Sunteți pe pagina 1din 80

PARTEA I

Anul 173 (XVII) — Nr. 418 bis LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE Miercuri, 18 mai 2005

SUMAR

Pagina

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i


turismului nr. 176/2005 privind aprobarea Reglement„rii
tehnice îNormativ pentru proiectarea, executarea,
verificarea ∫i exploatarea instala˛iilor electrice Ón zone
cu pericol de explozie“, indicativ NP 099-04 .................. 2–80

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE A D M I N I S T R A fi I E I PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
privind aprobarea Reglement„rii tehnice îNormativ pentru proiectarea, executarea, verificarea
∫i exploatarea instala˛iilor electrice Ón zone cu pericol de explozie“, indicativ NP 099-04*)
Œn conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Procesul-verbal de avizare nr. 20 din 24 aprilie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate —
CTS 11 ∫i Avizul nr. 1 din 20 ianuarie 2004 al Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari din Ministerul
Administra˛iei ∫i Internelor,

ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:


Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îNormativ Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
pentru proiectarea, executarea, verificarea ∫i exploatarea al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare Ón termen de
instala˛iilor electrice Ón zone cu pericol de explozie“, 30 de zile de la data public„rii.
indicativ NP 099-04, elaborat„ de Universitatea Tehnic„ de Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului
Construc˛ii Bucure∫ti — UTCB, prev„zut„ Ón anexa care ordin, orice dispozi˛ii contrare Ó∫i Ónceteaz„
face parte integrant„ din prezentul ordin. aplicabilitatea.
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucure∫ti, 15 februarie 2005.
Nr. 176.

*) Ordinul nr. 176/2005 a fost publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 418 din 18 mai 2005 ∫i este reprodus ∫i Ón acest num„r bis.
2 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
ANEX√*)
NORMATIV
PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA, VERIFICAREA ™I EXPLOATAREA INSTALAfiIILOR ELECTRICE
ŒN ZONE CU PERICOL DE EXPLOZIE
INDICATIV NP 099-04
(revizuire ID 17-1986)

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.


MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 3
4 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 5
6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 7
8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 9
10 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 11
12 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 13
14 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 15
16 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 17
18 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 19
20 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 21
22 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 23
24 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 25
26 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 27
28 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 29
30 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 31
32 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 33
34 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 35
36 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 37
38 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 39
40 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 41
42 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 43
44 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 45
46 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 47
48 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 49
50 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 51
52 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 53
54 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 55
56 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 57
58 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 59
60 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 61
62 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 63
64 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 65
66 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 67
68 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 69
70 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 71
72 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 73
74 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
ANEXA Nr. 1
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 75
76 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 77
78 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
ANEXA Nr. 2

ANEXA Nr. 3
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005 79

ANEXA Nr. 4
80 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 418 bis/18.V.2005
ANEXA Nr. 5

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
&JUYDGY|030169]
Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 418 bis/18.V.2005 con˛ine 80 de pagini. Pre˛ul: 187.000 lei vechi/18,70 lei noi ISSN 1453—4495

Acest num„r al Monitorului Oficial al Rom‚niei a fost tip„rit Ón afara abonamentului.