Sunteți pe pagina 1din 36

PLANIFICARE PE UNIT.

DE ÎNVĂȚARE - ISTORIE
CLASA a IV-a B
An școlar 2017 -2018
Disciplina de învăţământ: ISTORIE
Aria curriculară: Om și societate
Nr. de ore: 1 oră/săpt. - 34 ore anual

NR.CRT. SEMESTRUL NR. ORE


1. SEMESTRUL I 17 ORE
2. SEMESTRUL II 17 ORE
3. TOTAL 32 ORE
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ȘCOLAR 2017 – 2018

Nr. Unitatea Competențe Conținuturi vizate Nr. Săptămâna Observații


crt. tematică specifice ore
SEMESTRUL I
1. Ieri, azi, mâine 1.1, 1.3, 2.1, Noțiuni introductive: trecut-prezent (mileniu, secol, deceniu, epocă 3 S1-S3
2.2, 3.2, 4.1, istorică), spațiu istoric, surse istorice (muzee, case memoriale, situri
4.3 arheologice)
2. Familia 1.1, 1.2, 1.3, Familia: trecutul familiei, sărbători de familie, timpul liber, activitățile 4 S4-S6 S7
2.1, 2.2, 2.3, cotidiene (membrii familiei, arborele genealogic, familie restrânsă/extinsă, S8 ȘCOALA
3.2, 4.1, 4.2, influența părinților/bunicilor asupra urmașilor, meserii vechi și actuale,
influența mediului asupra meseriilor, amintirile scriu istoria familiei) ALTFEL
4.3
3. Comunitatea 2.2, 2.3, 3.2, Copilăria de ieri și de azi în comunitatea locală (viața copiilor în 4 S9-S12
locală și 4.1, 4.3 diferite epoci istorice, Drepturile Copilului și UNICEF)
națională Comunitatea locală și națională: teritoriu, locuințe și viață cotidiană,
tradiții, sărbători, religie, monumente ale eroilor (zonele istorico-
geografice ale României)
Comunități ale minorităților pe teritoriul de azi al României
Locuri istorice din comunitate: mănăstiri, străzi și case istorice din
comunitate, monumente ale eroilor, monumente reprezentative ale
comunităților etnice din România (cetatea Sighișoara)
4. Popoare de ieri 1.1, 1.2, 2.2, Popoare de ieri și de astăzi: localizare pe hartă, ocupații, tradiții, 5 S13-S17
și de azi (1) – 2.3, 3.1, 3.2, obiceiuri, sărbători
Antichitatea 4.1, 4.2, 4.3 Antichitatea
- Legende și scrieri ale anticilor despre daci și romani
Popoare de ieri și se astăzi: Dacii, romanii, grecii, galii, slavii
(• teritoriu, ocupații, figuri reprezentative ale dacilor (Burebista, Decebal,
Traian, Zamolxe), războaiele dacilor
• cultura greacă, cultura romană, teritorii ocupate de romani și gali, migrațiile
slave
• Herodot, Strabon, Cassius Dio
• Badea Cârțan
• Sarmizegetusa (fortificațiile dacice din Munții Orăștie), castre romane, podul
lui Apolodor
• Columna lui Traian)
Locuri istorice din comunitate: mănăstiri, străzi și case istorice din
comunitate, monumente ale eroilor, monumente reprezentative ale
comunităților etnice din România
SEMESTRUL II

5. Popoare de ieri 2.2, 2.3, 3.1, Evul Mediu 6 S1-S6


și de azi (2) – 3.2, 4.1, 4.2, - Figuri legendare de voievozi, domnitori și conducători locali în opere
Evul Mediu 4.3 literare și istorice (Gelu, Glad, Menumorut, Basarab I, Bogdan, ani de domnie,
războaie importante, cetăți de scaun, ctitorii ale domnitorilor români – Mircea
cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul
etc.)
- Transilvania - spațiu multietnic. Sat și oraș în Transilvania medievală
- Istorici și cronicari despre personalități ale minorităților
Popoare de ieri și se astăzi:turcii, românii, francezii, ungurii, germanii,
rușii, sârbii, bulgarii
Locuri istorice din comunitate: mănăstiri, străzi și case istorice
din comunitate, monumente ale eroilor, monumente reprezentative
ale comunităților etnice din România
(Statul Otoman, curtea regală a Franței și cea a Angliei, regatul ungar, Rusia)
6. Popoare de ieri 2.2, 2.3, 3.1, Epoca modernă 5 S7-S11
și de azi (3) – 3.2, 4.1, 4.2, - Al.I. Cuza și Unirea
Epoca modernă 4.3 - Carol I și independența, Carol Davila
- Eroi ai Primului Război Mondial
- Ferdinand și Marea Unire
(1848, 1859, 1866, 1877-1878; revoluția culturală (Junimea) și economică
(reformele lui Cuza, constituția lui Carol), războiul de independenţă, activitatea
lui Carol Davila; 1914-1918, Ecaterina Teodoroiu, Alexandru Averescu,
Ferdinand, Mărăști, Mărășești, Marea Unire; personalități (Alexander Csoma
de Koros, Emil Racoviță, Carol Davila, Anghel Saligny)
Locuri istorice din comunitate: mănăstiri, străzi și case istorice din
comunitate, monumente ale eroilor, monumente reprezentative ale
comunităților etnice din România
7. România la 2.2, 2.3, 3.1, România la cumpăna dintre milenii 3 S12-S14 S15
cumpăna dintre 3.2, 4.1, 4.2, (Imperiul Otoman, Imperiul Austro-Ungar, Germania fascistă, Rusia sovietică,
28 mai
4.3 perioada interbelică, criza economică, Al Doilea Război Mondial, perioada
milenii liber
comunistă, Revoluția din Decembrie)

8. Recapitulare 2.2 Recapitulare finală 2 S16-S17


finală 3.2 Evaluare finală
VACANŢĂ de vară –16 iunie – 9 septembrie 2018

ISTORIE– proiectarea unității de învățare

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Ieri, azi, mâine


PERIOADA: 3 săptămâni (S 1 – 3) – 11 septembrie -29 septembrie 2017 – 7 ore

Nr Detal.
Competențe Resurse materiale Evaluare/ Feed- Nr.ore/
crt de Activități de învățare
specifice și procedurale back data
Conț.
1 Ce este 1.3 b. alcătuirea și prezentarea arborelui genealogic al familiei, • Resurse Observarea 1
istoria? 2.1 folosind o schemă dată procedurale: sistematică oră
3.2 e. citirea și discutarea unor biografii ale unor personalit ăți din exercițiul, /
diferite domenii (istoric, literar, artistic etc.), ținând cont de conversația, jocul Evaluare S1
încadrarea în timp didactic, metoda frontală,
a. căutarea de surse de informare despre o tem ă istorică pusă cadranelor individuală
în discuție • Resurse
b. observarea dirijată a diferitelor tipuri de surse care să ofere materiale:
informații din prezent și din trecut, în timpul lecțiilor - manual pag. 6-9 +
desfășurate în școală sau în afara ei (de exemplu, muzee, case CD
memoriale, biblioteci) • Forme de
c. citirea și comentarea unor imagini/fotografii organizare:
d. descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări activitate frontal
ale oamenilor din localitatea natală pe grupe,
n. completarea unor jurnale de învățare după participarea la în perechi,
sărbători locale tradiționale sau prilejuite de evenimente independentă
istorice sau după vizitarea unor muzee și case memoriale
2 Timpul 1.1 a. alcătuirea și prezentarea unei axe a timpului pe care s ă se • Resurse Observarea 1
istoric 1.3 reprezinte evenimente din viața personală, viața familiei sau procedurale: sistematică or
istoria localității natale exercițiul, ă
e. citirea și discutarea unor biografii ale unor personalit ăți din conversația, jocul Evaluare S2
diferite domenii (istoric, literar, artistic etc.), ținând cont de didactic, frontală,
încadrarea în timp ciorchinele individuală
f. precizarea evenimentelor dintr-un text citit /audiat folosind • Resurse
expresii precum: la început/mai întâi/prima dată, apoi/după materiale:
aceea, la urmă în final/în același timp etc. - manual pag. 10-
g. aranjarea unei succesiuni de enunțuri după ordinea logică de 13 +CD
desfășurare a evenimentelor și în funcție de factorul timp • Forme de
i. vizionarea și discutarea unor secvențe din filme organizare:
istorice/reportaje TV, respectând ordinea desfășurării activitate frontală,
evenimentelor pe grupe, în
j. alcătuirea de axe cronologice privind succesiunea unor perechi, inde-
evenimente/procese istorice pendentă
c. realizarea unor hărți/organizatori grafici care exemplifică
măsurarea timpului în istorie (deceniu, secol, mileniu)
d. realizarea unei „istorii a măsurării timpului” pe baza
informațiilor selectate din enciclopedii tipărite sau online
3. Recapitula 2.2 h. realizarea unor proiecte de grup care să evidențieze rolul • Resurse 1
re/Evaluar 3.2 personalităților în derularea evenimentelor de însemnătate istorică
materiale: oră
e 4.1 f. alcătuirea și rezolvarea de rebusuri pe teme istorice - manual pag. 14- S3
4.3 g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma lecturii unui 16
text/a vizionarii unui film cu conținut istoric
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui
eveniment istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică istorică
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din lecturi cu
conținut istoric
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen cheie/numele
unei personalități istorice/numele unui eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
e. concursuri pe teme istorice tip „Cine știe câștigă”, la nivelul
clasei sau între clase
i. realizarea și prezentarea unor jurnale de călătorie

