Sunteți pe pagina 1din 13

DECLARAȚIE DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII

1. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare:

Octavian Armaşu (

1. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare: Octavian Armaşu ( )

)

2. Domiciliul şi numărul de telefon:

2. Domiciliul şi numărul de telefon:

3. Funcția ocupată (organizația publică în care activează, tipul şi numărul actului de numire/angajare/eliberare):

Ministru. în cadrul MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA, conducerea din data de 2016-01-20, numit(ă)/angajat(ă)/eliberat(ă) prin Decretul Președintelui RM din 20.01.2016 nr 1915-VII

4. Tipul declaraţiei:

Anuală

5. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale concubinului/concubinei:

5. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale concubinului/concubinei:

6. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale copiilor minori:

6. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale copiilor minori:

7.

Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale persoanelor aflate la întreținere:

-

II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, DE MEMBRII FAMILIEI LUI ȘI DE CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE PARCURSUL ANULUI 2017

Nr.

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:

Serviciul prestat/obiectul generator de venit

Suma venitului

crt.

(numele/denumirea persoanei fizice/juridice)

1.

Venitul obținut la locul de muncă de bază

 

1.1

Octavian Armaşu

Ministerul finanțelor

Salariu

158734.53

MDL

1.2

1.2 Reprezentanța companiei Bayer SRL Salariu 785459.16 MDL

Reprezentanța companiei Bayer SRL

Salariu

785459.16

MDL

2.

Venitul obținut din activitatea didactică, științifică și de creație

 

2.1

Octavian Armaşu

SC ”SBC-proiect” SRL

Onorariu

14751.39

MDL

3.

Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare

 

3.1

Octavian Armaşu

BC Moldova Agroindbank SA

Dobanda

16.98 USD

3.2

Octavian Armaşu

BC Mobiasbancă – Groupe Société Générale SA

Dobanda

1730.63

EUR

3.3

Octavian Armaşu

BC Moldova Argroindbank SA

Dobanda

12878.30

MDL

3.4

Octavian Armaşu

BC Moldova Agroindbank SA

Dobanda

5.38 EUR

3.5

3.5 BC Mobiasbancă – Groupe Société Générale SA Dobanda 3418.71 MDL

BC Mobiasbancă – Groupe Société Générale SA

Dobanda

3418.71

MDL

II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, DE MEMBRII FAMILIEI LUI ȘI DE CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE PARCURSUL ANULUI 2017

3.6

   

BC Mobiasbancă – Groupe Société Générale SA

Dobanda

 

0.94 EUR

   

3.7

3.7 BC Moldova-Agroindbank SA Dobanda   2458.41 MDL

BC Moldova-Agroindbank SA

Dobanda

 

2458.41 MDL

3.8

3.8 BC Moldova-Agroindbank SA Dobanda   310.99 USD

BC Moldova-Agroindbank SA

Dobanda

 

310.99 USD

4.

Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societățile comerciale

 

-

5.

Venitul obținut din donații și moșteniri

 

5.1

Octavian Armaşu

 

Armașu Pavel

Moștenire

 

38000

EUR

6.

Venitul obținut din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare și a cotei-părți în capitalul social al societăților comerciale

6.1

Octavian Armaşu

 

Șuraev Vadim.

Vanzare cota parte in RUSTGAL SRL

 

2700 MDL

7.

Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile

 

7.1

Octavian Armaşu

 

Nastas Iurie

vanzare automobil

 

25000

MDL

7.2

Octavian Armaşu

 

Mațuc Alexandru

Vanzare apartament,

 

45000

EUR

8.

Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de autor, brevet, drepturi din proprietatea

intelectuală etc.)

 

8.1

Octavian Armaşu

 

Agro-SZM SRL

Arenda terenurilor agricloe

150320.40 MDL

III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE

 

A. Terenuri

 
 

Nr.

