Sunteți pe pagina 1din 73

SOCIETATEA NATIONALA A LIGNITULUI OLTENIA-S.A.

TG-JIU EXEMPLAR
EXPLOATAREA MINIERA DE CARIERE BERBESTI nr.__
ORAŞ BERBEŞTI JUDEŢUL VÂLCEA
Nr.___________din________________2006

INSPECTOR ŞEF PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL


AL INSPECTORATULI PENTRU PENTRU SITUAŢI DE URGENŢĂ AL
SITUAŢII DE URGENŢĂ,, GENERAL ORAŞULUI BERBEŞTI
MAGHERU,,AL JUDEŢULUI VÂLCEA PRIMAR,
COLONEL,
SOCIETATEA NATIONALA A LIGNITULUI OLTENIA-S.A.TG-JIU EX.NR__
EXPLOATAREA MINIERA DE CARIERE BERBESTI
ORAŞ BERBEŞTI JUDEŢUL VÂLCEA

Nr.___________din________________2006

CAPITOLUL I.

Planul de apărare împotriva reducerii unei


situaţii de urgenţă specifice este întocmit conform Legii
nr. 481/2004 privind protecţia civilă; Ordonanţei
Guvernului nr.21/2004 aprobată prin Legea nr.15/2005
privind sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă şi a Ordinelor Ministerului Transporturilor
Construcţiilor şi Turismului nr.1995 din 18 nov. 2005 şi
Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.1160 din 30
ianuarie 2006

Scop, definiţie ;
Planul operativ de apărare în cazul producerii
unui dezastru specific, este documentul pe baza căruia se
realizează măsurile şi acţiunile tehnice şi organizatorice,
preventive de pregătire şi intervenţie, în vederea conducerii
unitare a acestora.
- Obiectivul , îl constituie stabilirea măsurilor şi acţiunilor
de prevenire, pregătire, protecţie şi intervenţie în cazul unor
dezastre specifice în vederea limitării şi înlăturării efectelor
produse de acestea asupra ,salariaţilor, populaţiei, bunurilor
de orice fel şi revenirii la normal a activităţii economice.
- Caracteristicile zonelor cu risc ridicat;
Zonele cu risc natural sunt arealele delimitate
geografic, în interiorul cărora există un potenţial de producere
a unor fenomene naturale distructive , care pot afecta
populaţia, activităţi umane ,mediu natural şi cel
construit şi pot produce pagube şi victime umane.

a) zonele cu risc seismic ridicat sunt cele pentru care


intensitatea
seismică în grade MSK depăşeşte VII.
În conformitate cu prevederile legii nr.575/ 22.oct.2001
privind aprobarea Planurilor de amenajare a teritoriului
naţional secţiunea V-a zone de risc natural, Exploatarea
Minieră de Cariere Berbeşti desfăşoară activităţi
economice în arealul unităţii administrative- teritoriale urbane
(oraşul Berbeşti) şi rurale Comunele învecinate amplasate în
zona pentru care intensitatea seismică, echivalată pe baza
parametrilor de calcul privind zonarea seismică a României
este minim VII (exprimată în grade MSK).
b) zone cu risc ridicat la alunecări de teren sunt acele
zone indicate în Legea nr.575/22.10.2001 privind aprobarea
Planului de Amenajare a Teritoriului- secţiunea V-a – Zone de
risc natural.
Prin alunecarea de teren se înţelege deplasarea
rocilor şi/sau a masivelor de pământ care formează versanţii
unor munţi sau dealuri, a pantelor unor lucrări de
hidroamelioraţii sau a altor lucrări funciare,a depozitării
sterilului ca urmare a unor lucrări miniere, ce prin acumulări
masive de apă sau prin ploi torenţiale se pot produce
fenomene de alunecare a terenului şi pot produce victime
umane sau pagube materiale.
Având în vedere prevederile Legii nr. 575/22.10.2001
art 3.alin 2; art.7 şi ca urmare a modificărilor survenite în
arealul zonelor de deal de pe teritoriul oraşului Berbeşti şi a
satelor componente cât şi a Comunelor Alunu şi Mateeşti ,
sunt stabilite zone de risc natural alunecările produse în
Berbeşti şi comunele Alunu şi Mateeşti. O parte din arealul
zonelor de alunecare de teren din locurile menţionate se
regăsesc zone şi în perimetrul Exploatării Miniere de Cariere
Berbeşti ( Cariera Panga, Berbeşti vest,Sector. I Cariera Olteţ ,
Haldă exetrioară jigăi-Tg-Gînguleşti.)

CAPITOLUL II.

În conformitate cu art.48 din regulamentul privind pervenirea şi gestionarea


situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremur şi/sau alunecări de teren,
aprobat prin ordinul MTCT nr.1995/2005 şi a Ordinului MAI nr.1160/2006,
operatorii economoci au următoarele obligaţii:

a) elaboreaza planuri proprii de aparare in caz de situaţii de urgenţă specifică si


le supun spre aprobare structurilor ierarhic superioare din cadrul Sistemului Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă ;
b) constituie mijloacele materiale necesare pentru interventie si le mentin in stare
operativa;
c) organizeaza instiintarea si alarmarea salariatilor pentru apararea impotriva
efectelor unui situaţii de urgenţă specifice ;
d) respecta normele si normativele specifice, emise de organele competente,
privitoare la amplasarea, proiectarea si executia instalatiilor si constructiilor de orice
natura;
e) exploateaza, utilizeaza si intretin instalatiile, cladirile, constructiile de orice
natura si respecta normele si normativele specifice;
f) realizeaza retelele de monitorizare si control cu aparatura specifica pentru
apararea in caz de dezastre; intocmesc scheme de instiintare in caz de pericol si asigura
functionarea mijloacelor de transmisiuni, alarmare, aflate in dotare;
g) tin evidenta mijloacelor tehnice, a utilajelor si a aparaturii ce pot fi folosite in
caz de situaţii de urgenţă specifică si,in caz de necesitate, pun la dispozitia comitetului
judetean datele necesare;
h) intocmesc si actualizeaza, dupa caz, planurile constructiilor etajate, retelelor
utilitare si spatiilor subterane proprii folosite pentru protectia populatiei si le inainteaza
organelor inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene ;
i) asigura accesul la obiectivele periclitate si executa lucrari si servicii de interes
public in situatii de de urgenţă specifice, din dispozitia comitetelor judeţene ;
a) Structuri organizatorice .
În cadrul Exploatării Miniere de Cariere Berbeşti este constituită Celula de
Urgenţă, nominalizată prin dispoziţia directorului nr.159/ 11.05.2006, are un regulament
de organizare şi funcţionare şi poate fi reactualizată ori de câte ori apar modificări în
structura organizatorică a unităţii având în componenţă membri pe domenii de activitate
necesare protecţiei civile.
Din Celula de Urgenţă fac parte persoane cu funcţii de răspundere din cadrul
E.M.C.Berbeşti , specialişti în domeniul minier, geologic, topo şi alte cadre, pentru care
se precizează funcţia în unitate, locul de muncă numerele de telefon şi adresele
personalului care se actualizează de câte ori apar modificări în structura organizatorică a

unităţii, pentru fiecare membru din celulă, astfel încât oricând situaţia impune pot fi
anunţaţi pentru prezenţa la serviciu în situaţii deosebite.
Tabelul cu componenţa nominală a Celulei de Urgenţă a E.M.C.Berbeşti se găseşte
în Planul de înştiinţare şi alarmare în situaţii de urgenţă existent la Dispeceratul unităţii,
şi la Secretariatul tehnic cu activitate temporară din cadrul Celulei de urgenţă unde se
arhivează toate documentaţiile.
Secretariatul tehnic al Celulei de urgenţă cuprinde compartimente specifice
gestionării situaţiilor de urgenţă, în vederea îndeplinirii funcţiilor de monitorizare,
evaluare, înştiinţare , alarmare, alertare după caz şi coordonarea tehnică operaţională a
intervenţiei pe domenii de competenţă.(energetic, tehnic, minier, protecţia muncii şi
mediului, investiţii, resurse umane, comercial-asigurare logistică etc.)
b) Responsabilităţi.
Celula de urgenţă, organizează, coordonează şi controlează acţiunile şi măsurile de
prevenire, pregătire, protecţie şi intervenţie, denumite în continuare acţiuni şi măsuri de
apărare împotriva efectelor unei situaţii de urgenţă specifice ( cutremur şi/sau alunecări
de teren.)
c) Centrul de conducere a acţiunilor.
Conducerea acţiunilor celulei de urgenţă se realizează din locul de conducere situat
la sediul E.M.C.Berbeşti şi este exercitat de către directorul unităţii .
d) Planificarea acţiunii.
În cazul unui eveniment major, resimţit de populaţie şi salariaţi şi comunicat prin
mass-media , cu potenţiale pierderi umane şi pagube materiale la nivel naţional, zonal
sau local, directorul unităţii- seful Celulei de urgenţă şi inspectorul de protecţie civilă se
autosesizează şi se prezintă de urgenţă la unitate.
Funcţie de natura şi amploarea fenomenului natural produs în cadrul teritoriului
de competenţă al Exploatării miniere de cariere Berbeşti ( Cariera Berbeşti şi Cariera
Olteţ-Alunu) , inspectorul de protecţie civilă având în vedere dispoziţia directorului
procedează astfel:
- informează Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă
prin Centrul Operaţional Judeţean şi Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la
telefoanele : 731880 ;982; 748201 ;981 şi Fax 731099;748202 cît şi la nr. 112.
Propune după caz :
- înştiinţarea şi alarmarea membrilor celulei de urgenţă ;
- constituirea din punct de vedere tehnic a acţiunilor
membrilor celulei pentru situaţi de urgenţă.

CAPITOLUL III

A. Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-


intervenţie.
a) Măsuri şi acţiuni în perioada de prevenire a unei
situaţii de urgenţă specifice.
PREDEZASTRU
Activităţiile din această fază se desfăşoară cu scopul de a asigura : realizarea şi
aplicarea măsurilor /acţiunilor de previziune (prognoză) şi prevenirea urmărilor
dezastrelor; protecţia salariaţilor, bunurilor şi valorilor materiale ; concepţia şi condiţiile
de realizare a intervenţiei; acţiunile pe termen lung.
Activităţii :
1. indentificarea, localizarea şi inventarierea surselor de risc pe baza : studiului
zonei seismice;
2. urmărirea evitării efectelor distructive prin: analiza amplasamentelor şi a
condiţiilor existente; restricţii asupra activităţilor în zonele de risc adoptării sistemelor de
notificare –informare, supraveghere şi control .
3. evaluarea riscului şi urmării (amplorii) cutremurelor şi alunecărilor de teren
având în vedere: frecvenţa şi caracteristicile probabile ; stabilirea /determinarea
vulnerabilităţii ;
4. urmărirea realizării unor măsuri şi acţiuni de corecţie a caracteristicilor şi
condiţiilor de funcţionare/exploatare în vederea diminuării şi eliminării vulnerabilităţii
prin: consolidare şi refacere; re utilizare şi re tehnologizare; investiţii noi în locul celor
vulnerabile, care nu se mai pot corecta;
5. realizarea, completarea şi adoptarea structurilor organizatorice(şefi,
inspectori, comisii, formaţii, unităţi etc.) la toate nivelurile care să asigure planificarea,
conducerea şi coordonarea activităţilor în situaţii de urgenţă : stabilirea structurilor
organizatorice; încadrarea cu personal corespunzător.
6. elaborarea concepţiei de realizare a acţiunilor de protecţie -intervenţie prin:
identificarea acţiunilor de protecţie – intervenţie pe tipuri de risc; elaborarea concepţiei
de desfăşurarea acţiunilor de intervenţie, a celorlalte documente de conducere; elaborarea
măsurilor de asigurare logistică a acţiunilor de intervenţie; stabilirea responsabilităţilor şi
a măsurilor pentru întreaga structură organizatorică;
7. asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare funcţionării sistemului
de protecţie – intervenţie: stabilirea necesarului de resurse materiale şi financiare;
stabilirea căilor şi modalităţilor de asigurare a resurselor; planificarea acestora
8. asigurarea instruirii/pregătirii/ antrenării arganismelor /organelor de
conducere şi execuţie destinate intervenţiei în situaţii de urgenţă şi a populaţiei:
stabilirea categoriilor de organisme şi personal care trebuie instruite şi pregătite;
elaborarea planurilor de pregătire; stabilirea formelor de instruire/pregătire; asigurarea
resurselor materiale şi financiare necesare; desfăşurarea instruirii/ pregătirii/ antrenării
organelor de conducere şi de execuţie, precum şi a populaţiei
9. stabilirea regulilor de comportare pentru realizarea acţiunilor de protecţie-
intervenţii , pe etape: stabilirea domeniului şi scopului acestor reguli; elaborarea regulilor
de comportare; stabilirea unor limite şi valori de referinţă pentru risc şi vulnerabilitate
Prevenirea.
În scopul reducerii gravităţii consecinţelor evenimentului precum şi pentru a
elimina sau diminua pericolul unei eventuale situaţii de urgenţă se vor realiza următoarele
acţiuni de PREVENIRE:
- Evitarea – prin respectarea criteriilor privind amplasarea şi construirea în zona de
risc, respectarea normativelor de proiectare, execuţie şi exploatare;
- Minimizarea – prin realizarea unor construcţii, consolidări, amenajări, dotări
suplimentare destinate să reducă riscul:
- Corectarea – prin realizarea unor amenajări, consolidări, completarea condiţiilor de
mediu care să diminueze efectele;
- Realizarea structurilor organizatorice necesare desfăşurării acţiunilor de protecţie-
intervenţie;
- Asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare;
- Întocmirea planului de protecţie şi intervenţie pe tipuri de risc ;
- Instruirea şi educarea formaţiunilor care vor desfăşura acţiuni de protecţie-
intervenţie şi a salariaţilor privind modul de comportare
Protecţia.
Pentru a asigura PROTECŢIA, în etapa PREDEZASTRU se vor realiza
următoarele
măsuri şi acţiuni: - înştiinţarea; - informarea; - alarmarea; - protecţia individuală ; -
protecţia colectivă; - profilaxia – pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi declanşarea unor
epidemii şi epizootii; - organizarea şi planificarea asistenţei medicale; - supraveghere şi
control; - protecţia bunurilor, valorilor materiale şi a animalelor; - respectarea regulilor de
comportare privind protecţia individuală şi colectivă.

IDENTIFICAREA ŞI DELIMITAREA ZONELOR DE RISC


1. Identificarea în detaliu, delimitarea geografică a zonelor cu risc natural
la cutremure şi/ sau alunecări de teren.
În conformitate cu prevederile legii nr.575/ 22.oct.2001 privind aprobarea
Planurilor de amenajare a teritoriului naţional secţiunea V-a zone de risc natural,
Exploatarea Minieră de Cariere Berbeşti desfăşoară activităţi în arealul unităţii
administrative- teritoriale urbane (oraşul Berbeşti) şi rurale Comunele învecinate
( Mateeşti, Alunu, Sineşti) amplasate în zona pentru care intensitatea seismică, echivalată
pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismică a României este minim VII
(exprimată în grade MSK).
Elementele supuse riscurilor de cutremur sunt construcţiile celor două sedii
administrative ale E.M.C.Berbeşti –sediul de la Berbeşti şi sediul de la Cariera Olteţ,
turnul de antene radio şi dispecerizare, existent în spatele sediului administrativ
de la Berbeşti, excavatoarele de mare capacitate de la cele două cariere de
producţie ,Cariera Panga şi Cariera Olteţ.
zone cu risc ridicat la alunecări de teren
Alunecările de teren sunt fenomene geodinamice de modificare a
reliefului, cu caracter în general lent şi periodic, prin care se stabileşte echilibrul natural
al versanţilor şi taluzurilor. Atuncţi când se produc pe neaşteptate, în funcţie de
amplasarea lor, alunecările de teren pot produce pierderi de vieţi omeneşti şi importante
pagube materiale.
Alunecările de teren se referă atât la versanţi cât şi la taluzuri. Versanţii şi
taluzurile, aflându-se sub acţiunea simultană sau succesivă a mai multor cauze care tind
să modifice echilibrul de forţe existente în masiv, cedează în cele din urmă, formându-se
astfel o alunecare de etren, care crează pentru o anumită perioadă de timp o nouă stare de
echilibru a versantului sau a taluzului respectiv.
Fenomenele de alunecare a taluzului au loc, de regulă, atunci când e distrus
echilibrul local sau de ansamblu dintre forţele care solicită taluzurile şi forţele inferioare
de rezistenţă care se opun alunecării, sub acţiunea unor factori interni sau externi, naturali
sau artificiali.
Şocurile seismice datorate cutremurelor , exercită de regulă asupra taluzurilor atât
forţe verticale, cât şi orizontale care pot genera alunecare.
Zonele stabilite prin Legea nr.575/22.10.2001 privind aprobarea Planului de
Amenajare a Teritoriului- secţiunea V-a – Zone de risc natural unde ne regăsim ca zone
cu potenţial ridicat de alunecări de teren datorită configuraţiei geografice a reliefului
( majoritatea sectoarelor de producţie şi locurile de muncă se află în zonă deluroasă)
există riscul de alunecare şi datorită instabilităţi haldelor de steril rezultate din
depozitarea sterilului ca urmare a procesului de descopertă, transport şi depozitare a
sterilului în vederea extragerii lignitului, a infiltraţiilor de apă datorită precipitaţiilor
ambudente şi a tasării naturale ale acestora.
Deoarece apa este una din principalele cauze care determină alunecările de teren şi
taluzuri, drenarea corespunzătoare acesteia reprezintă o măsură foarte eficientă de
stabilizare a alunecărilor. Prin drenarea apelor de suprafaţă se reduce sau chiar se evită
procesul de înmuiere al rocilor, proces care le modifică acestora proprietăţile fizico-
mecanice. Pentru realizarea drenării apelor de suprafaţă este necesară nivelarea suprafeţei
alunecării şi a zonelor vecine şi construirea drenurilor de scurgere a apei.
Nivelarea constă în umplerea crăpăturilor şi a zonelor depresionare, împiedicându-
se astfel acumularea apei pe suprafaţa terenului, ceea ce conduce la reducerea infiltraţiilor
în masiv.
Prin drenare se urmăreşte evitarea pătrunderii apelor de suprafaţă în zona
alunecărilor. Aceste lucrări trebuie să fie independente, pentru a se putea asigura
scurgerea apei şi în eventualitatea unor reactivări de alunecări, recomandându-se
executarea în zone stabile. Pentru prevenirea fenomenelor de eroziune, panta canalelor nu
va depăşi valoarea de 2 %.
Având în vedere prevederile Legii nr. 575/22.10.2001 art 3.alin 2; art.7 şi ca
urmare a modificărilor survenite în arealul zonelor de deal de pe teritoriul oraşului
Berbeşti şi a satelor componente cât şi a Comunelor Alunu şi Mateeşti , sunt stabilite
zone de risc natural alunecările produse în Localitatea Berbeşti şi comunele Alunu şi
Mateeşti. O parte din arealul zonelor de alunecare de teren din locurile menţionate se
regăsesc zone şi în perimetrul Exploatării Miniere de Cariere Berbeşti ( Cariera Panga,
Berbeşti vest, Sector. I Cariera Olteţ , Haldă exetrioară jigăi-Tg-Gînguleşti.)
2. Actualizarea permanentă a Celulei pentru situaţii de urgenţă.Această
activitate se realizează anual şi ori de cîte ori situaţia o impune ;
3. Asigurarea şi verificarea periodică,a funcţionării fluxului informaţional –
decizional privind înştiinţarea, notificarea, transmiterea datelor, informaţiilor, precum şi a
prelucrării şi stocării acestora, transmiterii deciziilor de către factorii cu atribuţii şi
responsabilităţi în domeniu de către cei interesaţi; transmiterea informaţiilor şi a
deciziilor se realizează în conformitate cu schema fluxului informaţional-decizional –
anexa-
4. Culegerea şi sinteza de date referitoare la elementele determinante pentru
riscul seismic, situaţia elementelor de risc : construcţii , reţele, sectoare, salariaţi ,
precum şi riscul alunecărilor de teren , în zona de jurisdicţie, pentru a lua în considerare,
condiţiile locale scenariile credibile de dezastru

