Sunteți pe pagina 1din 7

CONTABILITATE

BILANȚUL – situația financiară care oferă informații despre poziția financiară a


firmei la un moment dat

POZIȚIE FINANCIARĂ- informații despre activele, datoriile și capitalurile


proprii ale firmei

CONTUL DE PROFIT ȘI PERDERE este situația financiară care oferă


informații despre performanțele firmei realizate p parcursul unei perioade
contabile

ACTIVELE – reprezintă o resursă economică controlată de entitate în prezent


care provine din evenimente sau tranzacții trecute și de la care așteptăm să
obținem beneficii economice viitoare
Exemple de active: terenuri, clădiri, utilaje, tranzacții, bani în bănci, creanțe,
mărfuri, acțiuni, obligațiuni, titluri financiare, stocuri de mărfuri, produse
finite, materii prime, licențe, brevete, fonduri comerciale

DATORII – reprezintă obligații actuale ale entității care provin din


evenimente trecute prin decontarea cărora vor ieși din entitate beneficii
economice

CAPITALURI PROPRII- reprezintă interesul rezidual al proprietarilor in


activele entității dupa deducerea tuturor datoriilor
-exprimă drepturile pe care le mai au proprietarii
asupra activelor firmei la finalul anului ținând cont și de și de valoarea
datoriilor
Exemplu de capitaluri proprii: capitalul social ( subscris vărsat și subscris
nevărsat), rezerve legale, prime de capital, rezerve din reevaluare, rezultatul
raportat.
Capitalul social- exprimă drepturile proprietarilor, obținute în momentul în
care au făcut aporturi în bani sau în natură
Subscris vărsat- capitalul promis de asociați și adus firmei
Subscris nevărsat- capitalul promis de asociați și neadus

ELEMENTELE PROPRII CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE SUNT


VENITURILE ȘI CHELTUIELILE
Profit= venituri – cheltuieli
VENITURILE- reprezintă creșteri ale beneficiilor economice realizate pe
parcursul unei perioade contabile obținute fie prin creșterea valorii activelor ,
fie prin scăderea datoriilor, care au ca efect creșterea capitalurilor proprii altfel
decât prin aporturi noi făcute de asociați
CHELTUIELILE- reprezintă scăderi de beneficii economice înregistrate pe
parcursul unei perioade contabile , rezultate fie ca urmare a scăderii vederii
activelor, fie a creșterii datoriilor care au ca efect scăderea capitalurilor proprii
altfel decât prin retrageri de capital din partea asociaților.

CLASIFICAREA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

1. Venituri și cheltuieli de exploatare


- Venituri din vânzarea de produse (mărfuri, produse finite, prestări
servicii, chirii, expropieri, calamități naturale)
Cheltuieli de exploatare
- Ch cu stocurile de materii prime, materiale consumabile
- Ch cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
- Ch cu serviciile primite de la terți (mentenanță, întreținere și
reparații, transport, pază, curierat, medicale, asigurări contabile...)
- Ch cu salariile, contibuțiile sociale
- Ch cu impozite și taxe
- Ch cu amenzi, penalitați, despăgubiri
- Ch din expropieri și calomități naturale

2. Venituri și cheltuieli financiare

Venituri financiare :
- venit din diferențele de curs valutar
-venit din dobânzi (depozite bancare)
-venituri din dividende
-venituri din cedarea imobilizărilor financiare

Cheltuieli financiare:
-ch cu diferențe de curs valutar
-ch cu dobânzile
-ch cu cedarea imobilizărilor corporale

MODIFICARI BILANȚIERE

Aplicând exuația contabilității A=Cpr + Dat vom constata că fiecare


operație economică sau financiară pe care o efectuează societatea va
produce un dublu efect asupra acesteia. Astfel, identificăm urmatoarele
tipuri de modificări bilanțiere:

1. A+X= (Cp+X)+Dat

2. A-X=(Cp-X)+Dat

3. A+X= Cp+ (Dat+X)

4. A-X= Cp+ (Dat-X)


5. A+X-X= Cp+Dat

6. A= (Cp+X-X) + Dat

7. A= Cp + (Dat+X-X)

8. A= (Cp+X) + (Dat –X)

9. A= (Cp-X)+(Dat+X)

COSTUL ȘI DUBLA ÎNREGISTRARE

Def: Contul reprezintă instrumentul sau tehnica cu ajutorul căreia se


construiesc informații în termen util, despre :
- situația inițială a elementelor contabile S.I. (sold inițial)
- despre rulajele din timpul lunii (mișcările elementului) adică
creșterile și micșorările lui
- starea finală S.F. (sold final)

Principalele categorii de elemente contabile putem identifica următoarele


tipuri de conturi:
1. contul de activ A
2. contul de Cp
3. contul de D
4. contul de Ch
5. contul de V
FORMA DE PREZENTARE A CONTULUI

Elemente: Simboluri și denumirea


1. Conturile sunt împărțite în 9 clase:
 Clasa 1: conturile de capitaluri
 Conturile de active imobilizate (211 terenuri)
 Conturile de stocuri : produse finite, materii prime 401
 Conturile de terți(creanțe dar și datorii): furnizori, clienți 411
 Conturile de lichidități: casa 531, conturi la bănci
 Conturile de cheltuieli: chelt cu dobânzile 766
 Conturile în afara bilanțului
 Conturile de contabilitate de gestiune internă

2. Cele două părți ale contului :


 Partea stângă se numește DEBIT
 Partea dreaptă se numește CREDIT
 SOLDUL INIȚIAL, MĂRIMEA, VALOAREA
ELEMENTULUI
Ex: soldul inițial al contului de materii prime este 300 de lei. În
funcție de tipul de cont (A, Cp, D) soldul inițial va fi:
-sold inițial debitor pt conturile de A
-sold inițial creditor pt conturile de Cp și D
 Rulajele: creșterile sau micșorările pe care le-a avut elementul
contabil în cursul lunii
 Soldul final: valoarea elementului contabil la finalul lunii:
-S.F.D pt A
-S.F.C pt CP și D

REGULILE DE FUNCȚIONARE A CONTURILOR

REGULA 1
Conturile de activ încep să funcționeze prin a se debita și pot
prezenta la începutul lunii al perioadei un sold inițial debitor (S.I.D)
Conturile de Cp și D încep să funcționeze prin a se credita și pot
prezenta la începutul perioadei un sold inițial creditor (S.I.C)
REGULA 2
Creșterile elementelor de activ se înregistrează în debit
Creșterile elementelor de Cp și D se înregistrează în credit

REGULA 3
Micșorările termenului de activ se înregistrează în credit
Micșorările elementelor de Cp și D se înregistrează în debit

REGULA 4
Conturile de A pot prezenta la sfârșitul perioadei Sold Final Debitor
sau 0.
Conturile de Cp și D pot prezenta Sold Final Creditor sau 0.

RD= creșteri ale conturilor de activ și micșorări ale conturilor de Cp


și D

RC= micșorări conturi A, creșteri conturi Cp și D

REGULI DE FUNCȚIONARE ÎN CONTUL DE VENITURI ȘI


CHELTUIELI

1. Contul de cheltuieli/venituri nu au nici sold inițial și nici sold


final
2. În cursul perioadei (al lunii) ele colectează cheltuieli/venituri
recunoscute/realizate de societate
3. La finalul lunii aceste conturi se închid, transmit informații
colectate pe parcursul lunii contului de profit și pierdere, în
vederea determinării rezultatului perioadei.