Sunteți pe pagina 1din 109

UTR 1-SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
• situată în partea centrală a localităţii, delimitată de intersecţia cu
str.Principală, a viaductului CF îngustă, lângă incinta bisericii
reformate până la str.Turturelelor, pe linia căii ferate înguste până la
confluenţa pârâului Sovata cu pârâul Dealului, în lungul albiei
pârâului Sovata până la întâlnirea cu ultimele parcele de pe
str.Principală în dreptul viaductului.

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zonă centrală cu funcţiuni complexe, cuprinzând mai multe subzone
funcţionale, predominant dotări şi instituţii de interes public, zone de
locuinţe colective, locuinţe individuale, zone verzi amenajate şi
amenajări sportive şi de agrement, unităţi de prestări servicii
dispersate; construită cu densitate mare, starea construcţiilor
variabilă (în general bună-mediocră); terenuri disponibile puţine-
grupate pe latura de vest, lângă ansamblul Petőfi Sándor şi
str.Turturelelor; regim de înălţime variabil între P şi P+4, echipare
edilitară bună cu posibilitate de extindere în terenurile neconstruite.
Gruparea zonelor cuprinse în UTR-1 s-a făcut în vederea conturării
unei zone centrale mai largi, zonele funcţionale existente având
extinderi reduse, intercalate variat.
• principala posibilitate de reorganizare, ridicare a gradului de dotare şi
îmbunătăţire a funcţionalităţii zonei centrale se va realiza nu extensiv
ci intensiv prin restructurarea fondului construit existent şi remedierea
defectelor de imagine incluse în perioade anterioare de construcţie
(reabilitarea blocului din vecinătatea hanului Ursu Negru în scopul
integrării acestuia în imaginea unui oraş turistic, etc).
• subzona cu arie de protectie pentru monumente istorice;
• pentru zona in cauza se recomanda intocmirea de documentatii de
urbanism prin initiativa autoritatii locale in scopul investigarii
potentialului de completare si extindere a dotarilor,reabilitarii
disfunctiilor rezultate din evolutia spontana anterioara precum si
pentru imbunatatirea modului de organizare a spatiului public aferent
zonei centrale.

Cap.2 →Utilizare funcţională


2.1. Utilizări funcţionale permise
⇒ în conformitate cu zonificarea propusă:
• subzone IsD  dotări instituţii si echipamente publice,
functiuni specifice zonei centrale extinderea-
modificarea-modernizarea celor existente cu
respectarea coerentei si specificitatii zonei,
amenajări de spaţii verzi,amenajari de spatii
publice;
• subzone Lc  locuinţe colective, dotări aferente locuinţelor,
amenajări de spaţii verzi;
• subzone Li  locuinţe individuale, dotări si echipamente
aferente,activitati de servicii si microproductie
integrabile zonelor de locuit,amenajari de
spatii publice si spatii verzi;
• subzona Vs  dotări şi amenajări sportive pentru turism şi de
agrement;
• subzone Vp  amenajări de spaţii verzi,amenajari de spatii
publice;
• subzone Vpp  plantaţii de protecţie şi de aliniament
2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări funcţionale
interzise
utilizări permise cu condiţii:
• subzona ISD: alte functiuni decât cele mentionate ,locuinte
colective sau individuale subordonate conceptului de zona centrala;
• subzone Lc,Li: activitati de servicii si microproductie precum si
comert, a caror arie desfasurata nu depaseste 200 mp, subordonate
conceptului de zona centrala,alte activitati a caror poluare nu
depaseste limitele parcelei;
utilizări functionale interzise:
• subzone ISD,Lc şi Li : unităţi productive sau de depozitare, prestări
servicii a căror rază de poluare depăşeşte limitele parcelei, orice
activitate cu efect de incomodare asupra vecinatatilor si funcţiunilor
zonei centrale;
• subzone Vs, Vp, Vpp : orice utilizare cu excepţia celor permise.
2.3. Interdicţii temporare
• subzonele de extindere a functiunilor existente sau functiuni propuse
pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a
infrastructurii de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile
legii a studiilor de urbanism necesare;

2.4. Interdicţii permanente


• subzona TE-zona de protectie a infrastructurii tehnico-edilitare;
• se vor respecta zonele de protecţie ale infrastructurii rutiere si
feroviare (recomandat şi la calea ferată îngustă, pentru a permite
reabilitatea sau reconversia acesteia) şi ale cursurilor de apa,pentru
a putea fi transformate in coridoare verzi.

Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor

3.1. Amplasare construcţiilor


• se vor respecta aliniamentele existente determinate de vencinităţi
fiind permise retrageri faţă de aliniament,stabilite prin documentatii
de urbanism specifice;
• în lungul străzii Principale se va respecta prin aliniament culoarul de
protecţie pentru artera de tranzit DJ-153;
• in cazul regimului de construire continuu preexistent,cladirile se vor
alipi de calcanele cladirilor invecinate dispuse pe limitele laterale ale
parcelelor pana la o distanta de max.15,0 m;pe latura posterioara
cladirile se vor retrage la o distanta de cel putin jumatate din
inaltimea cladirii masurata la cornisa,dar nu mai putin de 5,0 m;
• in cazul altor regimuri de construire se aplica urmatoarele prevederi:
• in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea
egala cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
• fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate
din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m;
• pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o distanta
egala cu jumatate din inaltimea la coama a celei mai inalte dintre ele;
• se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta e si limita
care separa orice alta parcela de o parcela rezervata functiunilor
publice,retragerea trebuie sa fie jumatate din inaltimea la cornisa a
cladirii ,dar nu mai putin de 4,5 m.

3.2. Accese
• conform RGU; incintele cu utilizări ce presupun trafic intens, vor avea
pe cât posibil accese de pe arterele mai puţin circulate, ori accese
grupate din drumuri de descarcare paralele cu accesul principal.

3.3. Echipare tehnico-edilitară


• pentru toate construcţiile noi se aplică prevederile RGU.
• nu se vor autoriza construcţii care nu au asigurate toate utilităţile
necesare funcţionării normale (apă curentă, canalizare, energie
electrică, încălzire).
• pentru intervenţii asupra fondului construit existent se va urmări
acolo unde este cazul separarea racordului menajer de racordul
pluvial.

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• conform RGU: pentru a fi construibila o parcela trebuie să aibă
lăţimea si suprafata in acord cu prevederile cap.III B punctul 1.
• regim de înălţime: recomandat minim, P maxim P+3; diferenţa de
înălţime între două construcţii alăturate (pe parcele diferite) nu va fi
mai mare de două nivele .Pentru alte prevederi se vor intocmi
documentatii specifice pentru sustinerea solutiei propuse;
• in cazul utilizarii functionale a mai multor parcele pentru o noua
constructie se va mentine exprimarea in plan si in arhitectura
fatadelor a amprentei parcelarului anterior.
• In cazul constructiilor publice dispuse izolat terenul minim este de
1000 mp cu front la strada de min.25 m.
• caracteristici arhitecturale, aspect exterior: la clădiri noi,extinderi sau
modernizari ale fondului construit existent se va urmări înscrierea în
contextul urbanistic existent, tradiţional balneo-turistic, ca volumetrie,
materiale de construcţie, evitând rezolvările străine de zonă, dar
asigurând aspectul urban de calitate înaltă.
• Pentru constructiile si spatiile publice se recomanda promovarea
solutiilor rezultate din concursuri de de arhitectura.

3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri


• pentru construcţiile noi se vor asigura obligatoriu parcaje şi garaje
suficiente (conform RGU anexa 5) în interiorul parcelei, se va urmări
ca spaţiile verzi amenajate să nu fie diminuate prin realizarea de noi
construcţii; împrejmuirile şi celelalte construcţii şi amenajări
paraarhitecturale vor fi de acelaşi nivel calitativ ca şi construcţiile
principale şi se vor supune aceluiaşi regim de autorizare;
• spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential
utilizator al programului ,conf.legislatiei in vigoare;
• se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public;
• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi
inierbate si plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp;
• spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu .

Cap.4 - Reglementari
• se vor respecta zonele de protectie - solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• in subzona cu arie de protectie pentru monumente istorice sau situri
arheologice se aplica reglementarile cap.F coroborate cu legislatia in
vigoare.
• Pentru subzonele cu potential de risc natural se vor intocmi studii
aprofundate geotehnice /hidrotehnice in scopul stabilirii conditiilor de
construibilitate.

POT max-IsD 70% CUT max -IsD 2,0


-Li 35% -Li 0,6-0,9
-Lc 30% -Lc 0,8
UTR 2-SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
• situată în vecinătatea vestică a zonei centralei a localităţii, delimitată
de str.Lupului, str.Principală şi str.Someşului până la întâlnirea
acestuia cu pârâul Sovata, (UTR4), limita UTR3, limita intravilanului
spre dealul Maior şi Căpâlna, până la întâlnirea cu (UTR1) limita
intravilanului către vest, albia pârâului Kisbükk (UTR8).

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zonă cu funcţiune dominantă de locuire, cuprinzând dotări si
echipamente aferente acestora şi alte funcţiuni dispersate in
teritoriu,functiuni de gospodarie comunala (zona cimitire); construită
mai dens in lungul străzii Principale cu terenuri libere construite şi
construibile către margini; cuprinde incinta bisericii romano-catolice,
ansamblul de dotări din str.Pietrişului, incinta fost CAP, starea
construcţiilor variabilă, condiţii de echipare edilitară relativ bună.
• Subzona cu arie de protectie pentru monumente istorice.

Cap.2 →Utilizare funcţională


2.1. Utilizări funcţionale permise
• subzone IsD  dotari ,institutii si echipamente de interes
public,locuinte individuale si colective,
modificarea ,modernizarea,extinderea celor
existente cu respectarea coerentei zonei.;
• subzone Li  locuinţe individuale, dotări si echipamente
aferente,activitati de servicii si microproductie
integrabile zonelor de locuit,amenajari de spatii
publice si spatii verzi;
• subzone Lc  locuinţe colective, dotări si echipamente
aferente,amenajari de spatii verzi;
• subzone Li-Lv  locuinţe si locuinte de vacanta situate pe
versanti slab construiti in conditii de densitate
redusa si in conditii de stabilizare si echipare
tehnica a intregului versant;
• subzone A  unitati de productie agro-industriala de
anvergura medie si mica,teren agricol in
intravilan,reconversii compatibile cu specificul
zonei;
• subzona IsD - Vs  dotări de interes public, amenajări sportive şi
de spaţii verzi, spaţii verzi naturale;
• subzone GC  gospodărie comunală ( cimitir);
• subzone TE  construcţii şi amenajări de infrastructura si
amenajari tehnico-edilitare;
• subzone Vn  spaţii verzi naturale sau amenajate,spatii verzi
pentru protectia versantilor sau a cursurilor de
apa si a zonelor umede;
• subzone Vpp  zone verzi,plantaţii si perdele de protecţie;

2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări funcţionale


interzise

utilizări permise cu condiţii:


• subzone IsD : interventii asupra fondului de cladiri existent in sensul
de extindere,modificare,supraetajare cu scopul imbunatatirii
nucleelor de functiuni cu potential de centralitate;

utilizări functionale interzise:


• subzone IsD,Li, Lc IsD+ Vs, Vn şi Vpp : activităţi productive de
anvergură medie şi mare, depozitare, activităţi a căror poluare
depăşeşte limitele parcelei, orice activitate producătoare de noxe sau
cu influenţă negativă asupra funcţiunilor constituite;
• subzona IsD - Vs :locuinţe;
• subzone GC : orice utilizare în fara celor permise.

2.3. Interdicţii temporare


• Subzonele TE,Cr :culoar rezervat artera ocolitoare si modernizare
str.Principala (DJ153),subzonele de extindere ale functiunilor
existente sau functiuni propuse pentru care nu exista precizate
conditiile de conformare a infrastructurii de acces si echipare pana la
intocmirea in conditiile legii a studiilor de urbanism necesare;

2.4. Interdicţii permanente


• subzona TE-zona de protectie a infrastructurii tehnico-edilitare;
• se vor respecta zonele de protecţie ale infrastructurii rutiere si
feroviare (recomandat şi la calea ferată îngustă, pentru a permite
reabilitatea sau reconversia acesteia) şi ale cursurilor de apa,pentru
a putea fi transformate in coridoare verzi.

Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor


3.1. Amplasarea constructiilor
• se vor respecta aliniamentele existente determinate de vencinităţi
fiind permise retrageri faţă de aliniament,stabilite prin documentatii
de urbanism specifice;
• în lungul străzii Principale se va respecta prin aliniament culoarul de
protecţie pentru artera de tranzit DJ-153;
• in cazul regimului de construire continuu preexistent,cladirile se vor
alipi de calcanele cladirilor invecinate dispuse pe limitele laterale ale
parcelelor pana la o distanta de max.15,0 m;pe latura posterioara
cladirile se vor retrage la o distanta de cel putin jumatate din
inaltimea cladirii masurata la cornisa,dar nu mai putin de 5,0 m;
-in cazul altor regimuri de construire se aplica urmatoarele prevederi:
• in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea
egala cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
• fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate
din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m;
• pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o distanta
egala cu jumatate din inaltimea la coama a celei mai inalte dintre ele;
• se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta e si limita
care separa orice alta parcela de o parcela rezervata functiunilor
publice,retragerea trebuie sa fie jumatate din inaltimea la cornisa a
cladirii ,dar nu mai putin de 4,5 m.
3.2. Accese
− conform RGU; incintele cu utilizări ce presupun trafic intens, vor avea
pe cât posibil accese de pe arterele mai puţin circulate, ori accese
grupate din drumuri de descarcare paralele cu accesul principal.

3.3. Echipare tehnico-edilitară


• pentru toate construcţiile noi se aplică prevederile RGU;
• nu se vor autoriza construcţii care nu au asigurate toate utilităţile
necesare funcţionării normale (apă curentă, canalizare, energie
electrică, încălzire)
• pentru intervenţii asupra fondului construit existent se va urmări
acolo unde este cazul separarea racordului menajer de racordul
pluvial;

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• conform RGU: pentru a fi construibila o parcela trebuie să aibă
lăţimea si suprafata in acord cu procedurile cap.III B punctul 1.
• regim de înălţime: recomandat minim, P maxim P+3; diferenţa de
înălţime între două construcţii alăturate (pe parcele diferite) nu va fi
mai mare de două nivele .Pentru alte prevederi se vor intocmi
documentatii specifice pentru sustinerea solutiei propuse;
• in cazul utilizarii functionale a mai multor parcele pentru o noua
constructie se va mentine exprimarea in plan si in arhitectura
fatadelor a amprentei parcelarului anterior.
• In cazul constructiilor publice dispuse izolat terenul minim este de
1000 mp cu front la strada de min.25 m.
• Pentru locuinte/locuinte de vacanta situate pe versanti slab construiti
parcela minima va avea suprafata de 1000,0 mp si inaltimea max. va
fi P+M.
• caracteristici arhitecturale, aspect exterior: pentru construcţiile situate
spre strada Principală, se va asigura un aspect urban rustic,
compatibil cu caracterul zonei (zonă de anvelopa a staţiunii turistice,
balneoclimatice cu areal deal-munte), având în vedere şi tradiţia
expresivă şi constructivă a zonei.
• Se vor promova materiale naturale (lemn,piatra,tigla ceramica)si
detalii inspirate din traditia locala.