ISTORIE– proiectarea unității de învățare

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Familia


PERIOADA: 4 săptămâni (S 4– S8) –2 octombrie 2017–10 noiembrie 2017 – 4 ore

Nr Competen
Detal. Resurse materiale și Evaluare/ Nr.ore
crt țe Activități de învățare
conținut procedurale Feed-back /data
specifice
1 1.1 Arbore a. alcătuirea și prezentarea unei axe a timpului pe care s ă se • Resurse procedurale: Observarea 1or
1.3 le reprezinte evenimente din viața personală, viața familiei sau exercițiul, sistematică ă
genealo istoria localității natale conversația, jocul S4
gic b. alcătuirea și prezentarea arborelui genealogic al familiei, didactic, știu/vreau să Evaluare
folosind o schemă dată știu/am aflat frontală,
c. alcătuirea unui jurnal personal sau al clasei folosind enun • Resurse materiale: individuală
țuri, desene, fotografii despre evenimente la care au participat - manual pag. 18-21 +
în cadrul comunității CD
d. prezentarea unor albume personale cu fotografii din istoria • Forme de
familiei sau a comunității organizare:
a. realizarea unui jurnal al familiei care să conțină date și locuri activitate frontală, pe
importante, ordonate cronologic grupe, în perechi,
inde-pendentă
2 1.2 Activit d. descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, • Resurse procedurale: Observarea
2.1 ăți preocupări ale oamenilor din localitatea natală sau din alte exercițiul, sistematică 1or
4.2 cotidie regiuni conversația, jocul ă
1.3 ne în e. lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om și mediu didactic, metoda Evaluare
(ocupații, locuințe, obiceiuri) S5
2.3 familie cadranelor frontală,
Sărbăt d. descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, • Resurse materiale: individuală
orile preocupări ale oamenilor din localitatea natală - manual pag. 22-27 +
familiei a. identificarea unor modalități în care ar fi putut acționa în anumite CD
și împrejurări din viața personală (de exemplu, exerciții de tipul „Ce ai • Forme de
făcut atunci ...?, Ce ai fi putut face ...? Ce ai face acum …?”)
timpul organizare:
liber al a. realizarea unui jurnal al familiei care să conțină date și locuri activitate frontală, pe
familiei importante, ordonate cronologic grupe, în perechi,
Proiect e. prezentarea unor fotografii de familie care evidențiază evoluția inde-pendentă
Famili unor persoane sau felul în care un loc s-a schimbat/a rămas
a mea neschimbat de-a lungul timpului
3 2.2 Recapi h. realizarea unor proiecte de grup care să evidențieze rolul • Resurse materiale:
3.2 tulare personalităților în derularea evenimentelor de însemnătate istorică - manual pag. 28-29
4.1 f. alcătuirea și rezolvarea de rebusuri pe teme istorice -
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma lecturii 1
4.3
unui text/a vizionarii unui film cu conținut istoric oră
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui S6
eveniment istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică istorică
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din lecturi cu
conținut istoric
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei personalități istorice/numele unui
eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
e. concursuri pe teme istorice tip „Cine știe câștigă”, la nivelul
clasei sau între clase
i. realizarea și prezentarea unor jurnale de călătorie
4 1.1. Evalua d. completarea unor texte lacunare; • Resurse materiale: Forma de 1 oră
1.2. re a. observarea hărţilor digitale şi a simulărilor confruntărilor - manual pag. 30 organizare: S8
3.2. armate, folosind TIC; Resurse activitate
4.1. b. localizarea pe harta fizică a României a unor locuri/zone de • materiale: fişe de individuală.
importanţă istorică; evaluare;
a. alcătuirea şi prezentarea unei axe a timpului pe care să se • procedurale:
reprezinte evenimente din viaţa personală, viaţa familiei sau istoria explicaţia, exerciţiul,
localităţii natale; munca independentă.

ISTORIE– proiectarea unității de învățare

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Comunitatea locală și națională


