Sunteți pe pagina 1din 13

DECLARAȚIE DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII


1. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare:

Octavian Armaşu ( )
2. Domiciliul şi numărul de telefon:

3. Funcția ocupată (organizația publică în care activează, tipul şi numărul actului de numire/angajare/eliberare):

Ministru. în cadrul MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA, conducerea din data de


2016-01-20, numit(ă)/angajat(ă)/eliberat(ă) prin Decretul Președintelui RM din 20.01.2016 nr 1915-VII
4. Tipul declaraţiei:

Anuală
5. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale concubinului/concubinei:

6. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale copiilor minori:

7. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale persoanelor aflate la întreținere:

-
II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, DE MEMBRII FAMILIEI LUI ȘI
DE CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE
PARCURSUL ANULUI 2017
Nr. Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Suma venitului
crt. (numele/denumirea generator de venit
persoanei fizice/juridice)
1. Venitul obținut la locul de muncă de bază
1.1 Octavian Armaşu Ministerul finanțelor Salariu 158734.53 MDL
1.2 Reprezentanța companiei Salariu 785459.16 MDL
Bayer SRL
2. Venitul obținut din activitatea didactică, științifică și de creație
2.1 Octavian Armaşu SC ”SBC-proiect” SRL Onorariu 14751.39 MDL
3. Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare
3.1 Octavian Armaşu BC Moldova Agroindbank Dobanda 16.98 USD
SA
3.2 Octavian Armaşu BC Mobiasbancă – Groupe Dobanda 1730.63 EUR
Société Générale SA
3.3 Octavian Armaşu BC Moldova Argroindbank Dobanda 12878.30 MDL
SA
3.4 Octavian Armaşu BC Moldova Agroindbank Dobanda 5.38 EUR
SA
3.5 BC Mobiasbancă – Groupe Dobanda 3418.71 MDL
Société Générale SA
II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, DE MEMBRII FAMILIEI LUI ȘI
DE CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE
PARCURSUL ANULUI 2017
3.6 BC Mobiasbancă – Groupe Dobanda 0.94 EUR
Société Générale SA
3.7 BC Moldova-Agroindbank Dobanda 2458.41 MDL
SA
3.8 BC Moldova-Agroindbank Dobanda 310.99 USD
SA
4. Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societățile comerciale
-
5. Venitul obținut din donații și moșteniri
5.1 Octavian Armaşu Armașu Pavel Moștenire 38000 EUR
6. Venitul obținut din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare și a cotei-părți în capitalul social al societăților comerciale
6.1 Octavian Armaşu Șuraev Vadim. Vanzare cota parte in 2700 MDL
RUSTGAL SRL
7. Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile
7.1 Octavian Armaşu Nastas Iurie vanzare automobil 25000 MDL
7.2 Octavian Armaşu Mațuc Alexandru Vanzare apartament, 45000 EUR
8. Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de autor, brevet, drepturi din proprietatea
intelectuală etc.)
8.1 Octavian Armaşu Agro-SZM SRL Arenda terenurilor agricloe 150320.40 MDL

