Sunteți pe pagina 1din 20

CAIET DE SARCINI

A.Obiectul contractului – constă în lucrari de :

“INSTALATII SI DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE,ALARMARE SI


ALERTARE IN CAZ DE INCENDIU LA IMOBIL SITUAT IN ZALAU PE STR.PACII
NR.10 ”,
ce presupun lucrari de cablare si de montare echipamente ,conform prezentului Caiet de
Sarcini.
Executia lucrarilor de “Instalatii si dispozitive de semnalizare,alarmare si alertare in caz
de incendiu la imobil situat in Zalau pe str.Pacii nr.10 se va realiza in stransa colaborare cu
lucrarile de constructii si instalatii aflate in derulare.

B. Prețul lucrarilor va fi ferm, exprimat în lei, fără TVA și va rămâne neschimbat pe toată
durata de valabilitate a contractului.

C.Valoarea estimată pentru lucrarile privind “INSTALATII SI DISPOZITIVE DE


SEMNALIZARE,ALARMARE SI ALERTARE IN CAZ DE INCENDIU LA IMOBIL
SITUAT IN ZALAU PE STR.PACII NR.10 ” este de 28.907,56 lei , fără TVA.

D.Criteriul de atribuire - prețul cel mai scăzut. Ofertele care nu respectă cerințele caietului de
sarcini sau vor depăși valoarea estimată, vor fi scoase din concurs, fiind declarate
neconforme/inacceptabile.
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei
și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant
propunerea tehnico-financiară și conține, în mod obligatoriu, date tehnice. Acestea definesc,
după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ de performanță și cadrul legal impus.

E. Termene de executie
Executantul are obligația de a realiza lucrarile de cablare in termen de 30 de zile,de la primirea
comenzii din partea Achizitorului ,corelat cu lucrarile de constructii si de instalatii ce sunt in
derulare in cladirea ce face obiectul contractului de la punctul A.Executantul are obligația de a
realiza lucrarile de montare a echipamentelor in termen de 5 zile de la finalizarea lucrarilor de
finisaje .
Predarea lucrarilor- se va organiza receptia la terminarea lucrarilor conform legislatiei in vigoare.

F.Cerinte speciale de securitate si sanatate in munca


Personalul de executie va fi autorizat conform normelor specifice de protectia muncii pentru
lucrarile de executat.
Executantul va instrui personalul propriu care executa lucrarile ,cu normele specifice de protectia
muncii pentru lucrari de acest gen.

G.Garantie
Executantul va folosi doar echipamente,utilaje, accesorii etc. noi, in lucrarile prevazute in
prezentul caiet de sarcini.
Executantul lucrarii trebuie sa prevada in documentatie garantarea functionarii corespunzatoare a
instalatiei ,a echipamentelor,accesoriilor, materialelor,etc pentru minim 24 luni de la receptie.
Interventia in perioada de garantie pentru remedierea oricarui defect aparut se va face in minim
24 de ore de la notificare.
Exeutantul asigura pe cheltuiala sa remedierea oricarui defect ce apare in perioada de garantie ,
din vina sa sau din defecte ascunse de material sau de montaj si asigura pe cheltuiala sa asistenta
tehnica necesara acestor reparatii.
Perioada de garantie se va extinde cu durata reparatiilor si interventiilor ,considerata de la
anuntarea evenimentului pana la finalizarea lucrarilor de interventie.

H. Plata se va efectua de către unitatea beneficiară cu ordin de plată, prin Tezorerie, în termen
de 60 de zile de la data recepțonării lucrarilor solicitate .Executantul trebuie să aibă cont deschis
la Trezorerie.

2
SC ELECTRON COMPANY SRL AUTORIZATIE A
1553/28.11.2011
ULMENI,STR. PETRE DULFU,NR.5 MOBIL:0744397223
JUD. MARAMURES
______________________________________________________________________________________
_____

I. FIŞA PROIECTULUI

1. Denumirea proiectului: REABILITARE IMOBIL SITUAT IN MUNICIPIUL


ZALAU, STR. PACII, NR. 10, IN VEDEREA RELOCARII
SECTIEI DE BOLI INFECTIOASE DIN CADRUL
SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ZALAU
- SISTEM DE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU -

2. Amplasament: Str. Pacii, Nr. 10


Zalau, jud.SALAJ

3.Beneficiar: Spitalul Judetean de Urgenta Zalau

4.Proiectant general: SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL-D


CUI: 32849226; J31/82/2014; Tel.: 0743 788 337
Proiect nr. 33/2017

5.Proiectant de specialitate: SC ELECTRON COMPANY SRL

6.Faza de proiectare: P.Th.+ D.D.E.


Proiect nr. 28/2017

Intocmit,
SC ELECTRON COMPANY SRL
AUTORIZATIE A 1553/28.11.2011
ing. Marcus Madalin

Zalău, 2017

3
BORDEROU

Nr. Denumire document Nr. file Format


Crt.
I PARTE SCRISA
1 Foaie de capat 1 A4
2 Borderou 1 A4
I.Memoriu tehnic
3 I.1 Obiectul proiectului
4 I.2 Elemente privind constructia
5 I.3 Categoria si clasa de importanta
6 I.4 Prevederi legale
7 I.5 Rolul si functiunile echipamentelor
8 I.6 Realizarea IDSAI
15 A4
9 I.7 Descrierea IDSAI
10 I.8 Identificarea echipamentelor
11 I.9 Indexul zonelor de detectare
12 I.10 Caracteristici tehnice ale echipamentelor
13 I.11 Calculul energetic al sistemului
14 II. Lista componentelor sistemului 0.5 A4
15 III. Caiet de sarcini 4 A4

PARTEA DESENATA
16 Plan IDSAI -parter 1 A4
17 Plan IDSAI-etaj 1 1 A4
18 Schema bloc IDSAI 1 A4

I. MEMORIU DE SPECIALITATE

I.1 OBIECTUL PROIECTULUI

Prezenta documentaţie are ca obiect realizarea sistemului de detectie, semnalizare si


alarmare in caz de incendiu la cladirea ce va gazdui sectia de boli infectioase ce se va reloca din
incinta Spitalului Judetean de Urgenta Zalau., cladire situata pe strada Pacii , nr. 10, in municipiul
Zalau.
Funcţiunea cladirii este de spital.