PERIOADA: 4 săptămâni (S 9 – 12) –13 noiembrie-8 decembrie 2018– 4ore
Nr Detalie
crt Competențe ri de Resurse materiale și Evaluare/ Nr.or
Activități de învățare
specifice conținu procedurale Feed-back e/data
t
1 2.2 Copilă c. discuții în grup despre faptele petrecute în trecutul • Resurse procedurale: Observarea 1 oră
2.3 ria de îndepărtat sau apropiat exercițiul, sistematică S9
3.2 ieri și d. exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat în legătură conversația, jocul
de azi cu un eveniment istoric didactic Evaluare
e. formularea unor predicții asupra firului narativ al unor • Resurse materiale: frontală,
legende/ povestiri istorice, pornind de la un fapt de - manual pag. 32-35 + individuală
Proiec însemnătate istorică CD
t– g. redactarea de texte având la bază modele ale unor personalități • Forme de
Școala din istorie („Aș dori să fiu ca …”) organizare:
de ieri b. exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor activitate frontală, pe
și de fapte/evenimente istorice grupe, în perechi,
azi b. povestirea unor evenimente semnificative din viața inde-pendentă
personală sau activitatea școlară, trăite sau proiectate în viitor,
folosind verbe la timpuri potrivite
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din lecturi cu
conținut istoric
2 1.2 Comu b. localizarea pe harta fizică a României a unor locuri/zone de • Resurse procedurale: Observarea 1 oră
1.3 nitate importanță istorică exercițiul, sistematică S10
2.1 a c. familiarizarea cu simbolistica fundamentală din mediul conversația, jocul
2.2 locală cartografic (formele de relief, reprezentări convenționale didactic Evaluare
2.3 pentru peisajul antropic și de geografie umană) • Resurse materiale: frontală,
d. descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, - manual pag. 36-39 + individuală
preocupări ale oamenilor din localitatea natală sau din alte CD
regiuni • Forme de
e. lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om și organizare:
mediu (ocupații, locuințe, obiceiuri) activitate frontală, pe
b. studierea unor izvoare istorice scrise în care sunt grupe, în perechi,
menționate date, perioade de timp și nume de locuri inde-pendentă
e. valorificarea informațiilor dobândite prin vizite la muzee,
case memoriale, situri arheologice
a. căutarea de surse de informare despre o tem ă istorică pusă
în discuție
b. observarea dirijată a diferitelor tipuri de surse care să ofere
informații din prezent și din trecut, în timpul lecțiilor
desfășurate în școală sau în afara ei (de exemplu, muzee, case
memoriale, biblioteci)
c. citirea și comentarea unor imagini/fotografii
d. descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri,
preocupări ale oamenilor din localitatea natală
a. realizarea de portofolii pe teme istorice, folosind Internetul
și enciclopedii în format electronic etc. ca surse de informare
c. discuții în grup despre faptele petrecute în trecutul
îndepărtat sau apropiat
d. exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat în legătură
cu un eveniment istoric
e. formularea unor predicții asupra firului narativ al unor
legende/ povestiri istorice, pornind de la un fapt de
însemnătate istorică
f. redactarea unor compuneri în care să fie exprimată
atitudinea față de anumite evenimente
g. redactarea de texte având la bază modele ale unor
personalități din istorie („Aș dori să fiu ca …”)
h. realizarea unor proiecte de grup care să evidențieze rolul
personalităților în derularea evenimentelor de însemnătate
istorică
i. selectarea informațiilor oferite de sursele istorice pe baza
unui plan de idei dat
c. prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite
perioade de timp
d. analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite
perioade de timp/ momente istorice
e. prezentarea unor fotografii de familie care evidențiază
evoluția unor persoane sau felul în care un loc s-a schimbat/a
rămas neschimbat de-a lungul timpului
f. realizarea unor albume sau postere despre localitatea natală,
școala, locuri cunoscute/îndrăgite
g. realizarea unor expoziții de desene/picturi/colaje care arată
felul în care au evoluat uneltele, armele, vestimentația
oamenilor, arhitectura locuințelor
3. 1.2 Comu b. localizarea pe harta fizică a României a unor locuri/zone de • Resurse procedurale: Observarea 1 oră
1.3 nitate importanță istorică exercițiul, sistematică S11
2.1 a c. familiarizarea cu simbolistica fundamentală din mediul conversația, jocul
2.2 națion cartografic (formele de relief, reprezentări convenționale didactic Evaluare
2.3 ală pentru peisajul antropic și de geografie umană) • Resurse materiale: frontală,
d. descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, - manual pag. 40-43 + individuală
preocupări ale oamenilor din localitatea natală sau din alte CD
Proiec regiuni • Forme de
t– e. lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om și organizare:
Comun mediu (ocupații, locuințe, obiceiuri) activitate frontală, pe
itatea b. studierea unor izvoare istorice scrise în care sunt grupe, în perechi,
mea menționate date, perioade de timp și nume de locuri inde-pendentă
e. valorificarea informațiilor dobândite prin vizite la muzee,
case memoriale, situri arheologice
a. căutarea de surse de informare despre o tem ă istorică pusă
în discuție
b. observarea dirijată a diferitelor tipuri de surse care să ofere
informații din prezent și din trecut, în timpul lecțiilor
desfășurate în școală sau în afara ei (de exemplu, muzee, case
memoriale, biblioteci)
c. citirea și comentarea unor imagini/fotografii
d. descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri,
preocupări ale oamenilor din localitatea natală
a. realizarea de portofolii pe teme istorice, folosind Internetul
și enciclopedii în format electronic etc. ca surse de informare
c. discuții în grup despre faptele petrecute în trecutul
îndepărtat sau apropiat
d. exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat în legătură
cu un eveniment istoric
e. formularea unor predicții asupra firului narativ al unor
legende/ povestiri istorice, pornind de la un fapt de
însemnătate istorică
f. redactarea unor compuneri în care să fie exprimată
atitudinea față de anumite evenimente
g. redactarea de texte având la bază modele ale unor
personalități din istorie („Aș dori să fiu ca …”)
h. realizarea unor proiecte de grup care să evidențieze rolul
personalităților în derularea evenimentelor de însemnătate
istorică
i. selectarea informațiilor oferite de sursele istorice pe baza
unui plan de idei dat
c. prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite
perioade de timp
d. analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite
perioade de timp/ momente istorice
e. prezentarea unor fotografii de familie care evidențiază
evoluția unor persoane sau felul în care un loc s-a schimbat/a
rămas neschimbat de-a lungul timpului
f. realizarea unor albume sau postere despre localitatea natală,
școala, locuri cunoscute/îndrăgite
g. realizarea unor expoziții de desene/picturi/colaje care arată
felul în care au evoluat uneltele, armele, vestimentația
oamenilor, arhitectura locuințelor
4. 2.2 Recapi h. realizarea unor proiecte de grup care să evidențieze rolul • Resurse materiale: 1
3.2 tulare personalităților în derularea evenimentelor de însemnătate istorică - manual pag. 44-47 or
4.1 / f. alcătuirea și rezolvarea de rebusuri pe teme istorice
ă
4.3 Evalua g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma lecturii
unui text/a vizionarii unui film cu conținut istoric S
re
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui 1
eveniment istoric 2
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică istorică
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din lecturi cu
conținut istoric
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei personalități istorice/numele unui
eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
e. concursuri pe teme istorice tip „Cine știe câștigă”, la nivelul
clasei sau între clase
i. realizarea și prezentarea unor jurnale de călătorie
ISTORIE– proiectarea unității de învățare

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: popoarele de ieriși azi (I)-Antichitatea


