Sunteți pe pagina 1din 16

IMPOZITUL PE VENITUL

MICROÎNTREPRINDERILOR

CAZAN(ZELDEA) N. ANDREEA-LOREDANA
Cuprins

1.1 DEFINIȚIA MICROÎNTREPRINDERII, CONFORM LEGISLAȚIEI FISCALE ȘI EXERCITAREA


OPȚIUNII DE A PLĂTI IMPOZIT PE VENIT ............................................................................ 3

1.2 DETERMINAREA, PLATA ȘI DEPUNEREA DECLARȚIEI FISCALE PRIVIND IMPOZITUL PE


VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR ............................................................................. 6

1.3 REFELECTAREA ÎN CONTABILITATE A IMPOZITULUI PE VENITURILE


MICROÎNTREPRINDERILOR ................................................................................................ 9

Bibliografie ..................................................................................................................... 16

2
1.1 DEFINIȚIA MICROÎNTREPRINDERII, CONFORM LEGISLAȚIEI
FISCALE ȘI EXERCITAREA OPȚIUNII DE A PLĂTI IMPOZIT PE VENIT

Microîntreprinderea face parte din categoria IMM-urilor şi se înfiinţează potrivit


prevederilor Legii 346/2004. Definită în sensul prevederilor acestei legi1,
microîntreprinderea este o formă de organizare a unei activităţi economice, autonomă
patrimonial şi autorizată să facă acte şi fapte de comerţ, în scopul obţinerii de profit, în
condiţii de concurenţă.
Conform legislaţiei fiscale2, microîntreprinderea este o persoană juridică română
care îndeplineşte cumulativ, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent,
următoarele condiţii:
a) realizează venituri, altele decât cele prevăzute la art. 1122 alin. (6);
a1) realizează venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de
peste 80% din veniturile totale (Condiţie care trebuie verificată pentru anul fiscal 2014 pe
baza veniturilor realizate de contribuabil în anul 2013);
Potrivit normelor metodologice încadrarea în categoria veniturilor din consultanţă şi
management se efectuează prin analiza contractelor încheiate şi a altor documente care
justifică natura veniturilor.
b) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000 euro;( Pentru
determinarea echivalentului în euro a plafonului de 65.000 euro prevăzut pentru
microîntreprinderi se va folosi cursul de schimb de la închiderea exercițiului financiar
precedent)
c) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile
locale.
d) nu se află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la
instanţele judecătoreşti, potrivit legii.

Putem spune că spre deosebire de vechea legislaţie (în vigoare până la 31 decembrie
2012) se reţine faptul că, de la 1 februarie 2013, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
devine obligatoriu pentru toate entităţile cu venituri mai mici de 65.000 euro (la cursul
comunicat de BNR la 31/12/anul precedent), indiferent de numărul de angajaţi.
Ulterior, începând cu 1 iunie 2013, regimul fiscal aplicat microîntreprinderilor a
devenit opțional pentru firmele care se înființează în cursul anului, cu condiția ca ele să aibă
un capital social de minimum 25.000 de euro, deţinut de persoane, altele decât statul,
autorităţile locale şi instituţiile publice
În cazul în care condiția referitoare la capitalul social nu este respectată, persoanele
juridice devin microîntreprinderi începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social
este redus sub valoarea reprezentând echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro de la data
înregistrării.

1
Legea 346/2004, privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, modificată și
completată ulterior
2
Începând cu data de 01/02/2013, ca urmare a modificării Legii 571/2003, privind Codul Fiscal (Titlul IV, art.
1121)

3
Persoanele juridice române pentru care perioada de inactivitate
temporară/nedesfăşurare a activităţii încetează în cursul anului aplică sistemul de impunere pe
veniturile microîntreprinderilor, pentru anul respectiv, începând cu trimestrul în care încetează
perioada de inactivitate temporară/nedesfăşurare a activităţii.
Persoanele juridice române nou-înfiinţate în perioada 1 ianuarie - 31 ianuarie 2013
inclusiv, care nu au optat până la data de 31 ianuarie 2013 să aplice sistemul de impunere pe
veniturile microîntreprinderilor, nu sunt obligate potrivit prevederilor legale în vigoare
începând cu data de 1 februarie 2013 să aplice acest sistem de impunere pentru anul 2013.
Aceste persoane juridice urmează să verifice condiţiile prevăzute de lege (art. 1121 din Codul
fiscal), la data de 31 decembrie 2013, în vederea încadrării în categoria contribuabililor
plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, pentru anul fiscal 2014.