I.2 ELEMENTE PRIVIND CONSTRUCTIA

Cladirea este de tip Stehnic+P+E si este realizata pe structura din zidarie portanta de
caramida, grinzi, centuri, diafragme din beton armat, pereți neportanti din zidarie BCA, pereți
interiori neportanti din zidarie de caramida, plansee din beton armat, acoperiș tip terasa pe placa
din beton armat.
4
SC ELECTRON COMPANY SRL AUTORIZATIE A
1553/28.11.2011
ULMENI,STR. PETRE DULFU,NR.5 MOBIL:0744397223
JUD. MARAMURES
______________________________________________________________________________________
_____
Suprafata totala desfasurata a cladirii este de aprox. 627.02 mp.Cladirea gazduieste
cabinete medicale, saloane pentru pacienti, grupuri sanitare, o sala tehnica unde sunt amplasate
centralele termice, dar si o serie de spatii specifice sistemului de sanatate (registratura
informatica, depozite de materiale si aparatura medicala, boxe pentru lenjerie murdara si pentru
deseuri medicale).
Incalzirea spatiilor si prepararea apei calde menajere se face cu 2 centrale proprii pe gaz
situate intr-o camera speciala la parterul cladirii.
Accesul se face prin fata cladirii, printr-o usa dubla.S-au prevazut atat scari de intrare cat
si o rampa pentru personae cu dizabilitati.

I.3 CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA

Data fiind implicarea functionala in domeniul sanatatii, precum si caracteristicile si


functiunile obisnuite a caror neindeplinire nu implica ricuri majore pentru societate si natura,
avand de asemenea in vedere prevederile regulamentului de stabilire a categoriei de importanta
aprobat prin H.G. nr. 766/1997 cu modificarile si completarile ulterioare, cladirea se incadreaza
astfel:
Categoria de importanta “ C”
Clasa de importanta III

I.4 PREVEDERI LEGALE


Proiectarea instalatiei de detectie si semnalizare a incendiului s-a realizat in conformitate
cu urmatoarele standarde si normative :
-Legea 307/2006 - Privind apararea impotriva incendiului
- Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a — Instalații de
detectare, semnalizare și avertizare”, indicativ P118/3-2015)
-Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000
Vca şi 1500 Vcc. -Indicativ I7/2011
-Normative de siguranţă la foc a construcţiilor P118/1999
-Norma europeană, respectiv standard roman pentru sisteme de detectare şi alarmare la
incendiu EN 54, respective SR-EN54-1/200 şi SR-EN 54-1
-STAS 6990/84, STAS 11360/89 - standarde privind caracteristicile tubulaturii de protecţie,
caracteristici mecanice, posibilitatea de îndoire, rezistenţa la propagarea flăcării, rezistenţa la
substanţe corozlve, etc.
-SR CEI 60839-5-2 :1996 Sisteme de alarmă Partea 5: Prescripţii pentru sistemele de
transmisie a alarmei. Secţiunea 2: Prescripţii generale pentru echipamentele utilizate

-Ordinul (MIRA) Nr. 3 din 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si
autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila.
Listele specificate mai sus nu sunt limitative, se vor aplica toate reglementările ce privesc
intalaţiile de securitate.
Toate echipamentele utilizate vor fi certificate conform normelor în vigoare.

I.5 ROLUL SI FUNCTIUNILE ECHIPAMENTELOR


-supravegherea automata a aparitiei unui inceput de incendiu (aparitia focului,fumului)
5
-semnalizarea manuala a incendiului
-semnalizarea/comanda functionarii altor instalatii (daca este cazul)
-avertizarea sonora a persoanelor prin sirene amplasate in interiorul cladirii

Centrala de semnalizare va semnaliza fara ambiguitate, urmatoarele stari de functionare


