Sunteți pe pagina 1din 47

DOCUMENTE Şl OPERAŢIUNI CONTROLATE:

1. Situaţia personalului de conducere a instituţiei publice în perioada 01.01.2016 – prezent.


2. Dosarele de personal ale membrilor comitetului director.
3. ROF, organigrama, R.O.I., ştatele de funcţii nominale din perioada 01.01.2014 - prezent.
4. Contract de management şi contracte de administrare încheiate cu şefii de secţii,
5. Contracte PFA,
6. Notă actualizată la data controlului privind modul de respectare și îndeplinire a măsurilor aprobate de conducerea
Ministerului Sănătății prin raportul de control nr.FB2063/09.03.201, însoțită de documente justificative;
7. Dosar contract asociațiune investițională nr. 3349/2008, fișe analitice și ultimele facturi însoțite de documente
justificative;
8. Graficele de gărzi pentru anul 2016;
9. Ultima balanță de verificare însoțită de situațiile analitice la fiecare cont;
10. Contractele personalului medical pentru efectuarea de gărzi.
11. Procedură operaţională de efectuare a gărzilor.
12. FOGG din perioadele 10-16.07.2017, 28.08-03.09.2017;
13. Bilanțul întocmit la data de 30.06.2017
14. Ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat de către Ministerul Sănătății
15. Situația plăților restante întocmită la data de 31.08.2017
16. Decizie de numire a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial.
17. Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a
dezvoltării sistemului de control intern/managerial
18. Program de dezvoltare a sistemului de control managerial.
Standardul 1 – Etică și integritatea:
Codul de conduită etică. Tabelul cu semnăturile angajaților/ registrul pentru instruirea personalului de luare la cunoştinţă
a codului de conduită etică.
Decizia prin care a fost desemnat, la nivelul entităţii, pentru întreg personalul, un responsabil pentru consiliere etică şi
monitorizarea respectării normelor de conduită și fișa postului a persoanei desemnate.
Dosare cu declaraţii de avere şi de interese ale personalului cu funcţii de conducere.
Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini
Fișe de post membrii comisiei de control intern și comisie riscuri, fişe de post personal Orl şi Ginecologie;
Inventarul funcţiilor sensibile (inclusive inventarul funcțiilor expuse la corupție și fraudă), precum şi Lista cu salariaţii care
ocupă funcţii sensibile.
Standardul 3 - Competenţă, performanţă
Dispoziţiile emise (ultimele) aferente activităţii de ALOP şi CFP
Programul de pregătire profesională pentru anii 2015,2016 și 2017.
Standardul 4 - Structura organizatorică
Procesele verbale a ședințelor de lucru a comisiei de implementare a controlului intern managerial și a comisie de
gestionare a riscurilor.
Acte de delegare de competenţă din anii 2015-2017.
Standardul 5 – Obiective
Obiectivele specifice, care răspund cerinţelor S.M.A.R.T., la nivel de compartiment.
Obiectivele generale ale unităţii
Standardul 6 – Planificarea
Documente din care să reiasă modul de realizare a obiectivelor identificate conform standardului 5.
Standardul 7 - Monitorizarea performanţelor
Fişele de evaluare anuală a personalului.
Raportul anal de evaluare a managerului.
Standardul 8 – Managementul riscului
Registrul riscurilor,
Decizie comisie riscuri;
Standardului 9- Proceduri
Lista inventariere proceduri, procedurile şi protocoalele de practică medicală, în copie procedura privind dezlipirea
prematură de placentă normal inserată;
Standardul 11 – Continuitatea activităţii
Inventarul situaţiilor/evenimentelor posibile de generare a unor întreruperi în desfăşurarea activităţilor la nivel de
compartimente.
Planul de continuitate a activității.
Standardul 13 – Gestionarea documentelor;
Gestionarea la nivelul secţiilor ORL şi OG.
Standard 14 – Raportarea contabilă şi financiară;
Asigurarea corectitudinii rapoartelor financiare şi contabile
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial
Chestionarele de autoevaluare, la data de 31.06.2016, potrivit Anexei 3, capitolul II din OSGG nr. 400/2015;
Rapoartele anuale, pentru anii 2015 și 2016, privind implementarea standardelor controlului intern managerial, potrivit
anexei nr. 4.3 a Ordinului SGG nr. 400 din 2015.
Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de
31.12.2016, conform Anexei 3, cap. I din Ordinului SGG nr. 400 din 2015.
Standardul 16 - Auditul intern
Raportul de audit realizat la nivelul unității privind modul de implementare standardelor controlului intern managerial.
19. Anexă la Contractul de management din data de 30.06.2016.

20. Raportul de evaluare al managerului – pentru anul 2016.

21. Contractul de asociațiune investițională încheiat cu Promedica Sistem SRL

22. Componența soldurilor finale din balanța încheiată la data de 31.08.2017.

23. Lista nominală a furnizorilor cu CUI-ul aferent.

24. Lista nominală a clienților.

25. Situația clienților pe vechime.

26. Execuția pe programele naționale de sănătate (inclusiv bugetul alocat și contractele de achiziție) - anul 2017.

27. Raport de activitate 2016 ale Serviciului SPIAAM.

28. Plan de control al infecțiilor IAAM pentru anul 2017.

29. Registrul electronic al infecțiilor nosocomiale pe lunile iunie, iulie, august și septembrie 2017.

30. Procedurile de dezinfecție pe destinații de lucru cu instrucțiuni de lucru (substanțe, concentrație, timp de acțiune)
pentru fiecare risc procedural conform OMS nr.1101/2016 și OMS nr.961/2016. Substanțele biocide pe destinații de
lucru, care stau la baza protocoalelor/instrucțiunilor de lucru pe destinații critice, semicritice, noncritice conform
cerințelor OMS nr.1082/2016, respective Avizul MS al substanței biocide prin Comisia Națională de avizare a
Substanțelor Biocide, referate de evaluare pe acțiuni conform cerințelor OMS nr.1082/2016 și OMS nr.910/2016 (acte
originale asumate).
31. Actele de solicitare a suportului și expertizei din partea DSP Ilfov pentru validarea circuitelor funcționale ale spitalului
care fac obiectul memoriului tehnic din dosarul de autorizare sanitară de funcționare eliberată în anul 2017.

32. Protocolul de antibioprofilaxie pe profil medical și chirurgical, în funcție de specific.

33. Harta de risc a spitalului.

34. Rezultate de autocontrol și organizare de autocontrol.

35. Date de supraveghere epidemiologică active corespondente infecțiilor IAAM investigate și diagnosticate.

36. Măsuri de control a transmiterii specific riscului și etiologiei decelate în IAAM

37. Contractul de cercetare încheiat cu domnul dr. Al Jashi Isam şi documente de finanţare a acestuia, inclusiv aprobările
legale date instituţiile abilitate.

38. Note de relaţii date de salariaţii cu atribuţiuni în domeniu (însoţite de documente justificative) privind majorarea la
6.000 lei a salariului domnului dr. Al Jashi Isam şi la prejudiciul adus de acesta spitalului în sumă de 2,3 milioane lei.

La sfârșitul controlului toate documentele originale au fost restituite persoanelor responsabile cu arhivarea lor.
În perioada supusă verificării, conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov a fost asigurată de:
Modul de ocupare a
Nr. Nume Motiv numire/
Funcția funcție Actul de numire/ încetare Perioada
crt. prenume încetare
(concurs/interimar)

Manager Ene Delia Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 15.02.2016 -


1 interimar interimar
interimar Patricia Judeţean Ilfov nr. 35/11.02.2016 27.06.2016

Concurs Dispoziţia Preşedintelui Consiliului


Ene Delia 27.06.2016 -
2 Manager Dispoziţia nr. Judeţean Ilfov nr. 151/24.06.2016 concurs
Patricia prezent
152/27.06.2016 Contractul de management Anexă la

Director Popescu Proces Verbal nr. 12.959/ 03.01.2013 -


3 concurs concurs
medical Elena 20.12.2012 Contract de Administrare 03.01.2016

Director
Popescu Act Adiţional nr. 1.512/ 03.01.2016 -
4 medical interimar interimar
Elena 22.12.2015 03.04.2016
interimar
Director
Sgarbura Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 04.04.2016-
5 medical interimar interimar
Ion Radu Judeţean Ilfov nr. 78/04.04.2016 04.10.2016
interimar
Director Graure
Act adițional
6 medical Florina interimar 14.03.2017 interimar
nr.62/13.03.2017
interimar Ramona
Director
Iacob Proces Verbal nr. 12.961/ 03.01.2013 -
7 financiar concurs concurs
Cristina 20.12.2012 Contract de Administrare 03.01.2016
contabil
Director
Iacob Decizie nr. 270/ 03.01.2016 -
8 financiar interimar interimar
Cristina 22.12.2015 03.04.2016
contabil
Director Nicolae
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 12.04.2016 -
9 financiar Carmen interimar interimar
Judeţean Ilfov nr. 95/12.04.2016 01.07.2016
contabil Mihaela
01.09.2016 -
Proces Verbal nr. 9.748/ Concurs
Director Plesan
10.08.2016 Contract de Administrare
10 financiar Cristina concurs
contabil Claudia
Demisie Vacant
25.09.2017
(anexa 2)
În urma efectuării controlului, cu rezerva că responsabilitatea pentru veridicitatea înscrisurilor și a documentelor
anexate la raport revine atât conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov cât și persoanelor care le-au elaborat,
întocmit și avizat, după caz, echipa de control face următoarele constatări:
I.A. Verificarea respectării de către comitetul director din cadrul unității a obligațiilor legale privind regimul de
incompatibilitate și/sau conflictul de interese, în conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare. (anexa 3)
În sesizarea primită de Ministrul Sănătății în data de 24.09.2017, avertizorul de integritate din cadrul Spitalului Clinic
Județean de Urgență Ilfov, care beneficiază de prevederile Legii nr. 571 din 2004 privind protecţia personalului din autorităţile
publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legi, arată următoarele:
"a) Managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov este incompatibilă cu funcţia de manager, deoarece a încălcat
Legea 95/2006 privind managerii de spitale, unde managerii de spitale au un program fix de 8 ore, 08:00-16:00, putând fi implicaţi
şi în alte activităţi medicale sau ştiinţifice după ora 16:00. Aceasta nu numai că a desfăşurat activitate medicală în timpul
programului de lucru ca manager, dar şi-a numit verişoara primară Dr Graure Florina Ramona, (medicul epidemiolog al spitalului)
director medical numit din 15 martie 2017, cu avizul preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov Marian Petrache şi avizul consilierului
în sănătate Voicu Dorin Eduard. Toţi managerii au program de la ora 08:00 la ora 16:00, dar la judeţean Ilfov este de la 08:30 la
16:30. În data de 10.07.2017 ora 10:02 managera a internat pacientul Danciulescu Radu Cristian CNP: XXXXXX, Număr foaie
observaţie: 7911 cu diagnosticul de Hipertrofia cornetelor nazale, iar în aceeaşi zi la ora 11:25 a efectuat intervenţia chirurgicală
- Rezecţia submucoasa de cornete nazale, bilateral. Aceasta s-a folosit de pretextul că este o urgenţă medico-chirurgicală. Fals!
Această operaţie este o operaţie cu rol funcţional (să facă loc în nas pentru a uşura respiraţia) Urgenţele medico-chirurgicale fiind
: Traheotomie, Ligatura de carotida, Flegmon amigdalian, Fractura de piramidă nazală. Şi chiar de era o urgenţă medico-
chirurgicală menţionez că pe secţia de ORL există 3 medici care puteau efectua orice intervenţie chirurgicală. Nu era nevoie de
prezenţa managerei în sala de operaţie.
2) A 2-a internare a avut loc în data de 30.08.2017 ora 08:31 Nr Foaie Observaţie 9835 Vasileanu Madalina Mihaela,
CNP: XXXXXX cu diagnosticul de Lipom Regiune Parotidiană Stâng. Doamna manager s-a introdus în sistemul informatic al
spitalului “Atlas” ca să poată obţine de la Ministerul Sănătăţii, avizul că medicii de pe secţie să poată desfăşura gărzi.
Pe secţie sunt 3 medici angajaţi ai spitalului dr. Horia Mocanu dr. Pădure Carmen şi dr. Marcu Andrei. Pentru a putea
obţine avizul de la Ministerul Sănătăţii trebuia să fie un număr de 4 medici. De aceea doamna manager s-a introdus în sistemul
informatic ca să dea la număr. În cadrul secţiei de orl în momentul de fată se efectuează gărzi doar cu 2 medici din cadrul secţiei
orl, dr Marcu Andrei și dr Horia Mocanu. Există un medic dr. Anca Covaci ce are încheiat contract de voluntariat, dar şi contract
de gărzi, ceea ce este ilegal (nu poţi avea şi contract de gărzi şi contract de voluntariat în cadrul aceluiaşi spital), este trecută şi
dânsa pe lista de gărzi! Şi încă 2 doamne dr Paraschiv şi Manoliu. Doar aceşti medici sunt trecuţi pe lista de gărzi, făcând 6 gărzi
de fiecare. Managerul nu efectuează gărzi, chiar dacă s-a introdus în sistemul informatic al spitalului să dea la număr şi nici Dr
Pădure Carmen.AA…”
Doamna dr. Ene Delia Patricia, manager și doamna dr. Graure Florina Ramona, directorul medical al Spitalului
Clinic Județean de Urgență Ilfov în notele de relații date, nu au recunoscut existența între acestea a vreunui grad de
rudenie, care ar putea determina un posibil conflict de interese.
Din verificarea foilor de observații generale întocmite la seția ORL de la data numirii în funcție a actualului manager al
unității sanitare și până la data controlului, au fost confirmate aspectele sesizate de către avertizorul de integritate, referitoare la
desfășurarea de către doamna manager dr. Ene Delia Patricia de activități medicale.
Conform prevederilor Legii 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art. 178 „(1) Funcția de
manager persoană fizică este incompatibilă cu:
a) exercitarea oricăror altor funcții salarizate, nesalarizate sau/și indemnizate, cu excepția funcțiilor sau activităților în
domeniul medical în aceeași unitate sanitară, a activităților didactice, de cercetare științifică și de creație literar-artistică, cu
respectarea prevederilor lit. b) și alin. (6);
b) desfășurarea de activități didactice sau de cercetare științifică finanțate de către furnizori de bunuri și servicii ai spitalului
respectiv;
c) exercitarea oricărei activități sau oricărei altei funcții de manager, inclusiv cele neremunerate;
d) exercitarea unei activități sau a unei funcții de membru în structurile de conducere ale unei alte unități spitalicești;
e) exercitarea oricărei funcții în cadrul organizațiilor sindicale sau patronale de profil;
f) exercitarea funcției de membru în organele de conducere, administrare și control ale unui partid politic;
g) exercitarea funcției de membru în organele de conducere, administrare și control în societățile reglementate de Legea
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Constituie conflict de interese: a) deținerea de către manager persoană fizică, manager persoană juridică ori
reprezentant al persoanei juridice de părți sociale, acțiuni sau interese la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, ori organizații nonguvernamentale care stabilesc relații cu caracter patrimonial cu spitalul
la care persoana în cauză exercită funcția de manager. Dispoziția de mai sus se aplică și în cazurile în care astfel de părți sociale,
acțiuni sau interese sunt deținute de către soțul/soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei în cauză;
b) deținerea de către soțul/soția, rudele managerului ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai acestuia a funcției de
membru în comitetul director, șef de secție, laborator său serviciu medical sau a unei alte funcții de conducere, inclusiv de natură
administrativă, în cadrul spitalului la care persoana în cauză exercită funcția de manager; c) alte situații decât cele prevăzute la lit. a)
și b) în care managerul sau soțul/soția, rudele ori afinii managerului până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care
ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a funcției de manager,
(6) Persoanele care îndeplinesc funcția de manager pot desfășura activitate medicală în instituția respectivă, cu
respectarea programului de lucru prevăzut în contractul de management, fără a afecta buna funcționare a instituției respective.
Ordonanţa de Urgenţă 79/2016 menţionează la Art. II: „(1) Contractele de management şi contractele de administrare,
aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezenţei ordonanţe de urgenţă, se derulează în conformitate cu dispoziţiile
legale aplicabile la data încheierii acestora.”
Prin urmare, conform textului Legii 95/2006 la momentul semnării Contractului de management era:
“(1) Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu:
a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în
domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică;
b) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei alte funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate;
c) exercitarea unei activităţi sau a unei funcţii de membru în structurile de conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti;
d) exercitarea oricărei funcţii în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil.
(2) Constituie conflict de interese deţinerea de către manager persoană fizică, manager persoană juridică ori reprezentant
al persoanei juridice de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii comerciale cu spitalul la care
persoana în cauză exercită sau intenţionează să exercite funcţia de manager. Dispoziţia de mai sus se aplică şi în cazurile în
care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei
în cauză.”
Din răspunsul dat de către Direcția Generală Resurse Umane, Juridic și Contencios la o speță asemănătoare (adresa nr.
76034/23.11.2016), rezultă faptul că se aplica regimul incompatibilităţilor şi conflictelor de interese valabile la data semnării
Contractului de Management.
Prin urmare, ipoteza incompatibilității pentru efectuarea actului medical în timpul programului de manager nu se
susţine, de asemenea nu se susţine conflictul de interese pentru situaţia în care doamna director medical ar fi rudă/afin
cu doamna manager, dacă se confirmă cele declarate în notele de relații date, prin care se neagă situațiile de rudenie,
însă pentru clarificarea acestei situații, Agenția Națională de Integritate fiind singura instituție care se pronunța în acest
sens, vom transmite această situație spre verificare.
De asemenea, se confirmă faptul că doamna dr. Anca Covaci ce are încheiat atât contract de voluntariat, cât și contract
de gărzi, dar nu au fost constatate nerespectări ale prevederilor legale prin încheierea celor două contracte mai sus
menționate, întrucât orele de gardă efectuate de către doamna dr. Anca Covaci au fost desfășurate în afara programului
de lucru (conform pontajelor de gărzi), iar din nota de relații dată de către doamna ec. Iacob Valeria, șef serviciu RUNOS, rezultă
că activitatea de voluntariat a vizat activitatea din cursul zilei, aceasta nefiind remunerată.
Prevedere legală nerespectată: posibila încălcare a prevederilor art.178 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 95/2006, republicată
cu modificările și completările ulterioare
Măsură:
Transmiterea la Agenția Națională de Integritate a capitolului referitor la existența unui posibil conflict de interese
pe toată durata ocupării funcțiilor specifice comitetului director al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov, respectiv
a doamnei manager dr. Ene Delia Patricia și a doamnei director medical dr. Graure Florina Ramona, pentru verificarea
acestor aspecte, reglementarea situației și luarea măsurilor legale ce se impun.
Răspunde: Direcția Control și Integritate/MS;
Termen: odată cu aprobarea prezentului raport de control.

I.B. Verificarea respectării prevederilor legale privind numirea în funcția de director medical interimar și membru
în comitetul director în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov a doamnei dr. Graure Florina Ramona, de către
managerul unității doamna dr. Ene Delia Patricia, prin Decizia nr.78/14.03.2017
În urma verificărilor documentelor puse la dispoziție de către entitatea controlată, echipa mixtă de control a identificat
următoarele aspecte:
- prin Decizia managerului SCJU Ilfov nr.76/14.03.2017, începând cu această dată, comitetul director este format din manager dr.
Ene Delia Patricia, director medical dr.Graure Florina Ramona și director financiar-contabil ec. Pleșan Cristina Claudia;
- prin Decizia nr.78/14.03.2017 managerul unității sanitare numește în funcția de director medical și medic coordonator al
Ambulatoriului pe doamna dr. Graure Florina Ramona.
Comisia mixtă de control constată faptul că doamna dr. Graure Florina Ramona este medic specialist epidemiolog iar
vechimea acesteia în specialitate minim necesară pentru a putea ocupa acest post conform prevederilor legale, trebuie să fie de
minim 5 ani în specialitate. Au fost solicitate la serviciul RUNOS al SCJU Ilfov documente în completare pentru verificarea
acestor aspecte prin adresa nr.61400/08.11.2017.
La data de 08.11.2017 orele 1500 prin adresa nr.19824 Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov confirmă vechimea în
specialitatea epidemiologie a doamnei dr. Graure Florina Ramona, respectiv certifică faptul că la data de 13 martie 2017, cu o zi
înainte de numirea în funcția de director medical interimar, doamna dr. Graure Florina Ramona avea vechime în
specialitate de 1 (un) an, 4 (patru) luni și 11 (unsprezece) zile, fapt ce dovedește că aceasta nu îndeplinea condițiile legale
de ocupare a funcției de director medical interimar.
Referitor la acțiunea managerului unității de numire în funcția de director medical interimar a doamnei dr. Graure Florina
Ramona, comisia mixtă de control precizează faptul că această numire a fost efectuată cu încălcarea prevederilor legale în vigoare
conform Titlului VII-Spitale din Legea nr.95/2006, astfel:
”până la ocuparea prin concurs a funcţiilor de conducere care fac parte din comitetul director, conducerea interimară a spitalelor
publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii se numeşte prin ordin al ministrului sănătăţii, iar pentru ministerele şi instituţiile cu
reţea sanitară proprie, respectiv pentru autorităţile administraţiei publice locale prin act administrativ al ministrului de
resort, al conducătorului instituţiei respective sau prin act administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului
general al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean, după caz.”
Managerul Spitalului Clinic de Urgență Ilfov, neavând calitatea de ordonator principal de credite, nu putea emite o
decizie de numire interimară a membrilor comitetului director, acțiunea aparține în acest caz, exclusiv președintelui Consiliului
Județean Ilfov și se poate face numai prin emiterea unui act administrativ. Managerul unității sanitare publice organizează
concursul pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director și poate numi sau revoca în condiţiile legii, membrii comitetului
director.
Prevedere legală nerespectată: încălcarea prevederilor art.177 alin.(5) și art.181 alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare
Măsură:
1. Reglementarea situației privind încetarea Deciziei nr.78/14.03.2017 emisă fără respectarea prevederilor legale
și recuperarea unui posibil prejudiciu pentru sumele acordate medicului specialist epidemiolog dr. Graure Florina
Ramona pe toată perioada ocupării funcției specifice comitetului director interimar în cadrul Spitalului Clinic Județean
de Urgență Ilfov.
2. Numirea unui director medical interimar până la organizarea pentru ocuparea postului prin concurs, prin act
administrativ emis de către președintele Consiliului Județean Ilfov, conform prevederilor legale în vigoare.
Răspunde: structurile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov;
Termen: odată cu transmiterea prezentului raport de control la Consiliul Județean Ilfov.
a) Verificarea modului de îndeplinire a măsurilor aprobate de conducerea Ministerului Sănătății prin raportul de
control nr. FB2063/09.03.2017 (anexa 4)
În Raportul de control nr. FB2063/09.03.2017, au fost stabilite și aprobate de conducerea Ministerului Sănătății
următoarele măsuri cu termene și obligații:
1. Se va numi o comisie de analiză și de clarificare diferențelor în valoare totală de 60.898.286, 20 lei, constatate la
inventarierea patrimoniului pe anul 2016, reprezentând diferențe valorice între soldul faptic la inventar și soldul scriptic din evidența
contabilă.
Termen: 5 zile lucrătoare de la primirea raportului de control;
Răspunde: managerul spitalului.
2. Se vor lua măsuri de respectare a prevederilor Legii nr. 176/2000, privind dispozitivele medicale și punerea în exploatare a
aparaturii neutilizate în valoare de inventar totală de 968.629, 92 lei.
Termen: 25 zile lucrătoare de la primirea raportului de control;
Răspunde: managerul și directorul financiar-contabil.
3. Se vor lua măsuri de casare a stocurilor de aparatură medicală uzate fizic și moral și care nu mai poate fi reparate
în valoare totală de 346.535,30 lei, având în vedere respactarea legislației în vigoare.
Termen: 10 zile lucrătoare de la primirea prezentului raport de control;
Răspunde: managerul spitalului.
4. Evidenţierea intrărilor, consumurilor şi stocurilor de reactivi și materiale sanitare la nivelul laboratorului de analize
medicale cu respectarea prevederilor art. 12 alin. 2 din Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**) .
Termen: 5 zile lucrătoare de la data primirii raportului de control;
Răspund: Managerul și directorul financiar-contabil.
5. Sesizarea în Comisia de disciplină a activității doamnei Iacob Valeria, șef serviciu RUNOS, având în vedere
deficiențele constatate în prezentul raport de control, referitoare la nerespectarea prevederilor art. 391 (5) din Legea nr. 95/2006,
referitor la ocuparea posturilor prin concurs a posturilor ocupate de medicii care au îndeplinit vârsta legală de pensionare și
menținerea ca salariați ai unității sanitare peste vârsta de pensionare a domnilor dr. Cuculici Gheorghe și dr. Mistoi Octavian
Andrei și pentru faptul că nu s-au luat măsuri cu privire la realizarea de către domnul dr. Al Jashi Isam a activității medicale la
nivelul structurii de cercetare, cu nerespectarea prevederilor legale conform art.165 alin.(1) din Legea nr.95/2006-republicată.
Termen: 5 zile lucrătoare de la data primirii raportului de control;
Răspunde: Președinte Comisie de disciplină.
6. Întreprinderea demersurilor legale de scoatere la concurs a posturilor vacante din Statul de funcții al Spitalului Clinic
Județean de Urgență Ilfov.
Termen: 5 zile lucrătoare de la data primirii raportului de control;
Răspund: Managerul spitalului și șef serviciu RUNOS.
7. Având în vedere că există neconformități la nivelul spitalului care nu pot fi fezabile tehnic și economic întrun timp scurt
și care necesită activități complexe și investiții majore se propune să fie elaborat un program-cadru de conformare pentru o
perioadă care nu poate depăşi data de 31 decembrie 2020 şi un program operaţional pentru anul în curs, în baza prevederilor
art.11 pct. 7 din Ordinul MS nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de
amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a
populaţiei, cu modificările și completările ulterioare.
Răspunde: Manager
Termen: 10 zile de la primirea Raportului
8. Planul de conformare anexat autorizației sanitare de funcționare nr. 202/2016 va fi respectat de către conducerea
spitalului și va fi monitorizat de către autoritatea competentă, respectiv DSPJ Ilfov, în caz de nerespectare a acestuia fiind
aplicabile dispozițiile art. 3 din HG nr. 857 din 24 august 2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din
domeniul sănătăţii publice.
Nerespectarea termenelor de remediere a neconformităţilor asumate în planul de conformare, aprobat de către DSPJ
Ilfov constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu
amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice.
Răspunde: Manager spital, director executiv DSPJ Ilfov.
Termen: permanent.
S-a prezentat comisiei de control cu adresa nr. 16802/26.09.2017, modul în care au fost aduse la îndeplinire măsurile
stabilite în Raportul de control nr. FB2063 2063/09.03.2017, după cum urmează:

Măsura nr.1: pentru verificarea şi aducerea la zi a soldului contului 302-Materiale consumabile a fost emisă decizia
nr.110/21.03.2017 şi în data de 29.05.2017 comisia numită prin decizia mai sus menţionată a întocmit raportul nr. 9851; pentru verificarea
Gestiunii Reforma a fost emisă decizia nr.11/21.03.2017 a fost transmisă adresa cu numărul 10841/15.06.2017 cu propunerea avizării listelor
de mijloace fixe şi obiecte de inventar propuse spre casare. Comisia de verificare a întocmit Raportul de verificare a Gestiunii Reforma
nr.9849/29.05.2017. S-a trimis către Consiliul Judeţean adresa cu nr.l6419/19.09.2017 spre aprobarea şi scoaterea din funcţiune a mijloacelor
fixe.