3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri


• pentru construcţiile noi se vor asigura obligatoriu parcaje şi garaje
suficiente (conform RGU anexa 5) în interiorul parcelei, se va urmări
ca spaţiile verzi amenajate să nu fie diminuate prin realizarea de noi
construcţii; împrejmuirile şi celelalte construcţii şi amenajări
paraarhitecturale vor fi de acelaşi nivel calitativ ca şi construcţiile
principale şi se vor supune aceluiaşi regim de autorizare;
• spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential
utilizator al programului ,conf.legislatiei in vigoare;
• se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public;
• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi
inierbate si plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp.
• spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu.

Cap.4 - Reglementari
• se vor respecta zonele de protectie - solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• in subzona cu arie de protectie pentru monumente istorice sau situri
arheologice se aplica reglementarile cap.F coroborate cu legislatia in
vigoare.
• Pentru subzonele cu potential de risc natural se vor intocmi studii
aprofundate geotehnice /hidrotehnice in scopul stabilirii conditiilor de
construibilitate.

POT max-IsD 70% CUT max -IsD 2,0


Li 35% Li 0,6-0,9
Lc 30% Lc 0,8
Li-Lv 15% Li-Lv 0,15
A 50% A 1,0
UTR 3- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
• situată la sud-sud-vest de zona centrală este delimitată de cursul
pârâului Sovata, la vest de intersecţia cu linia electrică aeriană
(UTR2, UTR4); de culoarul rezervat liniei electrice de la intersecţia ei
cu str.Primăverii, până la intersecţia cu str.Praidului (UTR16), de
limitele parcelelor construite până la albia pârâului Iuhod (UTR16,
UTR14); de culoarul rezervat DN13A până la intersecţia cu culoarul
de protecţie al liniei electrice (UTR13); de str.Mierlei până la
intersecţia cu pârâul Maior (UTR16), de albia pârâului şi de limita
intravilanului.

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zona cu funcţiunea dominantă de locuire cu terenuri construite si
construibile, cu puţine dotări şi cu alte funcţiuni distribuite dispersat,
construită mai dens în lungul str.Praidului cu terenuri libere
construibile,partial cu potential de riscuri naturale, condiţii de
echipare edilitară relativ bune.
• Se recomanda implantarea de nuclee cu dotari de proximitate
(comert,echipamente publice,etc).

Cap.2 →Utilizare funcţională


2.1. Utilizări funcţionale permise
• subzone IsD  dotari si institutii publice ,extindere ,
amplificare,modificare a functiunilor existente
cu respectarea zonei de implantare si a
coerentei tesutului urban;
• subzone Li  locuinţe individuale, dotari si echipamente
publice de proximitate , activitati de servicii si
microproductie precum si mica depozitare ,
activitati a caror poluare nu depaseste limitele
parcelei;

• subzona Li - Lv locuinţe si locuinte de vacanta situate pe


versanti slab construiti in conditii de densitate
foarte redusa si in conditii de stabilizare si
echipare tehnica a intregului versant;
• subzone Vpp,Vn  spaţii verzi amenajate , plantatii de
aliniament,zone verzi de protectie a
versantilor ,zone verzi pentru protectia
cursurilor de apa si zone umede
• subzone T-Vn  rezerve functionale pentru turism,alte functiuni
cu potential de dezvoltare pentru turism ,
amenajari de spatii verzi.
• subzona GC  zona cu functiune de gospodarie comunala si
cimitire;

2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări


funcţionale interzise

utilizări permise cu condiţii:


• subzone Isd :interventii asupra fondului construit existent in scopul
extinderii ,modernizarii cu conditia asigurarii coerentei imaginii urbane.;
• subzone Li :activitati de servicii si microproductie precum si mica
depozitare a caror arie desfasurata nu depaseste 200 mp,activitati a
caror poluare nu depaseste limitele parcelei;
• subzone Vn: trasee pietonale si spatii verzi amenajate natural in
conditiile obtinerii avizelor necesare;

utilizări functionale interzise:


• orice alta utilizare cu exceptia celor permise sau permise cu conditii;

2.3. Interdicţii temporare


• subzonele de extindere a functiunilor existente sau functiuni propuse
pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a
infrastructurii de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile
legii a studiilor de urbanism necesare;

2.4. Interdicţii permanente


• subzona TE-zona de protectie a infrastructurii tehnico-edilitare;
• se vor respecta zonele de protecţie ale infrastructurii rutiere si
feroviare (recomandat şi la calea ferată îngustă, pentru a permite
reabilitatea sau reconversia acesteia) şi ale cursurilor de apa,pentru
a putea fi transformate in coridoare verzi.

Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor


3.1. Amplasarea constructiilor
• se vor respecta aliniamentele existente determinate de vencinităţi
fiind permise retrageri faţă de aliniament,stabilite prin documentatii
de urbanism specifice;
• in lungul str.Praidului se va respecta prin retrageri de la aliniament
culoarul de protectie pentru artera de tranzit (DN 13A).
• in cazul regimului de construire continuu preexistent,cladirile se vor
alipi de calcanele cladirilor invecinate dispuse pe limitele laterale ale
parcelelor pana la o distanta de max.15,0 m;pe latura posterioara
cladirile se vor retrage la o distanta de cel putin jumatate din
inaltimea cladirii masurata la cornisa,dar nu mai putin de 5,0 m;

in cazul altor regimuri de construire se aplica urmatoarele prevederi:


• in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea
egala cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
• fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate
din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m;
• pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o distanta
egala cu jumatate din inaltimea la coama a celei mai inalte dintre ele;
• se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta e si limita
care separa orice alta parcela de o parcela rezervata functiunilor
publice,retragerea trebuie sa fie jumatate din inaltimea la cornisa a
cladirii ,dar nu mai putin de 4,5 m.
3.2. Accese − conform RGU; incintele cu utilizări ce presupun trafic
intens, vor avea pe cât posibil accese de pe arterele mai puţin circulate,
ori accese grupate din drumuri de descarcare paralele cu accesul
principal.

3.3. Echipare tehnico-edilitară


• pentru toate construcţiile noi se aplica prevederile RGU;
• nu se vor autoriza construcţii care nu au asigurate toate utilităţile
necesare funcţionării normale (apă curentă, canalizare, energie
electrică, încălzire).
• pentru intervenţii asupra fondului construit existent se va urmări
acolo unde este cazul separarea racordului menajer de racordul
pluvial.

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• conform RGU: pentru a fi construibila o parcela trebuie să aibă
lăţimea si suprafata in acord cu prevederile cap.III B punctul 1.
• regim de înălţime: recomandat minim, P+M maxim P+3; diferenţa
de înălţime între două construcţii alăturate (pe parcele diferite) nu va
fi mai mare de două nivele .Pentru alte prevederi se vor intocmi
documentatii specifice pentru sustinerea solutiei propuse;
• in cazul utilizarii functionale a mai multor parcele pentru o noua
constructie se va mentine exprimarea in plan si in arhitectura
fatadelor a amprentei parcelarului anterior.
• In cazul constructiilor publice dispuse izolat terenul minim este de
1000 mp cu front la strada de min.25 m.
• Pentru locuinte/locuinte de vacanta situate pe versanti slab construiti
parcela minima va avea suprafata de 1000,0 mp si inaltimea max. va
fi P+M.
• caracteristici arhitecturale, aspect exterior: pentru subzona aferentă
str.Praidului (DN13A), arhitectura reprezentativă, cu un limbaj
expresiv ce anunţă pe traseul DN13A, existenţa unei localităţi
turistice în vecinătate;

3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri


• pentru construcţiile noi se vor asigura obligatoriu parcaje şi garaje
suficiente (conform RGU anexa 5) în interiorul parcelei;se va urmări
ca spaţiile verzi amenajate să nu fie diminuate prin realizarea de noi
construcţii; împrejmuirile şi celelalte construcţii şi amenajări
paraarhitecturale vor fi de acelaşi nivel calitativ ca şi construcţiile
principale şi se vor supune aceluiaşi regim de autorizare;
• spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential
utilizator al programului ,conf.legislatiei in vigoare;
• se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public;
• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi
inierbate si plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp;
• spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu .

Cap.4 - Reglementari
• se vor respecta zonele de protectie - solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• in subzona cu arie de protectie pentru monumente istorice sau situri
arheologice se aplica reglementarile cap.F coroborate cu legislatia in
vigoare.
• Pentru subzonele cu potential de risc natural se vor intocmi studii
aprofundate geotehnice /hidrotehnice in scopul stabilirii conditiilor de
construibilitate.

POT max-IsD 70% CUT max -IsD 2,0


Li 35% Li 0,6-0,9
Li-Lv 15% Li-Lv 0,15
T-Vn 15% T-Vn 0,15
UTR 4- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
• situată la vest de zona centrală, este delimitată de str.Lupului şi
str.Sebeşului (UTR2), albia pârâului Sovata (UTR3), strada Praidului,
respectiv limita intravilanului.

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zonă de acces în localitate din direcţia Tg.Mureş cu funcţiunea
dominantă de locuire (locuinţe individuale şi colective) mai dens
construită în zona celor două străzi principale) str.Praidului şi
str.Primăverii; cuprinde şi terenuri libere neconstruite spre versant.

Cap.2 →Utilizare funcţională


2.1. Utilizări funcţionale permise
• subzone IsD  dotari si institutii publice ,extindere ,
amplificare,modificare a functiunilor existente
cu respectarea zonei de implantare si a
coerentei tesutului urban;
• subzone Li  locuinţe individuale, dotări si echipamente
aferente,activitati de servicii si microproductie
integrabile zonelor de locuit,amenajari de
spatii publice si spatii verzi;
• subzone Lc  locuinţe colective, dotări aferente locuinţelor,
amenajări de spaţii verzi;
• subzona Li-Lv  locuinţe si locuinte de vacanta situate pe
versanti slab construiti in conditii de densitate
foarte redusa si in conditii de stabilizare si
echipare tehnica a intregului versant;
• subzone GC  echipamente aferente zonelor de locuit
colective cu potential de reconversie in dotari;
• subzone  plantaţii de protecţie şi de aliniament,zone
Vp,Vpp,Vn verzi pentru protectia versantiilor ,a cursurilor
de apa,zone umede.

2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări


funcţionale interzise
utilizări permise cu condiţii:

• subzone Isd :interventii asupra fondului construit existent in scopul


extinderii ,modernizarii cu conditia asigurarii coerentei imaginii
urbane.;
• subzone Li, Lc : activitati de servicii si microproductie precum si
mica depozitare ,activităţi a căror rază de poluare nu depăşeşte
limitele parcelei;
utilizări functionale interzise:
• orice altă utilizare cu excepţia celor permise;

2.3. Interdicţii temporare


• subzonele de extindere a functiunilor existente sau functiuni propuse
pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a
infrastructurii de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile
legii a studiilor de urbanism necesare;

2.4. Interdicţii permanente


• subzona TE-zona de protectie a infrastructurii tehnico-edilitare;
• se vor respecta zonele de protecţie ale infrastructurii rutiere si
feroviare (recomandat şi la calea ferată îngustă, pentru a permite
reabilitatea sau reconversia acesteia) şi ale cursurilor de apa,pentru
a putea fi transformate in coridoare verzi.

Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor

3.1. Amplasarea constructiilor


• se vor respecta aliniamentele existente determinate de vencinităţi
fiind permise retrageri faţă de aliniament,stabilite prin documentatii
de urbanism specifice;
• în lungul străzii Principale se va respecta prin aliniament culoarul de
protecţie pentru artera de tranzit DJ-153;
• in lungul str.Praidului se va respecta prin retrageri de la aliniament
culoarul de protectie pentru artera de tranzit (DN 13A).
• in cazul regimului de construire continuu preexistent,cladirile se vor
alipi de calcanele cladirilor invecinate dispuse pe limitele laterale ale
parcelelor pana la o distanta de max.15,0 m;pe latura posterioara
cladirile se vor retrage la o distanta de cel putin jumatate din
inaltimea cladirii masurata la cornisa,dar nu mai putin de 5,0 m;
-in cazul altor regimuri de construire se aplica urmatoarele prevederi:
• in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea
egala cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
• fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate
din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m;
• pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o distanta
egala cu jumatate din inaltimea la coama a celei mai inalte dintre ele;
• se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta e si limita
care separa orice alta parcela de o parcela rezervata functiunilor
publice,retragerea trebuie sa fie jumatate din inaltimea la cornisa a
cladirii ,dar nu mai putin de 4,5 m.
3.2. Accese − conform RGU; incintele cu utilizări ce presupun trafic
intens, vor avea pe cât posibil accese de pe arterele mai puţin circulate,
ori accese grupate din drumuri de descarcare paralele cu accesul
principal.

3.3. Echipare tehnico-edilitară


• pentru toate construcţiile noi se aplica prevederile RGU;
• nu se vor autoriza construcţii care nu au asigurate toate utilităţile
necesare funcţionării normale (apă curentă, canalizare, energie
electrică, încălzire).
• pentru intervenţii asupra fondului construit existent se va urmări
acolo unde este cazul separarea racordului menajer de racordul
pluvial.