PERIOADA: 5 săptămâni (S 13– S17) –11 decembrie 2017-2 februarie 2018– 5 ore

Nr Compete Detalieri
Resurse materiale și Evaluare/ Nr.ore
crt nțe de Activități de învățare
conținut procedurale Feed-back /data
specifice
1 1.1 Dacii și h. participarea la jocuri de rol/dramatizări ale unor povestiri și • Resurse procedurale: Observarea 1or
1.2 romani legende istorice cunoscute exercițiul, sistematică ă
2.2 i a. observarea hărților digitale și a simulărilor confruntărilor conversația, jocul S1
2.3 armate, folosind TIC didactic, cvintetul Evaluare 3
3.1 b. localizarea pe harta fizică a României a unor locuri/zone de • Resurse materiale: frontală,
3.2 importanță istorică - manual pag. 50-53 + individuală
4.1 c. familiarizarea cu simbolistica fundamentală din mediul cartografic CD
4.2 (formele de relief, reprezentări convenționale pentru peisajul • Forme de
antropic și de geografie umană)
4.3 organizare:
a. realizarea de portofolii pe teme istorice, folosind Internetul activitate frontală, pe
și enciclopedii în format electronic etc. ca surse de informare grupe, în perechi,
b. observarea hărților digitale și a simulărilor confruntărilor inde-pendentă
armate etc., folosind TIC
c. discuții în grup despre faptele petrecute în trecutul
îndepărtat sau apropiat
d. exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat în legătură
cu un eveniment istoric
f. redactarea unor compuneri în care să fie exprimată
atitudinea față de anumite evenimente
g. redactarea de texte având la bază modele ale unor
personalități din istorie („Aș dori să fiu ca …”)
h. realizarea unor proiecte de grup care să evidențieze rolul
personalităților în derularea evenimentelor de însemnătate
istorică
i. selectarea informațiilor oferite de sursele istorice pe baza unui
plan de idei dat
a. prezentarea unor evenimente istorice drept consecințe ale
altor evenimente
b. exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor
fapte/evenimente istorice
a. lectura unor texte/surse istorice cu creionul în mână
b. deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric prin
raportare la textul citit sau la mesajul audiat
c. lectura unui text cu conținut istoric utilizând metoda SINELG
d. realizarea unor organizatori grafici care susțin înțelegerea
informațiilor din texte/surse istorice
a. povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând
termenii învățați
c. repovestirea unor legende și povestiri istorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea și prezentarea unor proiecte individuale și de
grup pe diferite teme istorice
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma lecturii
unui text/a vizionarii unui film cu conținut istoric
h. realizarea unor compuneri/desene/schițe/scenarii simple
pornind de la informațiile selectate dintr-o sursă consultată
individual sau în grup
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui
eveniment istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică istorică
k. dramatizarea unor lecturi istorice cunoscute
l. exprimarea propriei păreri referitoare la un eveniment
istoric, la faptele unei personalități istorice
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din lecturi cu
conținut istoric
a. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la
evenimente din trecut, persoane și locuri cu semnificație
istorică
d. lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea ideilor
esențiale, în perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizând organizatori grafici
f. realizarea unor discuții în grup despre
fapte/evenimente/personalități istorice
g. exerciții de stabilire a unor relații evidente între evenimente
istorice prezentate/cunoscute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei personalități istorice/numele unui
eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
b. discuții în grup referitoare la faptele unor personalități
istorice, modul în care au influențat desfășurarea unor
evenimente
c. selectarea, pe baza surselor istorice, a asemănărilor și
deosebirilor între fapte/evenimente, personalități
d. stabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a asemănărilor
și deosebirilor dintre fapte/evenimente, personalități,
monumente
e. redactarea unor texte în care să se evidențieze atitudinea
față de fapte/evenimente, personalități din trecut
a. solicitarea unei explicații referitoare la informațiile de
detaliu și termenii specifici dintr-un text cu conținut
istoric/sursă accesibilă
b. participarea la dialoguri pe teme istorice, aducând în
discuție informații sau exprimându-și propria părere despre
evenimente și personalități istorice
c. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la faptele
discutate
2 3.1 Grecii, a. lectura unor texte/surse istorice cu creionul în mână • Resurse procedurale: Observarea
3.2 galii, b. deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric prin exercițiul, sistematică 1or
4.1 slavii raportare la textul citit sau la mesajul audiat conversația, jocul ă
4.2 c. lectura unui text cu conținut istoric utilizând metoda SINELG didactic Evaluare
S1
4.3 d. realizarea unor organizatori grafici care susțin înțelegerea • Resurse materiale: frontală,
informațiilor din texte/surse istorice 4
- manual pag. 54-56 + individuală
a. povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând CD
termenii învățați • Forme de
c. repovestirea unor legende și povestiri istorice organizare:
d. completarea unor texte lacunare activitate frontală, pe
e. realizarea și prezentarea unor proiecte individuale și de grupe, în perechi,
grup pe diferite teme istorice inde-pendentă
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma lecturii
unui text/a vizionarii unui film cu conținut istoric
h. realizarea unor compuneri/desene/schițe/ scenarii simple
pornind de la informațiile selectate dintr-o sursă consultată
individual sau în grup
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui
eveniment istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică istorică
k. dramatizarea unor lecturi istorice cunoscute
l. exprimarea propriei păreri referitoare la un eveniment
istoric, la faptele unei personalități istorice
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din lecturi cu
conținut istoric
a. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la
evenimente din trecut, persoane și locuri cu semnificație
istorică
d. lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea ideilor
esențiale, în perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizând organizatori grafici
f. realizarea unor discuții în grup despre
fapte/evenimente/personalități istorice
g. exerciții de stabilire a unor relații evidente între evenimente
istorice prezentate/cunoscute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei personalități istorice/numele unui
eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
b. discuții în grup referitoare la faptele unor personalități
istorice, modul în care au influențat desfășurarea unor
evenimente
c. selectarea, pe baza surselor istorice, a asemănărilor și
deosebirilor între fapte/evenimente, personalități
d. stabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a asemănărilor
și deosebirilor dintre fapte/evenimente, personalități,
monumente
e. redactarea unor texte în care să se evidențieze atitudinea față de
fapte/evenimente, personalități din trecut
a. solicitarea unei explicații referitoare la informațiile de
detaliu și termenii specifici dintr-un text cu conținut
istoric/sursă accesibilă
b. participarea la dialoguri pe teme istorice, aducând în
discuție informații sau exprimându-și propria părere despre
evenimente și personalități istorice
c. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la faptele
discutate
3 1.1 Legend h. participarea la jocuri de rol/dramatizări ale unor povestiri și • Resurse procedurale: Observarea
2.3 e și legende istorice cunoscute exercițiul, sistematică
3.1 scrieri c. prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite conversația, jocul
perioade de timp 1
3.2 istorice didactic Evaluare
d. analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite perioade oră
4.1 despre • Resurse materiale: frontală,
4.3 daci și de timp/ momente istorice - manual pag. 57-59 + individuală S1
romani a. lectura unor texte/surse istorice cu creionul în mână CD 5
. b. deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric prin • Forme de
Monum raportare la textul citit sau la mesajul audiat organizare:
ente și c. lectura unui text cu conținut istoric utilizând metoda SINELG activitate frontală, pe
d. realizarea unor organizatori grafici care susțin înțelegerea
locuri grupe, în perechi,
informațiilor din texte/surse istorice
istorice inde-pendentă
a. povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând
de pe
termenii învățați
vremea
c. repovestirea unor legende și povestiri istorice
dacilor
d. completarea unor texte lacunare
și a
e. realizarea și prezentarea unor proiecte individuale și de
romani
grup pe diferite teme istorice
lor
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma lecturii
unui text/a vizionarii unui film cu conținut istoric
h. realizarea unor compuneri/desene/schițe/scenarii simple
pornind de la informațiile selectate dintr-o sursă consultată
individual sau în grup
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui
eveniment istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică istorică
k. dramatizarea unor lecturi istorice cunoscute
l. exprimarea propriei păreri referitoare la un eveniment
istoric, la faptele unei personalități istorice
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din lecturi cu
conținut istoric
b. citirea unor lecturi istorice și povestirea faptelor istorice
prezentate
c. extragerea informațiilor esențiale dintr-un text cu conținut
istoric
j. prezentarea impresiilor după vizite la muzee și case memoriale
d. selectarea unei informații dintr-un text istoric/sursă și
motivarea alegerii făcute
4 2.2 Recapit h. realizarea unor proiecte de grup care să evidențieze rolul • Resurse materiale: 1 oră
3.2 ulare personalităților în derularea evenimentelor de însemnătate istorică - manual pag. 60-61 S16
4.1 f. alcătuirea și rezolvarea de rebusuri pe teme istorice
4.3 g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma lecturii
unui text/a vizionarii unui film cu conținut istoric
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui
eveniment istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică istorică
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din lecturi cu
conținut istoric
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei personalități istorice/numele unui
eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
e. concursuri pe teme istorice tip „Cine știe câștigă”, la nivelul
clasei sau între clase
i. realizarea și prezentarea unor jurnale de călătorie
5 1.1. Evaluar Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a • Resurse materiale: • Probă scrisă 1 oră
1.2. e faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. - manual pag. 62-63 de evaluare S17
3.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice. sumativă
4.1. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
Determinarea semnificaţiei unor evenimente din trecut şi din
prezent.
ISTORIE– proiectarea unității de învățare

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Popoarele de ieri și de azi ( II)-Evul Mediu