ale instalatiei de semnalizare a incendiilor:
-starea de veghe cand echipamentul de control si semnalizare este alimentat de o sursa de
alimentare cu curent electric si in absenta oricarei alte stari
-starea de alarma la incendiu cand este semnalizat inceputul unui incendiu
-starea de defect cand este semnalizata aparitia unui defect
-starea de dezactivare cand centrala a fost dezactivata
-starea de test cand este semnalizata lansarea unui test.
Amplasarea echipamentului de control si semnalizare se va realiza conform prevederilor
Normativului P118/3-2015, art. 3.9.2. cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) amplasarea sa fie cat mai aproape de centrul de greutate (centrul cel mai apropiat ca
amplasament de majoritatea echipamentelor deservite) al retelei respective, asigurând un grad de
securitate corespunzator;
b) sa fie situata, în general, la parter, în spatii accesibile din exterior, în vecinatatea usilor de
acces de interventie ale pompierilor. Când specificul cladirii impune, se admite amplasarea
echipamentelor de control si semnalizare aferente IDSAI la alte niveluri ale cladirii;
c) accesul catre încaperile unde sunt amplasate ECS trebuie sa fie usor. Pe calea de acces nu
trebuie sa existe obstacole care ar putea împiedica sau întârzia interventia personalului desemnat;
d) sa nu fie traversate de conductele instalatiilor utilitare (apa, canalizare, gaze, incalzire, etc.).
Sunt admise numai racorduri pentru instalatiile care deserves încaperile respective;
e) sa nu fie amplasate sub încaperi încadrate în clasa AD4 conform normativului I7 – 2011 (medii
expuse la picaturi cu apa);
f) spatiile pentru ECS sa fie prevazute cu instalatii de iluminat de siguranta pentru continuarea
lucrului;
g) accesul sa fie permis doar persoanele specializate si desemnate în conditiile
legii.
si P118/3-2015 art. 3.9.2.2 :
a) indicatiile si controalele sa fie usor accesibile pompierilor si personalului responsabil din
cladire;
b) iluminatul sa permita citirea cu usurinta a etichetelor si indicatiilor vizuale,(cel putin 200lx);
c) riscul de incendiu sa fie mic si spatiul sa fie prevazut cu cel putin un element de detectare
conectat la sistemul de semnalizare a incendiilor.
In conformitate cu prevederile normativului P118/3-2015 ECS trebuie sa aibe doua surse
de alimentare cu energie electrica.
Sursa de baza trebuie sa fie reteaua electrica de 220VAC. Alimentarea cu energie electrica
a elementelor componente ale sistemului de semnalizare trebuie sa fie independenta de orice
dispozitiv de separare generala a cladirii.
Sursa de rezerva trebuie sa fie constituita din baterii de acumulatoare reîncarcabile de 12
Vc.c. sau 24 Vc.c.. Aceasta trebuie sa asigure o durata de functionare de 48 ore si, în
6
SC ELECTRON COMPANY SRL AUTORIZATIE A
1553/28.11.2011
ULMENI,STR. PETRE DULFU,NR.5 MOBIL:0744397223
JUD. MARAMURES
______________________________________________________________________________________
_____
plus, necesarul de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 de minute.
Asigurarea cu energie electrica din sursa de rezerva poate fi redusa la o durata minima
de 30 ore pentru constructiile unde exista personal de supraveghere permanent, daca este
indicata imediat lipsa de disponibilitate a sursei de baza si durata reparatiei este reglementata
printr-un contract de întretinere cu furnizorul de energie electrica, prin care sa se asigure ca
durata reparatiei nu depaseste 24 ore.
Detectorul de fum este detectorul sensibil la particulele produse de combustie si/sau
piroliza suspendate in atmosfera.
Detectorul de temperatura este un detector optic sensibil la temperatura produsa de un
inceput de incendiu si este amplasat in spatiiul alocat centralei termice.
Declansatorul manual de alarma (buton de semnalizare manuala) este o componenta a
IDSAI utilizata pentru semnalizarea manuala a alarmei.
Declansatoarele manuale (butoanele de semnalizare) din spatiul protejat trebuie, in mod
normal, sa aiba aceeasi metoda de functionare si, preferabil, sa fie de acelasi tip. Declansatoarele
manuale de la care se pot initia semnale de incendiu se marcheaza clar, vizibil, pentru a putea fi
diferentiate de dispozitive prevazute in alte scopuri, astfel incat sa fie identificate usor si trebuie
sa fie accesibile.
Distanta maxima de parcurs din orice punct al cladirii la cel mai apropiat declansator
manual nu va depasi 30 m. In cazul cladirilor inalte, foarte inalte si cu aglomerari de persoane si
la cladirile cu persoane cu handicap locomotor distanta nu va depasi 20 m. Inaltimea de montare
pentru butoane trebuie sa fie de la 1,2 la 1,5 m de pardoseala.
Declansatoarele manuale se amplaseaza pe caile de evacuare la interiorul sau la exteriorul
fiecarei usi, pe scara de evacuare, (palierele de acces) si la fiecare iesire spre exterior. Ele pot fi
amplasate langa spatiile care prezinta riscuri mari de incendiu. Declansatoarele se amplaseaza in
locuri usor accesibile.
Dispozitivele de alarmare sunt componente acustice si/sau optice ale IDSAI neincluse in
echipamentul de control si semnalizare utilizate pentru avertizarea starii de incendiu
(sirena,semnalizator optic).
Tipul, numarul si amplasarea dispozitivelor acustice de alarmare se realizeaza astfel incat
semnalizarea produsa de acestea sa fie audibila in spatiile in care sunt instalate, chiar in prezenta
altor semnalizari sau zgomote de fond existente in aceste locuri. Sunetul emis de dispozitivele
acustice de alarmare in caz de incendiu trebuie sa fie distinct si usor de identificat fata de celelalte
sunete emise de dispozitivele acustice utilizate in alte scopuri.
Dispozitivele optice de alarmare se utilizeaza suplimentar fata de cele acustice.
Toate dispozitivele acustice de alarmare instalate intr-o cladire trebuie sa produca sunete
de acelasi fel. Fac exceptie spatiile cu nivel ridicat de zgomot fata de cel de fond in care se pot
utiliza alte tipuri de dispozitive acustice care sa corespunda scopului propus.
In spatiile cu conditii normale de zgomot, dispozitivele acustice de alarmare trebuie sa produca
semnale sonore cu intensitatea de minim 65 dB. In conditiile in care, in aceste spatii, pot aparea
zgomote de fond cu durata mai mare de 30 secunde si intensitatea egala cu sau mai mare cu 65
7
dB, este necesar ca dispozitivele acustice de alarmare sa produca semnale sonore cu cel putin 5
dB peste nivelul acestora.
Modulul de intrare/iesire este un modul adresabil conectat pe bucla de incendiu si este
utilizata la comanda unor dispozitive auxiliare iar in cazul de fata pentru comanda centralei de
desfumare.

I.6 REALIZAREA INSTALATIILOR DE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU

GENERALITATI
Lucrarile se vor executa în conformitate cu prevederile documentatiei tehnice si a
reglementarilor cuprinse în normativul P118/3-2015.
Executantul va semnala investitorului orice neconcordanta observata în timpul
executarii lucrarilor între continutul documentatiei tehnice, reglementarile tehnice în vigoare
si/sau conditiile întâlnite în teren.
Proiectantul va efectua orice modificare necesara aparuta ca urmare a neconcordantei
aparute în executie.
Investitorul va exploata si întretine, în conditii de siguranta, IDSAI, conform legislatiei
în vigoare.
Receptia la terminarea lucrarilor se realizeaza conform prevederilor Legii nr.10/1995
privind calitatea în constructii, cu modificarile ulterioare, si a Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora aprobat prin Hotarârea Guvernului
nr.273/1994, si a Normativului pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii
aferente constructiilor, indicativ C 56-02 aprobat prin OMTCT nr. 900/2003.
Executantul trebuie sa predea beneficiarului registrul de control al instalatiei, întocmit
conform Normelor generale de aparare împotriva incendiilor aprobate cu O.M.A.I. nr. 163/2007.

POZAREA CIRCUITELOR ELECTRICE ALE INSTALATIEI DE DETECTIE SI


SEMNALIZARE INCENDIU (IDSAI)