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• conform RGU: pentru a fi construibila o parcela trebuie să aibă
lăţimea si suprafata in acord cu prevederile cap.III B punctul 1.
• regim de înălţime: recomandat minim, P+M maxim P+3; diferenţa
de înălţime între două construcţii alăturate (pe parcele diferite) nu va
fi mai mare de două nivele .Pentru alte prevederi se vor intocmi
documentatii specifice pentru sustinerea solutiei propuse;
• in cazul utilizarii functionale a mai multor parcele pentru o noua
constructie se va mentine exprimarea in plan si in arhitectura
fatadelor a amprentei parcelarului anterior.
• In cazul constructiilor publice dispuse izolat terenul minim este de
1000 mp cu front la strada de min.25 m.
• Pentru locuinte/locuinte de vacanta situate pe versanti slab construiti
parcela minima va avea suprafata de 1000,0 mp si inaltimea max. Va
fi P+M.
• caracteristici arhitecturale, aspect exterior: – reprezentativ si
controlat in scopul conturarii imaginii de impact pentru accesul intr-o
localitate statiune balneoclimatica de anvergura nationala si
internationala;

• 3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri


• pentru construcţiile noi se vor asigura obligatoriu parcaje şi garaje
suficiente (conform RGU anexa 5) în interiorul parcelei, se va urmări
ca spaţiile verzi amenajate să nu fie diminuate prin realizarea de noi
construcţii; împrejmuirile şi celelalte construcţii şi amenajări
paraarhitecturale vor fi de acelaşi nivel calitativ ca şi construcţiile
principale şi se vor supune aceluiaşi regim de autorizare;
• spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential
utilizator al programului ,conf.legislatiei in vigoare;
• se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public;
• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi
inierbate si plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp;
• spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu .

Cap.4 - Reglementari
• se vor respecta zonele de protectie - solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• in subzona cu arie de protectie pentru monumente istorice sau situri
arheologice se aplica reglementarile cap.F coroborate cu legislatia in
vigoare.
• Pentru subzonele cu potential de risc natural se vor intocmi studii
aprofundate geotehnice /hidrotehnice in scopul stabilirii conditiilor de
construibilitate.

POT max-IsD 70% CUT max-IsD 2,0


Li 35% Li 0,6-0,9
Lc 30% Lc 0,8
Li-Lv 15% Li-Lv 0,15
UTR 5- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
• situată la est de zona centrală, este delimitată de str.Eminescu
(UTR18) până la intersecţia acesteia cu str.Stăjărişului, în lungul
parcelelor de pe această stradă (UTR23), de ultimele parcele de pe
str.Substejerişului, str.Privighetoarei, str.Liniştei (UTR23) şi albia
pârâului Răchitiş (UTR9) şi a pârâului Sovata (UTR1).

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zonă cu functiune predominanta de locuire, pe un teren denivelat si
subzona cu potential de risc natural datorat prezentei muntelui de
sare ce delimitează albia pârâului Sărat.

Cap.2 →Utilizare funcţională


2.1. Utilizări funcţionale permise
• toate subzonele - locuinţe cu dotări aferente de mică anvergură ,
insertii functionale pentru turism individual de capacitate redusa în
perspectiva creerii de trasee turistice ce pot să lege valea pârâului
Sarat de zona lacurilor ;amenajări de spaţii verzi.

2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări


funcţionale interzise
utilizări permise cu condiţii:

Subzone Vn – trasee pietonale si spatii verzi amenajate natural in


conditiile obtinerii avizelor necesare;
utilizări functionale interzise :

-orice alta utilizare cu exceptia celor permise sau permise cu conditii;

2.3. Interdicţii temporare


• subzonele de extindere a functiunilor existente sau functiuni propuse
pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a
infrastructurii de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile
legii a studiilor de urbanism necesare;

2.4. Interdicţii permanente


• subzona TE-zona de protectie a infrastructurii tehnico-edilitare;
• se vor respecta zonele de protectie rezultate din studiile aprofundate
geotehnice /hidrotehnice legate de prezenta riscului natural.

Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor


3.1. Amplasarea construcţiilor
• se vor respecta aliniamentele existente determinate de vecinatati si
gabaritele stradale ale strazilor de categ.III-a fiind permise retrageri
fata de aliniament stabilite prin documentatii specifice ;
• in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea
egala cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
• fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate
din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m;
• pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o distanta
egala cu jumatate din inaltimea la coama a celei mai inalte dintre ele;
• se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta e si limita
care separa orice alta parcela de o parcela rezervata functiunilor
publice,retragerea trebuie sa fie jumatate din inaltimea la cornisa a
cladirii ,dar nu mai putin de 4,5 m.

3.2. Accese − conform RGU incintele cu utilizari ce presupun trafic


intens vor avea pe cat posibil accese de pe arterele mai putin
circulate ori accese grupate;

3.3. Echipare tehnico-edilitară


• pentru toate construcţiile noi se aplică prevederile RGU;
• nu se vor autoriza construcţii care nu au asigurate toate utilităţile
necesare funcţionării normale (apă curentă, canalizare, energie
electrică, încălzire).
• toate constructiile noi precum si amenajarile spatiilor exterioare vor
avea proiectate sisteme coerente pentru canalizarea apelor pluviale
in scopul evitarii posibilelor infiltratii necontrolate in zona straturilor de
sare.

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• conf.RGU pentru a fi construibila o parcela trebuie să aibă lăţimea
si suprafata in acord cu prevederile cap.III B punctul 1.
• regim de înălţime recomandat max. : P+1;
• caracteristici arhitecturale, aspect exterior : specific pentru statiune
turistica combinat cu caracter rezidenţial de căsuţe rustice sau vile -
ţinând cont elementele arhitecturale traditionale ale zonei.

3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri


• pentru construcţiile noi se vor asigura obligatoriu parcaje şi garaje
suficiente (conform RGU anexa 5) în interiorul parcelei, se va urmări
ca spaţiile verzi amenajate să nu fie diminuate prin realizarea de noi
construcţii; împrejmuirile şi celelalte construcţii şi amenajări
paraarhitecturale vor fi de acelaşi nivel calitativ ca şi construcţiile
principale şi se vor supune aceluiaşi regim de autorizare;
• spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential
utilizator al programului ,conf.legislatiei in vigoare;
• se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public;
• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi
inierbate si plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp;
• spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu .

Cap.4 - Reglementari
• se vor respecta zonele de protectie - solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• zona fiind în arie cu potential de risc natural datorita prezentei
muntelui de sare,autorizarea constructiilor se va face in baza studiilor
aprofundate privind riscul geologic ,cu prevederea tuturor masurilor
ce decurg din acestea.
• autorizarea constructiilor in aceasta zona se va supune avizelor
specifice rezultate din complexitatea amplasamenului.
• in subzona cu arie de protectie pentru monumente istorice sau situri
arheologice se aplica reglementarile cap.F coroborate cu legislatia in
vigoare.

POT max-Li 30% CUT max-Li 0,6-0,9


T-Vn 15% T-Vn 0,15
UTR 6- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
• situată spre sud de zona centrală în lungul străzii 1 Mai, se
delimitează prin străzile Mierlei (UTR3) şi limita parcelelor construite
de pe str.1 Mai (UTR13), limita intravilanului până în dreptul
prelungirii străzii Mierlei, str.1 Mai până la pârâul Sebeş.

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zonă de locuit cu caracter semirural cu puţine dotări aferente de-
alungul pârâului Maior, construită cu densitate medie, mai redusă
către direcţia estică, cu parcele libere construibile; starea
construcţiilor variabilă, echipare edilitară parţială;
• subzona cu potential de risc natural datorat prezentei paraului Maior.

Cap.2 →Utilizare funcţională


2.1. Utilizări funcţionale permise
• subzone Li  locuinţe individuale, dotări si echipamente
aferente,activitati de servicii si microproductie
integrabile zonelor de locuit,amenajari de spatii
publice si spatii verzi în lungul pârâului Maior;

• subzone Vn  spaţii verzi naturale sau amenajate,spatii verzi


pentru protectia versantilor sau a cursurilor de
apa si a zonelor umede;
• subzone Vpp  zone verzi,plantaţii,plantatii de aliniament si
perdele de protecţie;

2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări


funcţionale interzise

utilizări permise cu condiţii:


• subzone TR (Li) - locuinţe cu condiţia asigurării protecţiei faţă de
riscurile naturale (inundaţii, alunecări);
• subzone Li – activitati de servicii si microproductie precum si mica
depozitare ,alte activitati a caror poluare nu depaseste limitele
parcelei.

utilizări functionale interzise:


• subzone Li ⇒ unităţi mari productive si de depozitare prestări
servicii sau orice activităţi a căror rază de poluare depăşeşte limitele
parcelei
• subzone Vn şi Vpp ⇒ orice utilizare cu excepţia celor permise
2.3. Interdicţii temporare
• subzonele de extindere a functiunilor existente sau functiuni propuse
pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a
infrastructurii de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile
legii a studiilor de urbanism necesare;

2.4. Interdicţii permanente


• subzona TE-zona de protectie a infrastructurii tehnico-edilitare;

Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor


3.1. Amplasarea construcţiilor
• fata de axul strazii 1 Mai pentru constructii noi se va respecta o
retragere a constructiilor de cel putin 10m din ax,pe celelalte strazi
se va respecta aliniamentul existent ,dar nu mai putin de 6 m fata de
ax;
• se vor respecta aliniamentele existente determinate de vecinatăţi
fiind permise retrageri faţă de aliniament,stabilite prin documentatii
de urbanism specifice;
• in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea
egala cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
• fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate
din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m;
• pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o distanta
egala cu jumatate din inaltimea la coama a celei mai inalte dintre ele;

3.2. Accese
• conform RGU; incintele cu utilizări ce presupun trafic intens, vor avea
pe cât posibil accese de pe arterele mai puţin circulate, ori accese
grupate din drumuri de descarcare paralele cu accesul principal.

3.3. Echipare tehnico-edilitară


• pentru toate construcţiile noi se aplică prevederile RGU

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• conform RGU: pentru a fi construibila o parcela trebuie să aibă
lăţimea si suprafata in acord cu prevederile cap.III B punctul 1.
• regim de înălţime: recomandat minim, P+M maxim P+1; diferenţa
de înălţime între două construcţii alăturate (pe parcele diferite) nu va
fi mai mare de două nivele .Pentru alte prevederi se vor intocmi
documentatii specifice pentru sustinerea solutiei propuse;
• in cazul utilizarii functionale a mai multor parcele pentru o noua
constructie se va mentine exprimarea in plan si in arhitectura
fatadelor a amprentei parcelarului anterior.
• caracteristici arhitecturale, aspect exterior: pentru construcţiile situate
la strada 1 Mai se va asigura un aspect rustic, controlat, compatibil
cu caracterul zonei, ce face legătura spre Stâna de Valea, zonă cu
profil turistic;
3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri − conform RGU
• pentru construcţiile noi se vor asigura obligatoriu parcaje şi garaje
suficiente (conform RGU anexa 5) în interiorul parcelei, se va urmări
ca spaţiile verzi amenajate să nu fie diminuate prin realizarea de noi
construcţii; împrejmuirile şi celelalte construcţii şi amenajări
paraarhitecturale vor fi de acelaşi nivel calitativ ca şi construcţiile
principale şi se vor supune aceluiaşi regim de autorizare;
• spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential
utilizator al programului ,conf.legislatiei in vigoare;
• se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public;
• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi
inierbate si plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp;
• spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu.

Cap.4 → Reglementări
• se vor respecta zonele de protectie - solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• pana la definitivarea si aprobarea hartilor de risc posibilitatea
autorizarii constructiilor in zonele cu potential de risc natural (terenuri
cu pante accentuate,terenuri inundabile) va avea in vedere
intocmirea de studii aprofundate geologice, hidrologice, de
inundabilitate,etc.

POT max -Li 35% CUT max-Li 0,6-0,9


UTR 7- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
• situată în partea nord-vestică a localităţii, în continuarea zonei
centrale, zonă de acces dinspre Reghin, este delimitată de cursul
pârâului Sovata (UTR9), limitele parcelelor situate către drumul
principal, str. Lungă (UTR9) limita intravilanului, linia de racord cu
intravilanul Săcădat, limita culoarului rezervat pentru artera
ocolitoare pe latura de nord.

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zonă de locuit ce cuprinde, parcelele situate de-alungul drumului
principal de acces (DJ153) de la pârâul Dealului până la ieşirea din
localitate spre Săcădat; gospodării cu caracter semirural cuprinzând
puţine terenuri construite (condiţii de amplasare a construcţiilor
relativ bune); starea construcţiilor bună, regim de înălţime
predominant parter; condiţii bune de echipare edilitară;
• zona preponderent neconstruita situata partial in vecinatatea ariei
naturale protejate ROSCI 0019 Calimani-Gurghiu .
• pentru zona in cauza se recomanda intocmirea de documentatii de
urbanism prin initiativa autoritatilor locale in scopul stabilirii
posibilitatilor de dezvoltare si echipare in acord cu vecinatatea ariei
naturale protejate.
• subzona cu potential de risc natural (inundabilitate) in vecinatatea
albiei paraului Sovata;

Cap.2 → Utilizare funcţională


2.1. Utilizări funcţionale permise
• subzone IsD  dotări de interes public si de proximitate
implantabile in spatiul rezidential ,necesare
functionarii acestuia;
• subzone Li  locuinţe individuale, dotări si echipamente
aferente,activitati de servicii si microproductie
integrabile zonelor de locuit,amenajari de
spatii publice si spatii verzi;
• Li-Lv  locuinţe si locuinte de vacanta situate pe
versanti slab construiti sau in zone
preponderent naturale in conditii de densitate
foarte redusa si in conditii de stabilizare si
echipare tehnica a intregului versant sau a
zonei de amplasare;
• subzone Vp  amenajări de spaţii verzi,zone verzi
plantate,amenajari de spatii publice;
• subzone Vn  spatii verzi naturale sau amenajate ,spatii
verzi pentru protectia versantilor sau a
cursurilor de apa si a zonelor umede,spatii
verzi tampon in vecinatatea arealului natural..

2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări


funcţionale interzise
utilizări permise cu condiţii:

• subzona ISD: alte functiuni decât cele mentionate,functiuni turistice


de anvergura mica si medie ,locuinte colective sau individuale
subordonate conceptului de zona de dotari ,cu densitati moderate;
• subzone Li: activitati de servicii si microproductie precum si mica
depozitare ,alte activitati a caror poluare nu depaseste limitele
parcelei;
• subzone Li-Lv: dotari turistice de anvergura mica si medie in acord
cu vecinatatea ariei naturale protejate.

utilizări functionale interzise:


• subzone IsD,Li,Li-Lv - unităţi mari productive sau de depozitare,
activităţi cu caracter poluant de orice categorie;
• ⇒ subzone Vp,Vn - orice utilizare cu excepţia celor permise;

2.3. Interdicţii temporare


• subzonele de extindere a functiunilor existente sau functiuni propuse
pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a
infrastructurii de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile
legii a studiilor de urbanism necesare;

2.4. Interdicţii permanente


• subzona TE-zona de protectie a infrastructurii tehnico-edilitare;
• se vor respecta zonele de protecţie ale infrastructurii rutiere si
feroviare (recomandat şi la calea ferată îngustă, pentru a permite
reabilitatea sau reconversia acesteia) şi ale cursurilor de apa,pentru
a putea fi transformate in coridoare verzi.

Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor


3.1. Amplasarea construcţiilor

• în lungul străzii Lungi se va respecta prin aliniament culoarul de


protecţie pentru artera de tranzit DJ-153;
• in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea
egala cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
• fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate
din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m;
• pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o
distanta egala cu jumatate din inaltimea la coama a celei mai inalte
dintre ele;
• se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta e si limita
care separa orice alta parcela de o parcela rezervata functiunilor
publice,retragerea trebuie sa fie jumatate din inaltimea la cornisa a
cladirii ,dar nu mai putin de 4,5 m.

3.2. Accese
• conform RGU; incintele cu utilizări ce presupun trafic intens, vor avea
pe cât posibil accese de pe arterele mai puţin circulate, ori accese
grupate din drumuri de descarcare paralele cu accesul principal.

3.3. Echipare tehnico-edilitară


• pentru toate construcţiile noi se aplică prevederile RGU ;
• pentru intervenţii asupra fondului existent se va urmări acolo unde
este cazul separarea racordului menajer de racordul pluvial

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• conform RGU: pentru a fi construibila o parcela trebuie să aibă
lăţimea si suprafata in acord cu prevederile cap.III B punctul 1.
• regim de înălţime: recomandat minim, P+M maxim P+2; diferenţa
de înălţime între două construcţii alăturate (pe parcele diferite) nu va
fi mai mare de două nivele .Pentru alte prevederi se vor intocmi
documentatii specifice pentru sustinerea solutiei propuse;
• in cazul utilizarii functionale a mai multor parcele pentru o noua
constructie se va mentine exprimarea in plan si in arhitectura
fatadelor a amprentei parcelarului anterior.
• In cazul constructiilor publice dispuse izolat terenul minim este de
1000 mp cu front la strada de min.25 m.
• Pentru locuinte/locuinte de vacanta situate pe versanti slab construiti
parcela minima va avea suprafata de 1000,0 mp si inaltimea max. va
fi P+M.
• caracteristici arhitecturale, aspect exterior: compatibil cu caracterul
zonei, si recomanda materiale şi soluţii arhitecturale de calitate
superioară,cu utilizarea materialelor naturale si concept subordonat
cadrului natural pentru subzonele din vecinatatea ariilor protejate.

3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri


• pentru construcţiile noi se vor asigura obligatoriu parcaje şi garaje
suficiente (conform RGU anexa 5) în interiorul parcelei, se va urmări
ca spaţiile verzi amenajate să nu fie diminuate prin realizarea de noi
construcţii; împrejmuirile şi celelalte construcţii şi amenajări
paraarhitecturale vor fi de acelaşi nivel calitativ ca şi construcţiile
principale şi se vor supune aceluiaşi regim de autorizare;
• spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential
utilizator al programului ,conf.legislatiei in vigoare;
• se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public;
• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi
inierbate si plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp;
• spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu .

Cap.4 - Reglementari
• se vor respecta zonele de protectie - solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• pana la definitivarea si aprobarea hartilor de risc posibilitatea
autorizarii constructiilor in zonele cu potential de risc natural (terenuri
cu pante accentuate,terenuri inundabile) va avea in vedere
intocmirea de studii aprofundate geologice, hidrologice, de
inundabilitate,etc.
• in UTR-uri aflate in vecinatatea ariilor naturale protejate se aplica
reglementarile cap.A coroborate cu legislatia in vigoare;

POT max-IsD 50% CUT max -IsD 1,5


Li 35% Li 0,6-0,9
Li-Lv 15% Li-Lv 0,15
UTR 8- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
• situată la nord de zona centrală, este delimitată de albia pârâului
Kisbükk (UTR2), calea ferată (UTR1), limita parcelelor de pe latura
estică a străzii Dealului (UTR7, UTR10) limita intravilanului.

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zonă de locuit cu caracter semirural, construita cu densitate mai
mare pe porţiunea cuprinsă între str.Salcâmului şi calea ferată,
construcţii în stare satisfăcătoare, zona dezvoltată în lungul
accceselor carosabile ale străzii Dealului şi străzii Fagului, echipare
edilitară medie.

Cap.2 →Utilizare funcţională


2.1. Utilizări funcţionale permise
• subzone Li  locuinţe cu dotari aferente de interes
public,functiuni complementare compatibile ,
servicii si microproductie integrabile zonelor
de locuit,amenajari de spatii verzi;
• Li-Lv  locuinţe si locuinte de vacanta situate pe
versanti slab construiti in conditii de densitate
foarte redusa si in conditii de stabilizare si
echipare tehnica a intregului versant;
• subzone Vpp  zone verzi,plantaţii si perdele de protecţie;
• subzone Vn  spatii verzi naturale sau amenajate ,spatii
verzi pentru protectia versantilor sau a
cursurilor de apa si a zonelor umede.

2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări


funcţionale interzise
utilizări permise cu condiţii:
• subzone Li - activitati si microproductie precum si mica
depozitare,activitati a caror poluare nu depaseste limitele parcelei;
• subzone Vn - trasee pietonale si spatii verzi amenajate natural in
conditiile obtinerii avizelor necesare;

utilizări functionale interzise:


• subzone Li - activităţi productive, de depozitare,activităţi cu caracter
poluant, de orice categorie
• subzone Vn,Vpp - orice utilizare în afara celor permise

2.3. Interdicţii temporare


• subzonele de extindere a functiunilor existente sau functiuni propuse
pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a infrastructurii
de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile legii a studiilor de
urbanism necesare;
• subzone Cr-culoar rezervat artera ocolitoare si modernizare
infrastructura de acces .

2.4. Interdicţii permanente


• subzona TE-zona de protectie a infrastructurii tehnico-edilitare;

Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor


3.1. Amplasarea constructiilor
• faţă de axul străzilor Dealului şi Fagului pentru construcţii noi se va
asigura o retragere a constructiilor de min.6,0 m;
• se vor respecta aliniamentele existente determinate de vecinităţi fiind
permise retrageri faţă de aliniament,stabilite prin documentatii de
urbanism specifice;
• in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea egala
cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
• fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate
din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m;
• pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o distanta
egala cu jumatate din inaltimea la coama a celei mai inalte dintre ele;

3.2. Accese
• conform RGU incintele cu utilizari ce presupun trafic intens vor avea pe
cat posibil accese de pe arterele mai putin circulate ori accese grupate;
• se vor rezerva spatii pentru rezolvarea intersectiilor arterei ocolitoare cu
trama stradala ce urmeaza a fi modernizata;

3.3. Echipare tehnico-edilitară


• pentru construcţiile noi se aplică prevederile RGU;
• nu se vor autoriza construcţii care nu au asigurate toate utilităţile
necesare funcţionării normale (apă curentă, canalizare, energie electrică,
încălzire).

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• conf.RGU pentru a fi construibila o parcela trebuie să aibă lăţimea si
suprafata in acord cu prevederile cap.III B punctul 1.
• regim de înălţime recomandat max. : P+1;
• Pentru locuinte/locuinte de vacanta situate pe versanti slab construiti
parcela minima va avea suprafata de 1000,0 mp si inaltimea max. va
fi P+M.
• caracteristici arhitecturale, aspect exterior : se recomanda
promovarea caracterului rezidenţial de căsuţe rustice sau vile -
ţinând cont de apropierea de zonele turistice,utilizarea materialelor
naturale si a formelor traditionale de constructie.
3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri
• pentru construcţiile noi se vor asigura obligatoriu parcaje şi garaje
suficiente (conform RGU anexa 5) în interiorul parcelei, se va urmări
ca spaţiile verzi amenajate să nu fie diminuate prin realizarea de noi
construcţii; împrejmuirile şi celelalte construcţii şi amenajări
paraarhitecturale vor fi de acelaşi nivel calitativ ca şi construcţiile
principale şi se vor supune aceluiaşi regim de autorizare;
• spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential
utilizator al programului ,conf.legislatiei in vigoare;
• se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public;
• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi
inierbate si plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp;
• spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu .

Cap.4 - Reglementari
• se vor respecta zonele de protectie - solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• pana la definitivarea si aprobarea hartilor de risc posibilitatea
autorizarii constructiilor in zonele cu potential de risc natural (terenuri
cu pante accentuate,terenuri inundabile) va avea in vedere
intocmirea de studii aprofundate geologice, hidrologice, de
inundabilitate,etc.

POT max -Li 35% CUT max -Li 0,6-0,9


Li-Lv 15% Li-Lv 0,15
UTR 9- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi

1.1. Delimitare
• situată în partea nordică a localităţii sub culmea Berţului, în lungul
unei porţiuni din cursul pâraielor Sovata şi Răchitiş, sub latura de
nord a masivului de sare, aflată în intravilan cu potenţial valoros şi cu
implicaţii importante legate de prescripţiile de construibilitate;
• zona este delimitată de lunca pâraielor Sovata şi Răchitiş (UTR5) o
porţiune a versantului nordic al culmii Berţului (UTR23, UTR25),
limita intravilanului, capătul parcelelor de la str. Lungă (UTR7).
1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei
• zonă slab construită,cu functiuni de locuire dezvoltate in zona
str.Linistei si str.Rachitei destinată extinderii funcţiunilor de petrecere
a timpului liber, case de vacanţă, turism ecologic, zona cu potenţial
natural valoros avand in vecinatatea estica aria protejata ROSPA
0028 –Dealurile Tarnavelor si Valea Nirajului.
Cap.2 →Utilizare funcţională
2.1. Utilizări funcţionale permise
• subzone Li -T  locuinţe cu dotari aferente de interes
public,functiuni complementare compatibile ,
rezerve functionale pentru turism,alte functiuni
cu potential de dezvoltare pentru
turism,amenajari de spatii verzi;
• subzone Li-Lv-T  locuinţe si locuinte de vacanta situate in zone
cu densitati moderate ,rezerve functionale
pentru dotari turistice (vile sau
micropensiuni),alte functiuni complementare
asociate celor de turism si petrecere a
timpului liber,amenajari de spatii verzi;
• subzone Vp  amenajari de spatii verzi ,zone verzi
plantate,amenajari de spatii publice;
• subzone Vn  spatii verzi naturale sau amenajate ,spatii
verzi pentru protectia versantilor sau a
cursurilor de apa si a zonelor umede.
2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări funcţionale
interzise
utilizări permise cu condiţii:

• subzonele Li -T si Li-Lv-T dotări şi amenajări de interes turistic de


capacitate medie si mică, cu conditia asigurarii echipării tehnico-
edilitare complete necesare funcţionării, spaţii verzi amenajate ,
spatii pentru loisir si sport;
utilizări functionale interzise:
• subzone Li-Lv-T, activităţi productive, de depozitare, prestări
servicii de anvergura incompatibile cu caracterul zonei;
• subzone Vn, Vp ⇒ orice utilizare cu excepţia celor permise orice
activitate poluantă care poate pune in pericol cadrul natural si
ecosistemul invecinat.
2.3. Interdicţii temporare
• subzonele de extindere a functiunilor existente sau functiuni propuse
pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a
infrastructurii de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile
legii a studiilor de urbanism necesare;
2.4. Interdicţii permanente
• subzona TE-zona de protectie a infrastructurii tehnico-edilitare;
Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a
construcţiilor
3.1. Amplasare
• se vor respecta aliniamentele existente determinate de vecinatăţi
fiind permise retrageri faţă de aliniament,stabilite prin documentatii
de urbanism specifice;
• in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea
egala cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
• fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate
din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m;
• pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o distanta
egala cu jumatate din inaltimea la coama a celei mai inalte dintre ele;
3.2. Accese
• conform RGU incintele cu utilizari ce presupun trafic intens vor avea
pe cat posibil accese de pe arterele mai putin circulate ori accese
grupate;
3.3. Echipare tehnico-edilitară
• pentru toate constructiile noi se aplica prevederile RGU;
• nu se vor autoriza construcţii care nu au asigurate toate utilităţile
necesare funcţionării normale (apă curentă, canalizare, energie
electrică, încălzire).
• pentru zone studiate prin documentatii de urbanism conform
prevederilor rezultate din aceste studii;

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• conform RGU: pentru a fi construibila o parcela trebuie să aibă
lăţimea si suprafata in acord cu prevederile cap.III B punctul 1.
• in cazul utilizarii functionale a mai multor parcele pentru o noua
constructie se va mentine exprimarea in plan si in arhitectura
fatadelor a amprentei parcelarului anterior;
• Pentru locuintele/locuintele de vacanta situate in zone cu densitati
moderate si cu rezerve functionale pentru dotari turistice,parcela
minima va avea suprafata de 1000,0 mp;
• Regim de inaltime recomandat minim P+M,Maxim P+1;diferenta de
inaltime pe doua parcele alaturate nu va fi mai mare de un nivel;
• caracteristici arhitecturale, aspect exterior: se vor urmări cu
consecvenţă asigurarea unui aspect turistic-rustic, controlat inspirat
de arhitectura traditionala a statiunii cu materiale tradiţionale (lemn,
piatră, ţiglă, şindrilă) excluzând materiale străine specificului zonei
(azbociment, betoane aparente etc) şi orice categorie de improvizaţii.
3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri
• pentru construcţiile noi se vor asigura obligatoriu parcaje şi garaje
suficiente (conform RGU anexa 5) în interiorul parcelei, se va urmări
ca spaţiile verzi amenajate să nu fie diminuate prin realizarea de noi
construcţii; împrejmuirile şi celelalte construcţii şi amenajări
paraarhitecturale vor fi de acelaşi nivel calitativ ca şi construcţiile
principale şi se vor supune aceluiaşi regim de autorizare;
• spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential
utilizator al programului ,conf.legislatiei in vigoare;
• se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public;
• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi
inierbate si plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp;
• spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu .
Cap.4 - Reglementari
• se vor respecta zonele de protectie - solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• pana la definitivarea si aprobarea hartilor de risc posibilitatea
autorizarii constructiilor in zonele cu potential de risc natural (terenuri
cu pante accentuate,terenuri inundabile) va avea in vedere
intocmirea de studii aprofundate geologice, hidrologice, de
inundabilitate,etc.
• in UTR-uri aflate in vecinatatea ariilor naturale protejate se aplica
reglementarile cap.A coroborate cu legislatia in vigoare;

POT max-Li 35% CUT max -Li 0,6-0,9


Li-T 35% Li+T 0,6-0,9
Li-Lv-T 20% Li-Lv-T 0,20-0,40
UTR 10- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
• situată pe valea pârâului Dealului, cuprinde partea extremă de nord a
localităţii Sovata (zona caselor de vacanţă) delimitată de intravilanul
localităţii şi de UTR7 şi UTR8.

