Sunteți pe pagina 1din 1

Etapa VI. Angajarea creditului.

Monitorizarea utilizarii creditului


Pe toata perioada de creditare, banca va urmari in permanenta modul In care
clientul utiHzeaza creditul, daca acesta il foloses.te in scopul pentru care 1-a solicitat si
daca se respecta intocmai condiplile contractuale.
Platile (angajSrile) din creditele aprobate se fac numai dupa semnarea contractului
de credite, intocmirea tuturor documentelor legale privind constituirea garantiilor
asiguratorii acceptate de banca (contracte de garantie si inregistrarea acestora conform
reglementarilor legale in vigoare) si prezentarea polijelor de asigurare ale acestora, emise
de catre societa£le de asigurare-reasigurare agreate de banca.
Moderatorul de credite este responsabil pentru verificarea utilizarii creditului
conform destinatiei aprobate 51 are obligafia vizarii tuturor documentelor de plata
prezentate de clientul creditat.
Platile din contul de credit se vor efectua pe masura tragerilor, cu sumele solicitate
de client s. i acceptate la plata de catre moderatorul de credite, inclusiv comisioanele aferente
acestor plaji. Documentele de plata sunt refinute de catre banca, in vederea efectuarii pla^ii
respective. In plus, acestea se fotocopiazS §i se anexeazS la dosarul de urmarire a creditului.
Totodata, moderatorul de credite va urmari indeaproape deruiarea activitatii
agentului economic, rulajul prin bancS, modul In care i$i achita, la timp, ratele devenite
scadente §i efectueaz§ plata dobanzilor. In cazul aparifiei unor discrepance se va proceda la
o analiza a cauzeior ce le-au generat 51, unpreuna cu ciientul, se va trece la identifjcarea §i
adoptarea soiutiilor pentru redresare.
In cazul in care, in hotararea de aprobare a creditului, se precizeaza un termen de
angajare a credituluJ, iar pana la acea data clientul nu utilizeaza sau utilizeaza numai o parte
din acesta, moderatorul de credite are doua posibilitati de solujionare: a).- fie solicita
organismelor care au aprobat creditul prelungirea termenului de angajare, care se va
consemna tntr-un act adi^ional; b).- fie se incheie un act aditional de diminuare a creditului
la nivelul celui utilizat printr-o aprobare expresa a Comitetului de credit §i rise al sucursalei.
In aceasta ultima situafie, se incheie un nou grafic de rambursare, in care fiecare rata in
parte nu va putea fi mai mare decat rata lunii corespunzatoare din graficul initial.
In cazurile in care se constata ca beneficiarii de credite au utilizat creditul pentru
alte destinatii decSt cele stabilite in contractul de credit, moderatorul de credit are obligatia
profesionala de a informa imediat conducerea sucursalei, care, la randul sau, va dispune
urmatoarele masuri:
sistarea angajarii creditului aprobat §i neutilizat, precum si a acordarii de noi
credite;
trecerea intregului credit la restanta §i initierea masarilor in vederea
recuperarii creditului §i a costurilor aferente, pe cale silita;
sanctionarea personalului bancar vinovat de nerespectarea destinanei
creditului, cu respectarea prevederilor Codului Muncii.
Monitorizarea atenta si responsabila a utilizarii creditelor mai presupune, in mod
necesar, deplasari periodice ale moderatorului de credite la sediul agentului economic, undc
se vor intreprinde: analiza economico-financiara pe baza ultimei balante de verificai^
controlul efectiv al garan|iilor din punctul de vedere al existentei, al integritafii 51 a
conservarii lor, investigarea cauzeior si consecintelor pe care eventuale modificari :
activhatea sau in management^ firmei, le poate avea asupra relatiei clientului cu banca.

202

S-ar putea să vă placă și