III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE


A. Terenuri
Nr. Categoria* Modul de Anul Suprafața Cota-parte Valoarea Titularul****
cadastral/ dobîndire** dobîndirii bunului***
localitatea
/ Alte categorii Proprietate 2010 0,0598 ha 100% 72341 MDL Octavian Armaşu
de terenuri
care se află în
circuitul civil
/ Agricol Proprietate 2012 0,1215 ha 100% 1946.81 MDL Octavian Armaşu
/ Agricol Proprietate 2012 1,2193 ha 100% 19014.45 MDL Octavian Armaşu
/ Agricol Proprietate 2012 0,1215 ha 100% 1946.81 MDL Octavian Armaşu
/ Agricol Proprietate 2012 1,0253 ha 100% 19007.36 MDL Octavian Armaşu
/ Agricol Proprietate 2012 1,5459 ha 100% 19009.61 MDL Octavian Armaşu
/ Agricol Proprietate 2013 0,3891 ha 100% 6328.83 MDL Octavian Armaşu
/ Agricol Proprietate 2013 0,2578 ha 100% 3170.11 MDL Octavian Armaşu
/ Agricol Proprietate 2013 1,09676 ha 100% 19018.44 MDL Octavian Armaşu
/ Agricol Proprietate 2014 1,4574 ha 100% 19007.48 MDL Octavian Armaşu
/ Agricol Proprietate 2014 2,1602 ha 100% 37953.64 MDL Octavian Armaşu
/ Agricol Proprietate 2014 1,5459 ha 100% 19010 MDL Octavian Armaşu
/ Agricol Proprietate 2014 1,8582 ha 100% 19018 MDL Octavian Armaşu
/ Agricol Proprietate 2014 1,7708 ha 100% 19004 MDL Octavian Armaşu
/ Agricol Proprietate 2014 1,881 ha 100% 18994.85 MDL Octavian Armaşu
/ Agricol Proprietate 2015 1,7832 ha 100% 19003.95 MDL Octavian Armaşu
/ Agricol Proprietate 2015 1,2828 ha 100% 19120.39 MDL Octavian Armaşu
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
A. Terenuri
/ Agricol Proprietate 2015 1,0854 ha 100% 19009.27 MDL Octavian Armaşu
/ Agricol Proprietate 2015 0,6959 ha 100% 9503.83 MDL Octavian Armaşu
/ Agricol Proprietate 2016 1,2444 ha 100% 19012 MDL Octavian Armaşu
/ Agricol Proprietate 2017 1,2752 ha 100% 19007.11 MDL Octavian Armaşu
/ Agricol Proprietate 2017 1,3055 ha 100% 18972 MDL Octavian Armaşu
/ Agricol Proprietate 2017 1,3124 ha 100% 19246.8 MDL Octavian Armaşu
/ Agricol Proprietate 2017 1,4249 ha 100% 2089.67 MDL Octavian Armaşu
/ Agricol Proprietate 2012 1,0290 ha 100% 10298.0 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2012 0,6444 ha 100% 8633.0 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2013 0,8586 ha 100% 13597.5 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2013 0,5150 ha 100% 5661.2 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2013 0,1295 ha 100% 941.0 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2013 0,7593 ha 100% 9492.6 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2013 0,2598 ha 100% 3001.1 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2012 0,1301 ha 100% 2424.0 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2013 0,1298 ha 100% 1499.4 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2013 1,2663 ha 100% 18874.0 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2013 0,6709 ha 100% 9644.4 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2013 0,6576 ha 100% 9453.3 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2013 0,8342 ha 100% 12380.6 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2013 0,1310 ha 100% 1944.2 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2013 0,3762 ha 100% 5137.8 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2013 0,1305 ha 100% 1782.2 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2013 0,1371 ha 100% 1970.9 MDL Octavian Armaşu

/ Alte categorii Proprietate 2016 0,0948 ha cota parte 45391 MDL


de terenuri
care se află în
circuitul civil
/ Agricol Proprietate 2013 1,1292 ha 100% 16241.4 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2013 0,2602 ha 100% 1890.7 MDL Octavian Armaşu


III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
A. Terenuri
/ Agricol Proprietate 2013 0,3240 ha 100% 4999.7 MDL Octavian Armaşu
/ Agricol Proprietate 2013 0,8780 ha 100% 13548.6 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2013 0,1303 ha 100% 2010.7 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2013 1,0675 ha 100% 14578.9 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2013 0,3708 ha 100% 5503.1 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2014 0,8647 ha 100% 12427.0 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2014 0,3843 ha 100% 5523.0 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2014 0,1301 ha 100% 1869.7 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2014 0,5389 ha 100% 8047.6 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2014 0,6577 ha 100% 9821.7 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2014 0,1310 100% 1956 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2014 0,6752 ha 100% 9906 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2014 0,5391 ha 100% 7909 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2014 0,1310 ha 100% 1922 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2014 0,6543 ha 100% 9796 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2014 0,5390 ha 100% 8070 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2014 0,1310 ha 100% 1961 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2014 0,8579 100% 10734 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2014 0,5961 ha 100% 7458 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2014 0,1295 ha 100% 1620 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2014 1,7953 ha 100% 23749 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2014 1,0822 ha 100% 14568 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2014 0,1303 ha 100% 1754 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2014 0,3240 ha 100% 4361 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2014 1,1075 ha 100% 12174 MDL Octavian Armaşu