Alegerea traseelor circuitelor electrice destinate IDSAI trebuie sa permita montajul usor
al acestora, introducerea si scoaterea cu usurinta a conductoarelor electrice. Montajul
circuitelor electrice ale IDSAI se poate face în tuburi, canale, ghene etc.
Circuitele electrice destinate IDSAI trebuie pozate astfel încât sa fie evitate efecte
adverse asupra acesteia.
La pozarea circuitelor electrice ale IDSAI trebuie luate în considerare urmatoarele
aspecte:
a) protectia împotriva perturbatiilor electromagnetice care pot afecta functionarea corecta
a sistemului;
b) protectia împotriva incendiilor; c) protectia împotriva deteriorarilor mecanice.
Circuitele sistemului de alarma la incendiu se separa de alte circuite electrice prin
intermediul ecranelor izolate sau legate la priza de pamânt sau prin pozarea acestora la o distanta
adecvata.
Pentru protectia mecanica, protectia la foc si reducerea perturbatiilor electromagnetice
din cauza apropierii de circuitele electrice de joasa tensiune, circuitele IDSAI se separa prin:
a) montarea în tuburi, canale, ghene distincte etc.;
b) elemente despartitoare mecanice continue si rigide din materiale care au clasa de
reactie la foc minimum B-s1,d0 clasificate conform SR EN 13501-1+A1:2010;
c) distante de minim 0,3 m de cablurile altor sisteme;
d) utilizarea cablurilor ecranate electric.
8
SC ELECTRON COMPANY SRL AUTORIZATIE A
1553/28.11.2011
ULMENI,STR. PETRE DULFU,NR.5 MOBIL:0744397223
JUD. MARAMURES
______________________________________________________________________________________
_____
Circuitele electrice ale IDSAI trebuie :
a) sa aiba mantaua sau învelisul exterior colorat distinctiv (rosu sau portocaliu) pe întreaga lor
lungime; sau
b) marcate adecvat sau etichetate la intervale nu mai mari de 2m pentru a indica functia si cerinta
de separare; sau
c) pozate în tuburi, canale rezervate pentru IDSAI si marcate astfel încât sa se indice aceasta
rezervare; în acest caz, circuitele trebuie sa fie închise complet, iar capacele canalelor de
cablu trebuie fixate ferm.
Toate cablurile si partile metalice ale sistemului trebuie separate corespunzator de orice
componenta metalica care face parte din sistemul de protectie la trasnet. Masurile de protective
împotriva traznetului trebuie sa respecte normele si reglementarile tehnice specifice în vigoare.
În cazul în care circuitele electrice destinate IDSAI traverseaza plansee sau pereti
rezistenti la foc, golurile trebuie asigurate împotriva incendiului astfel încât rezistenta la foc a
elementului de separare traversat sa nu se reduca.
Instalarea circuitelor electrice destinate IDSAI în lungul conductelor calde ( t > 40o C)
sau pe suprafete calde trebuie evitata. De asemenea, se evita traseele expuse la umiditate.
Pe portiuni reduse ale traseelor apropiate de suprafete calde ( t > 40o C) sau la
încrucisari cu acestea, distanta între circuitele electrice ale IDSAI trebuie sa fie de minim 12
cm sau se iau masuri de izolare termica.
Nu este admisa trecerea cablurilor electrice prin spatii cu pericol de explozie sau zone
în care exista pericol de scurgere a unor lichide ce ar putea deteriora învelisul de protectie al
circuitelor electrice ale IDSAI destinate altor spatii (zone). Atunci când nu este posibil sau
justificat tehnic trecerile respective vor fi realizate în canalizari proprii executate din materiale
incombustibile, clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1,d0.
Se recomanda sa se stabileasca traseele pe peretii exteriori acestor spatii (cu conditia
protejarii împotriva deteriorarilor mecanice si de mediu), si anume, în spatiile de circulatie,
anexe tehnice sau alte spatii fara pericol de incendiu.

I.7 DESCRIEREA SISTEMULUI DE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU

Sistemul de detectie si semnalizare incendiu a fost proiectat tinand seama de suprafata


obiectivului, de destinatia spatiilor si de specificul activitatilor organizate.
Astfel au fost prevazuta 1 centrala de incendiu adresabila cu 1 singura bucla amplasata pe
peretele din dreapta al holului de intrare de la parterul cladirii.Toate elementele de detectie, de
semnalizare si de comanda au fost conectate pe bucla realizata cu cablu de incendiu 2X2X0.8mm
cu rezistenta la foc de minim 30 min.S-au prevazut un numar de 38 detectori de fum optici
adresabili care asigura acoperirea din punct de vedere al detectie pentru intreaga
cladire.Semnalizarea aparitei unui incendiu se face atat optic cat si sonor cu un numar de 3 sirene
de interior adresabile cu flash si 1 sirena de exterior conventionala amplasata pe fatada principala,
in imediata apropiere a intrarii.
Semnalizarea aparitiei unui incendiu se poate face si manual prin actionarea celui mai
apropiat buton de incendiu.In total s-au amplasat un numar de 3 butoane manuale adresabile cu
izolator de bucla inclus in asa fel incat drumul catre cel mai apropiat buton sa fie mai scurt de
30m, pornind din orice punct al cladirii.
Pentru evacuarea gazelor periculoase in caz de incendiu la etaj, pe casa scarii, s-a prevazut
o fereastra cu 1 ochi mobil situate intreimea superioara si avand suprafat de ….mp care este
echipat cu 1 motor cu lant pentru deschidere/inchidere automata cu cursa de 700mm, comandat
9
de 1 centrala de desfumare de 6A.Centrala de desfumare este comandata printr-o unitate I/O
adresabila care este conectata pe bucla de incendiu.Exista si posibilitatea deschiderii ferestrei
(pentru aerisire) prin actionarie manuala a butonului de desfumare (BDF) amplasat la parter, pe
casa scarii.

I.8 IDENTIFICAREA ECHIPAMENTULUI

Pentru identificarea rapida a echipamentelor sistemului de detectie si semnalizare


incendiu acestea au fost codificate dupa cum urmeaza:

CI -centrala incendiu
D xx -detector de fum optic adresabil
BI xx -buton manual de incendiu adresabil
SI xx -sirena de incendiu de interior adresabila
SE -sirena de incendiu de exterior
UIO xx -unitate I/O
BDF -buton actionare desfumare

xx - reprezinta numarul echipamentului pe bucla (1-45)

Codul echipamentului este specificat pe planul de instalare si se va regasi si in teren prin


etichetarea corespunzatoare a fiecarui echipament instalat.