5.Inventarierea şi identificarea zonelor vulnerabile ;


6. Urmărirea evitării şi/sau reducerii efectelor distructive ale seismelor sau/ şi
alunecărilor de teren şi apariţia unor dezastre complementare prin realizarea unor măsuri
şi acţiuni de reducere a vulnerabilităţii în zonele de risc.
7.. Planificarea şi dezvoltarea măsurilor de limitare a riscului ce afectează căile
de transporturi rutiere şi feroviare interne, reţelele de alimentare cu apă, energie electrică,
opturarea rîurilor ca urmare a alunecărilor de teren şi creearea de lacuri de acumulare cu
apă ce pun în pericol construcţii şi bunuri materiale.
8. Protecţia capacităţilor de reacţie în situaţia de dezastru, a sistemelor de
comunicare, coordonare şi conducere, a spaţiilor de acces şi evacuare a spaţiilor de
adăpostire a salariaţilor şi sinistraţiilor a rezervelor de alimentare cu apă, medicamente,
alimente,energie electrică,combustibil,etc.
9. Încheierea unor planuri de colaborare pentru situaţii de urgenţă cu societăţile
care deţin utilaje pentru intervenţie la dezastru spacific, societăţi care au contracte de
prestări servicii încheiate cu E.M.C.Berbeşti şi desfăşoară activităţi în arealul
unităţii( S.C.T.P.S.U.T.-S.A.etc.).
10. Realizarea măsurilor privind activităţile de apărare în cazul situaţiilor de
urgenţă specifice prin:
- verificarea, nominalizarea şi actualizarea formaţiunilor şi mijloacelor de
intervenţie operativă – servicii şi formaţiuni de urgenţă ;
E.M.C.Berbeşti are organizate formaţiuni de protecţie civilă constituite
conform Legii Protecţiei Civile nr.481 di 08 nov.2004 art.10 alin.b. şi a art.28 alin 1.
punctul c. constând în:
- formaţiuni pentru asigurarea acţiunilor( cercetare,transmisiuni-alarmare);
- formaţiuni pentru intervenţie(deblocare- salvare, energetic, sanitar,
decontaminare) ;
- formaţiuni logistice

- asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare funcţionării sistemului de


protecţie şi intervenţie materializat în cadrul unităţii prin ,,Bugetul de protecţie civilă,, şi
prin ,,Planul asigurării cu resurse umane şi materiale pentr asigurarea funcţiilor de sprijin
asigurate de către MEC-SNLO-EMC Berbeşti, aprobat de organele competente..
- asigurarea instruirii şi pregătirii personalului din formaţiunile de protecţie
civilă , formaţiunile de pompieri şi salariaţi; Planul pregătirii de protecţie civilă al
E.M.C.Berbeşti ; Instructaje de pregătire a salariaţilor , desfăşurarea antrenamentelor şi
exerciţiilor de protecţie civilă;
- asigurarea înştiinţării, alarmării şi informării. În cadrul E.M.C.Berbeşti
înştiinţarea în situaţi de urgenţă specifice se face prin reaţeaua de radiotelefoane a
unităţii, a protecţiei civile şi prin telefonie. Alarmarea se face cu ajutorul sirenelor
electrice de alarmare care acoperă zona de audibilitate a 50% din suprafaţa perimetrelor
miniere în care lucrează personal salariat, potrivit hărţii cu zonele de audibilitate, iar
amplasarea acestora este reparizată astfel:
* O sirenă electrică de 5,5 Kw, amplasată pe sediul Exploatării Miniere
Berbeşti, care acoperă din punct de vedere al audibilităţii următoarele puncte de lucru ale
salariaţilor: sediul exploatării, atelier electromecanic, depozitul de cărbune şi sediul
firmelor prestatoare de servicii( MINPREST SERV – serviciul de pompieri ;
MEDSERVMIN- dispensar medical ; S.C.CAZARE – CANTINE-SA Berbeşti )
*O sirenă electrică de 5,5 Kw , amplasată pe sediul sectorului de producţie
Panga, care acoperă din punct de vedere al audibilităţii următoarele puncte de lucru:
excavator 01 ,excavator 02 şi excavator 03 Panga, abzeţer 1 Panga şi abzeţer 2 valea
Muncelului.
* O sirenă electrică de 3,5 Kw , amplasată pe sediul de lîngă Şantierul de
construcţii şi acoperă din punct de vedere al audibilităţii următoarele puncte de lucru:
Şantierul de construcţii, o parte din sectorul de producţie Berbeşti – vest, fluxul de
transport cărbune.
* O sirenă electrică de 5,5Kw montată pe sediul Carierei Olteţ-Alunu şi
acoperă din punct de vedere al audibilităţii următoarele puncte de lucru: sediul carierei
Olteţ-Alunu; depozitul de cărbune Alunu ; o parte din suprafaţa de lucru a sectorului 1
excavatoare şi parţial fluxul de transport steril.
-Verificarea , nominalizarea şi actualizarea unităţilor medicale care acoperă
ajutorul medical de urgenţă.
E.M.C.Berbeşti în situaţi de urgenţă specifice şi unităţile care deservesc pe linie
medicală salariaţii în prima urgenţă sunt următoarele:
a) Dispensarul Medical al E.M.C.Berbeşti deservit de 1 medic şi
asistente medicale angajate ale, S.C.MEDSERVMIN -SA Tg.-jiu , situat în incinta de
lingă sediul E.M.C.Berbeşti;
b) Spitalul Sineşti situat la o distanţă de aproximativ 7 Km de sediul
unităţii;
c) Spitalul Horezu situat în localitatea Horezu la o distanţă de 35Km de
sediul E.M.C,Berbeşti;
d) Spitalul Judeţean Vâlcea situat la o distanţă de 80 Km. faţă de
sediul E.M.C Berbeşti.
- Asigurarea asistenţei medicale şi a asistenţei medicale de urgenţă, a asistenţei
psihologice în zone de risc.
Asigurarea medicală de urgenţă este asigurată de către 1 medic, 4 asistente
medicale pentru Cariera Berbeşti şi 4 asistente medicale pentru Cariera Olteţ .
- Verificarea , nominalizarea şi actualizarea stocurilor de materiale de primă
necesitate: medicamente, apă minerală ,îmbrăcăminte şi încălţăminte , alimente cu
termen lung de conservare ,cazarmament etc.
Stocurile de materiale , se completează conform normelor de înzestrare şi dotare, în
limitele fondurilor disponibile ale E.M.C.Berbeşti. Sunt necesare asigurarea cu aceste
materiale în regim de urgenţă .
- Verificarea dotării cu mijloace de comunicaţii si starea de funcţionare a acestora.
Mijloacele de comunicare în cadrul E.M.C.Berbeşti se împart în :
a) mijloace de comunicare fir:- în cadrul unităţii sunt asigurate
legăturile fir cu toate sediile carierelor şi sectoarelor de producţie;
b) mijloace de comunicaţii radio;- care sunt înpărţite astfel :
- radiotelefoane pe frecvenţa unităţii şi sunt asigurate atât pentru
cadrele de conducere cât şi pentru şefii de sectoare şi maiştri acoperind întreaga zonă de
activitate a unităţii;
- radiotelefoane ce folosesc frecvenţa protecţiei civile şi sunt
asigurate pentru secretariatul tehnic al celulei de urgenţă civilă , cercetare etc. conform
normelor de înzestrare a comisiei şi formaţiunilor de protecţie civilă;
- Verificarea nominalizarea, actualizarea dotării magaziilor de protecţie civilă , pentru
echipamente, tehnică şi materiale de intervenţie în caz de dezastru conform reglementării
legislaţiei în vigoare;
Exploatarea Minieră de Cariere Berbeşti are amenajat spaţii de depozitare a
materialelor după cum urmează :
 pentru formaţiunile de protecţie civilă:
-1 Magazie pentru depozitarea materialelor de protecţie civilă , încăpere
care se structurează pe specialităţile : deblocare-salvare ; sanitar, protecţie antichimică,
construcţie existentă în spatele sediului E.M.C.Berbeşti
- Magazie de materiale strict necesare subunităţilor de serviciu de la Cariera
Berbeşti - încăpere existentă în spatele sediului E.M.C.Berbeşti ;
- Magazie de materiale strict necesare subunităţii de serviciu de la cariera Olteţ ,
încăpere situată la sediul Carierei Olteţ-Alunu.
Acestea sunt verificate , actualizate cu privire la necesarul de materiale iar
deficitul de tehnică şi materiale sunt centralizate şi supuse proiectului bugetului de
protecţie civilă , anual la capitolul ,, cheltuieli de capital,,.În urma verificărilor cu privire
la necesarul de materiale s-a constatat un deficit de tehnică şi materiale precizat
în,,Situaţia privind gradul de asigurare cu tehnică, aparatură şi materiale a structurilor
de protecţie civilă din cadrul unităţii.
În conformitate cu Normele de înzestrare cu tehnică şi materiale a formaţiunilor
de protecţie civilă aprobată prin decizia Primului Ministru nr. 57/1998, aceste materiale
sunt calculate în funcţie de organigrama de protecţie civilă a Exploatării Miniere
Berbeşti.
- Asigurarea supravieţuirii şi controlul situaţiei de pericol şi urgenţă în zonele de risc.
În perioada pre dezastru specific dar şi înainte de producerea unor alunecări de
teren, membrii Celulei pentru situaţii de urgenţă al unităţii şi personalul de
specialitate( biroul topo, Geo, investiţii , exproprieri , supraveghetorii de taluzuri,
dispecerii de la cariere )monitorizează şi ţin evidenţa mişcărilor privind alunecările şi
surpărilor de teren din apropierea excavatoarelor şi a haldeilor de steril în special ca
urmare a unor ploi abundente ce ar putea acumula apă si ar crea falii de alunecări de
teren.
- Instruirea salariaţilor si a populaţiei din zonele de risc, asupra regulilor de comportare
şi comunicare în cazul producerii unui dezastru.

B: Etapele de realizare a acţiunilor.


a) înştiinţarea si alertarea serviciilor care asigura primele masuri de intervenţie

(Formaţiuni de protecţie civilă ale EMC Berbeşti, formaţiunile civile de pompieri ai


SC.MINPREST.SERV.TG.-Jiu-Secţia Berbeşti, S.C.MEDSERV.MIN TG.-Jiu
-Dispensarul medical Berbeşti , S.C.Gardienii SRL- Departamentul Berbeşti, Biroul de
Politie Berbeşti ,Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă,,General Magheru,, al Judeţului
Vîlcea, Inspectoratul pentru protecţia mediului Vîlcea etc.);

b) izolarea zonei afectate de către S.C.Gardienii SRL-Detaşament Berbeşti;


c) cercetarea zonei afectate de către Grupa de cercetare de protecţie civilă;
d) cautarea si salvarea victimelor de către grupele de Deblocare –salvare de la

Cariera Berbeşti şi Cariera Olteţ;

e) organizarea primului ajutor de către grupele sanitare de protecţie civilă de la


Carierele Berbeşti şi Olteţ împreună cu SC MEDSEVMIN –Dispensar medical
Berbeşti şi Olteţ;
f) evacuarea zonei , conform Planului de evacuare şi a scenariilor din plan;
g) evaluarea riscului de extindere a dezastrului de către comisia numită de către
directorul unităţii;

C: Fazele de urgenţă a acţiunilor


-

ÎN TIMPUL DEZASTRULUI
Activităţile pe timpul producerii dezastrului se desfăşoară cu scopul de a asigura
avertizarea despre producerea evenimentului în vederea minimizării şi realizării
protecţiei.
Activităţii:
1. asigurarea înştinţării, informării şi alarmării prin : completarea şi
pregătirea mijloacelor de înştiinţare, informare şi alarmare; menţinerea în stare de
operativitate a sistemului de înştiinţare, informare şi alarmare; culegerea/primirea datelor
şi informaţiilor despre situaţia de urgenţă ; alarmarea, constituirea şi informarea
membrilor Celulei pentru Situaţii de Urgenţă precum şi a structurilor constituite pentru
intervenţie în vederea activării lor, raportarea datelor preliminare până la Secretariatul
tehnic permanent
2. analiza situaţiei create în urma producerii cutremurului şi alunecării de
teren prin: primirea/centralizarea datelor şi informaţiilor despre situaţia produsă;
supravegherea şi controlul surselor de risc; informarea membrilor Celulei pentru Situaţii
de Urgenţă în legătură cu situaţia creată; evaluarea pierderilor/distrugerilor provocate de
dezastru; stabilirea celor mai urgente măsuri de limitare a pierderilor/pagubelor,
cercetarea şi căutarea supravieţuitorilor; stabilirea necesarului de forţe şi mijloace pentru
lichidarea urmărilor dezastrului
3. luarea hotărârii pentru intervenţie prin: aprobarea rapoartelor de
documentare a membrilor Celulei pentru Situaţii de Urgenţă ; stabilirea
măsurilor , cu termene şi responsabilităţi precise; măsuri pentru funcţionarea
oportună a fluxului informaţional; redactarea dispoziţiunii / ordinului de intervenţie
pentru trecerea la aplicarea măsurilor de protecţie şi intervenţie stabilite şi transmiterea
acesteia la subunităţile EMC Berbeşti;
4. asigurarea protecţiei individuale : urmărirea realizării măsurilor şi acţiunilor ;
5. urmărirea asigurări măsurilor de protecţie colectivă (de grup): stabilirea
măsurilor şi acţiunilor de protecţie colectivă (de grup), urmărirea asigurării materiale a
acestora şi aplicarea corectă a acestora; aplicarea restricţiilor de acces, circulaţie şi
consum;
6. urmărirea asigurării acţiunilor de protecţie a salariaţilor, bunurilor materiale
prin: evacuare-relocare, asigurarea condiţiilor şi resurselor necesare evacuării şi relocării,
conform prevederilor planurilor de evacuare; desfăşurarea acţiunilor de evacuare şi
relocare
7. limitarea împiedicării extinderii precum şi înlăturarea urmărilor situaţiei de
urgenţă ; se vor realiza măsuri şi acţiuni de PROTECŢIE INDIVIDUALĂ, de GRUP,
precum şi pentru protecţia bunurilor materiale. Pe timpul cutremurului şi al alunecărilor
de teren , în funcţie de situaţie şi de gradul de urgenţă se pot executa următoarele acţiuni:
Protecţie
- proteţia individuală;
- protecţia colectivă;
- supraveghere, control;
- alarmare
- evacuare;
- restricţii;
- pază, ordine, îndrumarea circulaţiei.
Intervenţie:
- cercetare-control;
- deblocare-salvare;
- prim-ajutor şi transport victime;
- asistenţă medicală de urgenţă, spitalizare;
- înlăturarea avariilor la instalaţii;
- sprijiniri, consolidări;
- evacuare/relocare;
- pază, ordine, îndrumarea circulaţiei;
- asigurarea deplasării transporturilor în zonele afectate

D Acţiunile de protecţie intervenţie


POSTDEZASTRU
Activităţile din această perioadă urmăresc asigurarea măsurilor de protecţie şi a
acţiunilor pentru localizarea şi înlăturarea cutremurului şi alunecării de teren cu scopul
de salva salariaţii şi diminuarea pierderilor.
Activităţii:
1. desfăşurarea activităţilor specifice de conducere pe care le desfăşoară Celula
pentru Situaţii de Urgenţă : culegerea de date, analiză, elaborarea deciziilor şi
transmiterea dispoziţiilor pentru intervenţia forţelor destinate pentru intervenţie;
înştiinţarea formaţiunilor şi sectoarelor implicate; coordonarea şi asigurarea cooperării
între forţele de intervenţie; notificarea dezastrului;
2. cercetarea – căutarea cu ajutorul elementelor de cercetare ale protecţiei civile
pentru: depistarea-supravieţuitorilor şi victimelor (avarii la reţele de utilităţi; distrugerilor
la clădiri; căilor de acces blocate ); prevenirea altor pericole complementare.
3. supravegherea şi controlul zonelor afectate pentru: stabilirea priorităţilor,
organizarea cooperării între forţele participante.
4. asistenţa medicală şi psihologică prin: acordarea primului ajutor, a ajutorului
medical de urgenţă pentru salariaţi; transportul răniţilor şi spitalizarea acestora;
asigurarea măsurilor de profilaxie în vederea împiedicării şi declanşării unor epidemii
şi/sau epizootii.
5. asigurarea asistenţei sinistraţilor prin: organizarea evacuării, transportului,
cazării şi hrănirii la locurile de relocare, organizarea transportului şi distribuţiei apei
potabile, alimentelor şi articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte
6. realizarea măsurilor de pază şi ordine prin: restricţii ale circulaţiei în zonele
afectate; asigurarea pazei obiectivelor importante; îndrumarea circulaţiei
Intervenţia.
Acţiunile de intervenţie se declanşează luându-se în considerare:
- caracterul evenimentului cutremurului sau a alunecării de teren (instantaneu
sau progresiv);
- situaţia posibilităţilor de acţiune;
- complexitatea evenimentului.