Nu sunt obligate să aplice acest sistem de impunere (art. 1122 alin(6)) persoanele
juridice române care:
a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar (societăţile comerciale bancare, casele de
schimb valutar, băncile de credit ipotecar, cooperativele de credit etc.). Nu intră sub incidenţa
acestor prevederi instituţiile financiare nebancare care sunt înfiinţate şi funcţionează conform
legislaţiei în vigoare;
b) persoanele juridice care se organizează şi funcţionează potrivit legilor speciale de
organizare şi funcţionare din domeniul asigurărilor (de exemplu, societăţile de asigurare-
reasigurare), al pieţei de capital (de exemplu, bursele de valori sau de mărfuri, societăţile de
servicii de investiţii financiare, societăţile de registru, societăţile de depozitare), cu excepţia
persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii (brokerii şi
agenţii de asigurare);
c) desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc.

Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să desfăşoare activităţi de


natura celor prevăzute la art. 1122 alin. (6) din Codul fiscal datorează impozit pe profit luând
în calcul veniturile şi cheltuielile înregistrate începând cu trimestrul respectiv.
Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului
reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condiţiile
prevăzute de legislație (Titlul IV art. 1211 din Codul fiscal).
Pentru anul 2013, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la
data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1121 sunt obligate la plata
impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2013, urmând a comunica
organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului
de procedură fiscală, până la data de 25 martie 2013 inclusiv. Până la acest termen se va
depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în
perioada 1 ianuarie 2013 - 31 ianuarie 2013, prin excepţie de la prevederile art. 34 şi 35.
Persoanele juridice române care, la data de 31 decembrie 2012, au realizat venituri
încadrate, prin echivalare în lei, între 65.000 euro şi 100.000 euro şi care îndeplineau
concomitent şi celelalte condiţii prevăzute de reglementările legale în vigoare până la data de
1 februarie 2013 şi care au solicitat ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile
microîntreprinderilor, până la data de 31 ianuarie 2013 inclusiv, nu sunt obligate să aplice,
începând cu 1 februarie 2013, acest sistem de impunere. Aceste persoane juridice urmează să
verifice condiţiile prevăzute de art. 1121 din Codul fiscal, la data de 31 decembrie 2013, în
vederea încadrării în categoria contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor, pentru anul fiscal 2014.

4
Persoanele juridice române care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit
reglementărilor legale în vigoare până la data de 1 februarie 2013 păstrează acest regim de
impozitare pentru anul 2013.

Termenele de declarare a menţiunilor și aspecte referitoare la perioada impozabilă


Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal
următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre cele trei condiţii menţionate anterior.
Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale
teritoriale aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de
31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor.
Perioada impozabilă este anul fiscal, care corespunde cu anul calendaristic. Perioada
fiscală este anul fiscal ce coincide cu anul calendaristic. În cazul unei microîntreprinderi care
se înfiinţează sau îşi încetează existenţa, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care
persoana juridică a existat.
În cazul înfiinţării unei microîntreprinderi într-un an fiscal, perioada impozabilă
începe:
a) de la data înregistrării acesteia la registrul comerţului, dacă are această obligaţie;
b) de la data înregistrării acesteia în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti
competente, dacă are această obligaţie;
c) de la data încheierii sau, după caz, a punerii în aplicare a contractelor de asociere, în
cazul asocierilor care nu dau naştere unei noi persoane juridice.

Perioada impozabilă a unei microîntreprinderi se încheie, în cazul divizărilor sau


al fuziunilor care au ca efect juridic încetarea existenţei persoanei juridice prin
dizolvare fără lichidare, la una dintre următoarele date:
a) la data înregistrării în registrul comerţului/registrul ţinut de instanţele judecătoreşti
competente a noii societăţi sau a ultimei dintre ele, în cazul constituirii uneia sau a mai multor
societăţi noi;
b) la data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care a aprobat operaţiunea sau
de la altă dată stabilită prin acordul părţilor, în cazul în care se stipulează că operaţiunea va
avea efect la o altă dată, potrivit legii;
c) la data stabilită potrivit legii, în alte cazuri decât cele menţionate la lit. a) şi b).

