiunilor dorite Optionen
sau funcţiei Start întârziat
(după caz)  Auffrischen  Knitterschutz

Extraopţiuni

Baumwolle 2:00 Std 10:30

Trockenstufe Optionen
Schranktr.
 OK

Start um ECO Feedback


Dacă în prealabil a fost selectată o altă
extraopţiune decât Anti-şifonare (Knitter-
schutz), se va aprinde doar extraopţiu-
nea selectabilă.
 Confirmaţi butonul cu senzor OK.
 Atingeţi butonul cu senzor Extraopţi-
uni (Optionen). Baumwolle 2:00 Std 10:30

Optionen Trockenstufe Optionen


Schranktr. 2
 Auffrischen  ECO

Mengen- Start um ECO Feedback


 Knitterschutz 
automatik

 Schonen plus  Turbo

 OK
În butonul cu senzor Extraopţiuni (Optio-
nen) va apărea acum o cifră care indică
 Atingeți butonul cu senzor al extra- câte extraopţiuni au fost selectate. Prin-
opţiunii dorite. tr-o nouă atingere a butonului cu sen-
Extraopţiunea selectată este marcată zor, puteţi să vizualizaţi din nou extra-
cu . La extraopţiunea Anti-şifonare opţiunile şi să le modificaţi sau ştergeţi
(Knitterschutz) poate fi selectată maxi-
dacă este cazul.
mum încă o extraopţiune.
Pentru mai multe detalii, citiţi capitolul
„Extraopţiuni“.

34
3. Selectarea şi pornirea programului
Start întârziat (Ora de pornire) Indicatorul Perfect Dry
Sistemul Perfect Dry măsoară umidita-
Baumwolle 2:00 Std 10:30
tea reziduală a rufelor uscate cu progra-
Trockenstufe Optionen
me cu grade de uscare programabile,
asigurând o uscare optimă.
Schranktr.
Indicatorul Perfect Dry 
Start um ECO Feedback
– se aprinde după începerea progra-
mului şi afişează un punct gol: Perfect
Dry 

– se aprinde în momentul atingerii gra-


dului de uscare dorit, spre finalul pro-
 Atingeţi butonul cu senzor Ora de
gramului, cu un punct închis: Perfect
Dry .
pornire (Start um).
– are loc numai la programele care
Pentru mai multe detalii, citiţi capitolul usucă conform gradului de uscare
„Start întârziat“. programat.

Timpul rămas estimat


Pornirea unui program
 Atingeţi butonul cu lumină intermi-
După pornirea programului, se va afişa
durata programului  în ore şi minute.
tentă Start/Stop. La programele care usucă în funcţie de
Butonul Start/Stop va rămâne aprins. gradul de uscare programat, este vorba
este o estimare a timpului rămas:
4 Perfect Dry  Durata programelor cu grade de uscare
poate să varieze sau să prezinte „sal-
Trockenstufe 3 Schranktr.
turi” Această variaţiune depinde, printre
Trocknen 2:00 Std altele, de cantitatea, tipul şi umiditatea
reziduală a rufelor. Unitatea electronică
1 2 se adaptează în funcţie de aceşti fac-

Pe afişaj se aprind Uscare (Trocknen) 


tori, pentru o estimare cât mai exactă a

şi durata de program rămasă .


duratei afişate a programului.

La programele cu grade de uscare sunt


afişate gradul de uscare selectat ,
Perfect Dry  şi ulterior gradul de usca-
re atins .
Chiar înainte de finalizarea programului,
pe afişaj se aprinde Răcire (Abkühlen) .
Rufele sunt răcite, dar programul nu
este încă finalizat!
35
4. Scoaterea rufelor după încheierea programului
Încheierea programului/An- Nu lăsaţi articole în tambur!
ti-şifonare Articolele uitate se pot deteriora la o
La încheierea programului, Anti-şifonare nouă uscare.
(Knitterschutz) (dacă este selectată) sau
Final (Ende) se va aprinde. Butonul cu Iluminatul interior al tamburului se
senzor Start/Stop nu va mai fi aprins. aprinde dacă uşa este deschisă cu us-
cătorul pornit. Iluminatul se stinge auto-
La 10 minute după încheierea progra-
mat după câteva minute, pentru a eco-
mului, butonul cu senzor Start/Stop va
nomisi electricitate.
începe să clipească încet, iar afişajul se
va stinge: Economie de energie.  Pentru a opri uscătorul, apăsaţi bu-
tonul , dacă acesta este încă por-
Uscătorul se opreşte automat la 15 mi-
nit.
nute după încheierea etapei Anti-şifona-
re (la programele fără Anti-şifonare: la Se va auzi un semnal sonor.
 Înlăturaţi scamele de pe cele 2 filtre
15 minute după încheierea programu-
lui).
de scame din deschiderea uşii: citiţi
Scoaterea rufelor capitolul „Curăţare şi întreţinere”,
secţiunea „Filtrele de scame“.
Nu deschideţi niciodată uşa îna-  Închideţi uşa cu un balans uşor.
 Goliţi rezervorul de apă condensată.
inte de finalizarea procesului de us-
care.
Sfat: Puteţi să folosiţi apa condensată
 Trageţi uşa spre partea cu marcajul pentru programul Netezire cu aburi.
portocaliu. Consultaţi capitolul „Curăţare şi întreţi-
nere”, secţiunea „Pregătirea rezervorului
de apă condensată pentru netezirea cu
aburi“.
La uscarea unei încărcături întregi de
rufe în programele Bumbac (Baumwolle)
şi Bumbac (Baumwolle)  vă reco-
mandăm să evacuaţi apa condensată în
exterior, cu ajutorul furtunului de evacu-
are. Astfel nuva trebui să goliţi pe par-
curs rezervorul de apă condensată.

 Scoateţi rufele.

36
Extraopţiuni
Programele de uscare pot fi completa- Mod automat de recunoaştere
te cu diverse extraopţiuni. Dar nu toate a cantităţii de rufe
extraopţiunile pot fi selectate sau Dacă în uscător se introduce doar ju-
combinate. La extraopţiunea Anti-şifo- mătate din cantitatea maximă de um-
nare (Knitterschutz) poate fi selectată plere indicată în capitolul „Tabelul pro-
maximum încă o extraopţiune. gramelor”. Cu această extraopţiune
puteți să scurtaţi şi să optimizaţi proce-
Împrospătare sul de uscare.
Folosiţi Împrospătare (Auffrischen) pen- Acţiune blândă plus
Articolele delicate (având simbolul  pe
tru îndepărtarea sau reducerea mirosu-
rilor din hainele curate (uscate sau ume-
de). eticheta de îngrijire, de ex. din acril) vor
fi uscate un timp mai îndelungat la o
Aerul de uscare este temperat pentru o temperatură mai scăzută.
perioadă limitată de timp. Apoi textilele
sunt aerisite la gradul de uscare Uscat Turbo
normal fără adaos de căldură; aceste
setări nu pot fi modificate. Putere compresorului este majorată,
ceea ce va provoca zgomote mai puter-
Efectul de împrospătare este amplificat nice în timpul funcţionării (zumzete/bâ-
dacă textilele sunt umede, este folosit râituri). Astfel poate fi redus şi timpul de
flaconul de parfum sau este redusă uscare. Trebuie uscate doar articole re-
cantitatea de rufe. În cazul articolelor zistente.
sintetice, reducerea mirosurilor va avea
un efect mai slab.

Eco
Puterea compresorului este redusă,
economisind energie. Durata programu-
lui este mai lungă.

Anti-şifonare
După încheierea programului, indiferent
de programul selectat, tamburul se va
roti timp de 2 ore într-un ritm specific.
Acest ritm „anti-şifonare” ajută la redu-
cerea cutelor, în cazul în care rufele nu
sunt scoase imediat din uscător.

37
Extraopţiuni
Privire de ansamblu programe de uscare - Extaopţiuni
Următoarele extraopţiuni pot fi selectate pentru programe.
Împrospăta- 1 Anti-şifonare Mod auto- Acţiune 1
ECO Turbo
re (Auffris- (Knittersc- mat de re- blândă plus
1 hutz) cunoaştere (Schonen
chen) a cantităţii 1
de rufe plus)
(Mengenau-
1
tomatik)
Bumbac X X X X X X
Întreţinere X X X X X X
uşoară
Rufe delicate – – X – O –
Express – – X – – –
Automatic plus – X X – X X
Denim X X X – X X
Cămăşi X X X – X X
Lână finisare – – – – – –
Mătase finisare – – X – – –
Netezire cu – – X – – –
aburi
Netezire blândă – – X – O –
Outdoor – – X – O –
Impermeabiliza- – – X – – –
re
Îmbrăcăminte – X X – X X
sport
Perne normale – – X – – –
Perne mari
Bumbac igienă – – X – – –
Aer cald – – X – X –
Aer rece – – X – – –
Program coş – – – – – –
Extra silenţios – – X – – –
(Extra leise)
Bumbac  – – X – – –
1
= aceste opţiuni nu pot fi combinate între ele
X = selectabilă
O = nemodificabilă / permanent activă
– = neselectabilă

38
Programe favorite
 Introduceţi butonul cu senzor al pri-
Un program de spălare creat individual
mei litere a cuvântului pe care doriţi
poate fi salvat sub un nume ales de
să îl introduceţi.
dumneavoastră.
 Introduceţi în mod similar cifrele ur-
Programele favorite create sunt sortate mătoare.
alfabetic.
Selectând unul dintre aceste simboluri
 În meniul principal atingeţi  buto- puteţi să scrieţi cu majuscule sau cu li-
nul cu senzor Programe favorite (Favo- tere mici, să ştergeţi sau să modificaţi:
riten-Programme).
–  = introducere spaţiu liber
1. creare program nou – 123 = introducere cifre
 În meniul Programe favorite (Favori-
– abc/ABC = introducere litere mari/
ten-Programme) atingeţi butonul cu
mici
senzor creare program nou (neu erste-
llen). –  = ştergerea tuturor semnelor
 Selectaţi programul dorit. –  = ştergerea ultimului semn
 Dacă doriţi, selectaţi gradul de usca- 3. Salvarea denumirii
 Apoi confirmaţi cu salvare (speichern).
re sau durata.
 Continuaţi cu Selectare „Extraopţiuni”
("Optionen" wählen) sau Continuare
Programul a fost salvat ca program fa-
fără „Extraopţiuni” (ohne "Optionen" vorit.
fortsetzen).

 Selectaţi apoi OK.

2. Introducerea denumirii
Puteţi să introduceţi un nume format
din max. 10 semne.

Name: __________

A Ä B C D E F

123 abc

<Z G-M>

39
Programe favorite
modificare/ştergere/creare program – creare program nou
nou  Procedaţi după cum este descris la
 În meniul principal atingeţi  butonul punctul „1. creare program nou”.
cu senzor Programe favorite (Favori-
ten-Programme).

Favoriten-Programme

Bademäntel Blusen

Pullover Socken

T-Shirts neu erstellenändern löschen

Articolele prezentate la „Programe favo-


rite” au caracter exemplificativ.

– modificare
 Selectaţi modificare (ändern).
 Selectaţi programul favorit pe care
doriţi să îl modificaţi.
 Modificaţi programul favorit şi
– salvaţi-l sub acelaşi nume sau
– modificaţi numele.
La următoarea pornire a programului fa-
vorit sunt activi parametrii modificaţi.