ACŢIUNI PE TERMEN LUNG.


În scopul înlăturării efectelor se stabilesc şi se planifică pe urgenţe, în funcţie de nevoile
siguranţă a salariaţilor, acţiuni pe termen lung, astfel :
a) Relocare
Prin această acţiune se vor asigura condiţiile de lucru a salariaţilor şi de locuinţă a
persoanelor afectate de alunecările de teren din imediata apropiere a EMC Berbeşti.

b) Refacere-reconstrucţie
Acţiunea de refacere-reconstrucţie cuprinde următoarele:
- expertizare;
- planificarea şi executarea demolării construcţiilor distruse şi a celor avariate
care nu mai asigură siguranţă pentru folosire;
- curăţarea zonelor blocate de dărâmături;
- înlăturarea avariilor la căile de comunicaţii ;
- consolidarea unor categorii de construcţii pentru a asigura utilizarea în condiţii
de siguranţă;
c) Reabilitare. Restabilire
Acţiunea se desfăşoară pe teritoriul EMC Berbeşti în scopul de a readuce în stare
de funcţionare normală activităţilor economice, prin:
- reluarea activităţilor de producţie;
- restabilirea capacităţii de acţiune a sistemului de protecţie– intervenţie.
d) Menţinerea condiţiilor de siguranţă.
- restricţii de circulaţie;
- pază, ordine şi îndrumarea circulaţiei;
- prevenirea şi stingerea incendiilor;
- prevenirea epidemiilor/epizootiilor.

Celula pentru Situaţii de Urgenţă organizează după producerea situaţiei de


urgenţă, echipe de specialişti pentru inventarierea, expertizarea şi evaluarea rapidă a
efectelor şi a pagubelor produse, în vederea comunicării acestora eşaloanelor
superioare şi iau sau propun măsuri pentru asigurarea funcţiilor vitale.

DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE LA URGENŢĂ:
a) Informare: 
       ­ Informarea preşedintelui Celulei  pentru Situaţii de 
Urgenţă despre eminenta apariţie/ producere a unei situaţii de urgenţă . 
         Informarea se realizează de către Secretariatul tehnic permanent ­  a sectoarelor 
de producţie,a dispecerilor de la cariere, conform funcţiilor de sprijin repartizate cu 
responsabilităţi de monitorizare a pericolelor şi riscurilor specifice. 
b) Înştiinţare:
Înştiinţarea se realizează cu scopul de a activa:
- Secretariatul tehnic al Celulei pentru Situaţii de Urgenţă;
- Celula pentru Situaţii de Urgenţă;
- Organismele şi agenţii economici implicaţi în acţiune;
- Formaţiunile de protecţie civilă si de pompieri.
Înştiinţarea se realizează la ordinul directorului.
          Înştiinţarea se realizează de către Secretariatul tehnic permanent  conform 
funcţiilor de sprijin  repartizate cu responsabilităţi de monitorizare a pericolelor şi 
riscurilor specifice conform dispoziţiei directorului. 
c) Avertizarea salariaţilor
             În scopul prevenirii instalării PANICII şi pentru a se asigura realizarea măsurilor
de protecţie şi respectarea regulilor de comportare, salariaţii vor fi informaţi despre 
situaţia creată prin sisteme şi mijloace tehnice de avertizare şi alarmare  . 
            Sistemele şi mijloacele tehnice de avertizare şi alarmare  se pun în funcţiune de 
către EMC Berbeşti, conform funcţiilor de sprijin repartizate cu responsabilităţi de 
monitorizare a pericolelor şi riscurilor specifice.
Informarea se realizează de  preşedintele Celulei pentru Situaţii de Urgenţă.

d) Căutarea, cercetarea şi evaluarea efectelor negative  
Acţiunea se execută în zona afectată în scopul de a stabili amploarea dezastrului şi 
urmările acestuia. 
              Se execută de către formaţiunile  de cercetare ale EMC Berbeşti.. 
             Datele obţinute sunt centralizate la Secretariatul tehnic cu activitate temporară 
care informează Celula  pentru Situaţii de Urgenţă şi raportează Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă,,General Magheru,, al judeţului Vîlcea.

e) Notificarea 
             Activitatea de notificare se desfăşoară în scopul de a informa eşalonul superior 
despre producerea şi urmările dezastrului. 
             Activitatea se realizează de către Secretariatul Tehnic  al Celulei pentru Situaţii 
de Urgenţă, transmiţându­se date despre dezastru şi, eventual, solicitându­se sprijin 
material, financiar sau de altă natură. 

f) Deblocare, descarcerare şi salvarea persoanelor 

Acţiunea se desfăşoară în zona afectată în scopul: 
­ salvării victimelor de sub dărâmături sau din locurile în care au rămas
blocate; 
­ deblocarea căilor de acces pentru intervenţie şi evacuare; 
­ asigurarea condiţiilor de supravieţuire (apă, aer, hrană, prim­ajutor); 
­ limitarea avariilor; 
­ salvarea bunurilor materiale ; 
                     Acţiunea se desfăşoară de către formaţiunile E.M.C.Berbeşti şi cele 
specializate ale instituţilor prevăzute să intervină la fiecare funcţie de sprijin conform 
prevederilor HG nr. 2288 din 09.12.2004 

h) Evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate 

         Acţiunea de evacuare se execută conform 
      al unităţii . 
 planului de evacuare
          
j) Prevenirea şi stingerea incendiilor. 
Acţiunea se desfăşoară în zona afectată cu probabilităţi de incendiu în scopul de a
asigura:
- prevenirea apariţiei unor incendii, ca urmare a avarierii /distrugerii/suprasolicitării
instalaţiilor electrice, sau a unor materiale combustibile;
- localizarea şi stingerea incendiilor apărute.
Acţiunea se organizează şi conduce formaţiunile de pompieri .

k) Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor


evacuate şi altor resurse
Acţiunea se desfăşoară în zona afectată şi în afara ei, conform Planului de
evacuare .
Acţiunile se desfăşoară de către formaţiunile de protecţie civilă ale unităţii împreună cu
formaţiunile specializate ale instituţilor prevăzute să intervină conform funcţiilor de
sprijin repartizate cu responsabilităţi de monitorizare a pericolelor şi riscurilor specifice

ACŢIUNI DE INTERVENŢIE LA EMC BERBEŞTI

- în caz de cutremur;
1. Comportarea raţională şi protecţia în caz de cutremur a personalului celulei
pentru situaţii de urgenţă ,a personalului formaţiunilor de protecţie civilă, a salariaţilor
în locurile în care aceştia se află în momentul producerii cutremurului;
2. activarea imediat după cutremur a Celulei de urgnţă şi a secretariatului tehnic
al celulei de urgenţă civilă.
- în etapa de incidenţă a alunecărilor de teren;
1. activarea imediată a Celulei de de urgenţă şi a serviciului de urgenţă civilă;
2. Informarea şi alarmarea salariaţilor şi populaţiei (unde este cazul) asupra
alunecării de teren de către Celula de Urgenţă cu mijloace specifice acestor tipuri de
acţiuni, cât şi cu mijloace tehnice din dotarea sistemului de protecţie civilă.
3. După recepţionarea informării despre începerea unor alunecări de
teren,conducerea unităţii va lua următoarele măsuri:
a) cînd alunecarea de teren se produce pe teritoriul de competenţă al
E.M.C.Berbeşti;
* pregătirea pentru evacuarea bunurilor materiale existente în avalul
alunecării de teren;
* deconectarea clădirilor, utilajelor de la sistemul de alimentare cu energie
electrică, apă, încălzire pentru a limita eventualele efecte negative;
* coordonarea subunităţilor de serviciu pentru intervenţie şi a
formaţiunilor de protecţie civilă;
* sprijinirea formaţiunilor de protecţie civilă cu utilaje şi tehnică
adecvată ,primită de la alţi agenţi economici cu care unitatea are contracte de prestări
servicii, în acţiunile de oprire, diminuare sau deviere a alunecării de teren cu scopul de
protejare a clădirilor, utilajelor de mare capacitate, fluxurilor de transport cărbune, etc.
sau pentru micşorarea efectelor distructive ale alunecării de teren.
b) în varianta când alunecarea de teren se situează pe teritoriul
E.M.C.Berbeşti dar afectează zone din afara perimetrului unităţii;
 informarea imediat a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al
primăriei către care tinde alunecarea de teren( Berbeşti, Alunu, Copăceni).

* pregătirea pentru evacuarea locuinţelor, a bunurilor şi anexelor gospodăreşti,


a animalelor;
* deconectarea locuinţelor, clădirilor de la sistemul de alimentare cu energie
electrică, apă, canalizare etc. pentru a limita eventualele efecte negative;
* coordonarea formaţiunilor de protecţie civilă ale agenţilor economici din
zona, de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă;
* protejarea clădirilor şi anexelor gospodăreşti pentru micşararea efectelor
distructive ale alunecărilor de teren prin sprijinirea formaţiunilor de intervenţie
organizate.
În situaţia producerii unui seism şi/sau
alunecări de teren informaţiile cu privire la evenimentul produs se transmit
de la sectoarele de producţie ale E.M.C,Berbeşti ,,– Cariera Berbeşti ( amplasată în zona
oraşului Berbeşti satul Valea-Mare; satul Roşioara ) şi Cariera Olteţ-Alunu ( amplasată
teritorial în Comuna Alunu , satele Roşia;Colteşti şi Alunu),, la dispeceratul central al
exploatării urmând ca în funcţie de situaţia produsă ca urmare a evenimentului,
dispecerul să anunţe – directorul ; inspectorul de protecţie civilă , sau tot personalul
Celulei de urgenţă al unităţii.
Când amploarea cutremurului şi/sau alunecării de teren este mare se activează din
oficiu , Celula de urgenţă , şi personalul se prezintă din proprie iniţiativă la serviciu şi
îşi anunţă prezenţa la dispeceratul central.
În funcţie de situaţia creată directorul E.M.C.Berbeşti stabileşte dispoziţii ce
urmează a fi executate de către serviciile de urgenţă ( subunităţi de serviciu de protecţie
civilă; pompieri ; dispensar medical ; formaţiuni de protecţie civilă; pază şi ordine) şi
materialele necesare din magaziile serviciilor de urgenţă sau din magaziile sau depozitele
unităţi solicitând completări la nevoie.
Ca măsuri de prevenire acestea vor fi asigurate prin:
- înştiinţarea personalului de conducere;
- înştiinţarea celulei de urgenţă ;
- alarmarea serviciilor de urgenţă , salariaţilor şi populaţiei;
- pregătirea organelor de conducere, subunităţilor de serviciu
serviciile de urgenţă civilă ,privind modul de comportare şi acţiune, în raport de natura şi
amploarea dezastrului produs în teritoriul de competenţă al E.M.C.Berbeşti.
- realizarea sistemului de semnalizare a avariilor acolo unde există probabilitatea
producerii acestora.
Ca măsuri de protecţie acestea se vor realiza prin:
- asigurarea mijloacelor de protecţie individuală;
- evacuarea salariaţilor, bunurilor materiale din zonele posibil afectate;
- introducerea restricţiilor de circulaţie;
- asigurarea asistenţei medicale;
- asigurarea pazei zonelor calamitate.

E Gestionarea acţiunilor de protecţie-intervenţie: -Prevenirea, protecţia ,


intervenţia, relocarea, refacerea, re construcţia, reabilitarea-restabilirea, menţinerea
condiţiilor de siguranţă.
Principalele masuri de prevenire constau in:
 înştiinţarea personalului de conducere ;
 avertizarea populaţiei despre pericolul producerii situaţiei de urgenta;
 înştiinţarea si alarmarea salariaţilor;
 pregătirea salariaţilor pentru cunoaşterea regulilor pe care trebuie sa le respecte in
caz de dezastru;
 pregătirea personalului de conducere de la EMC Berbeşti privind modul de
acţiune;
 organizarea serviciului de permanenta ;
 alertarea si activarea formaţiunilor de protecţie civilă şi pompieri ;
 realizarea sistemelor operative de comunicaţii.

Masurile si acţiunile de protecţie se organizează si desfăşoară în zonele de risc sau


distrugeri cu scopul de:
 limitare a efectelor si impactului situaţiei de urgenţă specifică produsă;
 diminuarea pierderilor de vieţi omeneşti ;
 reducerea distrugerilor bunurilor materiale si proprietăţilor.

 Principalele masuri de protectie constau in:


 alarmarea salariaţilor;
 asigurarea delimitării zonelor afectate, a pazei acestora;
 evacuarea salariaţilor(populaţiei) şi bunurilor materiale;
 restricţionarea accesului si circulaţiei in zonele afectate;
 asigurarea cu mijloace individuale de protecţie;
 asigurarea protecţiei colective;
 asigurarea asistentei sanitare de specialitate
Acţiunile de intervenţie se stabilesc funcţie de tipul de situaţie de urgentă si au ca
scop:
 salvarea victimelor;
 limitarea extinderii situaţiei de urgenţă;
 masuri de restabilire, recuperare si reabilitare.
Acţiunile de intervenţie se desfăşoară pe urgente:
urgenta I :
 salvarea victimelor;
 stingerea incendiilor;
 limitarea extinderii situaţiei de urgenţă specifică;
 salvarea bunurilor;
urgenta a II -a:
 masuri de restabilire, recuperare si reabilitare;

Acţiunile de intervenţie cuprind:


 cercetarea zonei afectate;
 stabilirea amploarei si magnitudinii situaţiei de urgenţă specifice;
 izolarea zonei si restricţionarea accesului;
 salvarea victimelor, acordarea primului ajutor si transportul la spital;
 înlăturarea avariilor la utilităţile publice în scopul limitării amplificării pierderilor
si distrugerilor;
 stingerea incendiilor;
 acţiuni la clădiri si cai de acces;
 evacuarea salariaţilor si bunurilor materiale.

CAPITOLUL IV

Resurse : umane , materiale , financiare.


Resursele umane sunt constituite din cadre cu funcţii de răspundere din cadrul
unităţii (Directori, ingineri şefi şefi servicii tehnice, şefi de birouri, şefi de cariere), din
personalul Serviciului de urgenţă civilă,( formaţiuni prot.civilă) ale unităţii şi din
salariaţii încadraţi în formaţiunile de protecţie civilă conform organizării de protecţie
civilă a unităţii.
Resursele materiale necesare sunt, materialele şi tehnica pentru intervenţie
catalogate în,, Instrucţiunile privind organizarea şi înzestrarea inspectoratelor,
comisiilor, şi formaţiunilor de protecţie civilă, aprobate prin Decizia Primului Ministru
nr.57 / 30.03.1998 ,alte materiale existente în unitate ce pot fi folosite pentru activităţi de
intervenţie.

CAPITOLUL V

Logistica acţiunilor
Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţi de
urgenţă specifice sunt stabilite în Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor şi
prezentul plan. Acestea sunt organizate, stabilite şi pregătite din timp şi acţionează în
raport de sarcinile stabilite prin Planul de analiză şi acoprire a riscurilor.
În cadrul E.M.C.Berbeşti există constituite conform prevederilor legale
,SUBUNITĂŢI DE SERVICIU PENTRU INTERVENŢIE, structurate pe cele două
cariere subordonate: Cariera Berbeşti -o subunitate , Cariera Olteţ - Alunu o subunitate
formate dintr- un detaşament pe schimbul maxim de lucru astfel:
Una subunitate de serviciu pe 3 schimburi la Cariera Berbeşti, constituită din 3
grupe la schimbul I, 2-3 grupe la schimbul II şi 1-2 grupe la schimbul III;
Una subunitate de serviciu pe 3 schimburi la Cariera Olteţ-Alunu constituită din
3 grupe la schimbul I, 2 grupe la schimbul II şi 1-2 grupe la schimbul III.
Aceste subunităţi de serviciu acţionează conform Planului de alarmare al
subunităţilor de serviciu, aprobat de către directorul E.M.C.Berbeşti.
Pregătirea acestor forţe se realizează conform Planurilor de pregătire al
Subunităţilor de serviciu pentru intervenţie aprobat de către directorul E.M.C.Berbeşti
corelat cu programul adecvat şi avizat de către Inspectoratul Judeţean pentru situaţii de
urgenţă.
Trimestrial se face alarmarea acestor subunităţi de serviciu şi constă într-un
antrenament de ieşire la alarmă care este condus de către director.
Anual se face un antrenament de verificare a acestor subunităţi iar activitatea de
intervenţie se finalizează cu un exerciţiu tactic de intervenţie al formaţiunilor de
protecţie civilă condus de către Inspectoratul Judeţean pentru
situaţii de urgenţă.