Categoria*

Modul de

 

Anul

Suprafața

Cota-parte

Valoarea

 

Titularul****

cadastral/

dobîndire**

dobîndirii

bunului***

localitatea

 
/
/

Alte categorii de terenuri care se află în circuitul civil

Proprietate

2010

0,0598 ha

100%

72341

MDL

 

Octavian Armaşu

/
/

Agricol

Proprietate

2012

0,1215 ha

100%

1946.81

MDL

 

Octavian Armaşu

/
/

Agricol

Proprietate

2012

1,2193 ha

100%

19014.45

MDL

Octavian Armaşu

/
/

Agricol

Proprietate

2012

0,1215 ha

100%

1946.81

MDL

 

Octavian Armaşu

/
/

Agricol

Proprietate

2012

1,0253 ha

100%

19007.36

MDL

Octavian Armaşu

/
/

Agricol

Proprietate

2012

1,5459 ha

100%

19009.61

MDL

Octavian Armaşu

/
/

Agricol

Proprietate

2013

0,3891 ha

100%

6328.83

MDL

 

Octavian Armaşu

/
/

Agricol

Proprietate

2013

0,2578 ha

100%

3170.11

MDL

 

Octavian Armaşu

/
/

Agricol

Proprietate

2013

1,09676 ha

100%

19018.44

MDL

Octavian Armaşu

/
/

Agricol

Proprietate

2014

1,4574 ha

100%

19007.48

MDL

Octavian Armaşu

/
/

Agricol

Proprietate

2014

2,1602 ha

100%

37953.64

MDL

Octavian Armaşu

/
/

Agricol

Proprietate

2014

1,5459 ha

100%

19010

MDL

 

Octavian Armaşu

/
/

Agricol

Proprietate

2014

1,8582 ha

100%

19018

MDL

 

Octavian Armaşu

/
/

Agricol

Proprietate

2014

1,7708 ha

100%

19004

MDL

 

Octavian Armaşu

/
/

Agricol

Proprietate

2014

1,881 ha

100%

18994.85

MDL

Octavian Armaşu

/
/

Agricol

Proprietate

2015

1,7832 ha

100%

19003.95

MDL

Octavian Armaşu

/
/

Agricol

Proprietate

2015

1,2828 ha

100%

19120.39

MDL

Octavian Armaşu

III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE

 

A. Terenuri

 
 

/

 

Agricol

Proprietate

2015

1,0854 ha

100%

19009.27

MDL

Octavian Armaşu

/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,6959 ha

100%

9503.83

MDL

Octavian Armaşu

/
/

Agricol

Proprietate

2016

1,2444 ha

100%

19012

MDL

Octavian Armaşu

/
/

Agricol

Proprietate

2017

1,2752 ha

100%

19007.11

MDL

Octavian Armaşu

/
/

Agricol

Proprietate

2017

1,3055 ha

100%

18972

MDL

Octavian Armaşu

/
/

Agricol

Proprietate

2017

1,3124 ha

100%

19246.8

MDL

Octavian Armaşu

/
/

Agricol

Proprietate

2017

1,4249 ha

100%

2089.67

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2012

1,0290 ha

100%

10298.0

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2012

0,6444 ha

100%

8633.0

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2013

0,8586 ha

100%

13597.5

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2013

0,5150 ha

100%

5661.2

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2013

0,1295 ha

100%

941.0 MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2013

0,7593 ha

100%

9492.6

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2013

0,2598 ha

100%

3001.1

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2012

0,1301 ha

100%

2424.0

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2013

0,1298 ha

100%

1499.4

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2013

1,2663 ha

100%

18874.0

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2013

0,6709 ha

100%

9644.4

MDL

Octavian Armaşu

Agricol/

/
/
 

Proprietate

2013

0,6576 ha

100%

9453.3

MDL

Octavian Armaşu

Agricol/

/
/
 

Proprietate

2013

0,8342 ha

100%

12380.6

MDL

Octavian Armaşu

Agricol/

/
/
 

Proprietate

2013

0,1310 ha

100%

1944.2

MDL

Octavian Armaşu

Agricol/

/
/
 

Proprietate

2013

0,3762 ha

100%

5137.8

MDL

Octavian Armaşu

Agricol/

/
/
 

Proprietate

2013

0,1305 ha

100%

1782.2

MDL

Octavian Armaşu

Agricol/

/
/
 

Proprietate

2013

0,1371 ha

100%

1970.9

MDL

Octavian Armaşu

/
/

Alte categorii de terenuri care se află în circuitul civil

Proprietate

2016

0,0948 ha

cota parte

45391

MDL

/ Alte categorii de terenuri care se află în circuitul civil Proprietate 2016 0,0948 ha cota
/
/
/

