Sunteți pe pagina 1din 9

Data : 19 octombrie 2017

Clasa : a III-a
Propunător : prof. înv. primar Surdu Cristina-
Florina
Aria curriculară : Limbă şi comunicare
Disciplina : Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare : De unde vine toamna?
Subiectul :,,Un gest nobil” după Alan Alexander Milne
Tipul lecţiei : Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor
Forma: integrată
Integrarea în lecţie a altor cunoştinţe:
-Muzică şi mişcare: cântec ,,În căsuţa cu alune” , ,,Anotimpurile” de
A. Vivaldi (fond musical)
-AVAP: colorarea prietenilor lui Winnie

Competenţe specifice:
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau
literare

3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia

Obiective operaţionale :
O1 – să citească corect, fluent, expresiv textul ,,Un gest nobil” după Alan
Alexander Milne;
O2 – să alcătuiască enunţuri/text pe baza cerinţelor date;
O3 – să sintetizeze conţinutul fragmentului în idei principale, alcătuind planul de
idei al textului;
O4 – să caracterizeze sumar personajele principale;
O5 -să formuleze proverbe sau opinii personale, pe baza conţinutului textului;

Obiectiv afectiv:
– Manifestarea interesului pentru lectură
Obiective psiho-motrice:
– să adopte o poziţie corectă în timpul scrierii;

1
– să foloseacă adecvat materialul didactic;

STRATEGII DIDACTICE :
 Metode:
A. Metode de transmitere şi însuşire a cunoştinţelor
a. Metode de comunicare orală:
- Metode conversative: conversaţia, interviul, joc didactic
- Metode expozitive: explicaţia, descrierea, instructajul
b. Metode de comunicare scrisă: munca cu manualul
B. Metode de explorare şi descoperire
- Metode de explorare directă: observarea
C. Metode bazate pe acţiune:
- Metode de învăţare prin acţiune reală: exerciţiul
- Metode de raţionalizare a predării şi învăţării: metoda activităţii cu
fişe
D.Metode activ –participative: ,,Explozia stelară”, ,,Reţeaua
Personajelor”, ,,Eseul de 5 minute”

Mijloace de învăţământ:

A. Mijloace informativ – demonstrative:


- Mijloace cu mesaj informaţional: manuale, caiete
- Materiale/reprezentări figurative: imagini, planşe
- Reprezentări simbolice: carton colorat, tabluo ,,Prietenii lui
Winnie”
B. Mijloace de evaluare a rezultatelor învăţării: fişe de lucru
C. Mijloace tehnice audio-vizuale: calculator, video-proiector

Forme de organizare:

-activitate frontală
-activitate individuală
- activitate în perechi

Modalităţi de evaluare:
-observarea sistematică
-chestionare orală
-aprecieri verbale
-proba scrisă
- proba orală
-autoevaluarea
-,,Reţeaua Personajelor”
-,,Eseul de 5 minute”

2
-recompensa simbolică.

BIBLIOGRAFIE :

***Programa şcolară pentru clasele a III-a şi a IV-a, Ministerul Educaţiei


Naţionale, 2014;
1. Breben, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M., Metode interactive de grup,
Editura Arves, Craiova, 2006;
2. Cerghit, I., Metode de învăţământ, ediţia a III-a, Editura Didactică şi
Pedagogică R.A., 1997;
3. Mihalaşcu, D., Curriculum. Instruire. Evaluare, Editura Ex Ponto,
Constanţa, 2006;
4. Piţilă,T., Mihăilescu,C., Limba şi Literatura română- manual pentru clasa
a III-a, Editura Art, Bucureşti, 2016;
5. Şerdean, I., Metodica predării limbii române la clasele I-IV, E.D.P.
Bucureşti,1991;