Toate aceste antrenamente şi instruiri teoretice şi practice, au ca scop cunoaşterea


de către forţele destinate intervenţiei, în a acţiona conform planurilor de apărare în orice
tip de intervenţie specifice.
Aceste forţe de intervenţie pregătite pe diferite activităţi acţionează pentru:
- salvarea şi protejarea salariaţilor în situaţia surprinderii şi avarierii utilajelor,
salvarea bunurilor, evacuarea şi transportul victimelor;
- acordarea primului ajutor medical şi participarea în limitele forţelor şi a
mijloacelor disponibile la evacuarea salariaţilor şi a populaţiei afectate;
- diminuarea şi sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni esenţiale a
căror integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia civilă: remiza de
pompieri, dispensarul medical al unităţii,sediul E.M.C.Berbeşti, staţiile de distribuţie
a energiei electrice, rezervoare de apă şi staţiile de pompare , esenţiale pentru situaţii
de urgenţă;
- limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea acesteia cu
mijloacele din dotare.
Forţele auxiliare sunt stabilite din personalul care deserveşte cu utilaje şi tehnica
de construcţii conform contractelor de prestări servicii unitatea E.M.C.Berbeşti unităţi
prestatoare de servicii cum sunt : S.C.T.P.S.U.T. – S.A. ; Berbeşti ;S.C .
MINPRESTSERV – S.A Tg. – Jiu secţia Berbeşti. ; MEDSERVMIN- S.A.Tg.- Jiu , cât
şi personalul cu care se cooperează în situaţia de dezastre( C.R.).
Logistica acţiunilor de prevenire şi apărare împotriva unor situaţii de urgenţă
specifice se asigură de către S.N.L.O.- S.A. – prin E.M.C. Berbeşti.
Resursele financiare necesare acţiunilor şi măsurilor pentru prevenirea şi apărarea
împotriva efectelor unor situaţii de urgenţă specifice se suportă de către E.M.C.Berbeşti,
conform art.15 al 13 din Regulamentul privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de
urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren, aprobat prin Ordinul
MCTC nr.1995/ 18 nov. 2005 şi Ordinul MAI. Nr.1160 din 30.ianuarie 2006, în scopul
realizării acţiunilor şi măsurilor de prevenire, intervenţie operativă, recuperare şi
reabilitare, inclusiv pentru dotarea cu utilaje, echipamente, materiale şi tehnica necesare
şi pentru întreţinerea acestora , precum şi pentru pregătirea efectivelor.

CAPITOLUL VI

Asigurarea realizării acţiunilor

1. Conducerea operaţiunilor de intervenţie operativă în situaţii de urgenţă


generată de producerea unei situaţii de urgenţă specifice – cutremur sau alunecare de
teren (concepţia , planificarea, organizarea şi controlul în domeniu) se realizează de către
directorul E.M.C.Berbeşti;
2. Celula de urgenţă a E.M.C.Berbeşti împreună cu serviciul de urgenţă civilă se auto
sesizează şi se prezintă de urgenţă la sediul unităţii şi îşi pune în aplicare planul de
apărare;
3. În situaţia imposibilităţii utilizării sediului administrativ al E.M.C.Berbeşti ,
conducerea acţiunlor de intervenţie se realizează în centrul de pregătire de protecţie
civilă al E.M.C.Berbeşti.
Instruirea;
În conformitate cu prevederile Legii nr.481/08.nov.2004 art 10 lit.c ; art. 28 alin f ;
art.31 alin d. şi a art.32 , pregătirea pe linie de protecţie civilă cuprinde mai multe
categorii şi anume : pregătirea salariaţilor, pregătirea serviciilor de urgenţă, pregătirea
personalului cu funcţii de conducere( Celula de urgenţă) precum şi personalul de
specialitate.
Pregătirea serviciilor de urgenţă(celula de urgenţă) şi a subunităţilor de serviciu
pentru intervenţie se face pe baza Programului anual de pregătire aprobat de către
directorul E.M.C.Berbeşti, întocmit şi în baza Deciziei Primului Ministru nr.139 din 10
septembrie 1999 privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii pentru protecţia civilă în
Romania, anexa 1 punctul9; anexa 2 pregătirea prin aplicaţii şi exerciţii punctul 8.
Alarmarea subunităţilor de serviciu pentru intervenţie se execută pe baza planului de
alarmare al subunităţilor de serviciu aprobat de către directorul E.M.C.Berbeşti ,în
vederea trecerii în scurt timp şi în mod organizat la executarea acţiunilor de prevenire,
limitarea şi înlăturare urmărilor situaţilor de urgenţă.
Dispoziţia de alarmare se poate primi şi de la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă sau de la conducerea unităţii.
Pentru pregătirea Subunităţilor de serviciu pentru intervenţie se au in vedere
următoarele:
- organizarea ieşirii la alarmă – modul de organizare , asigurarea logistică,
cunoaşterea activităţilor de executat în situaţii de urgenţă;
- antrenament de ieşire la alarmă într-o situaţie dată - în caz de cutremur cu
avarierea unor construcţii; alunecări şi prăbuşiri de teren ; explozii incendii, în cazul
producerii unor inundaţii etc.

Planuri şi proceduri
În gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice este necesar întocmirea planurilor de
analiză şi acoperire a tipurilor de riscuri în teritoriul de competenţă sau în domeniul de
activitate conform art.10.alin.d. din Legea 481/08.nov.2004.
De asemenea este necesar reactualizarea următoarelor planuri:
- Planul de protecţie civilă;
- Planul de analiză şi acoperirea ariscurilor;
- Planul de evacuare;
- Planul de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor;
- Planul de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice
riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren.
- Alte planuri ce sunt necesare conform prevederilor legale.

 PROCEDURI DE LUCRU ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ


La producerea unei situaţii de urgenţă specifice , anunţarea preşedintelui Celulei pentru
situaţii de urgenţă şi a Inspectorului de protecţie civilă se poate face :
La simţirea mişcării seismice - în caz de cutremur
De către Dispecerul Exploatării Miniere de Cariere Berbeşti
- La primirea unei avertizări privind iminenţa unei situaţii de urgenţă
- La declanşarea unor incendii de proporţii
-La producerea unor situaţii de urgenţă datorate: alunecărilor sau prăbuşirilor de teren,
prăbuşiri ale unor construcţii, instalaţii ori amenajări, ca urmare a cutremurului .
Activităţi :
• Asigurea protecţiei individuale ( sau colectiva, funcţie de situaţie)
• Deplasarea în cel mai scurt timp la sediul EMC Berbeşti;
• Dispoziţie pentru activarea Celulei pentru Situaţii de Urgenţă ;
• Activarea Secretariatului Tehnic al Celulei pentru Situaţii de Urgenţă şi
constituirea comisiilor pe activităţi de lucru din personalul tehnic şi ingineresc al unităţii.
• Verificarea prezenţei
• Emiterea de dispoziţii referitoare la situaţia de urgenţă creată
• Verificarea stadiului de activare al sistemului de acţiune :
- organismele de conducere;
- formaţiile de intervenţie;
- sursa de risc;
- furnizorii de resurse.
• Ordonă executarea înştiinţării organismelor şi celorlalte componente ale sistemului
care nu sunt încă activate.
• Culege şi analizează, împreuna cu membrii celulei pentru situaţii de urgenţă, datele şi
informaţiile disponibile despre:
- caracteristicile situaţiei de urgenţă specifice ;
- urmările probabile ale acesteia şi cele cunoscute la momentul analizei.
• Elaborează şi transmite ordine preliminare de intervenţie pentru executarea unor
acţiuni de:
- cercetare-căutare şi observare;
- deconectare/întrerupere generala/parţială a distribuţiei de: electricitate,
agent termic, apă.
• Culegerea datelor si informaţiilor despre urmările situaţiei produse de la:
- sistemul de cercetare-căutare, observare;
- sectoarele de producţie;
• Analiza situaţiei create pe teritoriul Exploatării Miniere de Cariere Berbeşti, ca urmare
a acţiunii factorilor distructivi asupra elementelor expuse:
- evaluarea caracterului, gravităţii si a volumului de distrugeri, pierderi si
pagube;
- distribuţia acestora pe subunităţi, unităţi prestatoare de servicii;
- compararea cu datele din scenariile predezastru, in vederea planificării
intervenţiei;
- înscrierea situaţiei pe planul hartă generală a EMC Berbeşti
• Culegerea propunerilor pentru iniţierea si desfăşurarea acţiunilor de intervenţie de
la membrii Celulei pentru Situaţii de Urgenţă pe domenii de specialitate, pentru limitarea
si înlăturarea urmărilor situaţiei de urgenţă specifice:
- înscrierea propunerilor în jurnalul acţiunilor de intervenţie.
• Stabilirea categoriilor acţiunilor de intervenţie, care trebuie să fie executate pentru
limitarea şi înlăturarea urmărilor, tehnicilor si tehnologiilor de desfăşurare a acestora.
• Stabilirea si repartiţia misiunilor de intervenţie la nivelul EMC Berbeşti:
- Carierelor subordonate Berbeşti şi Olteţ ;
- formaţiunilor de protecţie civilă ale unităţii
- formaţiile civile de poppieri ale SC MINPREST Secţia Berbeşti;
• Stabilirea termenelor si duratei de desfăşurare a acţiunilor de intervenţie (după caz).
• Organizarea si desfăşurarea evacuării si cazării sinistraţilor, conform prevederilor
planurilor de evacuare.
• Alocarea resurselor umane, materiale şi financiare:
- repartiţia formaţiilor de intervenţie;
- repartiţia formaţiunilor civile de pompieri de la SC MINPREST Secţia
Berbeşti ;
- repartiţia mijloacelor de intervenţie de la Societăţiel prestaoare de
servicii( SC TPSUT-SA Berbeşti etc.)
• Elaborarea dispoziţiei pentru intervenţie
• Elaborarea dispoziţiei pentru evacuare si cazarea a evacuatilor
• Transmiterea dispoziţiei către societăţile si formaţiile care urmează să execute acţiuni
de localizare şi înlăturare a urmărilor situaţiei de urgenţă specifice;
Ordinul se transmite:
- direct la conducătorii formaţiunilor, prin componenţii grupului de lucru ai
Secretariatului Tehnic a Celulei pentru Situaţii de Urgenţă;
- telefonic (telefon, radiotelefoane, fax) şi alte mijloace specializate.
• Stabilirea nevoilor de sprijin şi ajutor de la Comitetul Local pentru situaţii de Urgenţă
din zona de competenţă teritorială şi Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;
- nevoile de sprijin şi ajutor sunt date prin deficitul stabilit la alocarea resurselor
şi se pot referi la:
- formaţunii de intervenţie;
- mijloace de intervenţie;
- resurse logistice;
- spaţii de cazare pentru sinistraţi.
- asistenţa pentru rezolvarea unor situaţii speciale care
depăşesc posibilităţile celulei pentru situaţii de urgenţă;
• Organizarea coordonării şi controlului referitor la:
- iniţierea şi desfăşurarea acţiunilor de protecţieşi intervenţie;
- evoluţia situaţiei in zonele de risc şi în zonele de intervenţie;
- supravegherea şi controlul calităţii factorilor de mediu;
- pericolul unor dezastre complementare;
- pericolul unor fenomene/evenimente care ar complica sau împiedica
realizarea acţiunilor de protecţie şi intervenţie.
Ca urmare a acţiunii de coordonare si control, în vederea asigurării eficientei, se
mai realizează:
- corectări şi completări ale ordinului de intervenţie;
- manevre de forţe şi mijloace ale organismelor de intervenţie.
• Organizarea cooperării
- între formaţiunile de protecţie civilă ,formaţiunile de pompieri şi utilajele sosite
în sprijin de la societăţile prestatoare de servicii;
- cu formaţiunile primite în sprijin şi ajutor;
• Asigurarea logistica a intervenţiei care se refera la:
- organizarea schimburilor de lucru;
- organizarea hrănirii şi odihnei;
- asigurarea materialelor consumabile: energie, combustibil, piese de schimb
etc.;
- asigurarea materialelor şi condiţiilor de protecţie şi siguranţă în executarea
operaţiilor;
- asigurarea asistenţei medicale şi primul ajutor pentru formaţiunile de
intervenţie.
• Urmărirea respectării restricţiilor si interdicţiilor în zona de risc în vederea
asigurării:
- protecţiei victimelor, din zona de intervenţie;
- desfăşurării în condiţii optime a acţiunilor de intervenţie;
- desfăşurării evacuării şi cazării persoanelor evacuate;
- stării de sănătate a populaţiei în zona de risc;
- siguranţei în acţiune a sistemului de intervenţie.
• Organizarea acţiunilor de paza, ordine, îndrumarea circulaţiei, prevenirii şi
stingerii incendiilor în vederea asigurării:
- continuităţii şi cursivităţii desfăşurării acţiunilor de intervenţie şi de evacuare;
- protejării – siguranţei bunurilor materiale şi salariaţilor ( populaţiei în cazul în
care situaţia de alunecare sa produs pe teritoriul unităţii şi afectează familiile
învecinate)din zonele de intervenţie şi zonele de risc;
- diminuării producerii unor incidente şi accidente de circulaţie care ar
complica sau influenţa desfăşurarea acţiunilor de intervenţie şi evacuare:
- înlăturării pericolului de declanşare a unor incendii sau explozii în zonele de
risc si intervenţie;
- localizarea şi stingerea incendiilor.
• Notificarea dezastrului, se realizează de către Celula pentru
Situaţii de Urgenţă;
• Informarea populaţiei care poate fi afectată de alunecarea de teren din zonele de
intervenţie şi zonele de risc asupra:
- situaţiei create;
- acţiunilor si măsurilor deprotecţie care s-au planificat şi care se desfăşoară;
- evoluţiei situaţiei în zonele intervenţiei şi de risc;
- restricţiilor şi interdicţiilor impuse şi necesitatea respectării întocmai a
acestora;
- modurilor de asigurare ale diferitelor nevoi şi cerinţe ale populaţiei din zona
de alunecare a terenului ca urmare a unor lucrări miniere ;
• Elaborarea unor sinteze si rapoarte, pentru Comitetul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă şi IJSU Vîlcea despre dezastru, urmările lui şi acţiunile deprotecţie– intervenţie
realizate şi în curs de desfăşurare, despre nevoile de asistenţă, sprijin si ajutor, despre
acţiunile pe termen lung.
• Restrângerea acţiunilor de intervenţie, prin:
- încetarea activităţilor de intervenţie, prin dispoziţie a directorului , din întreaga
zona sau în anumite sectoare;
- retragerea formaţiunilor din zona de intervenţie;
- desfăşurarea activităţilor de restabilire a capacităţii de acţiune a formaţiilor de
intervenţie.
• Analize, strategii si tactici pentru acţiunile pe termen lung în vederea 
realizării 
­ demolării – curăţării zonelor de distrugeri; 
­ consolidării – restabilirii unor construcţii avariate; 
­ reabilitării unor activităţi  de începere a  producţiei; 
­ asigurării asistentei medicale şi sociale a salariaţilor vătămaţi aflaţi 
în spitale sau la domiciliu; 
­ revenirii la situaţia iniţială
Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de
cooperare

Realizarea circuitului informaţional decizional şi de cooperare


în situaţii de urgenţă specifice cutremur şi/sau alunecări de
teren se face conform schemei din anexa nr.5.

DISPOZIŢII FINALE

Cheltuielile ocazionate de îndeplinirea sarcinilor pe


timpul acţiunilor de intervenţie se decontează în condiţiile
legii.
Planul de apărare împotriva unor situaţii de urgenţă
specifice ( cutremur si/sau alunecări de teren) şi documentele
anexe se păstrează la Compartimentul de protecţie civilă al
E.M.C.Berbeşti.

ANEXE:
1. Dispoziţia de constituire a Celulei pentru Situaţiei de
urgenţă;
2. Componenţa nominală a membrilor structuri de mai
sus cu
precizarea subunităţilor unde sunt încadrate, funcţia, adresa,
şi a telefoanelor de la serviciu şi de la domiciliu;
responsabilităţi şi misiuni;
3. Încadrarea Celulei pentru situaţii de urgenţă;
4. Procedura de urgenţă; numerele de telefon, fax
unde se pot
transmite avertizări, prognoze ,decizii şi informaţii: primărie,
poliţie ,protecţie civilă etc:
5. Schema fluxului informaţional- decizional pentru
apărare împotriva producerii unei situaţii de urgenţă specifice
; cutremur şi/sau alunecărilor de teren;
6. tabelul cuprinzând obiectivele care pot fi afectate
de cutremur şi/sau alunecări de teren,de pe teritoriul
E.M.C.Berbeşti;
7. Tabelele cuprinzind forţele şi mijloacele de
intervenţie şi nominalizarea unităţilor care vor interveni
8. Hărţi de risc;
9. Planul de gestiune a acţiunilor de protecţie
intervenţie;
10. Planul de instruire şi pregătire ;
11. Situaţia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace
şi materiale existente, modul cum se acoperă deficitul din
disponibilităţi locale şi cu sprijinul celulei de urgenţă
superioare etc.;
12. reguli de comportare în cazul producerii unui
seism sau alunecări de teren;
13. Comunicate , conform model
14. Responsabilităţi privind luarea măsurilor de
apărare şi de
evacuare a oamenilor şi bunurilor pe fiecare obiectiv afectat;
16. Responsabilităţi pentru transmiterea rapoartelor
informative
zilnice către nivelul superior de decizie referitor la
evenimentul produs şi efectele acestuia;
17. Fişele de instruire periodică, pe probleme de
apărare împotriva efectelor seismelor şi alunecărilor
de teren.

NOTA:
Anexele, sunt parţi componente ale planului de
aparare împotriva situaţiei de urgenţă specifică.

DIRECTOR,
Ing. Gheorghe CHIELCEA
COMPARTIMENT PROTECŢIA
CIVILĂ
Inspector de protecţie civilă,
Jr. Gheorghe
UNGUREANU
ANEXA NR. 4

PROCEDURA DE URGENŢĂ
NUMERELE DE TELEFON, FAX UNDE SE POT TRANSMITE
AVERTIZĂRI, PROGNOZE ,DECIZII ŞI INFORMAŢII:
PRIMĂRIE, POLIŢIE ,PROTECŢIE CIVILĂ ETC:
În cazul unui eveniment major, resimţit de populaţie şi salariaţi şi comunicat prin
mass-media , cu potenţiale pierderi umane şi pagube materiale la nivel naţional, zonal
sau local, directorul unităţii- seful Celulei de urgenţă şi inspectorul de protecţie civilă se
autosesizează şi se prezintă de urgenţă la unitate.
Funcţie de natura şi amploarea fenomenului natural produs în cadrul teritoriului
de competenţă al Exploatării miniere de cariere Berbeşti ( Cariera Berbeşti şi Cariera
Olteţ-Alunu) , inspectorul de protecţie civilă având în vedere dispoziţia directorului
procedează astfel:
- informează Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă
prin Centrul Operaţional Judeţean şi Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la
telefoanele : 731880 ;982; 748201 ;981 şi Fax 731099;748202 cît şi la nr. 112.
Propune după caz :
- înştiinţarea şi alarmarea membrilor celulei de urgenţă ;
- constituirea din punct de vedere tehnic a acţiunilor
membrilor celulei pentru situaţi de urgenţă.