Pentru măsura nr. 2, a fost publicat în SEAP anunţul de participare nr.l75147/05.05.2017 Servicii de verificare periodică,
întreţinere şi Reparare dispozitive medicale, procedura fiind în desfăşurare, au fost declarate ofertele câştigătoare, iar în data de
10.10.2017 se va încheia Acordul cadru.
Pentru măsura nr. 3, se vor lua măsuri de obţinerea a avizului tehnic de casare, după încheierea contractului de
mentenanță, pentru a putea fi transmise spre aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.
Pentru măsura nr. 4:, au fost făcute demersuri pentru implementarea unui nou sistem informatic la nivelul spitalului până
la data de 31.12.2017, urmând a fi implementat la nivelul fiecărei secţii/comp/laborator în funcţie de nevoile fiecărei secții, inclusiv
evidenţierea consumului de reactivi şi materiale sanitare la nivelul Laboratorului de analize medicale.
Măsura nr. 5. În şedinţa Comitetului director s-a analizat activitatea desfășurată de către doamna Iacob Valeria, șef
serviciu RUNOS și s-a decis nesesizarea Comisiei de disciplină.
Pentru măsura nr. 6, se face mențiunea că a fost scoasă la concurs funcţia de Şef U.P.U anunţ publicat, în ziarul Viaţa
medicală din data de 04.08.2017 şi au mai fost scoase la concurs următoarele posturi : un post de medic primar confirmat în
specialitatea Pneumoftiziologie la dispensarul TBC Buftea; un post de medic primar confirmat în specialitatea Pneumoftiziologie
la dispensarul TBC Saftica .
Comisia de control a constatat din verificarea documentelor prezentate că măsurile stabilite în Raportul de control nr.
FB2063 2063/09.03.2017, au fost aduse la îndeplinire, mai puțin măsurile nr. 1, 2 și 5 care parţial au fost realizate, după cum
urmează:
MĂSURA 1: Clarificarea diferențelor în valoare totală de 60.898.286,20 lei, constatate la inventarierea
patrimoniului pe anul 2016, reprezentând diferențe valorice între soldul faptic la inventar și soldul scriptic din evidența
contabilă.

CONTUL 208 „ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE”: Pentru diferența de 2.038.138,40 lei s-a întocmit nota contabilă nr. 3
din lună 3/2017, care a fost asumată, atât la întocmit cât și la verificat.
Prin referatele de stornare a înregistrărilor eronate, adică prestările de servicii evidențiate la imobilizări corporale, s-a
ajuns ca evidența analitică să corespundă cu evidența sintetică, fapt reflectat în balanțele de verificare.
CONTUL 211 “TERENURI ȘI AMENAJĂRI DE TERENURI”: Pentru diferența de 21.472.560 lei: s-a făcut scăderea valorii
terenurilor din modulul de gestiune, astfel încât la data de 31.08.2017, totalul din gestiune și din evidența sintetică este 0, conform
balanței de verificare.
CONTUL 212 “CONSTRUCȚII”: Pentru diferența de 36.808.053 lei: s-a scăzut valoarea clădirilor din modulul de gestiune,
astfel încât la data de 31.08.2017 totalul din gestiune și din evidența sintetică este 0, conform balanței de verificare.
CONTUL 213 “INSTALAȚII TEHNICE ȘI MIJLOACE DE TRANSPORT”: Diferența de 291.831 lei s-a rezolvat doar parţial,
s-a întocmit nota contabilă nr. 5 din lună 7/2017, în valoare de 130.310, 59 lei.
Rămâne neelucidată diferența de 161.520,41 lei, pentru care nu au fost puse la dispoziția comisiei de control
documentele necesare din care să rezulte rezolvare diferențelor între evidența faptică și evidența scriptică.
CONTUL 2014 “MOBILIER, APARATURĂ BIROTICĂ, ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE A VALORILOR UMANE ȘI
MATERIALE ȘI ALTE ACTIVE CORPORALE”: din diferența de 37.190,47 lei s-a rezolvat numai suma de 13.146 lei, conform
notei contabile nr. 3 din lună 8/2017.
Rămâne neelucidată diferența de 24.044,47 lei, pentru care nu au fost puse la dispoziția comisiei de control
documentele necesare din care să rezulte rezolvarea diferențelor între evidența faptică și evidența scriptică.
CONTUL 302 “MATERIALE CONSUMABILE”: Diferența de 233.780,13 lei nu a fost lămurită în timpul controlului.
Rămâne neelucidată diferența de 233.780,13 lei, pentru care nu au fost puse la dispoziția comisiei de control
documentele necesare din care să rezulte rezolvarea diferențelor între evidența faptică și evidența scriptică.
CONTUL 303 “MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR”: Din diferența totală de 16.733,20 lei s-a rezolvat
numai suma de 13.146 lei, conform notei contabile nr. 3 din lună 8/2017. Rămâne neelucidată suma de 3.587, 20 lei.
Rămâne neelucidată diferența de 3.587,20 lei, pentru care nu au fost puse la dispoziția comisiei de control
documentele necesare din care să rezulte rezolvarea diferențelor între evidența faptică și evidența scriptică.

CONCLUZII: Rămâne neelucidată diferența totală de 422.932,21 lei.


Prevederi legale nerespectate:
- Legea contabilității nr. 82/1991 actualizată
- art. 2 din OMFP nr. 2861/2009
Persoane responsabile: managerul
MĂSURI:
1. Clarificarea sumei de 422.932,21 lei, reprezentând diferențe valorice între soldul faptic la inventar și soldul scriptic din
evidența contabilă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Termen: 30 de zile lucrătoare de la primirea raportului de control;
Răspund. Manager și director financiar contabil.
2. Sesizarea Curții de Conturi/Camerei de Conturi a Municipiului București cu privire la existența și menținerea în evidența
contabilă a unității sanitare a sumei de 422.932, 21 lei, reprezentând diferențe valorice între soldul faptic la inventar și soldul scriptic
din conturile analitice.
Termen: odată cu aprobarea raportului de control;
Răspunde: Corpul de control/MS.
MĂSURA 2: Punerea în exploatare a aparaturii neutilizate în valoare de 968.629, 92 lei.
Măsura nu s-a rezolvat nici în timpul controlului. Conform planului de implementare a măsurilor din Raportul de control nr.
2063/09.03.2017, SCJU Ilfov a organizat o procedură pentru servicii de verificare periodică, întreținere și reparare dispozitive
medicale. Procedura s-a finalizat după încheierea controlului.
Prevederi legale nerespectate:
- Legea nr. 176/2000 actualizată, privind dispozitivele medicale
- art. 2 din OMFP nr. 2861/2009
Persoane responsabile: managerul spitalului.
MĂSURI: Punerea în exploatare a aparaturii neutilizate
TERMEN: 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentului raport de control
Măsura 7:
Având în vedere constatarea unor neconcordanțe legislative ce pot crea un cadru neconform în cadrul spitalului, privind
activităţile complexe şi investițile majore, se va asimila un program cadru de conformare pentru o perioadă care nu poate depăşi
data de 31.12.2020 şi un program operaţional pentru anul în curs în baza prevederilor art. 11 pct 7 din OMS nr.1030/2009
Constatări:
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov prin adresa nr. 16802/26.09.2017 de îndeplinire a măsurilor stabilite prin raportul
Ministerului Sănătăţi nr. FB2063/09.03.2017, informează MS îndeplinirea acesteia prezentând ca documente justificative
autorizația sanitară de funcționare cu program cadru de conformare 2017-2020 și program operațional pentru anul 2017 emisă
de Direcția de Sănătate Publică Ilfov în baza referatului de evaluare nr. 108/16.06.2017, întocmită și semnată de dr. Lăcătușu
Simona-medic primar epidemiolog și aş. Constantin Florin. A fost aprobată ulterior de director executiv dr. Dănuț Crăciun. Este
de menţionat că anterior adresei nr.16802/26.09.2017, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov a solicitat avizarea de către
Consiliul Judeţean Ilfov şi de către Direcţia de Sănătate Publică Ilfov a Programului cadru de conformare prin adresa numărul
10306/08.06.2017.
Programul cadru de conformare conţine obiective eşalonate ca termen de investiţie şi execuţie pe perioada 2017 -2019, inclusiv.
La data controlului era demarat Programul operaţional pentru anul 2017, pct 1. privind reparaţii în vederea reorganizări secţiilor
Obstetrică-ginecologie, Neurologie, Gastroenterologie, Cardiologie, Ortopedie Traumatologie şi Compartimentul Medicina
Materno-Fetală, conform notificării privind asistența de specialitate de sănătate publică emisă de DSPJ Ilfov nr 869/26.05.2017.
Măsura 8.
Programul cadru de conformare anexat la autorizația sanitară de funcționare nr. 202/21.12.2016, cu termene de
conformare de maxim 6 luni, avea un număr de 24 obiective din care au fost îndeplinite de către spital un număr de trei până la
data de 10.03.2017, şi până la data controlului MS 7 obiective.
Referitor la Planul de conformare anexat ASF nr. 202/2016, acesta trebuia respectat de către conducerea spitalului şi
monitorizat de autoritatea compententă, respectiv DSP Ilfov, dar la adresa nr. 16802/26.09.2017 a Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Ilfov a fost anexat un singur Proces verbal sub nr.3430/10.03.2017 întocmit de DSPJ Ilfov în care s-a procedat la
verificarea îndepliniri obiectivelor cuprinse în Planul de conformare ataşat ASF 202/2016, în care se specifică îndeplinirea unor
măsuri şi se recomanda realizarea în continuare a acestuia cu respectarea termenelor stabilite.
Din totalul de 24 de obiective ale Planului de conformare corespondent ASF 202/ 2016 au fost realizate un număr de 7
cerinţe, restul de 17 cerinţe fac obiectul Programului cadru de conformare pe perioada 2017 – 2020 şi Programului operaţional
pentru anul 2017, anexă la ASF nr. 108/16.06.2017 care cuprinde 10 obiective din care un număr de trei obiective au termen de
implementare decembrie 2017:
- reorganizarea secțiilor obstetrică-ginecologie, neurologie, compartiment gastroenterologie, compartiment cardiologie,
compartiment ortopedie-traumatologie;
- amenajarea și betonarea spațiului extern al depozitului de deșeuri menajere;
- dotarea și montarea plaselor pentru vectori la ferestre.
2 obiective au termen de implementare decembrie 2018:
- dotarea cu truse pentru sterilizare prin autoclavare
- dotarea cu măsuțe de tratament mobile.
5 obiective au termen de implementare decembrie 2019:
- spitalizare de zi într-un spațiu separat de spitalizarea continuă;
- reorganizarea ambulatoriului cu respectarea circuitelor funcționale;
- reorganizarea și reamenajarea blocului operator;
- achiziționarea aparatură la nivelul secției de neonatologie;
- amenajarea unei săli de așteptare în Radiologie;
- amenajarea biroului de internări la nivelul spitalului.
În adresa nr. 16802/26.09.2017 a SCJU Ilfov nu se regăsesc documente privind monitorizarea îndeplinirii acestor
obiective, de către DSPJ Ilfov. De menţionat este faptul că SCJU Ilfov a solicitat asistenta de specialitate prin adresa nr.
9431/23.05.2017, înregistrată la DSPJ Ilfov cu nr 11105/24.05.2017. În baza referatului de evaluare, DSPJ Ilfov a eliberat
Notificare de asistenta de specialitate în sănătate publică nr 869/26.05.2017, pentru amenajarea Compartiment cardiologie 17
paturi, Compartiment de Ortopedie-Traumatologie 20 paturi, secţie de Gastroenterologie 10 paturi, secţie Neurologie 25 paturi,
Compartiment Medicina Materno-Fetală 15 paturi, secţie Ginecologie 14 paturi, conform structurii funcţionale menţionată în PV
nr 3908/26.05.2017.
Aceasta notificare care se referă la secţia ginecologie-14 paturi este întocmită greşit/eronat deoarece există
secţia de obstetrică-ginecologie cu 52 paturi, din care CMMF cu 15 paturi în structura organizatorică avizată de MS şi
aprobată de CJ Ilfov, iar modul de redactare a acestei notificări ne arată superficialitatea şi necunoaşterea de către
semnatarii acestui act și a întocmirii documentelor fără a fi în concordanță cu realitatea din spital.
Concluzie:
Măsurile nr.7 și nr.8 din Raportul de control nr. FB2063/09.03.2017 au fost implementate de către SCJU Ilfov, prin
solicitarea şi obţinerea de ASF nr.108/16.06.2017 cu program cadru de conformare 2017-2020 şi program operaţional, dar există
neconcordanțe între numărul de paturi aprobat de CJ Ilfov şi avizat de MS prin structura organizatorică și structura funcțională
anexă la autorizația sanitară de funcționare emisă de DSPJ Ilfov.
Din documentele puse la dispoziţie de SCJU Ilfov a reieşit faptul că DSP Ilfov nu a monitorizat obiectivele şi termenele
de realizare ale acestora, din programul de conformare ataşat la ASF nr. 202/2016, decât printr-un singur act de control din
10.03.2017 - PV nr. 3430, când erau îndeplinite numai 3 obiective.
Prin emiterea ASF nr. 108/16.06.2017, termenele de implementare ale măsurilor sunt eşalonate începând cu luna
decembrie 2017, până în luna decembrie 2019, inclusiv.
b) Verificarea activității managerului spitalului public privind obligațiile asumate prin contractul de management,
conform prevederilor legale în vigoare. (anexa 5)
Prin Dispoziția emisă de Consiliul Județean Ilfov nr.152/27.06.2017 a fost aprobat încheierea contractului de management
nr. 7832/30.06.2016, între doamna dr. Ene Delia Patricia, în calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov și
președintele Consiliului Județean Ilfov.
Conform preambulului Dispoziției nr. 152/27.06.2016, se menționează faptul că încheierea contractului de management
între doamna dr. Ene Delia Patricia, în calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov și președintele Consiliului
Județean Ilfov s-a realizat în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1340/2010, privind aprobarea modelului-cadru al
contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului public, cu modificările și completările
ulterioare.
Nu a fost prezentat comisiei de control raportul de reevaluare anuală a managerului, pentru anul 2016, întocmit
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 286/2012, care modifică Ordinul ministrului sănătății
publice nr.112/2007, privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau
poate înceta înainte de termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2007, cu modificările
și completările ulterioare.
Conform prevederilor art.1 alin.(2) din Ordinul ministrului sănătății nr.286/2012, “Evaluarea activității managerului
spitalului public pentru anul calendaristic precedent se face până la data de 30 aprilie a anului următor. Sunt evaluați managerii
care au contractul de management în perioada de valabilitate și au condus spitalul public respectiv pe o perioadă de cel puțin 6
luni în anul evaluat". OMS nr. 286/2012, este un act normativ care prevede că evaluarea anuală a activităţii managerului de spital
public şi/sau reevaluarea se fac de către o comisie de evaluare formată din preşedinte, 4 membri şi un secretariat compus din 1-
2 persoane, numite prin ordin al ministrului sănătăţii sau, după caz, prin act administrativ emis de conducătorul ministerelor sau
instituţiilor cu reţea sanitară proprie respectiv în cazul de față, Consiliul Județean Ilfov.
În vederea realizării evaluării anuale a activităţii managerului de spital public, managerul înaintează comisiei de
evaluare dosarul, care cuprinde obligatoriu următoarele documente:
a) copia contractului de management şi a actelor adiţionale la acesta;
b) documentele care susţin punctajul acordat la fiecare indicator de performanţă, după cum urmează: statul de funcţii pe
anul evaluat, aprobat conform legii;
situaţia financiară încheiată la data de 31 decembrie a anului evaluat;
formularele tip dare de seamă statistică pentru anul evaluat (cod MS 60.4.4A, cap. 2; cod MS 60.4.4, cap. 3; cod MS 60.4.4.A,
cap. 14), centralizatorul – cod MS 60.4.4, cap. 15 «Personalul mediu şi superior sanitar pe tipuri de unităţi», centralizatorul – cod
MS 60.4.4, cap. 15 «Personalul mediu şi superior sanitar pe tipuri de unităţi», completate în conformitate cu statul de funcţii
aprobat al unităţii, centralizatorul activităţii spitalului – cod 19.15, darea de seamă statistică pentru anul evaluat (cod MS 60.4.2,
cap.1«Principalii indicatori ai cunoaşterii sănătăţii, pe anul evaluat, pentru fiecare spital», câte un document semnat şi ştampilat,
completat numai cu pct. 10 «Infecţii interioare din spital»); c) copii de pe actele de control ale tuturor organismelor abilitate;
d) raportul de autoevaluare al managerului spitalului public (în cuprinsul acestuia se au în vedere acţiunile organizate
şi desfăşurate pe parcursul anului evaluat privind: modul de îndeplinire a indicatorilor şi criteriilor de performanţă, proceduri interne
de evaluare şi control, elaborare de acte normative cu caracter intern, măsuri întreprinse pentru eficientizarea activităţii unităţii şi
creşterea calităţii actului medical, gestionarea eventualelor situaţii de criză apărute la nivelul spitalului public etc); managerul
spitalului public răspunde pentru realitatea şi corectitudinea datelor puse la dispoziţia comisiei de evaluare, conform legii;
e) alte documente care pot constitui bază pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor de performanţă prevăzute în anexa
numărul 2.
Stabilind atribuţiile comisiilor de evaluare, modul de constituire şi rolul comisiei de contestaţii, Ordinul nr.286/2012 prevede
şi: indicatorii de management al resurselor umane (proporţia medicilor din totalul personalului, proporţia personalului medical din
totalul personalului angajat al spitalului, proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical,
numărul mediu de consultaţii/medic în ambulatoriu), indicatorii de utilizare a serviciilor (durata medie de spitalizare pe spital şi pe
fiecare secţie, rata de utilizare a paturilor pe spital şi pe fiecare secţie, indicele de complexitate al cazurilor pe spital şi pe fiecare
secţie, procentul pacienţilor cu intervenţii chirurgicale din totalul pacienţilor externaţi din secţiile chirurgicale), indicatorii
economico-financiari (execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat, procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor
spitalului, procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului, procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul
cheltuielilor spitalului, costul mediu/zi de spitalizare pe fiecare secţie), indicatorii de calitate (rata mortalităţii intraspitaliceşti pe
total spital şi pe fiecare secţie datorită complicaţiilor survenite în timpul spitalizării, rata infecţiilor nosocomiale pe total spital şi pe
fiecare secţie, indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare, numărul de reclamaţii/plângeri
ale pacienţilor analizate şi rezolvate).
CONCLUZII:
1. Doamna dr. Ene Delia Patricia, în calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov, nu a înaintat Consiliului
Județean Ilfov/Comisiei de evaluare, dosarul care să cuprindă documentele obligatorii prevăzute de Ordinul ministrului sănătății
nr.112/2007, privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte
de termen cu modificări și completări prin OMS nr.286/2012. Precizăm că în perioada verificării documentelor puse la dispoziție de
entitatea controlată, doamna manager a depus la Cabinetul ministrului sănătății un raport de autoevaluare a activității acesteia la
spital în perioada 16.02.2017-prezent, fapt ce denotă necunoașterea sau nerespectarea obligațiilor asumate prin contractul de
management, deoarece întreg materialul trebuia depus la sediul Consiliului Județean Ilfov în atenția Comisiei de evaluare și nu la
Cabinetul ministrului sănătății în data de 18.10.2017.
2. Raportul de reevaluare a managerului pentru anul 2016 nu a fost întocmit de Consiliul Județean Ilfov, în
conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. nr.112/2007, privind criteriile de performanță în baza cărora
contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, cu modificări și completări prin OMS
nr.286/2012.
Prevederi legale nerespectate:
Ordinul ministrului sănătății nr.112/2007, privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate
fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, cu modificări și completări prin OMS nr.286/2012.
Persoane responsabile: Părțile semnatare ale contractului de management nr. 7832/30.06.2016
MĂSURĂ:
Respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr.286/2012, pentru modificarea OMSP nr.112/2007, privind
criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen.
Termen: odată cu primirea raportului de control;
Răspund: Structurile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov și managerul Spitalul Clinic Județean de Urgență
Ilfov.
c) Verificarea aspectelor sesizate de Guvernul României, Direcția Control și Integritate-Corpul de Control al
primului-ministru prin adresa 853/3 din 23.08.2017.(anexa 6)
Direcția Control și Integritate - Corpul de Control al primului-ministru prin adresa nr.853/3 din 23.08.2017 a transmis la
Ministerul Sănătății - Corpul de Control spre soluționare, petiția formulată de domnul Al Jashi ISAM, cu domiciliul în Str. Enăchiță
Văcărescu nr. 27, sector 4, București. Domnul dr. Al Jashi Isam este salariatul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov, în cadrul
căruia deține funcția de cercetator științific la secția obstetrică-ginecologie. La solicitarea comisiei de control, în vederea clarificării
aspectelor sesizate în petiția transmisă de Corpul de Control al primului-ministru prin adresa nr.853/3 din 23.08.2017, domnul dr.
Al Jashi Isam nu a recunoscut că este semnatarul petiției. Astfel, în nota de relații dată, domnul dr. Al Jashi Isam arată
următoarele:“Subsemnatul Dr.Al JASHI ISAM medic primar OG angajat al Spitalului Judeţean Clinic De Urgenţă Ilfov, menţionez
că nu am făcut la data de 31.07.2017 nicio sesizare la Guvernul Roman, ANI, D.S.P ILFOV cu privire la aspectele manageriale
sau de altă natură din cadrul unități medicale la care sunt angajat. Menţionez faptul că aceste aspecte au fost verificate de către
D.S.P ILFOV întrucât am fost contactat telefonic pentru a-mi transmite un răspuns. Am transmis că nu am făcut nici o sesizare la
nici o instituţie şi exista un dosar penal NR. 11190/2016 care cercetează acest aspect“. De asemenea, domnul dr. Al Jashi Isam
în nota de relații înregistrată la unitatea sanitară cu nr. 16647/22.09.2017, a susținut faptul că identitatea și parafa este folosită de
mai multe persoane în fals, fapt pentru care a sesizat organele abilitate. Cu adresa nr. 1517314/10.03.2017, Direcția Generală
de Poliție a Municipiului București, a comunicat domnului Al Jashi Isam faptul că lucrarea penală cu nr. 11190/P/2016 este în
lucru la Biroul de Investigații Criminale din cadrul Secției 9 Poliție, în cauză fiind dispusă începerea urmăririi penale sub aspectul
săvârșirii infracțiunii de furt, conform prevederilor art. 228, alin. 1 Cod Penal.

Având în vedere faptul că domnul dr. Al Jashi Isam nu recunoaște că este semnatarul petiției sesizate la Guvernul
României, Direcția Control și Integritate – Corpul de Control al primului-ministru prin adresa 853/3 din 23.08.2017, rezultă
că acesta petiție este anonimă și se CLASEAZĂ în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonată de Urgență nr. 27/2002,
republicată: “Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi
se clasează, potrivit prezentei ordonanţe. “
d) Verificarea respectării prevederilor legale privind contractul de asociațiune investițională nr. 3349/2008, încheiat
între Promedica Sistem SRL și Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov. (anexa 7)
Referitor la Contractul de asociațiune investițională încheiat între Promedica și Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov,
menționăm faptul că nu s-a prezentat comisiei de control de către conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov,
dosarul de achiziție și documentele ce au stat la baza derulării contractului, întrucât acesta nu se mai regăsește în arhiva
unității sanitare, fiind prezentate în copii câteva documente provenite de la clinica privată Promedica Sistem SRL, fapt
pentru care s-a realizat o copie a dosarului de judecată existent, solicitat la Judecătoria Sectorului 2, București.