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zonă cu functiune de locuire cu case de vacanţă ; rezerve de teren
pentru construcţii,cu densitati moderate si profil compatibil cu
dezvoltarile ulterioare, zonă cu potenţial natural valoros, determinat
de prezenta dealulului Rotund.

Cap.2 →Utilizare funcţională


2.1. Utilizări funcţionale permise
• subzone Li -T  locuinţe cu dotari aferente de interes
public,functiuni complementare compatibile ,
rezerve functionale pentru turism,alte functiuni
cu potential de dezvoltare pentru
turism,amenajari de spatii verzi;
• subzone Li-Lv-T  locuinţe si locuinte de vacanta situate in zone
cu densitati moderate ,rezerve functionale
pentru dotari turistice (vile sau
micropensiuni),alte functiuni complementare
asociate celor de turism si petrecere a
timpului liber,amenajari de spatii verzi;
• subzone Lv -T  locuinte de vacanta,situate in zone cu
densitati moderate,rezerve functionale pentru
turism de anvergura redusa ,amenajari de
spatii verzi;
• subzone Vn  spatii verzi naturale sau amenajate ,spatii
verzi pentru protectia versantilor sau a
cursurilor de apa si a zonelor umede.

2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări


funcţionale interzise

utilizări permise cu condiţii:


• subzone Li-Lv - locuinţe şi locuinţe de vacanţă cu verificarea prin
studii aprofundate geotehnice/hidrologice a condiţiilor de
stabilitate a versantului,in conditiile echiparii edilitare si a
controlului scurgerii apelor pluviale.
utilizări functionale interzise:
• unităţi productive, de depozitare sau prestări servicii incompatibile
cu profilul rezidential si turistic al zonei nu au legatura cu functiuni
turistice , orice activitate cu caracter poluant sau incompatibila cu
caracterul zonei;
2.3. Interdicţii temporare
• subzonele de extindere a functiunilor existente sau functiuni propuse
pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a
infrastructurii de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile
legii a studiilor de urbanism necesare;
2.4. Interdicţii permanente
• subzona Cr,TE-zona de protectie a infrastructurii de acces si
tehnico-edilitare;
Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a
construcţiilor
3.1. Amplasare
• se va păstra o retragere de minim 6 m de la axul străzii Dealului, se
va evita amplasarea construcţiilor la limita de vecinătate a terenului,
cu excepţia eventualelor construcţii cuplate;
• se vor respecta aliniamentele existente determinate de vecinatăţi
fiind permise retrageri faţă de aliniament,stabilite prin documentatii
de urbanism specifice;
• in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea
egala cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
• fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate
din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m;
• pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o distanta
egala cu jumatate din inaltimea la coama a celei mai inalte dintre ele;
3.2. Accese
• conform RGU incintele cu utilizari ce presupun trafic intens vor avea
pe cat posibil accese de pe arterele mai putin circulate ori accese
grupate;
• se vor rezerva spatii pentru rezolvarea intersectiilor arterei ocolitoare
cu trama stradala ce urmeaza a fi modernizata;
3.3. Echipare tehnico-edilitară
• pentru toate constructiile noi se aplica prevederile RGU;
• nu se vor autoriza construcţii care nu au asigurate toate utilităţile
necesare funcţionării normale (apă curentă, canalizare, energie
electrică, încălzire).
• pentru zone studiate prin documentatii de urbanism conform
prevederilor rezultate din aceste studii;

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• conform RGU: pentru a fi construibila o parcela trebuie să aibă
lăţimea si suprafata in acord cu prevederile cap.III B punctul 1.
• in cazul utilizarii functionale a mai multor parcele pentru o noua
constructie se va mentine exprimarea in plan si in arhitectura
fatadelor a amprentei parcelarului anterior;
• Pentru locuintele/locuintele de vacanta situate in zone cu densitati
moderate si cu rezerve functionale pentru dotari turistice,parcela
minima va avea suprafata de 1000,0 mp;
• Regim de inaltime recomandat minim P+M,Maxim P+1;diferenta de
inaltime pe doua parcele alaturate nu va fi mai mare de un nivel;
• caracteristici arhitecturale, aspect exterior: construcţiile noi vor avea
un aspect în concordanţă cu specificul zonei, fiind recomandată
folosirea materialelor naturale, sisteme constructive traditionale ,
acoperiş tip şarpantă.
3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri
• pentru construcţiile noi se vor asigura obligatoriu parcaje şi garaje
suficiente (conform RGU anexa 5) în interiorul parcelei, se va urmări
ca spaţiile verzi amenajate să nu fie diminuate prin realizarea de noi
construcţii; împrejmuirile şi celelalte construcţii şi amenajări
paraarhitecturale vor fi de acelaşi nivel calitativ ca şi construcţiile
principale şi se vor supune aceluiaşi regim de autorizare;
• spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential
utilizator al programului ,conf.legislatiei in vigoare;
• se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public;
• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi
inierbate si plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp;
• spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu .

Cap.4 - Reglementari
• se vor respecta zonele de protectie - solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• pana la definitivarea si aprobarea hartilor de risc posibilitatea
autorizarii constructiilor in zonele cu potential de risc natural (terenuri
cu pante accentuate,terenuri inundabile) va avea in vedere
intocmirea de studii aprofundate geologice, hidrologice, de
inundabilitate,etc.

POT max –Li 35% CUT max –Li 0,6-0,9


Li-T 35% Li-T 0,6-0,9
Li-Lv-T 20% Li-Lv-T 0,20 -0,40
Lv-T 15% Lv-T 0,15
UTR 11- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
• situată pe valea "Stâna de Vale" în lungul pârâului Sebeş, delimitată
de Campingul - Stâna de Vale (UTR22) culmea vârfului Ciucaş
(UTR19), limita intravilanului spre nord, culoarul de protecţie al liniei
electrice, ce intersectează str.1 Mai (UTR12), traseul str.Mai şi
intersecţia aceşteia (cu str.Stâna de Vale (UTR6), rezervorul de apă,
limita intravilanului spre sud.

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zona ce are funcţiunea dominantă de petrecerea timpului liber,
turism şi agrement, cuprinde case,case de vacanţă, dotări turistice
(hotel-pensiune), camping;
• zona are un potenţial natural valoros şi se pretează pentru
dezvoltarea pe rezervele de teren existente a funcţiunilor turistice
complementare celor legate de potenţialul balnear al staţiunii care
pot integra si functiuni de locuire sau locuire de vacanta si, care să
asigure programe turistice pentru ocuparea timpului liber pe durata
celor patru anotimpuri(sport, plimbări în aer liber, jocuri, etc).
• zona situata partial in vecinatatea ariei naturale protejate ROSCI
0019 Calimani Gurghiu.
• Pentru zona in cauza se recomanda intocmirea de documentatii de
urbanism prin initiativa autoritatii locale in scopul stabilirii
posibilitatilor de dezvoltare si echipare in acord cu vecinatatea ariei
naturale protejate.

Cap.2 →Utilizare funcţională


2.1. Utilizări funcţionale permise
• subzonele Li -T  locuinţe cu dotari aferente de interes
public,functiuni complementare compatibile ,
rezerve functionale pentru turism,alte functiuni
cu potential de dezvoltare pentru
turism,amenajari de spatii verzi;
• Li-Lv-T  locuinţe si locuinte de vacanta situate in zone
cu densitati moderate ,rezerve functionale
pentru dotari turistice (vile sau
micropensiuni),alte functiuni complementare
asociate celor de turism si petrecere a
timpului liber,amenajari de spatii verzi;
• subzonele Lv-T  locuinte de vacanta,situate in zone cu
densitati moderate,rezerve functionale pentru
turism,amenajari de spatii verzi;
• subzonele T-Vn  rezerve functionale ptr.turism ,alte functiuni cu
potential de dezvoltare ptr.turism,amenajare
de spatii verzi.
• subzonele Vp  amenajari de spatii verzi ,zone verzi planatate,
amenajari de spatii publice;amenajari trasee
pietonale.
• subzonele Vn  spatii verzi naturale sau amenajate ,spatii
verzi pentru protectia versantilor sau a
cursurilor de apa si a zonelor umede.

2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări


funcţionale interzise
utilizări permise cu condiţii:
• subzona Lv ⇒ locuinţe de vacanţă şi amenajări sportive şi turistice
in functie de verificărea prin studii aprofundate
geotehnice/hidrologice a stabilităţii şi portanţei versantului, in
conditiile echiparii edilitare si a controlului scurgerii apelor pluviale.

utilizări functionale interzise:


• subzonele Vp şi Vn ⇒ orice altă utilizare cu excepţia celor
permise

2.3. Interdicţii temporare


• subzonele de extindere a functiunilor existente sau functiuni propuse
pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a
infrastructurii de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile
legii a studiilor de urbanism necesare;

2.4. Interdicţii permanente


• subzona TE-zona de protectie a infrastructurii tehnico-edilitare;
Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a
construcţiilor
3.1. Amplasare
• faţă de axul străzii Stâna de Vale, pentru construcţii noi se va asigura
o retragere a construcţiilor de minim 10,0 m;
• se vor respecta aliniamentele existente determinate de vecinatăţi
fiind permise retrageri faţă de aliniament,stabilite prin documentatii
de urbanism specifice;
• in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea
egala cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
• fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate
din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m;
• pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o distanta
egala cu jumatate din inaltimea la coama a celei mai inalte dintre ele;

3.2. Accese
• conform RGU incintele cu utilizari ce presupun trafic intens vor avea
pe cat posibil accese de pe arterele mai putin circulate ori accese
grupate;

• modernizarea profilului stradal pentru Stana de Vale va include


amenajarea de piste pentru biciclisti

3.3. Echipare tehnico-edilitară


• pentru toate constructiile noi se aplica prevederile RGU;
• nu se vor autoriza construcţii care nu au asigurate toate utilităţile
necesare funcţionării normale (apă curentă, canalizare, energie
electrică, încălzire).
• pentru zone studiate prin documentatii de urbanism, conform
prevederilor rezultate din aceste studii;

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• conform RGU: pentru a fi construibila o parcela trebuie să aibă
lăţimea si suprafata in acord cu prevederile cap.III B punctul 1.
• in cazul utilizarii functionale a mai multor parcele pentru o noua
constructie se va mentine exprimarea in plan si in arhitectura
fatadelor a amprentei parcelarului anterior;
• Pentru locuintele/locuintele de vacanta situate in zone cu densitati
moderate si cu rezerve functionale pentru dotari turistice,parcela
minima va avea suprafata de 1000,0 mp;
• Regim de inaltime recomandat minim P+M,Maxim P+1;diferenta de
inaltime pe doua parcele alaturate nu va fi mai mare de un nivel;
• caracteristici arhitecturale, aspect exterior: controlat,insprirat din
specificul construit al statiunii, zona fiind o prelungire a staţiunii
propriu zise, materiale de calitate, naturale, acoperiş şarpantă, nu se
admit improvizaţii ;

3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri


• pentru construcţiile noi se vor asigura obligatoriu parcaje şi garaje
suficiente (conform RGU anexa 5) în interiorul parcelei, se va urmări
ca spaţiile verzi amenajate să nu fie diminuate prin realizarea de noi
construcţii; împrejmuirile şi celelalte construcţii şi amenajări
paraarhitecturale vor fi de acelaşi nivel calitativ ca şi construcţiile
principale şi se vor supune aceluiaşi regim de autorizare;
• spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential
utilizator al programului ,conf.legislatiei in vigoare;
• se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public;
• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi
inierbate si plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp;
• spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu .

Cap.4 - Reglementari
• se vor respecta zonele de protectie - solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• pana la definitivarea si aprobarea hartilor de risc posibilitatea
autorizarii constructiilor in zonele cu potential de risc natural (terenuri
cu pante accentuate,terenuri inundabile) va avea in vedere
intocmirea de studii aprofundate geologice, hidrologice, de
inundabilitate,etc.
• in UTR-uri aflate in vecinatatea ariilor naturale protejate se aplica
reglementarile cap.II/A coroborate cu legislatia in vigoare;

POT max –Li 35% CUT max –Li 0,6-0,9


Li-T 35% Li-T 0,6-0,9
Li-Lv-T 20% Li-Lv-T 0,20 -0,40
T-Vn 15% T-Vn 0,15
UTR 12- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
• situată la intersecţia str.1 Mai cu str.Minei, delimitată de intravilan pe
latura nordică de culoarul de protecţie al liniei electrtice (UTR11) de
traseul străzii 1 Mai (UTR6).

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zonă cu funcţiunea dominantă de producţie agricolă ce poate fi
mentinuta , in condiţii specifice sau propusa pentru reconversie in
functiuni compatibile cu specificul zonei.

Cap.2 →Utilizare funcţională


2.1. Utilizări funcţionale permise
• subzona A  unitati de productie agro-industriala ,
nepoluante pentru zonele invecinate ,de
anvergura medie si mica,teren agricol in
intravilan,functiuni rezultate din reconversia
zonei compatibile cu specificul zonei.
• subzonele Li-Lv-T  locuinţe si locuinte de vacanta situate in zone
cu densitati moderate ,rezerve functionale
pentru dotari turistice (vile sau
micropensiuni),alte functiuni complementare
asociate celor de turism si petrecere a
timpului liber,amenajari de spatii verzi;
• subzonele Vn  spatii verzi naturale sau amenajate ,spatii
verzi pentru protectia versantilor sau a
cursurilor de apa si a zonelor umede.