– ştergere
Dacă sunt salvate zece programe favo-
rite, trebuie să ştergeţi un program fa-
vorit pentru a putea să salvaţi un pro-
gram nou.
Selectaţi ştergere (löschen).
 Selectaţi programul favorit pe care
doriţi să îl ştergeţi.
Confirmaţi ştergere (löschen).
40
Asistent pentru uscare
Selectarea unei fibre textile Trockenstufe

Asistentul pentru uscare vă conduce Schrank-


Extratrocken
pas cu pas spre un program de uscare trocken plus
optim pentru rufele dumneavoastră. Schrank-
Leichttrocken
trocken
 În meniul principal atingeţi  buto-
nul cu senzor Asistent pentru uscare
< >
(Trockenassistent).

Textilfaser 

Baumwolle Synthetik  La unele programe puteţi să selec-


Baumwolle +
taţi un grad de uscare.
Wolle
Synthetik După ce aţi selectat Rezumat (Zusam-
menfassung), pe afişaj se aprinde:
< >  Confirmaţi butonul cu senzor OK.
Programul este gata de pornire.

 Cu ajutorul butoanelor cu senzori <


şi > puteţi să alegeţi dintr-o listă de
fibre textile.
 Atingeţi butonul cu senzor al fibrei
textile care corespunde rufelor dum-
neavoastră.

Textilfaser

extra schon. schonendes


Trocknen Trocknen

Auffrischen schnelles
von Textilien Trocknen

energiespar.
Trocknen

 La unele programe puteţi să selec-


taţi o extraopţiune.

41
Asistent pentru uscare
Lista fibrelor textile
Fibră textilă opţiune selectabilă * grad de uscare selecta-
bil
Bumbac extra blândă Uscare Extra-uscat până la
Călcare mecanică
Uscare blândă

Uscare rapidă

economică Uscare

Împrospătare rufe –
Sintetice – Uscat normal plus până la
Călcare manuală 

Bumbac + Sintetice extra blândă Uscare Uscat normal plus până la


Călcare manuală 
Uscare blândă

Uscare rapidă

economică Uscare

Împrospătare rufe –
Lână – –
Mătase – –
Microfibre – Uscat normal sau
Călcare manuală 

In extra blândă Uscare Extra-uscat până la


Călcare mecanică
Uscare blândă

Uscare rapidă

economică Uscare

Împrospătare rufe –
* Atingând butonul cu senzor , veţi afla informaţii cu privire la rolul extraopţiuni-
lor.

Indicaţie: La majoritatea programelor, după începerea programului, apăsând modifi-


care (ändern)  Extraopţiuni (Optionen)  Modificare selecţie (Auswahl ändern) puteţi să
adăugaţi Anti-şifonare (Knitterschutz).

42
Rufe mixte
Selectarea articolelor Modificarea/ştergerea/afişarea se-
lecţiei articolelor
Pentru uscarea unei încărcături de rufe
mixte, care poate fi creată dintr-o listă. În butonul cu senzor Articol (Artikel) va
apărea acum o cifră care indică câte
Pe baza articolelor selectate se creează articole au fost selectate.
un program de uscare adaptat rufelor
dumneavoastră. Einzelteilemix 2:00 Std 10:30

 În meniul principal atingeţi  buto-


Trockenstufe Artikel
nul cu senzor Rufe mixte (Einzeltei-
lemix). Schranktr. 2

Artikelauswahl Start um

Bade-
  Bademäntel
bekleidung

 Bettwäsche  BH / Dessous

 Atingând butonul cu senzor Articol


< > (Artikel) puteţi să vizualizaţi din nou,
să ştergeţi sau să modificaţi articole-
 OK le.

 Cu ajutorul butoanelor cu senzori <


Eventual trebuie să confirmaţi cu .
şi > puteţi să alegeţi dintr-o listă de  Dacă doriţi, selectaţi şi alte articole.
19 articole (în ordine alfabetică). Confirmând un articol deja selectat,
 Atingeţi butonul cu senzor al artico-
puteţi să îl deselectaţi şi bifa  va
dispărea.
lului care corespunde rufelor dum-
neavoastră.  Confirmaţi butonul cu senzor OK.
Articolul selectat este marcat cu . Pu-  Dacă doriţi, puteţi să modificaţi şi
teţi să selectaţi mai multe articole. gradul de uscare, atingând butonul
 Confirmaţi butonul cu senzor OK.
cu senzor Grad de uscare (Trocken-
stufe).

Uscătorul a creat programul optim.


Atenţie: La oprirea uscătorului, selecţia
articolului este ştearsă.

43
Rufe mixte
Pornirea unui program Lista articolelor
 Atingeţi butonul cu lumină intermi-
Îmbrăcăminte de baie
tentă Start/Stop.
Halate de baie
Nu veţi putea să modificaţi un program
în curs de executare. Lenjerie de pat

Sutiene/desuuri
Selecţia articolelor este ştearsă după
sfârşitul programului şi trebuie selectată Bluze
din nou la următoarea uscare. Jachete din polar

Perdele

Prosoape

Denim

Cămăşi

Outdoor

Pulovere

Pijamale

Şosete

Îmbrăcăminte sport

Pantaloni de stofă

Tricouri

Feţe de masă

Lenjerie de corp

Grad de uscare selectabil:


– Uscat normal sau
– Călcare manuală 

44
Start întârziat
Selectare  Confirmaţi atingând butonul cu sen-
zori OK.
Cu ajutorul funcţiei Start întârziat puteţi
amâna începerea programului cu până
Pornirea
la 24 de ore. Astfel, puteţi beneficia de
exemplu de tarifele avantajoase de  Atingeţi butonul cu lumină intermi-
energie electrică de pe timpul nopţii. tentă Start/Stop.
Înainte de a începe, verificaţi următoa- Pe afişaj vi se va indica ora de pornire
rele: Ora a fost setată corect. automată a programului.
Baumwolle 2:00 Std 10:30 La fiecare 1 h, tamburul se va roti scurt
(reducerea cutelor).
Trockenstufe Optionen
Schranktr. Modificarea
 Atingeţi butonul cu senzor modificare
Start um ECO Feedback (ändern).

 Atingeți butonul cu senzor al orei de


pornire a programului.
Aveţi posibilitatea de a porni imediat
programul sau de a modifica ora de
 După selectarea programului, atin- pornire:
geţi butonul cu senzor Ora de pornire  Pentru aceasta, atingeţi butonul cu
(Start um). senzor corespunzător.
Sfat: Din setări, în locul orei de pornire
poate fi selectată ora de oprire. În acest Adăugarea/scoaterea rufelor
loc, pe afişaj se va aprinde Ora de oprire  Puteţi deschide uşa pentru a adău-
(Ende um). ga/scoate rufe din tambur.

Start um  Atingeţi butonul cu lumină intermi-


tentă Start/Stop, pentru ca timpul să
curgă în continuare.
08 : 00
Anularea
 Atingeţi butonul cu senzor Start/Stop.
 Confirmaţi Oprire Start întârziat (Start-
– +
vorwahl abbrechen).

 OK

 Cu ajutorul butoanelor cu senzori –


şi + setaţi ora (minutele în interval de
15 minute).
45
Tabelul programelor
Bumbac maxim 9,0 kg*
Extra-uscat, Uscat normal plus, Uscat normal, Uşor uscat
Articol Ţesături din bumbac cu unul sau mai multe straturi: De ex.: tricouri,
lenjerie de corp, hăinuţe pentru sugari, haine de lucru, jachete, pă-
turi, şorţuri, halate, prosoape din frotir, halate de baie din frotir, len-
jerie de pat din flanelă/frotir.
Indicaţie – Extra-uscat selectaţi pentru textile mixte, foarte groase, din mai
multe straturi.

– Nu folosiţi Extra-uscatpentru articolele din tricot (de ex. tricouri,


lenjerie de corp, îmbrăcăminte pentru sugari) - acestea pot intra la
apă.
Călcare normală , Călcare normală , Călcare mecanică
Articol Ţesături din bumbac sau in, pe care urmează să le călcaţi: feţe de
masă, lenjerie de pat, rufe apretate.
Indicaţie Pentru a preveni uscarea completă a articolelor pe care urmează să
le călcaţi mecanic, menţineţi-le rulate până la călcare.
Întreţinere uşoară maxim 4,0 kg*
Uscat normal plus, Uscat normal, Uşor uscat, Călcare normală , Călcare
normală 
Articol Articole care se pot întreţine uşor, realizate din bumbac, fibre sinteti-
ce sau mixte: haine de lucru, şorţuri, pulovere, rochii, pantaloni, feţe
de masă, ciorapi.
Rufe delicate maxim 2,5 kg*
Uscat normal plus, Uscat normal, Uşor uscat, Călcare normală , Călcare
normală 
Articol Ţesături delicate având simbolul  trecut pe etichetă, din fibre sinte-
tice, fibre mixte, mătase artificială sau bumbac uşor de întreţinut: că-
măşi, bluze, desuuri şi articole vestimentare cu aplicaţii.
Indicaţie Pentru o uscare cu grad de şifonare deosebit de redus:

reduceţi încărcătura.

* Greutatea rufelor uscate

46
Tabelul programelor
Express maxim 4,0 kg*
Extra-uscat, Uscat normal plus, Uscat normal, Uşor uscat, Călcare normală
, Călcare normală , Călcare mecanică
Articol Articole rezistente, adecvate pentru programul Bumbac.
Indicaţie Durată redusă
Automatic plus maxim 5,0 kg*
Uscat normal plus, Uscat normal, Uşor uscat, Călcare normală , Călcare
normală 
Articol Încărcare mixtă cu articole pentru programele Bumbac şi Întreţinere
uşoară.
Denim maxim 3,0 kg*
Uscat normal plus, Uscat normal, Uşor uscat, Călcare normală , Călcare
normală 
Articol Toate articolele din denim: pantaloni, geci, fuste, cămăşi.
Cămăşi maxim 2,0 kg*
Uscat normal plus, Uscat normal, Uşor uscat, Călcare normală , Călcare
normală 
Articol Cămăşi pentru bărbaţi şi femei
Lână finisare maxim 2,0 kg*
Articole Ţesături din lână şi ţesături mixte ce conţin lână: pulovere, jachete
împletite, ciorapi.
Indicaţie – Acest program doar conferă articolelor din lână o textură mai aeri-
sită şi pufoasă, însă nu le usucă în totalitate.

– Scoateţi rufele imediat după încheierea programului.

* Greutatea rufelor uscate

47
Tabelul programelor
Mătase finisare maxim 1,0 kg*
Articole Articole din mătase care pot fi uscate în uscător: bluze şi cămăşi.
Indicaţie – Reduce formarea cutelor, însă articolele nu sunt complet uscate.

– Scoateţi rufele imediat după încheierea programului.


Netezire cu aburi maxim 1,0 kg*
Uscat normal, Călcare manuală 
Articol – Ţesături din bumbac şi in

– Articole uşor de întreţinut, realizate din bumbac, fibre mixte sau


sintetice. De exemplu: pantaloni din bumbac, hanorace, cămăşi.
Indicaţie – Pentru toate articolele care

– trebuie umezite înainte de călcare.


– au cute şi trebuie netezite.

– Selectaţi Călcare manuală dacă urmează să călcaţi rufele.

– La folosirea acestui program este extrasă apă din rezervorul de


apă condensată. Apa este pulverizată în tambur printr-o duză de
pulverizare din orificiul de umplere. Din acest motiv, rezervorul de
apă condensată trebuie să fie umplut cu apă cel puţin până la
marcajul –min–.

– Se va auzi un zgomot mai puternic în timpul funcţionării, deoarece


pompa de condens intră în funcţiune.