I.9 INDEXUL ZONELOR DE DETECTARE

Toate echipamentele instalatiei de detectie, semnalizare si alarmare incendiu au fost


codificate si repartizate in incaperile cladirii conform tabelului de mai jos:

Nr. crt. Denumire spatiu Echipament


1 Hol intrare DF42,SI43,BI44
2 Coridor parter DF04,DF04,DF06,DF40,SI10,BI11
3 Sala tratamente ptr. antirabic DF02
4 Registratura informatica DF03
5 Saloane copii parter DF05,DF08,DF12
6 Depozitare lenjerie curate si meteriale medicale DF06
7 Camera de garda DF09
8 Salon HIV DF13
9 Salon adulti parter DF14
10 Spatiu ethnic+deposit efecte pacienti DF37
11 Vestiar personal DF38
12 Spitalizare de zi DF39
13 Cabinet ambulatoriu DF41
14 Casa scarii etaj DF36
10
SC ELECTRON COMPANY SRL AUTORIZATIE A
1553/28.11.2011
ULMENI,STR. PETRE DULFU,NR.5 MOBIL:0744397223
JUD. MARAMURES
______________________________________________________________________________________
_____
15 Saloane adulti etaj DF17-22,DF24,DF28,DF30,DF33-35
16 Nisa tratamente DF25
17 Oficiu alimentar DF27
18 Cabinet medici etaj DF31
19 Coridor etaj DF23,DF26,DF29,DF32,BI15,SI16

I.10 CARACTERISTICI TEHNICE ALE ECHIPAMENTELOR

Centrala detectie si alarmare incendiu este


o centrala adresabila NSC Solution F1 tip UTC 2X-F1-FB2-45 cu urmatoarele
caracteristici :
-1 bucla
-126 adrese pe bucla pentru elemente Apollo
-registru de evenimente cu 9999 inregistrari
-certified to EN54-2/ EN54-4
-tensiune de alimentare 220VAC
-tensiune de lucru 21-28.2 VDC
-curent consumat fara acrtele de bucla suplimentare 90 mA

Detector de fum adresabil optic XP95/55000-620 Apollo


-semnalizare optica cu LED a starii de alarma
-vizibilitate 360 grade
-tensiune de alimentare de 15-28Vcc.

Detector de temperatura adresabil XP95/55000-420 Apollo


-detector de temperatura punctual cu termistor (NTC)
-semnalizare optica cu LED
-tensiune de alimentare: 17-28 VCC
-consum: repaos-max 0.6 mA, lucru-1 mA + 4 mA pentru LED

Buton de alarmare adresabil cu izolator inclus tip SA5900-908 Apollo.

Unitate 3 canale intrare/iesire adresabila 55000-588APO Apollo


-3 iesiri libere de potential
-3 intrari de monitorizare
-alimentare 17-28VDC
-curent 0.3mA repaos, 3mA lucru
Sirena adresabila de interior cu flash tip 55000-001APO Apollo
11
-alimentare 17-28VDC
-presiune acustica 100dB
-consum in repaos 0.35 mA
-consum in alarma 8 mA (sirena + flash)

Sirena de incendiu de exterior Teletek SF200 :


-carcasa din policarbonat
-semnalizare LED flash
-presiune sonora de 96 dB/1m
-alimentare 12-30VDC
-consum 90mA/24V

Centrala desfumare RZ50-VdS :


-tensiune nominala de lucru : 100-240 VAC, 50-60 Hz
-curent maxim de iesire: 6A
-număr maxim de grupe de evacuare a fumului și căldurii : 1
-număr maxim de grupe de ventilare – 1
-număr max. de butoane RWA HSE -10
-număr max. de detectoare de fum/căldură – 10
-baterie proprie cu autonomie de 72 ore

Buton urgenta si reset RWA-HSE:


-pentru actionarea manuala a motoarelor de desfumare(deschidere/inchidere)
-alimentare la 24V
-indicator LED de stare
-resetabil manual
-clasa de protectie IP42

Motor cu lant tip INKA 365 :


-cursa lant de 800 pana la 1000mm, forta 350N
-tensiune de lucru: 24V
-curent consumat: 0.8A
-rezistent la temperatura 30min / 300 grade
-certificare EN 12101-2
-protectie IP32

Socluri monitoare XP95 tip 45681-210 Apollo.

Acumulatori capsulati de 9Ah/12V pentru asigurarea autonomiei in caz de intrerupere


retea de 220VAC.

12
SC ELECTRON COMPANY SRL AUTORIZATIE A
1553/28.11.2011
ULMENI,STR. PETRE DULFU,NR.5 MOBIL:0744397223
JUD. MARAMURES
______________________________________________________________________________________
_____

I.11 CALCULUL ENERGETIC AL SISTEMULUI

Avand in vedere clasa de importanta a obiectivului este necesara asigurarea unei autonomii
minime fata de alimentarea cu energie electrica de la reteaua de 220 VAC de 48 ore in starea de
standby si de 30 min in starea de alarma incendiu. Consumurile echipamentelor sunt sintetizate in
tabelele de mai jos:

CONSUM CONSUM TOTAL


Nr. CANT.
ECHIPAMENT UNITAR (mA) (mA)
Crt. (buc)
standby alarma standby alarma
1 Centrala detectie si alarmare incendiu 1 90 90 90 90
2 Detector de fum optic 38 0.34 4.5 12.92 171
4 Buton incendiu cu izolator SA5900-908 3 0.13 3 0.39 9
5 Sirena interior adresabila 55000-005APO 3 0.31 8 0.93 24
6 Unitate I/O 1 0.3 3 0.3 3
7 Sirena exterior 1 - 90 - 90
Isb Ial
CONSUM TOTAL SISTEM 104.24 387

Cac=Isb*Tsb+Ial*Tal =0.10424*48+0.387*0.5=5.00Ah+0.1935Ah = 5.194Ah

Utilizarea unui acumulator cu capacitatea de 24V/7Ah ofera garantia autonomiei cerute de


normative si in acelasi timp protectia acumulatorului utilizat la descarcare excesiva.Centrala de
desfumare este echipata cu acumulator propriu.

II. LISTA COMPONENTELOR SISTEMULUI


Nr.
ECHIPAMENT/MATERIAL TIP CANT. UM
Crt.
1 Centrala detectie si alarmare incendiu UTC 2X-F1-FB2-45 1 buc
2 Detector de fum optic 55000-620 38 buc
3 Buton incendiu adresabil SA5900-908 3 buc
4 Sirena interior adresabila 55000-001APO 3 buc
5 Sirena exterior Teletek SF200 1 buc
6 Unitate 3 canale intrare/iesire 55000-588APO 1 buc
7 Centrala desfumare RZ100-VdS 1 buc
8 Motor cu lant INKA 365 1 buc
9 Buton urgenta si reset RWA-HSE 1 buc
10 Acumulator 12V/7Ah - 2 buc
11 Cablu incendiu JE-H(St)H FE180 /E90 2x2x0.8 mm 350 m

