Sunteți pe pagina 1din 16

Teză la Matematică pe semestrul I

clasa a VIII-a, 14.12.2017

Toate subiectele sunt obligatorii.Timp de lucru 120 min.Se acordă 10 puncte din oficiu

SUBIECTUL I - Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)


5p 1. Rezultatul calculului 12 - 4:2 = ......
5p 2. Jumătatea numărului real 64 este ......
5p 3. Suma dintre cel mai mic și cel mai mare numar întreg din intervalul  1;3 este......
5p 4. Numărul muchiilor unei piramide hexagonale este......
5p 5. Un paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 3 cm, 4 cm și 12 cm are lungimea diagonalei
egală cu.....cm .

5p 6. În tabelul de mai jos se prezintă repartiția după înălțime a elevilor din echipa de handbal a
școlii
Înălțimea (cm) 150-159 160-169 170-179 180-189 190-199
Număr elevi 1 2 4 3 2
Numărul elevilor cu înălțimea cel mult 179 cm este......

SUBIECTUL al II –lea - Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


5p 1. Desenaţi pe foaia de examen o piramidă patrulateră regulată şi notaţi-o CADOU , unde C este
vârful , apoi trasaţi apotema [CM] .
5p 2. Media geometrică a numerelor a şi b este egală cu 2 . Dacă a = 7 − 3√5 determinaţi numărul b
şi media aritmetică a numerelor a şi b.

5p 3. Stabiliți dacă numărul n = (2√5 -3)( 2√5 +3) +│4-√20│-2(3+√5) este rațional.

4. Fie E(x) = (2x+3)2 - 2(x-1)(2x+3) + (x-1)2 + 1


5p a) Calculaţi E(– 3) + E(1).
5p b) Demonstraţi că E(x) = x2 + 8x +17
5p c) Determinaţi valoarea minimă a lui E(x).

SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


1. O gumă de şters în formă de prismă triunghiulară regulată dreaptă, notată FLORIN are
Înălţimea LI = 5cm şi muchia bazei LO = 3cm Pe faţa FLO este trasată o linie care uneşte
punctele Pşi T, mijloacele muchiilor OF şi OL .
5p a) Calculaţi perimetrul şi aria bazei.
5p b) Demonstraţi că PT || (RIO).
5p c) Calculaţi cosinusul unghiului format de dreptele RI şi LN.

N
R I

O
F L
2. În figura 2 este reprezentat un pătrat ABCD cu AB = 8√2 cm. Pe planul pătratului se
construiesc perpendicularele AE și CF astfel încât AE = 8 cm și CF = 4 cm.

figura 2

5p a) Arătați că AC  16 cm.

5p b) Demonstrați ca aria triunghiului EBD este mai mica decat 96 cm2.

5p c) Calculați tangenta unghiului format de dreapta EF cu planul patratului ABCD .


TEZĂ PE SEMESTRUL I
Disciplina MatematicăClasa a VIII-aAnul scolar 2016-2017
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total
acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I
 Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte.
 Nu se acordă punctaje intermediare.
SUBIECTUL al II-lea si SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări
parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. 10 5p
2. 4 5p
3. 3 5p
4. 12 5p
5. 13 5p
6. 7 5p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Deseneazǎ piramida patrulaterǎ regulatǎ 3p


Noteazǎ piramida patrulaterǎ regulatǎ 1p
Trasarea apotemei 1p
2. ab= 4 2p
b= 7+3√5 2p
ma = 7 1p
3. n=(2√5)2 -32 +(-4+2√5)-6-2√5 2p
n=20-9-4+2√5-6-2√5 1p
n=1 1p
n∈ 𝑸 1p

4. a) 𝐸(−3) = 2 2p

𝐸(1) =26 2p

Finalizare 1p

4. b) [(2𝑥 + 3) − (𝑥 − 1)]2 + 1 2p
2
E(x) = (x+4) +1 2p
Finalizare 1p

4. c) E(x) = (x+4)2 +1 3p

min E(x) = 1

Page 1 of 3
SUBIECTUL al III -lea (30 de puncte)