* Greutatea rufelor uscate

48
Tabelul programelor
Netezire (Schonglätten) maxim 1,0 kg*
Uscat normal, Călcare manuală 
Articol – Ţesături din bumbac şi in

– Articole uşor de întreţinut, realizate din fibre mixte, de bumbac sau


sintetice: pantaloni din bumbac, hanorace, cămăşi.
Indicaţie – Potrivit atât pentru articole/textile uscate, cât şi pentru cele ume-
de.

– Selectaţi Călcare manuală dacă urmează să călcaţi rufele.

– Netezeşte cutele apărute în urma centrifugării în maşina de spălat.

– Scoateţi rufele imediat după încheierea programului.


Outdoor maxim 2,5 kg*
Uscat normal, Călcare manuală 
Articol Îmbrăcăminte impermeabilă pentru exterior (outdoor) care poate fi
uscată în uscător.
Impermeabilizare maxim 2,5 kg*
Uscare normală
Articol Pentru uscarea textilelor adecvate pentru uscarea în uscător, de ex.
microfibre, îmbrăcăminte de ski şi outdoor, bumbac fin dens (Pope-
lin), feţe de masă.
Indicaţie – Acest program include o fază suplimentară de fixare pentru imper-
meabilizare.

– Articolele impermeabilizate pot fi tratate exclusiv doar cu agenţi de


impermeabilizare cu indicaţia „adecvat pentru articolele cu mem-
brană”. Aceşti agenţi se bazează pe compuşi chimici ai fluorului.

– Nu uscaţi articole impermeabilizate cu agenţi cu conţinut de para-


fină, pericol de incendiu!

* Greutatea rufelor uscate

49
Tabelul programelor
Îmbrăcăminte sport maxim 3,0 kg*
Uscat normal plus, Uscat normal, Uşor uscat, Călcare normală , Călcare
normală 
Articol Îmbrăcăminte sport şi fitness din materiale adecvate pentru uscarea
în uscător.
Perne normale 1-2 perne până la 80x40 cm
Perne mari 1 pernă până la 80x80 cm
Uscare normală
Articol Perne care pot fi uscate într-un uscător, cu umplutură din pene, puf
sau material sintetic.
Indicaţie În special pernele pot părea umede chiar şi după ce au fost uscate.
Puteţi utiliza de mai multe ori acest program până când perna este
uscată.
Bumbac igienă maxim 4,0 kg*
Uscare normală
Articol Materiale din bumbac şi in care au ajuns în contact direct cu pielea,
de ex. lenjerie de corp, scutece, lenjerie de pat, prosoape din frotir.
Indicaţie Rufele sunt uscate la o temperatură care se menţine constantă pe o
perioadă mai lungă de timp (timp mai lung de păstrare a temperatu-
rii). Astfel sunt ucise microorganismele, de ex. germenii şi acarienii
de praf şi sunt reduşi alergenii din rufe. De aceea nu este permisă în-
treruperea programului; în caz contrar microorganismele nu sunt eli-
minate.

* Greutatea rufelor uscate

50
Tabelul programelor
Aer cald maxim 8,0 kg*
Articole – Articole cu mai multe straturi, care datorită texturii şi a compoziţiei
nu se usucă în mod uniform: jachete, perne, saci de dormit şi alte
articole voluminoase.

– Pentru uscarea articolelor individuale: prosoape de baie, costume


de baie, prosoape de bucătărie.
Indicaţie Nu selectaţi de la început cea mai lungă durată de uscare. Verificaţi
articolele pe măsură ce le uscaţi, pentru a stabili durata optimă.
Aer rece maxim 8,0 kg*
Articole Orice articol care trebuie doar aerisit.
Program coş încărcare maximă coş 3,5 kg
Indicaţie – Acest program poate fi selectat doar în legătură cu coşul de usca-
re Miele (accesoriu opţional).

– Cu ajutorul coşului de uscare puteţi usca ori aerisi în uscător arti-


cole care nu pot fi supuse unei acţiuni mecanice.

– Trebuie respectate instrucţiunile de utilizare pentru coşul de usca-


re!

Textile/ Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale coşului de uscare.


produse

* Greutatea rufelor uscate

51
Tabelul programelor
Extra silenţios (Extra leise) maxim 9,0 kg*
Extra-uscat, Uscat normal plus, Uscat normal, Uşor uscat, Călcare normală
, Călcare normală , Călcare mecanică
Articol Încărcare mixtă cu articole pentru programele Bumbac şi Întreţinere
uşoară.
Indicaţie Pentru reducerea zgomotului în perioadele de odihnă.
Bumbac  ** maxim 9,0 kg*
Articol Rufe din bumbac obişnuit de umede, conform descrierii de la

Bumbac Uscat normal.


Indicaţie – Rufele sunt uscate exclusiv la gradul Uscat normal.

– Programul Bumbac  este cel mai eficient energetic pentru us-


carea rufelor din bumbac cu un grad normal de umiditate.

* Greutatea rufelor uscate


** Notă pentru institutele de testare:
– Program de testare conform Regulamentului 392/2012/UE pentru clasificare
energetică conform standardului EN 61121 (fără extraopţiuni).
– La programul Bumbac şi Bumbac  apa condensată se va evacua în exteri-
or prin intermediul unui furtun de evacuare.

52
Modificarea etapelor de program
Odată ce un program a pornit, nu îl mai . . . salvarea programului aflat în de-
puteţi schimba cu alt program (astfel se rulare
previn modificările întâmplătoare). Puteţi cu uşurinţă să salvaţi un program
Va trebui să anulaţi programul curent ca program favorit.
înainte de a putea selecta un alt pro-  Atingeţi butonul cu senzor salvare
gram. (speichern).

Program în derulare . . .  Citiţi capitolul „Programe favorite”,


începând de la secţiunea „2. Intro-
. . . anularea programului aflat în de- ducerea numelui”.
rulare şi selectarea unui alt program
 Atingeţi butonul cu senzor Start/Stop. Adăugarea sau scoaterea rufe-
 Confirmaţi Oprire program (rogramm
lor
abbrechen).
Reporniţi programul imediat
– se aprinde pe afişaj
Răcire (Abkühlen) după adăugarea/scoaterea rufelor.
atunci când sunt atinse o anumită În caz contrar, însă, Scoateţi toate
durată de uscare şi temperatură de rufele şi răsfiraţi-le pentru a se răci!
uscare.
– Aşteptaţi până când Progr. oprit (Progr. Pericol de arsuri:
abgebrochen) se aprinde. Nu atingeţi peretele posterior al tam-
 Opriţi uscătorul de la butonul .
burului atunci când adăugaţi/scoateţi
rufe din acesta! În tambur tempera-
 Porniţi uscătorul de la butonul . tura este foarte ridicată.
 Selectaţi un alt program şi porniţi-l.
 Deschideţi uşa.
. . . modificarea programului aflat în  Adăugaţi rufe sau scoateţi o parte
derulare din ele.
 Închideţi uşa.
Puteţi să selectaţi sau să deselectaţi
doar extraopţiunea Anti-şifonare (Knitter-
schutz). Alte extraopţiuni selectate înain-  Atingeţi butonul cu senzor Start/Stop
te de pornirea programului, cât şi durata pentru a continua programul.
sau gradele de uscare nu mai pot fi mo-
dificate. Durata programului
 Atingeţi butonul cu senzor modificare În urma modificării etapelor de pro-
(ändern). gram, timpul rămas indicat pe afişaj
Confirmaţi Extraopţiuni (Optionen). poate fi diferit de timpul real de uscare.

 Confirmați la final cu OK.

53
Curăţare şi întreţinere
Golirea rezervorului de apă  Ţineţi-l orizontal, pentru ca apa să
condensată nu se scurgă. Apucaţi-l de mânerul
din faţă şi de partea din spate.
Apa rezultată în urma procesului de
uscare este colectată în rezervorul de
apă condensată.

Goliţi rezervorul de apă condensată


după fiecare program de uscare!

Dacă apa din rezervorul de apă con-


densată atinge nivelul maxim, se va
aprinde indicatorul luminos Golire rezer-
vor (Behälter leeren.
Pentru a şterge Golire rezervor (Behälter

 Goliţi rezervorul.
leeren: cu uscătorul pornit, deschideţi şi
închideţi uşa.
 Repuneţi rezervorul în uscător.
Pentru ca uşa uscătorului şi pa-
noul de prindere a rezervorului de Apa condensată nu este potabilă!
apă condensată să nu se avarieze la Poate cauza probleme de sănătate
scoaterea rezervorului: atât oamenilor, cât şi animalelor.
Închideţi întotdeauna uşa complet*.
Puteţi să folosiţi apa condensată pentru
*În cazul în care „Uşa se deschide pe programul Netezire cu aburi. Pentru
partea dreaptă” puteţi să ignoraţi acest aceasta, rezervorul de apă condensată
avertisment. trebuie să fie umplut, consultaţi instruc-
ţiunile următoare.

 Trageţi rezervorul în afară.

54
Curăţare şi întreţinere
Pregătirea rezervorului de apă de calcar pe duza de pulverizare pentru
condensată pentru netezirea netezirea cu aburi (din orificiul de um-
plere).
cu aburi

În programul Netezire cu aburi


apa condensată adunată în rezervo-
rul de apă condensată este transfe-
rată din rezervor în tambur. Din
acest motiv, rezervorul de apă
condensată trebuie să fie um-
plut cu apă cel puţin până la
marcajul –min–.

1 Ştuţ de scurgere, 2 Garnitură de cauciuc


 Lăsaţi apa să curgă prin inelele ştu-
ţului de scurgere 1.

Adăugaţi doar apă curată! Nu


este permisă adăugarea de parfum,
detergent şi alte substanţe.

Controlaţi regulat garnitura de cau-


ciuc
Marcajul –min– se află în faţă, pe partea Dacă aţi adăugat deseori apă de la ro-
stângă. binet, pe garnitura de cauciuc 2 pot

 Folosiţi apa condensată extrasă în


apărea depuneri de calcar, sub forma
unor pete albe.
 Cu o lavetă moale, îndepărtaţi cu
timpul uscării.

Dacă rezervorul de apă condensată grijă depunerile de calcar de pe gar-


este gol nitura de cauciuc 2.
 Puteţi să umpleţi rezervorul cu apă  Apoi introduceţi complet rezervorul
condensată din comerţ (pentru căl- de apă condensată.
cat).
Folosiţi numai în cazuri excepţionale
apă de la robinet: Dacă folosiţi regulat
apă de la robinet, vor apărea depuneri

55
Curăţare şi întreţinere
Filtrele de scame
Acest uscător este dotat cu 2 filtre de
scame, poziţionate în deschiderea uşii:
Filtrul de scame superior şi cel inferior
captează scamele generate în timpul
procesului de uscare.

Înlăturarea scamelor vizibile

Curăţaţi suprafeţele filtrelor de sca-


me după fiecare ciclu de uscare.

Sfat: Puteţi înlătura scamele cu ajutorul  Înlăturaţi scamele (vezi săgeţile). . .


unui aspirator, fără a le atinge.
 Deschideţi uşa.

Flaconul de parfum (dacă folosiţi)


trebuie mai întâi scos. Citiţi capitolul
„Flaconul de parfum”.

 . . . de pe suprafeţele de filtrare ale


tuturor filtrelor de scame.
 . . . de pe deflectorul perforat de
rufe.
 Repuneţi filtrul superior până când
auziţi că s-a cuplat corect în poziţie.
 Scoateţi filtrul superior, trăgându-l în  Închideţi uşa.
afară.
Dacă filtrele sunt deosebit de încăr-
cate cu scame: citiţi informaţiile ur-
mătoare.