Perioada impozabilă a microîntreprinderii se încheie, în cazul dizolvării urmate de


lichidare, la data depunerii situaţiilor financiare la registrul unde a fost înregistrată, potrivit
legii, înfiinţarea persoanei juridice respective.
În cazul microîntreprinderilor care îşi încetează existenţa în cursul anului, data până la
care se depune declaraţia de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este una dintre datele
menţionate anterior, la care se încheie perioada impozabilă.
Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal înscriu menţiunea în
cererea de înregistrare la registrul comerţului. De asemenea, în cazul în care, în cursul anului
fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea comunică
organelor fiscale teritoriale ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile
microîntreprinderilor, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv.
Microîntreprinderile care intră sub incidenţa prevederilor art. 1122 alin. (6), adică nu
sunt obligate să aplice acest sistem de impozitare, comunică organelor fiscale teritoriale

5
ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, în cursul anului respectiv,
potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

Calculul și plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează


trimestrial, pana la data de 25, inclusiv, a lunii următoare trimestrului pentru care se
calculează impozitul, până la această dată, microîntreprinderile având obligația de a depune
formularul 100 - “Declarația privind obligațiile de plata la bugetul de stat”.
Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 65.000
euro sau venituri din consultanţă şi management

În situaţia în care, în cursul anului fiscal, o microîntreprindere realizează venituri mai


mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în
veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit începând cu
trimestrul în care limita sau ponderea au fost depăşite, luându-se în calcul veniturile şi
cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal.
Contribuabilul va comunica, în termen de 30 de zile de la data de la care nu mai sunt
îndeplinite oricare dintre cele două condiţii, organului fiscal ieşirea din sistemul de impunere
pe veniturile microîntreprinderilor prin depunerea unei declaraţii de menţiuni, potrivit Codului
de procedură fiscală.
Veniturile luate în calcul la stabilirea limitei de 65.000 euro sau a ponderii veniturilor
realizate din consultanţă şi management în veniturile totale de peste 20% inclusiv sunt
aceleaşi cu cele care constituie baza impozabilă prevăzută de lege (art. 1127 din Codul fiscal).
Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea
exerciţiului financiar precedent.

1.2 DETERMINAREA, PLATA ȘI DEPUNEREA DECLARȚIEI FISCALE


PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR

La baza determinării impozitului pe venitul microîntreprinderilor stau două elemente:


cota procentuală de impozitare şi baza de impozitare.

Cota procentuală de impozitare ce se aplică asupra veniturilor microîntreprinderilor


este de 3% (cotă procentuală care se menţine de la 1 octombrie 2010).
Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor (art.1127 alin.
1) este reprezentată de totalul veniturilor trimestriale care sunt înregistrate în creditul
conturilor din clasa a 7-a „Conturi de venituri” cu următoarele excepții.
Venituri care nu intră în baza de impozitare a impozitului asupra veniturilor
microîntreprinderilor:
a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;
c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
d) veniturile din subvenţii;
e) veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;
f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de
întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil ;
g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru
pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;

6
h) veniturile din diferenţe de curs valutar;
i) veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei
în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial;
j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării.

Pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, la baza


impozabilă determinată potrivit art. 1127 alin. (1) se adaugă următoarele:
a) valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării;
b) în trimestrul IV, diferenţa favorabilă dintre veniturile din diferenţe de curs
valutar/veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în
funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial şi cheltuielile din
diferenţe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul
anului.

IMPOZITUL PE VENITUL = BAZA IMPOZABILĂ × COTA DE IMPOZITARE


MICROÎNTREPRINDERILOR

Deducere speciala. În cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat,


valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul
justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, potrivit legii.

Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale


Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează
trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează
impozitul.
Microîntreprinderile au obligaţia de a depune, până la termenul de plată a impozitului,
declaraţia de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
Obligaţia fiscală reglementată de prezentul titlu reprezintă venit al bugetului de stat.

Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere


În cazul unei asocieri fără personalitate juridică între o microîntreprindere şi o
persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, microîntreprinderea are obligaţia de a calcula,
reţine, declara şi plăti la bugetul de stat impozitul stabilit prin aplicarea cotei de 3% la
veniturile ce revin acesteia din asociere, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
trimestrului pentru care se calculează impozitul.

Comparativ cu modul de determinare a bazei impozabile în cazul plătitorilor de


impozit pe profit trebuie să reținem următoarele diferenţe:
- veniturile care se exclud din baza de impozitare a impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor nu sunt identice cu veniturile neimpozabile care diminuează baza de
impozitare a impozitului pe profit.