1. a) pb = 9cm ; 2p
Ab = 9 3 cm2 3p
4
b) PT este linie mijlocie în ΔFLO ; PT || FL 2p
FL || RI 1p
Finalizare
2p

c)Justificare m(≮RI ; FL) = m(≮FLN). 1p


ΔFLN este isoscel ; NL = √34 2p
3√34 2p
𝑐𝑜𝑠(≮ 𝐹𝐿𝑁) =
68

2. a)

1p

ABCD patrat  AC  AB 2 2p

 AC  8 2  2  16 cm 2p

2. b)

EAB  EAD  90o 


 1p
AB  AD   EAB  EAD  ED  EB  EBD isoscel
AE lat com 


O mijl BD  EO  BD
  
1p
AEO m EAO  90o  T .Pit
EO  AO 2  AE 2  8 2 cm
1p
EO  BD 8 2  16
AEBD    64 2
2 2 1p
 64 2  96  2 2  3  8  9 1p
2 c) Duc FG AC , G   AE  . Avem AEFC trapez dreptunghic
 AE FC , AE  AC , FC  AC  2p

   
EFG m EGF  90o  tg EFG 
GE 4 1
 
GF 16 4 3p

Page 2 of 3
Lucrare scrisă la matematică semestrul I 2017-2018 14.12.2017
Clasa a VIII-a
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 24 : 36 este egal cu……....


5p 2. Cel mai mare număr natural care aparţine intervalului ( −2;5) este……….

5p 3. Un cub are lungimea muchiei 2 cm . Suma lungimilor tuturor muchiilor cubului este egală cu…….... cm .
5p 4. Rezultatul calculului (a − 4)(a + 4) − a 2 este egal cu…..…..

5p 5. Ȋn paralelipipedul dreptunghic ABCDEFGH unghiul dreptelor CD şi EF are măsura egală cu……....°.


5p 6. Ȋn tabelul de mai jos sunt notele lui Andrei, ȋn semestrul I, la matematică: Media semestrială se calculează cu formula
Data 21.IX 16.X 10.XI 29.XI 11.XII Teza 3⋅ M + T
, unde M este media aritmetică a notelor
Nota 7 6 4 5 8 10 4
(fără nota la teză), iar T este nota la teză.
Media semestrială a lui Andrei este egală cu……....
SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
5p 1. Desenaţi pe foaia de teză o piramidă patrulateră cu baza pătratul MNPQ şi vȃrful A .
5p 2. Calculaţi media geometrică a numerelor (2 − 3) 2 şi (2 + 3) 2 .

5p 3. Pătratele ABCD şi BCEF sunt ȋn plane diferite, iar m(∢ABF ) = 90° .Aflaţi măsura unghiului dreptelor AF şi CD .
4. ABCD este un tetraedru care are toate muchiile de lungime 10 cm.
5p a) Calculaţi distanţa de la punctul D la dreapta BC .
5p b) Calculaţi suma ariilor feţelor tetraedrului.
5p 5. Demonstraţi că dacă n ∈ N, numărul n 3 + 3n 2 + 2n poate fi scris ca produsul a trei numere naturale consecutive.
SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
1. Prisma triunghiulară dreaptă ABCA' B ' C ' din Figura 1are Figura 1
bazele triunghiuri echilaterale. Se cunosc AB = 4 m şi AA' = 2 m .
5p a) Calculaţi perimetrul unei feţe laterale a prismei.
5p b) Calculaţi aria triunghiului A' BC .
5p c) Dacă M este mijlocul lui BC , demonstraţi că BC ⊥ ( A' AM) .

15 − 6 5
2. Se consideră numerele reale A = şi B = 2 5 − 4 .
3
5p a) Comparaţi numerele 15 şi 6 5 .

5p b) Aflaţi valoarea de adevăr a propoziţiei “ B < 0 ”.