56
Curăţare şi întreţinere
Curăţarea temeinică a filtrelor de
scame şi a căilor de ventilare

Efectuaţi o curăţare temeinică dacă


durata de uscare s-a prelungit ori su-
prafeţele filtrelor de scame sunt col-
matate în mod vizibil.

La folosirea flaconului de parfum:


Înlăturaţi-l!

 Scoateţi filtrul superior, trăgându-l în


 Înlăturaţi din căile superioare de
afară.
ventilare scamele vizibile, folosind
un aspirator şi duza alungită a aces-
tuia.

Curăţarea umedă a filtrelor


 Clătiţi filtrele sub jet de apă caldă.
 Scuturaţi filtrele temeinic, apoi us-
caţi-le cu grijă.

Dacă filtrele sunt încă umede


când le repuneţi, uscătorul se poate
 Rotiţi în sensul săgeţii discul galben avaria!
de pe filtrul inferior de scame (până
când se decuplează).  Glisaţi filtrul inferior de scame în po-
ziţie şi fixaţi-l cuplându-i discul gal-
ben.
 Glisaţi filtrul superior de scame în
poziţie.
 Închideţi uşa.

Filtrul plintei

Filtrul plintei trebuie curăţat


doar când pe afişaj se aprinde
Curăţare căi de ventilare (Luftwege
 Scoateţi filtrul (ţinându-l de disc). reinigen).

57
Curăţare şi întreţinere
Pentru a şterge Curăţare căi de ventilare Curăţarea filtrului
(Luftwege reinigen): Opriţi şi porniţi us-
cătorul/ confirmaţi cu OK.

Scoaterea filtrului

 Scoateţi mânerul din filtrul plintei.


 Curăţaţi temeinic filtrul sub jet de
apă.
 Apoi stoarceţi-l temeinic.
 Apăsaţi adâncitura rotundă de pe
clapeta de accesare a schimbătoru- Filtrul plintei nu trebuie re-
lui de căldură. pus în uscător în stare udă. Us-
Astfel, clapeta se va deschide. cătorul se poate avaria.

 Folosiţi o lavetă umedă pentru a în-


lătura eventualele scame de pe mâ-
ner.

Curăţarea clapetei filtrului

 Prindeţi filtrul de mâner şi scoateţi-l.


La scoaterea filtrului din plintă, ştiftul de
ghidare din partea dreaptă va ieşi în
afară. Acest ştift asigură închiderea
clapetei de accesare a schimbătorului
de căldură doar atunci când filtrul este
introdus corect.

58
Curăţare şi întreţinere
 Folosiţi o lavetă umedă pentru a în- Verificarea schimbătorului de căldură
lătura scamele.
Procedaţi cu atenţie, pentru a nu de- Pericol de accidentare! Nu atin-
teriora garnitura de cauciuc! geţi cu mâna lamelele de răcire. Vă
 Verificaţi dacă lamelele de răcire
puteţi tăia.

 Verificaţi dacă s-au acumulat scame.


sunt blocate de scame (citiţi mai de-
parte).
În cazul unei murdăriri vizibile:

Curăţaţi cu un aspirator şi cu pe-


ria acestuia. Treceţi cu grijă peria
peste suprafaţa lamelelor de răcire
ale schimbătorului de răcire, fără a
apăsa. Aveţi grijă să nu le îndoiţi ori
deterioraţi!

 Înlăturaţi cu grijă mizeria vizibilă cu


un aspirator.

59
Curăţare şi întreţinere
Repunerea filtrului  Închideţi clapeta schimbătorului de
căldură.

Uscătorul trebuie pus în funcţiune


doar cu filtrul introdus corect în plin-
tă şi cu clapeta schimbătorului de
căldură închisă. Doar prin închiderea
clapetei se poate asigura etanşeita-
tea sistemului de condensare şi buna
funcţionare a uscătorului!

 Repuneţi filtrul plintei pe mâner. Veri-


ficaţi să fie orientat corect.
Pentru a vă asigura că filtrul este poziţi-
onat corect în faţa schimbătorului de
căldură:

 Introduceţi mai întâi mânerul cu fil-


trul ataşat pe cele două ştifturi de
ghidare:
– Inscripţia Miele de pe mâner trebuie
să fie lizibilă corect!
 Împingeţi filtrul complet în interior.
Odată cu introducerea filtrului în plintă,
şi ştiftul de ghidare din partea dreaptă
va fi introdus în interior.

60
Curăţare şi întreţinere
Curăţarea uscătorului de rufe

Deconectaţi uscătorul de la re-


ţeaua electrică.

Nu folosiţi solvenţi, agenţi de cu-


răţare abrazivi, agenţi de curăţare
pentru sticlă sau universali!
Aceştia pot deteriora suprafeţele de
plastic şi alte componente.

 Curăţaţi uscătorul cu o lavetă uşor


umedă şi soluţie diluată de apă cu
săpun sau detergent de vase.

 Curăţaţi garnitura de etanşare de pe


partea interioară a uşii de jur împre-
jur cu o lavetă umedă.
 Ştergeţi toate componentele cu o la-
vetă uscată şi moale.
 Tamburul şi celelalte componente
din inox pot fi curăţate cu un agent
de curăţare special pentru inox, însă
acest lucru nu este neapărat nece-
sar.

61
Flaconul de parfum
Folosiţi flaconul de parfum (accesoriu Dacă nu folosiţi un flacon de parfum:
opţional) dacă doriţi să conferiţi rufelor Capacul glisant trebuie să fie întot-
dumneavoastră un parfum deosebit. deauna închis (mânerul mic al capa-
cului trebuie să fie apăsat complet
Citiţi mai întâi capitolul „Indicaţii până jos).
de siguranţă şi avertizări“, secţiunea
„Utilizarea flaconului de parfum (ac-
cesoriu opţional)”.

Introducerea flaconului de par-


fum
Ţineţi flaconul în mână doar conform
imaginii. Nu îl înclinaţi şi nu îl răstur-
naţi, deoarece parfumul se va scurge
din flacon.

 Deschideţi capacul glisant ţinându-l


de mâner, până când mânerul ajun-
ge în partea dreaptă sus.

 Ţineţi flaconul ferm în mână –

pentru a preveni deschiderea sa ac-


cidentală!
 Înlăturaţi sigiliul de protecţie.  Introduceţi flaconul de parfum în
 Deschideţi uşa uscătorului.
deschidere, până când se cuplează
în poziţie.
Flaconul de parfum trebuie introdus în
filtrul superior de scame. Acesta este
prevăzut cu o deschidere în partea
dreaptă, lângă mâner.

62
Flaconul de parfum

Marcajele  şi  trebuie să fie alini-


– Veţi simţi o uşoară rezistenţă şi veţi
auzi un „clic” uşor.
ate.
Marcajul  trebuie să se afle în pozi-
ţia : Aceasta este poziţia în care
veţi simţi că opune rezistenţă.

Înainte de uscarea rufelor


Puteţi selecta intensitatea parfumului.

 Rotiţi inelul exterior  puţin spre


dreapta.

 Rotiţi inelul exterior spre dreapta: Cu


cât deschideţi mai mult flaconul, cu
atât parfumul va fi mai intens.
Pentru ca parfumul să fie eliberat asu-
pra rufelor în mod eficient, este nevoie
ca acestea să fie umede, iar procesul
de uscare să aibă o durată mai îndelun-

63
Flaconul de parfum
gată, cu suficient transfer de căldură. Înlocuirea flaconului de parfum
Parfumul se va simţi şi în încăpere în
Când parfumul nu mai este suficient de
timpul programului de uscare. Nu are
intens:
loc transferul de parfum Aer rece (Lüf-
ten kalt).

După uscarea rufelor


Evitaţi consumarea inutilă a parfumului:

 Rotiţi inelul exterior spre stânga,


până când marcajele a şi b se
aliniază.

 Rotiţi inelul exterior spre stânga,


până când marcajul b ajunge în
poziţia _.
– Veţi simţi o uşoară rezistenţă.

Dacă periodic doriţi să uscaţi rufele


fără a le adăuga parfum: Înlăturaţi fla-
conul de parfum şi păstraţi-l în amba-
lajul original, până când doriţi să îl uti-
lizaţi din nou.

 Înlocuiţi flaconul de parfum.

Puteţi achiziţiona flacoane de parfum


de la reprezentanţa sau Serviciul de
asistenţă tehnică Miele, ori prin Inter-
net.

64
Flaconul de parfum
– Când cumpăraţi flacoane de parfum
noi: Înlăturaţi sigiliul de protecţie doar
imediat înainte de utilizare.

Curăţarea filtrelor de scame


Intensitatea parfumului de va diminua
dacă filtrele de scame şi filtrul plintei nu
sunt curate!

Flaconul de parfum trebuie înlătu-


rat înainte de curăţarea filtrului de
scame.

Nu aşezaţi niciodată flaconul pe Pentru a împiedica scurgerea


vreo suprafaţă: parfumul se va scur- parfumului din flacon:
ge! Când nu utilizaţi flaconul, depozitaţi-l
doar în ambalajul original (citiţi mai
Păstraţi flaconul de parfum doar în sus)!
ambalajul său original.
 Curăţaţi filtrele de scame şi filtrul
plintei: Citiţi capitolul „Curăţare şi în-
treţinere”.

– Când depozitaţi flaconul de parfum


cât timp nu îl folosiţi (de exemplu, în
timpul curăţării filtrului de scame): Nu
depozitaţi ambalajul original pe late-
rale ori cu capul în jos, deoarece par-
fumul se va scurge.
– Păstraţi într-un loc răcoros şi uscat
– Feriţi de lumina razelor solare

65
Ghid de rezolvare a problemelor . .
Ghid de rezolvare a problemelor
Cele mai multe dintre defecţiuni pot fi remediate chiar de dumneavoastră. Astfel
veţi putea economisi timp şi bani, deoarece nu va mai fi nevoie să contactaţi Ser-
viciul de asistenţă tehnică. Tabelele de mai jos vă vor ajuta să găsiţi şi să înlăturaţi
cauza unei defecţiuni sau a unei probleme. Totuşi este necesar să aveţi în vedere
următoarele:

Reparaţiile aparatelor electrice trebuie efectuate doar de către personal cali-


ficat. Efectuarea reparaţiilor de către persoane necalificate poate prezenta peri-
cole pentru utilizatori.

Indicaţii pe afişaj

Problemă Cauză posibilă şi remediere


După pornire se aprinde S-a activat accesul prin cod.
Cod PIN (PIN-Code)  Consultaţi capitolul „Meniul setări”, secţiunea „Cod
000
PIN”.
 Corectare încărcătură Unele programe sunt anulate dacă se încarcă prea
(Beladung korrigieren) puţine rufe ori dacă tamburul este complet gol. Pro-
se aprinde după oprirea gramul se poate anula şi dacă rufele sunt complet us-
programului cate.
 Deschideţi şi închideţi uşa pentru a putea continua
uscarea.
 Folosiţi programul Aer cald (Lüften warm)pentru a
usca articole individuale.
 