Prin Nota de relații nr. 17.361/05.10.2017 dată de șeful Serviciului Achiziții – Tereza Ioan, se menționează faptul că nu
s-a demarat nici o procedură privind acest derularea acestui contract și nici unul dintre salariații acelui serviciu nu au cunoștință
despre derularea și întocmirea acelui contract. Prin Nota de relații nr.17355/05.10.2017 dată de arhivarul Nită Ecaterina și Nota
de relații nr.17322/04.10.2017 dată de doamna Pleșan Claudia, se subliniază faptul că nu se dețin documente legate de acest
contract, deși în anul 2008 s-a încheiat între SC Promedica Sistem SRL în calitate de asociat prim și Spitalul Clinic Județean
de Urgență Ilfov în calitate de asociat secund, contractul de asociațiune investițională, înregistrat la unitatea sanitară
sub nr.3349/24.03.2008. Obiectul contractului prezentat succint constă în desfășurarea în comun a prestărilor de servicii publice
de asistență medicală spitalicească în domeniul specialității obstetrică-ginecologie, în primul rând pentru cetățenii din județul Ilfov
și apoi pentru cei din Municipiul București și celelalte județe, astfel:
- amenajarea și dotarea modernă la standardele actuale de calitate, a saloanelor și dependințelor din incinta Secției de
Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov situat la etajul 1 Corp E de clădire;
- asociatul prim (Promedica) va efectua respectiva amenajare în mod gradual, într-un interval de 18 luni de la data
semnării prezentului contract;
- asociații vor percepe o coplată pentru serviciile hoteliere oferite pacientelor în funcție de gradul de solicitare și gradul
de ocupare a saloanelor respective. Cuantumul coplății va fi stabilit de comun acord de către părți. Durata contractului a fost
stabilită pentru o perioadă de 20 de ani de la data semnării acestuia, respectiv până la data de 23.03.2028. De asemenea s-a
menționat în contract că durata poate fi prelungită, prin acordul ambelor părți, prin act adițional.
De menționat faptul că s-a identificat o prevedere în art.1 din Hotărârea nr.153/22.09.2011, adoptată de Consiliul
Județean Ilfov, unde este prevăzut că începând cu data de 22.09.2011, Hotărârea Consiliul Județean Ilfov nr.11/2008, privind
acordul de principiu în vederea demarării unor proceduri de asociere pentru realizarea unor noi obiective medicale la S.
C. Județean de Urgență Ilfov și-a încetat aplicabilitatea. (Decizia Curții de Apel București nr. 1340/2014), adică S.C. Promedica
Sistem SRL a acționat în instanța de judecată unitatea sanitară după data de 22.09.2011 în vederea derulării în continuare a
contractului de asociațiune investițională. Conform aspectelor consemnate de Curtea de Apel București în Decizia
nr.1340/25.06.2014, au rezultat următoarele aspecte: “prin sentința civilă nr.6511/17.04.2013, pronunțată de Judecătoria
Sectorului 2 București în dosarul nr. 9046/300/2012, s-a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamantă în
contradictoriu cu pârâtul Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, ca neîntemeiată. Pentru a pronunța această sentință, prima
instanță a reținut că între reclamanta S.C. P. S. S.R.L. și pârâtul Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov a intervenit contractul
de asociațiune investițională înregistrat de către pârâtă sub nr.3349/24.03.2008, contractul având ca temei legal art. 251-256 C...
4 pct. c din Legea nr. 95/2006, dispozițiile art. 28 C.fiscal și Hotărârile Consiliului Județean Ilfov nr.11/2008 și nr.49/2008, respectiv
adresa Consiliului Județean Ilfov nr. 2791/14.03.2008, conform art. 2.1 din contract, durata asociațiunii fiind de 20 de ani, respectiv
24.03._28, potrivit art. 3.1 din contract. S-a reținut că, potrivit art. 10.1 din contract, astfel cum a fost modificat prin actul adițional,
în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi
transmisă la sediul contractanților, iar în cazul în care notificarea se face pe cale poștală ea va fi transmisă prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire, considerându-se primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe
această confirmare, conform art.10.2 din contract. Prima instanță a constatat astfel că pârâtul nu a notificat-o pe reclamantă cu
privire la încetarea contractului, câtă vreme pârâtul nu a probat faptul comunicării notificării către reclamantă potrivit contractului,
înscrisul depus de către pârât, nefiind apt de a dovedi recepționarea de către reclamantă a notificării referitoare la încetarea
contractului, reprezentând doar un registru de ieșire. Pe de altă parte, reclamanta susține că a efectuat lucrări de amenajare a
spațiului asociațiunii, în vreme ce pârâtul susține că reclamanta nu a efectuat asemenea lucrări, dar înscrisul depus de către
reclamantă și înregistrat de către pârât sub nr. 9160/05.10.2009 nu certifică faptul că reclamanta a efectuat investiții în martie
2008-septembrie 2009, acordarea unui număr de înregistrare neconstituind o recunoaștere din partea pârâtului cu privire la
efectuarea de către reclamantă a unor lucrări asupra spațiului asociațiunii. Or, este cu neputință a constata că reclamanta a
efectuat anumite lucrări începând cu lună martie 2008, câtă vreme din art. 2.3 paragraful 3 din contract, așa cum a fost modificat
prin actul adițional, reiese în mod clar că pârâtul a pus la dispoziție spațiul asociațiunii începând cu data de 01.11.2008.
În drept, prima instanță a reținut faptul că nu își găsește aplicabilitate actualul Cod civil, ci vechiul Cod civil, care, în art.969
alin.1, reglementează principiul forței obligatorii a contractului, în timp ce art. 1073 C.civ. prevede dreptul pe care-l are creditorul
de a dobândi îndeplinirea exactă a obligației și în caz contrar dreptul la dezdăunare. S-a reținut că dacă reclamanta apreciază că
este în vigoare contractul, iar pârâtul susține că acesta ar fi încetat prin notificarea pe care a realizat-o, Hotărârea Consiliului
Județean Ilfov nr.11/2008, care a stat la baza contractului, și-a încetat aplicabilitatea la data de 22.09.2011, sens în care nu se
poate reține existența unei obligații de a face sau de a nu face în sarcina pârâtului. Totodată, cererea reclamantei privind obligarea
pârâtului la plata de daune cominatorii în cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere în executarea obligației de face nu
poate fi primită, câtă vreme art. 5803 alin. 5 C.proc.civ. prevede că pentru neexecutarea obligațiilor prevăzute în prezentul articol
(obligații de a face strict personale) nu se pot acorda daune cominatorii.
Împotriva acestei sentințe a declarat apel, în termen legal, reclamanta S.C. P. S. S.R.L.
Prin decizia civilă nr. 304 din 17.12.2013 instanța a admis apelul formulat de apelanta S.C. P. S. S.R.L. împotriva sentinței
civile nr.6511/17.04.2013 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București în dosarul nr._ în contradictoriu cu intimatul Spitalul
Clinic JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV, a schimbat sentința civilă apelată, în sensul că a admis în parte cererea de chemare în
judecată, a obligat pârâtul să permită reclamantei accesul în spațiul ce face obiectul contractului de asociațiune investițională
nr.3349/24.03.2008, astfel cum a fost modificat prin actul adițional nr.1/05.05.2009, în vederea desfășurării activității asocierii și
a respins celelalte capete de cerere ca neîntemeiate. Totodată, a fost obligat pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 2.508, 3
lei cu titlu de cheltuieli de judecată și la plata sumei de 4.188,40 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. Pentru a pronunța
această soluție, instanța de apel a reținut, în ceea ce privește primul motiv de apel, că într-adevăr, s-au încălcat de către prima
instanță dispozițiile art.129 alin.4 C.pr.civ., care dau dreptul judecătorului să aibă în vedere orice împrejurări de fapt sau de drept,
chiar dacă nu sunt menționate în cerere sau în întâmpinare, însă cu obligația de a le pune în dezbaterea părților.
Astfel, prima instanță a reținut inexistența unei obligații de a face sau de a nu face în sarcina intimatului-pârât, întrucât a
încetat aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.11/2008 ca urmare a Hotărârii Consiliului Județean Ilfov
nr.153/22.09.2011, fără a pune în dezbaterea contradictorie a părților efectele pe care acest din urmă act administrativ l-a produs
asupra raportului contractual existent între părți. În condițiile în care intimatul-pârât nu a invocat încetarea efectelor contractului
de asociațiune investițională nr.3349/24.03.2008 ca urmare a Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.153/22.09.2011, prima
instanță trebuia să supună dezbaterii efectele acestui act, pentru a da posibilitate părților să-și precizeze poziția și să-și formuleze
apărările. Cu toate acestea, instanța de apel a constatat că nulitatea în condițiile art.105 alin.2 C.pr.civ. nu afectează hotărârea
apelată, din moment ce înlăturarea vătămării este posibilă prin pronunțarea deciziei din apel, judecata în calea de atac a apelului
dând posibilitatea apelantei să-și formuleze toate apărările privind efectele produse de Hotărârea Consiliului Județean Ilfov
nr.153/22.09.2011.
În plus, s-a reținut și că trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanță nu este posibilă, având în vedere că
această măsură nu a fost solicitată prin cererea de apel, astfel cum dispune art.297 alin1 teza a II-a C.pr.civ.
În ceea ce privește celelalte motive de apel, referitoare la fondul raportului juridic dedus judecății, tribunalul a reținut că
Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.153/22.09.2011 nu a avut ca efect încetarea contractului de asociațiune investițională
nr.3349/24.03.2008 astfel cum a fost modificat prin actul adițional nr.1/05.05.2009.
În acest sens, tribunalul a constatat că prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.11/23.01.2008, s-a aprobat acordul de
principiu în vederea demarării unor proceduri de asociere pentru realizarea unor noi obiective medicale la Spitalul Clinic Județean
de Urgență Ilfov, respectiv: centru de investigații imagistice prim tomografie cu emisie pozitronică și ciclotronul aferent; laborator
de medicină nucleară cuprinzând echipament de rezonanță magnetică nucleară și gamma-camera pentru investigații scintigrafice;
centru de hemodializă renală; farmacie cu circuit deschis; centru medical dotat cu echipament de litrotriție extracorporală cu
ultrasunete; amenajarea în incinta spitalului a unor saloane cu condiții hoteliere deosebite, destinate pacienților care beneficiază
de asistență medicală cu coplată: centru de diagnostic și tratament medical. După cum rezultă din art.2.1 din contractul de
asociațiune investițională nr.3349/24.03.2008, încheierea contractului a avut la bază acordul de principiu conform Hotărârii
Consiliului Județean Ilfov nr.11/23.01.2008. Acest acord reprezintă consimțământul dat de organul administrației publice locale
pentru efectuarea de investiții în cadrul Spitalului C. de Urgență Ilfov, investiții concretizate inclusiv prin încheierea contractului de
asociațiune investițională nr.3349/24.03.2008.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.153/22.09.2011, s-a hotărât că, începând cu data de 22.09.2011 (data
adoptării hotărârii), Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.11/2008 privind acordul de principiu în vederea demarării unor
proceduri de asociere pentru realizarea unor noi obiective medicale la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov își încetează
aplicabilitatea. Din terminologia utilizată – încetarea aplicabilității începând cu data de 22.09.2011– tribunalul a reținut că actul nu
poate fi interpretat în sensul că a revocat hotărârea anterioară, o astfel de revocare nefiind nici posibilă, față de dispozițiile art.1
alin.6 teza I din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, care prevăd că autoritatea publică emitentă a unui act
administrativ unilateral nelegal poate să solicite instanței anularea acestuia, în situația în care actul nu mai poate fi revocat întrucât
a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice.
De altfel s-a reținut și că din cuprinsul hotărârii nu reiese dacă încetarea aplicabilității hotărârii anterioare a avut
loc pentru motive de nelegalitate ori pentru motive de oportunitate, neputându-se considera, pe cale de consecință, că
efectele sale retroactivează, mai ales în condițiile în care actul prevede că încetarea aplicabilității Hotărârii nr.11/2008 are
loc începând cu data de 22.09.2011. Prin urmare, contrar concluziei primei instanțe, tribunalul a constatat că Hotărârea
Consiliului Județean Ilfov nr.153/22.09.2011 nu a produs efecte asupra contractului dedus judecății.
Analizând efectele contractului de asociere investițională nr.3349/24.03.2008, astfel cum a fost modificat prin actul
adițional nr.1/05.05.2009, tribunalul a reținut că acestea nu au încetat ca urmare a notificării nr.4035/07.05.2010 emise de către
intimatul-pârât.
Sub acest aspect, prima instanță a constatat în mod corect că nu s-a făcut dovada comunicării notificării către
societatea apelantă, întrucât înscrisul depus de către intimatul-pârât – extras din registrul de intrare – nu este apt a
dovedi recepționarea acestei notificări de către destinatar, căci emană chiar de la parte și consemnează, potrivit
mențiunilor din registru, numai data de înregistrare a actului.
Era necesar, față de clauza contractuală cuprinsă în art.10.pct.1, astfel cum a fost modificată prin actul adițional
nr.1/05.05.2009, ca notificarea să fie transmisă la sediul apelantei și cu respectarea condițiilor prevăzute de art.10.2 și art.10.3,
nefiind suficientă, pentru a se considera reziliat contractul, doar emiterea notificării.
Este adevărat că potrivit art.7.2 din contract părțile și-au rezervat dreptul de a denunța unilateral contractul, cu obligația
de a plăti daune interese, însă o astfel de manifestare de voință trebuia să fie neîndoielnică și să fie adusă la cunoștința
cocontractantului în condițiile art.10.1-10.4 din contract. Or, în cauză, dimpotrivă, din cuprinsul notificării nr.4035/07.05.2010
rezultă că intimatul-pârât a considerat încetat contract prin efectul art.7 lit.q, având în vedere lipsa de profitabilitate a asocierii ca
urmare a neîndeplinirii de către apelantă a obligațiilor asumate prin contract, reieșind astfel cu evidență faptul că intimatul-pârât
nu a înțeles să se prevaleze de dreptul de reziliere unilaterală.
Încetarea contractului ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor de către apelantă nu poate avea însă loc prin simpla
declarație în acest sens din partea intimatului-pârât, având în vedere dispozițiile art.969 alin.1 din Codul civil de la 1864.
În lipsă de pact comisoriu stipulat expres în contract, încetarea raportului contractual ca urmare a neîndeplinirii de către
cocontractant a obligațiilor asumate poate avea loc doar ca efect al rezoluțiunii judiciare, în condițiile dreptului comun,
cale care nu a fost urmată de către intimatul-pârât.
Prin urmare, tribunalul a constatat că actul juridic încheiat între părți este pe deplin producător de efecte juridice,
inclusiv în ceea ce privește obligația asumată de către intimatul-pârât prin art.4.1, având ca obiect punerea la dispoziția
asocierii a spațiului în suprafață de 598 m.p., compus din 27 de camere în corpul de clădire E, etajul I din cadrul Spitalului,
în vederea desfășurării activității.
Constatând astfel că apelanta este creditoarea obligației de a face sus menționate, sarcina probei în ceea ce privește
executarea obligației revine intimatului-pârât, în calitate de debitor, potrivit regulii cu aplicabilitate generală înscrisă în art.1082 din
Codul civil de la 1864. Proba executării obligației nu a fost făcută în cauză, astfel încât prezumția de neexecutare subzistă.
Prezumția este întărită de răspunsul intimatului-pârât la întrebarea nr.3 din interogatoriul administrat, prin care acesta a arătat că
nu s-a prezentat la întâlnirea cu reprezentanții apelantei, considerând reziliat contractul, astfel încât refuzul de executare a
obligației de a pune spațiul la dispoziția asocierii apare ca fiind recunoscut implicit. Ca atare, din moment ce obligația intimatului-
pârât este activă pe toată perioada în care contractul își produce efectele, în temeiul art.1073 din Codul civil de la 1864, apelanta
este îndreptățită să solicite permisiunea privind accesul în spațiul asocierii, în vederea desfășurării activității investiționale,
conform contractului nr.3349/24.03.2008. Intimatul-pârât nu poate invoca drept cauză străină exoneratoare de răspundere
neîndeplinirea obligațiilor asumate de către apelantă, cât timp, astfel cum s-a reținut în considerentele anterioare, contractul nu a
fost desființat, iar excepția de neexecutare nu a fost invocată, pentru că instanța să fie legal învestită cu privire la cercetarea
îndeplinirii condițiilor pentru invocarea cu succes a unei astfel de apărări.
Cu referire la daunele cominatorii, tribunalul a reținut că în cauză obligația dispusă în sarcina pârâtei poate fi executată
conform art.5802 C.pr.civ., neexistând astfel o justificare pentru acordarea daunelor cominatorii. De asemenea, după pronunțarea
deciziei nr.XX/din 12 decembrie 2005 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, legiuitorul, prin Legea nr.459/2006, a prevăzut în
art.5803 C.pr.civ. că pentru obligațiile intuite persoanei nu se pot acorda daune cominatorii. Cu atât mai mult în cazul unei obligații
de a face pentru executarea căreia nu este necesar concursul personal al debitorului, daunele cominatorii nu-și găsesc nici
rațiunea și nici utilitatea, creditorul putând solicita executarea silită în condițiile art.580 2 C.pr.civ., iar pentru prejudiciul încercat
prin neexecutare ori executare cu întârziere, daune compensatorii.
În ceea ce privește cel de-al doilea capăt de cerere, tribunalul a reținut că prin contractul de asociațiune investițională
nr.3349/24.03.2008, astfel cum a fost modificat prin actul adițional nr.1/05.05.2009, intimatul-pârât nu și-a asumat obligația de a
nu efectua nici o lucrare, constând în modificări, remodelări sau schimbări de orice natură în spațiul asocierii, astfel cum susține
în mod greșit apelanta. Deși în motivarea acestui capăt de cerere apelanta-reclamantă a invocat clauza contractuală cuprinsă în
art.4.5, partea a omis a avea în vedere conținutul clauzei ulterior modificării prin actul adițional nr.1/05.05.2009.
Astfel, tribunalul a constatat că, prin modificarea adusă prin actul adițional, interdicția impusă de clauza cuprinsă în art.4.5
a fost explicată prin chiar convenția părților, în sensul că în privința asociatului secund – respectiv a intimatului-pârât – clauza se
referă doar la o altă eventuală asociere cu un alt partener privat, nefiind interzisă pentru asociatul secund amenajarea unor astfel
de spații și folosirea acestora în regim hotelier la standarde de calitate superioară pentru specialitățile/activitățile menționate, dacă
acestea se fac din fondurile publice ale spitalului…consecință, apelanta nu se poate prevala de clauza cuprinsă în art.4.5 pentru
a solicita îndeplinirea de către intimatul-pârât a obligației de nu face constând în interzicerea efectuării de modificări, remodelări
sau schimbări de orice natură a spațiului asocierii. Conform art.274 alin.1 și art.276 C.pr.civ., față de soluția de admitere în parte
a cererii de chemare în judecată, culpa procesuală a părților fiind concurentă, tribunalul a obligat pârâtul la plata către reclamantă
a sumei de 2.508,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând: 2.500 lei – 1/2 din onorariul de avocat achitat conform
chitanței nr.CSE0025/19.09.2012 emisă de C.av. „D. E.” și 8, 3 lei – taxa judiciară de timbru și timbrul judiciar aferente capătului
de cerere admis.
În privința cheltuielilor aferente apelului, tribunalul, în baza acelorași texte legale – art.274 alin.1 și art.276 C.pr.civ. – a
obligat intimata la plata către apelată a sumei de 4.188,40 lei, cu acest titlu, reprezentând: 4.184,25 lei – 1/2 din onorariul de avocat
achitat conform facturii și extrasului de cont depuse la filele 119-120 dosar apel și 4,15 lei – taxă judiciară de timbru și timbru
judiciar.
Împotriva acestei soluții, în termen legal, a formulat recurs pârâtul Spitalul Clinic JUDEȚEAN DE URGENŢĂ ILFOV,
solicitând admiterea recursului și modificarea deciziei recurate, în sensul respingerii apelului promovat de către intimata-
reclamantă, cu consecința menținerii hotărârii instanței de fond, ca fiind legală și temeinică. În motivare se arată că instanța de
apel a pronunțat hotărârea cu aplicarea greșită a legii, ca urmare a unei interpretări greșite a acesteia, respectiv a dispozițiilor art.
129 alin. 4 Cod Procedură Civilă.
Astfel, se arată că în momentul procesual în care instanța de fond a dat părților cuvântul pe probe, recurentul a solicitat
și i s-a încuviințat proba cu înscrisuri, iar la termenul următor, a depus și comunicat părții adverse Hotărârea nr. 153/22.09.2011
a Consiliului Județean Ilfov, prin care s-a prevăzut că începând cu data de 22.09.2011, Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.
11/2008, privind acordul de principiu în vederea demarării unor proceduri de asociere pentru realizarea unor obiective medicale
la Spitalul Clinic Județean de Urgenţă Ilfov, și-a încetat aplicabilitatea.
Instanța de fond a pus în discuția părților acest document, precum și situația juridică pe care a creat-o, aspecte cuprinse
în încheierile de ședință, precum și în considerentele sentinței civile nr. 6511/17.04.2013 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2
București. Astfel, instanța de fond a dat efectivitate principiilor generale ale fazei procesuale de judecată a fondului, și nu le-a
eludat, astfel cum instanța de apel, în mod eronat, reține.
O altă critică vizează faptul că în mod eronat instanța de apel a reținut că Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.
153/22.09.2011 nu a avut ca efect încetarea contractului de asociațiune investițională nr. 3349/24.03.2008 deoarece o astfel de
revocare nu este posibilă față de dispozițiile art. 1 alin. 6 teza I din Legea nr. 554/2004.
HCJ nr. 11/2008 nu a fost un act administrativ nelegal, ci un act administrativ care și-a produs efectele pentru o anumită
perioadă, încetându-și aplicabilitatea la data de 22.09.2011, data emiterii HCJ nr. 153/2011, astfel, acesta nu intră sub incidența
articolului menționat din Legea contenciosului administrativ, însă instanța de apel a reținut și și-a însușit doar susținerile apelantei-
reclamante. În lipsa altor documente suplimentare, instanța de fond a interpretat corect prevederile HCJ Ilfov nr. 153/2011, în
sensul că, de la data încetării aplicabilității HCJ Ilfov nr. 11/2008, încetează toate actele care au avut temei de drept respectiva
hotărâre.
Se mai critică și faptul că instanța de apel nu a făcut vorbire despre înscrisul datat 26.06.2012 care a fost depus la dosar,
și care aducea la cunoștința instanței faptul că nu a fost îngrădit accesul reprezentanților sau angajaților reclamantei în spațiul
spitalului în luna august 2010 și nici ulterior, pentru simplul motiv că din luna iulie 2009 de când este în funcție managerul nu s-a
prezentat la spital nici o persoană din partea reclamantei. Această susținere a managerului recurentei nu a fost în nici un fel
combătută de către reclamantă, nu s-a demonstrat contrariul.
Mai mult decât atât, din lecturarea tuturor înscrisurilor depuse de apelanta - reclamantă în faza de apel, reiese faptul că,
pe de o parte, acestea nu au nici o legătura cu cauza, iar pe de altă parte, toate sunt datate 2008-2009, ceea ce demonstrează
că, după luna iulie 2009 nu s-a mai prezentat nimeni din partea intimatei la Spital.
Mai arată recurenta că din anul 2009 nici o persoană din partea intimatei-reclamante nu s-a prezentat la sediul spitalului
în vederea derulării contractului, astfel că acesta s-a dovedit a fi neprofitabil prin pasivitatea acesteia, situație în care recurentul
arată că l-a denunțat unilateral. În drept, au fost invocate dispozițiile art. 299 și următoarele din Cod Procedură Civilă, 304 alin. 9
C..
Intimata a formulat întâmpinare, invocând excepția inadmisibilității recursului motivat de faptul că în speță nu ar fi incident
niciunul dintre motivele de nelegalitate prevăzute de Codul de Procedură Civilă, iar pe fond solicită respingerea recursului ca
nefondat.
Analizând recursul prin prisma motivelor invocate de recurent Curtea apreciază că recursul nu este fondat pentru
următoarele considerente: în ce privește excepția inadmisibilității recursului invocată de intimata, Curtea reține că o eventuală
imposibilitate de încadrare a criticilor formulate de recurentă în dispozițiile art. 304 Cod Procedură Civilă este de natură a atrage
altă sancțiune procesuală și nu inadmisibilitatea recursului, astfel încât excepția va fi respinsă.
Cu privire la critica referitoare la greșita aplicare a legii, în sensul că că în mod greșit instanța de apel ar fi reținut încălcarea
de către prima instanță a dispozițiilor art. 129 alin. 4 Cod Procedură Civilă, Curtea constată că aceasta este nefondată.
Astfel, din examinarea conținutului încheierilor de ședință, se reține că nu a fost pusă în discuția părților situația juridică
creată de Hotărârea nr. 153/22.09.2011, iar recurenta pârâtă nu a invocat sau susținut niciodată o apărare bazată pe acest înscris.
Nu poate fi reținută nici greșita aplicare a dispozițiilor art. 1 alin.6 teza I din Legea nr.554/2004. Astfel, este nefondată
susținerea recurentei în sensul că Hotărârea nr. 11/2008 ar fi fost un act administrativ care și-a produs efectele numai pentru o
anumită perioadă de timp, câtă vreme nicăieri în cuprinsul acestei hotărâri nu există o mențiune în acest sens.
În consecință, chiar dacă intenția recurentei a fost aceea de a revoca acordul de principiu dat prin Hotărârea nr.11/2008,
în mod corect a constatat instanța de apel că o astfel de revocare nu mai era posibilă în condițiile în care actul administrativ a
intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice.
În privința celorlalte critici, Curtea constată că acestea vizează greșita interpretate a probelor, motiv de recurs ce nu poate
fi încadrat în dispozițiile art. 304 Cod Procedură Civilă, astfel că nici nu pot fi analizate în prezenţa cale de atac.
Față de aceste considerente, în temeiul art. 312 Cod Procedură Civilă, recursul urmează a fi respins ca nefondat,
neputând fi reținută nici una din criticile aduse sentinței.
PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE:
Respinge excepția inadmisibilității recursului ca neîntemeiată.
Respinge recursul formulat de recurenta Spitalul Clinic JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV împotriva sentinței civile
nr. 304 din data de 17.12.2013 pronunțată de Tribunalul București Secția a VI-a Civilă în dosarul nr. 9046/300/2012, în
contradictoriu cu intimata ca nefondat. Irevocabilă “.
Începând cu lună martie 2017, prin executorul judecătoresc a fost pusă parţial în aplicare sentința civilă nr. 304
din data de 17.12.2013 pronunțată de Tribunalul București Secția a VI-a Civilă în dosarul nr. 9046/300/2012, respectiv
asociațiunii investiționale i-au fost puse la dispoziție din cadrul Secției obstetrică-ginecologie, un număr de 5 saloane,
cu câte două paturi, grup sanitar și duș și două rezerve cu pat și baie.
Din analiza contractulului de asociațiune investițională înregistrat la unitatea sanitară sub nr.3349/24.03.2008, s-
a constatat faptul că acest contract prezintă mai multe vicii de fond care, din punctul de vedere al comisiei de control
atrag nulitatea acestuia, constatată doar de către instanța judecătorească competentă, ce nu a fost invocată până în
prezent de reprezentanții unității sanitare. În ordinea analizării clauzelor, nu în ordinea importanţei:
c. Clauza 1.2 – Spitalul este încadrat de la început ca asociat secund, ceea ce îl pune într-o poziţie de inferioritate.
Dacă e asociat secund, este evident că va face mai multe concesii şi va obţine mai puţine beneficii. Este foarte important să
subliniem faptul că dacă spitalul ca instituție publică, se angajează să participe cu bunul său la încheierea contractului, este de
neconceput să aibă poziţia de asociat secund pentru că, în mod efectiv Spitalul ca instituție a lăsat S.C. Promedica să
dispună de bunul spitalului (bunul Statului Român) în defavoarea acestuia. Asociaţiunea investițională are ca scop, în
temeiul art. 251 Cod Comercial (legislație în vigoare la data încheierii contractului), posibilitatea de a permite cuiva cu care sunt
într-o relaţie economică să participe la beneficiile şi pierderile acestei activităţi: „Asociaţiunea în participațiune are loc atunci când
un comerciant sau o societate comercialã acordã uneia sau mai multor persoane ori societăţi, o participațiune în beneficiile şi
pierderile uneia sau mai multor operaţiuni sau chiar asupra întregului lor comerţ”.
Ori, dacă unitatea sanitară ca Spital este asociat secund, înțelegem că Promedica își permite pe banii unității şi cu bunul
statului, să vireze unității nişte sume minime din câştigurile obţinute total nelegal, provenite din valorificarea bunului existent în
unitatea sanitară ce administrează bunul Statului Român.
Menționăm faptul că în prezent prevederile Codului Comercial se regăsesc în totalitate în prevederile Noului Cod Civil,
art 251 este preluat de art. 1949 Cod Civil 2011, conform căruia: „Contractul de asociere în participaţie este contractul prin care
o persoană acordă uneia sau mai multor persoane o participaţie la beneficiile şi pierderile uneia sau mai multor operaţiuni pe care
le întreprinde”.
2. Clauza 2.1 – prezintă doar actele normative care vorbesc despre asociaţiunea investiţională. Trebuie să observăm
lipsa unui act normativ – decizie de speță, care să acorde posibilitatea și competența în favoarea Spitalului de a face acte de
dispoziție asupra spațiului în cauză. În completarea celor de mai sus, comisia mixtă de control nu a identificat niciun document
justificativ, notă de fundamentare, referat de aprobare sau solicitare scrisă cu privire la inițierea/demararea unor proceduri
motivate sau acorduri alese pentru semnarea acestui contract de asociere în participațiune între cele două părți semnatare.
În acest sens, trebuie să avem în vedere prevederile Legii nr. 213/1998. Dispozițiile acestei legi prevăd în mod clar regimul
bunurilor proprietate publică. Considerăm că următoarele prevederi legale sunt elucidante:
Art. 11. – (1) Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, după cum urmează:
a) nu pot fi înstrăinate; ele pot fi date numai în administrare, concesionate sau închiriate, în condiţiile legii;
b) nu pot fi supuse executării silite şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale;
c) nu pot fi dobândite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bună-credinţă asupra bunurilor
mobile.
(2) Actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) privind regimul juridic al bunurilor din domeniul public sunt
lovite de nulitate absolută.
Art. 12. – (1) Bunurile din domeniul public pot fi date, după caz, în administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a altor instituţii publice de interes naţional, judeţean sau local.
(2) Darea în administrare se realizează, după caz, prin hotărâre a Guvernului sau a consiliului judeţean, respectiv a
Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local.
(3) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească bunul şi să dispună de acesta, în condiţiile actului
prin care i-a fost dat bunul în administrare. Dreptul de administrare va putea fi revocat numai dacă titularul său nu-şi exercită
drepturile şi nu-şi execută obligaţiile născute din actul de transmitere.
Art. 14. – (1) Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se aprobă, după
caz, prin hotărâre a Guvernului, a Consiliului Judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a Consiliului Local, iar
contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia.
(2) Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, de către
titularul dreptului de proprietate sau de administrare.
Subliniem faptul că textele mai sus menționate prevăd posibilitatea încheierii unor contracte de locațiune asupra bunurilor
proprietate publică, de către titularul dreptului de administrare, însă doar după obținerea aprobărilor necesare din partea titularului
dreptului de proprietate publică. În mod evident, legea nu vorbește și nu dă posibilitatea titularului dreptului de administrare – în
speță, spitalul, de a încheia alte contracte decât cel de locațiune, precum cel de asociațiune investițională.
În cuprinsul contractului de asociațiune investițională au fost identificate anumite elemente ce sunt caracteristice
unui contract de locațiune iar în consecință, indiferent de motivația sau denumirea pe care părțile au dat-o obiectului
contractului, comisia mixtă de control concluzionează în mod evident faptul că nu putea face obiectul acestui contract,
un bun pentru care titularul cu drept de proprietate nu și-a exprimat acordul în acest sens.
3. Clauza 2.2 – se face o importantă confuzie asupra faptului că asociaţiunea nu are personalitate juridică și nu
înseamnă că nu se crează un patrimoniu comun. Deci în mod cert există patrimoniu comun, pentru că este esenţa acestui
contract.
Art. 256 Cod Comercial prevede faptul că: „Asociaţiunile în participatiune sunt scutite de formalităţile stabilite pentru
societăţi, dar ele trebuie sã fie probate prin act scris”. În consecință, asociațiunea investițională continuă să fie concepută ca o
societate, cu regimul juridic specific, însă este scutită de la efectuarea formalităților stabilite pentru societăți, precum ar fi condiția
formală de înregistrare în Registrul Comerțului.
4. Promedica se angajează să amenajeze şi să doteze nişte saloane – investiţie derizorie faţă de beneficiile pe
care le are din acest contract.
5. Clauza 2.3 subpunctul 3 – se prevede existența unei coplăți ca și contra-echivalent al unor servicii hoteliere
oferite pacienților, este mai mult decât blamabilă această exprimare, deoarece nu se poate prevedea în textul contractului
oferirea unor servicii hoteliere de către spital unde pacienții să poată fi taxați pentru nopțile de spitalizare la care au
dreptul în spital în vederea efectuării serviciilor medicale, dar cazați în regim hotelier privat. Stabilirea ulterioară a unei
coplăți face că, la momentul încheierii contractului, prețul contractului, element esențial al acestuia să nu fie determinat și nici
măcar determinabil. Nedeterminarea prețului ca element al obiectului contractului face ca una din condițiile esențiale pentru
încheierea contractului prevăzută la art. 948 Cod Civil 1864, obiectul contractului, să nu fie determinată.
Conform acestui articol: „condiţiile esenţiale pentru validitatea unei convenţii sunt:
1. capacitatea de a contracta;
2. consimţământul valabil al părții ce se obligă;
3. un obiect determinat;
4. o cauză licită.”
În mod cert, nu este determinată și nici măcar determinabilă nicio valoare economică.
Existența unui contract este strict legată de existența obiectului său. Prin urmare, dacă nu există preț nu există
contract, deoarece acea sumă sau echivalentul ei oferită în servicii ține strict de esenţa contractului.
Obiectul contractului nu este determinat și nici măcar determinabil, fiind prevăzut în mod echivoc în Clauza 2.3
subpunctul 4 faptul că obiectul contractului reprezintă „orice altă activitate legată de acest obiect și care va fi rentabilă
și convenită de ambele părți prin acte adiționale.
Sunt încălcate în mod flagrant prevederile art. 964 Cod Civil 1864, conform căruia: „Obligaţia trebuie să aibă de obiect
un lucru determinat, cel puţin în specia să. Cantitatea obiectului poate fi incertă dacă este posibilă determinarea să”.
În consecință în acest caz obiectul contractului nu este nici măcar determinabil, determinabilitatea lui fiind supusă unor
ipotetice evenimente viitoare și a teoriei. Prin neîndeplinirea unei condiții esențiale la încheierea contractului respectiv a obiectului
acestuia, contractul este lovit de nulitate absolută.
6. Clauza 4.5 – este prevăzută o gravă limitare a libertății de a contracta, o libertate fundamentală aferentă
principiului libertății contractuale de ordin imperativ, de la care nu se poate deroga
Este inadmisibil ca printr-o convenție să se limiteze libertatea contractuală, singurele restricții pe care legea le impune
sunt prevăzute la art. 5 din Codul Civil 1864, respectiv ordinea publică și bunele moravuri.
Stipularea interzicerii încheierii unor pretinse „afaceri” este complet deficitară, întrucât vorbim despre o unitate
sanitară definită prin lege ca instituție publică, fiind de neacceptat ca aceasta să încheie „afaceri”, aceasta poate să
încheie doar contracte civile sau administrative, în temeiul cărora să-și desfășoare activitatea de interes public respectiv
să-și îndeplinească scopul pentru care a fost creată, conform prevederilor legale.
Nu putem concepe aspectele ”concepute imperativ” de o societate comercială indiferent de obiectul ei de activitate, de
a impune unei instituții de drept și de interes public restricții în privința capacității de a încheia contracte. Mai mult decât atât, în
clauza 4.5 din contract se stipulează că „partea în culpă va răspunde pentru concurență neloială”. Această stipulație este lacunară
și deficitară, nu se poate impune obligativitatea unei instituții publice de a nu încheia alte contracte având un obiect similar.
Trebuie să avem în vedere faptul că orice clauză se interpretează în scopul producerii de consecințe juridice. De aceea
suntem îndreptățiți să înțelegem că s-a dorit a acorda o putere de monopol societății Promedica, întrucât se prevede că este
interzisă orice altă convenție cu o terță persoană având obiect similar. În plus revenind la faptul că obiectul nu este nici determinat,
nici determinabil, în consecință comisia mixtă de control suspectează că prin această clauză s-a creat o interdicție nedefinită
unității sanitare.
7. Clauza 5.1 – din analiza acestei clauze rezultă clar dorința de a acorda integral puterea de decizie și control societății
Promedica.
Dacă din partea Promedica provin 2 din cei 3 membri ai Consiliului de conducere, procentul decizional pe care aceștia îl
dețin depășește 60%.
Mai mult decât atât, coroborând prevederile clauzei 5.1 cu prevederile clauzei 5.3 litera c) din același contract, conform
căreia hotărârile Consiliului se iau cu majoritate simplă. Astfel, înțelegem faptul că societatea Promedica, deținând un procent
de peste 60%, întrunește majoritatea necesară de a lua orice decizie cu privire la desfășurarea contractului. Din acest
punct de vedere, Spitalul este pus pe o poziție evidentă de inferioritate, neavând nicio putere de consimțământ-opoziție
la deciziile luate de Promedica, oricât ar fi de dezavantajoase.
8. Clauza 6.1 – poziția de inferioritate în această convenție pe care Spitalul o are este în mod cert evidențiată de
cuantumul beneficiilor pe care această instituție le poate realiza-10%, față de 90% beneficii pentru Promedica.
Mai mult decât atât, trebuie coroborate prevederile clauzei 6.1 cu prevederile clauzei 8.1, conform căreia „veniturile
asociației se vor asigura din următoarele surse: (…) din Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate ori CASMB sau alte case de
asigurări, pentru pacientele asigurate în sistemul public său privat al asistenței sanitare, în cazul în care S.C Promedica Sistems
S.R.L va încheia un contract cu aceasta”.
Prin urmare, trebuie să subliniem faptul că, deși în principal acest contract este finanțat dintr-o sursă de buget al statului,
beneficiile pe care statul prin instituția le poate avea sunt limitate în proporție de 10%.
Învederăm faptul că deși s-a asigurat prin acest contract accesul societății Promedica la o sursă publică de venit,
societatea, prin stipularea în contract a unui cuantum de beneficii în proporție de 90%, nu face decât să aducă un
prejudiciu sursei de finanțare bugetare, în detrimentul Spitalului.
9. Clauza 7.1 – această clauză prezintă două mari probleme:
a) stipulează că este imposibilă denunțarea unilaterală a contractului – probabil este doar o exprimare greșită, denunțarea
unilaterală ca modalitate de încetare a unui contract nu poate fi interzisă, pe aceeași linie de gândire pe care am
prezentat-o în domeniul libertății contractuale – punctul 9
b) daunele interese care sunt stipulate în schimbul denunțării au rolul de clauză penală, în temeiul art.1066 Cod Civil 1864-
„Clauza penală este aceea prin care o persoană, spre a da asigurare pentru executarea unei obligaţii, se leagă a da un lucru în
caz de neexecutare din parte-i”. În esență, ceea ce clauza penală are ca scop reprezintă o evaluare anticipată a prejudiciului.
Însă, așa cum art 1068 Cod Civil 1864 prevede „Creditorul are facultatea de a cere de la debitorul care n-a executat la
timp, sau îndeplinirea clauzei penale, sau aceea a obligaţiei principale”. Din nou revenim la ceea ce am explicat în privința
obiectului contractului, dacă în speță nu este determinat și nici determinabil obiectul contractului, nu se prevede nicio sumă ca și
contraprestație sau beneficiu, cu atât mai puțin putem determina ce ar însemna un prejudiciu, evaluat anticipat prin introducerea
unei clauze penale.
10. Clauza 8.5 – „În scopul bunei desfășurări a activității, Spitalul va asigura Asociației folosința nestânjenită (…) se
obligă să nu efectueze niciun act care să stânjenească folosința spațiului (…)”.
Aceste elemente exprimate prin asigurarea folosinței nestânjenite, fără nicio putere de imixtiune în activitățile
întreprinse de Asociație sunt caracteristici unui contract de locațiune. Obligația de a asigura folosința nestingherită a
unui spațiu este o obligație fundamentală a locatorului dintr-un contract de locațiune, conform art. 1433 Cod Civil 1864:
„Locatarul e dator a apăra lucrul închiriat contra uzurpaţiunilor. Urmând uzurpaţiune, este dator a înştiinţa pe
locator în termenul ce s-ar fi pus spre cercetare*. Călcând această datorie, rămâne răspunzător de daune și speze”.
Trebuie să subliniem faptul că în condițiile în care acest contract de asociațiune investițională s-a creat cel puțin teoretic,
în realizarea unui scop comun, inserția unei clauze caracteristici unui contract de locațiune este total neavenită și blamabilă.
11. Clauza 8.7 – „Personalul suplimentar care va lucra pentru Asociație va fi angajat numai de către Promedica Sistems
SRL pe cât posibil din București, (…) iar plata acestuia va fi hotărâtă în Consiliul de administrație al SC Promedica Sistems SRL,
cu avizul consultativ al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov”. Stipularea unei asemenea clauze ridică mai multe excese
de la lege care afectează substanțial atât activitatea Spitalului, cât și fondurile publice deoarece limitarea accesului la un
loc de muncă, acesta fiind destinat în principal persoanelor „din București”, reprezintă o atingere adusă art. 16 alin (1)
din Constituția României, privind egalitatea în drepturi: „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără
privilegii şi fără discriminări”.
În egală măsură, limitarea dreptului la muncă a cetățenilor care nu sunt „din București” încalcă art. 41 din Constituție,
conform căruia „Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă
este liberă”.
De asemenea, sunt încălcate prevederile art. 3 din Codul Muncii, conform căruia:
„(1) Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.
(2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă și a profesiei, meseriei sau activității pe care urmează să o
presteze.
(3) Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie,
oricare ar fi acestea.
(4) Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor alin. (1)-(3) este nul de drept.”
În concluzie, atribuirea competenței exclusive pentru alegerea și angajarea personalului în favoarea SC
Promedica Sistems SRL reprezintă o gravă imixtiune în activitatea desfășurată de către Spitalul Clinic Județean de
Urgență Ilfov.
Funcționarea și desfășurarea activității unităților sanitare este reglementată printr-o lege organică, în consecință este de
ordin imperativ iar atribuția și competența de alegere a personalului se face conform legislației în vigoare. În consecință este
imposibil a deroga printr-un contract în speță, un contract de asociațiune investițională, de la prevederile unei legi organice,
imperative. Trebuie să avem în vedere că acest personal suplimentar, ales în mod arbitrar de către Promedica și după criterii
discriminatorii, își desfășoară activitatea în cadrul spitalului, iar în caz de răspundere delictuală potrivit Codului Civil, unitatea
sanitară este cea care acoperă un eventual prejudiciu cauzat de persoana respectivă.
Remunerația corespunzătoare personalului suplimentar ales în mod arbitrar de către Promedica este stabilită la
fel de arbitrar și de către Consiliul de administrație al acestei societăți. Subliniem faptul că deși se prevede că se va ține
cont de avizul consultativ al Spitalului, acest aviz consultativ nu dă Spitalului puterea de consimțământ-opoziție asupra
deciziei, acordul său dezacordul Spitalului nu poate opri sau schimbă decizia Consiliului de administrație al Promedica
cu privire la remunerația personalului.
Ceea ce nu se prevede și este imperativ să învederăm este faptul că, deși nu se prevede sursa de finanțare cu privire la
remunerația personalului, ea este cea prevăzută în clauza cu nr. 8.1 a contractului de asociațiune investițională, respectiv
sursa bugetului public.
Reprezentarea juridică a unității sanitare în dosarul nr. 9046/300/2012 s-a realizat de către Spitalul Clinic Județean de
Urgență Ilfov, prin ,,Cabinet de avocat Florentina Jejeran”. Conform raportului Corpului de control al Ministerului Sănătății
nr.VVV6566/29.11.2016, referitor la reprezentarea în instanță a unității sanitare, rezultă următoarele: Spitalul Clinic Județean de
Urgență-Ilfov a încheiat cu ,,Cabinet de avocat Florentina Jejeran”, în perioada 2013-2015, contracte de asistență juridică,
reprezentare în instanță pentru recuperarea unor sume cuvenite spitalului.
Astfel în perioada 2013 - 2015 au fost întocmite și semnate următoarele contracte:

