Sunteți pe pagina 1din 1

banca are obligafia sa analizeze §i sa verifice, iar imprumutatul sa-i puna la dispozifie, toale

documentele care sa permit evaluarea corecta a poten£alului economic, organizatoric, §\


financial al clientului, aprecierea prin prisma criteriilor de performanta economics §i
financiara; Oferta ptom
creditele si scrisorile de garantie, indiferent de suma sau durata de rambursare, se
Credite in lei pe termen sexrt
acorda pentru o destinatie stability prin contracte, aceasta fiind obligatorie de respectat credite de trczorene (pe ^
pentru toti imprumutati; credite pentru plalaaw
pentru creditele acordate §i scrisorile de garantie eliberate, banca percepe dobanzi §i credite pentru plau nnor
credite de trezorenc glaMi (
comisioane, precum s.i penalitati stabilite prin clauze ale contractului de credit; in credite pentru n iiii !(•••! it
cazul nerambursarii la scadenta a creditelor §i neachitarii dobanzilor datorate banca credite pentru tun?
poate urmari recuperarea crean^elor, inclusiv pe calea executiei silite; credite pentru achiziponrea A
credite pentru producpa p sm
creditele trebuie sa fie in toate cazurile garantate, volumul minim al garanfiilor credite pentru finan(«ta cfcdk
constituite acopera, de regula, datoria maxima a imprumutului catre banca, formats din notariale. de avocamri. de cxp
credite §i dobanzi, la care se adauga in plus o marja de siguranta de 20%; Credite In leipe termen mrifc p i
pe durata creditarii, agentii economici, beneficiari de credite, au obligatia sa puna la credite pentni cumpdrvtafcHl
dispozitia bancii bilanful contabil, situa^iile financiar-contabile periodice si once alte credite ipotecare;
credite pentru amen4an 51 rep
documente solkitate de banca necesare monitorizarii performantelor §i bonitatii credite pentru a;hLZ;::?r.i::, i
clientilor, incadrarii creditelor acordate pe categorii de rise. credtte pentru achrzajt-fiJTea a
creditele se acorda la cererea expresa a clientilor, persoane fiztce sau juridice, dar (import);
credite pentru achiTipcoara je!
numai acelora care indeplinesc condifiile legate de modul de constitute §i functionare, crcdite pentru athinpoowea J
de capitalul delimit, de tipul de .activitaji desfasurate, de nivelul inregistrat al credite pentru achizipoaacad
indicatorilor de bonitate, de garantiile prezentate, de situatia conturilor deschise la alte credite pentru realizarea aoor i
credite pentru invesnni ca m
banci, de comportamentul sau §i serviciul datoriei fata de banca; credite pentni cumparwca. •
dupa aprobarea unui credit, banca nu poate anula sau reduce cuantumul acestuia, decat profesiilor liberale ( cabioae i
in cazuri justificate, determinate de constatarea furaizarii de catre client a unor date Credite in valutH pe tfrmen tcmrt
nereale §i numai dupa expirarea unui termen de preaviz de 5 zile calendaristice, care va credite pentru tunsm {scfonm
credite pentru participate* U 3
fi comunicat in sens acestuia; credite pentru cumpSrareadc |
intre incasarea ratelor din credite la scadenta §i a dobanzilor la termenele stabilite,
prioritatea o are incasarea dobanzilor, daca prin acte bilaterale incheiate intre banca si Credite in valut& pe termem meft
credite pentru plala unot bjtm
imprumutat nu s-a stabilit attfel; credite pentru plata unor trata
in vederea administrarii riscului §i acoperirii eventualelor pierderi din credite §i credite pentru cuiiiparwead»
credite pentru cumpirarca di
dobanzi, banca i§i constituie rezerva generala pentru rise de credite si provizioane motor, noi;
specifice de rise pentru credite si dobanzi, potrivit legii; credite pentru achizifJOMfo 4
banca acorda credite pe termen scurt, mediu si lung in lei §i valuta pe seama resurselor credite pentru cumpararca co«
credite din linii de finaoare i
proprii §i a celor atrase, in conformitate cu prevederile din planul de credite §i capital circulant afereoie. ad
resurselor de acoperire, parte components a programelor sale de activitate, aprobate piaja intema cat si cea extend
de AGA §i respectiv Consiliul de Administrafie. Scrisori de garanfie In la ft
plafoanele de credite constituie un instrument de prognoza §i planificare., cu referire la tliberate pentru: - gaiantarea ob4tga
nivelul total al creditelor previzionate pe trimestre §i in structura: credite pe termen scurt, - garantarea plap] i
- oferta depusa in i
mediu $i lung, credite in lei §i valuta, pe sectoare de activitate §i tipuri de clien£ §i servesc - restituirea avansi
infaptuirii politicilor de marketing, dar §i celor de gestiune a riscului sistemic in banci.
Produse yi instrumente de ccomm
contul curent - In lei;
contul curent - in valuta;
depozitul la termen - in lei.
certificatul de depozit:
certificatul de depozit cu disc
depozitul pentru pensii;
depozrtul pentru vacanta.
depozitul la termen - in valut
depozitul pentru minori
depozitul pentru eveniments
Carduri: (pe exemplul Bancu C
cardul BCR VISA Maestro.
cardulBCRVISAClasic;
258

S-ar putea să vă placă și