Sunteți pe pagina 1din 2

TEST

de evaluare a cunostintelor

1. Elementele de pret ale unei oferte sunt aparent neobisnuit de scazute


se face prin raporatre la:
a). preturile pietei
b). valoarea estimata
c). preturile celorlalti ofertanti

R.

2. Prin publicarea unui anunt de participare simplificat in SEAP s-au


solicitat operatorilor economici interesati, prezentarea unor
mostre(machete, fotografii) ale produselor care urmeaza a fi livrate pentru
a se putea demonstra cerintele de calificare privind capacitatea tehnica si
profesionala aofertantilor. Cand se vor prezenta aceste mostre:
a). o data cu depunerea ofertei
b). la solicitarea entitatii contractante
c). entitatea contractanta nu are dreptul sa solicite prezentarea de catre
ofertanti de mostre

R.

3. Procedura de licitatie deschisa se desfasoara :


a). Intr-o singura etapa
b). In doua etape

R.

4. Daca procedura de licitatia deschisa se desfasoara in doua etape care


sunt acelea:
a). Prin invitatie care se transmite concomitent tuturor operatorilor
economici
b). Etapa finala de licitatie electronica

R.

5. Care este durata maxima a unui acord-cadru conform Legii nr.99/2016:


a). 2 ani
b). 4 ani
c). 8 ani

R.
6. Entitatea contractanta poate sa utilizeze licitatia electronica ca:
a). O etapa finala a procedurii de licitatie deschisa;
b). O etapa finala a procedurii de licitatie restransa;
c). Negociere competitiva

R.

7. Dintre documentele care insotesc oferta nu fac parte:


a). Garantia de buna executie
b). Studiul de fezabilitate
c). Garantia bancara

R.

8. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor sectoriale si a


organizarii concursului de solutii sunt:
a). Nediscriminarea
b). Tratamentul egal
c). Recunoasterea reciproca
d). Transparenta
e). Proportionalitatea
f). Asumarea raspunderii

R.

9. In cazul in care, in cadrul unei proceduri se atribuie mai multe loturi,


entitatea contractanta poate stabili criterii de atribuire separate si diferite
pentru ficare lot in parte?
a). da
b) nu

R.

10. Garantia de participare, constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost


stabilita castigatoare, se returneaza de entitatea contractanta :
a). dupa semnarea contractului sectorial/acordului-cadru cu ofertantul a
carei oferta a fost desemnata castigatoare
b). nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data semnarii contractului
sectorial/acordului-cadru cu ofertantul castigator

R.

Data………………………… PERSOANA EVALUATA