Eventual rufele s-au distribuit neuniform sau s-au în-


făşurat.
 Separaţi rufele şi eventual scoateţi o parte din ele.
 Porniţi din nou programul.
 Eroare tehnică (Technis- Nu reuşiţi să identificaţi cauza problemei.
cher Fehler) F  Opriţi uscătorul şi porniţi-l din nou.
 Porniţi din nou un program.
Dacă maşina nu reporneşte,
contactaţi Serviciul de asis-
tenţă tehnică (Wenn Geräte-
Dacă programul se opreşte din nou şi apare un mesaj
neustart ohne Erfolg, rufen
Sie den Kundendienst). de eroare, există o defecţiune. Contactaţi Serviciul de
se aprinde după oprirea asistenţă tehnică Miele.
programului

66
Ghid de rezolvare a problemelor . .
Problemă Cauză posibilă şi remediere
 Informaţie (Information) S-a produs o acumulare de scame.
Curăţare căi de ventilare
 Curăţaţi filtrele de scame.
 Curăţaţi filtrul plintei.
(Luftwege reinigen)
se aprinde la finalul pro-
gramului Citiţi capitolul „Curăţare şi întreţinere”.
Indicaţie oprire:
 Confirmaţi OK
 Curăţare căi de ventilare S-a produs o acumulare semnificativă de scame.
(Luftwege reinigen)  Curăţaţi filtrele de scame.
 Curăţaţi filtrul plintei.
Curăţaţi filtrul de scame
(Reinigen Sie den Flusenfil-
ter). Controlaţi circuitul de
aer (Überprüfen Sie die Curăţaţi căile de ventilare:
Luftführung).  Căile de ventilare de sub filtrul plintei
se aprinde după oprirea  Schimbătorul de căldură.
programului Indicaţie oprire:
 Opriţi şi reporniţi uscătorul
 Golire rezervor (Behälter Rezervorul de apă condensată este plin sau furtunul
entleeren) de evacuare este răsucit.
Goliţi rezervorul sau verificaţi
 Goliţi rezervorul de apă condensată.
Behälter oder prüfen Sie den  Verificaţi furtunul de evacuare.
scurgerea (Entleeren Sie den

Ablauf).
Indicaţie oprire:
 Cu uscătorul pornit, deschideţi şi închideţi uşa sau
se aprinde după oprirea
programului
porniţi/opriţi uscătorul.
 Informaţie (Information) Aceasta este o reamintire: La folosirea programului
Umplere rezervor de apă Netezire cu aburi este extrasă apă din rezervorul de
condensată (Kondensat-
behälter füllen) apă condensată.
Din acest motiv, rezervorul de apă condensată trebuie
să fie umplut cu apă cel puţin până la marcajul –min–.
 Confirmaţi cu OK.
 Deschideţi şi închideţi uşa pentru a putea efectua
uscarea.
 Informaţie (Information) După selectarea programului Netezire cu aburi vi se
Deschideţi şi închideţi uşa atrage atenţia să introduceţi rufele.
 Încărcaţi rufele în tambur.
(Bitte Tür öffnen und sc-
hließen)

67
Ghid de rezolvare a problemelor . .
Problemă Cauză posibilă şi remediere
Răcire confort (Komfortkü- Programul s-a încheiat, însă rufele sunt încă în curs
hlen)
de răcire.
 Puteţi scoate rufele şi le puteţi răsfira, sau le puteţi
lăsa mai departe în uscător pentru a se răci.

68
Ghid de rezolvare a problemelor . .

Un rezultat de spălare nesatisfăcător

Problemă Cauză posibilă şi remediere


Rufele nu sunt uscate Aţi încărcat ţesături de diferite tipuri.
satisfăcător  Finalizaţi uscarea folosind programul Aer cald (Lüf-
ten warm).
 Data viitoare selectaţi un program mai potrivit.
Sfat: Puteţi regla separat umiditatea reziduală a anu-
mitor programe. Citiţi capitolul „Meniul setări“.
Rufele sau pernele um- Rufele au fost spălate cu prea puţin detergent.
plute cu puf degajă un Puful are tendinţa de a emana un miros specific în
miros neplăcut în urma contact cu căldura.
 Rufe: utilizaţi suficient detergent la spălarea rufe-
uscării.
lor.
 Perne: lăsaţi-le să se aerisească în aer liber, nu în
uscător.
 Dacă preferaţi un anumit miros, utilizaţi la uscare
flaconul cu parfum (disponibil ca accesoriu opţio-
nal).
După uscare, articolele Fibrele sintetice au tendinţa de a se încărca electros-
din fibre sintetice sunt tatic.
încărcate electrostatic.  Sarcina electrostatică din timpul uscării poate fi re-
dusă adăugând balsam de rufe la ultima clătire a
programului de spălare.
S-au acumulat scame. În timpul procesului de uscare, de pe rufe se desprind
scame, care sunt în
general rezultatul frecării produse în timpul purtării şi
al spălării articolelor. Solicitarea uscătorului este rela-
tiv redusă.
Scamele sunt colectate de filtrele de scame şi de fil-
trul plintei şi pot fi uşor îndepărtate.
 Consultaţi capitolul „Curăţare şi întreţinere”.

69
Ghid de rezolvare a problemelor . .

Alte probleme

Problemă Cauză posibilă şi remediere


Procesul de uscare du- Este prea cald în încăperea unde funcţionează uscă-
rează prea mult sau torul.
chiar se opreşte*  Aerisiţi bine încăperea.
 

Pot exista blocaje cauzate de resturi de detergent, fire


de păr şi scame fine.
 Curăţaţi filtrele de scame şi filtrul plintei.
 Înlăturaţi scamele vizibile:
. . . din stânga jos, în spatele clapetei schimbăto-
rului de căldură (consultaţi capitolul „Curăţare şi
întreţinere”); . . de pe lamelele de răcire din spatele
grilajului (dreapta jos) (citiţi la finalul acestei secţi-
 
uni).
Grilajul din dreapta jos este blocat.
 Înlăturaţi coşul de rufe sau alte obiecte care blo-
 
chează fantele.
Filtrele de scame şi filtrul plintei au fost repuse în us-
cător în stare umedă.
 Filtrele de scame şi filtrul plintei trebuie să fie com-
 
plet uscate înainte să fie repuse.
Rufele nu au fost centrifugate suficient.
 Pe viitor centrifugaţi rufele la o viteză mai mare de
 
centrifugare.
Tamburul este prea plin.
 Nu depăşiţi cantitatea maximă de rufe permisă
 
pentru programul selectat.
Piesele metalice (de ex. fermoarele) nu au permis us-
cătorului să înregistreze nivelul corect de umiditate a
rufelor.
 Pe viitor deschideţi fermoarele.
 Dacă problema reapare, uscaţi articolele cu fer-
moare lungi folosind doar programul Aer cald (Lüf-
 
ten warm).
* înaintea pornirii unui nou program:
 Opriţi uscătorul şi porniţi-l din nou.

70
Ghid de rezolvare a problemelor . .
Problemă Cauză posibilă şi remediere
Se aud zgomote în tim- Aceasta nu este o defecţiune!
pul funcţionării (zumze- Compresorul (pompa de căldură) este în funcţiune
te/bârâituri). sau aţi selectat programul Netezire cu aburi.
 Nu este nevoie să faceţi nimic. Acestea sunt zgo-
mote fireşti emise de aparat în timpul funcţionării
compresorului sau pompei de condens.
Nu puteţi porni niciun Nu puteţi identifica nicio cauză evidentă.
program.  Introduceţi ştecărul în priză.
 Porniţi uscătorul.
 Închideţi uşa uscătorului.
 Verificaţi siguranţa instalaţiei din locuinţă.
 

Cădere de tensiune? După revenirea tensiunii, pro-


gramul va continua să ruleze în mod automat.
Afişajul este stins, iar Uscătorul se află în regim Standby (În aşteptare). Nu
butonul Start/Stop cli- s-a produs o defecţiune, ci este modul firesc de func-
peşte lent. ţionare al aparatului.
Dacă programul a atins etapa Anti-şifonare, tamburul
se va roti periodic.
 Consultaţi capitolul „Meniul setări”, secţiunea
„Oprirea afişajelor”.
Uscătorul se opreşte Acest uscător se opreşte automat. Nu s-a produs o
după terminarea pro- defecţiune, ci este modul firesc de funcţionare al apa-
gramului. ratului.
 Consultaţi capitolul „Meniul setări”, secţiunea
„Oprirea maşinii”.
Becul interior al tambu- Iluminatul interior al tamburului se stinge automat...
rului nu se aprinde. ... la închiderea uşii.
... la deschiderea uşii, după câteva minute (pentru a
economisi energie electrică).
Iluminatul interior al tamburului se aprinde la deschi-
derea uşii, dacă uscătorul este pornit.

71
Ghid de rezolvare a problemelor . .
Problemă Cauză posibilă şi remediere
Nu se pulverizează sufi- Filtrul din rezervorul de apă condensată este col-
cient jet pentru reume- matat.
zire  Curăţaţi filtrul din rezervorul de apă condensată
(accesoriu opţional): consultaţi finalul acestui capi-
 
tol.

La duza de pulverizare din orificiul de umplere există


depuneri de calcar.
 Înlocuiţi duza de pulverizare (accesoriu opţional):
consultaţi finalul acestui capitol.
 Utilizaţi exclusiv apă condensată şi nu apă de la
robinet.

72
Ghid de rezolvare a problemelor
Grilajul din dreapta jos
 Pericol de accidentare! Nu atin-
geţi cu mâna lamelele de răcire. Vă
 În general nu este necesară cură-
puteţi tăia.
ţarea lamelelor de răcire din spatele
grilajului din dreapta jos. Acestea tre-
buie curăţate doar dacă procesul de  Curăţaţi cu un aspirator şi cu pe-
uscare durează foarte mult din cauza ria acestuia. Treceţi peria uşor peste
prafului abundent sau a scamelor din lamelele de răcire, fără a apăsa.
încăperea unde este instalat uscăto- Nu îndoiţi şi nu avariaţi lamelele de ră-
rul. cire!
: Deschideţi mai întâi clapeta filtrului
din plintă, din stânga jos.

Sub grilaj se află un cârlig care poate fi


scos după ce este deblocat cu ajutorul
unei linguriţe.

: Aspiraţi cu grijă eventualele mizerii vi-


zibile.
: Pentru a repune grilajul, introduceţi-i
cele 3 cârlige în orificiile corespunză-
toare din peretele frontal al uscătoru-
lui.
: Introduceţi coada linguriţei în mijloc : Apăsaţi grilajul stânga în mijloc, pen-
sub grilaj. tru a bloca cârligul.
: Apăsaţi cu coada linguriţei contra
cârligului şi deschideţi grilajul cu o
mişcare de tip pârghie.
: Scoateţi grilajul.

73
Ghid de rezolvare a problemelor . .
Filtru de scame în rezervorul Nu trageţi cu putere de furtun, pentru
de apă condensată a nu se desprinde!

În anumite circumstanţe pot apărea


probleme la desfăşurarea programu-
lui Netezire cu aburi. Eventual este
colmatat filtrul de scame care este
conectat prin intermediul unui furtun
la garnitura de cauciuc a rezervorului
de apă condensată.

 Treceţi capătul furtunului prin orificiu


şi ţineţi-l bine.
 Cu cealaltă mână desprindeţi filtrul
de scame de pe furtun.
 Clătiţi filtrul de scame sub jet de
apă, până când sunt îndepărtate

 Trageţi rezervorul în afară.


scamele.
 Fixaţi filtrul de scame curat înapoi pe
furtun.
 Lăsaţi furtunul cu filtrul său de sca-
me să alunece lejer în rezervorul de
apă condensată.
 Fixaţi ştuţul de scurgere în poziţia
corectă în orificiul rezervorului de
apă condensată. Ţineţi cont de ilus-
traţie.

 Trageţi ştuţul de scurgere în afară.


Pentru aceasta, apucaţi cu degetul
de excrescenţa laterală.