NUMERE DE TELEFOANE, FAXURI, UNDE SE POT TRANSMITE


AVERTIZĂRI , PROGNOZE , DECIZII, DISPOZIŢII ŞI INFORMAŢII

NR.
CRT. INSTITUŢIA NUMELE ŞI PRENUMELE TELEFON
1. Inspectoratul ptr.Situaţii de urgenţă Col. Mesescu Andrei 748201

2. Inspectoratul judeţean în Construcţii Nicolae Ion 735771

3. Prefectura Vâlcea Papa Laurenţiu 731168

4. Exploatarea Minieră Berbeşti Ing.Chielcea Gheorghe 869321 fax.869323

5. Exploatarea Minieră Berbeşti dispecerat 869333 int.223


ANEXA
NR. 5
SCHEMA FLUXULUI INFORMAŢIONAL- DECIZIŢIONAL ÎN CAZUL
PRODUCERII UNEI SITUAŢII DE URGENŢĂ SPECIFICE ;
CUTREMUR ŞI/SAU ALUNECĂRILOR DE TEREN;
PRIMUL MINISTRU

MINISTERUL ADMINISTRATIEI
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU
SI INTERNELOR
S ITUAŢII DE URGENŢĂ
COMITETUL NAŢIONAL PENTRU
CENTRUL OPERAŢIONAL
SITUATII DE URGENŢĂ
NAŢIONAL

MINIŞTRI I SAU CONDUCĂTORII


AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI
INSTITUTII CENTRALE CENTRELE
COMITETELE MINISTERIALE OPERATIVE 112
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CENTRUL DE APEL URI

INSPECTORATUL
PREFECTUL JUDEŢEAN PENTRU
JUDEŢULUI SITUAŢII
DE URGENŢĂ
COMITETUL JUDETEAN

PRIMARUL

COMITETUL LOCAL PENTRU CENTRUL


SITUAŢII DE URGENŢĂ OPERATIV

E.M.C.BERBEŞTI

CELULĂ DE URGENŢĂ

Structuri cu acivitate permanentă Propuneri privind gestionarea managementul de urgenţă

Structuri cu acivitate temporară


coordonare
conlucrare
Informare privind situaţiile potenţial generatoare de stări de
Informare asupra activităţii urgenţă
desfăşurate
ANEXA NR .6

OBIECTIVE
CE POT FI AFECTATE DE SEISME ŞI ALUNECĂRI DE TEREN DE PE
TERITORIUL E.M.C.BERBEŞTI

DEFINIREA
principalilor termeni utilizati ,conform Legii nr.575/2001 privind aprobarea
planului de amenajare a teritoriului naţional secţiunea V- Zone de risc natural.
Cutremur –‚ miscare vibratoare a scoartei terestre, generata de o
ruptura brutala in aceasta, ce poate duce la victime umane si distrugeri
materiale.
Alunecare de teren - deplasare a rocilor si/sau a masivelor de pamant
care formeaza versantii unor munti sau dealuri, a pantelor unor lucrari de
hidroamelioratii sau a altor lucrari funciare, ce poate produce victime umane
si pagube materiale.
Risc - estimare matematica a probabilitatii producerii de pierderi
umane si materiale pe o perioada de referinta viitoare si intr-o zona data
pentru un anumit tip de dezastru.
Acţiunea cutremurelor asupra mediului natural,construcţiilor,
ansamblurilor construite;
Mediul natural
Seismele pot modifica starea de echilibru a structurilor superficiale
ale terenului prin:
- rupturi în scoarţă(ascendente sau descendente) însoţite de prăbuşiri
sau procese de faliere;
- alunecări de terenuri cu antrenarea unor versanţi;
- tasări şi lichefieri de depozite nisipoase saturate.
Construcţiile
Oscilaţia seismică a terenului se transmite construcţiilor care răspund
printr-o oscilaţie proprie depinzând de caracteristicile lor dinamice-
constructive.
Construcţiile rezistă sau nu, în mod corespunzător la mişcarea
seismică în special în funcţie de capacitatea lor de a prelua forţele laterale de
inerţie induse de cutremur.
În acelaşi timp o serie de cauze care nu ţin direct de rezistenţa
structurilor reprezintă pericole evidente pentru viaţa sau integritatea corporală
a salariaţilor cum ar fi:
- Căderea unor obiecte în încăpere;
- Căderea unor elemente secundare de
construcţie(zidării,placaje,tencuieli,parapeţi)în afara încăperii;
- Stîlpi şi fire electrice;
- Versanţi , roci;
- Efecte seismice secundare(incendii,inundaţii)
Principalele obiective supuse cutremurelor conform zonării seismice a
teritoriului României sunt:
- construcţiile civile şi industriale ( sediile carierelor ,sectoarelor,
atelierelor etc.;
- staţiile de curent electric( stîlpi de alimentare cu energie electrică
stîlpii de susţinere a antenelor pentru radiotelefoane,etc.);
- utilajele de mare capacitate aflate în stare de funcţionare sau ca
urmare a mişcărilor terenului pe care se află acestea în momentul
producerii cutremurului( excavatoare cu rotor, abzeţere etc.);
- construcţiile ,edificiile sau locuinţele aflate deasupra lucrărilor
miniere de subteran aflate în conservare ca urmare a tasării rocilor
sau terenului.;

TABELUL
CUPRINZÂND OBIECTIVELE CARE POT FI AFECTATE DE
CUTREMUR ŞI/SAU ALUNECĂRI DE TEREN, DE PE TERITORIUL
E.M.C.BERBEŞTI;

În caz de cutremur şi alunecări de teren;

Nr.crt Teritoriul de Obiective observaţ


competenţă afectabile ii
1 E.M.C. Berbeşti; -Sediile
Cariera administrative ale
Berbeşti EMC Berbeşti
-turnul antenelor
de recepţie de la
sediul;
-halda de steril
Panga nord
2 E.M.C.Berbeşti - Sediul
Cariera Olteţu administrativ al
Carierei;
- haldele de steril
3. E.M.C.Berbeşti
Centrală Coşurile de
Termică evacuare fum

În caz de alunecări de teren;

Nr. Teritoriul de Obiective afectabile observaţ


crt competenţă ii
1 E.M.C. Berbeşti; -halda de steril
…… Panga nord;
Cariera Berbeşti - halda interioară
Cariera Panga
2 E.M.C.Berbeşti - Sediul
Cariera Olteţu administrativ al
Carierei;
- halda de steril
jigăi;
- halda interioară
ANEXA nr. 7
TABELE

CUPRINZÎND FORŢELE ŞI MIJLOACELE DE INTERVENŢIE ŞI


NOMINALIZAREA UNITĂŢILOR CARE VOR INTERVENII
EVIDENŢA AGENŢILOR ECONOMICI CARE POT INTERVENI
ÎN SITUAŢII DE CUTREMUR SAU ALUNECĂRI DE TEREN

NR UTILAJE DE INTERVENŢIE
CRT DENUMIREA UNITĂŢII AUTOCAMI AUTOBA AUTODUBE BULD EXCA
SCULANT OZERE VAT
OA

1 S.C.T.P.S.U.T.-S.A. BERBEŞTI 7 24 5 21 27

2 S.C. BLASOVA S.R.L.-MATEEŞTI 6 4

3 S.C.MONTANA TRUST –SA - - - 7 -

UTILAJE DE INTERVENŢIE

TRACTOA AUTOM AUTOSA


RE
ACARA NITARE

1 SC .TPSUT-S.A BERBEŞTI 11 12 3
.___
ANEXA NR. 8

HĂRŢI DE RISC

PRINCIPALELE TIPURI DE RISCURI PENTRU ZONA DE


COMPETENŢA A E.M.C.BERBEŞTI
VEDERE DIN SATELIT
2006

incendii de pădure
-ALUNECĂRI DE TEREN
-CUTREMUR
sediul Carierei Olteţ

alunecări teren

Cariera Olteţ CARIERA BERBEŞTI inundatii


alunecări de teren

cariera panga
inundaţii

incendii la excavatoare incendii depozit


abzetere,benzi,dep. carburant
carburanţi dep. cărbune
CUTREMUR-
sediul EMC

incendii
GAZ METAN la
excavatoa
re
explozii incendii abzeţere,,
benzi
maşini de
haldat,
halda jigăi dep
cărbune,
maşini de
scos
alunecări de teren

CUTREMUR ŞI/SAU ALUNECĂRI DE TEREN

Alunecări de teren
halda Panga

Alunecări de teren
haldă interioară
Cariera Olteţ

Citremur şi
alunecări
Sediu cariera
Olteţ Cutremur
Sediu
EMC
Berbeşti

Magistrală
gaz metan

Alunecări halda
jigăi

LEGENDĂ-
ZONĂ DE COMPETENĂ
EMC BERBEŞTI

ANEXA
NR 9
PLANUL DE GESTIUNE
ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE INTERVENŢIE
Gestionarea acţiunilor de protecţie cuprinde:

Prevenirea, protecţia , intervenţia, relocarea, refacerea, re construcţia,


reabilitarea-restabilirea, menţinerea condiţiilor de siguranţă.
Principalele masuri de prevenire constau in:
 înştiinţarea personalului de conducere ;
 avertizarea populaţiei despre pericolul producerii situaţiei de urgenta;
 înştiinţarea si alarmarea salariaţilor;
 pregătirea salariaţilor pentru cunoaşterea regulilor pe care trebuie sa le respecte in
caz de dezastru;
 pregătirea personalului de conducere de la EMC Berbeşti privind modul de
acţiune;
 organizarea serviciului de permanenta ;
 alertarea si activarea formaţiunilor de protecţie civilă şi pompieri ;
 realizarea sistemelor operative de comunicaţii.

Masurile si acţiunile de protecţie se organizează si desfăşoară în zonele de risc sau


distrugeri cu scopul de:
 limitare a efectelor si impactului situaţiei de urgenţă specifică produsă;
 diminuarea pierderilor de vieţi omeneşti ;
 reducerea distrugerilor bunurilor materiale si proprietăţilor.

 Principalele masuri de protectie constau in:


 alarmarea salariaţilor;
 asigurarea delimitării zonelor afectate, a pazei acestora;
 evacuarea salariaţilor(populaţiei) şi bunurilor materiale;
 restricţionarea accesului si circulaţiei in zonele afectate;
 asigurarea cu mijloace individuale de protecţie;
 asigurarea protecţiei colective;
 asigurarea asistentei sanitare de specialitate
Acţiunile de intervenţie se stabilesc funcţie de tipul de situaţie de urgentă si au ca
scop:
 salvarea victimelor;
 limitarea extinderii situaţiei de urgenţă;
 masuri de restabilire, recuperare si reabilitare.

Acţiunile de intervenţie se desfăşoară pe urgente:


urgenta I :
 salvarea victimelor;
 stingerea incendiilor;
 limitarea extinderii situaţiei de urgenţă specifică;
 salvarea bunurilor;
urgenta a II -a:
 masuri de restabilire, recuperare si reabilitare;

Acţiunile de intervenţie cuprind:


 cercetarea zonei afectate;
 stabilirea amploarei si magnitudinii situaţiei de urgenţă specifice;
 izolarea zonei si restricţionarea accesului;
 salvarea victimelor, acordarea primului ajutor si transportul la spital;
 înlăturarea avariilor la utilităţile publice în scopul limitării amplificării pierderilor
si distrugerilor;
 stingerea incendiilor;
 acţiuni la clădiri si cai de acces;
 evacuarea salariaţilor si bunurilor materiale.

ANEXA NR. 10.


REGULI DE COMPORTARE
ÎN CAZUL PRODUCERII UNUI SEISM ŞI/SAU ALUNECĂRI DE
TEREN
REGULI
DE COMPORTARE RAŢIONALĂ, INDIVIDUALE
ŞI DE GRUP ÎN TIMPUL PRODUCERII UNUI
SEISM ŞI ALUNECĂRI DE TEREN
1. Pastrati-va calmul, nu intrati in panica, linistiti-i si pe ceilalti, protejati copiii, batranii si femeile. Nu va
speriati de zgomotele din jur;
2. Preveniti tendintele de a parasi camera sau locuinta, deoarece faza seismica initiala are o durata redusa,
astfel incat tocmai faza puternica a miscarii seismice va poate surprinde pe scari, holuri, paliere, in aglomeratie si
panica, conducand, la accidente grave, nedorite.
Atentie ! Scarile sunt elemente de constructii foarte sensibile la deplasarile diferentiate ale etajelor, si,chiar daca
ar rezista, deplasarea persoanelor pe scari sub efectul oscilatiei seismice este extrem de periculoasa. Chiar daca
iesirea de la etajele inferioare sau dintr-o locuinta parter ar fi in principiu posibila si
fezabila in scurt timp in exterior sunt multe alte riscuri: calcane si cosuri de fum, parapete, ornamente,vitraje etc.
3. Ramaneti in incapere sau locuinta, departe de ferestre care se pot sparge si va pot accidenta,protejati-va
sub o grinda, toc de usa solid, sub un birou sau masa care sunt suficient de rezistente spre a va feri de caderea
unor obiecte, mobile suprapuse, lampi, tencuieli ornamentale etc. In lipsa unor astfel de posibilitati va puteti
proteja stand la podea langa un perete solid, pe genunchi si coate, cu fata in jos iar cu palmele impreunate va veti
proteja capul, ceafa, iar cu antebratele pe lateral capul. Aceasta recomandare implica o cunoastere prealabila a
acelor elemente rezistente, cu consultarea unui specialist atestat.
4. Daca este posibil, inchideti sursele de foc cat puteti mai repede iar daca a luat foc ceva interveniti
imediat dupa ce a trecut socul puternic.
5. Nu fugiti pe usa, nu sariti pe fereastra, nu alergati pe scari, nu utilizati liftul, evitati aglomeratia,
imbulzeala, iar daca este posibil deschideti usa locuintei spre exterior, spre a preveni blocarea acesteia, in vederea
evacuarii dupa terminarea miscarii seismice.
6. Nu alergati in strada;
7. Daca va aflati in afara unei cladiri, deplasati-va cat mai departe de cladire, feriti-va de tencuieli, prabusiri
in strada. Nu fugiti pe strada, deplasati-va calm spre un loc deschis si sigur.
8. Acordati prim ajutor persoanelor ranite.
9. In cazul in care sunteti surprinsi de caderea unor tencuieli sau obiecte de mobilier rasturnate, cautati sa va
protejati capul si membrele sau sa va asigurati supravietuirea; ulterior veti cauta sa alarmati prin diferite metode
vecinii cat si echipele de salvare-interventie de prezenta dvs. Nu intrati in panica, ramaneti calm.

d) Comportarea dupa producerea unui cutremur:

1. Nu parasiti imediat spatiul, camera, apartamentul, cladirea in care v-a surprins seismul. Acordati mai intai
primul ajutor celor afectati de seism. Calmati persoanele intrate in panica sau speriate, in special copiii de
varsta mai frageda.
2. Ajutati pe cei raniti sau prinsi sub mobilier, obiecte sau elemente usoare de constructii, sa se degajeze.
Nu miscati ranitii grav pana la acordarea unui ajutor sanitar-medical calificat.
3. Ingrijiti-va de siguranta copiilor, bolnavilor, batranilor, asigurandu-le imbracaminte si incaltaminte
corespunzatoare sezonului in care s-a declansat seismul, in vederea unei eventuale evacuari din locuinta sau
cladire pentru o perioada anume, de la cateva ore la cateva zile.
4. Nu utilizati telefonul decat pentru apeluri la salvare, pompieri sau de catre organismul cu insarcinari
oficiale in privinta interventiei post-dezastru, in cazuri justificate, spre a nu bloca circuitele telefonice.
5. Daca s-a declansat un incendiu, cautati sa-l stingeti prin forte proprii.
6. Verificati preliminar starea instalatiilor electrice, gaze, apa, canal, verificati vizual starea constructiei in
interior. In cazul constatarii de avarii, inchideti alimentarea locala sau generala si anuntati unitatea pentru
interventie. Nu folositi foc deschis.
7. Parasiti cu calm cladirea, fara a lua cu dvs. lucruri inutile, dar verificati mai intai scara si drumul spre iesire
spre a nu va expune la pericole.
8. Pentru orice eventualitate, preveniti ranirea provocata de caderea unor tencuieli, caramizi, etc. la iesirea din
cladire utilizand o casca de protectie sau in lipsa acesteia un scaun ori alt obiect protector;
9. Daca la iesire intalniti usi blocate, actionati fara panica pentru deblocare. Daca nu reusiti, iar acestea au
vitraje, procedati cu calm la spargerea geamului si curatirea ramei si a zonei de cioburi, utilizand un scaun,
o vaza, etc. Daca se constata ca in ascensor sunt persoane blocate, linistiti-le, mai intai, dupa care solicitati
concursul persoanelor autorizate.
10. Evitati cladirile grav avariate, cu exceptia unor cazuri de ajutor sau salvare, masuri ce trebuie intreprinse
cu un minimum de masuri de securitate si fara riscuri inutile. Evitati sa fiti confundat cu raufacatorii patrunsi in
astfel de cladiri, nu aglomerati zonele calamitate fara rost.
11. Ajutati echipele de interventie pentru ajutor sau salvare.
12. Ascultati numai anunturile posturilor de radioteleviziune nationale si recomandarile de actiune imediata
ale organelor in drept.
13. Fiti pregatiti psihic si fizic pentru eventualitatea unor socuri ulterioare primei miscari seismice asa
numitele replici, fara a intra in panica. Nu dati crezare zvonurilor care apar frecvent imediat dupa seisme, chiar
daca aparent sunt vehiculate de asa-zisi specialisti !
14. La evacuare dati prioritate celor raniti sau copiilor, batranilor, femeilor si ascultati intocmai
recomandarile salvatorilor.
15. Experienta cutremurelor precedente a dovedit ca este util sa aveti cunostinte necesare supravietuirii
pana la interventia echipelor de salvare in cazul unei situatii extreme in care, de exemplu ati fi surprins sub niste
daramaturi, mobilier rasturnat sau intr-o camera, incinta blocata, prin intepenirea usilor sau din alte cauze.
16. In primul rand trebuie sa fiti calmi, sa ii linistiti pe cei socati, sa nu permiteti reactii de panica, sa acordati
primul ajutor celor raniti iar daca dumneavoastra sau alta persoana din grup are posibilitatea de miscare sa faceti
un mic plan de salvare. Deblocarea caii de acces se poate incerca numai daca prin aceasta nu se inrautateste
situatia, de exemplu prin miscarea daramaturilor sau a mobilierului.
O varianta clasica de comunicare cu cei din afara, este sa bateti la intervale regulate cu un obiect tare in
conducte invecinate sau in peretii incintei, iar daca ati stabilit contactul verbal, furnizati informatiile cerute
si cereti primul ajutor necesar.
Nu va preocupati de durata timpului scurs pana la salvare, deoarece in astfel de conditii, desi timpul pare
nesfarsit, corpul uman isi mobilizeaza resurse nebanuite pentru a trece peste o perioada critica. In acest mod se
explica durate extreme de rezistenta de sute de ore in conditii de blocare la cutremur a unor persoane aparent
fragile, inregistrate in tara noastra in 1977 si in mod similar in intreaga lume.