Intocmit,
13
SC ELECTRON COMPANY SRL
AUTORIZATIE A 1553/28.11.2011

ing. Marcus Madalin

III. CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR

MONTAREA TUBURILOR IZOLANTE


Tuburile se amplasează faţă de elementele de construcţie şi faţă de conductele altor
instalaţii la distanţele conform normativul I7-2011.
Tuburile se montează pe trasee orizontale sau verticale. Între tuburi şi racordurile acestora
la doze, la aparate sau la echipamente se execută astfel încât să corespundă gradului de protecţie
impus de categoria de mediu din încăperea respectivă.
Tuburile se fixează de elementele de construcţie cu accesorii care să permită realizarea
unei singure prinderi în timp (console fixate cu dibluri metalice).
Se prevăd elemente de fixare şi la 10 cm de la capetele tuburilor şi curbelor faţă de doze,
aparate, echipamente şi derivaţii.
Tuburile şi ţevile din PVC se manevrează şi se instalează în limitele de temperatură a
mediului ambiant prevăzut de standardele de produs.
Îmbinarea şi curbarea tuburilor ţevilor, precum şi racordarea lor la doze, aparate,
echipamente sau utilaje electrice se face cu accesorii corespunzătoare tipului respectiv de tub sau
ţeava folosindu-se cu prioritate accesorii prefabricate.
Acestea se realizează şi se instalează împreună cu tubul sau ţeavă astfel încât să asigure
cel puţin rezistenţă mecanică, izolarea electrică, etanşeitatea şi rezistenţa la coroziune, la cădură
ca şi la tuburile şi ţevile respective.
Accesoriile tuburilor şi ţevilor se montează respectându-se condiţiile impuse pentru
tuburile şi ţevile pentru care se folosesc.
Se evită îmbinările la tuburile montate îngropat.
Coturile tuburilor se execută cu rază interioară egală cu min.5-6 ori diametrul exterior al
tubului la montaj aparent şi egală cu minim de 10 ori diametrul exterior îngropat al tubului la
montaj îngropat.
Legături sau derivaţii la conductele montate în tuburi se fac în doze sau cutii de derivaţie.
Dozele se instalează cu prioritate pe suprafetele verticale ale elementelor de construcţie.
Dozele de tragere se prevăd pe trasee drepte la distanţa de max. 25m.şi pe trasee cu
maximum trei curbe pe distanţa de 15m.
Dozele îngropate în elementele de construcţie se montează astfel încât capacul lor să fie la
faţa elementului de construcţie respectiv.
La capetele libere ale tuburilor metalice care intră în corpuri de iluminat sau echipamente
electrice se monteaza tile pentru protejarea izolaţiei conductelor electrice.
Materialele utilizate trebuie să respecte integral prevederile din capitolul Materiale
Folosite a părţii scrise a proiectului şi să fie inspectate vizual înainte de montaj.

CONDUCTOARE SI CABLURI DE ENERGIE

La alegerea traseelor de cablu se va avea în vedere:


-alegerea celor mai scurte trasee între echipamentele electrice
-evitarea zonelor care pericliteaza integritatea sau buna functionare a cablurilor prin deteriorari
mecanice, vibratii, supraîncalzire sau arcuri electrice provocate de alte cabluri.

14
SC ELECTRON COMPANY SRL AUTORIZATIE A
1553/28.11.2011
ULMENI,STR. PETRE DULFU,NR.5 MOBIL:0744397223
JUD. MARAMURES
______________________________________________________________________________________
_____
-asigurarea accesului la cabluri pentru lucrari de montaj, întretinere, pentru eventuale înlocuiri în
caz de incendiu.
Cablurile ce se monteaza îngropat în pământ se instalează pe pat de nisip, acoperite cu
nisip şi cu folie avertizoare, şi se etichetează. Cablurile vor avea o rezerva de lungimea de 2-3%,
dar minim 1,5 m pentru compensarea deformarilor datorita încălzirii şi pentru înlocuirea
manşoanelor când acestea se deteriorează. Cablurile montate pe elemente de construcţie vor fi
bine fixate. La aşezarea verticală cablurile vor fi prinse rigid în toate punctele de fixare, iar în
cazul aşezării orizontale prinderea rigidă se face în special în capetele terminale ale cablurilor şi
lângă manşoanele de legătură.
Cablurile vor fi protejate cu tuburi de protecţie la trecerea prin pereţi şi plansee, la intrarea
şi ieşirea lor din clădiri.
Razele minime de curbura ale cablurilor, ce trebuie respectate la manevrări şi la fixare, se
indică de către fabrica producătoare. Desfaşurarea cablurilor de pe tambur şi pozarea lor se va
face numai în condiţiile în care temperatura mediului ambiant este superioară limitelor minime
indicate în standardele şi normele interne de fabricaţie ale cablurilor. În cazul în care este
necesară desfăşurarea şi pozarea cablurilor la temperaturi mai scăzute decât cele indicate în
standardele şi normele interne de fabricaţie acestea trebuie încălzite.
Amplasarea cablurilor se va face astfel încât să fie posibilă intervenţia pentru intreţinere
precum şi în caz de incendii sau avarii.

CONFIGURAREA SI VERIFICAREA SISTEMULUI

Persoana responsabila cu configurarea trebuie sa efectueze verificarea necesara pentru a


se asigura ca au fost realizate satisfacator toate lucrarile de montare, ca metodele, materialele si
componentele utilizate corespund normelor si normativelor în vigoare si ca documentatia finala si
instructiunile de utilizare sunt adecvate sistemului.
Persoana responsabila cu configurarea trebuie sa testeze si sa verifice ca IDSAI
functioneaza corect si daca:
a) detectoarele si declansatoarele manuale de alarmare sunt functionale;
b) informatiile oferite de echipamentul de control si semnalizare sunt corecte si
conforme cerintelor generale exprimate în documentatia privind strategia de
raspuns la alarma în caz de incendiu;
c) orice conectare la un dispecerat de receptie a alarmelor în caz de incendiu sau
a avertizarilor de deranjament este în functiune, iar mesajele sunt clare si corecte;
d) dispozitivele de alarmare functioneaza conform normelor si normativelor în
vigoare;
e) toate functiile auxiliare pot fi activate;
f) au fost furnizate documentele si instructiunile privind pozitia tuturor reperelor
instalate, traseelor de cabluri, cutii de conexiune etc.
Înainte de verificarea IDSAI, trebuie prevazuta o perioada de functionare preliminara
pentru a observa stabilitatea sistemului instalat în conditiile de mediu.
Verificarea si receptia IDSAI va fi realizata de catre o comisie de receptie si se
executa în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Receptia consta în efectuarea etapelor prevazute de legislatie si reglementarile
specifice, precum si în realizarea urmatoarelor verificari:
a) verificarea ca a fost furnizata documentatia tehnica ceruta de normele si
normativele în vigoare;
15
b) verificarea vizuala ca instalatia este conforma documentatiei tehnice elaborate
si verificate;
c) testele privind functionarea corecta a sistemului, inclusiv interfetele cu
echipamentele suplimentare si reteaua de transmisie, efectuate prin actionarea
unui numar de detectoare agreat din cadrul sistemului.
Anumite parti din instalatie pot sa nu corespunda cu definitiile componentelor
specificate în capitolul 2. În acest caz, zona în care dispozitivul urmeaza a fi instalat va
determina încercarile de mediu corespunzatoare.
Componentele care se instaleaza în aceleasi conditii cu echipamentul de comanda si
semnalizare trebuie supuse acelorasi încercari de mediu.
Orice componenta a IDSAI trebuie sa corespunda conditiilor de mediu impuse
detectoarelor.