74
Ghid de rezolvare a problemelor . .
Duză de pulverizare pentru ne-  Deschideţi uşa uscătorului.
tezirea cu aburi În partea stângă sus în orificiul de um-
plere vedeţi duza de pulverizare.
Dacă s-a depus calcar pe duza
de pulverizare, jetul de pulverizare va
fi influenţat.
În acest caz duza de pulverizare tre-
buie scoasă şi înlocuită cu una nouă
(accesorii opţionale).

Puteţi să înlocuiţi duza de pulverizare


numai cu o unealtă specială. Unealta
este ataşată noii duze de pulverizare.

Nu folosiţi nicio altă unealtă. În


caz contrar vor fi deteriorate duza de
pulverizare şi uscătorul.  Introduceţi unealta la duza de pulve-
rizare.
Netezirea cu aburi trebuie efectu-  Rotiţi unealta spre stânga, deşu-
ată întotdeauna numai cu duza de rubând duza de pulverizare.
 Introduceţi noua duză de pulverizare
pulverizare montată!
în unealtă.
 Rotiţi unealta spre dreapta, înşu-
rubând duza de pulverizare.

75
Serviciul de asistenţă tehnică
Reparaţii Accesorii opţionale
În cazul oricăror defecţiuni pe care nu le Puteţi achiziţiona accesorii opţionale
puteţi remedia dumneavoastră, vă ru- pentru acest uscător de rufe de la re-
găm să contactaţi reprezentanţa Miele prezentanţa sau Serviciul de asistenţă
sau Serviciul de asistenţă tehnică Miele. tehnică Miele.

Datele de contact ale Serviciului de


asistenţă tehnică Miele sunt trecute pe
coperta verso a acestui manual de uti-
lizare.
Acestea, cât şi multe alte produse inte-
Când contactaţi Serviciul de asistenţă resante, pot fi comandate şi prin Inter-
tehnică, vi se va cere să specificaţi mo- net.
delul şi seria aparatului dumneavoastră.
Acestea sunt menţionate pe eticheta cu Coş pentru uscarea rufelor
date tehnice, amplasată în partea supe- Cu ajutorul coşului pentru uscarea rufe-
rioară a deschiderii tamburului. lor, puteţi usca sau aerisi articole care
nu pot fi supuse solicitărilor mecanice.

Flacon cu parfum
Utilizaţi flaconul cu parfum la uscare
atunci când doriţi ca rufele să aibă un
anumit miros.

Condiţii şi perioada de garanţie


a maşinii
Perioada de garanţie a uscătorului este
de 2 ani.
Pentru mai multe detalii, consultaţi fişa
de garanţie furnizată împreună cu acest
aparat.

76
Instalare şi racordare
Vedere frontală

a Cablu de alimentare e Clapetă aferentă schimbătorului de


b Panoul de comandă căldură
– a nu se deschide în timpul uscării
c Rezervor de apă condensată
– a se goli după fiecare uscare f Patru picioare reglabile pe înălţime
d Uşă g Deschidere pentru admisia aerului
rece
– a nu se deschide în timpul uscării
– a nu se bloca cu diverse obiecte,
de exemplu coşuri de rufe
h Furtun de scurgere externă pentru
apa condensată

77
Instalare şi racordare
Vedere din spate
Dacă transportaţi uscătorul în
poziţie culcată: înclinaţi-l doar spre
partea stângă!

a Capac proeminent pentru prinderea


aparatului la deplasare (vezi săgeţile)
b Accesorii pentru furtunul de scurge-
re externă pentru apa condensată:
colier pentru furtun, adaptor şi su-
port pentru furtun
c Furtun de scurgere externă pentru
apa condensată
d Cablu de alimentare
e Nişă pentru modulul de comunicaţii

Transportarea uscătorului
Când deplasaţi uscătorul (din ambalaj
până în locaţia de instalare), ţineţi-l de:
– picioarele din faţă
– partea proeminentă din spate a ca-
pacului.
Dacă uscătorul nu a fost trans-
portat conform acestor instrucţiuni,
acesta trebuie lăsat să stea timp de
Transportaţi uscătorul doar con- cel puţin 1 oră înainte de a fi conec-
form următoarelor imagini.
tat la reţeaua electrică.
Altfel pompa de căldură se poate
avaria.

78
Instalare şi racordare
Instalare Ventilare

Aducerea la nivel a uscătorului Fantele de admisie a aerului rece


din partea frontală a uscătorului nu
Verificaţi ca după instalare uşa trebuie blocate sau acoperite! Acest
uscătorului să se poată deschide lucru va împiedica ventilarea eficien-
uşor şi să nu vină în contact cu alte tă pentru răcirea schimbătorului de
uşi blocabile, uşi glisante sau uşi căldură!
care se închid în direcţia opusă.
Spaţiul de ventilare dintre baza
uscătorului şi podea nu trebuie aco-
perit cu plinte ornamentale, covoare
cu fir lung, etc. În caz contrar nu se
va asigura pătrunderea unei cantităţi
suficiente de aer sub uscător.

Aerul cald eliminat de uscător în urma


răcirii schimbătorului de căldură majo-
rează temperatura aerului din încăpere.
De aceea, este foarte important să asi-
guraţi o bună aerisire a încăperii, de ex.
deschizând o fereastră. În caz contrar,
Uscătorul trebuie să fie perfect echili- se vor prelungi duratele programelor de
brat pe orizontală pentru a funcţiona uscare (şi se va majora consumul ener-
corect şi în condiţii de siguranţă. getic).

Înainte să deplasaţi din nou uscătorul


După fiecare utilizare, se va acumula o
cantitate mică de apă condensată în ju-
rul pompei. Această apă se poate re-
vărsa dacă uscătorul este înclinat în
timpul transportului. Recomandare:
Este indicat să rulaţi programul Aer cald
(Lüften warm) timp de aprox. 1 minut
înainte de a deplasa uscătorul. Resturile
de apă condensată vor ajunge astfel în
rezervorul de apă condensată (pe care îl
puteţi scoate şi goli) sau vor fi eliminate
Picioarele reglabile pot fi ajustate pen- prin furtunul de evacuare.
tru a compensa eventualele denivelări
ale pardoselii de până la jumătate de
centimetru.

79
Instalare şi racordare
Cerinţe suplimentare de insta- – Kit de supraetajare cu o maşină de
lare spălat rufe
Uscătorul poate fi combinat cu o maşi-
Instalarea uscătorului sub un blat nă Miele de spălat rufe, într-o unitate
Acest uscător poate fi instalat sub un supraetajată. Pentru aceasta, aveţi ne-
blat. voie de un kit de supraetajare Miele co-
respunzător modelului dumneavoastră
Este esenţial să evitaţi acumula- de uscător.
rea căldurii: Aerul cald evacuat din
uscător trebuie să se poată risipi. – Soclu
Dacă aerul cald nu se poate risipi, Uscătorul poate fi instalat pe un soclu
poate provoca defecţiuni. cu sertar.

– Nu este posibilă demontarea capacu-


lui.
– Priza electrică trebuie să fie amplasa-
tă într-un loc accesibil, în apropierea
uscătorului.
– Este posibil ca timpii de uscare să se
prelungească uşor.

Accesorii opţionale

– Kit de încastrare

În cazul încastrării sub un blat de


lucru cu demontarea capacului maşi-
nii, este necesar un kit de încastrare.
Montajul/demontajul se va efectua
de către o persoană specializată.

Placa de acoperire disponibilă împreu-


nă cu kitul de încastrare înlocuieşte ca-
pacul uscătorului. Montarea plăcii de
acoperire este necesară pentru a se ga-
ranta siguranţa electrică a aparatului!
Kitul de încastrare este livrat cu propriile
instrucţiuni de instalare.

80
Instalare şi racordare
Evacuarea apei condensate Condiţii de instalare speciale cu su-
papă unisens
Observaţii generale
Fără supapa unisens, apa poate
În timpul procesului de uscare, apa reveni în aparat, scurgându-se din
condensată ajunge în rezervor prin fur- acesta şi provocând daune.
tunul de evacuare din spatele uscăto-
Daunele pot afecta uscătorul precum
rului.
şi locul de amplasare.
Apa condensată poate fi evacuată şi di- Anumite condiţii de instalare necesi-
rect spre exterior prin furtunul de eva- tă montarea unui kit cu supapă uni-
cuare de pe partea posterioară a uscă- sens.
torului. În acest caz, rezervorul de apă
condensată nu mai trebuie golit. Înălţime maximă de pompare cu supa-
pă unisens: 1,00 m
Lungime furtun: 1,60 m Este nevoie de o supapă unisens:
Înălţime max. de pompare: 1,50 m
Lungime max. de evacuare: 4,00 m – Dacă uscătorul este racordat la rami-
ficaţia scurgerii chiuvetei sau la o
Următoarele accesorii opţionale sunt scurgere în podea, atunci când capă-
disponibile: tul furtunului este scufundat în apă.

– un furtun de prelungire, – Racordarea la ramificaţia scurgerii


chiuvetei
– un kit cu „supapă unisens” pentru
evacuarea în exterior a apei conden- – Diverse posibilităţi de racordare,
sate. Include un furtun de prelungire. dacă uscătorul este racordat la un
sistem de scurgere folosit deja de un
alt aparat, de ex. o maşină de spălat
vase sau rufe.

Supapa unisens trebuie montată


cu săgeata îndreptată în direcţia flu-
xului de apă.
În caz contrar nu este posibilă pom-
parea.

81
Instalare şi racordare
Amplasarea furtunului de evacuare

Nu trageţi de furtunul de evacua-


re, nu îl întindeţi excesiv şi nu îl răsu-
ciţi.
Furtunul se poate deteriora!

În furtun va exista o cantitate mică de


apă reziduală. Pregătiţi un recipient
pentru a colecta apa.

 Aşezaţi furtunul în partea stângă sau


dreaptă, după caz.
– Dacă îl aşezaţi spre dreapta, îl puteţi
ghida prin canelură.
– Lăsaţi furtunul prins în clema inferioa-
ră pentru a preveni răsucirea sa în-
tâmplătoare.

 Scoateţi furtunul din racord.


 Desfaceţi furtunul şi scoateţi-l cu gri-
jă din clemele de fixare.
 Lăsaţi apa reziduală să se scurgă în
recipient.

82
Instalare şi racordare
Exemple
* Suportul arcuit poate fi repus ulteri-
– Evacuarea apei printr-o chiuvetă or, în cazul în care apa condensată
sau scurgere în podea nu mai trebuie evacuată spre exteri-
or.
Folosiţi suportul arcuit, pentru a preveni
răsucirea furtunului de evacuare.
– Conectare directă la un sifon de
chiuvetă

 Apăsaţi cu degetele mari micuţele


 Înlăturaţi următoarele din partea de
cleme din partea stângă şi dreaptă a
suportului arcuit (vezi săgeţile de cu-
sus a peretelui posterior al uscătoru-
loare închisă) şi ...
lui: adaptorul 1 şi colierul 3 din spa-
 ... înlăturaţi apoi suportul arcuit tră- tele acestuia.
 Racordaţi furtunul conform descrierii
gându-l în faţă (vezi săgeţile de cu-
loare deschisă).*
de la pagina următoare.
Dacă doriţi să evacuaţi apa într-o
chiuvetă, va trebui să fixaţi furtunul,
de exemplu legându-l de un robinet,
pentru a vă asigura că nu se dislocă
în timpul utilizării: consultaţi imaginea
Vedere frontală.
În caz contrar, apa se poate vărsa,
provocând pagube.

 Supapa unisens poate fi montată în


capătul furtunului de evacuare.

