Sunteți pe pagina 1din 8

Numele şi prenumele profesorului:

Disciplina: ISTORIE
Clasa a X-a
Număr de ore pe săptămână: 2

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL I

Nr. Unităţi de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Număr Săptămâna Observaţii


crt de ore
 Introducere. Competenţel
Prezentarea e specifice
INTRODUCERE obiectului, 2 S1 marcate cu
1.
prezentarea materiei. bold
 Test predictiv reprezintă
curriculum
diferenţiat.
2.2 alcătuirea planului de
investigaţii, a unui proiect personal
ORGANIZAREA sau de grup utilizând surse diverse 4 S2-S3
2. STATELOR MODERNE 2.5 examinarea consecinţelor
directe și indirecte ale acţiunii  “Revoluţia
umane glorioasă”.
2.8 identificarea aspectelor
trecutului ce pot contribui la
înţelegerea prezentului
5.2 încadrarea unui eveniment sau
a unei serii de evenimente într-un
context cronologic
1.2 formularea de argumente
EPOCA LUMINILOR referitoare la un subiect istoric  Noi principii și
3.
2.3 analizarea factorilor politici, valori în societate. 2 S4
sociali, economici, culturali care
alcătuiesc imaginea unei societăţi
4.2 aprecierea valorilor trecutului
prin raportarea la actualitate
1.3 exprimarea de judecăţi de
valoare utilizând limbajul  Constituirea SUA.
specific istoriei  Revoluţia
2.1 recunoaşterea şi acceptarea franceză.
ORGANIZAREA perspectivelor multiple asupra  Franţa 6 S5-S7
4.
STATELOR MODERNE faptelor şi proceselor istorice napoleoniană.
5.1 construirea de afirmaţii pe  Relațiile
baza surselor și formularea de internaționale în
concluzii relative la sursele secolil al XIX-lea.
istorice  Congresul de la
5.4 realizarea de analize Viena.Concertul
comparative şi sinteze european
referitoare la spaţii şi perioade
istorice
2.4 recunoaşterea continuităţii,
schimbării şi a cauzalităţii în  Secolul fanariot.
ȚĂRILE ROMÂNE ȘI evoluţia socială  Războaie ruso-
PROBLEMA 2.5 examinarea consecinţelor austro-turce.
5.
ORIENTALĂ directe și indirecte ale acţiunii  Anul 1821. 4 S8-S9
umane  Regulamentul
2.6 identificarea unor posibile organic
teme de cercetare a unui context
istoric
5.2 încadrarea unui eveniment sau
a unei serii de evenimente într-un
context cronologic
2.2 alcătuirea planului unei  Aspiraţii liberale și
investigaţii, a unui proiect personal naţionale în
ANUL 1848 ÎN EUROPA sau de grup utilizând resurse Europa. 5 S10-S12
6.
diverse  1848 în spaţiul
2.8 identificarea aspectelor românesc.
trecutului ce pot contribui la
înţelegerea prezentului
5.3 plasarea evenimentelor şi
proceselor istorice într-un context
istoric mai larg românesc,
european sau universal
5.5 realizarea unei investigaţii
asupra unui subiect de istorie
locală
Evaluare semestrială 1.2, 1.3, 2.5, 5.1, 5.3, 5.4 Conţinuturile rezervate
7. tezei se stabilesc de comun 1 S12
acord, profesor-elevi;
1.2 formularea de argumente
referitoare la un subiect istoric  Știinţa
2.3 analizarea factorilor politici,  Tehnica
REVOLUȚIA sociali, economici, culturali care  Economia,
INDUSTRIALĂ alcătuiesc imaginea unei societăţi  Societatea. 4 S13-S14
8.
4.3 formarea unor reprezentări
culturale despre spaţii și epoci
istorice diferite
5.4 realizarea de analize
comparative şi sinteze
referitoare la spaţii şi perioade
istorice
Recapitulare semestrială 1.2.; 1.3.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.;
3.1.; 3.2.; 4.1.; 4.2.; 5.1.; 5.2.; 5.3; 2 S15
5.4.; 5.5.; 5.6.
SEMESTRUL II
STATE NAȚIONALE ȘI 1.3 exprimarea de judecăţi de
MULTINAȚIONALE ÎN valoare utilizând limbajul
A DOUA JUMĂTATE A specific istoriei  România
9.
SECOLULUI XIX 2.5 examinarea consecinţelor  Germania
directe și indirecte ale acţiunii  Austro-Ungaria 6 S16-S18
umane
2.8 identificarea aspectelor
trecutului ce pot contribui la
înţelegerea prezentului
5.1 construirea de afirmaţii pe
baza surselor și formularea de
concluzii relative la sursele
istorice