Număr contract de Data încheierii contractului Valabilitatea contractului Onorariul convenit Onorariu achitat
asistență juridică de asistență juridică de asitență juridică
719554 03.01.2013 Până la 01.06.2013 20.000 lei 100.000 lei
719561 02.06.2013 Până la 31.12.2013 20.000 lei 140.000 lei
719576 23.12.2013 Până la 31.12.2014 20.000 lei 240.000 lei
719597 19.12.2014 Pan a la 31.12.2015 20.000 lei/lună 240.000 lei
1261599 21.12.2015 Până la 31.12.2016 20.000 lei/lună 87.097 lei
TOTAL PLĂTI 807.097 lei

Încheierea contractelor s-a făcut cu încălcarea prevederilor legale, deoarece nu au fost respectate unele măsuri de
reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare precum și faptul că încheierea contractelor de asistență juridică s-
a realizat fără a fi justificată de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, necesitatea achiziţionării acestor tipuri de
servicii.
Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov nu a pus la dispoziţia comisiei mixte de control niciun document din care
să rezulte necesitatea externalizării acestor tipuri de servicii pe fondul unui volum mare de spețe aflate pe rolul
judecătoriilor precum și a numărului insuficient de personal de specialitate juridică angajat.
De asemenea, conform dispozițiilor legale ordonatorul principal de credite Consiliul Județean Ilfov, nu a aprobat
încheierea contractelor de asistență juridică. În toți acești ani Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov nu a făcut o analiză a
rentabilității serviciilor de asistență juridică și nu se cunoaște eficiența cheltuirii acestor sume: procese câștigate, sume recuperate
și justificarea eficienței banilor cheltuiți de spital cu contractarea acestor servicii față de sumele încasate. Din analiza conținutului
contractelor încheiate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov cu Cabinet de avocat Florentina Jejeran rezultă faptul că,
onorariul fix a fost stabilit sub forma onorariului periodic, care nu este lunar ci a fost ȋncheiat pentru o anume perioadă (cinci luni,
șapte luni, un an). Deși în contractele respective au fost stipulate clauze pentru plata periodică a onorariului de 20.000 lei, această
plată s-a făcut lunar, așa cum reiese din facturile emise și achitate. Trebuie precizat faptul că onorariile periodice pot sau nu să
fie lunare și având în vedere faptul că, numai în două din cele cinci contracte încheiate se specifică în mod clar faptul că onorariul
este de 20.000 lei pe lună, se constată că Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov a efectuat plăți fără temei legal. Prin actul de
control, respectiv raportul Corpului de control al Ministerului Sănătății nr.VVV6566/29.11.2016, s-a dispus recuperarea de către
unitatea sanitară a sumelor achitate nelegal către ,,Cabinet de avocat Florentina Jejeran”.

CONCLUZII:
1. În dosarul nr. 9046/300/2012, nu s-a invocat NULITATEA contractului de asociațiune investițională
nr.3349/24.03.2008, încheiat între SC PROMEDICA SRL și Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, acest contract
neavând obiect și s-a permis prin clauzele stipulate, accesul societății Promedica la o sursă de venituri publice cu
beneficii în proporție de 90% pentru sine, ceea ce reprezintă un posibil prejudiciu adus Spitalului Clinic Județean de
Urgență Ilfov.
2. Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov a încheiat cu ,,Cabinet de avocat Florentina Jejeran” în perioada 2013-
2015, contracte de asistență juridică pentru reprezentarea în instanță și recuperarea unor sume cuvenite spitalului. Modalitatea
de încheiere a contractelor de reprezentare juridică în instață s-a făcut cu încălcarea prevederilor legale, deoarece nu au fost
respectate unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și acțiunea prealabilă de încheiere
a acestor contracte de asistență juridică a fost realizată fără o justificare legală privind necesitatea achiziționării acestor tipuri
de servicii de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov.
Măsuri: 1. Actionarea în instața de judecată pentru constatarea NULITĂȚII contractului de asociațiune investițională
nr.3349/24.03.2008, încheiat între SC PROMEDICA SRL și Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov.
Termen: odată cu transmiterea raportului de control;
Răspunde: manager spital.
2. Sesizarea Curții de Conturi a României cu privire la legalitatea încheierii contractului de asociațiune investițională
nr.3349/24.03.2008 între SC PROMEDICA SRL și Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, unde comisia mixtă de control a
identificat existența unor posibile clauze abuzive ce au favorizat accesul societății Promedica la beneficii din fonduri publice în
cuantum procentual de 90% pentru sine și 10% pentru unitatea sanitară, ceea ce poate constitui un posibil prejudiciu în detrimentul
Spitalului și sesizarea aceluiași organ abilitat al statului cu privire identificarea unui posibil prejudiciu constituit din încheierea fără
justificare a contractelor de reprezentare juridică cu încălcarea prevederilor legale, prin nerespectarea măsurilor de reducere a
cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare în unitatea Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov.
Termen: odată cu aprobarea prezentului raport de control;
Răspunde: Serviciul Control din cadrul Ministerului Sănătății.