PERIOADA: 5 săptămâni (S 1 – 5) – 12 februarie -16 martie 2018– 5 ore

Nr Competen Detalier Resurse Evaluare/


Nr.ore
crt țe i de Activități de învățare materiale Feed-
/data
specifice conținut și procedurale back
1 2.2 Întemei a. realizarea de portofolii pe teme istorice, folosind Internetul și • Resurse Observar 1
2.3 erea enciclopedii în format electronic etc. ca surse de informare procedurale: ea oră
3.1 statelor b. observarea hărților digitale și a simulărilor confruntărilor armate etc., exercițiul, sistematic S1
3.2 mediev folosind TIC conversația, ă
4.1 ale c. discuții în grup despre faptele petrecute în trecutul îndepărtat sau jocul didactic
4.2 române apropiat • Resurse Evaluare
4.3 ști d. exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat în legătură cu un materiale: frontală,
eveniment istoric - manual pag. individual
f. redactarea unor compuneri în care să fie exprimată atitudinea față de 6-8 + CD ă
anumite evenimente • Forme de
g. redactarea de texte având la bază modele ale unor personalități din organizare:
istorie („Aș dori să fiu ca …”) activitate
h. realizarea unor proiecte de grup care să evidențieze rolul frontală, pe
personalităților în derularea evenimentelor de însemnătate istorică grupe, în
i. selectarea informațiilor oferite de sursele istorice pe baza unui plan de idei perechi, inde-
dat pendentă
a. prezentarea unor evenimente istorice drept consecințe ale altor
evenimente
b. exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor fapte/evenimente
istorice
a. lectura unor texte/surse istorice cu creionul în mână
b. deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric prin raportare la
textul citit sau la mesajul audiat
c. lectura unui text cu conținut istoric utilizând metoda SINELG
d. realizarea unor organizatori grafici care susțin înțelegerea
informațiilor din texte/surse istorice
a. povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând termenii învățați
c. repovestirea unor legende și povestiri istorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea și prezentarea unor proiecte individuale și de grup pe
diferite teme istorice
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma lecturii unui text/a
vizionarii unui film cu conținut istoric
h. realizarea unor compuneri/desene/schițe/scenarii simple pornind de
la informațiile selectate dintr-o sursă consultată individual sau în grup
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui eveniment
istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor serbări/concursuri cu
tematică istorică
k. dramatizarea unor lecturi istorice cunoscute
l. exprimarea propriei păreri referitoare la un eveniment istoric, la
faptele unei personalități istorice
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din lecturi cu conținut istoric
a. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la evenimente din
trecut, persoane și locuri cu semnificație istorică
d. lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea ideilor esențiale, în
perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizând organizatori grafici
f. realizarea unor discuții în grup despre fapte/evenimente/personalități
istorice
g. exerciții de stabilire a unor relații evidente între evenimente istorice
prezentate/cunoscute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen cheie/numele unei
personalități istorice/numele unui eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
b. discuții în grup referitoare la faptele unor personalități istorice, modul
în care au influențat desfășurarea unor evenimente
c. selectarea, pe baza surselor istorice, a asemănărilor și deosebirilor
între fapte/evenimente, personalități
d. stabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a asemănărilor și
deosebirilor dintre fapte/evenimente, personalități, monumente
e. redactarea unor texte în care să se evidențieze atitudinea față de
fapte/evenimente, personalități din trecut
a. solicitarea unei explicații referitoare la informațiile de detaliu și
termenii specifici dintr-un text cu conținut istoric/sursă accesibilă
b. participarea la dialoguri pe teme istorice, aducând în discuție
informații sau exprimându-și propria părere despre evenimente și
personalități istorice
c. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la faptele discutate
2 2.2 Domni a. realizarea de portofolii pe teme istorice, folosind Internetul și • Resurse Observar 1
2.3 tori enciclopedii în format electronic etc. ca surse de informare procedurale: ea or
3.1 români b. observarea hărților digitale și a simulărilor confruntărilor armate etc., exercițiul, sistematic ă
3.2 de folosind TIC conversația, ă S2
4.1 seamă c. discuții în grup despre faptele petrecute în trecutul îndepărtat sau jocul didactic,
4.2 apropiat explozia stelară Evaluare
4.3 d. exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat în legătură cu un • Resurse frontală,
eveniment istoric materiale: individual
f. redactarea unor compuneri în care să fie exprimată atitudinea față de - manual pag. 9- ă
anumite evenimente 13 + CD
g. redactarea de texte având la bază modele ale unor personalități din • Forme de
istorie („Aș dori să fiu ca …”) organizare:
h. realizarea unor proiecte de grup care să evidențieze rolul activitate
personalităților în derularea evenimentelor de însemnătate istorică frontală, pe
i. selectarea informațiilor oferite de sursele istorice pe baza unui plan de idei grupe, în
dat perechi, inde-
a. prezentarea unor evenimente istorice drept consecințe ale altor pendentă
evenimente
b. exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor fapte/evenimente
istorice
a. lectura unor texte/surse istorice cu creionul în mână
b. deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric prin raportare la
textul citit sau la mesajul audiat
c. lectura unui text cu conținut istoric utilizând metoda SINELG
d. realizarea unor organizatori grafici care susțin înțelegerea
informațiilor din texte/surse istorice
a. povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând termenii învățați
c. repovestirea unor legende și povestiri istorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea și prezentarea unor proiecte individuale și de grup pe
diferite teme istorice
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma lecturii unui text/a
vizionarii unui film cu conținut istoric
h. realizarea unor compuneri/desene/schițe/scenarii simple pornind de
la informațiile selectate dintr-o sursă consultată individual sau în grup
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui eveniment
istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor serbări/concursuri cu
tematică istorică
k. dramatizarea unor lecturi istorice cunoscute
l. exprimarea propriei păreri referitoare la un eveniment istoric, la
faptele unei personalități istorice
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din lecturi cu conținut istoric
a. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la evenimente din
trecut, persoane și locuri cu semnificație istorică
d. lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea ideilor esențiale, în
perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizând organizatori grafici
f. realizarea unor discuții în grup despre fapte/evenimente/personalități
istorice
g. exerciții de stabilire a unor relații evidente între evenimente istorice
prezentate/cunoscute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen cheie/numele unei
personalități istorice/numele unui eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
b. discuții în grup referitoare la faptele unor personalități istorice, modul
în care au influențat desfășurarea unor evenimente
c. selectarea, pe baza surselor istorice, a asemănărilor și deosebirilor
între fapte/evenimente, personalități
d. stabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a asemănărilor și
deosebirilor dintre fapte/evenimente, personalități, monumente
e. redactarea unor texte în care să se evidențieze atitudinea față de
fapte/evenimente, personalități din trecut
a. solicitarea unei explicații referitoare la informațiile de detaliu și
termenii specifici dintr-un text cu conținut istoric/sursă accesibilă
b. participarea la dialoguri pe teme istorice, aducând în discuție
informații sau exprimându-și propria părere despre evenimente și
personalități istorice
c. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la faptele discutate
3. 3.1 Evul a. lectura unor texte/surse istorice cu creionul în mână • Resurse 1
3.2 Mediu b. deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric prin raportare la procedurale: oră
4.1 în lume textul citit sau la mesajul audiat exercițiul, S3
4.2 – turcii, c. lectura unui text cu conținut istoric utilizând metoda SINELG conversația,
4.3 francez d. realizarea unor organizatori grafici care susțin înțelegerea informațiilor din jocul didactic,
ii, texte/surse istorice cubul
englezi a. povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând termenii învățați • Resurse
i, c. repovestirea unor legende și povestiri istorice materiale:
ungurii d. completarea unor texte lacunare - manual pag.
, rușii e. realizarea și prezentarea unor proiecte individuale și de grup pe 14-16 + CD
diferite teme istorice • Forme de
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma lecturii unui text/a organizare:
vizionarii unui film cu conținut istoric activitate
h. realizarea unor compuneri/desene/schițe/ scenarii simple pornind de frontală, pe
la informațiile selectate dintr-o sursă consultată individual sau în grup grupe, în
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui eveniment perechi, inde-
istoric pendentă
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor serbări/concursuri cu
tematică istorică
k. dramatizarea unor lecturi istorice cunoscute
l. exprimarea propriei păreri referitoare la un eveniment istoric, la
faptele unei personalități istorice
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din lecturi cu conținut istoric
a. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la evenimente din
trecut, persoane și locuri cu semnificație istorică
d. lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea ideilor esențiale, în
perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizând organizatori grafici
f. realizarea unor discuții în grup despre fapte/evenimente/personalități
istorice
g. exerciții de stabilire a unor relații evidente între evenimente istorice
prezentate/cunoscute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen cheie/numele unei
personalități istorice/numele unui eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
b. discuții în grup referitoare la faptele unor personalități istorice, modul
în care au influențat desfășurarea unor evenimente
c. selectarea, pe baza surselor istorice, a asemănărilor și deosebirilor
între fapte/evenimente, personalități
d. stabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a asemănărilor și
deosebirilor dintre fapte/evenimente, personalități, monumente
e. redactarea unor texte în care să se evidențieze atitudinea față de
fapte/evenimente, personalități din trecut
a. solicitarea unei explicații referitoare la informațiile de detaliu și
termenii specifici dintr-un text cu conținut istoric/sursă accesibilă
b. participarea la dialoguri pe teme istorice, aducând în discuție
informații sau exprimându-și propria părere despre evenimente și
personalități istorice
c. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la faptele discutate
4. 3.1 Legend a. lectura unor texte/surse istorice cu creionul în mână • Resurse Observar 1oră
3.2 e și b. deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric prin raportare la procedurale: ea S4
4.1 scrieri textul citit sau la mesajul audiat exercițiul, sistematic
4.3 istorice c. lectura unui text cu conținut istoric utilizând metoda SINELG conversația, ă
despre d. realizarea unor organizatori grafici care susțin înțelegerea informațiilor din jocul didactic
marii texte/surse istorice • Resurse Evaluare
domnit a. povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând termenii învățați materiale: frontală,
ori. c. repovestirea unor legende și povestiri istorice - manual pag. individual
Monum d. completarea unor texte lacunare 17-21 + CD ă
ente și e. realizarea și prezentarea unor proiecte individuale și de grup pe
locuri diferite teme istorice • Forme de
istorice g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma lecturii unui text/a organizare:
din vizionarii unui film cu conținut istoric activitate
Țările h. realizarea unor compuneri/desene/schițe/scenarii simple pornind de frontală, pe
Român la informațiile selectate dintr-o sursă consultată individual sau în grup grupe, în
e i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui eveniment perechi, inde-
mediev istoric pendentă
ale j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor serbări/concursuri cu
tematică istorică
k. dramatizarea unor lecturi istorice cunoscute
Proiect l. exprimarea propriei păreri referitoare la un eveniment istoric, la
– faptele unei personalități istorice
Primele m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din lecturi cu conținut istoric
state b. citirea unor lecturi istorice și povestirea faptelor istorice prezentate
mediev c. extragerea informațiilor esențiale dintr-un text cu conținut istoric
ale j. prezentarea impresiilor după vizite la muzee și case memoriale
române d. selectarea unei informații dintr-un text istoric/sursă și motivarea alegerii
ști făcute
5. 2.2 Recapit h. realizarea unor proiecte de grup care să evidențieze rolul personalităților în • Resurse Probă 1 oră
3.2 ulare/ derularea evenimentelor de însemnătate istorică materiale: scrisă de S5
4.1 f. alcătuirea și rezolvarea de rebusuri pe teme istorice - manual pag. evaluare
4.3 Evaluar g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma lecturii unui text/a 22-23 sumativă
e vizionarii unui film cu conținut istoric
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui eveniment
istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor serbări/concursuri cu
tematică istorică
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din lecturi cu conținut istoric
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen cheie/numele unei
personalități istorice/numele unui eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
e. concursuri pe teme istorice tip „Cine știe câștigă”, la nivelul clasei sau
între clase
i. realizarea și prezentarea unor jurnale de călătorie