5p c) Arătaţi că A + B ∈N.
Lucrare scrisă la matematică semestrul I 2017-2018 14.12.2017
Clasa a VIII-a Barem de corectare şi notare
SUBIECTUL I
1 2 3 4 5 6
4 4 24 -16 0 7
6x5 p
SUBIECTUL al II-lea

1. Desenare piramidei 3p
Notarea piramidei 2p

2. Media geometrică mg = a ⋅ b 1p
mg = 1 4p
3. AB||CD => ∢( AF , CD ) = ∢FAB 1p
∆ABF dreptunghic isoscel 2p
∢FAB = 45° 2p

4. a) Trasarea apotemei DM 1p
l 3 2p
DM =
2
DM = 5 3 cm 2p
b) Aria unei feţe= 25 3 cm 2 3p
2
Suma ariilor feţelor = 100 3 cm 2p
3 2 2
5. n + 3n + 2n = n(n + 3n + 2) 1p
2
n + 3n + 2 = ( n + 1)( n + 2) 3p
n 3 + 3n 2 + 2n = n (n + 1)(n + 2) 1p

SUBIECTUL al III-lea
1.a) P = 2L + 2l 2p Figura 1
P = 12 m 3p
b) AM = 2 3 m 2p
A' M = 4 m 2p
AA ' BC = 8 m 2 1p
c) BC ⊥ AM 2p
BC ⊥ A' M 2p
BC ⊥ ( A' AM) 1p
2
2. a) 15 = 15 = 225 2p
2
6 5 = 6 ⋅ 5 = 180 2p
15 > 6 5 1p
2
b) 2 5 = 2 ⋅ 5 = 20 2p
2
4 = 4 = 16 1p
2 5 − 4 > 0 =>propoziţia este falsă 2p

c) A + B =
15 − 6 5 1p
+2 5 −4 =
3
15 − 6 5 + 6 5 −12 2p
= =
3
3 1p
= =
3
= 1∈N 1p
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IAȘI

Simulare Evaluare Naţionala 2018

Probă scrisă la matematică

Varianta 1

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)


5p 1. Rezultatul calculului 25  0,2  35: 7 este egal cu … .
5p 2. Dacă a  6 , atunci produsul a  b este egal cu numărul… .
3 b
5p 3. Cel mai mare număr natural din intervalul  2 ; 5 este egal cu … .

5p 4. Dacă două unghiuri sunt congruente și suplementare, atunci fiecare dintre ele are măsura de …
5p 5. În Figura 1 este reprezentat un cub ABCDEFGH. Măsura unghiului determinat de dreptele AE și BD este
egală cu … .

Figura 1

5p 6. În graficul de mai jos este prezentată repartiţia elevilor claselor a VIII-a dintr-o şcoală, în funcție de
notele obţinute la testul de evaluare inițială la matematică pe semestrul I.

35 dintre elevi au obținut exact aceeași notă la test, care este egală cu … .

SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


5p
1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă dreaptă ABCEFG, cu una dintre baze triunghiul echilateral EFG.
2. Determinați numerele naturale de forma ab , a  b , care au proprietatea ab  ba   a  b  .
5p 3

5p 3. Ștefan citește într-o zi 0,(3) din numărul total de pagini ale unei cărți. A doua zi el citește jumătate din
numărul de pagini rămase, iar a treia zi ultimele 100 de pagini. Determinați numărul total de pagini al
acestei cărți.

Probă scrisă la matematică


Simulare Evaluare Naţională 2018
1
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IAȘI

4. Se consideră numerele reale a și b, astfel încât a  2  1 și b  2  1 .

5p a) Arătați că  a  b 2   a  b 3 .
5p 1 1 1 1
b) Calculați media geometrică a numerelor c și d, unde c  2  4 și d  2  4 .
a a b b

5. Se consideră expresia E  n   n4  2n3  2n  4 , unde n este număr natural. Determinați valorile lui n
5p
pentru care E  n  este număr întreg mai mic decât 0.

SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


1. În Figura 2 sunt reprezentate triunghiurile ABC și DEF cu toate laturile de lungime 4 cm, D  BC și
mijloacele laturilor DF și AB sunt C, respectiv M.

5p a) Arătați că BD = 2 cm.