e) ALTE ASPECTE
e1) ACHIZIŢII PUBLICE (anexa 8)
Documente solicitate SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ILFOV
1. Referatele de necesitate ale tuturor secţiilor şi compartimentelor de specialitate care au stat la baza întocmirii P.A.A.P
2. Programul de achiziţii publice pe anul 2017 (actualizat cu B.V.C. )
3. Lista cu cheltuieli pentru achiziţionarea de bunuri şi dotări independente în anul 2017 la Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Ilfov (Anexa nr. 5.6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 27/26.04.2017
4. Dosare de achiziții, sau detalii privind iniţierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii echipamente medicale
şi dotări din Lista de investiţii pe anul 2017
5. Documente referitoare la stadiul îndeplinirii procedurii de achiziţie prevăzută în P.A.A.P. pe 2017 actualizat cu B.V.C.
privind ,, Prestări de servicii de verificare periodică, întreţinere şi reparare dispozitive medicale”
6. Documente referitoare la stadiul îndeplinirii procedurii de achiziţie prevăzută în P.A.A.P. pe 2017 actualizat cu B.V.C.
privind achiziţia de materiale sanitare.
7. Contractul subsecvent privind achiziţia de mănuşi chirurgicale de unică folosinţă încheiat cu S.C. PAUL HARTMANN
S.R.L.
8. Contractul de prestări servicii de pază
9. Contractul de asistenta juridică şi reprezentare în instanţă
10. Procedurile operaţionale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică
11. Documente referitoare la stadiul finalizării procedurii de achiziţie privind atribuirea contractului de furnizare ”Echipament
mobil de radiologie cu braţ C”
12. Analiza modului de soluţionare a prevederilor OMS nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime
obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competentă, fiind stipulata ca şi cerinţa obligatorie cu privire la dotarea proprie
a unităţilor sanitare cu echipamente CT şi RMN.
13. Modul de analiza privind reluarea procedurii de achiziţie echipament de ortopedie-traumatologie nefinalizata la finele
anului 2016, urmare depunerii de către ofertanţi de solicitări de clarificări care au determinat modificări substanţiale ale
specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini.
A. Achiziţii publice – Lista de investiţii echipamente şi dotări aprobată de C.J.Ilfov.
Proceduri în derulare
A.1 Anunţ participare în SEAP nr. 178268/22.08.2017 Licitaţie deschisă (L.D.)
Loturi: cistomanometru; panch; uroflowmetru; trusa uretrotom optic intern; uretrotom mecanic; trusa de cistoscopie; video
uretrorenoscop flexibil cu 2 canale. Procedura nefinalizată.
A.2 Anunţ participare în SEAP nr. 177517/25.07.2017 Licitaţie deschisă (L.D.)
Loturi: baie galvanică tetracelulara; aparat reeducare gleznă; aparat reeducare genunchi; aparat reeducare mâna; masa
kinetoterapie; placa canadiană; aparat terapie combinată; aparat wacuum. Procedura nefinalizată.
A.3 Anunţ participare în SEAP nr. 179068/21.09.2017 Licitaţie deschisă (L.D.)
Loturi: masa chirurgicală; lampă scialitică; aparat de anestezie cu vaporizator şi monitor cu modul analize gaze; set
motoare chirurgicale; turn artroscopie; targă transport pacienţi; electrocauter mono/bipolar; sistem tourniguet; injectomate cu
stand; defibrilator; negatoscop; masa pentru instrumente; scaun medic; troliu urgenţe; masa inox; coș gunoi; spălător medici cu
două posturi; dulap pentru depozitare. Loturile menţionate fac parte din categoria ,,dotare completă sală de operaţie
ortopedie-traumatologie’’ Procedura nefinalizată.
A.4 Anunţ participare în SEAP nr. 178776/08.09.2017 Licitaţie deschisă (L.D.)
Loturi: autoclav; ecograf cu aplicaţii în obstetrica ginecologie; microlinie imunohematologie; sistem încălzire cu placa de
agitare pentru dezgheţarea şi încălzirea până la 3 pungi componente sânge; tava oţel inoxidabil pentru colectarea plasmei care
se scurge din pungile de sânge deteriorate; incubator trombocite, inclusiv agitator trombocite pentru 48/16pungi produse sânge.
Procedura nefinalizată.
A.5 Anunţ participare în SEAP nr. 178405/25.08.2017 Licitaţie deschisă (L.D.)
Loturi: electrocauter bipolar Procedura nefinalizată.
A.6 Anunţ participare în SEAP nr. 178913/14.09.2017 Licitaţie deschisă (L.D.)
Loturi: Hota cu flux laminar. Procedura nefinalizată.
A.7 Anunţ participare în SEAP nr. 179318/29.09.2017 Licitaţie deschisă (L.D.)
Loturi: unit ORL pentru consultaţii; masa operaţie pentru cezariană; lampa frontală. Procedură nefinalizată.
A.8 Anunţ participare în SEAP nr. 178655/05.09.2017 Licitaţie deschisă (L.D.)
Loturi: trusa completa O.R.L. Procedură nefinalizată.
A.9 Anunţ participare simplificat în SEAP nr. 407215/14.06.2017 Procedura simplificată (P.S.) Procedura finalizată pentru:
Sistem informatic integrat – dosar de achiziţie finalizat conţinând toate documentele cerute la procedura simplificată.
Este transmis în SEAP anunţ de atribuire. Contractul de furnizare nr.15290/01.09.2017, s-a încheiat cu S.C. MAGUAY
COMPUTERS S.R.L. cu preţul de 188.377,00 lei cu TVA, încadrându-se în prevederea de 200.000,00 lei din Lista de investiţii
aprobată şi transmisă de Consiliul Judeţean Ilfov/2017. Licenţele pentru modulele adiţionale, precum şi configurarea,
implementarea şi suportul tehnic, conforme cerinţelor din caietul de sarcini, se finalizează la data de 30.11.2017.
Sistemul informatic integrat va fi un suport de lucru şi pentru Serviciul achiziţii publice atât în ceea ce priveşte evidenta
angajamentelor legale (contracte, comenzi), cât şi urmărirea sumelor angajate din buget şi a sumelor rămase de angajat pentru
fiecare articol bugetar. Urmare acestui fapt, deşi la nivelul Spitalului Judeţean Ilfov există Decizie de ALOP cu persoanele
împuternicite să exercite funcţia de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor, nu sunt emise documente în acest
sens. Contractul de achiziţie publică este semnat de Manager, Director financiar-contabil, jurist, dar nu este semnat de persoană
care îl întocmeşte, şi nici de Şeful Serviciului Achiziţii Publice; de asemenea nu prezintă viză CFPP.
Prevederi legale încălcate: Ordin MFP nr.1792/2002 de aprobare a Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidentă şi raportarea angajamentelor bugetare şi
legale.
Măsură: Punerea în aplicare a prevederilor legale din Ordinul nr.1792
Termen. 30 de zile lucrătoare de la primirea prezentului raport de control;
Răspunde: managerul spitalului.
A.10 Echipamente achiziţionate prin procedură operaţională ”achiziţie directă”
* Sistem chei Master spaţii tehnice ( achiziţie finalizată )
* Imprimantă multifuncţională A3 ( achiziţie finalizată )
* Sistem supraveghere video corp H ( achiziţie finalizată )
* Autoturism ( achiziţie finalizată )
A.11 Echipamente aflate în faza de pregătire/planificare inclusiv studiul de piaţă
* Computer tomograf ( val. = 3.600.000lei face obiectul unui alt punct de analiza )
* Schimbătoare de căldură
* Control acces lifturi ( platforme )
* Echipamente control acces corp H
Concluzii și constatări rezultate din analiza modului de abordare al achiziţiilor publice și a Listei de investiţii
aprobată de Consiliul Judeţean Ilfov în anul 2017.
1. Toate procedurile de ”LICITAŢIE DESCHISA’’ iniţiate în SEAP de atribuire a contractelor de achiziţie publică de
echipamente şi dotări cuprinse în Lista de investiţii pe anul 2017 nu sunt finalizate, termenele sunt întârziate existând riscul de a
nu fi încheiate contractele de achiziţie publică până la finele exerciţiului financiar.
2. În procesul de achiziţie publică etapă de planificare/pregătire conform art.9 din HGR 395/2016, se iniţiază prin
identificarea necesitaţilor, elaborarea referatelor şi se încheie cu aprobarea conducătorului autorităţii contractante a documentaţiei
de atribuire, inclusiv a documentelor suport şi a strategiei de contractare pentru fiecare procedură în parte. Din analiza datelor
prezentate în anunţurile de participare se poate concluziona un termen exagerat de mare privind pregătirea documentelor de
achiziţie corespunzătoare etapei de planificare.
3. Comisiile de specialitate numite în vederea pregătirii documentaţiei (caietele de sarcini cu specificaţiile tehnice,
studiile de piaţă, strategiile de contractare, documentele suport etc.) nu au sau nu respecta termenele de finalizare.
4. Lipsa de coordonare între compartimentele de specialitate.
Prevederi legale încălcate: Întrucât legiuitorul nu prevede termene de execuţie a documentaţiei în etapa de pregătire planificare,
lăsând la latitudinea compartimentelor de specialitate să decidă, nu putem concluziona că sunt încălcate anumite prevederi
legislative în materia achiziţiilor publice. La data efectuării controlului s-a constatat un decalaj apreciabil că timp între cele două
etape de planificare/pregătire şi de organizare a procedurii.
Măsură: În funcţie de complexitatea achiziţiei, pentru documentele ce urmează a fi întocmite în perioada de planificare,
se vor stabili termene de lucru în zile lucrătoare corect cuantificabile.
Răspunde: managerul spitalului, șef Serviciu achiziţii, persoanele desemnate în comisiile de specialitate.
B Documente referitoare la stadiul îndeplinirii procedurii de achiziţie prevăzută în P.A.A.P. pe 2017 actualizat cu
B.V.C. privind ,,Prestări de servicii de verificare periodică, întreţinere şi reparare dispozitive medicale”
B.1 În raportul Corpului de control al M.S. nr. 2063/09.03.2017 au fost sesizate aspecte cu privire la obligativitatea
inventarierii tuturor dispozitivelor medicale la nivelul secţiilor şi compartimentelor medicale, în vederea iniţierii procedurii de
atribuire a contractului de ,,Prestări servicii şi verificare periodică, întreţinere şi reparare dispozitive medicale”
B.2 La data efectuării controlului, inventarierea a fost finalizată, totalizând un număr de 183 de loturi, de asemenea s-a
finalizat în perioada de pregătire/planificare documentaţia de atribuire, documentele suport, studiul de piaţă, nota justificativa
privind alegerea procedurii şi determinarea valorii estimate a contractului, strategia de contractare.
Documentaţia a fost postata pe SEAP la data de 07.04/2017 verificată şi acceptată de ANAP la data de 04.05.2017; transmiterea
anunţului de participare în dată de 05.05.2017, publicat şi în JOUE în dată de 06.05.2017, cu nr. S088-173368.
B.3 Procedura de achiziţie aleasă ,,licitaţie deschisă” valoare estimată 1.943.597 lei fără TVA Anunţ de participare nr.
175147/05.05.2017.
B.4 Termen limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente- 09.06.2017, termen limită
de primire a ofertelor -13.06.2017, termen limită de evaluare oferte -13.07.2017. În consecinţă, perioada de evaluare oferte (79
zile) exagerat de mare solicitată de Comisia de evaluare, faţă de perioada de evaluare specificata la art 214, alin. 3 din Legea nr.
98/2016, privind achiziţiile publice de 25 zile, aceasta s-a prelungit până la data de 30.09.2017.
B.5 Comisia de evaluare încheie raportul procedurii în dată de 22.09.2017, se transmit comunicările către firmele
câştigătoare şi necâştigătoare care au depus oferte. După perioada de aşteptare de 11 zile, procedura are ca termen de finalizare
10.10.2017.
B.6 Concluzii finale:
B.6.1 Au fost depuse oferte de către 20 de ofertanţi pentru diferite loturi
B.6.2 Au fost declarate câştigătoare ofertele depuse de 12 ofertanţi
B.6.3 S-au adjudecat un număr de 62 loturi
B.6.4 Nu s-au adjudecat un număr de 121 loturi din totalul de 183 loturi
*65 loturi neadjudecate din motive administrative ( nu s-au depus oferte )
*39 loturi respinse din motive tehnice (neconforme cu specificaţiile tehnice)
*17 loturi respinse pe motiv că nu au fost prezentate doc. relevante DUAE.
Prevederi legale încălcate: Interpretarea eronată a art.214, alin.(3) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, în ceea ce
priveşte respectarea termenului de 25 zile, în care autoritatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare, de la data limită de
depunere a ofertelor. Excepţia de la alin.(3) al aceluiaşi articol ”în situaţii temeinic justificate” în materie juridică este de strictă
interpretare şi aplicare, circumstanţele care nasc excepţia se susţin documentat în scris, şi asumat de către membrii Comisiei de
Evaluare numiţi prin Decizia conducătorului entităţii publice. Termenul de 79 de zile prezentat în nota de relaţii a șefului Serviciului
achiziţii publice, nu se justifică la nivelul Comisiei de Evaluare. Prelungirea termenului de evaluare se aduce la cunoştinţă
operatorilor economici implicaţi în procedura în termen de maximum 2 zile.
Măsură: încadrarea în termenele legale pentru realizarea achiziţiei în timp util
Termen. odată cu primirea prezentului raport de control
Răspund: membrii Comisiei de Evaluare și șef Serviciu achiziţii publice
B.7 Din analiza dosarului de achiziţie publică, precum şi a notei de relaţii nr. 17477/05.10.2017, solicitată şefului Serviciului achiziţii
publice, în persoană d-nei ec. Tereza Ion se desprind aspecte legate de modul defectuos de interpretare a etapelor procesului de
achiziţie, mai ales atunci când aceasta presupune o analiză amplă a datelor cu conţinut tehnic şi procedural.
Concluzii: Necesitatea responsabilizării membrilor Comisiei de Evaluare în ceea ce priveşte analiza operativă cu
încadrarea în termenele fixate obiectivelor ofertelor tehnice şi financiare depuse de ofertanţi. De asemenea, în procesul de
planificare/pregătire, se impune cooptarea de specialişti pentru elaborarea caietului de sarcini cu specificaţiile tehnice ale fiecărui
echipament medical în parte. Nu pot fi admise termene de prelungire ”sine die” fără o analiză prealabilă argumentată şi
fundamentată din parte Comisiei de Evaluare.
C Documente referitoare la stadiul îndeplinirii procedurii de achiziţie prevăzută în P.A.A.P. pe 2017 actualizat cu
B.V.C. privind achiziţia de materiale sanitare.
C.1 În urma unor sesizări şi a controlului efectuat de Comisia mixtă în secţia de obstetrică-ginecologie, au fost identificate
nereguli în ceea ce priveşte modul de folosire a mănuşilor chirurgicale de unică folosinţă, unele dintre acestea posibil cu scopul
de a fi reutilizate, au fost păstrate la vedere pe secţie cu nerespectarea procedurii de colectare în recipienţi speciali, conform
normativelor de neutralizare a deşeurilor rezultate din activitate medicală.
C.2 Comisia mixtă de control verifică dosarele de achiziţie publică la poziția ”materiale sanitare” - lotul ”mănuşi chirurgicale
de unică folosinţă” și constată următoarele:
C.2.1 Contract subsecvent nr.15132/29.08.2017, la acordul cadru nr. 2147/06.02.2017, încheiat cu furnizorul S.C. Paul
Hartmann S.R.L. astfel,
* mănuşi chirurgicale sterile de unică folosinţă, cauciuc, nepudrate = 9000 buc.
* mănuşi chirurgicale sterile, cauciuc, prepudrate = 16.500 buc.
TOTAL ACHIZIŢIE = 25.500 buc.
C.2.2 Din analiza datelor prezentate din dosarul achiziţiei cât şi din evidenţele contabile de gestiune se constată că la
data efectuării controlului în magazia entităţii erau suficiente mănuşi necesare efectuării în bune condiţii a actului medical. Nu
putem vorbi de o culpă a achizitorului ci mai degrabă faptele pot fi încadrate în culpă persoanelor responsabile de actul medical.
C.3 Procedurile de achiziţie publică, respectiv Licitaţie deschisă şi procedura simplificată la capitolul ”materiale sanitare”
sunt finalizate (P.S.) sau spre finalizare (L.D.) neexistând disfuncţionalităţi în furnizarea produselor cu această destinaţie.
D Contractul de prestări servicii de pază
D.1 Din analiza modului în care s-a atribuit contractul de pază, ordine publică şi protecţie încheiat cu Consiliul Judeţean
Ilfov - Serviciul Public de Pază Obiective de Interes Judeţean se desprind următoarele aspecte:
D.1.1 La data de 01.08.2017 a fost încheiat contractul de prestări servicii pază, ordine publică şi protecţie, înregistrat
cu nr. 13496/01.08.2017 între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov şi Consiliul Judeţean Ilfov – Serviciul Public de Pază
Obiective de Interes Judeţean prin atribuire directă invocându-se excepţia de la Legea 98/2016 conform art 31 alin.(3)
”Excepţia de la aplicarea prezentei legi a achizițiilor prevăzută la alin.(1) se aplică şi atunci când o persoană juridică
controlată care are calitatea de autoritate contractantă atribuie un contract autorităţii contractante care o controlează sau unei alte
persoane juridice controlate de aceeaşi autoritate contractantă, cu condiţia să nu existe participare privată directă la capitalul
persoanei juridice căreia i se atribuie contractul, cu excepţia formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau
dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu tratatele şi care nu exercită o
influenţă determinanta asupra persoanei juridice controlate”
D.1.2 Prin referatul de specialitate al Serviciului tehnic cu nr. 12819/20.07.2017 întocmit şi semnat de șeful Serviciului
Tehnic ing. Nicusor Dinculescu, au fost solicitate în Schema posturilor un număr de 8 posturi de pază dintre care 2 posturi de zi
la 8 ore şi 6 posturi de pază permanente la 24 ore. Contractul se derulează pe o perioadă de 5 luni, respectiv 01.08.2017 până la
finele anului, cu posibilitate de prelungire prin act adiţional în exerciţiul bugetar al anului 2018 dar nu mai mult de 4 luni. Contractul
are o valoare calculată de 405.912,48 lei fără TVA, corespunzător unui număr total de 23.696 ore, (01.08.2017 - 31.12.2017) la un
tarif de 17.13 lei/oră paza fără TVA.
D.1.3 Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) prin adresa nr. 5967/11.05.2017, înregistrată la Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Ilfov cu nr. 8791/15.05.2017 face precizări, în contextul noilor prevederi ale Legii 98/2016, a informaţiilor
care reies din adresa spitalului înregistrată sub nr.6691/11.04.2017 şi din documentele anexate acesteia, că entitatea publică la
care face referire speţă juridică, se poate prevala de excepţia prevăzută la art.31, alin.(3) din Legea 98/2016, cu privire la atribuirea
contractului Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Judeţean.
D.1.4 Din analiza schemei posturilor acoperite cu agenţi de pază şi orele alocate fiecărui post, totalul de 8 posturi care
include şi şef tură post permanent mobil 24 ore, poate fi considerat exagerat; nu putem considera faptul că şeful de tură prestează
un număr de 24 ore/zi spitalului, putând fi pontat că prestator 24 ore/zi şi la un alt obiectiv al Consiliului Judeţean, etc.
D.1.5 Faptul că legislaţia de achiziţii publice, Legea 98/2016 invocă excepţia de la aplicarea acesteia în circumstanţele
date, Consiliul Judeţean Ilfov prin Serviciul Public de Pază Obiective de Interes Judeţean (S.P.P.O.I.J.) impune unității sanitare
un cuantum de tarif ridicat pentru aceste servicii de pază. Valoarea de 17,13 lei fără TVA tarif orar/prestaţie este una care
depăşeşte media practicată pe piaţa de profil calculat la aceea dată.
Exemplu de calcul ineficient: faţă de tariful aplicat în urma finalizării unei proceduri de atribuire pentru servicii de pază
cu respectarea competiţiei pe piaţa de profil, la nivelul D.S.P.M.B. s-a încheiat un contract de servicii de pază cu un tarif de 10,53
lei/oră prestaţie. Sumele care se desprind raportat la acest tarif pentru un număr de maxim 41.648 ore prestate în lunile august-
decembrie 2017 (5 luni), la care se adăugă lunile ianuarie-aprilie 2018 (4 luni) de prelungire prin act adiţional, se prezintă astfel:
a) Ore calculate pe 9 luni = 41.648 ore maxim estimat X 17.13 = 713.430,24 lei fără TVA
b) Ore calculate pe 9 luni = 41.648 ore maxim estimat X 10.53 = 438.553,44 lei fără TVA
Diferenţa de preţ între cele două sume = (713.430,24 lei – 438.553,44 = 274.876,68 lei).
Concluziile sunt cât se poate de elocvente privind calculul de ineficiență a cheltuirii banului public.
Măsură: Reevaluarea schemei posturilor şi renegocierea tarifului orar ce urmează a fi practicat la prelungirea contractului
prin act adiţional în 2018.
Termen: Odată cu primirea prezentului raport de control;
Răspunde: managerul spitalului și șeful Serviciului achiziții publice.
F Contractul de asistenta juridică şi reprezentare în instanţă
F.1 Contractul de asistență juridică şi reprezentare în instanţă cu nr. 6050/25.05.2016 s-a încheiat între Cab. Av. Borza
(Lazăr) Madalina Liana Andreea şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov.
F.2 Contractul încheiat în 2016 s-a prelungit prin act adiţional nr.18535/30.12.2016 pe o perioadă de 4 luni în exerciţiul
bugetar al anului 2018. A fost verificat modul în care s-a atribuit noul contract de achiziţie publică- servicii de asistenta juridică şi
reprezentare în instanţă, excepţie de la prevederile Legii 98/2016.
F.3 Din analiza dosarului se constată respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2012, cu privire la
circumstanţele ce fac posibilă atribuirea unui contract de asistenta juridică şi reprezentare în instanţă; ( referat de necesitate,
adresa de fundamentare către Consiliul Judeţean Ilfov, luare în dezbatere şi rezoluţie în Comisia de Specialitate a Consiliului
Judeţean Ilfov, Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov în legătură cu această speţă. )
Constatări finale privind analiza punctelor 10, 11, 12, 13 din preambul
Punct 10 Procedurile operaţionale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică nu sunt finalizate şi difuzate
persoanelor cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice.
Termene şi persoană responsabilă: 15.12.2017 – șef Serviciu achiziţii publice
Punct 11 Echipamentul mobil de radiologie cu braţ C ce a fost achiziţionat de la firma S.C. ELMED S.R.L. cu factura nr.
2017074 este în unitate dar nu este pus în funcțiune, urmând a fi amplasat în blocul operator de la secţia de Ortopedie-
Traumatologie care este în curs de amenajare, (igienizare, asigurare circuite etc.). Nu poate fi estimată o dată până la care secţia
şi blocul operator să fie în faza finală de recepţie cu toate dotările funcţionale.
Punct 12 S-au făcut demersurile necesare pentru obţinerea finanţării privind achiziţia şi dotarea spitalului cu un echipament
CT. S-a aprobat prin Lista de investiţii a Consiliului judeţean suma de 3.600.000 lei pentru achiziţia unui CT din fondurile proprii
ale consiliului.
Procedura nu este iniţiată (se afla în faza studiului de piaţă, neputându-se prezenta garanţii că achiziţia ar putea fi realizaţi în
cursul acestui exercutiu bugetar).
Punct 13 Procedura de atribuire a contractului privind achiziţia de echipamente necesare dotării sălii de operaţie Ortopedie-
Traumatologie s-a reluat în exerciţiul bugetar al anului 2017, cu finanţare de la Consiliul Judeţean Ilfov şi este în faza de finalizare
şi atribuire a contractelor.
e2) Verificarea respectării prevederilor legale privind organizarea și exercitarea controlului intern/managerial
(anexa 9)
Sistemul de control intern a fost organizat în conformitate cu prevederile Ordinului SGG nr. 400 din 12.06.2015 pentru
aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice *modificată*. În vederea monitorizării, coordonării şi
îndrumării metodologice a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial, la nivelul Spitalului Clinic
Județean de Urgență Ilfov este constituită o comisie cu atribuţii în acest sens prin Decizia nr. 393/05.12.2016. Atribuţiile membrilor
comisiei sunt prevăzute în regulamentul de funcționare a comisiei- anexă la Decizia menționată.
Din raportul anual nr. 804/16.01.2017, pentru anul 2016 asupra sistemului de control intern/managerial, potrivit anexei nr.4.3
a Ordinului SGG nr. 400 din 12.06.2015 și în conformitate cu dispozițiile art.4 alin.(3) din OG nr.119/1999 privind controlul
intern/managerial și controlul financiar preventiv republicată, reiese faptul că sistemul de control este parțial conform cu
standardele cuprinse în codul controlului intern managerial.
Din verificarea documentelor puse la dispoziţie de către reprezentanții unității, înțelegem că au fost luate măsuri și există
documente care să susţină faptul că sistemul de control intern managerial este parțial conform.
Din documentele puse la dispoziție în perioada controlului, situaţia se prezintă astfel:
- În cadrul entităţii a fost elaborat în anul 2013, Codul de conduită etică. Din tabelul cu semnături de luare la cunoştinţă a
codului de etică rezultă că a fost adus la cunoştinţă doar personalului de conducere și șefilor de compartimente nu și întregului
personal. Codul de conduită etică nu este publicat pe site-ul unității .
-Au fost depuse şi publicate pe site-ul unității declaraţiile de avere şi de interese ale personalului de conducere, în
conformitate cu prevederile art. 118 alin. 17-20 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii republicată*, a Legii
nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.
144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi
completarea altor acte normative.
- Misiunea şi atribuţiile entităţii au fost definite în Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Clinic Județean
de Urgență Ilfov.
De asemenea la nivelul entităţii a fost elaborat Regulamentul intern. Acestea figurează publicate pe site-ul unității și este
accesibil pentru luarea la cunoștință de personalul angajat.
-Fişele posturilor au fost semnate de luare la cunoştinţă de fiecare titular.
-În cadrul entităţii au fost identificate și inventariate funcțiile cu risc ridicat de expunere la corupție și fraudă, fiind elaborat
inventarul funcţiilor sensibile, nr. 14776/23.08.2017.
- A fos elaborat programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, pentru anul 2017, nr. 18570/,30.12.2017.
În cadrul entităţii, pentru realizarea delegărilor de competenţă și responsabilități a fost elaborată procedură operațională cod PSM
1.01.
- Obiectivele generale și obiectivele specifice ale entității pentru implementarea controlului intern managerial au fost
stabilite, pentru anul 2017, în cadrul programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial. Din documentele
prezentate reiese că au fost stabilite și obiectivele generale și specifice "S.M.A.R.T." astfel încât să fie concordante cu activitatea
specifică a unității şi să se refere la realizarea unor servicii publice de bună calitate, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi
economicitate, așa cum prevede standardul 5- Obiective.
- Au fost stabiliți indicatorii de monitorizare ai performanţelor în vederea evaluării obiectivelor generale și specifice
"S.M.A.R.T."
- În vederea implementării standardului 6 – Planificarea, la nivel de unitate au fost elaborate planuri de management,
acestea fiind publicate pe site-ul unității.
- Au fost identificate şi evaluate principalele riscuri asociate activităţilor, conform registrului de riscuri. Din documentele puse
la dispoziție nu reiese că ar fi constituită o comisie de gestionare a riscurilor identificate.
- Au fost inventariate activităţile desfăşurate și au fost elaborate un număr de 279 de proceduri formalizate.
Procedurile existente sunt insuficiente, nefiind elaborate proceduri de sistem/operaționale pentru toate activitățile din cadrul
unității. Spre exemplificare, lipsește procedura privind ocuparea posturilor vacante , procedura privind utilizarea materialelor
sanitare de unică folosință, procedura privind elaborarea programului de investiții etc.
Procedurile formalizate nu respectă formatul Anexei 2B Ordinului SGG nr. 400 din 12.06.2015 *modificat* nefiind respectate
cerințele standardului 10–Supravegherea: Supravegherea și supervizarea activităţilor, care prevăd aceste acţiuni la pct. 8 „Atribuții
și responsabilităţi’’.
- Au fost inventariate situaţiile/evenimentele posibile de generare a unor întreruperi în desfăşurarea activităţilor.
- Nu s-a realizat autoevaluarea sistemului de control intern/managerial, pentru anul 2016, cerință prevăzută în Standardul
15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial.