2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări funcţionale


interzise

utilizări permise cu condiţii:

• reconversia zonei de productie agricola cu conditia implantarii de


functiuni compatibile cu specificul zonei;

utilizări functionale interzise:


• subzonele Vn ⇒ orice altă utilizare cu excepţia celor permise

2.3. Interdicţii temporare


• subzonele de extindere a functiunilor existente sau functiuni propuse
pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a
infrastructurii de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile
legii a studiilor de urbanism necesare;

2.4. Interdicţii permanente


• subzona TE-zona de protectie a infrastructurii tehnico-edilitare;

Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a


construcţiilor
3.1. Amplasare
• fata de axul str.1 Mai ,pentru constructii noi se va asigura o retragere
a constructiilor de min.10,0 m;
• se vor respecta aliniamentele existente determinate de vecinatăţi
fiind permise retrageri faţă de aliniament,stabilite prin documentatii
de urbanism specifice;
• in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea
egala cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
• fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate
din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m;
• pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o distanta
egala cu jumatate din inaltimea la coama a celei mai inalte dintre ele;

3.2. Accese

• conform RGU incintele cu utilizari ce presupun trafic intens vor avea


pe cat posibil accese de pe arterele mai putin circulate ori accese
grupate;

3.3. Echipare tehnico-edilitară


• pentru toate constructiile noi se aplica prevederile RGU;
• pentru zone studiate prin documentatii de urbanism conform
prevederilor rezultate din aceste studii;

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• conform RGU: pentru a fi construibila o parcela trebuie să aibă
lăţimea si suprafata in acord cu prevederile cap.III B punctul 1.
• in cazul utilizarii functionale a mai multor parcele pentru o noua
constructie se va mentine exprimarea in plan si in arhitectura
fatadelor a amprentei parcelarului anterior;
• Pentru locuintele/locuintele de vacanta situate in zone cu densitati
moderate si cu rezerve functionale pentru dotari turistice,parcela
minima va avea suprafata de 1000,0 mp;
• Regim de inaltime recomandat minim P+M,Maxim P+1;diferenta de
inaltime pe doua parcele alaturate nu va fi mai mare de un nivel;
• in subzona A pentru a fi construibila(reconvertibila) o parcela trebuie
sa aiba o latime minima de 25,0 m si o suprafata de min. 1000,0 mp;
• caracteristici arhitecturale, aspect exterior: se vor urmări cu
consecvenţă asigurarea unui aspect turistic-rustic, controlat inspirat
de arhitectura traditionala a statiunii cu materiale naturale (lemn,
piatră, ţiglă, şindrilă) excluzând materiale străine specificului zonei
(azbociment, betoane aparente etc) şi orice categorie de improvizaţii.

3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri


• pentru construcţiile noi se vor asigura obligatoriu parcaje şi garaje
suficiente (conform RGU anexa 5) în interiorul parcelei, se va urmări
ca spaţiile verzi amenajate să nu fie diminuate prin realizarea de noi
construcţii; împrejmuirile şi celelalte construcţii şi amenajări
paraarhitecturale vor fi de acelaşi nivel calitativ ca şi construcţiile
principale şi se vor supune aceluiaşi regim de autorizare;
• spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential
utilizator al programului ,conf.legislatiei in vigoare;
• se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public;
• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi
inierbate si plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp;
• spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu .

Cap.4 - Reglementari
• se vor respecta zonele de protectie - solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• pana la definitivarea si aprobarea hartilor de risc posibilitatea
autorizarii constructiilor in zonele cu potential de risc natural (terenuri
cu pante accentuate,terenuri inundabile) va avea in vedere
intocmirea de studii aprofundate geologice, hidrologice, de
inundabilitate,etc.

POT max –A 50% CUT max –A 1,0


Li-Lv-T 20% Li-Lv-T 0,20-0,40
UTR 13- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
• situată în partea de sud a localităţii, este delimitată de albia pârâului
Iuhod (UTR15), str.Praidului (UTR3), culoarul de protecţie al liniilor
electrice ce intersectează str.Mierlei, (UTR3), capetele parcelelor
construite de pe str. Mierlei şi str.1 Mai (UTR 6).

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zonă aferentă activităţilor de producţie industrială, şi activităţi conexe
cuprinde importante rezerve de teren pentru extindere a functiunilor
de productie si servicii,logistica,functiuni ale parcului tehnologic de
preferinţă pentru productii nepoluante cu inalta tehnologie , sedii şi
reprezentanţe firme, etc.
• pentru zona in cauza se recomanda intocmirea de studii de
urbanism,la initiativa autoritatii locale pentru investigarea potentialului
de dezvoltare si asigurarea coerentei si compatibilitatii functiunilor.

Cap.2 →Utilizare funcţională


2.1. Utilizări funcţionale permise
• subzone I  activitati economice cu caracter industrial sau
tehnologic,depozitare si servicii conexe
nepoluante de anvergura mare si
medie,activitati comerciale si de prestari
servicii de mare anvergura ,activitati de
depozitare;
• subzonele M  zone mixte continand institutii si servicii de
interes general,activitati economice mici si
mijlocii, prestari servicii,logistica , in conditiile
asigurarii compatibilitatii intre vecinatati si
aspectului coerent al zonei.
• subzonele Vp,Vpp  plantatii si perdele de protectie,spatii verzi
amenajate.
• subzonele Vn,Vp  spatii verzi amenajate pentru protectia
cursurilor de apa si a zonelor umede ,zone de
agrement ,amenajari pentru petrecerea
timpului liber.

2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări


funcţionale interzise
utilizări permise cu condiţii:
• subzona I ⇒ toate funcţiunile descrise mai sus,inclusiv locuinte de
serviciu cu condiţia asigurării protecţiei fata de vecinatati ce contin
zone cu alte functiuni sau zone naturale;
utilizări functionale interzise:
• subzona Vn,Vp ⇒ orice altă utilizare cu excepţia celor permise
2.3. Interdicţii temporare
• subzonele de extindere a functiunilor existente sau functiuni propuse
pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a
infrastructurii de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile
legii a studiilor de urbanism necesare;
2.4. Interdicţii permanente
• subzona TE-zona de protectie a infrastructurii tehnico-edilitare;

Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a


construcţiilor
3.1. Amplasare
• se vor respecta aliniamentele existente determinate de vecinatati
fiind permise retrageri fata de aliniament stabilite prin documentatii
de urbanism specifice;
• pentru subzonele I - conform tehnologiei specifice; faţă de axul
străzilor Mierlei şi Nouă se va respecta o retragere a construcţiilor de
minim 10,0 m;
• in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea
egala cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
• fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate
din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m;
• pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o
distanta egala cu jumatate din inaltimea la coama a celei mai inalte
dintre ele;
3.2. Accese
• conform RGU incintele cu utilizari ce presupun trafic intens vor avea
pe cat posibil accese de pe arterele mai putin circulate ori accese
grupate;
3.3. Echipare tehnico-edilitară
• pentru toate construcţiile noi se aplică prevederile RGU ;
• pentru zone studiate prin documentatii de urbanism conform
prevederilor rezultate din aceste studii;

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• conform RGU - pentru a fi construibilă o parcelă trebuie să aibă
lăţimea şi suprafaţa in acord cu prevederile Cap.III B,punctul 1.
• in cazul utilizarii functionale a mai multor parcele pentru o noua
constructie se va mentine exprimarea in plan si in arhitectura
fatadelor a amprentei parcelarului anterior;
• regim de înălţime recomandat minim P+M, max P+2 : diferenţa de
înălţime pe două parcele alăturate nu va fi mai mare de un nivel.
• In cazul constructiilor publice dispuse izolat terenul minim este de
1000,0 mp cu front la strada de min.25 m.

Pentru celelalte categorii de functiuni parcela minima recomandabila
este de 500,0 mp cu un front la strada de min.18 m in cazul
constructiilor cuplate la un calcan sau izolate.
• in subzona I/M pentru a fi construibila o parcela trebuie sa aiba o
latime de min. 25,0 m si o suprafata de min. 1000,0 mp;
• aspectul arhitectural al clădirilor spre arterele de acces, va fi de ţinută
cu materiale şi detalii de calitate, volumetrii adecvate, nu se vor
autoriza construcţii provizorii;

3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri


• pentru construcţiile noi se vor asigura obligatoriu parcaje şi garaje
suficiente (conform RGU anexa 5) în interiorul parcelei, se va urmări
ca spaţiile verzi amenajate să nu fie diminuate prin realizarea de noi
construcţii; împrejmuirile şi celelalte construcţii şi amenajări
paraarhitecturale vor fi de acelaşi nivel calitativ ca şi construcţiile
principale şi se vor supune aceluiaşi regim de autorizare;
• spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential
utilizator al programului ,conf.legislatiei in vigoare;
• se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public;
• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi
inierbate si plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp;
• spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu.
Cap.4 - Reglementari
• se vor respecta zonele de protectie - solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• pana la definitivarea si aprobarea hartilor de risc posibilitatea
autorizarii constructiilor in zonele cu potential de risc natural ( terenuri
inundabile) va avea in vedere intocmirea de studii aprofundate
geologice, hidrologice, de inundabilitate,etc.

POT max –I 50% CUT max –I 1,0


M 50% M 1,2
UTR 14- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
• situată la extremitatea sud-estică a localităţii, este delimitată de
str.Praidului (UTR15) albia R.Tarnava Mica si a pârâului Iuhod
(UTR16), (UTR13) limita intravilanului

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zonă industrială majoră a localităţii, cuprinzând importante unităţi
productive precum şi activităţi anexe (transport CF); cuprinde şi
rezerve de teren pentru extindere a parcului industrial/tehnologic.
• eficienţa utilizării terenurilor şi a construcţiilor existente poate fi
îmbunătăţită prin modernizari sau reconversii , urmarindu-se in timp
reducerea influenţe negative supra zonelor adiacente (ca poluare şi
aspect urban).
• Zona situata partial in vecinatatea ariei naturale protejate ROSCI
0028 Dealurile Tarnavei si Valea Nirajului

Cap.2 →Utilizare funcţională


2.1. Utilizări funcţionale permise
• subzone I  activitati economice cu caracter industrial sau
tehnologic,depozitare si servicii conexe
nepoluante de anvergura mare si
medie,activitati comerciale si de prestari
servicii de mare anvergura ,activitati de
depozitare;
• subzonele Cf  constructii si amenajari specifice circulatiei
feroviare.
• subzonele Vp,Vpp  plantatii si perdele de protectie,spatii verzi
amenajate.
• subzonele Vn  spatii verzi amenajate pentru protectia
versantilor ,a cursurilor de apa si a zonelor
umede ,zone de agrement ,amenajari pentru
petrecerea timpului liber.

2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări


funcţionale interzise

utilizări permise cu condiţii:

• subzona I ⇒ toate funcţiunile descrise mai sus,inclusiv locuinte de


serviciu cu condiţia asigurării protecţiei fata de vecinatati ce contin
zone cu alte functiuni sau zone naturale;
utilizări functionale interzise:
• subzona Vn,Vp ⇒ orice altă utilizare cu excepţia celor permise
• subzona Cf ⇒ orice functiune incompatibila cu specificul
functional al zonei

2.3. Interdicţii temporare


• subzonele de extindere a functiunilor existente sau functiuni propuse
pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a
infrastructurii de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile
legii a studiilor de urbanism necesare;

2.4. Interdicţii permanente


• subzona Cr,TE-zona de protectie pentru infrastructura de acces si
echipamente tehnico-edilitare;

Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a


construcţiilor
3.1. Amplasare
• se vor respecta aliniamentele existente determinate de vecinatati
fiind permise retrageri fata de aliniament stabilite prin documentatii
de urbanism specifice;
• pentru subzonele I - conform tehnologiei specifice; faţă de axul
str.Praidului se va respecta pentru constructiile noi o retragere a
construcţiilor de minim 15,0 m;
• in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea
egala cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
• fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate
din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m;
• pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o
distanta egala cu jumatate din inaltimea la coama a celei mai inalte
dintre ele;
3.2. Accese

• conform RGU incintele cu utilizari ce presupun trafic intens vor avea


pe cat posibil accese de pe arterele mai putin circulate ori accese
grupate;
3.3. Echipare tehnico-edilitară
• pentru toate construcţiile noi se aplică prevederile RGU ;
• pentru zone studiate prin documentatii de urbanism conform
prevederilor rezultate din aceste studii;

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• conform RGU - pentru a fi construibilă o parcelă trebuie să aibă
lăţimea şi suprafaţa in acord cu prevederile Cap.III B,punctul 1.

in cazul utilizarii functionale a mai multor parcele pentru o noua
constructie se va mentine exprimarea in plan si in arhitectura
fatadelor a amprentei parcelarului anterior;
• regim de înălţime recomandat minim P+M, max P+2 : diferenţa de
înălţime pe două parcele alăturate nu va fi mai mare de un nivel.
• in subzona I pentru a fi construibila o parcela trebuie sa aiba o
latime de min. 25,0 m si o suprafata de min. 1000,0 mp;
• aspectul arhitectural al clădirilor spre arterele de acces, va fi de ţinută
cu materiale şi detalii de calitate, volumetrii adecvate, nu se vor
autoriza construcţii provizorii;

3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri


• pentru construcţiile noi se vor asigura obligatoriu parcaje şi garaje
suficiente (conform RGU anexa 5) în interiorul parcelei, se va urmări
ca spaţiile verzi amenajate să nu fie diminuate prin realizarea de noi
construcţii; împrejmuirile şi celelalte construcţii şi amenajări
paraarhitecturale vor fi de acelaşi nivel calitativ ca şi construcţiile
principale şi se vor supune aceluiaşi regim de autorizare;
• spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential
utilizator al programului ,conf.legislatiei in vigoare;
• se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public;
• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi
inierbate si plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp;
• spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu.

Cap.4 - Reglementari
• se vor respecta zonele de protectie - solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• pana la definitivarea si aprobarea hartilor de risc posibilitatea
autorizarii constructiilor in zonele cu potential de risc natural (terenuri
cu pante accentuate, terenuri inundabile) va avea in vedere
intocmirea de studii aprofundate geologice, hidrologice, de
inundabilitate,etc.

POT max –I 50% CUT max –I 1,0


UTR 15- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
• situată la extremitatea sud-estică a localităţii, este delimitată de
str.Praidului (UTR14) de albia pârâului Iuhod (UTR13), de limita
intravilanului.

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zona se poate caracteriza ca fiind preponderent neconstruită,
cuprinde subzone ocupate cu funcţiunea de locuire, fosta platforma
de depozitare a gunoiului neutilizata in prezent ce necesita stabilirea
zonei de protectie si masuri pentru restabilirea echilibrului ecologic şi
este destinată în general extinderii funcţiunilor existente (locuire) si a
functiunilor complementare acesteia, cu caracter nepoluant, dotari
comerciale şi de prestări servicii.
• zona situata partial in vecinatatea ariei naturale protejate ROSPA
0028 –Dealurile Tarnavelor si Valea Nirajului.