7
- baza impozabilă nu este influenţată de mărimea cheltuielilor, deoarece impozitul se
calculează şi se plăteşte în funcţie de mărimea veniturilor impozabile; de asemenea, nu există
cheltuieli deductibile şi nedeductibile;
- în cazul impozitului pe venitul microîntreprinderii, baza impozabilă se diminuează cu
deducerea specială privind valoarea caselor de marcat achiziţionate în perioada fiscală.

Trebuie astfel să reținem veniturile care nu intră în baza de impozitare a


impozitului pe profit, care după cum observam nu coincid, cu unele excepții, cu cele pe
care le-am amintit anterior potrivit art. 112^7 din Codul fiscal :
a) dividendele primite de la o persoană juridică română sau de la o persoană juridică
străină plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit
care , la data înregistrării acestora potrivit reglementărilor contabile, deține pe o
perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice
care distribuie dividende;
b) diferenţele favorabile de valoare a titlurilor de participare, înregistrate ca urmare a
încorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la
care se deţin titluri de participare
c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din
reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere,
veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, veniturile din restituirea ori
anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere pentru care nu s-a acordat
deducere, precum şi veniturile reprezentând anularea rezervei înregistrate ca urmare a
participării în natură la capitalul altor persoane juridice
d) veniturile neimpozabile, prevăzute expres în acorduri şi memorandumuri aprobate prin
acte normative
e) veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare
f) veniturile din impozitul pe profit amânat determinat și înregistrat de către
contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele
internaționale de raportare financiară;
g) veniturile reprezentând modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare/activelor
biologice
h) veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice
străine situate într-un stat cu care România

8
1.3 REFELECTAREA ÎN CONTABILITATE A IMPOZITULUI PE
VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR

Contabilitatea datoriilor privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor se


organizează cu ajutorul contului sintetic de gradul II din cadrul contului 441 “Impozitul pe
profit/venit” şi anume 4418 „Impozitul pe venit”.
Contul 4418 „Impozitul pe venit” este un cont de pasiv, se creditează cu sumele
datorate bugetului statului, reprezentând impozitul pe venit, prin debitul contului 698 „Alte
cheltuieli cu impozitele care nu apar în elementele de mai sus”; se debitează cu sumele virate
la bugetul statului, reprezentând impozitul pe venit.

Exemple de calcul şi înregistrare în contabilitate a impozitului pe venitul


microîntreprinderilor:

Exemplul 1. SC ABC SRL este persoană juridică română înregistrată ca plătitoare de impozit
pe venitul microîntreprinderii. Pe primele trei trimestre a înregistrat și plătit impozit pe
venitul microîntreprinderii. In luna Noiembrie 2014, SC ABC SRL, a depășit plafonul de
65.000 Euro. Care este procedura de urmat?

Declarații – modificare vector fiscal


Până în data de 10 decembrie 2014, societatea trebuie să depună la Administrația
Fiscală de care aparține:
– declarația 010, în doua exemplare, pentru modificarea sistemului de impozitare – trecerea
de la impozit pe venitul microîntreprinderii la impozit pe profit;
– copie după balanța lunii Noiembrie 2014.

Societatea va fi plătitoare de impozit pe profit începând cu trimestrul IV din 2014. Nu


va depune până pe 26 ianuarie 2015 declarația 100, ci va depune în 25 martie 2015 direct
declarația 101.
La depunerea declarației anuale 101, se vor lua în calcul veniturile și cheltuielile
înregistrate de la începutul anului 2014, nu numai cele pentru trimestrul IV din 2014.

Declarația 101 permite compensarea impozitului plătit ca microîntreprindere cu


impozitul de plătit ca societate înregistrată ca fiind plătitoare de impozit pe profit. Daca
societatea, în schimb, înregistrează pierdere, atunci plățile făcute în perioada primelor trei
trimestre din 2014, rămân achitate în plus la bugetul statului. Pentru aceste sume nu se poate
cere compensare cu alte datorii fiscale. Este permisa compensarea numai între impozitul pe
profit și impozitul pe venitul microîntreprinderii.