Concluzii și deficiențe:
1. Au fost luate măsuri privind funcţionarea Sistemului de Control intern managerial al Spitalului Clinic Județean de Urgență
Ilfov – sistemul este funcţional.
2. S-au identificat activităţile procedurabile la nivelul entităţii și au fost elaborate o serie de proceduri formalizate cu privire la
desfăşurarea activităţilor.
Procedurile formalizate elaborate nu respectă formatul Anexei 2B Ordinului SGG nr. 400 din 12.06.2015 *modificat*. Din
verificările efectuate rezultă faptul că sunt necesare elaborarea procedurilor formalizate pentru toate activitățile unității.
3. În cadrul unității există compartiment de audit funcțional dar în perioada verificată, nu a auditat sistemul de control
intern/managerial, conform prevederilor standardului 16 din SGG nr. 400 din 12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităţilor publice *modificată*.
Prevederi legale nerespectate:
- art. 5 alin.(3), art. 9.2., art. 10.2, art.16.2.1, din Ordinul SGG nr. 400 din 12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităţilor publice (*republicat*).
Măsuri:
1. Conducătorul entităţi și Comisia cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi
dezvoltării sistemului propriu de control intern managerial din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov va lua toate
măsurile care se impun în vederea implementării şi dezvoltării tuturor standardelor de control intern managerial menţionate de
Ordinul nr.400/2015 şi va elabora documente care să susţină acest lucru.
Termen: odată cu aprobarea și primirea prezentului raport de control;
Răspund: managerul unității şi Comisia cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării
şi dezvoltarii sistemului propriu de control intern managerial al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.
2. Vor fi actualizate toate procedurile de sistem/operaționale formalizate cu respectarea formatului Anexei 2B Ordinului SGG
nr. 400 din 12.06.2015 *modificat*.
Termen: 60 de zile după primirea raportului;
Răspund: managerul unității şi Comisia cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării
şi dezvoltarii sistemului propriu de control intern managerial al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.
3. Compartimentul de audit intern va audita Sistemului de Control intern managerial al Spitalului Clinic Județean de Urgență
Ilfov .
Termen: odată cu aprobarea și primirea prezentului raport de control ;
Răspund: managerul unității, șeful compartiment de audit intern.
4. Se vor elabora procedurile operaționale de ocupare a posturilor vacante de conducere și de execuție și procedură
operațională de utilizare a materialelor sanitare de unică folosință.
Termen: 30 de zile de la primirea prezentului raport de control;
Răspund: Manager şi Comisia cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi
dezvotarii sistemului propriu de control intern managerial Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.
e3. Referitor la controlul financiar preventiv.
Deciziile de control financiar preventiv nr.74/11.04.2016, nr.446/30.12.2016, nr.185/18.05.2017 și nr.198/18.05.2017 nu
sunt întocmite conform prevederilor legale în vigoare. Aprobarea de la organul ierarhic superior, în speță Consiliul Județean de
Urgență Ilfov nu există. Prin adresa nr. 3852/19.04.2016 înregistrată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov cu nr.
7123/19.04.2017 nu se asigură un răspuns clar privind aprobarea sau neaprobarea persoanelor care trebuie să exercite controlul
financiar preventive propriu.
Răspunsul cuprinde un copy-paste din Ordinul nr. 923/2014 republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care
desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.
CONCLUZIE: Deciiziile de control financiar-preventiv nu sunt întocmite conform Ordinului nr.923/2014, nu cuprind Anexa 1.1 la
Norme metodologice-Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv. Nu a fost întocmit Raportul privind
activitatea de control financiar-preventiv pe luna/trimestrul...anul...., la raportările financiare trimestriale conform Anexa 1.8 la
Normele Metodologice.
Prevederi legale încălcate: Ordinul nr. 923/2014 republicat
Persoane responsabile: managerul unității și directorul financiar-contabil
MĂSURĂ: Întocmirea Deciziei de control financiar-preventiv conform prevederilor legale în vigoare
Termen: Odată cu primirea prezentului raport de control;
Răspund: managerul unității și directorul financiar-contabil.
e4. Cu privire la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor.
Nu se respectă prevederile Deciziei nr. 260/03.07.2017 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor
instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale. În Anexa 1 a Deciziei nr.
260/03.07.2017 sunt trecute persoanele împuternicite să realizeze procedurile de propunere de angajare a unei cheltuieli la nivelul
Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov. Cu toate acestea nu se întocmesc propuneri de angajare a unei cheltuieli, fapt
constatat prin Nota de relații nr. 17.498/06.10.2017 a doamnei Ion Tereza, șef Serviciu achiziții transport.
CONCLUZII:
a) Nu se poate asigura o evidență clară a angajamentelor bugetare și legale;
b) Nu se poate asigura o gestionare eficientă a fondurilor publice.
Prevederi legale încălcate: Ordinul 1792/2002, ordin ALOP actualizat
Persoană responsabilă: managerul unității
MĂSURĂ: Respectarea Deciziei nr.260/03.07.2017, privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor
instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.
Termen: odată cu primirea prezentului raport de control;
Răspund: managerul unității.
e5. Cu privire la soldurile din evidența contabilă la data de 31.08.2017
Din verificarea componenței soldurilor finale la data de 31.08.2017, s-a constatat că acestea nu se pot identifica în mod
clar și distinct. Nu se pot identifica clienții pe vechime ceea ce denotă imposibilitatea urmăririi și încasării acestora, implicit la o
gestiune economico-financiară deficitară. În data de 05.10.2017, s-a cerut nota de relații nr. 17.350/05.10.2017, d-nei Pleșan
Claudia în care explică: „Motivul pentru care nu se poate pune la dispoziție situația clienților în funcție de vechime se datorează
programului informatic care nu generează un astfel de raport.”
CONCLUZII: Nu se respectă disciplina economico-financiară.
Prevederi legale nerespectate: Legea contabilității nr. 82/1991 actualizată.
Persoane responsabile: managerul, responsabilul cu organizarea activității financiar-contabile.
MĂSURI:
a) clarificarea urgentă a componenței soldurilor finale a conturilor din balanța de verificare;
b) rezolvarea diferențelor care nu se pot identifica;
c) implementare unui program informatic nou sau actualizarea celui existent, în conformitate cu cerințele legislative în domeniu.
Termen: 60 de zile lucrătoare de la primirea prezentului raport de control;
Răspund: managerul unității, directorul financiar-contabil și angajații departamentului contabilitate.
e6) Referitor la actul medical din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență.
Documente solicitate şi analizate (anexa 10):
- Harta punctelor de risc epidemiologic.
- Bloc operator (lavajul chirurgical al mâinilor prin spălare, protocol de lucru pentru asistenții medicali de chirurgie şi
anestezie sala de operații, regulament de funcționare bloc operator etaj 5, curățenia şi dezinfecția zilnică a blocului operator,
circuitul personalului blocului operator, procedura de sterilizare a sălilor de operație şi de naștere, procedura de dezinfecție şi
sterilizare a echipamentelor din sălile de operație şi nașteri implementate, procedura de sterilizare instrumentar şi material moale
cuprinzând etapele de dinaintea sterilizării; curățare şi spălare chimică , implementată).
- Secţia clinică ORL (grafic neutralizare instrumentar – septembrie, bon de consum)
- Secţia Urologie (grafic de lucru, procedura privind curățenia pentru fiecare secție şi
spațiu, grafic de igienizare).
- Secţia Chirurgie generală (bon de consum, instruire lunară asistenți medicali, grafic de lucru, indicatori, cuva pentru
imersia instrumentelor, grafic de lucru, graphic de Igienizare)
- Secţia ATI (proces verbal de instruire privind planul lunar asistenți medicali şi infirmiere, procedura privind curățenia
pentru fiecare secție şi spațiu, protocol de curățenie şi dezinfecție spital, dezinfectanți, bon de consum, grafic de igienizare,
igienizare aeromicroflora, dezinfecție de nivel înalt / sterilizare la rece).
- Sala de nașteri (bon de consum, grafic de curățenie, grafic curățare instrumentar, grafic de curățenie după intervenții
sala nașteri, grafic igienizare sala cezariene).
- Obstetrică-Ginecologie (grafic curățenie şi dezinfecție, internări, nota de relații CMMF pentru ecograf Voluson 730
PRO, procedura PM 116- 1 Procedura de sterilizare instrumentar şi material moale, protocol de sterilizare, grafic igienizare,
registru de sterilizare, mijloace fixe , obiecte de inventar).
- Compartiment de Medicină Materno-Fetală (C.M.M.F) (procedura PM 116 -1 grafice de execuţie pentru dezinfecţie
instrumentar şi material moale, grafic igienizare).
- Secţia Neurologie (evidența sterilizării barbotoarelor şi ploștilor, bon de consum, procedura privind curățenia în fiecare
secție şi în fiecare spațiu, protocol de curățenie şi dezinfecție spital ).
- UTS (Unitatea de Transfuzii Sangvine)
- Compartiment de Prevenire al Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale CPIAAM: Raport se activitate compartiment
prevenire infecții asociate asistenţei medicale, planul anual de supraveghere, prevenire şi control al Infecţiilor asociate asistenţei
medicale în SCJU Ilfov -2017, registru electronic de raportare a IAAM, procedura de declarare a IAAM, procedura de sterilizare a
echipamentelor din sălile de operații şi nașteri implementată, procedura de sterilizare instrumentar şi material moale cuprinzând
şi etapele de înaintea sterilizării, procedura de sterilizare a sălilor de operație şi de nașteri implementată.
- Protocol medical de antibioprofilaxie și Plan de recoltare încărcătură microbiană aeromicroflora şi suprafețe 2017;
- Autocontrol luna August 2017 și luna Septembrie 2017
- Autorizație sanitară de funcționare( ASF) 21.12.2016, Memoriu tehnic 2016.
- Plan conformare 2016, ASF nr.108 / 16.06.2017, Memoriu tehnic 2017.
- Notificare nr.869/26.05.2017 privind amenajare secţiilor Obstetrică-Ginecologie, Neurologie, Gastroenterologie,
Cardiologie, Ortopedie-Traumatologie şi Compartimentul Medicină Materno-Fetală.
- Dezinfectanţi: substanţe biocide şi accesorii pe dispozitive medicale, utilizate în procedurile de dezinfecţie, avize , fișe
tehnice şi de securitate, teste de evaluare conf. SREN 14885/2015.
Alte aspecte sesizate de avertizorul de integritate din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov și de către
comisia mixtă de control :
- urmare a preluării mandatului de către dr. Ene Patricia Delia au fost efectuate demersuri pentru modificarea structurii
unității, în sensul creșterii numărului de paturi de la 350 la 371, aceasta fiind reflectată prin înființarea unui Compartiment de
ortopedie-traumatologie, mărirea numărului de paturi la secția chirurgie generală, secția urologie și secția ATI, nouă structură
organizatorică a SCJU Ilfov fiind avizată de Ministerul Sănătății prin adresa nr. XI/A/27678, 35736, 35741/VVV/876/21.06.2016 și
aprobată de Consiliul Județean Ilfov prin Hotărârea emisă în data de 08.08.2016. În luna iunie 2016 s-a desfășurat în cadrul
spitalului procesul de evaluare în vederea acreditării, în urma căruia SCJU Ilfov a fost încadrat în categoria “Nivel acreditat“ prin
Ordinul ANMCS nr. 524/12.08.2016 și Certificatul de acreditare seria ANMCS nr. 427/12.08.2016. Spitalul Clinic Județean de
Urgență Ilfov este clasificat în categoria III-nivel de competență mediu, prin Ordinul MS nr. 912/29.07.2016.
SECȚII : Secția clinică ORL
În vederea amenajării corpului H, Direcția de sănătate publică Ilfov a emis o Notificare privind asistența de specialitate
nr.09/17.02.2011 prin care era avizată structura funcțională ce cuprindea amplasarea la nivelul etajului III a secției ORL și secție
BMF cu 26 de paturi.
Atât la acțiunea de control efectuată în perioada 30.01.2017-08.02.2017 cât și la cea din perioada 25.09-06.10.2017 s-a
constatat că secția clinică ORL este amplasată la nivelul Corpului H la nivelul etajului II având 15 paturi față de cele 25 aprobate
prin structura organizatorică de către Consiliul Județean și avizate de Ministerul Sănătății. Tot în corpul H etaj II funcţionează şi
secţia de Chirurgie generală cu 3 saloane, 11 paturi, în continuarea secţiei ORL, în documentele pentru autorizarea spitalului nu
se face precizarea reducerii numărului de paturi pe secţia de ORL şi nici a motivului pentru care numărul de paturi au fost
reduse la 15 (nejustificat).
Secţia Chirurgie generală cu o structură de 37 paturi, din care 5 paturi Chirurgie plastică microchirurgie (nefuncţională,
nefiind ocupat nici un post din statul de funcţii) figurează în corpul H etaj III, la data controlului secţia de Chirurgie generală
functioneza atât în corpul H etaj III cu 7 saloane( 26 paturi) şi respectiv la etajul II, 3 saloane cu 11 paturi (salon 8,9,10).
Nefiind respectată structura avizata de Ministerul Sănătății prin adresa nr. XI/A/27678, 35736,
35741/VVV/876/21.06.2016 și aprobată de Consiliul Județean Ilfov prin Hotărârea din 08.08.2016, Direcția de Sănătate
Județeană llfov procedează la acțiunea de eliberare a Autorizației Sanitare de Funcționare nr.108/16.06.2017, pe baza
referatului de evaluare având ataşată la ASF structura funcţională în care secţia ORL apare cu 15 paturi, împărţind etajul II din
corpul H cu secţia de Chirurgie generală cu 11 paturi. Precizăm că o secţie de spital poate funcţiona doar cu un număr minim
de 25 de paturi, funcţionarea cu 15 paturi încadrează această structură la nivel de compartiment.
Secția Obstetrică-Ginecologie are aprobat un număr de 52 paturi, din care compartiment medicina materno-fetală 15
paturi. Lucrările de reabilitare, modernizare și echipare efectuate începând cu luna noiembrie 2013 la nivelul Corpului H și
recepționate de către CJ Ilfov şi SCJU Ilfov nu au cuprins și secția de obstetrică-ginecologie, în aceste condiții în urma unor decizii
interne manageriale la nivelul anului 2014, s-a hotărât că o parte din spațiile deținute de secția OG, să fie cedate secției ORL
(spațiile ce erau amplasate pe o jumătate de etaj la nivelul Pavilionului E, etaj 1). Totodată, în spațiile în care și-a desfășurat
activitatea Compartimentul de medicină materno-fetală de la nivelul Corpului A parter au fost amenajate cabinete necesare
activității de ambulatoriu.
În aceste condiții Compartimentul de medicină materno-fetală a fost mutat la nivelul Pavilionului G - etaj 2, în locul
compartimentului de oncologie medicală) iar secția de obstetrică-ginecologie din 37 paturi are funcționale doar 23 de paturi
pentru lăuze, aceste paturi fiind amplasate la nivelul pavilionului E, etaj I – 12 paturi și etaj II – 11 paturi (din care funcționale
doar 9 paturi grupate în 3 saloane a câte 3 paturi, un salon cu 2 paturi fiind dezafectat), blocul de nașteri fiind situat la nivelul
etajului II din acest pavilion, cu acces direct la lift.
Un număr de 14 paturi, în fapt, aveau ca destinație internarea tuturor celorlalte cazuri de obstetrică-ginecologie cu
excepția lăuzelor, dar datorită lucrărilor de comasare și mutare efectuate pe perioada lucrărilor de amenajare a pavilionului H,
acestea se regăsesc doar scriptic.
În structura funcțională anexă la autorizația sanitară de funcționare cu program cadru de conformare 2017-2020
și program operațional pentru anul 2017 emisă de Direcția de sănătate publică Ilfov, în baza referatului de evaluare nr.
108/16.06.2017, la nivelul Pavilionului E etaj I este înscris compartiment de ginecologie cu 12 paturi.
De precizat este faptul că cele 12 paturi grupate în 5 saloane a câte 2 paturi și 2 rezerve a câte 1 pat de la nivelul
Pavilionului E etajul I sunt destinate sistemului rooming-in (lăuza-copil) și fac obiectul contractului de asociațiune
investițională nr. 3349/2008 încheiat între PROMEDICA SISTEM SRL și Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov. La acest
nivel se află amplasate 12 paturi (3 saloane a câte 4 paturi fiecare), fiind internate atât gravide cât și ginecopate, fără să fie
respectate circuitele funcționale impuse de legislația în vigoare.
Conform notei de relaţii a medicului şef secţie OG, înregistrată cu nr.16901/28.09.2017, la nivelul CMMF se practicau
chiuretajele la cerere, amniocenteze, consulturi interdisciplinare, ecografii morfofetale pentru bitest și triplutest, atât pentru
pacientele care reprezentau urgențe cât și cele care se prezentau cu bilet de trimitere. Conform notei de relaţii a medicului şef
secţie OG, înregistrată cu nr.17768/11.10.2017 până la data controlului, pacientele care erau considerate urgențe( dureri pelvine,
CUD, membrane rupte, cefalee, HTA, absența MAF, ș.a. ) nu erau consultate la nivelul UPU, acestea prezentându-se la nivelul
CMMF (accesul fiind pe scări la etajul II), unde în urma consultului se decidea sau nu internarea, pacientele care nu necesitau
internarea ar fi trebuit să aibă fișă de prezentare UPU și supraveghere/tratament pe timp limitat.
În secţia OG cu 52 paturi în 2014 au fost comasate temporar 29 paturi OG cu CMMF. În ianuarie 2016 cele 29 paturi au
rămas la fel, comasate şi reduse la 12. Secţia OG a fost mutată în pavilionul G etaj II cu aceleaşi 12 paturi. Saloanele de
supraveghere a gravidelor trebuie să se afle în apropierea blocului de naşteri. În prezent activitatea secţiei OG se desfăşoară
în spaţiul CMMF cu 12 paturi, un cabinet de consultaţii, în corpul G etaj II dreapta. Aceeaşi amplasare apare în acte cu destinaţie
de CMMF. Ca urmare a acestei situații identificată de comisia de control şi confirmată de notele de relaţii ale medicului
şef de secţie OG doamna dr. Dragu Roxana, dintr-un total de 52 de paturi aprobate prin structura organizatorică pentru
funcționarea secției de OG, există fizic doar 33 paturi, din care 21 paturi lăuzie iar pe 12 paturi efectuându-se toate celelalte
internări-externări ale secției Obstetrică-Ginecologie, pentru un număr de 9 medici aflați în contract cu CAŞ Ilfov. Circuitul
de acces al pacientei pe secția Obstetrică-Ginecologie nu respectă cerinţele Ordinului ministrului sănătății nr.914/2006
cu modificările și completările ulterioare aprobate prin OMS nr.1030/2009 și OMS nr.1096/2016.
Comisia mixtă de control precizează că accesul în această secţie se face pe un traseu unic, circuitele funcţionale
curate se intersectează cu circuitele expuse la risc de contaminare. Traseul până la blocul de naşteri (corpul E,etaj II)
este foarte lung, gravidă trebuind să coboare 2 etaje să parcurgă zone şi trasee de interfaţă în hol acces laborator de
radiologie şi imagistica medicală, secţie Ortopedie şi să urce 2 etaje până la nivelul blocului de naşteri din corpul E, în
condițiile în care pacienta gravidă cu iminență de naştere nu poate fi supusă unui asemenea efort.
Constatările la data controlului coincid cu datele prezentate de medicul şef secţie OG prin nota de relaţii nr
17868/12.10.2017 în care prezintă modificările structurale la nivelul secţiei OG, deciziile care au stat la baza acestor modificări,
Consilii Medicale din perioada 2014 – 2016. În nota de relaţii se precizează faptul că în luna mai 2016 s-a decis mutarea CMMF
în corpul G, fapt care a modificat circuitul pacientei/gravidei până la sala de naştere. Din documentul înaintat reiese că în urma
analizei riscurilor la care sunt expuse gravidele datorită distanţei până la sala de naşteri s-a propus relocarea celor 14 paturi OG
în corpul E etaj I. La data controlului pacientele sunt consultate de către medicul curant pe CMMF, circuitul pacientei fiind stabilit
pe acces coloana verticală corp G etaj II, consult CMMF. În cazul unei gravide cu iminența de naştere circuitul era coloana
verticală, zona interfaţa subsol, coloana verticală lift pavilion H, etaj II corp E, sala naşteri. La nivelul CMMF se mai desfăşoară
doar parţial o activitate specifică medicina materno-fetală fără activitate genetică, în condițiile în care aparatura este depozitată
într-o magazie (aflată la parterul corpului H, zona de ambulator), iar ecografiile morfofetale se fac cu ecograful GE Health Care.
Ecograful GE Health Care nu este un aparat destinat morfologiei fetale, întrucât cu acesta nu se poate analiza structura în detaliu
a craniului, inimii, organelor interne, numărătoarea falangelor, doppler la nivelul vaselor. Medicul şef de secţie OG prin nota de
relaţii 17869/12.10.2017 privind activitatea desfăşurată în compartimentul CMMF precizează că din anul 2016 ecograful
VOLUSON a fost supus unor revizii succesive, ulterior în anul 2017 s-a constatat că sonda volumetrică trebuie înlocuită şi
monitorul este defect. Costul de reparare depăşeşte 60 % din valoarea totală a aparatului. În aceeaşi notă de relaţii se precizează
decizia managerului de achiziţie a unui ecograf cu soft de medicină materno-fetală. În prezent în CMMF se efectuează de către
medicii cu supraspecializare medicină materno-fetala, proceduri de amniocenteze echoghidate. Din evidenţele şi registrele de
consultaţii reiese că aceste ecografii se fac atât pentru paciente internate în secţia OG cât şi CMMF, pentru urgenţele din UPU şi
pentru pacientele de ambulatoriu. Aceste constatări se regăsesc şi în nota de relaţii prezentată de dr.Tarig Massawi,
nr.17309/4.10.2017. Pe CMMF au fost identificate trei registre de consultaţii, astfel: registru de consultaţii, registru de
internări/externări OG, registru internări CMMF, pentru paciente atât ginecopate cât şi cu profil obstetrical. Ecografiile pe CMMF
la data controlului se efectuează cu ecograful GE Health Care. Ecograful funcţionează pe secţia de CMMF conform referatelor
din data de 26.07.2017. Din evidenţele şi registrele de consultaţii reiese că aceste ecografii se fac atât pentru paciente internate
în secţia OG cât şi CMMF, pentru urgenţele din UPU şi pentru pacientele de ambulatoriu. Aceste constatări se regăsesc şi în nota
de relaţii prezentată de dr.Tarig Massawi, nr.17309/4.10.2017. Referitor la sesizarea de caz: „privind o cezariană de urgenţă
efectuată gravidei, nu a reuşit să salveze viaţa copilului”, comisia de control analizând registrul de decese perinatale şi FOCG nr.
13673/2016, nr. 6199/2017 a identificat la nivelul perioadei 2016-2017, existența a două cazuri de paciente la care la internare,
în urma investigaţiilor clinice şi paraclinice unde s-a constatat:
- la un caz MAF absente nu se ascultă BCF-stetoscop obstetrical/cardiotocograf. Se confirmă ECO - lipsa activităţii
cardiace şi naştere de făt mort.
- la un alt caz BCF absente, diminuarea MAF de aproximativ 4-5 zile şi naştere spontană de făt mort.
Prin nota de relaţii nr. 16939/28.09.2017, solicitată la nivelul secţiei OG, medicul şef secţie şi medicul primar OG au
declarat că în cursul anilor „2016-2017 nu a existat nici o pacientă a domnului doctor Tarig Masawi , care să se interneze cu făt
viu şi să se producă decesul fetal, ante sau postpartum, în cadrul secţiei OG. Urmare a cerinţelor comisiei mixte în timpul efectuării
actului de control, în prezent urgenţele sunt consultate în UPU de către medicul specialist OG, unde se ia şi decizia internării după
caz iar pacientele care se prezintă cu bilet de trimitere sunt consultate la nivelul cabinetului din ambulatoriu, unde a fost amplasat
un ecograf portabil, prin care sunt înregistrate toate cazurile într-un registru unic de consultaţii. În secţia obstetrică-ginecologie nu
se cunosc protocoalele de lucru şi instrucţiunile de lucru pentru decontaminarea şi dezinfecţia instrumentarului utilizat. În
momentul efectuării actului de control, în cadrul secţiei în spaţiul destinat tratamentului a fost identificată o găleată în care erau
imersate peste 20 valve utilizate. Afirmativ substanţa din găleata era Sekusept 2% fără a se putea preciza timpul în care au fost
colectate aceste valve şi care au fost procedurile corespondente utilizării lor, ceea ce reprezintă o încălcare la Ordinul ministrului
sănătății nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice
şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor
recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie
de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.
Deficienţe: Nu sunt elaborate protocoale de lucru şi instrucţiuni de lucru pentru procedura de dezinfecţie zone de risc
crescut destinaţii expuse.
Verificarea procedurilor la nivelul secţiei OG:
1. Procedura PM116-1, Procedura de sterilizare instrumentar şi material moale, cuprinzând şi etapele dinaintea
sterilizării de curăţare şi spălare chimică, prezintă următoarele neconformităţi în elaborare şi aplicare:
- apare precizată responsabilitatea şefilor de secţie pentru verificarea materialului sterilizat şi respectarea protocoalelor
de lucru fără ca aceste protocoale să fie elaborate şi asumate. - Graficele de proces menţionează doar data şi ora procedurii fără
a preciza distinct trusele procesate şi componenta acestora. Prin urmare nu se poate demonstra efectuarea procedurii de
sterilizare, respectiv etapele dinaintea sterilizării la trusele de instrumentar critic reutilizabil şi corespondenţa lor cu procedura
chirurgicală efectuată.
- în graficele de înregistrare a procedurii de decontaminare-dezinfectie, timp de proces de lucru obligator înainte de
sterilizare, în datele de grafic corespondente perioadei 23.08-28.08.2017 nu reiese şi nu se pot identifica trusele de instrumentar
procesate şi nici componenta acestora, fapt ce reprezintă o neconformitate la cerinţele OMS nr.961/2016, capIII, art.18.
- nu se cunosc protocoalele de lucru şi instrucţiunile de lucru pentru decontaminarea şi dezinfecţia instrumentarului utilizat.
La data controlului, în cadrul secţiei, în spaţiul destinat tratamentului a fost identificată o găleată în care sunt imersate peste 20
valve utilizate.
Afirmativ substanţa din galeta este Sekusept 2%, fără a se putea preciza timpul în care au fost colectate aceste valve şi
tratamentele corespondente utilizării lor, considerată o neconformitate la OMS nr.961/2016.
2. Procedura de curăţenie şi dezinfecţie pe suprafeţe expuse PM 109-7 în secţiile Obstetrica Ginecologie(OG) şi
respectiv şi în secţia Chirurgie generală (spaţii procedurale, saloane cu pacienţi cu infecţii asociate asistenţei medicale/IAAM,
blocuri operatorii,ATI):
- procedura privind curăţenia şi dezinfecţia suprafeţelor expuse PM109-7 nu este actualizată şi nu conţine
protocoale/instrucţiuni de lucru care să respecte cerinţele spectrului de acţiune al substanţei dezinfectate,în funcţie de riscul
identificat şi suportul tratat, nu conţine responsabilităţi, nu face dovada respectării SR.EN14885/2015, SR.EN14885/2006 şi
prevederile OMS nr.961/2016, OMS nr.1082/2016 pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard
privind achiziţia de produse biocide, Ordinului 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităţilor publice cu modificări și completări prin Ordinul 200/2016.
- conţine grafice de lucru corespondente efectuării procedurii cu două substanţe diferite, Sterox(OG)respective
GhemGenHLD4(Chirurgie generală).
Prin OMS nr.961/2016 cap.III, art.23 alin.1-e. şi OMS nr.1082/2016 se precizează clar cerinţa de abordare a spaţiilor de
risc crescut, cu substanţe cu spectru de acţiune bactericid, fungicid, microbactericid, virulicid, sporicid.
- din graficele de execuţie ale procedurii PM 109-7 nu reiese concentraţia de lucru a substanţei biocide, timpul de aplicare
şi timpul de acţiune pentru a respecta cerinţele şi indicaţiile de utilizare din avizul MS al substanţei dezinfectante.
Substanţele dezinfectante nu sunt utilizate conform unui protocol de lucru/instrucţiuni de lucru existând riscul
utilizării greşite (concentraţie de lucru, timp acţiune) şi fără respectarea spectrului de activitate pentru destinaţia de
lucru.
Responsabili : manager unitate, director medical și director îngrijiri unitate, CPIAAM și şeful de secţie obstetrică-
ginecologie.
3. Procedura de dezinfecţie şi sterilizare a echipamentelor din Săli operaţie, sala naştere, este elaborată în
25.01.2015 cu rev.1 în 22.03.2016.
- Deşi obiectul procedurii îl face dezinfecţia echipamentelor medicale , descrierea tehnicii de lucru în cadrul procedurii,
se referă la pavimente, pereţi şi suprafeţe expuse.
Deficiență: elaborarea eronată privind tehnicile de lucru şi destinaţiile de lucru, prevăzute în OMS nr.961/2016.
Neactualizarea procedurii conform normelor şi legislaţiei în vigoare a Ministerului Sănătăţii.
În PM116-1 Procedura de sterilizare instrumentar şi material moale cuprinzând şi etapele de dinaintea sterilizării
(curăţare, spălare chimică) se face referire la sterilizarea cu aer uscat Poupinel care este interzisă, fiind acceptată doar în
laboratoare (OMS nr.961/2016, art.9).
În procedură nu există protocol de lucru elaborat şi asumat, astfel nu se regăsesc substanţele dezinfectante, concentraţiile
de lucru timpul de acţiune, conforme cu destinaţia procedurii şi avizul MS pe produs.
CPIAAM a elaborat procedura de sterilizare a echipamentelor din sălile de operaţii şi sala de naşteri. Procedura descrie
dezinfecţia pentru echipamente şi dispozitive medicale şi de asemenea etapele dezinfecţiei de instrumentar, respectiv
decontaminarea,curăţarea dezinfecţia, clătire, uscare, sterilizare chimică.
Deficienţe constatate:
Procedura nu are lista de difuzare. Procedura are arie limitată de aplicare în bloc operator şi sala naşteri exclusiv.
Procedura nu este actualizata conform normelor şi legislaţiei în vigoare a Ministerului Sănătăţii. Procedura nu are protocol de
lucru/instrucţiuni de lucru pentru substanţa utilizată în dezinfecţie respectiv în sterilizarea chimică. Pentru tubulatura de aspiraţie
şi barbotoare în blocul operator şi sala de naşteri, procedura precizează timpii de lucru, imersie în soluţie detergent/soluţie
dezinfectantă apoi clătire cu apă sterilă, uscare şi păstrare în cutii metalice.
Neconformitate identificată prin OMS nr.961 anexa 4, alin.(2) ”pentru barbotoare vor fi curăţate, dezinfectate cel puţin
de nivel mediu şi sterilizate, în conformitate cu natura lor”. Din documentele verificate nu rezultă efectuarea timpului de sterilizare
al barbotoarelor care nu apare descris nici în procedură.