e) Masuri de verificare a starii cladirii, locuintei:


- Verificati mai intai afara si apoi cu precautii si in interior starea locuintei, a cladirii pentru a vedea avariile.
Dupa primele observatii proprii, este bine sa va adresati unui specialist-expert autorizat in constructii pe care
il cunoasteti din timp, sau cu care aveti o intelegere sau un contract pentru astfel de situatii.
-Dati concursul dvs. organizatiilor de interventie post-seismica pentru analiza starii constructiilor, precum si
pentru celelalte activitati intreprinse de organele in drept.
- Daca starea structurii constructiei prezinta avarii evidente iar echipele autorizate nu au sosit inca, solicitati
institutiilor abilitate evaluarea de catre specialisti a starii post-seismice a structurii cladirii si aveti in vedere
continuarea ulterioara a operatiunilor de proiectare si executie a reparatiilor si consolidarilor, cu concursul
asociatiei de proprietari sau locatari.
- In cazul in care cladirea in care locuiti este intr-o stare de avariere a structurii evaluata de specialistii
abilitati legal ca fiind grav afectata de cutremur, va trebui sa respectati dispozitiile legale si va adaptati la
conditiile de sinistrat. In acest sens organele administratiei publice locale vor lua masurile de relocare.
- Daca ati contractat o asigurare la o societate de profil, informati-va cum trebuie sa procedati pentru
inregistrarea in termen legal a daunelor complete produse de cutremur, in vederea solicitarii despagubirilor.
f) Masuri de revenire la normal prin expertize, reparatii, consolidari
Dupa producerea unui cutremur cu urmari deosebite, autoritatile publice locale impreuna cu organismele
abilitate vor lua masurile necesare revenirii la normal a activitatilor umane din zona sinistrata sau calamitata.
Autoritatile publice locale vor intocmi pe baza investigatiilor si a expertizelor tehnice listele de prioritati
ale cladirilor afectate pentru executia interventiilor/consolidarilor si reabilitarii constructiilor de locuit.
In acest sens investitorii, proprietarii si/sau administratorii cladirilor de locuit vor participa la indeplinirea
masurilor de investigare a cladirilor de locuit pentru a cunoaste situatia acestora dupa dezastru, vor solicita
efectuarea de expertize tehnice asupra cladirilor afectate, dupa care vor comanda elaborarea de proiecte de
interventie/consolidare la cladirile avariate de cutremur.
Aceste lucrari si unele facilitati financiare sunt prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, republicata
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, in temeiul art. IV din Legea nr.
460/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea
riscului seismic al constructiilor existente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 31
iulie 2001), iar Normele metodologice de aplicare ale Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 au fost
aprobate prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1364 din 27 decembrie 2001, si au fost publicate in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 100 din 5.02.2002. Pe baza proiectelor de interventie/consolidare, asociatiile de
proprietari sau proprietarii individuali vor comanda si executa prin unitatile de constructii lucrarile de consolidare,
cu respectarea tuturor prevederilor din legislatia in vigoare.

g) Reguli de comportare in cazul alunecarilor de teren


Alunecarile de teren sunt evenimente de multe ori previzibile, de exemplu dupa precipitatii intense, in zone
predispuse la aceste fenomene, si au evolutie progresiva, astfel incat desfasurarea lor se realizeaza intr-un anumit
interval de timp suficient pentru realizarea unor masuri de protectie. Atunci cand inceperea
alunecarii de teren poate fi semnalata, autoritatile publice locale impreuna cu Comisia de aparare impotriva
dezastrelor informeaza institutiile si populatia din zona respectiva asupra pericolului creat si actiunilor de
alarmare cand alunecarea de pamant este iminenta, odata cu urmarirea evolutiei fenomenelor in zona.
Informarea si alarmarea asupra alunecarii de teren se realizeaza de catre Celula pentru Situaţii de Urgenţă
a EMC Berbeşti , Comitetul Local Pentru Situaţii de Urgenţă şi Comitetul Judeţean Pentru Situaţii de Urgenţă.
Actiuni. La receptionarea informarii sau a unor semnale despre inceperea alunecarii terenului, in zona care
ar putea fi afectata se vor lua urmatoarele masuri:
- Pregatirea evacuarii persoanelor, institutiilor si bunurilor potrivit planurilor de evacuare pregatite anticipat.
- Deconectarea, de catre reprezentatii autorizati - in caz de necesitate - a cladirilor de la sistemul de
alimentare cu energie electrica, apa, incalzire, canalizare, etc. pentru a limita eventualele efecte negative.
- Sprijinirea formatiilor de interventie ale Comitetului Pentru Situaţii de Urgenţă la nivel local sau judetean
in actiunile de oprire, diminuare sau de deviere a alunecarii de teren cu scopul de protejare a persoanelor si
constructiilor, pentru micsorarea efectelor distructive ale alunecarii de teren.
-Desfasurarea actiunilor sub conducerea Comitetelor locale sau judetene pentru situaţii de urgenţă; vor fi
luate in considerare numai sursele oficiale locale si recomandarile organelor in drept, evitandu-se informatiile
bazate pe zvonuri.
La receptionarea semnalului de alarmare in cazul alunecarilor de teren, care inseamna ca pericolul
alunecarii de teren nu poate fi evitat, se vor lua urmatoarele masuri:
- Evacuarea persoanelor si bunurilor materiale în locurile desemnate in planurile de evacuare, fara a lua
lucruri inutile si pastrand calmul.
- Respectarea regulilor de convietuire în locurile sigure in care Celula de urgenţă) impreuna cu autoritatile
locale cat si Societatea de Cruce Rosie vor lua masurile necesare adapostirii si desfasurarii vietii.
Dupa stabilizarea alunecarii de teren se va face de catre organele abilitate o analiza a avariilor si
distrugerilor provocate la constructii si bunuri. In functie de avarii se vor lua masuri de incepere a lucrarilor de
reparatii si consolidari iar in cazurile de distrugeri se vor lua masuri de construire de noi cladiri pe alte
amplasamente, autorizate. Dupa caz se vor face demersurile necesare pentru obtinerea despagubirilor prin
sistemul de asigurari pentru pagubele produse de catre alunecarile de teren.
ANEXA NR.
13

COMUNICATE

COMUNICATUL Nr.1

- se transmite prin staţie radio-telefon pe frecvenţa de lucru , portavoce, , ÎN TIMPUL


ŞI DUPĂ PRODUCEREA SITUAŢIEI DE URGENŢĂ SPECIFICĂ

ATENŢIUNE! ATENŢIUNE! ATENŢIUNE!

Astăzi, data de _______, între orele ________ a avut loc un cutremur puternic
resimţit de către salariaţi. Salariaţii sunt obligaţi să respecte măsurile şi regulile de
protecţie civilă, precum şi indicaţiile organelor de ordine. Orice persoană se poate găsi
în stare de pericol la producerea unui dezastru. Experienţa arăt că cei care au
cunoscut şi au aplicat regulile şi măsurile de comportare au putut acţiona corect pentru
salvarea lor, a familiei lor sau a celor din jur.

COMUNICATUL Nr.2

- SE TRANSMITE DUPĂ CE SITUAŢIA DE URGENŢĂ SPECIFICĂ A TRECUT

ATENŢIUNE! ATENŢIUNE! ATENŢIUNE!

Activitatea situaţiei de urgenţă( Cutremur şi/sau Alunecare de teren) a încetat. Se reia


activitatea şi circulaţia salariaţilor şi autovehiculelor.
Este posibil ca situaţia de urgenţă să se repete vă rugăm să ascultaţi dispoziţiile
conducerii celulei pentru situaţii de urgenţă

VĂ MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!


ANEXA NR.14

RESPONSABILITĂŢI
PRIVIND LUAREA MĂSURILOR DE APĂRARE ŞI DE
EVACUARE A OAMENILOR ŞI BUNURILOR PE FIECARE
OBIECTIV AFECTAT;

Operatorii economici au următoarele


responsabilităţi

a) elaboreaza planuri proprii de aparare in caz de situaţii de urgenţă specifică si


le supun spre aprobare structurilor ierarhic superioare din cadrul Sistemului Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă ;
b) constituie mijloacele materiale necesare pentru interventie si le mentin in stare
operativa;
c) organizeaza instiintarea si alarmarea salariatilor pentru apararea impotriva
efectelor unui situaţii de urgenţă specifice ;
d) respecta normele si normativele specifice, emise de organele competente,
privitoare la amplasarea, proiectarea si executia instalatiilor si constructiilor de orice
natura;
e) exploateaza, utilizeaza si intretin instalatiile, cladirile, constructiile de orice
natura si respecta normele si normativele specifice;
f) realizeaza retelele de monitorizare si control cu aparatura specifica pentru
apararea in caz de dezastre; intocmesc scheme de instiintare in caz de pericol si asigura
functionarea mijloacelor de transmisiuni, alarmare, aflate in dotare;
g) tin evidenta mijloacelor tehnice, a utilajelor si a aparaturii ce pot fi folosite in
caz de situaţii de urgenţă specifică si,in caz de necesitate, pun la dispozitia comitetului
judetean datele necesare;
h) intocmesc si actualizeaza, dupa caz, planurile constructiilor etajate, retelelor
utilitare si spatiilor subterane proprii folosite pentru protectia populatiei si le inainteaza
organelor inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene ;
i) asigura accesul la obiectivele periclitate si executa lucrari si servicii de interes
public in situatii de de urgenţă specifice, din dispozitia comitetelor judeţene ;

Responsabilităţi :

I.Conducatorul celulei de urgenta al institutiei desfasoara urmatoarele activitati:

1.Se informeaza de situatia creata si masurile luate pana la prezentarea sa;


Aduce la cunostiinta personalului dispozitiunea primita si cere propuneri pentru
elaborarea deciziei de interventie;
2. Ordona luarea masurilor de interventie unde se concentreaza efortul
principal si urmareste realizarea lor;
3. Informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta “ GENERAL
MAGHERU” despre stadiul aplicării masurilor atât la capacitatea de protecţie civilă prin
trepte sau in situaţii de urgenta;
4.Conduce cu fermitate si operativitate realizarea masurilor de protecţie civila
la situaţia creata.

II . Inspectorul de protecţie civilă

1. Se prezintă în punctul de conducere, organizează serviciul de paza si aparare in punctul de


conducere;
2. Tine evidenta prezentei personalului;
3. Distribuie mapele si documentele de conducere ale intervenţiei;
4. Aduce la cunoştinţa personalului situaţia creata pentru întocmirea propunerilor pe specialităţi
si realizarea masurilor din planul de protecţie civila, informându-i permanent despre situaţia creata si
misiunile ce le revin;
5. Raportează conducătorului celulei de urgenta prezenta personalului, masurile executate si
stadiul activităţilor de protecţie civilă;
6. Participa la pregătirea si raportarea propunerilor necesare luării dispoziţiei de către
conducătorul celulei de urgenta. si asigurarea capacităţii de protecţie civila si ducerea acţiunilor de
intervenţie;
7.Organizeaza si executa cercetarea si observarea de protecţie civila si ducerea acţiunilor de
intervenţie;
8. Coordonează si îndruma realizarea masurilor de protecţie civila conform planului;
Raportează Inspectoratului pentru Situaţii de Urgentă “ GENERAL MAGHERU” AL Judeţului Vâlcea
despre aplicarea masurilor de protecţie civilă.

III. Personalul celulei de urgenta

1. Se prezintă in punctul de conducere, îşi desfăşoară pe locul stabilit atribuţiile funcţionale pe


linie de protecţie civila;
2. Se documentează despre situaţia creata si participa la întocmirea si transmiterea ordinelor si
dispoziţiunilor privind asigurarea capacităţii de protecţie civila, pregătirea si ducerea acţiunilor de
limitare înlăturarea situaţii de urgenta;
3. Actualizează in părţile ce-i revin documentele de protecţie civila;
4.Organizeaza si conduce permanent aplicarea masurilor de protecţie civila pe linia de
specialitate;

IV. Ofiţerul de serviciu (dispecer de serviciu, etc.)


1. Verifica autenticitatea ordinului primit;
2. Verifica documentul primit si numărul de telefon de unde s-a primit (când se
transmite prin telefon);
3. Notează data si ora primirii;
4. Raportează conducătorului celulei de urgentă si pune in aplicare Planul de
alarmare a celulei de urgenta ;
5. Informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta
“ GENERAL MAGHERU”al Judeţului Vâlcea, despre situaţia creata;
6. Desfăşoară activităţile prevăzute in sinopticul din atribuţiile ofiţerului de
serviciu.

Pentru organizarea evacuării Celula pentru situaţii de urgenţă întreprinde


următoarele acţiuni principale:
- asigură înştiinţarea şi alarmarea personalului
- împarte, pe hartă, teritoriul administrat, pe secţiuni de evacuare, cu
alegerea locului de adăpostire şi a traseului de evacuare pentru fiecare secţiune. Criterii
pentru împărţirea în secţiuni, alegerea traseului şi locului de adăpostire: număr de
salariaţi; structura salariaţilor, pe ocupaţii şi/sau grupe de vârstă; număr de animale care
trebuie evacuate şi adăpostite;distanţa faţă de adapost;
- se stabilesc şi necesităţile de colaborare cu alte unităţi administrative
pentru asigurarea condiţiilor de adăpostire (spaţiu, dotări etc), cu alte structuri de stat sau
particulare, pentru asigurarea unor condiţii de bază, cum sunt: asistenţa medicală,
alimentarea cu apă şi alimente etc.
- se marchiază pe hartă traseele de evacuare şi zonele de adăpostire pentru
fiecare secţiune.
- se elaborează subplanurile de evacuare şi adăpostire pe secţiunile care pot fi
afectate de fiecare tip de riscuri.
- se face instruirea salariaţilor privind traseele de evacuare şi zonele de
adăpostire şi se vor organiza simulări. Se va avea în vedere evacuarea persoanelor şi
bunurilor.
- se va instrui salariaţii privind: pregătirea pentru evacuare în funcţie de nivelul
de alertă/alarmare; împărţirea teritoriului în secţiuni; traseele de evacuare şi zonele de
adăpostire; eventuale resurse specifice disponibile în caz de urgenţă (mijloace de
transport, responsabilităţi, asistenţa medicală, asistenţa din partea unor ONG etc.). În
acest scop, se pot utiliza materiale specifice (broşuri etc), editate fie de Inspectoratele
pentru situaţii de urgenţă, fie de către E.M.C.Berbeşti, cu aprobarea Inspectoratelor
pentru situaţii de urgenţă.
- se stabilesc condiţii de cooperare cu unităţile administrative adiacente şi cu
alte organizaţii de stat sau private, privind asigurarea: cazării, hrănirii, asistenţei
medicale, asistenţei sanitare, ordinii publice, prevenirea şi stingerea incendiilor.

Organizarea acţiunilor de evacuare în cadrul unităţii se face de către comisia de


evacuare stabilită prin dispoziţie scrisă de către conducătorul unităţii conform anexei 1
din planul de evacuare
În vederea asigurării unei bune desfăşurări a acţiunii de evacuare, comisia de
evacuare a E.M.C.Berbeşti asigură :
- transmiterea în timp scurt a dispoziţiunii de evacuare a salariaţilor din
subordine ;
- intervenţia la societăţile de prestări servicii cu auto pentru asigurarea cu
necesarul de carburanţi lubrifianţi pentru mijloacele de transport auto, repartizate să
execute această acţiune conform cerinţelor formulate şi asigurarea acestor mijloace de
transport ;
- organizarea în cel mai scurt timp, a punctelor de adunare, îmbarcare
şi debarcare ;
- realizează măsurile de asigurare a evacuării: siguranţă, pază şi ordine,
asigurare medicală, aprovizionare cu alimente de strictă necesitate etc.;
- instruirea personalului cu privire la modul de acţiune în caz de evacuare;
- întocmeşte şi înaintează, prin Celula pentru situaţii de urgenţă a EMC Berbeşti
către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Vâlcea, cererile de suplimentare
cu mijloace de transport, carburanţi-lubrifianţi, imobile, alimente şi produse industriale
de primă necesitate, spaţii pentru depozitarea bunurilor, cazarea şi aprovizionarea
evacuaţilor.