9
Notele contabile care trebuie făcute la 01 octombrie 2014 sunt:

1. În primul rând trebuie să stornăm impozitul pe venitul microîntreprinderii plătit pentru cele
trei trimestre:

698 = 4418 suma în roșu;

“Alte cheltuieli cu impozite “Impozitul pe venit”


care nu apar în elementele de mai sus”

2. Suma plătită în plus ca microîntreprindere se trece pe conturile de impozit profit:

691 = 4411 suma în negru


“Cheltuieli cu impozitul pe profit” “Impozitul pe profit”

Impozitul pe profit datorat reprezintă diferența dintre impozitul pe profit calculat de la


începutul anului fiscal până la sfârșitul perioadei de raportare și impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv.

Exemplul 2. S.C. ABC S.R.L. este o microîntreprindere cu obiect de activitate prestări de


servicii. În cursul anului 2014 înregistrează următoarele venituri si cheltuieli :

Trimestrul I :
Venituri din prestări servicii : 50.000 lei
Venituri din diferențe de curs valutar : 1.000 lei
Venituri din despăgubiri primite de la o firma de asigurare : 1.000 lei
Cheltuieli cu prime de asigurare : 200 lei
Cheltuieli cu chirii : 10.000 lei
Cheltuieli privind combustibilul pentru autoturismul utilizat de administrator : 3.200 lei

La sfârșitul trimestrului I calculează, declară și plătește impozit pe venitul


microîntreprinderii de 50.000 lei * 3% = 1.500 lei
Veniturile din diferențe de curs valutar si cele din despăgubiri nu intră în baza
impozabilă calculată conform art. 1127 din Codul fiscal.
.
Trimestrul II
Venituri din prestări servicii 100.000 lei
Venituri înregistrate în avans : 200.000 lei
Venituri din diferențe de curs valutar : 2.000 lei
Cheltuieli cu prime de asigurare : 200 lei
Cheltuieli cu chirii : 10.000 lei
Cheltuieli privind combustibilul pentru autoturismul utilizat de administrator : 3.200 lei
10
La sfârșitul trimestrului II calculează, declară și plătește impozit pe venitul
microîntreprinderii de 100.000 lei * 3% = 3.000 lei

În Iulie și August 2014


Venituri din prestări servicii : 50.000 lei
Cheltuieli cu prime de asigurare : 200 lei
Cheltuieli cu chirii : 10.000 lei
Cheltuieli privind combustibilul pentru autoturismul utilizat de administrator : 3.200 lei
În luna August se recunosc la venituri jumătate din veniturile înregistrate in avans : 100.000
lei
Deci la sfârșitul lunii August, rulajul contului 704”Venituri din servicii prestate” va fi:
50.000 lei + 100.000 lei + 50.000 lei + 100.000 lei = 300.000 lei, valoare ce depășește limita
de 65.000 euro x 4,4847 lei/euro = 291.505,5 lei.

S.C. ABC S.R.L. va depune în 30 de zile de la data la care a depășit limita de 65.000
de euro declarația de mențiuni (Formular 010) prin care notifică modificarea vectorului fiscal,
devenind începând cu 1 Iulie 2014 (prima zi a trimestrului în care a depășit limita de 65.000
de euro) plătitoare de impozit pe profit.

Astfel ea va calcula, declara și plăti pana pe 25 Octombrie 2014 impozit pe profit


calculat după cum urmează :
- va lua în calcul veniturile si cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal
- impozitul pe profit datorat va reprezenta diferența dintre impozitul pe profit calculat
de la începutul anului fiscal până la sfârșitul perioadei de raportare – Trimestrul III
2014 - și impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat in cursul anului
respectiv (pentru Trimestrele I și II).

Veniturile S.C. ABC S.R.L. in anul 2014 :


Venituri din servicii prestate : 50.000 + 100.000 + 50.000 + 100.000 = 300.000 lei
Venituri din diferențe de curs valutar : 1.000 lei
Venituri din despăgubiri de la firma de asigurare : 1.000
Total venituri impozabile : 302.000 lei

Cheltuielile S.C. ABC S.R.L. in anul 2014 :


Cheltuieli cu prime de asigurare : 200 + 200 + 200 = 600 lei
Cheltuieli cu chirii : 10.000 + 10.000 + 10.000 = 30.000 lei
Cheltuieli privind combustibilul : 3.200 + 3.200 + 3.200 = 9.600 lei
Pentru ca autoturismul nu a fost utilizat exclusiv în scopul activității economice, firma
va deduce doar 50% din valoarea acestora, adică 9.600 lei x 50% = 4.800 lei
Cheltuieli cu impozitul pe venitul microîntreprinderii : 1.500 + 3.000 = 4.500 lei,
Cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit pentru Trimestrul III.
Total cheltuieli în 2014 : 600 + 30.000 + 9.600 + 4.500 = 44.700 lei, din care:

11
Total cheltuieli deductibile : 600 + 30.000 + 4.800 = 35.400 lei
Total cheltuieli nedeductibile : 4.800 + 4.500 = 9.300 lei

Baza impozabila pentru Trimestrul III = Total Venituri – Total Cheltuieli + Cheltuieli
nedeductibile = 302.000 - 44.700 + 9.300 = 266.600 lei

Impozit pe profit calculat de la începutul anului : 266.600 x 16% = 42.656 lei


Impozitul pe venitul microîntreprinderii declarat in 2014 = 4.500 lei

Deci impozitul ce se va declara și plăti până pe 25 Octombrie 2014 va fi de 42.656 - 4.500


= 38.156 lei.

Exemplul 3. O microîntreprindere a realizat în cursul exerciţiului N, următoarele venituri


cumulate de la începutul anului: ianuarie 3.080 lei; februarie 5.660 lei; martie 7.020 lei;
aprilie 8.250 lei; mai 12.480 lei; iunie 21.060 lei; iulie 28.530 lei; august 29.550 lei;
septembrie 32.060 lei; octombrie 33.000 lei; noiembrie 33.500 lei; decembrie 35.660 lei.

În luna decembrie exerciţiul N, microîntreprinderea a cumpărat 4 case de marcat în valoare


totală de 540 lei. În tabelul de mai jos se va determina impozitul datorat bugetului statului,
pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul N (presupunem anul 2013), precizând şi scadenţele
de plată, conform legislaţiei. Impozitul se va determina pe baza veniturilor realizate
trimestrial prin aplicarea cotei de 3% asupra mărimii acestora.

Perioada fiscală Venitul realizat Impozitul Termen de plată


Trimestrul I 7020 7020×3% = 211 25/04/2013
Trimestrul II 21060-7020=14040 14040×3% = 421 25/07/2013
Trimestrul III 32060-21060=11000 11000×3% = 330 25/10/2013
Trimestrul IV 35660-32060- 3060×3% = 92 25/01/2014
540=3060 Total impozit=1054

Microîntreprinderea înregistrează obligaţia privind impozitul pe venitul obţinut, pentru


trimestrul I, în sumă de 211 lei.

698 = 4418 211 lei


“Alte cheltuieli cu impozite “Impozitul pe venit”
care nu apar în elementele de mai sus”

Pe baza extrasului de cont, la care este anexat ordinul de plată, se înregistrează plata
impozitului pe venit/trimestrul I, în sumă 211 lei:

12
4418 “Impozitul pe venit” = 5121 “Conturi la bănci în lei” 211 lei

Microîntreprinderea înregistrează obligaţia privind impozitul pe venitul obţinut, pentru


trimestrul II, în sumă de 421 lei.

698 = 4418 421 lei


“Alte cheltuieli cu impozite “Impozitul pe venit”
care nu apar în elementele de mai sus”

Pe baza extrasului de cont, la care este anexat ordinul de plată, se înregistrează plata
impozitului pe venit/trimestrul II, în sumă 421 lei:

4418 “Impozitul pe venit” = 5121 “Conturi la bănci în lei” 421 lei

Microîntreprinderea înregistrează obligaţia privind impozitul pe venitul obţinut, pentru


trimestrul III, în sumă de 330 lei.

698 = 4418 330 lei


“Alte cheltuieli cu impozite “Impozitul pe venit”
care nu apar în elementele de mai sus”

Pe baza extrasului de cont, la care este anexat ordinul de plată, se înregistrează plata
impozitului pe venit/trimestrul III, în sumă 330 lei:

4418 “Impozitul pe venit” = 5121 “Conturi la bănci în lei” 330 lei

Microîntreprinderea înregistrează obligaţia privind impozitul pe venitul obţinut, pentru


trimestrul IV, în sumă de 92 lei.
698 = 4418 92 lei
“Alte cheltuieli cu impozite “Impozitul pe venit”
care nu apar în elementele de mai sus”

Pe baza extrasului de cont, la care este anexat ordinul de plată, se înregistrează plata
impozitului pe venit/trimestrul IV, în sumă 92 lei:

4418 “Impozitul pe venit” = 5121 “Conturi la bănci în lei” 92 lei

Exemplul 4. O entitate economică, încadrată în categoria microîntreprinderilor, a obţinut, în


trimestrul I anul 2013, venituri totale în sumă de 35.000 lei, din care venituri din executarea,
în regie proprie a unei clădiri administrative, în sumă de 8.000 lei. În luna martie 2013
unitatea a achiziţionat o casă de marcat, în valoare de 250 lei.