Blocul operator funcţionează în corpul H, etaj V, cu două săli de operaţie, sala de anestezie terapie, spaţii conexe. La
data controlului accesul în bloc operator pentru circuitele curate, se făcea pe coloana verticală/lift respectiv circuitul personalului,
circuitul pacienţilor, circuitul instrumentarului steril, circuitul lenjeriei curate, material sanitare de unică folosinţă. Accesul în secţie
se face atât pe coloana verticală, lift dreapta, cât şi pe coloana vertical/scări, lift stânga. Circuitele lenjeriei contaminate, deşeurilor
medicale cu potenţial infecţios se desfăşoară pe lift stânga.
Deficienţe constatate:
Deşi există două căi de acces diferite și separate, între circuitul curat şi circuit murdar, în fapt pe traseul circuitului curat
au acces şi pacienţii septici, acesta neputând fii monitorizaţi. Organizarea spaţiului şi compartimentarea blocului operator dezvoltă
o intersectare şi o suprapunere a circuitelor funcţionale. În timpul fluxului de activitate circuitele funcţionale se intersectează:
exemplu - circuitul instrumentarului steril cu circuitul instrumentarului contaminat și circuitul pacientului aseptic cu
circuitul pacientului septic.
La data controlului blocul operator avea configurată desfăşurarea activității în ambele săli de operaţii. Să verificat
respectarea protocoalelor de curăţare, dezinfecţie şi sterilizare a instrumentarului şi echipamentelor medicale.
Constatări:
Nu este elaborat protocol de lucru pentru dezinfecţie şi sterilizare echipamente.
Procedura de dezinfecţie se face într-un spaţiu separat din cadrul blocului operator, spaţiu care prin autorizaţia sanitară
de funcţionare nu este autorizat pentru procedura de dezinfecţie instrumentar. În cadrul blocului operator exista un spaţiu de
igienizare în care se pregătesc şi soluţiile pentru decontaminare şi dezinfecţia suprafeţelor expuse.
Pentru echipamentele medicale şi dispozitive medicale (eg. tubulatura aspiraţie) nu există evidențe de procesare. În
spaţiul de procesare (afirmativ spaţiu de dezinfecţie) se află şi barbotoare deşi procedural, ele reprezintă echipamente medicale
specifice pentru secţii de ATI şi nu pentru blocurile operatorii.
Privind procedura de curăţenie şi dezinfecţie a blocului operator respectiv, protocolul de lucru, nu există recomandări
specifice ci doar recomandări generale. Nu se specifică clar destinaţiile abordate, substanţa dezinfectantă, concentraţia de lucru,
ritmul de dezinfecţie. Neconformitate identificată prin OMS nr.961/2016 capitolul III, art. 23 alin.(1) -e.
Graficele de curăţenie şi graficele de dezinfecţie nu sunt personalizate pe spaţii şi destinaţiile de lucru. Aceste grafice
conţin timpi de lucru pentru curăţenie şi dezinfecţie urmate de semnătura persoanei care a afectuat procedura. Neconformitate
identificată prin OMS nr.961/2016 capitolul III, art. 23 alin.(1) -e.
Secţia Chirurgie generală:
S-a verificat aplicarea procedurilor de dezinfecţie pe suprafeţe expuse PM109-7, PM116-1. În luna septembrie până la
data controlului în secţia de Chirurgie generală saloane identificăm/reies trei timpi de curăţenie şi dezinfecţie zilnică. Graficele de
dezinfecţie precizează doar denumirea substanţei Chem Gene HLD 4 fără a preciza concentraţia de lucru a substanţei
dezinfectante, timpul de difuzare şi timpul de acţiune. În zona de risc scăzut holul secţiei de chirurgie, graficele evidenţiază doi
timpi de curăţenie şi dezinfecţie zilnică fără concentraţie şi timp de acţiune. La data controlului personalul secţiei nu cunoștea
protocolul de lucru pentru dezinfecţia suprafeţelor expuse în secţia de risc crescut conform prevederilor OMS
nr.961/2016, capitolul III, art. 23 alin.(1)-e.
Procedura de sterilizare a instrumentarului şi materialului moale cuprizând şi etapele dinaintea sterilizării PM116-1
curăţare şi spălare chimică, prezintă următoarele neconformităţi în elaborare şi aplicare, pe secţia de risc crescut:
 obiectul procedurii îl reprezintă doua destinaţii de lucru şi anume: instrumentar critic reutilizabil precum şi materialul
moale. Neconformitatea consta în faptul că OMS nr.961/2016 precizează cerinţe diferite de procesare pentru cele două destinaţii
atât pentru timpul de decontaminare cât şi pentru timpul de dezinfecţie. În modul de instrucţiune regăsit în PM116-1 nu se pot
respecta cerinţele minimale de siguranţă a procedurii pentru instrumentarul critic reutilizabil
 procedura PM 116-1 aplicabilă la nivel de spital SCJU Ilfov nu este revizuită conform prevederilor OMS nr.961/2016
(Ediţia 1/25.05.2015 şi Rev.1/22.03.2016). Procedura PM 116 -1 abordează atât sterilizarea la abur cât şi sterilizarea prin căldura
uscată (Pupinel). Neconformitate identificată-denumirea procedurii nu este în concordanţă cu conţinutul acesteia, în procedura
descriindu-se cerinţele de sterilizare la abur (autoclave) şi cerinţele de sterilizare căldura uscată (Poupinel).
 neconformitate identificată - sterilizarea prin căldura uscată este interzisă în sectile clinice conform prevederilor OMS
nr.961/2016, art.37, art 9. Discordant cu titlul procedurii şi obiectul acesteia apar anexate grafice de dezinfecţie de nivel înalt
(sterilizare chimică) deşi obiectul procedurii nu îl face dezinfecţia de nivel înalt a instrumentarului critic reutilizabil. În procedura
apare precizată responsabilitatea şefilor de secţie pentru verificarea materialului sterilizat şi respectarea protocoalelor de lucru
fără ca aceste protocoale să fie elaborate şi asumate. Graficele de proces, cerinţă a OMS 961/2016, menţionează doar data şi
ora procedurii fără a preciza clar trusele procesate şi componența acestora, legenda instrumentarului procesat. Prin urmare nu
se poate demonstra efectuarea procedurii de sterilizare la trusele de instrumentar critic reutilizabil şi corespondenţa lor cu
procedura chirurgicală efectuată. Neconformitate identificată - OMS nr.961/2016 cap.3 art.18.
 pentru procedura de decontaminare şi dezinfecţie suprafeţe expuse, în secțile cu risc crescut, nu sunt elaborate
protocoale de lucru cu precizări distincte ale substanţei dezinfectante, concentraţia de lucru, timpul de acţiune al acesteia conform
cerinţelor OMS nr.961/2016, capitolul III, art. 23 alin.(1) -e.
La data efectuării controlului, în sala de pansamente aseptice au fost identificate şi cuve pentru procesarea prin
neutralizare a instrumentarului critic reutilizabil, într-o cuvă fiind identificat instrumentar folosit. Nu se cunoaşte protocolul de lucru
de către personal, neconformitate identificată conform prevederilor OMS nr.961/2016, capitolul III, art.23 alin.(1) -e.
S-au verificat evidenţele privind instruirea personalului (FCI) şi bonuri de consum ale secţiei pe luna septembrie 2017. S-
a constatat o aprovizionare în ritm constant cu material sanitare de unică folosinţă suficiente, raportat la indicatorul fizic al secţiei.
Tematica formării profesionale face referire la OMS nr.1101/2016, OMS nr.961/2016 şi OMS nr.1226/2012. În anul 2017 începând
din luna ianuarie există evidențe lunare de instruire pentru întreg personalul secţiei de Chirurgie generală. La data controlului, în
băile saloanelor de chirurgie au fost identificate mănuşi de unică folosinţă cu regim de utilizare pe procedură, depozitate post
procedural şi păstrate pe caloriferul băilor. Neconformitate identificată: nu se respectă regimul materialelor şi consumabilelor de
unică folosinţă şi în consecinţă nu se respectă precauțiunile standard şi precauţiunile de contact pentru siguranţa pacientului.
Secţia clinică ORL la data controlului a fost verificată privind respectarea procedurilor de decontaminare şi dezinfecţie
instrumentar reutilizabil, semicritic, şi critic. Constatări: instrumentarul se neutralizează în sala de tratament/pansamente, după
efectuarea procedurii. Pentru luna septembrie 2017 graficul evidenţiază 10 timpi de neutralizare la truse formate din instrumentar
specific semicritic/ critic (specul nazali, specul auricular, pensa Pean). Personalul cunoaşte protocolul de lucru, diluţia substanţei
ChemGen2 %, timpul de expunere şi procesare, nu exista protocol de lucru pentru decontaminare, dezinfecţie instrumentar,
elaborat şi asumat. Bonurile de consum pe luna septembrie 2017 arată aprovizionare cu material sanitare şi consumabile în
cantităţi suficiente.
Secţia Urologie a fost verificată aplicarea pentru procedura PM 109-7 de curăţenie în spaţii.
Constatări: tehnica de curăţenie şi dezinfecţie a pavimentelor recomanda timpi de spălare cu detergent, clătire apoi
aplicare dezinfectant conform recomandărilor producătorului.
Neconformitatea constatată:
nu există protocol de lucru pentru dezinfecţie sunt precizate doar ca metodă de aplicare a detergentului respectiv a
dezinfectantului, fără să se precizeze diluţia substanţei dezinfectante şi timpul de acţiune conform normelor OMS nr.961/2016,
art.23 pct.1 lit.e). Programul zilnic de curăţenie prezintă două intrări, respectiv doi timpi de lucru pe zi. Nu sunt identificate spaţiile
de risc în secţie pentru a avea un număr de timpi de dezinfecţie, corespunzător riscului identificat. Astfel în spaţiile de risc crescut
(ploscar, rufe murdare) sunt doi timpi de dezinfecţie iar în spaţiile de risc mediu (saloane, holuri) există trei timpi de dezinfecţie.
Secția Neurologie – a fost verificată procedura PM 109-7 de curăţenie în spaţii. Constatări: tehnica de curăţenie şi
dezinfecţie a pavimentelor recomanda timpi de spălare cu detergent, clătire apoi aplicare dezinfectant conform recomandărilor
producătorului. Neconformitatea constatată: nu exista protocol de lucru, pentru dezinfecţie sunt precizate doar metodă de aplicare
a detergentului respectiv a dezinfectantului,fără să se precizeze diluţia substanţei dezinfectante şi timpul de acţiune. Graficele de
curăţenie şi dezinfecţie pentru execuţia procedurii sunt neactualizate. Graficele de sterilizare la rece pentru echipamente medicale
(barbotoare, urinare, ploşti) nu conţin cerinţele din OMS nr.961/2016 şi anume substanţa de lucru, concentraţia de lucru, timp de
acţiune, nu se pot identifica concret barbotoarele sterilizate, neconformitate la OMS 961/2016 anexa4, specifică “barbotoarele vor
fi curăţate, dezinfectate cel puţin de nivel mediu şi sterilizate, în conformitate cu natura lor”.
Secția Neonatologie - se verifică regimul de utilizare al instrumentarului critic şi al materialelor de unică folosinţă/pe
procedură. Se verifică aplicarea procedurii de dezinfecţie şi sterilizare instrumentar şi material moale. La data controlului, obiectul
procedurii de dezinfecţie şi sterilizare instrumentar şi material moale, îl fac “componente de plastic folosite la aspirarea nou-
născutului”, fapt precizat şi în nota de relaţie a medicului şef de secţie. Timpii procedurali care au loc pe secţia de neonatologie
sunt: decontaminarea, clătire cu apă şi dezinfecţia de nivel înalt. Timpul de clătire cu apă sterilă, are loc în blocul de naşteri, corp
E, locaţie diferită de secţia de neonatologie. La momentul controlului dezinfecţia de nivel înalt are loc în găleţi amplasate pe
paviment. Nu exista protocol de lucru pentru decontaminare/dezinfecţie şi respectiv pentru dezinfecţie de nivel înalt. Personalul
nu cunoaşte substanţele de dezinfecţie, concentraţiile şi timpii de acţiune, cerinţa OMS nr.961/2016 cap.III, art.23 alin.(1)-e, art.18.
Procedura se desfăşoară într-un spaţiu neautorizat pentru acesta destinaţie, respectiv pentru sterilizare
chimică/dezinfecţie de nivel înalt. Nu sunt respectate condiţiile pentru procedura de decontaminare şi dezinfecţie de
nivel înalt, conform OMS nr.914/2006 şi conform cerinţelor OMS nr.961/2016 art.33, art.23, pct.2 “Dezinfecţia se face în
spaţiu dedicat, amenajat cu suprafeţe netede şi dezinfectabile folosirea de recipiente curate”.
Pe secția de Neonatologie dezinfecţia de nivel înalt se face în găleţi care, la momentul controlului, conţineau soluţie
Steril C şi Sterox, nu exista protocol de lucru şi personalul nu cunoaşte concentraţiile soluţiilor utilizate pentru
dezinfecţie şi timpii de acţiune. Neconformitate ridicată identificată conform prevederilor OMS nr.961/2016 Cap.III, art. 23
alin.(1)-e, art.18.
Constatări:
Nu sunt elaborate şi asumate protocoale de lucru şi instrucţiuni de lucru pentru dezinfecţie, pentru destinaţiile
expuse, atât în sectile de risc maxim cât şi în secţii şi spaţii încadrate la risc mediu şi minim.
În secţiile de ATI, Chirurgie generală, Obstetrică-Ginecologie, secţii care au diagnostic de infecţii asociate
asistenţei medicale, nu sunt elaborate protocoale de lucru pentru dezinfecţie, personalul nu cunoaşte substanţele
dezinfectante, concentraţia de lucru, timpul de acţiune şi nici timpii procedurali. În graficele de execuţie pentru
monitorizarea procedurii de dezinfecţie pe suprafeţe expuse sau grafice de decontaminare/dezinfecţie instrumentar,
grafice de dezinfecţie de nivel înalt nu se regăsesc completate cerinţele din OMS nr.961/2016 respectiv substanţa
dezinfectantă, concentraţia de lucru, timpul de acţiune, identificarea instrumentarului procesat.
Astfel în luna septembrie 2017 perioada 4-10.09.2017, s-au înregistrat 4 infecţii asociate asistenţei medicale după cum
urmează: 2 infecţii de plagă cu etiologie Enterococ, secţia Chirurgie generală 1 infecţie respiratorie etiologie MRSA în ATI şi 1
infecţie traheală, etiologie bacilli gram negativi în secţia Neurologie.
Deficienţe: Conform verificărilor FOCG corespondente cazurilor confirmate şi raportate de infecţii asociate asistenţei
medicale (IAAM),FOCG nr.9144,8942,8942,9134, s-au constatat următoarele deficienţe: Nu există evidențe a germenului etiologic
identificat (identificare şi antibiograma) rezultatul bacteriologic asumat de medicul bacteriolog nu se regăseşte în FOCG. Acest
fapt este precizat şi în nota de relaţii nr.17109/02.10.2017 a medicului de laborator. În acesta se precizează că medicul de
laborator elaborează rapoarte lunare către CPIAAM şi “comunica telefonic rezultatele privind izolarea bacteriilor”. Atribuţiile
prevăzute pentru medicul de laborator privind identificarea şi diagnosticul tulpinilor bacteriene implicate în IAAM şi de identificare
a riscului real de expunere în timpul spitalizării sunt prevăzute în OMS nr.1101/2016, art.10 pct.a, b, g, h, j, k, l, m și n. Acest fapt
conduce la imposibilitatea implementării măsurilor de control a transmiterii intraspitalicesti pentru germenii izolaţi ca
etiologie în IAAM. Totodată supravegherea epidemiologică, investigarea şi diagnosticul IAAM, în timp real, nu se pot
desfăşura pentru siguranţă pacientului.

Planul de control al IAAM pentru anul 2017 al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov, elaborat de către
CPIAAM şi asumat de conducerea spitalului, prevede la obiective monitorizarea etiologiei IAAM şi cerinţă de diagnostic
în timp real al tulpinilor bacteriene care reprezintă etiologia IAAM.
Răspunde: manager unitate, director medical, director de îngrijiri, CPIAAM, medic laborator, medici curanţi.
Lipsa de implementare a unui sistem de supraveghere crează un cadru nesigur pentru desfăşurarea activităţii
medicale prin lipsa datelor privind colonizarea pacienţilor, a tulpinilor rezistente care reprezintă expunere pentru
pacienţii spitalizaţi şi pot cauza infecții asociate asistenței medicale (IAAM) mai ales la pacienţii imunosupresati sau care
necesită spitalizare îndelungată. Astfel practic este imposibilă aplicarea măsurilor corecte de control a transmiterii
intraspitalicesti. Activitatea de supraveghere, prevenire şi limitare a IAAM este o răspundere a unităţii sanitare publice
şi private, cu paturi, respectiv ”vor răspunde prin asumarea responsabilităţii profesionale şi juridice, în conformitate cu
legislaţia în vigoare și Ordinului ministrului sănătății nr.1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare”.
Constatare: Pacienţii cu infecţii au fost trataţi conform protocolului de antibioprofilaxie, neţinându-se cont de
sensibilitatea sau rezistenta tulpinii etiologice corelată cu IAAM, conduită de supraveghere epidemiologică şi terapeutică
obligatorie prevăzută în OMS nr.1101/2016 anexa1, cap.I, pct2.
Protocolul de Antibioprofilaxie cu ultima revizie în 22.03.2016 tratează aspecte teoretice de administrare a
antibioticului, făcând confuzie între termenii de antibioprofilaxie şi tratamentul curativ precoce (“este echivalent cu
profilaxia evoluţiei unei infecţii deja existente”). Acest protocol este un cadru general de analiză a riscului plăgii
operatorii şi probabilităţii de dezvoltare a IAAM, corelat cu severitatea cazului în speţă. Nu se corelează clinic cu etiologia.
Nu este implementat.
Constatări: Nu s-a implementat “Ghidul de profilaxie antibiotic în chirurgie” prevăzut în Ordinul ministrului
sănătății nr.1528/2013 pentru aprobarea Ghidului de profilaxie antibiotică în chirurgie. Nu există rezultate din datele de
supraveghere activă legată de etiologia diagnosticată în infecţiile asociate asistenţei medicale, rezistența respectiv
sensibilitatea germenului şi datele rezultate din screening-ul de colonizare al pacienţilor. Conform cerinţelor OMS
nr.1101/2016 şi a Metodologiilor specifice de supraveghere epidemiologică a germenilor etiologici ai IAAM, datele
rezultate din diagnosticul de laborator trebuie monitorizate, şi corelate cu tratamentul tulpinii diagnosticate, cu
sensibilitatea respective rezistenta acesteia.
În fapt, trebuie monitorizate toate tulpinile bacteriene care reprezintă o expunere pentru pacientul asistat medical,
atât în îngrijirea de urgenţă cât şi în cea de durată.

CONCLUZII FINALE:
1. Dintr-un total de 52 de paturi aprobate prin structura organizatorică avizată de Ministerul Sănătății și aprobată de
Consiliul Județean Ilfov pentru funcționarea secției Obstetrică-Ginecologie, au fost identificate fizic existente doar 33 paturi,
din care 21 paturi lăuzie, pe 12 paturi efectuându-se toate celelalte internări-externări ale secției OG aferente unui număr de 9
medici aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov, atât pentru pacientele care reprezentau urgențe cât și cele care
se prezentau cu bilet de trimitere.
2. Cele 12 paturi de la nivelul Pavilionului E etajul I, care sunt autorizate conform ASF nr. 108/2017 pentru compartiment
ginecologie sunt destinate sistemului rooming-in (lăuza-copil) și fac obiectul contractului de asociațiune investițională nr.
3349/2008 încheiat între PROMEDICA SISTEM SRL și Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov. Prin emiterea acestei autorizaţii
sanitare de funcţionare, Direcția de Sănătate Publică Ilfov a emis un act eronat/greșit întocmit, identificat de comisia mixtă de
control ca un act emis ce nu reflectă realitatea între conținut şi exploatarea reală a secţiei.
3. Până în februarie 2017 echografiile morfo-fetale se efectuau cu echograful Voluson730 PRO, aparat achiziţionat în
anul 2004 şi supus din anul 2016 la revizii succesive până la ultima revizie când costul de reparare depăşea 60% din valoarea de
inventar a aparatului, apoi cu un ecograf GE Healthcare şi cu un ecograf portabil care nu sunt specifice evaluării riscului morfofetal.
4. Până la data efectuării controlului, pacientele gravide au fost consultate la nivelul compartimentului medicină materno-
fetală în vederea naşterii, în condiții anevoioase de acces pe circuit/traseu lung între CMMF şi blocul de naşteri, existând riscul
apariţiei de complicaţii, în condițiile în care pacienta gravidă cu iminență de naştere nu poate fi supusă unui asemenea efort. După
finalizarea controlului, situația s-a normalizat iar urgenţele sunt consultate la nivelul UPU.
Din verificările efectuate în baza documentelor puse la dispoziţie comisiei mixte de control, nu au fost identificate cazuri de decese
perinatale.
5. Nu este elaborată şi actualizată la nivelul unității sanitare o procedură unitară privind curăţenia şi dezinfecţia
suprafeţelor expuse, nu exista protocol de lucru ataşat care să oblige personalul medico-sanitar să respecte cerinţele spectrului
de acţiune al substanţei dezinfectante, în funcţie de riscul identificat şi suportul care trebuie tratat, conform prevederilor OMS
nr.961/2016 și OMS nr.1082/2016.
6. Nu sunt elaborate şi actualizate procedurile privind dezinfecţia în zonele cu risc crescut cu protocol/instrucţiuni de lucru
ataşate în care să fie precizate substanţele dezinfectante, concentraţiile de lucru, timpul de acţiune, în conformitate cu cerinţele
obligatorii prevăzute de OMS nr.1082/2016.
7. Procedura de sterilizare a echipamentelor din sălile de operaţii şi sala de naşteri, nu are lista de difuzare, procedura
are arie limitată de aplicare în bloc operator şi sala naşteri exclusiv, procedura nu este actualizată și nu are ataşat protocol de
lucru pentru substanţa utilizată în dezinfecţie, respectiv în sterilizarea chimică.
8. Nu este elaborată o procedură de decontaminare/dezinfecţie a instrumentarului critic reutilizabil împreună cu protocol
ataşat, aplicabilă la nivel spaţii procedurale autorizate.
Graficele de proces menţionează doar data şi ora procedurii, fără a preciza distinct trusele procesate şi componența acestora.
Prin urmare nu se poate demonstra efectuarea procedurii de pregătire pentru sterilizare respectiv etapele dinaintea sterilizării, la
trusele de instrumentar critic reutilizabil şi corespondenţa lor cu procedura chirurgicală efectuată.
Acest fapt creează un cadru de asistenţă medicală lipsit de condiţii de siguranţă a actului medical.
9. Organizarea spaţială şi compartimentarea blocului operator conduce la intersectarea şi suprapunerea circuitelor
funcţionale, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare.
10. Managerul unităţii sanitare conform documentelor puse la dispoziţia comisiei de control, nu și-a îndeplinit în totalitate
atribuţiile legate de prevenirea şi controlul IAAM, organizarea CPIAAM fiind funcţională din anul 2016, de la preluarea mandatului
acesteia. O parte din atribuţiile neîndeplinite până la data controlului sunt atribuţii comune ale Comitetului director iar pentru
îndeplinirea acestora toate elementele responsabile trebuie să contribuie/asigure suportul de organizare şi funcţionare, începând
de mă manager, comitet director până la categoriile de personal-nivel execuţie procedural (medici, asistenţi, personal sanitar
auxiliar și TESA).
11. În vederea asigurării calităţii actului medical, managerul unității s-a axat pe măsuri de sporire a resursei umane
centrată pe specialităţile de risc procedural, prin angajarea de personal.
12. În vederea asigurării de condiţii de cazare, igienă, prevenire IAAM, managerul şi-a asumat obiectivele programului
cadru de conformare 2017-2020 şi programul operaţional pe anul 2017, anexat ASF nr. 108/2017.
13. Neefectuarea diagnosticului de laborator în supravegherea activă în timp real, conduce la dificultăţi în implementarea
măsurilor de control a transmiterii germenilor intraspitalicesti. Activitatea de supraveghere, prevenire şi limitare a IAAM, nu se
desfăşoară deși aceasta reprezintă o răspundere a unităţii sanitare publice cu paturi, respectiv răspund prin asumarea
responsabilităţii profesionale şi juridice, în conformitate cu legislaţia în vigoare. În fapt, trebuie monitorizate toate tulpinile
bacteriene care reprezintă o expunere pentru pacientul asistat medical, atât în îngrijirea de urgenţă cât şi în cea de durată.
14. Tratamentul etiologic în cazul diagnosticului de tulpini bacteriene rezistente MDR, XDR nu este ghidat practic de
antibiograma.
15. În lipsa diagnosticului etiologic şi antibiogramei în timp real, tratamentul pacientului diagnosticat cu IAAM este dificil,
conducând la o spitalizare prelungită şi riscuri de agravare şi respectiv transmitere intra-spitalicească a bacteriilor.
16. Protocolul de antibioprofilaxie este un cadru general de analiză a riscului plăgii operatorii şi probabilităţii de dezvoltare
a IAAM, corelat cu severitatea cazului în speţă. Nu se corelează clinic cu etiologia. Nu este implementat protocolul.