3
Momentele lecţiei Du- Ob. Elemente esenţiale de conţinut Metode şi Mijloace de Forme de Modalităţi de
Rata procedee învăţământ organizare evaluare
-Pregătirea administrativă a clasei Conversaţia
1.Moment 2 (verificarea materialelor necesare
organizatoric Min. bunei desfăşurări a orei)
-Captarea atenţiei se va face cu Conversaţia Calculator
2.Captarea 2 ajutorul cântecului ,,În căsuţa cu Video-
atenţiei Min. alune” proiector
-Se vor pune întrebări pe baza
cântecului audiat.
-În timp ce se va verifica tema individual chestionare
3.Reactualizarea 6 O1 cantitativ, se cere elevilor să Exerciţiul caiete orală
cunoştinţelor Min. alcătuiască două propoziţii cu aprecieri
cuvintele învăţate. verbale
-Se solicită elevilor să formuleze
întrebări referitoare la conţinutul
textului şi a personajelor cu ajutorul
steluţelor. (Anexa 1) Explozia Carton frontal
-Se va face citirea textul respectând stelară colorat
următoarele etape:
-citirea în lanţ;
-citirea selectivă:
a)enunţul în care se întâlneşte
semnul ,,?”, ,,!”, ,, ,”, solicitându-se
explicarea acestora;
b)enunţul din care aflăm unde se Conversaţia manualul
petrece acţiunea;
c)enunţul din care aflăm numele
personajelor principale.

4
4.Anunţarea 2
temei şi a min. -Se enunţă în mod accesibil Observarea
obiectivelor obiectivele. Explicaţia frontal sistematică
- Se scrie titlul lecţiei şi autorul, la planşa
tablă, iar elevii vor scrie în caiete.

5.Consolidarea și 22 O1 -Se vor extrage ideile principale ale Explicaţia manual


sistematizarea min. textului cu ajutorul elevilor, folosind observare
cunoștințelor citirea pe fragmente, respectând sistematică
O3 etapele necesare formulării planului
de idei:
-citirea fragmentului; Conversaţia frontal
-formularea unor întrebări pentru
O2 înţelegerea fragmentului citit;
-povestirea pe larg a fragmentului;
-povestirea pe scurt a fragmentului
citit;
-formularea ideii principale.(ex.5-
pg.43)
-Elevii vor scrie ideile principale în
caiete.
-Se va face povestirea integrală a
textului pe baza ideilor principale. ,,Reţeaua Fişă de lucru probă orală
O4 - Elevii vor completa ,,Reţeaua Personajelor” individual
Personajelor”. (Anexa 2)

5
6.Fixarea şi -Solicit elevilor să formuleze, în probă scrisă
sistematizarea 10 O5 scris, câte un proverb sau răspuns Exerciţiul fişe de lucru
min. emoţional cu privire la textul citit şi Explicaţia observare
să reprezinte prin desen textul. sistematică
(Anexa 3).
Pe durata timpului de lucru, se
asigură fondul muzical
“Anotimpurile” de A. Vivaldi.
7.Realizarea O2 Jocul didactic: ,,De-a reporterul” Interviul frontal Eseul de 5
feed-back-ului 3 minute
min. Un elev va realiza un interviu cu Joc de rol
tema: ,,Ce ţi-a plăcut din lecţie? De
ce?”

-Se citeşte împreună cu elevii Conversaţia planşă autoevaluarea


8.Aprecieri 2 obiectivele lecţiei afişate la începutul
finale min orei şi se verifică dacă au fost atinse. frontal
-Se apreciază individual şi frontal aprecieri
modul de activitate al elevilor la oră. verbale
-Elevii vor fi recompensaţi tabloul ce
reprezintă personajele textului tablou recompensa
(,,Prietenii lui Winnie”). simbolică

9.Tema pentru 1 -Elevii au ca temă pentru acasă (ex.6 Conversaţia


acasă Min – pg.43) şi explicaţiile acesteia.

6
CINE?
ANEXA 1

UNDE? CÂND?

Un gest nobil
după Alan Alexander Milne

CE? 7 DE CE?
ANEXA 2

8
ANEXA 3
Textul mi-a transmis:
*…………………………………………………………………………………………………………………………………………
formulează în casetă un răspuns emoţional sau o învăţătură transmisă de text;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………

*reprezintă prin desen textul