ISTORIE– proiectarea unității de învățare

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Popoarele de ieriși de azi (III)-Epoca modernă


PERIOADA: 5 săptămâni (S 6 – 10) –19 martie-27 aprilie 2018– 5 ore

Nr Competen Detalieri Resurse Evaluare/


Nr.ore
crt țe de Activități de învățare materiale Feed-
conținut /data
specifice și procedurale back
1 2.2 Alexan a. realizarea de portofolii pe teme istorice, folosind Internetul și • Resurse Observar 1
2.3 dru enciclopedii în format electronic etc. ca surse de informare procedurale: ea oră
3.1 Ioan b. observarea hărților digitale și a simulărilor confruntărilor armate etc., exercițiul, sistematic S6
3.2 Cuza și folosind TIC conversația, ă
4.1 Unirea c. discuții în grup despre faptele petrecute în trecutul îndepărtat sau jocul didactic
4.2 Princip apropiat • Resurse Evaluare
4.3 atelor d. exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat în legătură cu un materiale: frontală,
Român eveniment istoric - manual pag. individual
e f. redactarea unor compuneri în care să fie exprimată atitudinea față de 26-29 + CD ă
anumite evenimente • Forme de
g. redactarea de texte având la bază modele ale unor personalități din organizare:
istorie („Aș dori să fiu ca …”) activitate
h. realizarea unor proiecte de grup care să evidențieze rolul frontală, pe
personalităților în derularea evenimentelor de însemnătate istorică grupe, în
i. selectarea informațiilor oferite de sursele istorice pe baza unui plan de idei perechi, inde-
dat pendentă
a. prezentarea unor evenimente istorice drept consecințe ale altor
evenimente
b. exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor fapte/evenimente
istorice
a. lectura unor texte/surse istorice cu creionul în mână
b. deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric prin raportare la
textul citit sau la mesajul audiat
c. lectura unui text cu conținut istoric utilizând metoda SINELG
d. realizarea unor organizatori grafici care susțin înțelegerea
informațiilor din texte/surse istorice
a. povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând termenii învățați
c. repovestirea unor legende și povestiri istorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea și prezentarea unor proiecte individuale și de grup pe
diferite teme istorice
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma lecturii unui text/a
vizionarii unui film cu conținut istoric
h. realizarea unor compuneri/desene/schițe/scenarii simple pornind de
la informațiile selectate dintr-o sursă consultată individual sau în grup
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui eveniment
istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor serbări/concursuri cu
tematică istorică
k. dramatizarea unor lecturi istorice cunoscute
l. exprimarea propriei păreri referitoare la un eveniment istoric, la
faptele unei personalități istorice
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din lecturi cu conținut istoric
a. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la evenimente din
trecut, persoane și locuri cu semnificație istorică
d. lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea ideilor esențiale, în
perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizând organizatori grafici
f. realizarea unor discuții în grup despre fapte/evenimente/personalități
istorice
g. exerciții de stabilire a unor relații evidente între evenimente istorice
prezentate/cunoscute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen cheie/numele unei
personalități istorice/numele unui eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
b. discuții în grup referitoare la faptele unor personalități istorice, modul
în care au influențat desfășurarea unor evenimente
c. selectarea, pe baza surselor istorice, a asemănărilor și deosebirilor
între fapte/evenimente, personalități
d. stabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a asemănărilor și
deosebirilor dintre fapte/evenimente, personalități, monumente
e. redactarea unor texte în care să se evidențieze atitudinea față de
fapte/evenimente, personalități din trecut
a. solicitarea unei explicații referitoare la informațiile de detaliu și
termenii specifici dintr-un text cu conținut istoric/sursă accesibilă
b. participarea la dialoguri pe teme istorice, aducând în discuție
informații sau exprimându-și propria părere despre evenimente și
personalități istorice
c. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la faptele discutate
2 2.2 Regele a. realizarea de portofolii pe teme istorice, folosind Internetul și • Resurse Observar 1
2.3 Carol I enciclopedii în format electronic etc. ca surse de informare procedurale: ea or
3.1 și b. observarea hărților digitale și a simulărilor confruntărilor armate etc., exercițiul, sistematic ă
3.2 Indepe folosind TIC conversația, ă S7
4.1 ndența c. discuții în grup despre faptele petrecute în trecutul îndepărtat sau jocul didactic
4.2 Români apropiat • Resurse Evaluare
4.3 ei d. exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat în legătură cu un materiale: frontală,
eveniment istoric - manual pag. individual
f. redactarea unor compuneri în care să fie exprimată atitudinea față de 30-33 + CD ă
anumite evenimente • Forme de
g. redactarea de texte având la bază modele ale unor personalități din organizare:
istorie („Aș dori să fiu ca …”) activitate
h. realizarea unor proiecte de grup care să evidențieze rolul frontală, pe
personalităților în derularea evenimentelor de însemnătate istorică grupe, în
i. selectarea informațiilor oferite de sursele istorice pe baza unui plan de idei perechi, inde-
dat pendentă
a. prezentarea unor evenimente istorice drept consecințe ale altor
evenimente
b. exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor fapte/evenimente
istorice
a. lectura unor texte/surse istorice cu creionul în mână
b. deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric prin raportare la
textul citit sau la mesajul audiat
c. lectura unui text cu conținut istoric utilizând metoda SINELG
d. realizarea unor organizatori grafici care susțin înțelegerea
informațiilor din texte/surse istorice
a. povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând termenii învățați
c. repovestirea unor legende și povestiri istorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea și prezentarea unor proiecte individuale și de grup pe
diferite teme istorice
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma lecturii unui text/a
vizionarii unui film cu conținut istoric
h. realizarea unor compuneri/desene/schițe/scenarii simple pornind de
la informațiile selectate dintr-o sursă consultată individual sau în grup
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui eveniment
istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor serbări/concursuri cu
tematică istorică
k. dramatizarea unor lecturi istorice cunoscute
l. exprimarea propriei păreri referitoare la un eveniment istoric, la
faptele unei personalități istorice
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din lecturi cu conținut istoric
a. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la evenimente din
trecut, persoane și locuri cu semnificație istorică
d. lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea ideilor esențiale, în
perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizând organizatori grafici
f. realizarea unor discuții în grup despre fapte/evenimente/personalități
istorice
g. exerciții de stabilire a unor relații evidente între evenimente istorice
prezentate/cunoscute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen cheie/numele unei
personalități istorice/numele unui eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
b. discuții în grup referitoare la faptele unor personalități istorice, modul
în care au influențat desfășurarea unor evenimente
c. selectarea, pe baza surselor istorice, a asemănărilor și deosebirilor
între fapte/evenimente, personalități
d. stabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a asemănărilor și
deosebirilor dintre fapte/evenimente, personalități, monumente
e. redactarea unor texte în care să se evidențieze atitudinea față de
fapte/evenimente, personalități din trecut
a. solicitarea unei explicații referitoare la informațiile de detaliu și
termenii specifici dintr-un text cu conținut istoric/sursă accesibilă
b. participarea la dialoguri pe teme istorice, aducând în discuție
informații sau exprimându-și propria părere despre evenimente și
personalități istorice
c. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la faptele discutate
3. 3.1 Primul mână • Resurse Observar 1 oră
3.2 Război b. deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric prin raportare la procedurale: ea S8
4.1 Mondia textul citit sau la mesajul audiat exercițiul, sistematic
4.2 l. c. lectura unui text cu conținut istoric utilizând metoda SINELG conversația, ă
4.3 Regele d. realizarea unor organizatori grafici care susțin înțelegerea informațiilor din jocul didactic
Ferdina texte/surse istorice • Resurse Evaluare
nd I și a. povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând termenii învățați materiale: frontală,
Marea c. repovestirea unor legende și povestiri istorice - manual pag. individual
Unire d. completarea unor texte lacunare 34-37 + CD ă
e. realizarea și prezentarea unor proiecte individuale și de grup pe • Forme de
diferite teme istorice organizare:
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma lecturii unui text/a activitate
vizionarii unui film cu conținut istoric frontală, pe
h. realizarea unor compuneri/desene/schițe/ scenarii simple pornind de grupe, în
la informațiile selectate dintr-o sursă consultată individual sau în grup perechi, inde-
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui eveniment pendentă
istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor serbări/concursuri cu
tematică istorică
k. dramatizarea unor lecturi istorice cunoscute
l. exprimarea propriei păreri referitoare la un eveniment istoric, la
faptele unei personalități istorice
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din lecturi cu conținut istoric
a. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la evenimente din
trecut, persoane și locuri cu semnificație istorică
d. lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea ideilor esențiale, în
perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizând organizatori grafici
f. realizarea unor discuții în grup despre fapte/evenimente/personalități
istorice
g. exerciții de stabilire a unor relații evidente între evenimente istorice
prezentate/cunoscute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen cheie/numele unei
personalități istorice/numele unui eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
b. discuții în grup referitoare la faptele unor personalități istorice, modul
în care au influențat desfășurarea unor evenimente
c. selectarea, pe baza surselor istorice, a asemănărilor și deosebirilor
între fapte/evenimente, personalități
d. stabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a asemănărilor și
deosebirilor dintre fapte/evenimente, personalități, monumente
e. redactarea unor texte în care să se evidențieze atitudinea față de
fapte/evenimente, personalități din trecut
a. solicitarea unei explicații referitoare la informațiile de detaliu și
termenii specifici dintr-un text cu conținut istoric/sursă accesibilă
b. participarea la dialoguri pe teme istorice, aducând în discuție
informații sau exprimându-și propria părere despre evenimente și
personalități istorice
c. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la faptele discutate
4. 3.1 Epoca a. lectura unor texte/surse istorice cu creionul în mână • Resurse Observar 1 oră
3.2 Moder b. deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric prin raportare la procedurale: ea S9
4.1 nă în textul citit sau la mesajul audiat exercițiul, sistematic
4.3 lume – c. lectura unui text cu conținut istoric utilizând metoda SINELG conversația, ă
turcii, d. realizarea unor organizatori grafici care susțin înțelegerea informațiilor din jocul didactic, 3-
ungurii texte/surse istorice 2-1 Evaluare
, a. povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând termenii învățați • Resurse frontală,
german c. repovestirea unor legende și povestiri istorice materiale: individual
ii, rușii, d. completarea unor texte lacunare - manual pag. ă
sârbii e. realizarea și prezentarea unor proiecte individuale și de grup pe 38-40 + CD
și diferite teme istorice • Forme de
bulgari g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma lecturii unui text/a organizare:
i vizionarii unui film cu conținut istoric activitate
h. realizarea unor compuneri/desene/schițe/ scenarii simple pornind de frontală, pe
la informațiile selectate dintr-o sursă consultată individual sau în grup grupe, în
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui eveniment perechi, inde-
istoric pendentă
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor serbări/concursuri cu
tematică istorică
k. dramatizarea unor lecturi istorice cunoscute
l. exprimarea propriei păreri referitoare la un eveniment istoric, la
faptele unei personalități istorice
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din lecturi cu conținut istoric
b. citirea unor lecturi istorice și povestirea faptelor istorice prezentate
c. extragerea informațiilor esențiale dintr-un text cu conținut istoric
j. prezentarea impresiilor după vizite la muzee și case memoriale
d. selectarea unei informații dintr-un text istoric/sursă și motivarea
alegerii făcute
5. 2.2 Recapit h. realizarea unor proiecte de grup care să evidențieze rolul personalităților în • Resurse Probă 1 oră
3.2 ulare derularea evenimentelor de însemnătate istorică materiale: scrisă de S10
4.1 Evaluar f. alcătuirea și rezolvarea de rebusuri pe teme istorice - manual pag. evaluare
4.3 e g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma lecturii unui text/a 42-45 sumativă
vizionarii unui film cu conținut istoric
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui eveniment
istoric
Proiect j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor serbări/concursuri cu
– Eroii tematică istorică
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din lecturi cu conținut istoric
Români h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen cheie/numele unei
ei din personalități istorice/numele unui eveniment istoric
Primul i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
Război e. concursuri pe teme istorice tip „Cine știe câștigă”, la nivelul clasei sau
Mondia între clase
l i. realizarea și prezentarea unor jurnale de călătorie