Prevederi legale încălcate:


 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare
 Ordinul ministrului sănătății nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor
asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
 Ordinul ministrului sănătății și președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr.1082/731/2016 pentru aprobarea
modelului de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide
 Ordinul ministrului sănătății nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în
unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de
curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de
aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi
eficienţei procesului de sterilizare
 Ordinul ministrului sănătății nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din
activităţi medicale şi a metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi
medicale
 Ordinul ministrului sănătății nr.1528/2013 pentru aprobarea Ghidului de profilaxie antibiotică în chirurgie
 Ordinul ministrului sănătății nr.1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de
amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate
a populaţiei, cu modificările și completările ulterioare
 Ordinul ministrului sănătății nr.1096/2016 privind modificarea şi completarea OMS nr.914/2006 pentru aprobarea normelor
privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu
modificările și completările ulterioare
 Metodologii specifice de supraveghere
Persoane responsabile:
Managerul unității sanitare și directorul medical, directorul de îngrijiri și medici şefi de secţie din cadrul unității sanitare,
directorul executiv adjunct în sănătate publică al DSP Ilfov și inspectorul sanitar şef al DSP Ilfov, persoanele cu atribuții de
verificare și control din cadrul Consiliul Judeţean Ilfov.
Măsuri:
1. În vederea asigurării calităţii actului medical şi siguranţei pacientului se va identifica în regim de urgență soluţia de
mutare a saloanelor pentru internarea pacientelor gravide în imediata apropiere a blocului de naşteri.
Responsabili: Comitetul director al unității sanitare, Consiliul Județean Ilfov, directorul executiv al DSP Ilfov;
Termen: 6 luni de la data primirii prezentului raport de control.
2. În vederea asigurării calităţii actului medical şi siguranţei pacientului, în spaţiile amenajate conform planului
operaţional aprobat de DSP Ilfov, vor fi mutate paturile alocate ginecologiei şi CMMF, acesta va funcţiona în spaţiul actual strict
pe activitate procedurală specifică.
Responsabili: Comitetul director al unității sanitare, Consiliul Județean Ilfov, directorul executiv al DSP Ilfov;
Termen: 6 luni de la data primirii prezentului raport de control.
3. DSP Ilfov a emis ASF nr. 108/16.06.2017 în mod eronat astfel se impune reluarea procedurii de autorizare, cu
cerinţă obligatorie de respectare a structurii avizate de Ministerul Sănătății, aprobate de Consiliul Județean Ilfov, conform
procedurii de autorizare.
Responsabili: Comitetul director al unității sanitare și directorul executiv al DSP Ilfov;
Termen: 6 luni de la data primirii prezentului raport de control.
4. Având în vedere deficientele constatate cu privire la modalitatea de autorizare a SCJU Ilfov, a monitorizării
programului operaţional şi a programului cadru de conformare anexat ASF, precum şi deficientele constatate privind nesesizarea
şi neluarea de măsuri concrete de către specialiştii DSP Ilfov și identificării unui cadru de asistenţă medicală lipsit de condiţii de
siguranţă în desfășurarea actului medical la nivelul unității sanitare controlate, se va efectua o acţiune de control la nivelul DSP
Ilfov, având ca tematică verificarea activităţilor de autorizare a obiectivelor din teritoriul arondat şi verificarea activităţii
departamentului de inspecţie sanitară.
Responsabili: Direcţia Control şi Integritate-Serviciul Control și Inspecția Sanitară de Stat;
Termen: anul 2018.
5. Elaborarea, asumarea şi implementarea procedurilor astfel:
- procedura unitară privind curăţenia şi dezinfecţia suprafeţelor expuse
- procedura privind dezinfecţia în zonele cu risc crescut
- procedura de sterilizare a echipamentelor din sălile de operaţii
- procedura de decontaminare/dezinfecţie a instrumentarului critic reutilizabil
Fiecare procedură va fii însoţită de protocol de lucru detaliat pe timpii de proces.
Fiecare procedură va conţine legenda destinaţiei de lucru procesate.
Respectarea cerinţelor privind siguranţa actului medical cu menţionarea în registrele procedurale a truselor de
instrumentar folosite pe procedură/pe pacient,
Crearea de evindențe reale/certe care să demonstreze trasabilitatea trusei de intrumentar utilizate, conform cerinţelor
legislative.
Responsabili: managerul, directorul medical, director îngrijiri, CPIAAM și medicii şefi de secţii din cadrul Spitalului Clinic
Județean de Urgență Ilfov;
Termen: 30 zile de la primirea prezentului raport de control.
6. Elaborarea unui protocol de lucru privind diagnosticul şi identificarea bacteriană în supravegherea activa pentru
prevenirea şi limitarea IAAM, pentru crearea unui cadru eficient de aplicare a măsurilor de control a transmiteri intraspitalicesti.
Responsabili: director medical, comitetul director, CPIAAM și medicul de laborator;
Termen: 6 luni de la data primirii prezentului raport de control.
7.Completarea atribuţiilor privind prevenirea şi controlul IAAM în fişele de post, conform legislaţiei în vigoare, la fiecare
categorie profesională de angajat

Responsabili: managerul, directorul medical, directorul de îngrijiri, medicii şefi de secţii și şeful RUNOS al SCJU Ilfov;
Termen: 6 luni de la data primirii prezentului raport de control.
8. Realizarea unui Ghid de prevenire şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale specific SCJU Ilfov, cu precizări
clare privind responsabilităţile personalului medical şi măsurile de control specifice etiologiei identificate în cadrul supravegherii
active precum și implementarea Ghidului.
Responsabili: managerul, director medical, director îngrijiri și medicii şefi de secţiii al SCJU Ilfov;
Termen: 6 luni de la primirea prezentului raport de control.

e7. Cu privire la contractele de administrare. (anexa 11)


La data controlului erau încheiate un număr de 15 contracte de administrare cu șefi de secții/compartimente:
- Șef compartiment oncologie medical, doamna dr. Burghea Marilena Roxana, contract de administrare nr.
10827/30.09.2015;
- Șef secție la secția clinică RMFB, domnul dr. Blendea Corneliu Dan, contract de administrare nr. 10817/30.09.2015;
- Șef laborator radiologie și imagistică medical, domnul dr. Bucur Viorel Dan, contract de administrare nr.
10825/30.09.2015;
- Șef secție clinică medicină internă, cu delegație –doamna dr. Donciu Delia Ioana, contract de administrare nr.
10816/30.09.2015;
- Șef secție obstetrică-ginecologie, doamna dr. Dragu Roxana, contract de administrare nr. 10818/30.09.2015;
- Șef laborator analize medicale, doamna dr. Kovacs Diana Emilia, contract de administrare nr. 10826/30.09.2015;
- Șef serviciu anatomie patologică, cu delegație – doamna dr. Marcu Mădălina Lucia, contract de administrare nr.
1133/29.01.2016;
- Șef compartiment gastroenterologie, domnul dr. Murgu Florentin, contract de administrare nr. 10808/30.09.2015;
- Șef secție clinică ORL, cu delegație – doamna dr. Pădure Carmen, contract de administrare nr. 10819/30.09.2015;
- Șef secție neurologie, domnul dr. Protosevici Codruț Liviu, contract de administrare nr. 10814/30.09.2015;
- Șef compartiment urologie, domnul dr. Roșca Vladimir, contract de administrare nr. 10828/30.09.2015;
- Șef compartiment cardiologie, domnul dr. Saied Saied, contract de administrare nr. 10807/30.09.2015;
- Șef secție chirurgie generală, domnul dr. Sgarbură Ion Radu, contract de administrare nr. 10815/30.09.2015;
- Șef secție ATI, domnul dr. Soare Ionuț, contract de administrare nr. 10806/30.09.2015;
- Șef compartiment neonatologie, doamna dr. Ștefănescu Florinela Carmen, contract de administrare nr.
10829/30.09.2015.
Din verificarea modului în care contractele de administrare au fost încheiate cu respectarea prevederilor legale în vigoare,
s-a constatat că în unele cazuri acestea au fost încheiate succesiv după expirarea perioadei de 3 ani prevăzută în
cuprinsul contractelor de administrare încheiate între managerul unității sanitare și medicii primari/specialiști, cu
nerespectarea prevederilor legale în vigoare.
Referitor la contractele de administrare ale medicilor șefi de secții, în nota de relații data, exemplificând un contract de
administrare, doamna Iacob Valeria, șef serviciu RUNOS, arată următoarele: „dr. Protosevici Liviu Codruţ este numit şef secţie
conform Ordinului M.S nr.1484 din 12.11.2004, având contract de muncă în acest sens. În acest moment are Contract de
administrare pe o perioadă de 3 ani. În conformitate cu prevederile Ordinului nr.320/2007, Art.III, alin.(l)şi(2).„ Prezentul contract
de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical se încheie pe o perioadă de 3 ani” ”Prezentul contract de
administrare poate fi prelungit sau poate înceta, înainte de termen, în principal, în cazul neîndeplinirii indicatorilor specifici de
performanţă „ şi a prevederilor art.185 alin.5 din legea 95/2006 „La numirea în funcţie, şefii de secţie, de laborator şi de serviciu
medical vor încheia cu spitalul public, reprezentat de managerul acestuia, un contract de administrare cu o durată de 3 ani, în
cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi. Contractul de administrare poate fi prelungit sau, după caz, în
situaţia neîndeplinirii indicatorilor de performanţă asumaţi poate înceta înainte de termen. Acelaşi Ordin prevede „contractul de
administrare constituie act adiţional la contractul individual de muncă conform Legii 53/2003”
Cu toate acestea, Legea 95/2006 şi Ordinul MS nr. 320/2007 nu dispun concret care este perioada pentru care
poate fi prelungit contractul de administrare al şefului de secţie.
În situaţia Contractelor de administrare încheiate cu membrii Comitetului Director este specificata perioada maximă de
prelungire a acestora conform prevederilor art. 181 alin.5 din
Legea 95/2006 ....... ................. Contractul de administrare pote fi prelungit la încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, de
maximum două ori, perioada în care se organizează concursul de ocupare a funcţiei. Contractul de administrare poate înceta
înainte de termen în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de acesta întrucât nu exista o prevedere legală cu privire la
prelungirea contractul de administrare pentru şefii de secţii, consider că nu este ilegală prelungirea acestora.”
Susținerile doamnei Iacob Valeria șeful serviciu RUNOS, nu modifică constatarea comisiei de control referitor la
încheierea contractelor de administrare. Cu referire la o situație similară exemplului dat de doamna Iacob Valeria șef serviciu
RUNOS, respectiv la contractele de administrare încheiate de managerul spitalului cu doamna dr. Dragu Roxana, Direcția
Generală Juridică și Resurse Umane/MS, în adresa nr. 57408/20.10.2017, arată următoarele:
„Contractele de administrare sunt încheiate de manager cu şefii de secţii în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.95/2006,
în forma în vigoare de la data încheierii. Pentru contractul de administrare cu nr. 6203/10.06.2008, norma aplicabilă din Legea nr.
95/2006 este art. 184:
(1) Secţiile, laboratoarele şi serviciile medicale ale spitalului public sunt conduse de un şef de secţie, şef de laborator sau,
după caz, şef de serviciu. Aceste funcţii se ocupă prin concurs sau examen, după caz, în condiţiile legii, organizat conform
normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
(2) în spitalele publice funcţiile de şef de secţie, şef de laborator, farmacist-şef, asistent medical şef sunt funcţii de
conducere şi vor putea fi ocupate numai de medici, farmacişti, biologi, chimişti şi biochimişti sau, după caz, asistenţi medicali, cu
o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea respectivă.
(3) Şefii de secţie au ca atribuţii îndrumarea şi realizarea activităţii de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei
respective şi răspund de calitatea actului medical, precum şi atribuţiile asumate prin contractul de administrare.
La numirea în funcţie, şefii de secţie, de laborator sau de serviciu vor încheia cu spitalul public, reprezentat de managerul
acestuia, un contract de administrare cu o durată de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatori specifici de performanţă.
Contractul de administrare poate fi prelungit şi poate înceta înainte de termen, în principal, în cazul neîndeplinirii indicatorilor
specifici de performanţă. Pe perioada existenţei contractului de administrare, eventualul contract individual de muncă se
suspendă. Conţinutul contractului şi metodologia de încheiere a acestuia se vor stabili prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
Dacă şeful de secţie selectat prin concurs se află în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat să le
înlăture în termen de maximum 30 de zile sub sancţiunea rezilierii unilaterale a contractului de administrare.
Pentru contractul de administrare cu nr. 9695/21.09.2012, norma aplicabilă din Legea nr. 95/2006 este art. 184: ”(1)
Secţiile, laboratoarele şi serviciile medicale ale spitalului public sunt conduse de un şef de secţie, şef de laborator sau, după caz,
şef de serviciu. Aceste funcţii se ocupă prin concurs sau examen, după caz, în condiţiile legii, organizat conform normelor aprobate
prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
(2) în spitalele publice funcţiile de şef de secţie, şef de laborator, farmacist-şef, asistent medical şef sunt funcţii de
conducere şi vor putea fi ocupate numai de medici, farmacişti, biologi, chimişti şi biochimişti sau, după caz, asistenţi medicali, cu
o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea respectivă.
(3) Şefii de secţie au ca atribuţii îndrumarea şi realizarea activităţii de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei
respective şi răspund de calitatea actului medical, precum şi atribuţiile asumate prin contractul de administrare.
(4) La numirea în funcţie, şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical vor încheia cu spitalul public, reprezentat de
managerul acestuia, un contract de administrare cu o durată de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de
performanţă asumaţi. Contractul de administrare poate fi prelungit sau, după caz, în situaţia neîndeplinirii indicatorilor de
performanţă asumaţi poate înceta înainte de termen. Dacă şeful de secţie, de laborator sau de serviciu medical selectat prin
concurs se află în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat să le înlăture în termen de maximum 30
de zile de la apariţia acestora. În caz contrar, contractul de administrare este reziliat de plin drept”.
Pentru contractul de administrare cu nr.10818/30.09.2015, norma aplicabilă din Legea nr. 95/2006 republicată la 31
decembrie 2015, este art.185 ce prevede:
”(1) Secţiile, laboratoarele şi serviciile medicale ale spitalului public sunt conduse de un şef de secţie, şef de laborator
sau, după caz, şef de serviciu. Aceste funcţii se ocupă prin concurs sau examen, după caz, în condiţiile legii, organizat conform
normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
(2) În spitalele publice funcţiile de şef de secţie, şef de laborator, asistent medical şef sunt funcţii de conducere şi vor
putea fi ocupate numai de medici, biologi, chimişti şi biochimişti sau, după caz, asistenţi medicali, cu o vechime de cel puţin 5 ani
în specialitatea respectivă.
(3) Funcţia de farmacist-şef din spitalele publice se ocupă în condiţiile legii de către farmacişti cu minimum 2 ani de
experienţă profesională.
(4) Şefii de secţie au ca atribuţii îndrumarea şi realizarea activităţii de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei
respective şi răspund de calitatea actului medical, precum şi atribuţiile asumate prin contractul de administrare.
(5) La numirea în funcţie şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical vor încheia cu spitalul public, reprezentat de
managerul acestuia, un contract de administrare cu o durată de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă
asumaţi. Contractul de administrare poate fi prelungit sau, după caz, în situaţia neîndeplinirii indicatorilor de performanţă asumaţi
poate înceta înainte de termen. Dacă şeful de secţie, de laborator sau de serviciu medical selectat prin concurs se află în stare
de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat să le înlăture în termen de maximum 30 de zile de la apariţia
acestora. În caz contrar, contractul de administrare este reziliat de plin drept.
(6) Calitatea de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu medical este compatibilă cu funcţia de cadru didactic
universitar.
(7) În spitalele clinice, secţiile, laboratoarele şi serviciile medicale clinice funcţia de şef de secţie, şef de laborator,
şef de serviciu medical şi director medical se ocupă de cadrul didactic recomandat de senatul instituţiei de învăţământ
medical superior în cauză, cu aprobarea managerului şi cu avizul consiliului de administraţie al spitalului.
S-a mai constatat faptul că în cuprinsul contactelor de administrare aflate în derulare la data controlului, nu sunt
prevăzuți indicatorii de performanță asumați de ambele părți semnatare ale contractului, fapt ce reprezintă nerespectarea
prevederilor art. 185 alin.(5) din Legea nr. 95/2006 republicată și implicit încetarea contractului înainte de termen,
mențiune făcută și de către doamna Ene Delia Patricia managerul unității sanitare, în nota de relații data nr. 18396/18.10.2017.
Prevederi legale nerespectate: art.185 alin.(1) alin.(2) alin.(3) alin.(4) și alin.(5) din Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Persoane responsabile: Șef serviciu RUNOS și managerul unității sanitare.
e8) Alte aspecte sesizate de avertizorul de integritate din cadrul SCJU Ilfov
Domnul dr. Al Jashi Isam, medic primar obstetrică-ginecologie, este angajatul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov,
începând cu anul 2011 și până la finele anului 2013, domnul dr. Al Jashi Isam, a fost salariatul spitalului, în baza unor contracte
de muncă pe perioadă determinată, având funcția de medic primar în cadrul secției obstetrică-ginecologie, iar începând cu data
de 16.12.2013 deține funcția de Cercetător Științific gradul III, cu normă întreagă, în cadrul Nucleului de Cercetare, în baza
contractului individual de muncă nr. 8105/16.12.2013, pe perioadă nedeterminată. Medicii încadrați pe funcții de cercetare au
dreptul, dar nu obligația, de a efectua gărzi plătite, în afara programului de la normă de bază, în specialitatea în care sunt confirmați
prin ordin al ministrului sănătății.
Programul gărzilor la nivelul fiecărei unități sanitare se întocmește lunar de către conducerea secțiilor, laboratoarelor și a
compartimentelor respective și se aprobă de cître conducerea unității sanitare conform prevederilor art. 44 alin. (1) din Ordinul
MS nr. 870/2004, cu modificările și completările ulterioare.
În legătură cu faptul că dr. Al Jashi Isam ar putea efectua activitate medicală în cadrul secției menționăm faptul că în
conformitate cu prevederile art. 29 din Legea 153/2017:
(1) În cazuri excepţionale, posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice de predare, funcţiilor de specialitate
medico-sanitară şi asistenţă socială şi funcţiilor de specialitate artistică pot fi ocupate şi prin cumul de funcţii de personal angajat,
cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcţii şi a celor referitoare la ocuparea posturilor vacanţe, în condiţiile
prevăzute la alin. (2).
(2) Posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice de predare, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi
asistenţă socială şi funcţiilor de specialitate artistică, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către
persoane din aceeaşi unitate şi numai în condiţiile în care programul funcţiei cumulate nu se suprapune celui corespunzător
funcţiei de bază. În astfel de situaţii nu sunt aplicabile prevederile art. 16.
De asemenea, Direcția generală resurse umane juridic și contencios, prin adresa nr. 14537/28.03.2017 a informat pe dl.
dr. Al Jashi Isam asupra faptului că :
“ Medicii încadrați pe funcții de cercetare, pot ocupa prin cumul de funcții un post vacant său temporar vacant de medic pe grade
profesionale. ”
Totodată, în Ordinul MS nr. 215/2002 la Art. 1 lit. A se specifica:
“ Cercetarea științifică medicală clinică reprezintă activitatea de cercetare medicală asociată cu acordarea de servicii medicale.”
Având în vedere cele de mai mai de sus, rezultă faptul că dr.Al Jashi Isam poate acorda servicii medicale, cu respectarea
prevederilor legale.
Referitor la posibilul prejudiciu de peste 2,3 milioane lei adus CASJ Ilfov în perioada 2013-2016, specificat în sesizarea
avertizorului de integritate, acest aspect a fost verificat la un control anterior al Ministerului Sănătății, în urma căruia a fost încheiat
Raportul de control nr. FB2063/09.03.2017, din care a rezultat că debitul în sumă de 301.389,89 lei, comunicat spitalului de
Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov cu adresa nr. 8249/18.03.2016 a reprezentat contravaloarea serviciilor medicale spitalicești
în regim de spitalizare continuă (DRG) în sumă de 207.372,07 lei, acordate de către domnul dr. Al Jashi Isam și plăți accesorii în
sumă de 94.017, 82 lei. De asemenea în raportul menționat mai sus se precizează:
“- În mod eronat contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov pentru anii 2014-2015, a fost majorat eronat la solicitarea
fostului manager al spitalului cu sumele reprezentând contravaloarea serviciilor medicale prestate de către domnul dr. Al Jashi
Isam, pentru prestarea de servicii medicale de ginecologie, întrucât funcția de bază deținută la spital este de cercetător științific
la nucleul de cercetare, iar legislația în vigoare nu permite prestarea de activități medicale;
- Prin actul adițional nr. 260 AS, la contractul de servicii medicale spitaliceşti, a fost diminuat contactul încheiat cu Casa de
Asigurări de Sănătate pentru anii 2014-2015, cu serviciile medicale prestate de către domnul dr. Al Jashi Isam;
- Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov cu adresa nr. 8249/18.03.2016, a transmis o notificare Spitalului Clinic Județean de
Urgență Ilfov, în vederea achitării unui debit în sumă de 301.389, 89 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor medicale spitalicești
în regim de spitalizare continuă (DRG) în sumă de 207.372,07 lei , acordate de către domnul dr. Al Jashi Isam și plăți accesorii în
sumă de 94.017, 82 lei.
- Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov, cu adresa nr. 4150/08.04.2016, a solicitat Casei de Asigurări de
Sănătate Ilfov eșalonarea în șase rate egale a sumei de 301.389,89 lei, începând cu luna curentă, până în ultima zi lucrătoare a
lunii.
- Prin stornarea contravalorii serviciilor medicale realizate de către domnul dr. Al Jashi Isam și emiterea facturilor
în roşu a contravalorii acestora, a fost diminuat astfel contractul încheiat de către spital cu Casa de Asigurări de Sănătate
Ilfov, intrându-se astfel în legalitate;
- Unitatea sanitară nu s-a înregistrat în evidența contabilă cu debitul în sumă de 301.389, 89 lei, în contul de ordine și
evidență decontări din operațiuni în curs de clarificare;
- Nu se poate lua în calcul recuperarea contravalorii medicamentelor și materialelor sanitare utilizate în actul medical de
către domnul dr. Al Jashi Isam, având în vedere faptul că oricum, pacientelor trebuia să li se asigure serviciile medicale furnizate
de către celelalte cadre medicale de specialitate din cadrul secției de obstetrică-ginecologie”, de unde rezultă faptul că serviciile
medicale au fost prestate și efectuate.
Măsuri:
1. Se va urmări respectarea prevederilor art.185 alin.(1) alin.(2) alin.(3) alin.(4) și alin.(5) din Legea nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la încetarea contractelor de
administrare, încheiate fără respectarea prevederilor legale, la nivelul secțiilor Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.
Termen: imediat de la primirea prezentului raport de control;
Răspund. managerul și șeful serviciului RUNOS al SCJU Ilfov
2. Sesizarea Curții de Conturi a României/Camera de Conturi Ilfov cu privire la posibile acte de încălcare a prevederilor
legale în vigoare, privind încheierea și derularea contractelor de administrare încheiate fără respectarea prevederilor legale, la
nivelul secțiilor Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov
Termen: Odată cu aprobarea prezentului raport de control;
Răspunde: Direcția Control și Integritate - Serviciul Control
Notă: Pe timpul desfășurării controlului nu a fost perturbată activitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.
Aspectele menționate în prezentul raport au fost verificate prin sondaj, fapt ce nu garantează inexistenţa şi a altor neconformităţi
în afara celor menţionate.
Prezentul raport de control conține 3 (trei) recomandări ale Ministerului Sănătății către conducerea Consiliului Județean
Ilfov. Valorificarea raportului de control se va face către: Consiliul Județean Ilfov, Direcția de Sănătate Publică Ilfov, Spitalul Clinic
Județean Ilfov și Curtea de Conturi a României.