Persoana responsabila cu configurarea trebuie sa furnizeze comisiei de receptie


instructiuni adecvate de exploatare, întretinere si testare a instalatiei si un document care sa
ateste efectuarea configurarii.
Atunci când verificarea a fost finalizata fara observatii, se poate face receptia IDSAI.
Din acest moment beneficiarul preia responsabilitatea asupra exploatarii si întretinerii IDSAI.

UTILIZAREA SISTEMULUI

Proprietarul sau utilizatorul cladirii deservite de IDSAI este responsabil pentru:


a) asigurarea conformitatii initiale si continue a instalatiei cu cerinele reglementative
în vigoare;
b) asigura aplicarea procedurilor pentru abordarea diferitelor alarme, avertizari si a
altor evenimente aparute în instalatie sau sistem;
c) pregatirea ocupantilor cladirii pentru recunoasterea diferitelor situatii, alarme si
pentru evacuare;
d) pastrarea instalatiei în conditii de functionare;
e) mentinerea unui spatiu liber de minim 0,5m în jurul si sub fiecare detector de
incendiu;
f) asigurarea ca nu exista obstacole care sa împiedice propagarea produselor
incendiului catre detectoare;
g) asigurarea ca accesul la declansatoarele manuale de alarmare nu este obstructionata;
h) prevenirea alarmelor false, prin luarea de masuri adecvate pentru împiedicarea
activarii detectoarelor prin operatii de sudare, taiere metale, fumat, încalzit, gatit,
evacuare gaze etc;
i) asigurarea ca instalatia este modificata corespunzator daca apar schimbari
semnificative de utilizare sau configurare a cladirii;
j) tinerea unui registru de evidenta a interveniilor la sistem si înregistrarea tuturor
evenimentelor care afecteaza sau au ca sursa instalatia;
k) asigurarea ca instalatia este întreinuta la intervale corespunzatoare si dupa
aparitia unui defect, incendiu sau alt eveniment care o poate afecta;
l) numirea uneia sau mai multor persoane pentru îndeplinirea acestor functii; numele
lor trebuie scrise în registrul de evidenta a interventiilor la instalatie;
m) schimbarea periodica a codurilor de acces a utilizatorilor si personalizarea
acestora.
Registrul de control al instalatiei trebuie tinut într-un loc accesibil persoanelor
desemnate, în condiiile legii, pentru control, de regula, în încaperea în care se amplaseaza
ECS.

16
SC ELECTRON COMPANY SRL AUTORIZATIE A
1553/28.11.2011
ULMENI,STR. PETRE DULFU,NR.5 MOBIL:0744397223
JUD. MARAMURES
______________________________________________________________________________________
_____
PLANUL DE VERIFICARE PERIODICA

Pentru a asigura functionarea corecta si continua a instalatiei, aceasta trebuie verificata


si întretinuta periodic.
Procedura pentru întretinerea IDSAI trebuie aplicata imediat dupa receptie, indiferent
daca cladirea este ocupata sau nu.
Procedura pentru întretinerea IDSAI stabilita de catre proprietarul sau utilizatorul
cladirii si executantul sau o firma atestata pentru întretinerea IDSAI, trebuie sa specifice
modul de acces la instalatie si timpul în care instalatia trebuie repusa în functiune dupa un
deranjament.
Datele de contact ale organizatiei responsabile cu întretinerea trebuie afisate vizibil la
echipamentul de control si semnalizare.
Trebuie adoptata o procedura de întretinere care sa cuprinda: periodicitatea (zilnic,
lunar, trimestrial, anual) si elementele care se urmaresc.
Prin „verificarea zilnica” se controleaza daca:
a) fiecare echipament de control si semnalizare indica conditia de repaus, daca
exista abateri de la conditia de repaus acestea sunt înregistrate si comunicate
furnizorului de servicii de întretinere;
b) fiecare alarma înregistrata din ziua precedenta a fost tratata în mod
corespunzator;
c) IDSAI a fost restabilita corespunzator dupa deranjament, testare sau
suspendare a alarmei sonore.
Prin „verificarea lunara” se controleaza daca:
a) grupul electrogen (sursa de rezerva) porneste în timp;
b) nivelul combustibilului este corespunzator, completindu-se daca este necesar;
c) consumabilele imprimantelor din cadrul sistemului sunt adecvate;
d) indicatoarele optice si sonore ale ECS sunt functionale, iar în cazul aparitiei
unui defect acesta este înregistrat.
Prin „verificarea trimestriala” se controleaza daca:
a) sunt analizate toate înregistrarile din registrul jurnal si sunt luate masurile
corective necesare pentru a aduce sistemul în stare corecta de functionare;
b) se actioneaza cel putin un detector sau declansator manual de alarma în fiecare
zona, pentru a testa daca echipamentul de control si semnalizare primeste si
afieaza semnalul corect, porneste alarma sonora si actioneaza oricare alta
indicatie sau dispozitiv suplimentare;
c) sunt verificate functiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului
de control si semnalizare;
d) sunt verificate functiile de retinere sau eliberare ale usilor din cadrul
sistemului;
e) acolo unde este permis, actionarea liniei de comunicare catre brigada de
pompieri sau dispeceratul de monitorizare;
f) sunt efectuate toate testele si verificarile specificate de producator, furnizor sau
executant;
g) este analizata orice modificare structurala sau de destinatie care poate afecta
cerintele privind amplasarea detectoarelor, declansatoarelor manuale de
alarmare si sirenelor de alarmare.
Prin „verificarea anuala” se controleaza daca:
17
a) au fost efectuate rutinele de verificare zilnice, lunare, trimestriale;
b) a fost verificat fiecare detector privind functionarea corecta în conformitate cu
recomandarile producatorului;
c) echipamentul de control si semnalizare poate actiona fiecare dintre
dispozitivele suplimentare;
d) sunt inspectate vizual toate echipamentele si cablurile pentru a se asigura ca sunt
sigure, neafectate si protejate corespunzator;
e) este analizata orice modificare structurala sau de destinatie care poate afecta
cerintele privind amplasarea detectoarelor, declansatoarelor manuale de
alarmare si sirenelor de alarmare;
f) sunt examinate si testate bateriile.
Trebuie adoptata o procedura de întretinere care sa se asigure ca în cazul unor functii cu
potential de avariere, precum eliberarea agentului de stingere, acestea nu sunt initiate.
Proprietarul sau utilizatorul cladirii trebuie sa informeze atunci când exista circumstante
speciale în care sunt necesare activitati de întretinere speciale, pentru:
a) incendiu (indiferent daca a fost detectat automat sau nu);
b) incidenta unor alarme false neobisnuite;
c) extinderea, modificarea sau zugravirea cladirii;
d) modificari în ocuparea si activitatile derulate în zona acoperita de IDSAI;
e) modificari ale nivelului de zgomot ambiental sau atenuare a sunetului care sa
duca la schimbarea cerintelor privind sirenele de alarmare;
f) deteriorarea instalatiei chiar daca aparent aceasta functioneaza corect;
g) orice modificare a echipamentelor suplimentare;
h) utilizarea instalatiei înainte de finalizarea lucrarilor si predarea catre beneficiar.
sau pentru:
a) indicatii privind un deranjament al instalatiei;
b) deteriorarea oricarei parti a instalatiei;
c) oricare modificare în structura sau destinatia cladirii;
d) oricare modificare a activitatii în zona protejata care poate modifica riscul de
incendiu.