ISTORIE– proiectarea unității de învățare

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: România la cumpăna dintre milenii


PERIOADA: 4săptămâni (S 11-14) –30 aprilie-25 mai 2018– 4 ore

Nr Competen Detalier Resurse Evaluare/


Nr.ore
crt țe i de Activități de învățare materiale Feed-
/data
specifice conținut și procedurale back
1 2.2 Perioa a. realizarea de portofolii pe teme istorice, folosind Internetul și • Resurse Observar 1
2.3 da enciclopedii în format electronic etc. ca surse de informare procedurale: ea oră
3.1 interbe b. observarea hărților digitale și a simulărilor confruntărilor armate etc., exercițiul, sistematic S1
3.2 lică și folosind TIC conversația, ă 1
4.1 Al c. discuții în grup despre faptele petrecute în trecutul îndepărtat sau jocul didactic
4.2 Doilea apropiat • Resurse Evaluare
4.3 Război d. exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat în legătură cu un materiale: frontală,
Mondia eveniment istoric - manual pag. individual
l f. redactarea unor compuneri în care să fie exprimată atitudinea față de 48-51 + CD ă
anumite evenimente - caiet pag. 55-
g. redactarea de texte având la bază modele ale unor personalități din 57
istorie („Aș dori să fiu ca …”) • Forme de
h. realizarea unor proiecte de grup care să evidențieze rolul organizare:
personalităților în derularea evenimentelor de însemnătate istorică activitate
i. selectarea informațiilor oferite de sursele istorice pe baza unui plan de idei frontală, pe
dat grupe, în
a. prezentarea unor evenimente istorice drept consecințe ale altor perechi, inde-
evenimente pendentă
b. exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor fapte/evenimente • Resurse de
istorice timp: 1 oră
a. lectura unor texte/surse istorice cu creionul în mână
b. deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric prin raportare la
textul citit sau la mesajul audiat
c. lectura unui text cu conținut istoric utilizând metoda SINELG
d. realizarea unor organizatori grafici care susțin înțelegerea
informațiilor din texte/surse istorice
a. povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând termenii învățați
c. repovestirea unor legende și povestiri istorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea și prezentarea unor proiecte individuale și de grup pe
diferite teme istorice
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma lecturii unui text/a
vizionarii unui film cu conținut istoric
h. realizarea unor compuneri/desene/schițe/scenarii simple pornind de
la informațiile selectate dintr-o sursă consultată individual sau în grup
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui eveniment
istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor serbări/concursuri cu
tematică istorică
k. dramatizarea unor lecturi istorice cunoscute
l. exprimarea propriei păreri referitoare la un eveniment istoric, la
faptele unei personalități istorice
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din lecturi cu conținut istoric
a. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la evenimente din
trecut, persoane și locuri cu semnificație istorică
d. lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea ideilor esențiale, în
perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizând organizatori grafici
f. realizarea unor discuții în grup despre fapte/evenimente/personalități
istorice
g. exerciții de stabilire a unor relații evidente între evenimente istorice
prezentate/cunoscute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen cheie/numele unei
personalități istorice/numele unui eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
b. discuții în grup referitoare la faptele unor personalități istorice, modul
în care au influențat desfășurarea unor evenimente
c. selectarea, pe baza surselor istorice, a asemănărilor și deosebirilor
între fapte/evenimente, personalități
d. stabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a asemănărilor și
deosebirilor dintre fapte/evenimente, personalități, monumente
e. redactarea unor texte în care să se evidențieze atitudinea față de
fapte/evenimente, personalități din trecut
a. solicitarea unei explicații referitoare la informațiile de detaliu și
termenii specifici dintr-un text cu conținut istoric/sursă accesibilă
b. participarea la dialoguri pe teme istorice, aducând în discuție
informații sau exprimându-și propria părere despre evenimente și
personalități istorice
c. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la faptele discutate
2 2.2 Perioa a. realizarea de portofolii pe teme istorice, folosind Internetul și • Resurse Observar 1
2.3 da enciclopedii în format electronic etc. ca surse de informare procedurale: ea or
3.1 comuni b. observarea hărților digitale și a simulărilor confruntărilor armate etc., exercițiul, sistematic ă
3.2 stă și folosind TIC conversația, ă S1
4.1 Revoluț c. discuții în grup despre faptele petrecute în trecutul îndepărtat sau jocul didactic, 2
4.2 ia din apropiat explozia stelară Evaluare
4.3 Decem d. exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat în legătură cu un • Resurse frontală,
brie eveniment istoric materiale: individual
1989 f. redactarea unor compuneri în care să fie exprimată atitudinea față de - manual pag. ă
anumite evenimente 52-55 + CD
g. redactarea de texte având la bază modele ale unor personalități din - caiet pag. 58-
istorie („Aș dori să fiu ca …”) 60
h. realizarea unor proiecte de grup care să evidențieze rolul • Forme de
personalităților în derularea evenimentelor de însemnătate istorică organizare:
i. selectarea informațiilor oferite de sursele istorice pe baza unui plan de idei activitate
dat frontală, pe
a. prezentarea unor evenimente istorice drept consecințe ale altor grupe, în
evenimente perechi, inde-
b. exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor fapte/evenimente pendentă
istorice • Resurse de
a. lectura unor texte/surse istorice cu creionul în mână timp: 1 oră
b. deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric prin raportare la
textul citit sau la mesajul audiat
c. lectura unui text cu conținut istoric utilizând metoda SINELG
d. realizarea unor organizatori grafici care susțin înțelegerea
informațiilor din texte/surse istorice
a. povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând termenii învățați
c. repovestirea unor legende și povestiri istorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea și prezentarea unor proiecte individuale și de grup pe
diferite teme istorice
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma lecturii unui text/a
vizionarii unui film cu conținut istoric
h. realizarea unor compuneri/desene/schițe/scenarii simple pornind de
la informațiile selectate dintr-o sursă consultată individual sau în grup
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui eveniment
istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor serbări/concursuri cu
