Sunteți pe pagina 1din 9

CURRICULUM ADAPTAT PENTRU ELEVI CU CES

ADAPTAREA STRATEGIILOR DIDACTICE DE PREDARE-


ÎNVĂŢARE-EVALUARE

Limba engleză – CLASA a VII-a

Profesor de limba engleza : RINJEA GABRIELA


Tipul de deficienţă/handicap:
Gradul/nivelul de deficienţă:
Număr de ore/săptămană: 2h

Beneficiari :
 BODEA EMIL ALEXANDRU
 BALEA GEORGIANA
 FOFIRCA LIVIU
 STATE BIANCA
 TANASE MADALIN
 TIMOFTE ALIN
1. ARGUMENT

Acest curriculum este realizat plecând de la scopurile şi obiectivele generale ale


predării şi învăţării limbii engleze : trezirea interesului elevilor, asimilarea limbii engleze in
scopul de a comunica într-o limbă de circulație internațională și de a sesiza diferențele de
civilizație și mentalitate a culturii anglo- saxone.
În realizarea acestui curriculum se are în vedere necesitatea adaptării la posibilităţile
elevilor – de înţelegere, conştientizare şi asimilare a cu accent pe aspectele practice ale vieții
de zi cu zi, în vederea formării unui comportament adecvat.
Conţinuturile învăţării trebuie să ofere copiilor o informare corectă din punct de
vedere ştiinţific despre lumea înconjurătoare, o prezentare fidelă a unor fenomene, legi și
proprietăți, pornindu-se de la aspecte concrete ale comunicaării.
Curriculum îşi propune să aducă în atenţia elevilor cu CES metode tradiţionale dar şi
moderne, activ-participative de predare-învăţare-evaluare, de obţinere a informaţiilor
necesare parcurgerii materiei, folosind metode, mijloace şi instrumente de lucru cât mai
adecvate acestor cazuri.
Prin strategiile abordate, se are în vedere şi o bună colaborare cu profesorul psiholog
al şcolii, cu profesorul de sprijin şi integrarea cât mai bună a elevilor în colectivul clasei.

2.COMPETENTE GENERALE

1. Receptarea mesajelor orale

2. Producerea mesajelor orale ( minimal)

3. Receptarea mesajelor scrise

4. Producerea mesajelor scrise ( minimal)

3.VALORI SI ATITUDINI

 Manifestarea curiozitatii pentru descoperirea unor aspecte legate de viata


copiilor din alte spatii culturale;

 Facilitarea înţelegerii lumii;

 Formarea unei atitudini pozitive privind propria dezvoltare fizica,


emoţională, estetică,spirituală, intelectuală, morală şi socială;
CLASA a VII-a
OBIECTIVE DE REFERINTA SI EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE
1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral
Obiective de referinta Exemple de activitati de învatare
La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi Capabil:
Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda Urmatoarele activitati:
1.1 sa desprinda sensul global al unui mesaj Clar articulat, emis cu o viteza normala
- exercitiul de raspuns la întrebari globale;
1.2 sa desprinda informatii particulare dintr-un Scurt mesaj adiat, articulat clar si rar
- activitati de confirmare a raspunsului corect
(bifare, completare de tabel);
1.3 sa desprinda informatii esentiale dintr-un Discurs standard pe subiecte familiare
- completare de tabel/text lacunar
2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala Obiective de referinta Exemple de activitati de
învatare
La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi Capabil:
Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda Urmatoarele activitati:
2.1 sa articuleze sunete, izolat si în cuvânt/
Grupuri de cuvinte, respectând accentul si Intonatia, specifice limbii engleze
- exercitii de pronuntie;
2.2 sa reproduca enunturi simple/ parti ale unui Enunt
- exercitii de repetare dupa model a unor
Cuvinte, sintagme, propozitii;
- recitare de poezii, interpretare de cântece;
2.3 sa produca enunturi simple, adecvate unor Situatii de comunicare uzuala
- activitati în perechi (dialoguri simple);
- jocuri didactice.
3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris
Obiective de referinta Exemple de activitati de învatare
La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi capabil:
Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:
3.1 sa recunoasca litere/ grupuri de litere în cuvinte si cuvintele în spatiul grafic
- exercitii de identificare: a unor litere/ grupuri de litere în cuvinte; a unor cuvinte; sintagme; Enunturi
scrise;
3.2 sa citeasca propozitii scurte cu glas tare - exercitii de citire cu un model
3.3 sa sesizeze legatura dintre text si imaginile Care îl însotesc
- întrebari si raspunsuri pe marginea textului si Imaginilor
*3.4 sa recunoasca informatiile esentiale dintrun Text citit
- exercitii cu alegere multipla/întrebari de tipul Adevarat /fals
4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa
Obiective de referinta Exemple de activitati de învatare
La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi capabil:
Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda Urmatoarele activitati:
4.1 sa scrie cuvinte, (copiere)
- exercitii de copiere
- exercitii de completare pe baza unui support Vizual
4.2 sa produca mesaje scurte - exercitii de redactare a unui bilet, carte
Postala, felicitare
*4.3 sa scrie despre evenimente, persoane din Mediul familiar, dupa un plan dat
- activitati de redactare de text dupa un plan dat
5. Dezvoltarea unor reprezentari culturale si a interesului pentru studiul limbii engleze si al
civilizatiei Anglo-saxone
Obiective de referinta Exemple de activitati de învatare
La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi Capabil:
Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda Urmatoarele activitati:
5.1 SA demonstreze interes pentru cunoasterea Unor traditii/obiceiuri specifice spatiului decultura anglo-
saxone
- utilizarea de imagini, albume foto, auditii, Casete audio si video si CD-uri
Continuturi
ORGANIZARE TEMATICA
- Copilul despre sine: nationalitate, însusiri fizice si morale, partile corpului, îmbracaminte, jucarii si
Jocuri, hobby-uri, preferinte
- Familia: membrii familiei, ocupatii, sarbatori în familie
- Casa: încaperi, mobila, aparatura electrocasnica
- ᗠcoala: obiecte scolare, activitati specifice, discipline scolare
- Animale: denumire, caracteristici
- Vremea: anotimpuri, caracteristici climatice
- Copilul si lumea înconjuratoare: orasul/satul, cladiri
- activitati: momentele zilei, activitati curente, exprimarea timpului, activitati pentru timpul liber,
Lunile anului
- cultura si civilizatie: nume prenume tipice, cântece si poezii