Cap.2 →Utilizare funcţională


2.1. Utilizări funcţionale permise
• subzone Li  locuinţe individuale, posibile implantari de
locuinte sociale, dotări si echipamente
aferente,activitati de servicii si microproductie
integrabile zonelor de locuit,amenajari de spatii
publice si spatii verzi;
• subzonele M  zone mixte continand institutii si servicii de
interes general,activitati de productie mici ,
nepoluante.
• subzonele Vp,  zone verzi amenajate,perdele de
Vn protectie;zone verzi naturale amenajabile
pentru petrecerea timpului liber,spatii verzi
pentru protectia versantilor,a cursurilor de
apa si a zonelor umede;

2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări funcţionale


interzise

utilizări permise cu condiţii:


• subzona Gc ⇒amenajarea zonelor de protectie ale fostei platforme
de depozitare gunoi cu condiţia realizării de lucrări de ecologizare
având ca scop eliminarea integrală a poluării de orice categorie,
confirmată de analizele de laborator
utilizări functionale interzise:
• subzonele Vp,Vn ⇒ orice altă utilizare cu excepţia celor permise
2.3. Interdicţii temporare
• subzonele de extindere a functiunilor existente sau functiuni propuse
pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a
infrastructurii de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile
legii a studiilor de urbanism necesare;
2.4. Interdicţii permanente
• subzona Cr-zona de protectie a infrastructurii rutiere si tehnico-
edilitare;
Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor
3.1. Amplasarea constructiilor
• se vor respecta aliniamentele existente determinate de vencinităţi fiind
permise retrageri faţă de aliniament,stabilite prin documentatii de
urbanism specifice;
• fata de axul strazii Praidului (DN13A) se va respecta prin retragere de la
aliniament culoarul de protectie pentru artera de tranzit (drum national).
• fata de axul strazii Minei se va respecta o retragere a constructiilor noi
de minimum 10,0 m.
• in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea egala
cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
• fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate din
inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m;
• pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o distanta
egala cu jumatate din inaltimea la coama a celei mai inalte dintre ele;
3.2. Accese
• conform RGU; incintele cu utilizări ce presupun trafic intens, vor avea
pe cât posibil accese de pe arterele mai puţin circulate, ori accese
grupate din drumuri de descarcare paralele cu accesul principal.

3.3. Echipare tehnico-edilitară


• pentru construcţiile noi se aplică prevederile RGU;
• nu se vor autoriza construcţii care nu au asigurate toate utilităţile
necesare funcţionării normale (apă curentă, canalizare, energie
electrică, încălzire).
3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor
• conform RGU: pentru a fi construibila o parcela trebuie să aibă
lăţimea si suprafata in acord cu prevederile cap.III B punctul 1.
• regim de înălţime: recomandat minim, P+M maxim P+3; diferenţa
de înălţime între două construcţii alăturate (pe parcele diferite) nu va
fi mai mare de două nivele .Pentru alte prevederi se vor intocmi
documentatii specifice pentru sustinerea solutiei propuse;
• in cazul utilizarii functionale a mai multor parcele pentru o noua
constructie se va mentine exprimarea in plan si in arhitectura
fatadelor a amprentei parcelarului anterior.
• In cazul constructiilor publice dispuse izolat terenul minim este de
1000 mp cu front la strada de min.25 m.
• caracteristici arhitecturale, aspect exterior: pentru subzona aferentă
str.Praidului (DN13A), arhitectura reprezentativă, cu un limbaj
expresiv ce anunţă pe traseul DN13A, existenţa unei localităţi
turistice în vecinătate;
3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri
• pentru construcţiile noi se vor asigura obligatoriu parcaje şi garaje
suficiente (conform RGU anexa 5) în interiorul parcelei;se va urmări
ca spaţiile verzi amenajate să nu fie diminuate prin realizarea de noi
construcţii; împrejmuirile şi celelalte construcţii şi amenajări
paraarhitecturale vor fi de acelaşi nivel calitativ ca şi construcţiile
principale şi se vor supune aceluiaşi regim de autorizare;
• spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential
utilizator al programului ,conf.legislatiei in vigoare;
• se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public;
• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi
inierbate si plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp;
• spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu .
• se instituie zona de protectie sanitara conform legislatiei in vigoare in
zona fostei platforme de depozitare deseuri pana la restabilirea
echilibrului ecologic al zonei.
Cap.4 → Reglementări
• se vor respecta zonele de protectie solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• pana la definitivarea si aprobarea hartilor de risc posibilitatea
autorizarii constructiilor in zonele cu potential de risc natural (terenuri
cu pante accentuate,terenuri inundabile) va avea in vedere
intocmirea de studii aprofundate geologice, hidrologice, de
inundabilitate,etc.
• in UTR-uri aflate in vecinatatea ariilor naturale protejate se aplica
reglementarile cap.A coroborate cu legislatia in vigoare;
• se instituie zonă de protecţie sanitară conform legislaţiei în vigoare,
în zona platformei de depozitare deşeuri, pentru care se vor solicita
avizele specifice

POT max-Li 35% CUT max -Li 0,6-0,9


M 50% M 1,2
UTR 16- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
• situată pe limita estică a intravilanului, este delimitată de albia
pârâului Iuhod (UTR14), limita intravilanului traseul căii ferate
(UTR17), str. Praidului (UTR4) culoarul de protecţie a liniilor electrice
(UTR3) capătul parcelelor de pe str.Praidului (UTR3)

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zonă partial destructurata, conţine subzone ce adăpostesc funcţiuni
de producţie cu potential de modernizare sau reconversie la cele
două extremităţi (NE şi SV) şi terenuri cu potenţial de dezvoltare în
zona mediană

Cap.2 →Utilizare funcţională


2.1. Utilizări funcţionale permise
• subzone I  activitati de productie,depozitare si servicii
conexe nepoluante de anvergura mare si
medie,activitati comerciale si de prestari
servicii de mare anvergura ,activitati de
depozitare;

• subzona M  zone mixte continand institutii si servicii de


interes general,activitati economice mici si
mijlocii , nepoluante,obtinute prin reconversie.

• subzone Li-Lv  locuinţe si locuinte de vacanta situate pe


versanti slab construiti in conditii de densitate
foarte redusa si in conditii de stabilizare si
echipare tehnica a intregului versant;
• subzonele Cf  constructii si amenajari specifice circulatiei
feroviare.
• subzonele Vp,Vpp  plantatii si perdele de protectie,spatii verzi
amenajate.
• subzonele Vn  spatii verzi amenajate pentru protectia
versantilor ,a cursurilor de apa si a zonelor
umede ,zone de agrement ,amenajari pentru
petrecerea timpului liber.

2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări


funcţionale interzise

utilizări permise cu condiţii:


• subzona I ⇒ toate funcţiunile descrise mai sus,inclusiv locuinte de
serviciu cu condiţia asigurării protecţiei fata de vecinatati ce contin
zone cu alte functiuni sau zone naturale;

utilizări functionale interzise:


• subzona Vn,Vp ⇒ orice altă utilizare cu excepţia celor permise
• subzona Cf ⇒ orice functiune incompatibila cu specificul
functional al zonei
2.3. Interdicţii temporare
• subzonele de extindere a functiunilor existente sau functiuni propuse
pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a
infrastructurii de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile
legii a studiilor de urbanism necesare;
2.4. Interdicţii permanente
• subzona Cr,TE-zona de protectie pentru infrastructura de acces si
echipamente tehnico-edilitare;
Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a
construcţiilor
3.1. Amplasare
• se vor respecta aliniamentele existente determinate de vecinatati
fiind permise retrageri fata de aliniament stabilite prin documentatii
de urbanism specifice;
• pentru subzonele I - conform tehnologiei specifice; faţă de axul
str.Praidului se va respecta pentru constructiile noi o retragere a
construcţiilor de la aliniament egala cu culoarul de protectie pentru
artera de tranzit (drum national);
• in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea
egala cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
• fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate
din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m;
• pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o
distanta egala cu jumatate din inaltimea la coama a celei mai inalte
dintre ele;
3.2. Accese


conform RGU incintele cu utilizari ce presupun trafic intens vor avea
pe cat posibil accese de pe arterele mai putin circulate ori accese
grupate;
3.3. Echipare tehnico-edilitară
• pentru toate construcţiile noi se aplică prevederile RGU ;
• pentru zone studiate prin documentatii de urbanism conform
prevederilor rezultate din aceste studii;

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• conform RGU - pentru a fi construibilă o parcelă trebuie să aibă
lăţimea şi suprafaţa in acord cu prevederile Cap.III B,punctul 1.
•in cazul utilizarii functionale a mai multor parcele pentru o noua
constructie se va mentine exprimarea in plan si in arhitectura
fatadelor a amprentei parcelarului anterior;
• regim de înălţime recomandat minim P+M, max P+2 : diferenţa de
înălţime pe două parcele alăturate nu va fi mai mare de un nivel.
• in subzona I pentru a fi construibila o parcela trebuie sa aiba o
latime de min. 25,0 m si o suprafata de min. 1000,0 mp;
• Pentru locuinte/locuinte de vacanta situate pe versanti slab construiti
parcela minima va avea suprafata de 1000,0 mp si inaltimea max.
va fi P+M.
• aspectul arhitectural al clădirilor spre arterele de acces, va fi de ţinută
cu materiale şi detalii de calitate, volumetrii adecvate, nu se vor
autoriza construcţii provizorii;
3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri
• pentru construcţiile noi se vor asigura obligatoriu parcaje şi garaje
suficiente (conform RGU anexa 5) în interiorul parcelei, se va urmări
ca spaţiile verzi amenajate să nu fie diminuate prin realizarea de noi
construcţii; împrejmuirile şi celelalte construcţii şi amenajări
paraarhitecturale vor fi de acelaşi nivel calitativ ca şi construcţiile
principale şi se vor supune aceluiaşi regim de autorizare;
• spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential
utilizator al programului ,conf.legislatiei in vigoare;
• se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public;
• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi
inierbate si plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp;
• spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu.
Cap.4 - Reglementari
• se vor respecta zonele de protectie - solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• pana la definitivarea si aprobarea hartilor de risc posibilitatea
autorizarii constructiilor in zonele cu potential de risc natural (terenuri
cu pante accentuate, terenuri inundabile) va avea in vedere
intocmirea de studii aprofundate geologice, hidrologice, de
inundabilitate,etc.
• se instituie zona de protectie sanitara a statiei de
epurare,cf.legislatiei in vigoare,pentru care se vor solicita avizele
specifice.
POT max –I 50% CUT max –I 1,0
Li-Lv 15% Li-Lv 0,15
M 50% M 1,2
UTR 17- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
• situată la extremitatea estică a localităţii, este delimitată de albia
pârâului Sovata (UTR16), limita intravilanului în lungul râului Târnava
Mică, calea ferată (UTR16)

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• funcţiunea zonei este cea de gospodărie comunală, întrucât
adăposteşte staţia de epurare a oraşului

Cap.2 →Utilizare funcţională

2.1. Utilizări funcţionale permise


• zona GC ⇒activităţi de gospodărie comunală, îmbunătăţiri
funcţionale aduse staţiei de epurare,e xtinderi,
modernizări,amenajarea zonei de protectie prin plantatii si zone verzi.

2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări


funcţionale interzise

utilizări permise cu condiţii:

utilizarea terenurilor adiacente situate in zona de protectie conform


legislatiei in vigoare si conform avizului de functionare emis de Agentia
de Mediu.
• utilizarea zonelor de protectie ca teren agricol in intravilan cu conditia
evitarii poluarii aerului si contaminarii.

utilizări functionale interzise:


• orice alte utilizări în afara celor menţionate mai sus

2.3. Interdicţii temporare

• subzona GC ⇒ până la actualizarea si definitivarea şi studiilor privind


extinderea şi modernizarea staţiei de epurare si emiterea de avize
care sa reglementeze tipul de restrictie induse in zona de protectie.

2.4. Interdicţii permanente


• subzonele TE ⇒ culoare de protecţie pentru echipamente tehnico-
edilitare
Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a
construcţiilor
3.1. Amplasare
• subzona GC ⇒ conform normativelor şi prescripţiilor specifice

3.2. Accese − fără obiect

3.3. Echipare tehnico-edilitară


• fără obiect

3.3. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• conform normativelor şi prescripţiilor specifice

3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri


• zone verzi pentru protecţie, împrejmuire pentru protecţie si siguranta

Cap.4 → Reglementări
• se instituie zonă de protecţie sanitară conform legislaţiei în vigoare în
zona staţiei de epurare, pentru care se vor solicita avizele conform
normelor şi prescripţiilor specifice

POT max GC –conform prescriptii tehnice specifice


CUT max –fara obiect
UTR 18- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
• situată la extremitatea vestică a staţiunii, în imediata vecinătate a
zonei centrale, este delimitată de albia pârâului Sovata (UTR1),
str Trandafirilor, str.Izvorului, limita pădurii de pe Culmea lui Varga
(limita intravilan) linia de cea mai mare pantă ce taie curba principală
a străzii Vulturilor (UTR19) şi porţiunea din str.Vulturilor, linia de cea
mai mare pantă ce coboară al vest de fosta autogară (UTR21) limita
pădurii la nord de str.Trandafirilor (UTR25), limita loturilor de pe
str.Eminescu şi traseul acesteia până la pârâul Sovata (UTR5)

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zona are funcţiunea dominantă de locuire individuală densitate
medie, echipare bună, potenţial ridicat pentru dezvoltarea turismului
complementar staţiunii la nivel de vile - pensiune.

Cap.2 →Utilizare funcţională


2.1. Utilizări funcţionale permise
• subzone T- IsD  dotari ,institutii si echipamente de interes
public,locuinte individuale si colective,
modificarea ,modernizarea,extinderea celor
existente cu respectarea coerentei zonei.;
• subzone Li  locuinţe individuale, dotări si echipamente
aferente,activitati de servicii si microproductie
integrabile zonelor de locuit,amenajari de spatii
publice si spatii verzi;
• subzone Li-T  locuinţe individuale,vile cu rezerve functionale
turistice (pensiuni), dotări si echipamente
aferente,activitati de servicii si microproductie
integrabile zonelor de locuit,amenajari de spatii
publice si spatii verzi;
• subzone I  unitati de productie de anvergura
mica,reconvertibile in functiuni compatibile cu
specificul zonei;
• subzone Vn  spaţii verzi naturale sau amenajate,spatii verzi
pentru protectia versantilor sau a cursurilor de
apa si a zonelor umede;
• subzone Vpp  zone verzi,plantaţii si perdele de protecţie;

2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări funcţionale


interzise

utilizări permise cu condiţii:


• subzone IsD : interventii asupra fondului de cladiri existent in sensul
de extindere,modificare,supraetajare cu scopul imbunatatirii
nucleelor de functiuni cu potential de centralitate;

utilizări functionale interzise:


• subzone T-IsD,Li-T : activităţi productive de anvergură medie şi
mare, depozitare, activităţi a căror poluare depăşeşte limitele
parcelei, orice activitate producătoare de noxe sau cu influenţă
negativă asupra funcţiunilor constituite existente;
• subzone Vn,Vpp : orice utilizare în fara celor permise.