Baza de impozitare:

13
35.000 lei – 8.000 lei venituri nesupuse impozitului – 250 lei casa de marcat = 26.750 lei.

Impozitul pe venitul microîntreprinderii pentru trimestrul I al anului 2013:


= 26.750 lei x 3% = 803 lei.

Se înregistrează şi se plăteşte impozitul pe venitul microîntreprinderii:


698 = 4418 803 lei
“Alte cheltuieli cu impozite “Impozitul pe venit”
care nu apar în elementele de mai sus”

Pe baza extrasului de cont, la care este anexat ordinul de plată, se înregistrează plata
impozitului pe venitul microîntreprinderii:

4418 “Impozitul pe venit” = 5121 “Conturi la bănci în lei” 803 lei

Exemplul 5. Să se stabilească, să se înregistreze și să se plătească impozitul pe venitul


microîntreprinderii/impozitul pe profit cunoscându-se următoarele date:

- venituri totale obținute în trimestrul II anul N în valoare de 380.000 lei care includ printre
alte elemente de venituri: venituri din executarea în regie proprie a unei clădiri administrative
50.000 lei, venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere 5000 lei

- cheltuieli totale ocazionate în aceeași perioadă în valoare de 25.000 lei

- impozitul pe venitul microîntreprinderii înregistrat și plătit anterior este în sumă de 4.480 lei

În aceeași perioadă fiscală, respectiv în luna aprilie a anului N, unitatea a achiziționat două
case de marcat în valoare totală de 1.000 lei.

1. Se închid conturile de venituri și cheltuieli

7xx (701-786) = 121 380.000

121 = 6xx(601-686) 25.000

2. Se stabilește baza de calcul a impozitului pe venitul microîntreprinderii

Bază impozabilă = 380.000venituri totale - 50.000venituri din producția în regie proprie - 5.000venituri din
provizioane și ajustări – 1.000case de marcat = 324.000 lei > 291.505,5 lei (65.000euro×4,4847 lei/euro)

3. Se recalculează baza impozabilă pentru calculul impozitului pe profit

Deduceri fiscale/Venituri neimpozabile: Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere


= 5.000 lei

Elemente nedeductibile: Cheltuieli cu impozitul pe venitul microîntreprinderii înregistrate


anterior = 4.480 lei

14
Baza impozabilă = 380.000venituri totale – 25.000cheltuieli totale – 5.000venituri neimpozabile + 4.480elem. ned.
= 354.480 lei (Profit impozabil)

4. Se calculează impozitul pe profit

Impozitul pe profit = 354.480profit impozabil ×16% = 56.717 lei

5. Se calculează impozitul care se va plăti și înregistra

Impozit pe profit de plătit = 56.717 – 4.480imp. pe venitul microîntrepr. trim. I = 52.237 lei

6. Stornarea impozitului pe venitul microîntreprinderii plătit în trimestrul I

698 = 4418 - 4.480


“Alte cheltuieli cu impozite “Impozitul pe venit”
care nu apar în elementele de mai sus”

7. Se înregistrează impozitul pe profit

691 = 4411 52.237


“Cheltuieli cu impozitul pe profit” “Impozitul pe profit”

8. Se închide contul 691 “Cheltuieli cu impozitul pe profit”

121 = 691 52.237

15
Bibliografie

1. Sandu M. * Contabilitatea și fiscalitatea entităților economice

2.*** *Legea 571/2003-Codul Fiscal, modificată și completată ulterior

3.*** *Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal aprobate


prin HG 1050/2004, modificate și completate ulterior

4.*** http://contabilul.manager.ro/a/13591/calcul-impozit-pe-profit-si-inregistrari-
contabile-trecerea-la-impozit-pe-profit.html

5.*** http://ateliercontabilitate.ro/trecerea-de-la-micro-la-profit-in-timpul-anului-
declaratii-procedura-fiscala-si-contabila

16

S-ar putea să vă placă și