III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
A. Terenuri
/ Agricol Proprietate 2014 0,2602 100% 1891 MDL Octavian Armaşu
/ Agricol Proprietate 2014 0,9265 ha 100% 14155 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2014 0,2999 ha 100% 4582 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2014 0,1313 ha 100% 1933 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,1304 ha 100% 2083 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,8781 ha 100% 14027 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,3242 ha 100% 5179 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,3241 100% 5177 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,1303 ha 100% 2081 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,8779 ha 100% 14024 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,5772 100% 6764 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,9138 ha 100% 12088 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,1293 ha 100% 2650 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,9969 ha 100% 11609 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,6931 ha 100% 8265 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,1299 ha 100% 1501 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,3893 ha 100% 5701 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,1295 ha 100% 1896 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,8435 ha 100% 12351 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,8427 ha 100% 12515 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,1295 ha 100% 1923 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,3710 ha 100% 5510 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,9253 ha 100% 14431 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,3188 ha 100% 4972 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,1305 ha 100% 2035 MDL Octavian Armaşu


III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
A. Terenuri
/ Agricol Proprietate 2015 0,2597 ha 100% 3698 MDL Octavian Armaşu
/ Agricol Proprietate 2015 1,2650 ha 100% 18015 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 1,3508 ha 100% 20332 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 1,0236 ha 100% 15407 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,2590 ha 100% 3898 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,1295 ha 100% 1480 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,9056 ha 100% 10349 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,8063 ha 100% 9214 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,8062 ha 100% 9213 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,9352 ha 100% 10687 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,1296 ha 100% 1481 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,3707 ha 100% 5082 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,1300 100% 1782 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,9678 ha 100% 13268 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,9389 ha 100% 11613 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,1303 ha 100% 1612 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,6161 ha 100% 7621 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,2618 ha 100% 2680 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 1,0302 ha 100% 10547 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,8062 ha 100% 10158 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,7524 ha 100% 9481 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,1296 ha 100% 1633 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,6296 ha 100% 9489 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,5559 ha 100% 8378 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,1305 ha 100% 1967 MDL Octavian Armaşu


III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
A. Terenuri
/ Agricol Proprietate 2016 1,6687 ha 100% 26427 MDL Octavian Armaşu
/ Agricol Proprietate 2017 0,8024 ha 100% 10327 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2017 0,6291 ha 100 8096 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2017 0,1298 ha 100% 1670 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2017 1,3790 ha 100% 23000 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2017 0,1298 ha 100% 1499 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2017 0,6177 ha 100% 9437 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2017 0,5116 ha 100% 9437 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2017 0,8024 ha 100% 10739 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2017 0,1309 ha 100% 1752 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2017 0,6923 ha 100% 9265 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2017 0,1302 ha 100% 2011 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2017 0,8780 ha 100% 13563 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2017 0,3242 ha 100% 5008 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2013 1,8998 ha 100% 25131 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2013 0,0803 ha 100% 987 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2014 0,1249 ha 100% 987 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2014 1,4199 ha 100% 25132 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,8999 100% 12575 MDL Octavian Armaşu

/ Agricol Proprietate 2015 0,0401 ha 100% 493 MDL Octavian Armaşu

/ Intravilan Proprietate 2007 7,4 ari 100% 18803 MDL Octavian Armaşu

* Categorii: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri aflate în circuitul civil.

** Mod de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

*** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală, în cazul în care terenul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea terenului conform documentului
care certifică proveniența acestuia.

**** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Notă. Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: localitatea, fără număr cadastral; categoria bunului; modul
de dobîndire; anul dobîndirii; suprafaţa şi titularul bunului.
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
A. Terenuri
B. Clădiri și construcții
Adresa/ Categoria* Modul de Anul Suprafața Cota- Actul care Valoarea Titularul****
numărul dobîndire** dobîndirii parte confirmă bunului***
cadastral proveniența
bunului
/ Garaj Proprietate 2008 17,4 100% Contract N2, 43650 MDL
din 5 Martie
2006
/ Garaj Proprietate 2008 21,7 100% Contract N1, 54437 MDL
din 5 Martie
2006
/ Apartament Proprietate 2015 60 cota Moștenire / 299338 MDL
parte privatizare
/ Vilă Proprietate 2015 42,7 cota Mostenire 86957 MDL
parte
/ Apartament Proprietate 2008 106,8 100% Contrtact N32 676900 MDL
din 10
Octimbrie
2005
/ Vilă Proprietate 2010 92,7 100% Contract din 279002 MDL Octavian Armaşu
10.09.2010
* Categorii: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spațiu comercial sau de producție; (5) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate.

** Mod de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitație; (6) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

*** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală, în cazul în care bunul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea bunului conform documentului
care certifică proveniența acestuia.

**** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Notă. Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: adresa, fără număr cadastral; categoria bunului; modul de
dobîndire; anul dobîndirii; suprafaţa şi titularul bunului.

IV. BUNURI MOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE


A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, maşini agricole, mijloace de transport naval/aerian,
alte mijloace de transport supuse înmatriculării
Tipul/ modelul Anul de Locul înregistrării/ Anul Modul de Valoarea bunului Titularul**
fabricație număr de dobîndirii dobîndire* conform
înmatriculare documentului care
îi certifică
proveniența
2017 2017 Proprietate 44727 EUR Octavian Armaşu
Autoturism/Vol /
vo XC60
* Mod de dobîndire: (1) proprietate;(2) posesie;(3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

B. Bunuri sub formă de metale şi/sau pietre preţioase, obiecte de artă și de cult, obiecte ce fac parte din
patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare unitară depășește suma a 15 salarii medii pe
economie
Nr. Descriere sumară Anul dobîndirii Valoarea estimată a bunului Titularul*
crt.
* Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

C. Colecții de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a căror valoare depăşeşte suma a 20
de salarii medii pe economie
Nr. Descriere sumară Anul dobîndirii Valoarea estimată a bunului Titularul*
crt.

* Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină,
unor persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma a 10 salarii
medii pe economie
Nr. Descrierea bunului Modul de Data transmiterii Persoana căreia Valoarea bunului Titularul
crt. transmis transmitere i-a fost transmis bunului
transmis*
-
*Numele titularului bunului transmis: subiectul declarării sau un membru de familie, sau concubinul/concubina acestuia

E. Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depășește suma a 10 salarii medii pe economie
Nr. Descrierea bunului Modul de dobîndire Data dobîndirii Valoarea estimată a Titularul*
crt. bunului
-
* Numele subiectului declarării, al membrului de familie, sau al concubinului/concubinei acestuia.