Agricol

Proprietate

2013

1,1292 ha

100%

16241.4

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2013

0,2602 ha

100%

1890.7

MDL

Octavian Armaşu

III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE

 

A. Terenuri

 
 

/

 

Agricol

Proprietate

2013

0,3240 ha

100%

4999.7

MDL

Octavian Armaşu

Agricol Proprietate 2013 0,8780 ha 100% 13548.6 MDL Octavian Armaşu

AgricolProprietate 2013 0,8780 ha 100% 13548.6 MDL Octavian Armaşu

Proprietate

2013

0,8780 ha

100%

13548.6

MDL

Octavian Armaşu

Agricol Proprietate 2013 0,1303 ha 100% 2010.7 MDL Octavian Armaşu

AgricolProprietate 2013 0,1303 ha 100% 2010.7 MDL Octavian Armaşu

Proprietate

2013

0,1303 ha

100%

2010.7

MDL

Octavian Armaşu

Agricol Proprietate 2013 1,0675 ha 100% 14578.9 MDL Octavian Armaşu

AgricolProprietate 2013 1,0675 ha 100% 14578.9 MDL Octavian Armaşu

Proprietate

2013

1,0675 ha

100%

14578.9

MDL

Octavian Armaşu

Agricol Proprietate 2013 0,3708 ha 100% 5503.1 MDL Octavian Armaşu

AgricolProprietate 2013 0,3708 ha 100% 5503.1 MDL Octavian Armaşu

Proprietate

2013

0,3708 ha

100%

5503.1

MDL

Octavian Armaşu

Agricol Proprietate 2014 0,8647 ha 100% 12427.0 MDL Octavian Armaşu

AgricolProprietate 2014 0,8647 ha 100% 12427.0 MDL Octavian Armaşu

Proprietate

2014

0,8647 ha

100%

12427.0

MDL

Octavian Armaşu

Agricol Proprietate 2014 0,3843 ha 100% 5523.0 MDL Octavian Armaşu

AgricolProprietate 2014 0,3843 ha 100% 5523.0 MDL Octavian Armaşu

Proprietate

2014

0,3843 ha

100%

5523.0

MDL

Octavian Armaşu

Agricol Proprietate 2014 0,1301 ha 100% 1869.7 MDL Octavian Armaşu

AgricolProprietate 2014 0,1301 ha 100% 1869.7 MDL Octavian Armaşu

Proprietate

2014

0,1301 ha

100%

1869.7

MDL

Octavian Armaşu

Agricol Proprietate 2014 0,5389 ha 100% 8047.6 MDL Octavian Armaşu

AgricolProprietate 2014 0,5389 ha 100% 8047.6 MDL Octavian Armaşu

Proprietate

2014

0,5389 ha

100%

8047.6

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2014

0,6577 ha

100%

9821.7

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2014

0,1310

100%

1956

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2014

0,6752 ha

100%

9906

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2014

0,5391 ha

100%

7909

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2014

0,1310 ha

100%

1922

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2014

0,6543 ha

100%

9796

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2014

0,5390 ha

100%

8070

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2014

0,1310 ha

100%

1961

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2014

0,8579

100%

10734

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2014

0,5961 ha

100%

7458

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2014

0,1295 ha

100%

1620

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2014

1,7953 ha

100%

23749

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2014

1,0822 ha

100%

14568

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2014

0,1303 ha

100%

1754

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2014

0,3240 ha

100%

4361

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2014

1,1075 ha

100%

12174

MDL

Octavian Armaşu

III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE

 

A. Terenuri

 
 

/

 