83
Instalare şi racordare
 Fixaţi adaptorul 1 cu piuliţa 2 în ra-
mificaţia scurgerii.
Dacă această piuliţă are în interior
un capac plat, scoateţi mai întâi ca-
pacul.
 Ataşaţi capătul furtunului 4 la adap-
torul 1.
 Utilizaţi suportul pentru furtun.
 Strângeţi colierul 3 direct în spatele
piuliţei, folosind o şurubelniţă.
 Montaţi supapa unisens 5 pe furtu-
nul de evacuare 6 al uscătorului.

1. Adaptor Supapa unisens 5 se montează ast-


fel încât să fie în poziţia corectă (vezi
2. Piuliţa ramificaţiei săgeata de pe supapa unisens).
3. Colier
 Fixaţi supapa unisens folosind colie-
4. Capătul furtunului (fixat în suportul rele.
pentru furtun)
5. Supapă unisens
6. Furtun de evacuare al uscătorului

84
Instalare şi racordare
Schimbarea balamalelor uşii  Ţineţi bine uşa şi trageţi-o în faţă: Pi-
ciorul balamalei uşii trebuie tras cu
La acest uscător puteţi să înlocuiţi cele 2 capace din orificiile uscătoru-
chiar dumneavoastră balamalele uşii. lui.

Din motive de siguranţă este ne- Aşezaţi uşa cu partea exterioară pe


cesar ca uscătorul să fie deconectat un suport moale (o pătură), pentru a
de la reţeaua electrică. evita zgârierea.

Aveţi nevoie de: 2. Schimbarea broaştei uscătorului


 Deşurubaţi ambele şuruburi de la
broasca uşii  cu şurubelniţa Torx
– o şurubelniţă torx T20 şi T30
– o şurubelniţă cu cap plat sau un cleş- T30.
te cu vârf ascuţit
– capacul anexat „pivot broască”
– capacul anexat „balama ușă”
– un suport moale (pătură)

Schimbarea balamalelor

1. Scoateţi uşa uscătorului


 Deschideţi uşa.

 Împingeţi în sus broasca uşii cu şu-


rubelniţa.
Broasca uşii sare din poziţie şi poate fi
scoasă.

 Deşurubaţi ambele şuruburi de la pi-


ciorul balamalei uşii  cu şurubelni-
ţa Torx T30.
Nu lăsaţi să cadă uşa.

85
Instalare şi racordare
 Rotiţi broasca uşii cu 180°. 3. Demontaţi pivotul broaştei de pe
uşă

 Împingeţi broasca pe partea opusă


de deschidere a uşii în orificiile .  Desfaceţi mai întâi garnitura de cau-
 Poziţionaţi broasca până când găuri-
ciuc de pe uşă şi aşezaţi-o deopar-
te.
le şuruburilor se suprapun cu cele
din peretele frontal .
 Înşurubaţi ambele şuruburi Torx,
pentru a fixa broasca.

 Deşurubaţi şurubul  de la pivotul


broaştei cu şurubelniţa Torx T20.
 Deplasaţi pivotul broaştei cu „capa-
cul pivotului broaştei” .

86
Instalare şi racordare
4. Demontaţi broasca uşii de pe uşă
„Capacul broaştei uşii” trebuie să fie
deblocat din punctul de fixare  şi apoi
scos.

 Scoateţi pivotul broaştei.


De acum încolo nu mai aveţi nevoie de
acest „capac al pivotului broaştei”.

 Cu ajutorul unei şurubelniţe împin-


geţi uşor înăuntru punctul de fixare
 de la „capacul broaştei uşii”.
 Scoateţi „capacul broaştei uşii” 
cu ceva forţă.
De acum încolo nu mai aveţi nevoie de
acest „capac al broaştei uşii”.

 Introduceţi acum pivotul broaştei în


noul capac anexat uscătorului.
 Aşezaţi acest „capac al pivotului
broaştei” mai întâi deoparte.

87
Instalare şi racordare
5. Schimbaţi broasca la uşă Sfat: Axele corniere pot fi foarte bine fi-
xate. Printr-o mişcare de ridicare şi tra-
Broasca uşii este fixată de uşă cu 2 gere concomitentă cu ajutorul uneltei,
axe corniere. Trebuie să scoateţi aces- puteţi să le scoateţi ceva mai uşor.
 Scoateţi balamaua uşii şi rotiţi-o cu
te axe corniere cu ajutorul unei şuru-
belniţe sau a unui cleşte cu vârf ascu-
180°.
ţit.
 Instalaţi balamaua pe partea opusă
a uşii.

 Cu vârful şurubelniţei pătrundeţi sub


ambele axe corniere  şi rotiţi-le în
 Fixaţi balamaua cu ambele axe cor-
niere .
poziţie verticală.

 Cu vârful şurubelniţei pătrundeţi sub


ambele axe corniere şi introduceţi-le
în poziţia de fixare .

 Cu ajutorul şurubelniţei sau al unui


cleşte cu vârf ascuţit un ax cornier şi
apoi ce celălalt  în mijloc, până
când fiecare poate fi scos complet.

88
Instalare şi racordare
6. Schimbaţi pivotul broaştei la uşă
Acum aveţi nevoie de „capacul
broaştei uşii” ataşat uscătorului. Acum aveţi nevoie de „capacul pivo-
tului broaştei” ataşat uscătorului în
care aţi introdus în prealabil pivotul
broaştei.

 Introduceţi noul „capac al broaştei


uşii”, până se fixează în poziţie.

 Introduceţi „capacul pivotului broaş-


tei”  cu pivotul broaştei.
 Fixaţi şurubul .

89
Instalare şi racordare
Montare

7. Montarea uşii

 Mutaţi marcajul portocaliu pe partea


opusă, pentru a recunoaşte direcţia
de deschidere a uşii.
 Fixaţi la loc garnitura de cauciuc.
 Ţineţi uşa în faţa uscătorului.
Indicaţie

 Introduceţi piciorul balamalei uşii cu Trebuie să păstraţi cele două capace


cele 2 capace în orificiile uscătorului. („capacul pivotului broaştei” şi „ca-
pacul balamalei uşii”). Veţi avea ne-
Piciorul balamalei uşii trebuie să fie po- voie de acestea dacă vă veţi muta şi
ziţionat la peretele frontal al uscătorului. veţi dori să schimbaţi la loc poziţia
Astfel uşa nu poate să cadă. balamalelor.

 Înşurubaţi uşa la piciorul balamalei


uşii  uscătorului.

Pentru că aţi schimbat poziţia bala-


malelor, uşa se va deschide în direc-
ţia opusă.

90
Instalare şi racordare
Conectare la reţeaua electrică
La livrare, aparatul este dotat cu un ca-
blu de alimentare şi ştecăr, pentru co-
nectare la reţeaua electrică.
Ştecărul trebuie să fie accesibil în per-
manenţă, pentru ca uscătorul să poată
fi deconectat cu uşurinţă de la reţea.
Aparatul poate fi conectat doar la o in-
stalaţie electrică fixă conform standar-
dului VDE 0100.
Nu conectaţi niciodată aparatul la re-
ţeaua electrică printr-un prelungitor sau
triplu-ştecăr. Acestea nu garantează si-
guranţa necesară a aparatului (de
exemplu, pericol de supraîncălzire).
Datele de conectare la reţeaua electrică
sunt trecute pe eticheta cu date tehnice
a aparatului. Verificaţi ca datele de pe
eticheta cu date tehnice să corespundă
parametrilor instalaţiei electrice din lo-
caţia de instalare.

91
Date de consum
Sarcină1 Viteză centrifugare fina- Umidita- Energie Durata
lă a maşina de spălat te rezidu-
de uz casnic ală
kg rpm % kWh min
2 9,0 1000 60 1,63 206
Bumbac 
4,5 1000 60 0,88 121
Bumbac Uscat normal 9,0 1200 53 1,45 186
9,0 1400 50 1,40 177
9,0 1600 44 1,25 158
Bumbac Uscat normal
+ Acţiune blândă plus 9,0 1000 60 1,79 195
+ Împrospătare 2,0 1000 60 0,66 85
Bumbac Călcare manuală  9,0 1000 60 1,29 164
9,0 1200 53 1,15 144
9,0 1400 50 1,05 134
9,0 1600 44 0,90 114
Întreţinere uşoară Uscat normal 4,0 1200 40 0,48 64
+ Acţiune blândă plus 4,0 1200 40 0,50 65
+ Împrospătare 4,0 1200 40 0,65 85
Întreţinere uşoară Călcare manu- 4,0 1200 40 0,40 56
ală 
Automatic plus Uscat normal 5,0 900 50 1,05 105
Cămăşi Uscat normal 2,0 600 60 0,49 62
Rufe delicate Uscat normal 2,5 800 50 0,50 65
Îmbrăcăminte sport Uscat normal 3,0 800 50 0,60 75
Outdoor Uscat normal 2,5 800 50 0,65 85
Denim Uscat normal 3,0 900 60 0,95 120
Express Uscat normal 4,0 1000 60 0,95 95
1
Greutatea rufelor uscate
2
Program de testare conform Ordonanţei 392/2012/EU pentru eticheta energetică măsurată conform
EN 61121
Toate datele nemarcate au fost calculate folosind EN 61121.
Consum energetic în stare oprită: 0,10 W
Consum energetic în stare pornită: 2,50 W
Notă pentru institutele de testare:
Înainte de a testa conform EN 61121, uscaţi 3 kg de rufe din bumbac cu 70% umiditate re-
ziduală conform standardului de mai sus, folosind programul Bumbac Uscat normal (Baumwolle
Schranktrocken), fără a selecta nici o extraopţiune.
– La programul Bumbac (Baumwolle)  apa condensată se va evacua în exterior prin inter-
mediul unui furtun de evacuare.
Datele de consum pot varia faţă de valorile nominale trecute mai sus, în funcţie de cantitatea ru-
felor încărcate, tipul ţesăturilor, nivelul de umiditate reziduală după centrifugare, fluctuaţiile de
tensiune din reţeaua electrică şi extraopţiunile selectate.

Datele de consum afişate prin intermediul funcţiei EcoFeedback pot diferi faţă de valorile de mai sus.
Diferenţele rezultă din modul de determinare a datelor din uscător. Astfel, durata programului este influ-
enţată de umiditatea reziduală şi componenţa diferită a rufelor, ceea ce are o influenţă asupra necesa-
rului de energie.

92
Date tehnice
Înălţime 850 mm
Lăţime 596 mm
Adâncime 636 mm
Adâncime cu uşa deschisă 1054 mm
Adecvat pentru încastrare sub un blat da
Adecvat pentru supraetajare da
Greutate cca. 61 kg
Volum tambur 120 l
Capacitate maximă 9,0 kg (greutatea rufelor uscate)
Capacitate rezervor de apă condensată 4,8 l
Lungime furtun de evacuare 1,60 m
Înălţime maximă de pompare 1,50 m
Lungime maximă de pompare 4,00 m
Lungime cablu de alimentare 2,00 m
Tensiune consultaţi eticheta cu date tehnice
Putere instalată consultaţi eticheta cu date tehnice
Amperaj consultaţi eticheta cu date tehnice
Certificate de testare acordate consultaţi eticheta cu date tehnice
de energie consultaţi capitolul „Date de consum“
LED-uri Clasa 1

93
Meniul Setări (Einstellungen)
Activare Selectarea şi modificarea setărilor
La diversele setări vi se afişează diver-
Meniul Setări se foloseşte la modifica- sele posibilităţi de selecţie.
rea setărilor electronice ale uscătoru-
lui, astfel încât acesta să funcţioneze De exemplu puteţi
conform diferitelor cerinţe. Puteţi mo- – să selectaţi o valoare, selecţia activă
difica oricând setările. fiind marcată cu ,
 În meniul principal atingeţi  buto- – să modificaţi o bară,
nul cu senzor Setări (Einstellungen) . – să modificaţi cifre.
Setările vor fi afişate.
Părăsirea meniului Setări (Einstellun-
Einstellungen
gen)
 Atingeţi butonul cu senzor .
Sprache  Tageszeit
Va apărea meniul principal .
Abkühlzeit-
Trockenstufen
verlängerung Limba 
Summer-
Tastenton
lautstärke Afişajul poate fi setat într-una dintre
mai multe limbi.
< > Steguleţul  din dreptul cuvântului Lim-
bă (Sprache) vă va ajuta să vă orientaţi
 Cu ajutorul butoanelor cu senzori < dacă s-a setat o limbă pe care nu o cu-
şi > puteţi să alegeţi dintr-o listă de noaşteţi.
setări.
 Atingeţi butonul cu senzor al setării
pe care doriţi să o alegeţi.