V. ACTIVE FINANCIARE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE


A. Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiții și/sau în alte forme echivalente de economisire și
investire în țară și/sau în străinătate
Nr. Denumirea instituției Numărul contului Categoria* Suma și valuta Dobîndă/ Titularul**
crt. care administrează bancar/ date despre dividend
contul bancar, a fondul de investiții/alte
fondului de investiții forme echivalente de
etc./adresa economisire
1 BC Depozit bancar sau 277431.03 2 Octavian Armaşu
Moldova-Agroindbank echivalente MDL
SA/MD 2005 Republica
Moldova mun. Chişinău,
str. Constantin Tănase 9/1
2 BC Cont curent sau ec 5.38 EUR 0 Octavian Armaşu
Moldova-Agroindbank hivalente(inclusiv
SA/MD 2005 Republica card, menționînd
Moldova mun. Chişinău, tipul acestuia)
str. Constantin Tănase 9/1
3 BC Cont curent sau ec 16.98 USD 0 Octavian Armaşu
Moldova-Agroindbank hivalente(inclusiv
SA/MD 2005 Republica card, menționînd
Moldova mun. Chişinău, tipul acestuia)
str. Constantin Tănase 9/1
4 BC Cont curent sau ec 0 MDL 0 Octavian Armaşu
Moldova-Agroindbank hivalente(inclusiv
SA/MD 2005 Republica card, menționînd
Moldova mun. Chişinău, tipul acestuia)
str. Constantin Tănase 9/1
5 BC Depozit bancar sau 10900.69 EUR 1 Octavian Armaşu
Moldova-Agroindbank echivalente
SA/MD 2005 Republica
Moldova mun. Chişinău,
str. Constantin Tănase 9/1
6 BC Depozit bancar sau 12911 USD 2 Octavian Armaşu
Moldova-Agroindbank echivalente
SA/MD 2005 Republica
Moldova mun. Chişinău,
str. Constantin Tănase 9/1
7 BC Cont curent sau ec 5422.81 MDL 0 Octavian Armaşu
Moldova-Agroindbank hivalente(inclusiv
SA/MD 2005 Republica card, menționînd
Moldova mun. Chişinău, tipul acestuia)
str. Constantin Tănase 9/1
8 BC Cont curent sau ec 157416.69 0 Octavian Armaşu
Moldova-Agroindbank hivalente(inclusiv MDL
SA/MD 2005 Republica card, menționînd
Moldova mun. Chişinău, tipul acestuia)
str. Constantin Tănase 9/1
9 BC Cont curent sau ec 85.17 USD 0
Moldova-Agroindbank hivalente(inclusiv
SA/MD 2005 Republica card, menționînd
Moldova mun. Chişinău, tipul acestuia)
str. Constantin Tănase 9/1
10 BC Cont curent sau ec 0 MDL 0
Moldova-Agroindbank hivalente(inclusiv
SA/MD 2005 Republica card, menționînd
Moldova mun. Chişinău, tipul acestuia)
str. Constantin Tănase 9/1
11 BC Depozit bancar sau 81000 MDL 2
Moldova-Agroindbank echivalente
SA/MD 2005 Republica
Moldova mun. Chişinău,
str. Constantin Tănase 9/1
12 BC Cont curent sau ec 0 EUR 0
Moldova-Agroindbank hivalente(inclusiv
SA/MD 2005 Republica card, menționînd
Moldova mun. Chişinău, tipul acestuia)
str. Constantin Tănase 9/1
13 BC Depozit bancar sau 1715.84 USD 0
Moldova-Agroindbank echivalente
SA/MD 2005 Republica
Moldova mun. Chişinău,
str. Constantin Tănase 9/1
14 BC Depozit bancar sau 1765.73 USD 1
Moldova-Agroindbank echivalente
SA/MD 2005 Republica
Moldova mun. Chişinău,
str. Constantin Tănase 9/1
15 BC Depozit bancar sau 16954 USD 1
Moldova-Agroindbank echivalente
SA/MD 2005 Republica
Moldova mun. Chişinău,
str. Constantin Tănase 9/1
16 BC Mobiasbanca. Groupe Cont curent sau ec 116257 MDL 2
Societe Generale SA/bd. hivalente(inclusiv
Ştefan cel Mare şi Sfânt card, menționînd
81A mun. Chişinău, tipul acestuia)
MD-2012
17 BC Mobiasbanca. Groupe Cont curent sau ec 406.06 EUR 0
Societe Generale SA/bd. hivalente(inclusiv
Ştefan cel Mare şi Sfânt card, menționînd
81A mun. Chişinău, tipul acestuia)
MD-2012
18 BC Mobiasbanca. Groupe Cont curent sau ec 2608.50 MDL 0 Octavian Armaşu
Societe Generale SA/bd. hivalente(inclusiv
Ştefan cel Mare şi Sfânt card, menționînd
81A mun. Chişinău, tipul acestuia)
MD-2012
19 BC Mobiasbanca. Groupe Cont curent sau ec 0.59 EUR 0 Octavian Armaşu
Societe Generale SA/bd. hivalente(inclusiv
Ştefan cel Mare şi Sfânt card, menționînd
81A mun. Chişinău, tipul acestuia)
MD-2012
20 BC Mobiasbanca. Groupe Cont curent sau ec 5018.00 EUR 0 Octavian Armaşu
Societe Generale SA/bd. hivalente(inclusiv
Ştefan cel Mare şi Sfânt card, menționînd
81A mun. Chişinău, tipul acestuia)
MD-2012
21 BC Mobiasbanca. Groupe Depozit bancar sau 80158.71 EUR 2 Octavian Armaşu
Societe Generale SA/bd. echivalente
Ştefan cel Mare şi Sfânt
81A mun. Chişinău,
MD-2012
22 BC Cont curent sau ec 126158.88 5 Octavian Armaşu
Moldova-Agroindbank hivalente(inclusiv MDL
SA/MD 2005 Republica card, menționînd
Moldova mun. Chişinău, tipul acestuia)
str. Constantin Tănase 9/1
23 BC Mobiasbanca. Groupe Depozit bancar sau 12983.36 EUR 1 Octavian Armaşu
Societe Generale SA/bd. echivalente
Ştefan cel Mare şi Sfânt
81A mun. Chişinău,
MD-2012
* Categorii: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menționînd tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de
investiții sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

B. Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau
în valută străină
Nr. Emitentul titlului/societatea la care Categoria* Numărul de Dobînda Titularul**
crt. persoana este acționar, fondator sau titluri/cota-parte
asociat/beneficiar de împrumut
-
* Categorii: (1) hîrtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de împrumut; (5) alte forme de investiții directe.

** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

C. Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie
și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi
patrimoniale

VI. COTE-PĂRȚI/ACȚIUNI ÎN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC


Denumirea agentului Sediul, adresa juridică Tipul de activitate Valoarea de Cota de Titularul
economic cumpărare participare
Franzeluța SA MD 2032, Republica Produse alimentare 35100 MDL 800 Octavian Armaşu
Moldova, or. Chisinau,
str. Sarmizegetusa, 30
BC Victoriabank SA str. 31 August 1989, nr. Servicii financiare 44000 MDL 1250 Octavian Armaşu
141, Chișinău, Moldova
Banca de Economii SA Republica Moldova, or. In lichidare 38435 MDL 772 Octavian Armaşu
Chișinău str. Columna, nr.
115, MD-2012
Agro-SZM SRL or. Drochia, str. 27 Producator agricol 1000 MDL 1 Octavian Armaşu
August, 1

VII. DATORII
Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garanții emise în beneficiul unor terți, împrumuturi și credite

Creditor Anul Scadent la Rata dobînzii Suma inițială Valuta Debitor


contractării
-

VIII. INTERESE PERSONALE


A. Calitatea de asociat, de acționar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de
conducere, de administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizaţii necomerciale sau societăți
comerciale ori de membru în cadrul unor organizații necomerciale sau internaționale
Denumirea și adresa organizației/societății Calitatea deținută Documentul care certifică calitatea
respectivă
Banca Mondiala / 1818 H Street, NW Guvernator -
Washington, DC 20433 USA (202) 473-1000
Black Seat Trade and Development Bank / 1 Guvernator -
Komninon str., 54624, Thessaloniki, Greece
Councel of Europe Development Bank / 55, Membru al consiliului de administrație -
avenue Kléber FR-75116, PARIS

B. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, de consultanță şi civile, încheiate sau aflate în derulare,
finanțate de la bugetul de stat, din bugetul local şi/sau din fonduri externe ori încheiate cu societăţi
comerciale cu capital de stat
Nr. Beneficiarul Instituția/ Tipul contractului Data încheierii Durata Valoarea totală a
crt. contractului organizația contractului contractului
Titular
-
Soț/Soție (concubinul/concubina)
-

C. Calitatea de administrator autorizat și/sau de membru al organelor colegiale din cadrul organizațiilor
publice
Nr. Calitatea deținută Data obținerii licenței, numărul Documentul care certifică calitatea
crt. licenței sau data desemnării/numirii respectivă
-

Prezenta declaraţie este un act public şi răspund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al
datelor prezentate.
Data completării 11 01 2018 Semnătura Octavian Armaşu
semnat digital

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)