Agricol

Proprietate

2014

0,2602

100%

1891

MDL

Octavian Armaşu

Agricol Proprietate 2014 0,9265 ha 100% 14155 MDL Octavian Armaşu

AgricolProprietate 2014 0,9265 ha 100% 14155 MDL Octavian Armaşu

Proprietate

2014

0,9265 ha

100%

14155

MDL

Octavian Armaşu

Agricol Proprietate 2014 0,2999 ha 100% 4582 MDL Octavian Armaşu

AgricolProprietate 2014 0,2999 ha 100% 4582 MDL Octavian Armaşu

Proprietate

2014

0,2999 ha

100%

4582

MDL

Octavian Armaşu

Agricol Proprietate 2014 0,1313 ha 100% 1933 MDL Octavian Armaşu

AgricolProprietate 2014 0,1313 ha 100% 1933 MDL Octavian Armaşu

Proprietate

2014

0,1313 ha

100%

1933

MDL

Octavian Armaşu

Agricol Proprietate 2015 0,1304 ha 100% 2083 MDL Octavian Armaşu

AgricolProprietate 2015 0,1304 ha 100% 2083 MDL Octavian Armaşu

Proprietate

2015

0,1304 ha

100%

2083

MDL

Octavian Armaşu

Agricol Proprietate 2015 0,8781 ha 100% 14027 MDL Octavian Armaşu

AgricolProprietate 2015 0,8781 ha 100% 14027 MDL Octavian Armaşu

Proprietate

2015

0,8781 ha

100%

14027

MDL

Octavian Armaşu

Agricol Proprietate 2015 0,3242 ha 100% 5179 MDL Octavian Armaşu

AgricolProprietate 2015 0,3242 ha 100% 5179 MDL Octavian Armaşu

Proprietate

2015

0,3242 ha

100%

5179

MDL

Octavian Armaşu

Agricol Proprietate 2015 0,3241 100% 5177 MDL Octavian Armaşu

AgricolProprietate 2015 0,3241 100% 5177 MDL Octavian Armaşu

Proprietate

2015

0,3241

100%

5177

MDL

Octavian Armaşu

Agricol Proprietate 2015 0,1303 ha 100% 2081 MDL Octavian Armaşu

AgricolProprietate 2015 0,1303 ha 100% 2081 MDL Octavian Armaşu

Proprietate

2015

0,1303 ha

100%

2081

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,8779 ha

100%

14024

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,5772

100%

6764

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,9138 ha

100%

12088

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,1293 ha

100%

2650

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,9969 ha

100%

11609

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,6931 ha

100%

8265

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,1299 ha

100%

1501

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,3893 ha

100%

5701

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,1295 ha

100%

1896

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,8435 ha

100%

12351

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,8427 ha

100%

12515

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,1295 ha

100%

1923

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,3710 ha

100%

5510

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,9253 ha

100%

14431

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,3188 ha

100%

4972

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,1305 ha

100%

2035

MDL

Octavian Armaşu

III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE

 

A. Terenuri

 
 

/

 