5p
b) Demonstrați că AB și EF sunt drepte paralele.
5p
c) Demonstrați că E, D și M sunt puncte coliniare.

Figura 2

2. În Figura 3 este reprezentată o piramida patrulateră regulată VABCD cu toate muchiile de 6 cm. Centrul
bazei și centrul de greutate al feței VDC ale piramidei sunt O, respectiv Q, iar P este mijlocul muchiei VA.
5p
a) Calculați suma lungimilor tuturor muchiilor piramidei VABCD.
5p b) Arătați că suma dintre aria bazei și aria uneia dintre fețele laterale ale piramidei VABCD este mai mare
decât suma ariilor celorlalte fețe ale ei.
5p c) Demonstrați că triunghiul POQ este triunghi dreptunghic.

Figura 3

Probă scrisă la matematică


Simulare Evaluare Naţională 2018
2
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IAȘI

Simulare Evaluare Naţionala 2018

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


Varianta 1
SUBIECTUL I
 Se punctează doar rezultatul: pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte.
 Nu se acordă punctaje intermediare.

SUBIECTUL al II-lea si SUBIECTUL al III-lea

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări
parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut
la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. 0 5p

2. 18 5p

3. 5 5p

4. 90 5p

5. 90 5p

6. 7 5p

SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
1. Desenează prisma 4p
Notează prisma 1p
2.
ab  ba  9   a  b   9   a  b    a  b 
3
2p

Dacă a  b , 9   a  b    a  b   9   a  b   3  a  b  b  a  3 și se obțin 2p
3 2

soluțiile: 14, 25, 36, 47, 58, 69.

Dacă a  b , toate numerele de forma aa , a  0 sunt soluții 1p


3. Se notează cu x numărul de pagini al cărții citite de elev. În prima zi elevul citește 0,(3) din x, 2p
x
adică pagini.
3
 x x
În cea de-a doua zi elevul citește jumătate din  x   , adică pagini.
 3 3
1p

 x x x 1p
În cea de-a treia zi elevul citește x      pagini
3 3 3

Probă scrisă la matematică


Simulare Evaluare Naţională 2018
1
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IAȘI

x 1p
 100  x  300 pagini
3

4. a) a  b  2 2 și a  b  2 2p

 a  b 2   a  b 3  8 3p

b) ab  1  a 2b2  1 și a 4b4  1 , iar c  b2  b4 , d  a 2  a 4 3p

cd  a 2  b2  2  a 2  b2  2ab  a  b  2 2 2p

5.
 
E  n    n  2  n3  2 , iar n   E  n   și n3  2  2 3p

Dacă E  n  este număr mai mic decât 0, atunci n  2  0 1p

n  0;1 1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1. DF
a) CD   2 cm 2p
2

BD  BC  CD  2 cm 3p

b) ABC  EDF și sunt alterne interne în raport cu dreptele AB și EF 3p

AB EF 2p

c) Mijlocul segmentului BC este D 1p

Segmentul DM este linie mijlocie în ABC  DM AC 2p

m  EDF   m  BDM   60 1p

C,D,B puncte coliniare  E,D,M puncte coliniare 1p


2. a) Piramida VABCD are exact 8 muchii 3p

8  6  48 cm 2p

AB 2 3
b) Abază  AB 2  36 cm2 și A f .lat .   9 3 cm2 2p
4

4  3  2  3  36  18 3  Abază  2 Af .lat.  Abază  Af .lat.  3 Af .lat. 3p

Probă scrisă la matematică


Simulare Evaluare Naţională 2018
2
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IAȘI

c)Se notează mijlocul muchiei CV cu M , VAC  BAC  m  CVA  90  VO  CO 1p

OM  CV și DM  CV 1p

CV   DOM  , OQ   DOM   CV  OQ 1p

PO este linie mijlocie în ACV  PO CV 1p

PO CV și CV  OQ  PO  OQ  POQ dreptunghic 1p

Probă scrisă la matematică


Simulare Evaluare Naţională 2018
3
INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
HUNEDOARA

SIMULAREA JUDEȚEANĂ A EXAMENULUI DE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018


PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
AN ȘCOLAR 2017-2018
Matematică
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
 Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I – Pe foaia de examen scrieți numai rezultatele. (30 de puncte)


5p 1 
1. Rezultatul calculului 10  8    0, 25  este ……
2 
5p 3 n
2. Dacă  , atunci numărul natural n este egal cu … .
7 14
3. Media aritmetică numerelor naturale din intervalul  2;5  este …….
5p
5p 4. Un cerc are diametrul de 18m , atunci aria cercului este de ….. m2.
5p 5. Fie tetraedrul regulat ABCD având perimetrul unei fețe de 12 m. Atunci suma lungimilor tuturor
muchiilor tetraedrului este …. m.
5p 6. În tabelul de mai jos este prezentat numărul persoanelor care au făcut cumpărături într-un magazin
pe parcursul unei săptămâni.
Ziua Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică
Număr 150 230 260 270 130 180 300
Numărul zilelor din săptămână în care cel puțin 250 de persoane au făcut cumpărături este de …. .

Subiectul al II – lea - Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 de puncte)


5p 1. Desenați pe foaia de examen o piramidă patrulateră regulată VABCD.

5p 2. Calculați media geometrică a numerelor a  3  2 2 și b  1  2(1  2).


5p 3. Două robinete umplu, curgând amândouă, un bazin în 6 ore. Știind că primul robinet umple singur
același bazin în 10 ore, aflați în cât timp umple singur bazinul cel de-al doilea robinet.

5p  ABC cu m   BAC   120  și AB  AC  10 cm .


4. Fie triunghiul isoscel
Calculați suma lungimilor înălțimilor  ABC .
5p 5. După o ieftinire cu 10 % un obiect ajunge să coste 810 lei. Aflați prețul obiectului înainte de a fi
ieftinit.

6. Se consideră expresia E ( x)   2 x  3    2 x  1  2 x  2   14 x . Arătați că E ( x)  11.


5p 2

Str. Gh. Baritiu nr. 2, 330065 - DEVA, jud. HUNEDOARA


Tel: +4 (0) 254213315, +4 (0) 254215755
Fax: +4 (0) 254215034, +4 (0) 254220911
inspectorat@isj.hd.edu.ro
http://isj.hd.edu.ro
INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
HUNEDOARA

Subiectul al III – lea - Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 de puncte)
1. În figura alăturată, ABCD este dreptunghi, cu
D C
AB  16 m , BC  12 m și M mijlocul laturii
 AB  . O
5p a) Arătați că aria triunghiului BCM este egală
2
cu 48 m .
5p b) Arătați că distanța de la punctul M la o diagonală a
dreptunghiului este mai mică de 5 m.

A M B
5p c) Calculați sinusul unghiul format de diagonalele dreptunghiului.

2. În figura de mai jos ABCDEFGH este un cub cu AB  8 m . Fie P mijlocul segmentului


 FC  și O  AC  BD .
5p a) Calculați perimetrul triunghiului  ACF .
5p b) Aflați tangenta unghiului format de dreapta OP și planul (ABC).
5p c) O albină parcurge distanța minimă de la punctul A la punctul H, parcurgând fețele laterale (AEFB),
(BFGC) și (CGHD). Determinați distanța parcursă de albină de la punctul A la punctul H.
H G

O’
E
F

D
C
’ O
D
A B
C

A

D

C
Str. Gh. Baritiu nr. 2, 330065 - DEVA, jud. HUNEDOARA
’ Tel: +4 (0) 254213315, +4 (0) 254215755
Fax: +4 (0) 254215034, +4 (0) 254220911
B inspectorat@isj.hd.edu.ro
http://isj.hd.edu.ro

INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
HUNEDOARA

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE


Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obţinut pentru lucrare.
SUBIECTUL I
Se punctează doar rezultatul, astfel:pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte.
Nu se acordă punctaje intermediare.
SUBIECTUL AL II-LEA şi SUBIECTUL AL III-LEA
Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat de barem.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. 8 5p
2. 6 5p
3. 4 5p
4. 81π 5p
5. 24 5p
6. 3 5p