tematică istorică
k. dramatizarea unor lecturi istorice cunoscute
l. exprimarea propriei păreri referitoare la un eveniment istoric, la
faptele unei personalități istorice
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din lecturi cu conținut istoric
a. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la evenimente din
trecut, persoane și locuri cu semnificație istorică
d. lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea ideilor esențiale, în
perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizând organizatori grafici
f. realizarea unor discuții în grup despre fapte/evenimente/personalități
istorice
g. exerciții de stabilire a unor relații evidente între evenimente istorice
prezentate/cunoscute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen cheie/numele unei
personalități istorice/numele unui eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
b. discuții în grup referitoare la faptele unor personalități istorice, modul
în care au influențat desfășurarea unor evenimente
c. selectarea, pe baza surselor istorice, a asemănărilor și deosebirilor
între fapte/evenimente, personalități
d. stabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a asemănărilor și
deosebirilor dintre fapte/evenimente, personalități, monumente
e. redactarea unor texte în care să se evidențieze atitudinea față de
fapte/evenimente, personalități din trecut
a. solicitarea unei explicații referitoare la informațiile de detaliu și
termenii specifici dintr-un text cu conținut istoric/sursă accesibilă
b. participarea la dialoguri pe teme istorice, aducând în discuție
informații sau exprimându-și propria părere despre evenimente și
personalități istorice
c. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la faptele discutate
4. 2.2 Recapit h. realizarea unor proiecte de grup care să evidențieze rolul personalităților în • Resurse 1 oră
3.2 ulare derularea evenimentelor de însemnătate istorică materiale: S13
4.1 f. alcătuirea și rezolvarea de rebusuri pe teme istorice - manual pag.
4.3 g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma lecturii unui text/a 56-57
vizionarii unui film cu conținut istoric
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui eveniment
istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor serbări/concursuri cu
tematică istorică
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din lecturi cu conținut istoric
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen cheie/numele unei
personalități istorice/numele unui eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
e. concursuri pe teme istorice tip „Cine știe câștigă”, la nivelul clasei sau
între clase
i. realizarea și prezentarea unor jurnale de călătorie
5. 1.1. Evaluar f. precizarea evenimentelor dintr-un text citit/audiat folosind expresii • Resurse Probă 1 oră
1.2. e precum: la început/mai întâi/prima dată, apoi/după aceea, la urmă, în final/în materiale: scrisă de S14
2.2. acelaşi timp etc.; - manual pag. evaluare S15
3.1.. g. aranjarea unei succesiuni de enunţuri după ordinea logică de desfăşurare a 58 sumativă 28
3.2. evenimentelor şi în funcţie de factorul timp; mai
4.2. j.alcătuirea de axe cronologice privind succesiunea unor evenimente/procese liber
4.3. istorice;
b. localizarea pe harta fizică a României a unor locuri/zone de importanţă
istorică;
b. observarea hărţilor digitale şi a simulărilor confruntărilor armate etc.,
folosind TIC;
g. redactarea de texte având la bază modele ale unor personalităţi din istorie
(„Aş dori să fiu ca ...“);
i.selectarea informaţiilor oferite de sursele istorice pe baza unui plan de idei
dat;
a. lectura unor texte/surse istorice cu creionul în mână;
d. realizarea unor organizatori grafici care susţin înţelegerea informaţiilor
din texte/surse istorice;
d.completarea unor texte lacunare;
f. alcătuirea şi rezolvarea de rebusuri pe teme istorice;
m.studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din lecturi cu conţinut
istoric;
d. selectarea unei informaţii dintr-un text istoric/sursă şi motivarea alegerii
făcute;
e. concursuri pe teme istorice tip „Cine ştie câştigă“, la nivelul clasei sau
între clase;
f. realizarea unei mape a clasei „Ştiaţi că?“, fiecare elev având posibilitatea
să completeze cu informaţii pe care le consideră relevante pentru subiecte
discutate sau descoperite pe parcursul cercetărilor personale.

ISTORIE– proiectarea unității de învățare

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Recapitulare finală


PERIOADA: 2săptămâni (S 16-17) –4-15 iunie 2018– 2 ore

Nr Competen Detalier Resurse Evaluare/


Nr.ore
crt țe i de Activități de învățare materiale Feed-
/data
specifice conținut și procedurale back
1 1.1.. Recapit a.alcătuirea şi prezentarea unei axe a timpului pe care să se reprezinte Resurse • 1 oră
2.1. ulare evenimente din viaţa personală, viaţa familiei sau istoria localităţii natale; materiale: Observare S16
2.2. finală d. prezentarea unor albume personale cu fotografii din istoria familiei sau a - manual pag. sistematic
2.3. comunităţii; g. aranjarea unei succesiuni de enunţuri după ordinea logică de 59-63 ă (probe
3.1. desfăşurare a evenimentelor şi în funcţie de factorul timp; orale, fişe
3.2. j. alcătuirea de axe cronologice privind succesiunea unor evenimente/procese de lucru,
4.3.. istorice; temă
c. citirea şi comentarea unor imagini/fotografii; pentru
d. exerciţii de prezentare a ceea ce i-a impresionat în legătură cu un acasă)
eveniment istoric; • Probă
a. prezentarea unor evenimente istorice drept consecinţe ale altor scrisă de
evenimente; evaluare
b. exerciţii de precizare a cauzelor/consecinţelor unor fapte/evenimente formativă
istorice;
d. realizarea unor organizatori grafici care susţin înţelegerea informaţiilor
din texte/surse istorice;
a. povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând termenii învăţaţi;
d. completarea unor texte lacunare;
f. alcătuirea şi rezolvarea de rebusuri pe teme istorice;
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma lecturii unui text/a
vizionării unui film cu conţinut istoric;
e. concursuri pe teme istorice tip „Cine ştie câştigă“, la nivelul clasei sau
între clase;
f. realizarea unei mape a clasei „Ştiaţi că?“, fiecare elev având posibilitatea
să completeze cu informaţii pe care le consideră relevante pentru subiecte
discutate sau descoperite pe parcursul cercetărilor personale.
2 1.1. Evaluar g. aranjarea unei succesiuni de enunţuri după ordinea logică de desfăşurare a Resurse • Probă 1 oră
2.1. e finală evenimentelor şi în funcţie de factorul timp; • materiale: fişe scrisă de S17
3.2. c. citirea şi comentarea unor imagini/fotografii; de evaluare; evaluare
4.1. d.completarea unor texte lacunare; • procedurale: sumativă
e.prezentarea unor evenimente utilizând organizatori grafici. explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă.

Forma de
organizare:
activitate
individuală.