Salariaţii şi bunurile materiale care se evacuează, gradul de urgenţă şi ordinea


în care se execută evacuarea, forţele şi mijloacele destinate şi sprijinul logistic al
evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă se stabilesc pentru fiecare situaţie de către
comisia de evacuare şi se aprobă de către conducătorul unităţii.
Pentru o evidenţă a activităţii de evacuare în anexa nr 2 din planul de evacuare
este prezentată , probabilistic situaţia evacuării salariaţiilor pe cariere şi sectoare de
producţie în funcţie de tipul de risc.
Executarea acţiunilor de evacuare
Directorul Exploatării Miniere de Cariere Berbeşti emite dispoziţie de
evacuare şi primire.În funcţie de situaţie, dispoziţia de evacuare şi primire/repartiţie se
poate transmite prin telefon/fax, prin mijloace radio, prin corespondenţă specială sau prin
curieri. De asemenea şi în situaţiile stabilite de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă ordinul/dispoziţia de evacuare poate fi transmis/transmisă şi prin intermediul
posturilor de radio şi de televiziune.
Dispoziţia de evacuare cuprinde în principiu următoarele:
a)concepţia acţiunilor de evacuare;
b)organizarea conducerii acţiunilor de evacuare;
c)măsurile de cooperare pe timpul executării evacuării;
d)măsurile de asigurare a evacuării
Conţinutul ordinului/dispoziţiei şi deciziei pentru evacuare sunt prevăzute de
anexa nr. 3 din planul de evacuare
Pentru executarea acţiunilor de evacuare se realizează dispozitivul de
evacuare, care cuprinde:
a)centre de conducere şi coordonare a evacuării;
b)posturi de observare şi posturi de înştiinţare şi alarmare;
c)puncte de adunare a populaţiei şi de depozitare a bunurilor care se evacuează;
d)puncte de îmbarcare şi puncte de debarcare;
e)puncte de primire/repartiţie a populaţiei şi a bunurilor evacuate.
Centrul de conducere şi coordonare a evacuării îşi desfăşoară activitatea
într-un loc special amenajat de unde comisia conduce în mod unitar acţiunile de evacuare.
Componenţa acestuia este prezentată în anexa nr. 4 din planul de evacuare
Punctele de adunare, îmbarcare, debarcare şi primire-repartiţie, denumite
puncte de adunare, se stabilesc din timp de normalitate de către Celula pentru Situaţii de
Urgenţă, la propunerea inspectorului de protecţie civilă.
Punctele de adunare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)să fie situate în apropierea căilor de acces spre localităţile/zonele în care se execută
evacuarea;
b)să poată fi identificate şi recunoscute cu uşurinţă;
c)să asigure posibilităţi pentru protecţia populaţiei şi a bunurilor în situaţii de urgenţă;
d)să asigure condiţii de desfăşurare a activităţilor specifice.
Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate
se realizează în termen de două ore de la primirea ordinului/deciziei de evacuare.
În funcţie de amploarea acţiunilor de evacuare şi de condiţiile specifice, punctele
de adunare se încadrează cu personal conform anexei nr. 5 , din planul de evacuare
Personalul pentru îndrumarea şi fluidizarea circulaţiei desfăşoară, în principiu,
activităţile prezentate în anexa nr.6, din planul de evacuare
Personalul pentru ordine şi siguranţă publică desfăşoară, activităţile din anexa
nr. 8 , din planul de evacuare
Celula pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea
acţiunilor de evacuare. Conţinutul Raportului-sinteză este prevăzut în anexa nr.9 ,din
planul de evacuare
ANEXA NR. 15

RESPONSABILITĂŢI
PENTRU TRANSMITEREA RAPOARTELOR INFORMATIVE
ZILNICE CĂTRE NIVELUL SUPERIOR DE DECIZIE
REFERITOR LA EVENIMENTUL PRODUS ŞI EFECTELE
ACESTUIA;

Conducatorul celulei de urgenta al institutiei desfasoara urmatoarele activitati:

1.Se informeaza de situatia creata si masurile luate pana la prezentarea sa;


Aduce la cunostiinta personalului dispozitiunea primita si cere propuneri pentru
elaborarea deciziei de interventie;
2. Ordona luarea masurilor de interventie unde se concentreaza efortul
principal
si urmareste realizarea lor;
3. Informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta “ GENERAL
MAGHERU” despre stadiul aplicării masurilor atât la capacitatea de protecţie civilă prin
trepte sau in situaţii de urgenta;
4.Conduce cu fermitate si operativitate realizarea masurilor de protecţie civila
la situaţia creata.

CONTINUTUL-CADRU AL RAPORTULUI OPERATIV

1. Locul, data si ora producerii dezastrului; elemente descriptive;


2. Situatia la locul evenimentului:
- Persoane decedate
- Persoane traumatizate:pierderi de vieţi, raniti, arsi, contaminati, etc.
- Persoane in pericol/ evacuate/ relocate
- Locuinte si anexe gospodaresti afectate:
- Distruse
- Avariate
- Suprafata de manifestare a dezastrului:
- Judete
- Localitati
- Surse de mare risc
- Obiective socio-economice
- Teren agricol
- Situatia cailor de comunicatii: drumuri nationale, judetene si comunale
avariate sau distruse, poduri si podete avariate sau distruse, a liniilor de
telecomunicatii si transport a energiei electrice, precum si a retelelor de
transport a agentilor energetici;
- Animale mari moarte sau amenintate
- Distrugeri de alte bunuri
3. Forte si mijloace de interventie
- existente
- necesare
4. Masuri urgente intreprinse;
5. Data si ora trecerii de la o etapa a operatiunilor de interventie la alta;
6. Cereri de forte, materiale, mijloace si asistenta tehnica
7. Alte date si elemente in raport de evolutia situatiilor critice intervenite,
durata acestora, masuri luate: forte si mijloace cu care s-a actionat, rezultate
obtinute, nr. persoanelor si gospodariilor evacuate, masuri de cazare, ajutoare
asistenta sanitara.
NOTA:

Rapoartele operative se transmit din 12 in 12 ore de la notificarea dezastrului


si ori de cate ori situatia impune.

Rapoartele CELULEI DE URGENŢĂ se transmit COMITETULUI PENTRU


SITUAŢII DE URGENŢĂ JUDEŢEAN .
ANEXA nr.1.-
SITUAŢIA ELEMENTELOR DE RISC : CONSTRUCŢII ,REŢELE,
SECTOARE,SALARIAŢI ,PRECUM ŞI RISCUL ALUNECĂRILOR DE TEREN ,ÎN
ZONA DE JURISDICŢIE.

Denumirea sursei (zonei) de risc :La cutremur -Teritoriul


Romaniei
Amplasarea sursei de risc; Oraşul Berbeşti şi Comuna Alunu
(Exploatarea Minieră de Cariere Berbeşti).
Felul riscului: 1. Alunecări şi prăbuşiri de teren;
2. Avarierea construcţiilor şi utilajelor de mare
capacitate
Cine monitorizează riscul: 1. Dispecer E.M.Berbeşti
2. Celula de urgenţă
Zona de vulnerabilitate: Carierele de producţie şi sediile
administrative
Categorii vulnerabile:
Salariaţi: - 665
Animale: -
Bunuri: - utilajele de mare
capacitate,posturile de transformare; benzile transportoare
etc.

Denumirea sursei (zonei) de risc:E.M.C. Berbeşti- Cariera


Berbeşti
Locul de amplasare: Sector complex Panga
Felul riscurilor: 1.Alunecări de teren
2.____________________________________________
_
3._______________________________________
Cine monitorizează riscul 1. Dispecer E.M.C.Berbeşti
2._ Celula de urgenţă ( Centrul
operativ pentru situaţii de urgenţă)
3._______________________________
Zona de vulnerabilitate: _ Panga
Categorii vulnerabile: Populaţie: __-____
Salariaţi: __ -

Denumirea sursei de risc:_ Cariera Berbeşti


Locul de amplasare:__ Sector complex Berbeşti Vest
Felul riscurilor: 1._Alunecări de teren
2.__-______________________________

Cine monitorizează riscul 1. Dispecer E:M.C.Berbeşti


2. Celula de urgenţă( Centrul operativ
pentru situaţii urgenţă)
3.______________________________________
Zona de vulnerabilitate: Zona halda de steril
Categorii vulnerabile: Populaţie: __-___________________
Salariaţi: ____-_____________________
Animale: ___-________________________
Bunuri: terenuri agricole
3. Denumirea sursei de risc:_ Cariera Olteţ- Alunu
Locul de amplasare:_Dealul Alunului
Felul riscurilor: 1.__Alunecări de teren
2.____-______________________________
3._____-_____________________________
Cine monitorizează riscul 1. Dispecer E.M.C.Berbeşti
2 Celula de urgenţă ( Centrul operativ
pentru situaţii de urgenţă)
3___________________________________

Zona de vulnerabilitate: _Zona sector transport haldare


carieră
Categorii vulnerabile: Populaţie: _-_________________
Salariaţi: __-___________________________
Animale: __-___________________________
Bunuri: Utilaje de mare capacitate, bezi
transportoare

18. ANEXA NR.2.


HARTA CU ZONA DE AUDIBILITATE A
SISTEMELOR DE ALARMARE;
- anexa 4- numerele de telefon, fax , unde se pot
transmite avertizări, prognoze ,decizii, dispoziţii şi informaţii;

19. ANEXA 5.-


SCHEMA FLUXULUI INFORMAŢIONAL- DECIZIŢIONAL PENTRU
APĂRARE ÎMPOTRIVA SEISMELOR ŞI . .
ALUNECĂRILOR DE TEREN;
PRIMUL MINISTRU

MINISTERUL ADMINISTRATIEI
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU
SI INTERNELOR
S ITUAŢII DE URGENŢĂ
COMITETUL NAŢIONAL PENTRU
CENTRUL OPERAŢIONAL
SITUATII DE URGENŢĂ
NAŢIONAL

MINIŞTRI I SAU CONDUCĂTORII


AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI
INSTITUTII CENTRALE CENTRELE
COMITETELE MINISTERIALE OPERATIVE 112
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CENTRUL DE APEL URI

INSPECTORATUL
PREFECTUL JUDEŢEAN PENTRU
JUDEŢULUI SITUAŢII
DE URGENŢĂ
COMITETUL JUDETEAN
PRIMARUL

COMITETUL LOCAL
CENTRUL
PENTRU
OPERATIV

E.M.C.BERBEŞTI

CELULĂ DE URGENŢĂ

Structuri cu acivitate permanentă Propuneri privind gestionarea managementul de urgenţă

Structuri cu acivitate temporară


coordonare
conlucrare
Informare privind situaţiile potenţial generatoare de stări de
Informare asupra activităţii urgenţă
desfăşurate

ANEXA 10

REGULI
DE PREGĂTIRE ANTISEISMICĂ, PROTECŢIE ,
COMPORTARE ŞI ACŢIUNE A SALARIAŢIILOR ŞI
POPULAŢIEI ÎN CAZ DE CUTREMUR ŞI/SAU ALUNECĂRI
DE TEREN

a) Pregatirea antiseismica - cunostinte privind cladirile si spatiile de lucru


sau locuinte
- Cunoasterea evenimentelor seismice precedente si cunoasterea
actiunii lor asupra cladirii în care lucreaza sau locuiesc, pentru a preveni
repetarea unor efecte negative in viitor
- Cunoasterea si urmarirea respectarii unor principii simple si sigure
pentru executia de cladiri rezistente in localitati rurale, respectiv a cerintelor
legale privind calitatea constructiilor in zone urbane, precum si luarea
masurilor privind reabilitarea cladirilor in conformitate cu normele actuale
- Cunoasterea si aplicarea masurilor si actiunilor de evitare a unor
urmari cu caracter de dezastru asupra cladirii in cazul declansarii unui
cutremur puternic:
- executarea tuturor lucrarilor de intretinere si reparatii curente pentru a
mentine caracteristicile de rezistenta pe intreaga durata de viata a cladirii;
- constientizarea riscurilor la care s-ar expune daca ar efectua modificari
la cladire fara un aviz privind proiectul interventiei si autorizatiile legale din
partea unui expert; toate modificarile efectuate se inscriu in cartea tehnica a
constructiei;
- efectuarea unei expertize tehnice asupra cladirii, de catre un expert
autorizat sau de catre un institut specializat conform prevederilor legale, adica
potrivit Ordonantei Guvernului Nr. 20/1994 privind reducerea riscului seismic
al constructiilor existente, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I nr. 665 din 23 octombrie 2001, precum si a Normativului P100-92;
- executarea lucrarilor de consolidare, refacere si reparatii atat la cladire
cat si la instalatiile aferente cladirii pentru alimentare apa, gaze,

incalzire, electricitate precum si canalizare, numai pe baza raportului de


expertiza si a proiectelor autorizate;
- Interzicerea interventiei asupra structurii cladirii (de ex. pentru a largi
unele camere, a muta pereti, a practica goluri, a face "bolti", a supraetaja, a
sapa pivnite sau garaje, etc., fara a avea un proiect intocmit de un specialist
atestat pentru astfel de lucrari si toate autorizatiile necesare, deoarece altfel, se
pot
declansa, cu sau fara seisme, procese de degradare rapida sau chiar brusca a
cladirii, care pot periclita viata !
- Intocmirea proiectelor de consolidare si executia acestora precum si
receptia lucrarilor in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare si a regulamentelor in
vigoare;
- Cunoasterea de catre administratiile de proprietari/locatari ale cladirilor
multietajate, a modului in care firmele cu sediul in apartamente respecta
masurile de protectie antiseismica, precum si pe cele de prevenire a unor
incendii, explozii, deversari de materiale combustibile, toxice si chimice. In
aceste spatii se interzice depozitarea de materiale pe plansee, peste sarcina
pentru care au fost proiectate. Daca firma este in locuinta personala cu 1-2
niveluri, se vor aplica toate masurile de protectie pentru a nu afecta cladirile
invecinate in cazul producerii unui cutremur, alunecare de teren, prin
declansarea de explozii, incendii, etc.;
- Consultarea unui expert autorizat la cumpararea sau inchirierea unei
locuinte sau sediu de firma, asupra evaluarii rezistentei antiseismice conform
normativelor tehnice in vigoare in vederea evitarii expunerii la un potential
risc;
- Interzicerea depozitarii de materiale combustibile, explozive,
substante toxice, etc. In cladiri de locuit; amplasarea si fixarea obiectelelor
grele se va face dupa consultarea unui specialist;
- Fixarea antenelor de satelit de elementele structurale ale cladirii pentru
ca in cazul unui cutremur sa se evite caderea lor si producerea de accidente;
- Cunoasterea masurilor necesare prevenirii si stingerii incendiilor si
aplicarea lor de catre proprietarii, administratorii, locatarii din cladirile de tip
bloc;

- Cunoasterea planului subsolului cladirii multietajate si a retelelor de


conducte din subsolul cladirii, precum si cunoasterea locurilor de amplasare a
robinetilor si vanelor de inchidere a diferitelor utilitati pe diferite ramificatii;
- Cunoasterea si verificarea periodica a tavanelor, podului,
acoperisului, balcoanelor, corniselor, calcanelor, cosurilor, terasei si invelitorii
blocului / casei, astfel ca in cazul unui cutremur sa se evite caderea
caramizilor,placajelor , tencuielilor, ornamentelor, tiglelor, olanelor,
jardinierelor, in zona intrarilor, aleilor inconjuratoare,strazilor sau la vecini. Se
va proceda similar la elementele ce ar putea sa cada dinspre cladirea
invecinata,inclusiv pentru imbinarea cu blocul alaturat sau gardurile de zid al
vecinilor.

b) Protectia antiseismica in interiorul locului de munca sau a locuintei


Masuri de pregatire a locului de munca sau locuintei pentru prevenirea
efectelor seismice:
- la locul de munca, sau la mutarea in casa noua, sau la prima zugravire
sau reamenajare, este necesara regandirea mobilarii incaperilor sau a casei; nu
se vor aglomera spatiile cu diverse piese de mobilier sau aparatura, instabile la
seism si amplasate in vecinatatea locurilor in care se aglomereaza de obicei
familia, sau in spatiul de lucru;
- identificati mobilierul auxiliar si obiectele grele care atarna peste
birouri, paturi, canapele, mese, ce pot cadea peste acestea si inlocuiti-le cu
altele mai usoare, fixandu-le contra detasarii;
- asigurati piesele de mobilier grele, zvelte, suprapuse si inalte, intre ele
si prin prindere de un perete,grinda solida in locurile unde se aglomereaza de
obicei familia sau unde ai locul de munca;
- amplasati echipamentele tehnice si aparatele casnice mai grele sau a
cele pe rotile astfel incat sa nu se afle in vecinatatea iesirilor din incaperi sau
apartament spre a nu bloca prin deplasarea lor accesul in cazul unui seism;
- limitati deplasarile aparatelor casnice mari prin fixare, in asa fel incat
in caz de cutremur racordurile sa nu sufere deteriorari;
- amplasati obiectele fragile si valoroase intr-un loc mai jos si sigur, iar
vasele cu chimicale, combustibili in dulapuri in care sa nu se poata rasturna, in
incaperi in care nu se locuieste si nu exista pericolul de contaminare si de
incendiu;
- asigurati usile dulapurilor cu inchizatori eficiente la oscilatii, astfel
incat deplasarea veselei depozitate sa nu produca accidente;

- procurati in locuinta cel putin unui extinctor, amplasat intr-un loc


cunoscut si accesibil in orice moment, langa sursele potentiale de incendiu si
invatati utilizarea acestuia;
- retineti locul de amplasare al comutatoarelor, sigurantelor, robinetelor
generale si locale pentru apa, gaze si electricitate si modul lor de manevrare,
astfel incat, la nevoie, dupa seism, sa puteti lua masurile minime de
interventie de urgenta: inchidere/deschidere.
Pastrati la indemana o trusa de scule adecvate.
Daca locuiti intr-o cladire multifamiliala. informati-va personal sau prin
administratia asociatiei despre indeplinirea obligatiilor legale privind:
- evaluarea rezistentei antiseismice actuale a structurii cladirii
- reparatiile si consolidarile necesare
- proiectarea si executarea lucrarilor necesare
- asigurarea pentru daune seismice, forme si taxe necesare
Retineti in memoria dvs., particularitptile localitatii, cartierului si
imprejurimile locuintei dvs., ale drumului pe care va deplasati zilnic la
serviciu, scoala sau cumparaturi, avand in vedere eventualele pericole descrise
mai jos:
- caderea unor elemente de constructie nestructurale: tencuielei, caramizi
etc.
- spargerea si caderea unor geamuri, in special la cladirile inalte
- caderea unor obiecte, mobilier, etc.
- caderea unor stalpi si linii electrice
- incendii rezultand din scurtcircuite electrice, conducte de gaz rupte,
rasturnarea unor instalatii de incalzire etc.
- alunecari de teren, avalanse in zona muntoasa, lichefierea unor terenuri
nisipoase
Obisnuiti-va sa va protejati si cand va aflati intr-o alta situatie: in
concediu, in delegatie, la spectacole, in vizita etc.
Discutati cu toti membrii familiei, vecinii sau colegii un plan despre ce
ati face fiecare in caz de cutremur si faceti periodic repetitii.

c) Reguli de comportare rationala, individuale si de grup in timpul


producerii seismului

1. Pastrati-va calmul, nu intrati in panica, linistiti-i si pe ceilalti,


protejati copiii, batranii si femeile. Nu va speriati de zgomotele din jur;

2. Preveniti tendintele de a parasi camera sau locuinta, deoarece faza


seismica initiala are o durata redusa, astfel incat tocmai faza puternica a
miscarii seismice va poate surprinde pe scari, holuri, paliere, in aglomeratie si
panica, conducand, la accidente grave, nedorite.
Atentie ! Scarile sunt elemente de constructii foarte sensibile la deplasarile
diferentiate ale etajelor, si,chiar daca ar rezista, deplasarea persoanelor pe
scari sub efectul oscilatiei seismice este extrem de periculoasa. Chiar daca
iesirea de la etajele inferioare sau dintr-o locuinta parter ar fi in principiu
posibila si
fezabila in scurt timp in exterior sunt multe alte riscuri: calcane si cosuri de
fum, parapete, ornamente,vitraje etc.
3. Ramaneti in incapere sau locuinta, departe de ferestre care se pot
sparge si va pot accidenta,protejati-va sub o grinda, toc de usa solid, sub un
birou sau masa care sunt suficient de rezistente spre a va feri de caderea unor
obiecte, mobile suprapuse, lampi, tencuieli ornamentale etc. In lipsa unor
astfel de posibilitati va puteti proteja stand la podea langa un perete solid, pe
genunchi si coate, cu fata in jos iar cu palmele impreunate va veti proteja
capul, ceafa, iar cu antebratele pe lateral capul. Aceasta recomandare implica
o cunoastere prealabila a acelor elemente rezistente, cu consultarea unui
specialist atestat.