SUBIECTUL AL II-LEA (30 de puncte)


1. Desenează prisma patrulater regulată. 4p
Notează prisma. 1p
2
b  3 2 2 1p

mg  a  b 2p
1p
mg  (3  2 2)(3  2 2)  3  (2 2)
2 2

1p
mg  1
3. 6 1p
Primul robinet umple din bazin în 6 ore.
10
4 2 2p
Al doilea robinet umple din bazin în 6 ore, adică din bazin.
10 5
5
Înseamnă că al doilea robinet umple singur bazinul în  6 ore 1p
2
Timpul necesar pentru a umple singur bazinul al doilea robinet este de 15 ore 1p
4. Fie AD, BM și CN înălțimile corespunzătoare laturilor BC, AC și AB.
Triunghiul  ABC isoscel implică BM=CN. 1p
În  ABD m   ABD   30o rezultă AD  AB
2
 5 cm 1p
1p
În  ABM m   BAM   60o avem sin A  BM
AB
, de unde BM  5 3
AD+BM+CN= 10 3  5 cm 2p

Str. Gh. Baritiu nr. 2, 330065 - DEVA, jud. HUNEDOARA


Tel: +4 (0) 254213315, +4 (0) 254215755
Fax: +4 (0) 254215034, +4 (0) 254220911
inspectorat@isj.hd.edu.ro
http://isj.hd.edu.ro
INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
HUNEDOARA

5. Fie x prețul obiectului înainte de ieftinire


x  100
10
 x  810 3p
9 x  8100  x  900 lei 2p
6.
 2 x  32  4 x 2  12 x  9 2p

 2 x  1 2 x  2  4 x 2  2 x  2 2p
E ( x)  11 1p

SUBIECTUL AL III-LEA (30 de puncte)

1 a.  BCM dreptunghic 2p
MBBC
A BCM  2 2p
A BCM  48 m 2
1p
b. Fie MN perpendiculară pe AC 1p
 ABC   ANM triunghiuri dreptunghice cu un unghi ascuțit comun 1p
AC AB BC
 
AM AN MN
În triunghiul ABC dreptunghic în B, din Teorema lui Pitagora avem AC=20 1p
BC  AM 96
MN   5m
AC 20
c. Fie O punctul de intersecție al diagonalelor. Fie AP perpendiculară pe OD 1p
AB
AD 48
A AOD  OD2 AP  2
 AP  2p
2
5
În AOP m(APO)  90o
1p
AP 24
sin (AOP)   1p
AO 25
2 a.  ACF echilateral 1p
2
A ACF  AC 3
4
1p

AC  AB 2  80 2 cm 1p
2 2p
A ACF  AC 3
4
 3200 3 cm 2
b. PM  BC  OM  BC 1p
OM  BC 2p
PM  BC  BC  (OMP)
1p
In OMP PM  OM
Unghiul format de OP cu (ABC) este unghiul POM, tg (POM )  1 1p

Str. Gh. Baritiu nr. 2, 330065 - DEVA, jud. HUNEDOARA


Tel: +4 (0) 254213315, +4 (0) 254215755
Fax: +4 (0) 254215034, +4 (0) 254220911
inspectorat@isj.hd.edu.ro
http://isj.hd.edu.ro
INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
HUNEDOARA

c. Prin desfășurarea fețelor laterale se obține dreptunghiul ADHE cu AD=240 cm și 2p


AE=80 cm.
Fie Q un punct interior dreptunghiului ce nu aparține diagonalei. Avem
QA+QH>AH.
Rezultă ca distanța minimă parcursă de albină pe fețele laterale este lungimea 2p
diagonalei AH.
1p
AH  80 10 cm

Str. Gh. Baritiu nr. 2, 330065 - DEVA, jud. HUNEDOARA


Tel: +4 (0) 254213315, +4 (0) 254215755
Fax: +4 (0) 254215034, +4 (0) 254220911
inspectorat@isj.hd.edu.ro
http://isj.hd.edu.ro