2.4 recunoașterea continuităţii,


schimbării și a cauzalităţii în
evoluţia socială  Diversitatea
10. LUMEA LA CUMPĂNA 3.1 recunoaşterea şi acceptarea europeană. 2 S19
SECOLELOR XIX-XX interculturalităţii  Civilizaţiile asiatice
5.4 realizarea de analize și africane și
comparative şi sinteze modernitatea. SUA
referitoare la spaţii şi perioade  Sistemul de alianțe
istorice
5.5 realizarea unei investigaţii
asupra unui subiect de istorie
locală
1.2 formularea de argumente
referitoare la un subiect istoric  Primul război
2.5 examinarea consecinţelor mondial – un nou
MARILE CONFLICTE directe și indirecte ale acţiunii tip de război. 4 S20-S21
ALE SECOLULUI XX umane  România în primul
11.
2.8 identificarea aspectelor război mondial.
trecutului ce pot contribui la  Marea Unire
înţelegerea prezentului
5.3 plasarea evenimentelor şi
proceselor istorice într-un context
istoric mai larg românesc,
european sau universal
1.2 formularea de argumente
referitoare la un subiect istoric
12. TRATATELE DE PACE 2.5 examinarea consecinţelor
ȘI RELAȚÍILE directe și indirecte ale acţiunii  Tratatele de pace
INTERNAȚIONALE umane  Relațiile
INTERBELICE 2.6 identificarea unor posibile internaționale 2 S22
teme de cercetare a unui context interbelice
istoric
5.1 construirea de afirmaţii pe
baza surselor și formularea de
concluzii relative la sursele
istorice
2.3 analizarea factorilor politici,  România între cele
sociali, economici, culturali care două războaie
LUMEA ÎN PERIOADA alcătuiesc imaginea unei societăţi mondiale
INTERBELICĂ 2.7 utilizarea surselor de istorie  Economia.
13.
orală  Viaţa cotidiană. 4 S23-S24
4.1 exprimarea unei opinii faţă de  Mișcarea feministă.
o operă culturală în cadrul unei  România în anul
dezbateri 1938 – societate și
5.5 realizarea unei investigaţii cultură
asupra unui subiect de istorie
locală

1.3 exprimarea de judecăţi de  Regimuri


REGIMURI POLITICE valoare utilizând limbajul democratice.
ÎN PERIOADA specific istoriei  Fascismul.
14.
INTERBELICĂ 2.5 examinarea consecinţelor  Nazismul. 4 S25-S26
directe și indirecte ale acţiunii  Comunismul
umane .
2.8 identificarea aspectelor
trecutului ce pot contribui la
înţelegerea prezentului
5.4 realizarea de analize
comparative şi sinteze
referitoare la spaţii şi perioade
istorice
15. Săptămîna “Școala
Altfel” S27
1.2 formularea de argumente
referitoare la un subiect istoric  Al doilea război
MARILE CONFLICTE 2.7 utilizarea surselor de istorie mondial.
ALE SECOLULUI XX orală  Holocaustul. 4 S28-S29
16.
2.8 identificarea aspectelor Holocaustul în
trecutului ce pot contribui la România
înţelegerea prezentului
5.3 plasarea evenimentelor şi
proceselor istorice într-un context
istoric mai larg românesc,
european sau universal
2.1 recunoaşterea şi acceptarea
perspectivelor multiple asupra  Organizaţii
RELAȚIILE faptelor şi proceselor istorice internaţionale.
INTERNAȚIONALE 2.5 examinarea consecinţelor  Războiul rece.
17.
POSTBELICE directe și indirecte ale acţiunii  Prăbușirea 2 S30
umane comunismului în
2.7 utilizarea surselor de istorie Europa
orală
5.1 construirea de afirmaţii pe
baza surselor și formularea de
concluzii relative la sursele
istorice
1.2; 1.3; 2.1; 2.3; 2.5; 3.1; 5.3; 5.5. Conţinuturile rezervate
Evaluare semestrială evaluării semestriale se 1 S31
18.
stabilesc de comun acord,
profesor-elevi.
2.2 alcătuirea planului de  Regimuri politice
REGIMURI POLITICE investigaţii, a unui proiect personal democratice și 3 S31-S32
19.
POSTBELICE sau de grup utilizând surse diverse totalitare
2.8 identificarea aspectelor
trecutului ce pot contribui la
înţelegerea prezentului
5.4 realizarea de analize
comparative şi sinteze
referitoare la spaţii şi perioade
istorice
2.4 recunoașterea continuităţii,
schimbării și a cauzalităţii în  Reconstrucţia
LUMEA POSTBELICĂ evoluţia socială economică. 2 S33
20.
3.1 recunoaşterea şi acceptarea  Revoluţia tehnico-
interculturalităţii șttinţifică.
5.5 realizarea unei investigaţii  Drepturile omului.
asupra unui subiect de istorie  Minorităţile.
locală  Rolul societăţii
civile
2.1 recunoașterea și acceptarea
perspectivelor multiple asupra  Creștinismul.
faptelor și proceselor istorice  Islamul. 2 S34
RELIGIA ÎN LUMEA 2.8 identificarea aspectelor  Budismul.
CONTEMPORANĂ trecutului ce pot contribui la  Alte religii.
21.
înţelegerea prezentului  Ecumenismul
3.1 recunoaşterea şi acceptarea religios. Dialogul
interculturalităţii între religii.
3.2 adecvarea comportamentului la  Libertatea religioasă
contexte și situaţii istorice și prozelitism

1.2 formularea de argumente


referitoare la un subiect istoric  UE – parteneriat și
ROMÂNIA ȘI 2.6 identificarea unor posibile integrare. 1 S35
INTEGRAREA teme de cercetare a unui context  NATO
22.
EUROATLANTICĂ istoric
5.3 plasarea evenimentelor şi
proceselor istorice într-un context
istoric mai larg românesc,
european sau universal
2.8 identificarea aspectelor  Globalizare.
23. SOCIETATEA LA trecutului ce pot contribui la  Terorism. 1 S35
ÎNCEPUTUL înţelegerea prezentului  Viaţa cotidiană
MILENIULUI III 4.2 aprecierea valorilor trecutului
prin raportarea la actualitate
4.3 formarea unor reprezentări
culturale despre spaţii și epoci
istorice diferite
24. Recapitulare 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 3.1, 2 S36
semestrială/anuală 3.2, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5