4. Daca este posibil, inchideti sursele de foc cat puteti mai repede iar
daca a luat foc ceva interveniti imediat dupa ce a trecut socul puternic.
5. Nu fugiti pe usa, nu sariti pe fereastra, nu alergati pe scari, nu
utilizati liftul, evitati aglomeratia, imbulzeala, iar daca este posibil deschideti
usa locuintei spre exterior, spre a preveni blocarea acesteia, in vederea
evacuarii dupa terminarea miscarii seismice.
6. Nu alergati in strada;
7. Daca va aflati in afara unei cladiri, deplasati-va cat mai departe de
cladire, feriti-va de tencuieli, prabusiri in strada. Nu fugiti pe strada, deplasati-
va calm spre un loc deschis si sigur.
8. Acordati prim ajutor persoanelor ranite.
9. In cazul in care sunteti surprinsi de caderea unor tencuieli sau obiecte
de mobilier rasturnate, cautati sa va protejati capul si membrele sau sa va
asigurati supravietuirea; ulterior veti cauta sa alarmati prin diferite metode
vecinii cat si echipele de salvare-interventie de prezenta dvs. Nu intrati in
panica, ramaneti calm.

d) Comportarea dupa producerea unui cutremur:

1. Nu parasiti imediat spatiul, camera, apartamentul, cladirea in care v-a


surprins seismul. Acordati mai intai primul ajutor celor afectati de seism.
Calmati persoanele intrate in panica sau speriate, in special copiii de
varsta mai frageda.
2. Ajutati pe cei raniti sau prinsi sub mobilier, obiecte sau elemente
usoare de constructii, sa se degajeze.
Nu miscati ranitii grav pana la acordarea unui ajutor sanitar-medical calificat.
3. Ingrijiti-va de siguranta copiilor, bolnavilor, batranilor, asigurandu-le
imbracaminte si incaltaminte corespunzatoare sezonului in care s-a declansat
seismul, in vederea unei eventuale evacuari din locuinta sau cladire pentru o
perioada anume, de la cateva ore la cateva zile.
4. Nu utilizati telefonul decat pentru apeluri la salvare, pompieri sau de
catre organismul cu insarcinari oficiale in privinta interventiei post-dezastru,
in cazuri justificate, spre a nu bloca circuitele telefonice.
5. Daca s-a declansat un incendiu, cautati sa-l stingeti prin forte proprii.
6. Verificati preliminar starea instalatiilor electrice, gaze, apa, canal,
verificati vizual starea constructiei in interior. In cazul constatarii de avarii,
inchideti alimentarea locala sau generala si anuntati unitatea pentru
interventie. Nu folositi foc deschis.
7. Parasiti cu calm cladirea, fara a lua cu dvs. lucruri inutile, dar verificati
mai intai scara si drumul spre iesire spre a nu va expune la pericole.
8. Pentru orice eventualitate, preveniti ranirea provocata de caderea unor
tencuieli, caramizi, etc. la iesirea din cladire utilizand o casca de protectie sau
in lipsa acesteia un scaun ori alt obiect protector;
9. Daca la iesire intalniti usi blocate, actionati fara panica pentru
deblocare. Daca nu reusiti, iar acestea au vitraje, procedati cu calm la
spargerea geamului si curatirea ramei si a zonei de cioburi, utilizand un scaun,
o vaza, etc. Daca se constata ca in ascensor sunt persoane blocate, linistiti-le,
mai intai, dupa care solicitati concursul persoanelor autorizate.
10. Evitati cladirile grav avariate, cu exceptia unor cazuri de ajutor sau
salvare, masuri ce trebuie intreprinse cu un minimum de masuri de securitate
si fara riscuri inutile. Evitati sa fiti confundat cu raufacatorii patrunsi in astfel
de cladiri, nu aglomerati zonele calamitate fara rost.
11. Ajutati echipele de interventie pentru ajutor sau salvare.

12. Ascultati numai anunturile posturilor de radioteleviziune nationale si


recomandarile de actiune imediata ale organelor in drept.
13. Fiti pregatiti psihic si fizic pentru eventualitatea unor socuri
ulterioare primei miscari seismice asa numitele replici, fara a intra in panica.
Nu dati crezare zvonurilor care apar frecvent imediat dupa seisme, chiar daca
aparent sunt vehiculate de asa-zisi specialisti !
14. La evacuare dati prioritate celor raniti sau copiilor, batranilor,
femeilor si ascultati intocmai recomandarile salvatorilor.
15. Experienta cutremurelor precedente a dovedit ca este util sa aveti
cunostinte necesare supravietuirii pana la interventia echipelor de salvare in
cazul unei situatii extreme in care, de exemplu ati fi surprins sub niste
daramaturi, mobilier rasturnat sau intr-o camera, incinta blocata, prin
intepenirea usilor sau din alte cauze.
16. In primul rand trebuie sa fiti calmi, sa ii linistiti pe cei socati, sa nu
permiteti reactii de panica, sa acordati primul ajutor celor raniti iar daca
dumneavoastra sau alta persoana din grup are posibilitatea de miscare sa faceti
un mic plan de salvare. Deblocarea caii de acces se poate incerca numai daca
prin aceasta nu se inrautateste situatia, de exemplu prin miscarea
daramaturilor sau a mobilierului.
O varianta clasica de comunicare cu cei din afara, este sa bateti la
intervale regulate cu un obiect tare in conducte invecinate sau in peretii
incintei, iar daca ati stabilit contactul verbal, furnizati informatiile cerute
si cereti primul ajutor necesar.
Nu va preocupati de durata timpului scurs pana la salvare, deoarece in
astfel de conditii, desi timpul pare nesfarsit, corpul uman isi mobilizeaza
resurse nebanuite pentru a trece peste o perioada critica. In acest mod se
explica durate extreme de rezistenta de sute de ore in conditii de blocare la
cutremur a unor persoane aparent fragile, inregistrate in tara noastra in 1977 si
in mod similar in intreaga lume.

e) Masuri de verificare a starii cladirii, locuintei:

- Verificati mai intai afara si apoi cu precautii si in interior starea


locuintei, a cladirii pentru a vedea avariile.
Dupa primele observatii proprii, este bine sa va adresati unui specialist-
expert autorizat in constructii pe care il cunoasteti din timp, sau cu care aveti o
intelegere sau un contract pentru astfel de situatii.

-Dati concursul dvs. organizatiilor de interventie post-seismica pentru


analiza starii constructiilor, precum si pentru celelalte activitati intreprinse de
organele in drept.
- Daca starea structurii constructiei prezinta avarii evidente iar echipele
autorizate nu au sosit inca, solicitati institutiilor abilitate evaluarea de catre
specialisti a starii post-seismice a structurii cladirii si aveti in vedere
continuarea ulterioara a operatiunilor de proiectare si executie a reparatiilor si
consolidarilor, cu concursul asociatiei de proprietari sau locatari.
- In cazul in care cladirea in care locuiti este intr-o stare de avariere a
structurii evaluata de specialistii abilitati legal ca fiind grav afectata de
cutremur, va trebui sa respectati dispozitiile legale si va adaptati la
conditiile de sinistrat. In acest sens organele administratiei publice locale vor
lua masurile de relocare.
- Daca ati contractat o asigurare la o societate de profil, informati-va
cum trebuie sa procedati pentru inregistrarea in termen legal a daunelor
complete produse de cutremur, in vederea solicitarii despagubirilor.

f) Masuri de revenire la normal prin expertize, reparatii, consolidari

Dupa producerea unui cutremur cu urmari deosebite, autoritatile


publice locale impreuna cu organismele abilitate vor lua masurile necesare
revenirii la normal a activitatilor umane din zona sinistrata sau calamitata.
Autoritatile publice locale vor intocmi pe baza investigatiilor si a
expertizelor tehnice listele de prioritati ale cladirilor afectate pentru executia
interventiilor/consolidarilor si reabilitarii constructiilor de locuit.
In acest sens investitorii, proprietarii si/sau administratorii cladirilor de
locuit vor participa la indeplinirea masurilor de investigare a cladirilor de
locuit pentru a cunoaste situatia acestora dupa dezastru, vor solicita efectuarea
de expertize tehnice asupra cladirilor afectate, dupa care vor comanda
elaborarea de proiecte de interventie/consolidare la cladirile avariate de
cutremur.
Aceste lucrari si unele facilitati financiare sunt prevazute in Ordonanta
Guvernului nr. 20/1994, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind
masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicata
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 31 iulie
2001), iar Normele metodologice de aplicare ale Ordonantei Guvernului nr.
20/1994 au fost
aprobate prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1364 din 27 decembrie
2001, si au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 100
din 5.02.2002. Pe baza proiectelor de interventie/consolidare, asociatiile de
proprietari sau proprietarii individuali vor comanda si executa prin
unitatile de constructii lucrarile de consolidare, cu respectarea tuturor
prevederilor din legislatia in vigoare.
g) Reguli de comportare in cazul alunecarilor de teren

Alunecarile de teren sunt evenimente de multe ori previzibile, de


exemplu dupa precipitatii intense, in zone predispuse la aceste fenomene, si au
evolutie progresiva, astfel incat desfasurarea lor se realizeaza intr-un anumit
interval de timp suficient pentru realizarea unor masuri de protectie. Atunci
cand inceperea
alunecarii de teren poate fi semnalata, autoritatile publice locale impreuna cu
Comisia de aparare impotriva dezastrelor informeaza institutiile si populatia
din zona respectiva asupra pericolului creat si actiunilor de alarmare cand
alunecarea de pamant este iminenta, odata cu urmarirea evolutiei fenomenelor
in zona.
Informarea si alarmarea asupra alunecarii de teren se realizeaza de catre
autoritatile publice locale si de Comisia de aparare impotriva dezastrelor, la
nivel local si judetean cu mijloacele specifice acestor tipuri de
actiuni. La receptionarea informarii sau a unor semnale despre inceperea
alunecarii terenului, in zona care ar putea fi afectata se vor lua urmatoarele
masuri:
- Pregatirea evacuarii persoanelor, institutiilor si bunurilor potrivit
planurilor de evacuare pregatite anticipat.
- Deconectarea, de catre reprezentatii autorizati - in caz de necesitate - a
cladirilor de la sistemul de alimentare cu energie electrica, gaze, apa, incalzire,
canalizare, etc. pentru a limita eventualele efecte negative.
20.Sprijinirea formatiilor de interventie ale Comisiei de aparare
impotriva dezastrelor la nivel local sau judetean in actiunile de
oprire, diminuare sau de deviere a alunecarii de teren cu scopul de
protejare a persoanelor si constructiilor, pentru micsorarea
efectelor distructive ale alunecarii de teren.

-Desfasurarea actiunilor sub conducerea Comitetelor locale sau


judetene pentru situaţii de urgenţă; vor fi luate in considerare numai sursele
oficiale locale si recomandarile organelor in drept, evitandu-se informatiile
bazate pe zvonuri.
La receptionarea semnalului de alarmare in cazul alunecarilor de
teren, care inseamna ca pericolul alunecarii de teren nu poate fi evitat, se vor
lua urmatoarele masuri:
- Evacuarea persoanelor si bunurilor materiale în locurile desemnate in
planurile de evacuare, fara a lua lucruri inutile si pastrand calmul.
- Respectarea regulilor de convietuire în locurile sigure in care
Comitetul pentru situaţii de urgenţă(celule de urgenţă) impreuna cu
autoritatile locale cat si Societatea de Cruce Rosie vor lua masurile necesare
adapostirii si desfasurarii vietii.
Dupa stabilizarea alunecarii de teren se va face de catre organele
abilitate o analiza a avariilor si distrugerilor provocate la constructii si bunuri.
In functie de avarii se vor lua masuri de incepere a lucrarilor de reparatii si
consolidari iar in cazurile de distrugeri se vor lua masuri de construire de noi
cladiri pe alte amplasamente, autorizate. Dupa caz se vor face demersurile
necesare pentru obtinerea despagubirilor prin sistemul de asigurari pentru
pagubele produse de catre alunecarile de teren.

ANEXA NR. 11
CONTINUTUL-CADRU AL RAPORTULUI OPERATIV
1. Locul, data si ora producerii dezastrului; elemente descriptive;
2. Situatia la locul evenimentului:
- Persoane decedate
- Persoane traumatizate: raniti, arsi, contaminati, etc.
- Persoane in pericol/ evacuate/ relocate
- Locuinte si anexe gospodaresti afectate:
- Distruse
- Avariate
- Suprafata de manifestare a dezastrului:
- Judete
- Localitati
- Surse de mare risc
- Obiective socio-economice
- Teren agricol
- Situatia cailor de comunicatii: drumuri nationale, judetene si comunale
avariate sau distruse, poduri si podete avariate sau distruse, a liniilor de
telecomunicatii si transport a energiei electrice, precum si a retelelor de
transport a agentilor energetici;
- Animale mari moarte sau amenintate
- Distrugeri de alte bunuri
3. Forte si mijloace de interventie
- existente
- necesare
4. Masuri urgente intreprinse;
5. Data si ora trecerii de la o etapa a operatiunilor de interventie la alta;
6. Cereri de forte, materiale, mijloace si asistenta tehnica
7. Alte date si elemente in raport de evolutia situatiilor critice intervenite,
durata acestora, masuri intreprinse: forte si mijloace cu care s-a actionat,
rezultate obtinute, nr. persoanelor si gospodariilor evacuate, masuri de cazare,
ajutoare asistenta sanitara.
NOTA:

Rapoartele operative se transmit din 12 in 12 ore de la notificarea dezastrului


si ori de cate ori situatia impune.
Rapoartele CELULEI DE URGENŢĂ se transmit COMITETULUI PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ JUDEŢEAN .
CONTINUTUL-CADRU al raportului de evaluare a interventiei

1. locul, data si ora producerii dezastrului specific;


2. cauza si imprejurarile declansarii dezastrului; descrierea succinta a evolutiei
acestuia;
3. efectele dezastrului: pierderi de vieti omenesti, locuinte si anexe
gospodaresti afectate adica distruse si/sau avariate -pagube cantitative si
valorice, obiective socio-economice afectate - pagube cantitative si valorice,
animale/pasari moarte - pagube cantitative si valorice, terenuri agricole
afectate .- pagube cantitative si
valorice etc., comunicand urmatoarele:
- victime umane;
- localitati afectate;
- locuinte afectate - numeric si valoric total, din care:
- numarul si valoarea locuintelor distruse;
- numarul si valoarea locuintelor avariate,
- numarul si valoarea anexelor gospodaresti distruse/avariate
- hectare si bunuri agricole afectate - pagube cantitative si valorice;
- animale si pasari moarte pagube cantitative si valorice;
- obiective social-economice afectate - pagube cantitative si valorice;
- drumuri afectate total, din care:

- drumuri comunale - km, pagube cantitative si valorice;


- drumuri forestiere - km, pagube cantitative si valorice;
- poduri, podete, pagube cantitative si valorice;
- cai ferate afectate, numeric si valoric total, din care:
- avariate, km, pagube cantitative si valorice;
- distruse, km, pagube cantitative si valorice;
- retele electrice - numeric si valoric total, din care:
- avariate, km, pagube cantitative si valorice;
- distruse ..... km, pagube cantitative si valorice;
- retele de telefonie, numeric si valoric - total, din care:
- avariate, km, pagube cantitative si valorice;
- distruse, km, pagube cantitative si valorice;
21.retele de alimentare cu apa, numeric si valoric total, din care:
- avariate, km, pagube cantitative si valorice;
- distruse, km, pagube cantitative si valorice;
- alte pagube.
4. organizarea si desfasurarea actiunilor de interventie operativa pe etape ale
interventiei;
5. modul de actiune a conducerilor tehnico-administrative ale agentilor
economici si institutiilor, precum si a populatiei, pe baza avertizarilor primite
si in raport cu prevederile planurilor de aparare si cu regulamentele specifice;
6. propuneri de imbunatatire a activitatii de aparare, actiuni si masuri
preventive cu referire asupra functionarii sistemului informational-decizional,
a modului de raspuns a organismelor si institutiilor implicate, situatiei
resurselor, viabilitatii planurilor intocmite si a reglementarilor privind
protectia si interventia in cazul producerii unui dezastru specific.

-****-