Agricol

Proprietate

2015

0,2597 ha

100%

3698

MDL

Octavian Armaşu

Agricol Proprietate 2015 1,2650 ha 100% 18015 MDL Octavian Armaşu

AgricolProprietate 2015 1,2650 ha 100% 18015 MDL Octavian Armaşu

Proprietate

2015

1,2650 ha

100%

18015

MDL

Octavian Armaşu

Agricol Proprietate 2015 1,3508 ha 100% 20332 MDL Octavian Armaşu

AgricolProprietate 2015 1,3508 ha 100% 20332 MDL Octavian Armaşu

Proprietate

2015

1,3508 ha

100%

20332

MDL

Octavian Armaşu

Agricol Proprietate 2015 1,0236 ha 100% 15407 MDL Octavian Armaşu

AgricolProprietate 2015 1,0236 ha 100% 15407 MDL Octavian Armaşu

Proprietate

2015

1,0236 ha

100%

15407

MDL

Octavian Armaşu

Agricol Proprietate 2015 0,2590 ha 100% 3898 MDL Octavian Armaşu

AgricolProprietate 2015 0,2590 ha 100% 3898 MDL Octavian Armaşu

Proprietate

2015

0,2590 ha

100%

3898

MDL

Octavian Armaşu

Agricol Proprietate 2015 0,1295 ha 100% 1480 MDL Octavian Armaşu

AgricolProprietate 2015 0,1295 ha 100% 1480 MDL Octavian Armaşu

Proprietate

2015

0,1295 ha

100%

1480

MDL

Octavian Armaşu

Agricol Proprietate 2015 0,9056 ha 100% 10349 MDL Octavian Armaşu

AgricolProprietate 2015 0,9056 ha 100% 10349 MDL Octavian Armaşu

Proprietate

2015

0,9056 ha

100%

10349

MDL

Octavian Armaşu

Agricol Proprietate 2015 0,8063 ha 100% 9214 MDL Octavian Armaşu

AgricolProprietate 2015 0,8063 ha 100% 9214 MDL Octavian Armaşu

Proprietate

2015

0,8063 ha

100%

9214

MDL

Octavian Armaşu

Agricol Proprietate 2015 0,8062 ha 100% 9213 MDL Octavian Armaşu

AgricolProprietate 2015 0,8062 ha 100% 9213 MDL Octavian Armaşu

Proprietate

2015

0,8062 ha

100%

9213

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,9352 ha

100%

10687

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,1296 ha

100%

1481

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,3707 ha

100%

5082

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,1300

100%

1782

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,9678 ha

100%

13268

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,9389 ha

100%

11613

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,1303 ha

100%

1612

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,6161 ha

100%

7621

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,2618 ha

100%

2680

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

1,0302 ha

100%

10547

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,8062 ha

100%

10158

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,7524 ha

100%

9481

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,1296 ha

100%

1633

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,6296 ha

100%

9489

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,5559 ha

100%

8378

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,1305 ha

100%

1967

MDL

Octavian Armaşu

III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE

 

A. Terenuri

 
 

/

 

Agricol

Proprietate

2016

1,6687 ha

100%

26427

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2017

0,8024 ha

100%

10327

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2017

0,6291 ha

100

8096

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2017

0,1298 ha

100%

1670

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2017

1,3790 ha

100%

23000

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2017

0,1298 ha

100%

1499

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2017

0,6177 ha

100%

9437

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2017

0,5116 ha

100%

9437

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2017

0,8024 ha

100%

10739

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2017

0,1309 ha

100%

1752

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2017

0,6923 ha

100%

9265

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2017

0,1302 ha

100%

2011

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2017

0,8780 ha

100%

13563

MDL

Octavian Armaşu

/
/
/

Agricol

Proprietate

2017

0,3242 ha

100%

5008

MDL

Octavian Armaşu

/
/

Agricol

Proprietate

2013

1,8998 ha

100%

25131

MDL

Octavian Armaşu

/
/

Agricol

Proprietate

2013

0,0803 ha

100%

987

MDL

Octavian Armaşu

/
/

Agricol

Proprietate

2014

0,1249 ha

100%

987

MDL

Octavian Armaşu

/
/

Agricol

Proprietate

2014

1,4199 ha

100%

25132

MDL

Octavian Armaşu

/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,8999

100%

12575

MDL

Octavian Armaşu

/
/

Agricol

Proprietate

2015

0,0401 ha

100%

493

MDL

Octavian Armaşu

/
/

Intravilan

Proprietate

2007

7,4 ari

100%

18803

MDL

Octavian Armaşu

* Categorii: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri aflate în circuitul civil.

 

** Mod de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

 

*** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală, în cazul în care terenul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea terenului conform documentului care certifică proveniența acestuia.

**** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

 

Notă. Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: localitatea, fără număr cadastral; categoria bunului; modul de dobîndire; anul dobîndirii; suprafaţa şi titularul bunului.

III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE

A. Terenuri

B. Clădiri și construcții

Adresa/

Categoria*

Modul de

Anul

Suprafața

Cota-

Actul care

Valoarea

 

Titularul****

numărul

dobîndire**

dobîndirii

parte

confirmă

bunului***

 

cadastral

proveniența

bunului

/
/

Garaj

Proprietate

2008

17,4

100%

Contract N2, din 5 Martie

43650

MDL

     
   

2006

 
/
/

Garaj

Proprietate

2008

21,7

100%

Contract N1, din 5 Martie

54437

MDL

     
   

2006

 
/
/

Apartament

Proprietate

2015

60

cota

Moștenire /

299338

MDL

     

parte

privatizare

     
/
/

Vilă

Proprietate

2015

42,7

cota

Mostenire

86957

MDL

     

parte

   
/
/

Apartament

Proprietate

2008

106,8

100%

Contrtact N32 din 10 Octimbrie

676900

MDL

     
     
 

2005

/
/

Vilă

Proprietate

2010

92,7

100%

Contract din

279002

MDL

Octavian Armaşu

10.09.2010

 

* Categorii: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spațiu comercial sau de producție; (5) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate.