FUNCTII COMUNICATIVE
1. A saluta si a raspunde la salut
2. A se prezenta si a prezenta pe cineva
3. A descrie un obiect, o persoana, un personaj
4. A identifica elemente din universul familiar
5. A localiza persoane, obiecte, actiuni
6. A multumi si a raspunde la multumiri
7. A cere cuiva sa faca ceva
8. A relata activitati (la prezent)
9. A exprima ceea ce îti place si ceea ce nu îti place
10. A exprima capacitatea mentala si fizica
11. A da si a urma instructiuni tehnice

ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII


I. Gramatica
§ Substantivul
Numarul singular/plural
§ Articolul
A/ an, the
Pronumele
Personal în nominativ
§ Adjectivul
Calificativ
Posesiv singular-plural
Demonstrativ singular-plural
§ Numeralul
Cardinal (1-100)
§ Verbul
To be, - timpul prezent (afirmativ, negativ, interogativ)
To have - timpul prezent (afirmativ, negativ, interogativ)
Timpul prezent simplu (afirmativ,interogativ, negativ)
Can/can’t
Limba engleza – Clasa a V-a 15
Imperativul
Structuri specifice there is – there are
· Adverbul
De timp (every day)
· Prepozitia
De loc (in, on, near, under, to)
· Conjunctia
Conjunctii uzuale (and, but, or)
II. Lexic
150 - 200 unitati lexicale (cuvinte, sintagme corespunzatoare realizarii functiilor comunicative).

*Obiectivele de referinţă notate cu asterisc nu sunt obligatori,. ele pot intra în curriculum-ul la decizia şcolii în
funcţie de tipul şi gradul de deficienţă al elevului
6. STRATEGII DIDACTICE

Metodele pedagogice utilizate în educaţia integrată sunt metode care promovează un învăţământ
personalizat cu ajutorul mijloacelor de învăţământ pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru.
 metode clasice: conversaţia, dialogul, expunerea orală, explicaţia;
 metode de învăţare: studiul individual, exerciţiul, dezbateri;
 metode de predare-învăţare: activităţi practice; interviu, simulări;
 metode active: jocul didactic, metode multisenzoriale: metoda aprecierii pozitive.

Mijloacele de învăţământ constituie o componentă principală a procesului de învăţământ pentru


elevii cu CES, sunt considerate auxiliare pedagogice şi se împart în materiale didactice şi mijloace
tehnice (calculatorul).
Materialele didactice folosite în predarea-învăţarea-evaluarea elevilor cu cerinţe educaţionale
speciale sunt:
● materiale informativ–demonstrative: planşe, programe PC, clipuri video, etc;
● materiale de evaluare a rezultatelor învăţării: teste.