MĂSURI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

La elaborarea prezentului proiect s-au avut în vedere următoarele normative şi prescripţii


privind securitate şi sănătate în muncă:
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă Nr. 319/2006
Hotărârea Guvernului Nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru şantierele temporare sau mobile
Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de
securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă

MĂSURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCEDIILOR

P 118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor


MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor
normativului P 118-99, Siguranţa la foc a construcţiei
C 300-94 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente acestora
18
SC ELECTRON COMPANY SRL AUTORIZATIE A
1553/28.11.2011
ULMENI,STR. PETRE DULFU,NR.5 MOBIL:0744397223
JUD. MARAMURES
______________________________________________________________________________________
_____
CE 1-95 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de
siguranţă în exploatare
Ord.MI 775/22.07.98 Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor
OG nr.114/2000 pt.modificarea OG nr.60/1997privind apărarea împotriva incendiilor,
modificată şi aprobată de Legea nr.212/1997.
Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi în activitatea de exploatare şi întreţinere a
instalaţiilor proiectate se va urmări respectarea cu stricteţe a prevederilor actelor normative
menţionate. Lista de mai sus nu este limitativă şi va fi completată cu restul prevederilor legale în
domeniu, aflate în vigoare la momentul respectiv.
Răspunderea privitoare la respectarea legislaţiei în vigoare revine în întregime
executantului lucrării în perioada de realizare a investiţiei şi beneficiarului pe perioada de
exploatare normală, întreţinere curentă şi reparaţii (după recepţionarea lucrărilor şi a punerii în
funcţiune).

OBLIGAŢIILE PROIECTANTULUI
să urmărească pe tot parcusul execuţiei corectitudinea aplicării soluţiilor proiectului
să răspundă tuturor solicitărilor beneficiarului legate de executarea sau modificarea proiectului
să analizeze şi să soluţioneze toate neconformităţile apărute pe parcursul execuţiei
să participe la programul de verificare pe faze determinante
să acorde asistenţă tehnică la punerea în funcţiune a instalaţiilor proiectate, la cererea
beneficiarului

OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
să obţină acordurile şi avizele prevăzute de lege pentru executarea proiectului
să asigure verificarea execuţiei corecte a lucrărilor prin diriginţi de specialitate pe tot parcursul
lucrărilor
să solicite avizul proiectantului pentru orice modificări dorite şi care influenţează într-un fel sau
altul soluţiile proiectate
să participe la programul de verificare pe faze determinante
să asigure recepţia lucrărilor la terminarea acestora şi la terminarea perioadei de garanţie

OBLIGAŢIILE EXECUTANTULUI
să sesizeze beneficiarul şi proiectantul asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate
în proiect la începutul sau pe parcursul execuţiei, în vederea soluţionării acestora
să înceapă execuţia numai după obţinerea tuturor acordurilor şi avizelor prevăzute de lege
să convoace factorii ce trebuie să participe la verificarea lucrărilor ce devin ascunse sau ajunse
în faze determinante ale execuţiei, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor
la proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice trebuie sa se respecte prevederile
\legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si ale Hotararii Guvernului nr. 1146/2006,
astfel incat echipamentele electrice de munca care se procura si/sau se utilizeaza, trebuie sa
indeplineasca: prevederile tuturor reglementarilor tehnice romane care transpun legislatia
comunitara aplicabila.
echipamentele utilizate in instalatiile electrice trebuie sa aiba aplicat marcajul CE ori sa fie
agrementate tehnic sau sa fie comercializate legal intr-un Stat Membru al Uniunii Europene sau
Turcia sunt fabricate legal intr-un stat EFTA parte la acordul privind Spatiul Economic European
corespunzator proiectului
să participe la programul de verificare pe faze determinante
19
să supună la recepţie numai acele instalaţii care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care s-
a predat beneficiarului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice
să remedieze pe proprie cheltuială defectele calitative apărute din vina sa, atât în perioada de
execuţie cât şi în perioada de garanţie
să nu facă înlocuiri sau să modifice soluţia tehnică privind instalaţia electrică fără avizul
proiectantul

Intocmit,
SC ELECTRON COMPANY SRL
AUTORIZATIE A 1553/28.11.2011
ing. Marcus Madalin

20

S-ar putea să vă placă și