Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE

“CAROL DAVILA” din BUCUREȘTI


________________________________________________________________
FACULTATEA DE MOAȘE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ

REGULAMENT DE EFECTUARE A PRACTICII DE VARĂ

Art.1 Practica de vară se organizează în baza Ordinului-MECT-nr-3955/2008 privind Cadrul

general de organizare a stagiilor de practică - studii universitare de licență și de masterat și

Legii 258/2007 privind practica elevilor și studenților.

Art.2 Practica de vară este o disciplină obligatorie cuprinsă în planul de învățământ al

programelor de studii de licență ale facultății, are un număr de ore prevăzut în Planul de

învățământ al fiecărei specialități, în fiecare an (cu excepția anului terminal), este creditată cu

câte 2 credite, forma de examinare fiind colocviu/ probă practică.

Art.3 Până la data de 01 martie studenții trebuie să depună la decanat o cerere tip în care vor

preciza unitatea sanitară în care se va efectua stagiul de practică de vară (vezi anexa 1).

Art.4 Practica de vară se desfășoară în perioada specificată în structura anului universitar, pe

parcursul a 8 ore zilnic. Nu se admite decalarea perioadei de practică. Neefectuarea practicii de

vară în perioada prevăzută, duce la considerarea acesteia ca restanță. Reprogramarea efectuării

practicii de vară poate fi făcută, în baza unor motive bine întemeiate, pe parcursul primelor două

săptămâni din luna septembrie, cu avizul Decanatului, de comun acord cu responsabilul cu

Practica de vară/ cadrul didactic supervizor și numai ăn unitățile sanitare stabilite de acesta.

Art.5 Practica de vară se desfășoară fie în unitățile sanitare cu clinici universitare cu care U.M.F.

„Carol Davila” din București are încheiate Contracte de colaborare, fie în alte unități de stat sau

private.

Art.6 În toate situațiile se va întocmi conf.art. 1, Convenția –cadru și Portofoliul de practică,

documente care vor trebui semnate de părțile implicate și depuse la secretariat cu cel puțin 10

zile înainte de începerea Practicii de vară.


Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București
Facultatea de Moașe și Asistență Medicală
Bd. Eroii Sanitari, Nr. 8, București, Sector 5, cod postal 050474
Telefon: +4021.317.23.27, Fax: +4021.313.58.84
www.umfcaroldavila.ro
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
“CAROL DAVILA” din BUCUREȘTI
________________________________________________________________

Art.7 Studenții, care solicită efectuarea practicii de vară în afara țării, se vor adresa

secretariatului pentru precizări specifice.

Art.8 Fiecare student va primi un Caiet de Practică de vară cu baremul aferent anului de studiu și

specializării, întocmit în baza Fișei Disciplinei, barem ce va trebui îndeplinit și consemnat prin

completarea în caiet pe tot parcursul desfășurării stagiului de practică de vară. Caietul de

Practică de Vară va fi prezentat responsabilului cu Practica de vară/ Cadrului didactic supervizor,

cu ocazia examinării conform planificării.

Art.9 În caietul de practică de vară, partenerul de practică, prin tutore va consemna pe ultima

pagină perioada în care s-a efectuat stagiul de practică de vară, calificativul acordat studentului și

va semna.

Art.10 Neprezentarea caietului de practică de vară astfel completat atrage neadmiterea la

examinare, constituind restanță.

Art.11 Nota finală va fi trecută în catalogul oficial emis de Decanatul F.M.A.M.

Aprobat în ședința Consiliului FMAM din data:

Întocmit,
Conf.dr. Adina Ghemigian,
Prodecan cu probleme didactice

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București


Facultatea de Moașe și Asistență Medicală
Bd. Eroii Sanitari, Nr. 8, București, Sector 5, cod postal 050474
Telefon: +4021.317.23.27, Fax: +4021.313.58.84
www.umfcaroldavila.ro