** Mod de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitație; (6) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

*** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală, în cazul în care bunul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea bunului conform documentului care certifică proveniența acestuia.

**** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Notă. Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: adresa, fără număr cadastral; categoria bunului; modul de dobîndire; anul dobîndirii; suprafaţa şi titularul bunului.

IV. BUNURI MOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE

A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, maşini agricole, mijloace de transport naval/aerian,

alte mijloace de transport supuse înmatriculării

Tipul/ modelul

Anul de

Locul înregistrării/ număr de înmatriculare

Anul

Modul de

Valoarea bunului conform documentului care îi certifică proveniența

Titularul**

fabricație

dobîndirii

dobîndire*

Autoturism/Vol vo XC60

2017

2017

Proprietate

44727 EUR

Octavian Armaşu

* Mod de dobîndire: (1) proprietate;(2) posesie;(3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

B. Bunuri sub formă de metale şi/sau pietre preţioase, obiecte de artă și de cult, obiecte ce fac parte din

patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare unitară depășește suma a 15 salarii medii pe economie

Nr.

Descriere sumară

Anul dobîndirii

Valoarea estimată a bunului

Titularul*

crt.

* Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

* Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

C. Colecții de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a căror valoare depăşeşte suma a 20

de salarii medii pe economie

Nr.

Descriere sumară

Anul dobîndirii

Valoarea estimată a bunului

Titularul*

crt.

* Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină,

unor persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma a 10 salarii

medii pe economie

Nr.

Descrierea bunului transmis

Modul de

Data transmiterii

Persoana căreia i-a fost transmis

Valoarea bunului

Titularul

crt.

transmitere

bunului

   

transmis*

-

*Numele titularului bunului transmis: subiectul declarării sau un membru de familie, sau concubinul/concubina acestuia

E. Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depășește suma a 10 salarii medii pe economie

Nr.

crt.

Descrierea bunului

Modul de dobîndire

Data dobîndirii

Valoarea estimată a bunului

Titularul*

-

* Numele subiectului declarării, al membrului de familie, sau al concubinului/concubinei acestuia.

V. ACTIVE FINANCIARE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE

A. Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiții și/sau în alte forme echivalente de economisire și

investire în țară și/sau în străinătate

Nr.

Denumirea instituției care administrează contul bancar, a fondului de investiții etc./adresa

Numărul contului bancar/ date despre fondul de investiții/alte forme echivalente de economisire

Categoria*

Suma și valuta

Dobîndă/

Titularul**

crt.

dividend

1

BC Moldova-Agroindbank SA/MD 2005 Republica Moldova mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1

     

Depozit bancar sau echivalente

277431.03

2

Octavian Armaşu

 

MDL

   

2

BC Moldova-Agroindbank SA/MD 2005 Republica Moldova mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1

     

Cont curent sau ec hivalente(inclusiv card, menționînd tipul acestuia)

5.38 EUR

0

Octavian Armaşu

 
 

3

BC Moldova-Agroindbank SA/MD 2005 Republica Moldova mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1

     

Cont curent sau ec hivalente(inclusiv card, menționînd tipul acestuia)

16.98 USD

0

Octavian Armaşu

 
 

4

BC Moldova-Agroindbank SA/MD 2005 Republica Moldova mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1

     

Cont curent sau ec hivalente(inclusiv card, menționînd tipul acestuia)

0 MDL

0

Octavian Armaşu

 
 

5

BC

5 BC   Depozit bancar sau 10900.69 EUR 1 Octavian Armaşu
 

Depozit bancar sau

10900.69 EUR