7. Modalități de evaluare

MODALITĂŢI DE EVALUARE

 CLASICE: - probe scrise (teste) : itemi-obiectivi (tip pereche, alegere simplă, cu alegere duală);
itemi-semiobiectivi (cu răspuns scurt, de completare);
- probe practice (fişe de lucru);
- probe orale (chestionare orală).

8. BIBLIOGRAFIE

1. Programa școlară pentru clasele V-VIII, cu nr, 5237/01.09.2008, învăţământ obişnuit.


2. Muşu I., Taflan A.: Terapia educaţională integrată, Ed. ProHumanitate, Bucureşti, 1997.
3. Păunescu C., Muşu I.: Psihopedagogie specială integrată – Handicapul mintal, Ed.
ProHumanitate, Bucureşti, 1997.
4. Manualul școlar: World Class, Ed Longaman, autoriȘ michael Harris, David Mower, 1997
PLANIFICAREA ANUALA

Nr. Unitatea de învăţare Nr. Ore Semestrul Observaţii


crt.
1. Recapitulare 4 I

2. Test initial 1 I
3. Modul 1 8 I
4. Recapitulare Modul 1 2 I
5. Modul 2 6 I
6. Recapitulare Modul 2 1 I
7. Modul 3 4 I

8. Recapitulare Modul 3 2 I Vacanta


intersemestriala
9. Modul 4 8 II

10. Recapitulare Modul 4 2 II

11. Modul 5 3 II
12 Recapitulare Modul 5 1 II
13. Modul 6 4 II
14. Modul 7 8 II
15. RECAPITULARE FINALA 4 II Sfarsitul
cursurilor
PLANIFICARE CALENDARISTICA

SEMESTRUL I

UNITATEA OBIECTIVE
DE DE CONŢINUTURI NR ORE SĂPTĂMÂNA
INVĂŢARE REFERINTA
RECAPITUL 1.1 ; Sa ne prezentam ! 4 S1, S2
ARE 2.1; 2.2;3.1 Culori
Cifre
Forme de salut

TEST 1.1 ; 1 S3
INITIAL 2.1; 2.2
;3.1, 4.1
Modul 1 1.1; Pronumele in nominativ 8 S3 – S8
2.1; 2.2 Verbul to have: timpul prezent : S4- the World Teacher`
3.1,3.2;4.1 afirmativ, negativ, interogativ. Day
însuşiri fizice şi morale, părţile
corpului, îmbrăcăminte
numeralul cardinal: 1-100

Recapitulare 2 S8- S9
(Test paper)

Modul 2 1.1; ToBe – formele de Present Simple 6 S9 – S14


2.1; 2.2 membrii familiei, ocupaţii, sărbători S11- National Holiday
3.1;3.2 în familie, hrană
4.2 Articolul A/AN
Pluralul substantivului
Recapitulare 1 S14

Modul 3 1.1; Animale denumiri, caracteristici 4 S 16 –S17


2.1; 2.2 Can / Can`t
;3.1 Functii comuncative :
3.2 10. A exprima capacitatea mentala si
fizica

Recapitulare 2 S18

SEMESTRUL II

UNITATEA OBIECTIVE NUMĂR


DE DE CONŢINUTURI DE ORE SAPTAMANA
ÎNVĂŢARE REFERINŢĂ ALOCAT
Modul 4 1.1; A cere si a da informatii despre 8 S1-S4
2.1 mediul inconjurator
2.2; Mijloace de comunicare: telefonulul,
3.1 televizorulul, radio.
3.2 Formule de salut si de a raspunde la
salut; a se presenta si a prezenta pe
cineva; a incepe si a incheia un
schimb verbal.
Recapitulare 2 S5-S6

Modul 5 1.1; Momentele zilei, zilele saptamanii, 3 S6 – S8


2.1; lunile anului,
2.2; Anotimpuri, caracteristici climatice
3.1; 3.2,4.1

Recapitulare 1 S8
Modul 6 1.1; Încăperi, mobilă, 4 S9-S10
2.1; This/ these ; that/ those
2.2; A descrie persoane, locuri
3.1; 3.2 Adjectivul posesiv

Modul 7 1.1; A exprima ceea ce îti place si ceea ce 8 S11-S14


; 2.1 nu îti place S15- NATIONAL
2.2; Activitati pentru timpul liber HOLIDAYS
3.1; 3.2 Lumea fantastica; personaje din
4.1 desene animate
Copilul si lumea inconjuratoare:
Orasul/satul cladiri
Imperativul
structuri specifice there is – there are
Prepozitii de loc (in, on, near, under,
to)
Recapitulare 1.1; 4 S16-S17
2.1;2.2;
3.1
3.2,