94
Meniul Setări (Einstellungen)
Ora curentă Prelungirea duratei de răcire
Puteţi să alegeţi dacă ora va fi afişată în
format 24 h sau 12 h. În plus, va fi seta- În programele cu grade de uscare pu-
tă ora actuală. teţi să prelungiţi faza de răcire auto-
mată înainte de finalizarea programu-
Formatul ceasului lui, în trepte de 2 minute până la 18
minute. Astfel rufele vor fi răcite mai
– format 24 h
puternic.
– format 12 h

 Confirmaţi formatul dorit al orei.


Opţiuni
– 00 minute (setare din fabrică)
Setarea orei curente
 Cu ajutorul butoanelor cu senzori -
– 02, 04, 06 ... 18 minute
sau + setaţi orele şi minutele şi con-  Cu ajutorul butoanelor cu senzori +
firmaţi cu butonul cu senzor OK. setaţi minutele şi confirmaţi cu buto-
nul cu senzor OK.
Gradele de uscare
Puteţi să reglaţi individual gradele de Mesajul căilor de ventilaţie
uscare ale programelor Bumbac
(Baumwolle), Întreţinere uşoară (Pfle- Scamele trebuie îndepărtate după us-
geleicht), Automatic plus. care. Mesajul Curăţaţi căile de ventilaţie
(Luftwege reinigen) vă aminteşte că
Barele vă indică treapta setată. trebuie să îndepărtaţi scamele de în-
dată ce se atinge o anumită cantitate
Setare din fabricaţie: treapta medie
de scame. Puteţi să stabiliţi dvs. la ce
– mai umed (feuchter)       cantitate de scame să apară acest
 mesaj de avertizare.
durata programului se scurtează.
Prin încercări, stabiliţi care dintre setări
– mai uscat (trockener)  se potriveşte cel mai bine rutinei dvs.
 de spălare.
durata programului se prelungeşte.
Opţiuni
 Confirmaţi cu ajutorul butonului cu
- oprit (aus)
senzor OK.
Mesajul Curăţaţi căile de ventilaţie (Luftwe-
Excepţie: ge reinigen) nu apare. Dacă însă circula-
Programul Bumbac (Baumwolle)  ră- ţia aerului se desfăşoară cu mare difi-
mâne nemodificat. cultate, programul este întrerupt şi
apare oricum mesajul Curăţaţi căile de
ventilaţie (Luftwege reinigen), chiar dacă
l-aţi oprit.

95
Meniul Setări (Einstellungen)
- nesensibil (unempfindlich) Conductivitate
Mesajul Curăţaţi căile de ventilaţie (Luftwe-
ge reinigen) apare doar la o cantitate joasă (niedrig) poate fi selectată
mare de scame. doar dacă din cauza durităţii extrem
de reduse a apei, umiditatea rezidua-
- normal (setare din fabricaţie)
lă a rufelor este înregistrată în mod
Mesajul Curăţaţi căile de ventilaţie (Luftwe- incorect de unitatea electronică a us-
ge reinigen) apare la o cantitate mică de cătorului.
scame.
Intensitatea alarmei sonore Opţiuni
– normal (setare din fabrică)
Alarma sonoră vă anunţă acustic cu
privire la terminarea programului. Poa- – joasă (niedrig)

te fi reglat volumul alarmei sonore sau


Condiţie pentru selectarea conducti-
aceasta poate fi dezactivată.
vităţii joase
Semnalul continuu de avertizare în caz Apa în care spălaţi rufele este extrem
de defecţiune este independent de de moale, iar conductivitatea sa (valoa-
aceasta. rea conductivităţii electrice) este sub
150 μS/cm. Contactaţi-vă furnizorul lo-
Barele vă indică treapta setată. cal pentru informaţii şi sfaturi referitoare
Setare din fabricaţie: treapta medie. la conductivitatea apei.
– dezactivat (ausgeschaltet)    
  Activaţi joasă (niedrig) doar dacă
este îndeplinită cerinţa de mai sus.
– mai încet (leiser)        Altfel, rezultatul uscării nu va fi satis-
– mai tare (lauter)  făcător!
Veţi auzi modificarea în timpul selecţiei.
 Confirmaţi cu ajutorul butonului cu
senzor OK.

Tonul butoanelor
Puteţi activa semnalul sonor emis de
uscător la atingerea butoanelor cu
senzori.

Opţiuni
– pornit (ein)

– oprit (aus) (setare din fabrică)

96
Meniul Setări (Einstellungen)
Consumul total Codul de blocare a comenzilor
Pot fi afişate consumul total şi costuri- Codul PIN împiedică utilizarea uscăto-
le. rului de persoanele neautorizate.

Opţiuni Opţiuni
– Afişare (Anzeige) – activare (aktivieren)
Afişarea consumului total în kWh şi a Codul numeric este 250 şi poate fi
costurilor (dacă sunt setate). activat.
Când uscătorul este pornit din nou,
– Setare costuri (Kosten einstellen)
pe afişaj vi se va cere codul numeric.
Cu butoanele cu senzori - sau + sunt
setate costurile si confirmate cu OK. – dezactivare (deaktivieren)
Atunci când uscătorul se utilizează
– Funcţie de resetare (Rücksetzfunktion)
fără introducerea unui cod numeric.
Consumul total anterior va fi şters se-
Apare doar dacă codul numeric a
lectând da (ja).
fost activat anterior.
– modificare
Poate fi introdus orice cod numeric.

Atenţie! Notaţi-vă noul cod nu-


meric. În cazul în care l-aţi uitat, doar
Serviciul de asistenţă tehnică Miele
vă poate debloca maşina.

 Cu ajutorul butoanelor cu senzori -


sau + setaţi codul şi confirmaţi cu
butonul cu senzor OK.

97
Meniul Setări (Einstellungen)
Luminozitatea afişajului Oprirea maşinii
Luminozitatea afişajului poate fi regla- Pentru a se economisi energie electri-
tă în trepte. că, uscătorul se opreşte automat după
15 minute. Această durată poate fi
Barele vă indică treapta setată. prelungită sau redusă.
Setare din fabricaţie: treapta medie.
Oprirea automată a uscătorului are loc
– mai întunecat (dunkler) 
după 10, 15 sau 20 de minute,
 
– dacă după pornirea aparatului nu îl
– mai luminos (heller) 
utilizaţi
Veţi vedea modificarea în timpul selecţi-
– la încheierea etapei Anti-şifonare
ei.
– la încheierea unui program fără etapa
Oprirea afişajelor Anti-şifonare.
Însă: uscătorul nu se opreşte automat
Pentru a se economisi energie electri-
dacă s-a produs o defecţiune.
că, afişajul şi butoanele se sting după
10 minute, doar butonul Start/Stop cli- Opţiuni
peşte încet. Această setare poate fi
– după 10 min. (nach 10 Min)
modificată.
– după 15 min. (nach 15 Min) (setare din
Opţiuni fabrică)
– pornit (ein) – după 10 min. (nach 20 Min)
afişajul se întunecă (după 10 min.):
– dacă după pornire nu se selectea- Afişaj de încărcare maximă
ză nici un program
După selectarea programului, este afi-
– în programul curent şată pentru scurt timp capacitatea
– după terminarea programului. maximă de încărcare. Puteţi să o dez-
activaţi.
– pornit (nu în progr. curent) (ein) (nicht im
lauf. Progr.) setare din fabrică)
Opţiuni
afişajul se întunecă (aşa cum este
descris mai sus), dar nu în programul – da (ja) (setare din fabrică)
curent. – nu (nein)
– oprit (aus)
afişajul nu este oprit niciodată.
Afişajele pot fi reactivate prin atingerea
oricărui buton cu senzor.

98
Meniul Setări (Einstellungen)
Funcţia de memorare Start întârziat
Puteţi programa: unitatea electronică Cu Start întârziat puteţi să selectaţi o
să memoreze gradul de uscare sau oră ulterioară de pornire a programului
(consultaţi capitolul „Program întârzi-
extraopţiunile selectate pentru progra- at”).
mul curent. Se poate salva şi durata Puteţi să decideţi dacă doriţi să selec-
unui program de ventilare. La urmă- taţi ora de pornire a programului
toarea selectare a programului, aceste (Start um) sau ora de oprire a pro-
setări vor fi afişate. gramului (Ende um).

Opţiuni Opţiuni
– oprit (aus) (setare din fabrică) – Ora pornire (Start um) (setare din fabri-
că)
– pornit (ein)
– Ora de oprire (Ende um)*
Excepţie:
Programul Bumbac (Baumwolle)  ră- * Având în vedere că durata progra-
mâne nemodificat. mului depinde de cantitatea de rufe
încărcate şi umiditatea reziduală a ru-
Anti-şifonare felor, se poate întâmpla ca ora de
oprire afişată să fie mai scurtă sau
Dacă aţi selectat extraopţiunea Anti-şi- mai lungă.
fonare (Knitterschutz):
Tamburul se roteşte periodic timp de
max. 2 ore după încheierea procesului
de uscare, într-un ritm special care
previne şifonarea rufelor. Această eta-
pă este utilă pentru reducerea cutelor,
dacă rufele nu sunt scoase din uscător
imediat după încheierea programului.
Durata poate fi redusă.

Opţiuni
– 1 oră

– 2 ore (setare din fabrică)

99
Deutschland:
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
România
33332 Gütersloh
SC Miele Appliances SRL
Telefon:
Piața 0800 22
Presei 44 666nr.(kostenfrei)
Libere, 3-5,
Mo-Fr 8-20 Uhr
București
Sa+So 9-18 Uhr
Clădirea City Gate, Turnul sudic,
Telefax: 05241 89-2090
parter
Miele im Internet: www.miele.de
Telefon 021 352 07 77 / 78 / 79
E-Mail: info@miele.de
Fax 021 352 07 76
E-mail mieleinfo@ro.miele.com
Österreich:
Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg
Telefon: 050 800 800 (Festnetz zum Ortstarif;
Mobilfunkgebühren abweichend)
Mo-Fr 8-17 Uhr

Telefax: 050 800 81219


Miele im Internet: www.miele.at
E-Mail: info@miele.at

Luxemburg:
Miele S.à.r.l.
20, rue Christophe Plantin
Postfach 1011
L-1010 Luxemburg/Gasperich

Telefon: 00352 4 97 11-30 (Werkkundendienst)


Telefon: 00352 4 97 11-45 (Produktinformation)
Mo-Do 8.30-12.30, 13-17 Uhr
Fr 8.30-12.30, 13-16 Uhr

Telefax: 00352 4 97 11-39


Miele im Internet: www.miele.lu
E-Mail: infolux@miele.lu

103

TMV 840 WP

ro-RO Nr. M. 10 263 620 / 00