2.3. Interdicţii temporare


• Subzonele de extindere ale functiunilor existente sau functiuni
propuse pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a
infrastructurii de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile
legii a studiilor de urbanism necesare;

2.4. Interdicţii permanente


• subzona TE-zona de protectie a infrastructurii tehnico-edilitare;
• se vor respecta zonele de interdictie rezultate din efectuarea de
studii aprofundate privind zonele cu potential de risc natural(zona
muntelui de sare,zonele cu pante excesive pe formatiuni vulcanice)
şi ale cursurilor de apa,pentru a putea fi transformate in coridoare
verzi.

Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor


3.1. Amplasarea constructiilor
• se vor respecta aliniamentele existente determinate de vencinităţi
fiind permise retrageri faţă de aliniament,stabilite prin documentatii
de urbanism specifice;
• in cazul regimului de construire continuu preexistent,cladirile se vor
alipi de calcanele cladirilor invecinate dispuse pe limitele laterale ale
parcelelor pana la o distanta de max.15,0 m;pe latura posterioara
cladirile se vor retrage la o distanta de cel putin jumatate din
inaltimea cladirii masurata la cornisa,dar nu mai putin de 5,0 m;
in cazul altor regimuri de construire se aplica urmatoarele prevederi:
• in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea
egala cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
• fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate
din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m;
• pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o distanta
egala cu jumatate din inaltimea la coama a celei mai inalte dintre ele;
• se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta e si limita
care separa orice alta parcela de o parcela rezervata functiunilor
publice,retragerea trebuie sa fie jumatate din inaltimea la cornisa a
cladirii ,dar nu mai putin de 4,5 m.
3.2. Accese
− conform RGU; incintele cu utilizări ce presupun trafic mai intens, vor
avea pe cât posibil accese de pe arterele mai puţin circulate, ori accese
grupate din drumuri de descarcare paralele cu accesul principal.

3.3. Echipare tehnico-edilitară


• pentru toate construcţiile noi se aplică prevederile RGU;
• nu se vor autoriza construcţii care nu au asigurate toate utilităţile
necesare funcţionării normale (apă curentă, canalizare, energie
electrică, încălzire)
• pentru intervenţii asupra fondului construit existent se va urmări
acolo unde este cazul separarea racordului menajer de racordul
pluvial;

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• conform RGU: pentru a fi construibila o parcela trebuie să aibă
lăţimea si suprafata in acord cu procedurile cap.III B punctul 1.
• regim de înălţime: recomandat minim, P+M maxim P+2; diferenţa
de înălţime între două construcţii alăturate (pe parcele diferite) nu va
fi mai mare de două nivele .Pentru alte prevederi se vor intocmi
documentatii specifice pentru sustinerea solutiei propuse;
• in cazul utilizarii functionale a mai multor parcele pentru o noua
constructie se va mentine exprimarea in plan si in arhitectura
fatadelor a amprentei parcelarului anterior.
• In cazul constructiilor publice dispuse izolat terenul minim este de
1000 mp cu front la strada de min.25 m.

• caracteristici arhitecturale, aspect exterior: se va asigura un aspect


urban rustic, compatibil cu caracterul zonei (zonă de anvelopa a
staţiunii turistice, balneoclimatice cu areal deal-munte si traditie de
arhitectura decorativa in lemn, se va în vedere şi tradiţia expresivă şi
constructivă a zonei dat fiind caracterul de spatiu pregatitor in raport
cu statiunea .
• Se vor promova materiale naturale (lemn,piatra,tigla ceramica)si
detalii inspirate din traditia locala.

3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri


• pentru construcţiile noi se vor asigura obligatoriu parcaje şi garaje
suficiente (conform RGU anexa 5) în interiorul parcelei, se va urmări
ca spaţiile verzi amenajate să nu fie diminuate prin realizarea de noi
construcţii; împrejmuirile şi celelalte construcţii şi amenajări
paraarhitecturale vor fi de acelaşi nivel calitativ ca şi construcţiile
principale şi se vor supune aceluiaşi regim de autorizare;
• spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential
utilizator al programului ,conf.legislatiei in vigoare;
• se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public;
• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi
inierbate si plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp.
• spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu.

Cap.4 - Reglementari
• se vor respecta zonele de protectie - solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• Pentru subzonele cu potential de risc natural daca prin studiile
aprobate nu s-au stabilit zonele de excludere se vor intocmi studii
aprofundate geotehnice /hidrotehnice in scopul stabilirii conditiilor de
construibilitate.

POT max-T-IsD 50% CUT max –T-IsD 1,5


Li 35% Li 0,6-0,9
Li-T 35% Li-T 0,6-0,9
I 50% I 1,0
UTR 19- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
• situată la extremitatea estică a staţiunii, delimitată de limita
intravilanului pe latura sudică de partea de creastă a culmii lui Varga
(UTR11) până la str.Trandafirilor, de traseul str.Trandafirilor (UTR21)
str. Vulturilor şi limita de nord a loturilor de pe această stradă până la
intersecţia cu str.Izvorului (UTR18)

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zonă destinată activităţilor de turism şi agrement, cuprinzând
construcţii şi amenajări aferente, dar şi terenuri libere, profilul
principal funcţional fiind constituit din vilele destinate turismului
colectiv; starea clădirilor bună sau mediocră.
• zona cuprinde terenuri construite precum si terenuri pe care se pot
amplasa alte dotari si functiuni destinate dezvoltarii turismului prin
restructurare intensiva pe parcele cu densitate redusa ,prin
reconversie sau prin modernizare si ridicarea nivelului categoriei
turistice.

Cap.2 →Utilizare funcţională


2.1. Utilizări funcţionale permise
• subzone T,T+Vn  constructii si amenajari pentru turism si
agrement pentru petrecerea timpului
liber,inclusiv dotari aferente,plantatii,amenajari
de spatii verzi,trasee turistice.
• subzone Li-T  locuinte si dotari aferente ,vile cu rezerve
functionale turistice.
• subzona GC  zona cu functiune de gospodarie comunala;
• subzone Vpp,Vn  spaţii verzi amenajate , plantatii de
aliniament,zone verzi de protectie a
versantilor ,zone verzi pentru protectia
cursurilor de apa si zone umede

2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări


funcţionale interzise

utilizări permise cu condiţii:


• subzone T-Vn :- interventii asupra fondului construit existent in
scopul extinderii ,modernizarii cu conditia asigurarii coerentei imaginii
urbane si prezervarii specificului natural al zonei.
 trasee pietonale si spatii verzi amenajate natural in
conditiile obtinerii avizelor necesare;
utilizări functionale interzise:
• orice alta utilizare cu exceptia celor permise sau permise cu conditii;

2.3. Interdicţii temporare


• subzonele de extindere a functiunilor existente sau functiuni propuse
pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a
infrastructurii de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile
legii a studiilor de urbanism necesare;

2.4. Interdicţii permanente


• subzona TE-zona de protectie a infrastructurii tehnico-edilitare;
• se vor respecta zonele de interdictie rezultate din definitivarea
studiilor privind zonele cu potential de risc natural( zonele cu pante
excesive pe formatiuni vulcanice) şi ale cursurilor de apa,pentru a
putea fi transformate in coridoare verzi.

Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor

3.1. Amplasarea constructiilor


• se vor respecta aliniamentele existente determinate de vencinităţi
fiind permise retrageri faţă de aliniament,stabilite prin documentatii
de urbanism specifice;
• in cazul regimului de construire continuu preexistent,cladirile se vor
alipi de calcanele cladirilor invecinate dispuse pe limitele laterale ale
parcelelor pana la o distanta de max.15,0 m;pe latura posterioara
cladirile se vor retrage la o distanta de cel putin jumatate din
inaltimea cladirii masurata la cornisa,dar nu mai putin de 5,0 m;

in cazul altor regimuri de construire se aplica urmatoarele prevederi:


• in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea
egala cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
• fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate
din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m;
• pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o distanta
egala cu jumatate din inaltimea la coama a celei mai inalte dintre ele;
• se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta e si limita
care separa orice alta parcela de o parcela rezervata functiunilor
publice,retragerea trebuie sa fie jumatate din inaltimea la cornisa a
cladirii ,dar nu mai putin de 4,5 m.
3.2. Accese − conform RGU; incintele cu utilizări ce presupun trafic
intens, vor avea pe cât posibil accese de pe arterele mai puţin circulate,
ori accese grupate din drumuri de descarcare paralele cu accesul
principal.
• este obligatorie asigurarea in spatiile publice a persoanelor cu
dificultati de deplasare;
• se vor amenaja cu prioritate trasee de circulatie alternativa;
3.3. Echipare tehnico-edilitară
• pentru toate construcţiile noi se aplica prevederile RGU;
• nu se vor autoriza construcţii care nu au asigurate toate utilităţile
necesare funcţionării normale (apă curentă, canalizare, energie
electrică, încălzire).
• pentru intervenţii asupra fondului construit existent se va urmări
acolo unde este cazul separarea racordului menajer de racordul
pluvial.

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• conform RGU: pentru a fi construibila o parcela trebuie să aibă
lăţimea si suprafata in acord cu prevederile cap.III B punctul 1.
• regim de înălţime: recomandat minim, P+M maxim P+2; diferenţa
de înălţime între două construcţii alăturate (pe parcele diferite) nu va
fi mai mare de două nivele .Pentru alte prevederi se vor intocmi
documentatii specifice pentru sustinerea solutiei propuse;
• in cazul utilizarii functionale a mai multor parcele pentru o noua
constructie se va mentine exprimarea in plan si in arhitectura
fatadelor a amprentei parcelarului anterior.
• In cazul constructiilor publice dispuse izolat terenul minim este de
1000 mp cu front la strada de min.25 m.
• caracteristici arhitecturale, aspect exterior:interventiile la cladirile
existente sau propuse necesita un studiu de specialitate in scopul
inscrierii acestora in caracteristicile cladirilor din proximitate cu
valoare istorica sau ambientala pentru volumetrie,arhitectura a
fatadelor,materiale si tehnici de constructie,afisaj; la clădiri
noi,extinderi sau modernizari ale fondului construit existent se va
urmări înscrierea în contextul urbanistic existent, tradiţional balneo-
turistic, ca volumetrie, materiale de construcţie, evitând rezolvările
străine de zonă, dar asigurând aspectul urban de calitate înaltă astfel
incat in spatiul analizat sa se constituie treptat o zona a „Rezervatiei
de arhitectura pentru turism”
• Pentru constructii si spatiile publice se recomanda promovarea
solutiilor rezultate din concursuri de de arhitectura.

3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri


• pentru construcţiile noi se vor asigura obligatoriu parcaje şi garaje
suficiente (conform RGU anexa 5) în interiorul parcelei;se va urmări
ca spaţiile verzi amenajate să nu fie diminuate prin realizarea de noi
construcţii; împrejmuirile şi celelalte construcţii şi amenajări
paraarhitecturale vor fi de acelaşi nivel calitativ ca şi construcţiile
principale şi se vor supune aceluiaşi regim de autorizare;
• spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential
utilizator al programului ,conf.legislatiei in vigoare;
• se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public;
• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi
inierbate si plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp;
• spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu .

Cap.4 - Reglementari
• se vor respecta zonele de protectie - solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• in subzona cu arie de protectie pentru monumente istorice sau situri
arheologice se aplica reglementarile cap.F coroborate cu legislatia in
vigoare.
• Pentru subzonele cu potential de risc natural se vor intocmi studii
aprofundate geotehnice /hidrotehnice in scopul stabilirii conditiilor de
construibilitate.

POT max-T-Vn 20% CUT max –T-Vn 0,2


Li-T 35% Li-T 0,6-0,9
UTR 20- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
3.5. Delimitare
• situată în partea de nord-est a staţiunii, în zona mediană a străzii
Bradului, delimitată spre nord de limita pădurii (UTR25) spre sud de
limita zonei centrale a staţiunii (UTR21)

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zonă destinată activităţilor de turism şi agrement, cuprinzând
construcţii şi amenajări aferente
• zona cu functiuni complexe cuprinzand dotari existente precum si
zone in care se pot amplasa alte dotari prin restructurare intensiva pe
parcele cu densitate redusa prin reconversie sau prin modernizare si
ridicarea nivelului categoriei turistice.
• valoarea deosebita a zonei datorata atat coerentei configuratiei
urbane (ce se poate observa din parcursurile interioare cat si de pe
inaltimile inconjuratoare cat si configuratiei spatial-
volumetrice,necesita un management urban special insotit de masuri
de protectie pentru conservarea atractivitatii turistice cat si pentru
posibili investitori.
• se recomanda pentru zona in cauza intocmirea de documentatii de
urbanism prin initiativa autoritatii locale in scopul investigarii
potentialului de dezvoltare in ceea ce priveste diversificarea si
extinderea functiunilor prin reabilitare,reconstructie partiala sau
conversie functionala in scopul prezervarii acesteia ca o entitate bine
definita si coerenta.
Cap.2 →Utilizare funcţională
2.1. Utilizări funcţionale permise
⇒ fara zonificarea propusă:
• subzone T,T-Vn  constructii si amenajari pentru turism,cure
balneare,agrement si petrecerea timpului
liber,amenajari si modernizari destinate
cresterii capacitatii si gradului de confort al
dotarilor existente.
 servicii comerciale si comert adecvat zonei
centrale a statiunii cu atractivitate ridicata din
punct de vedere turistic ,cu conditia prezervarii
atmosferei existente.
 activitati manufacturiere traditionale si de lux ,
nepoluante ,care genereaza fluxuri reduse de
persoane si transport,atractive din punct de
vedere turistic;
 servicii profesionale ,financiar-bancare si de
consultanta ,de capacitate redusa
,subordonate functiei turistice;
 amenajarea spatiului public si privat prin
plantatii,amenajari peisagere,trasee pentru
circulatii alternative ,orice alte amenajari
realizate in scopul cresterii calitatii spatiului
urban.
2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări funcţionale
interzise
utilizări permise cu condiţii:
• subzona T,T-Vn: alte functiuni decât cele mentionate ,locuinte de
serviciu subordonate functiunii turistice;
• alte functiuni cu urmatoarele conditii:
-functiunea sa fie compatibila cu caracterul si presigiul zonei
-functiunea sa nu stanjeneasca vecinatatile.
utilizări functionale interzise:
subzone T,T-Vn :
• orice functiune incompatibila cu statutul de zona centrala a statiunii;
• comert si depozitare en gros;
• activitati productive sau logistica;
• constructii provizorii de orice natura;
• stationarea si gararea autovehicolelor in constructii multietajate sau
supraterane;
• lucrari de terasamente de natura sa afecteze spatiile publice si
constructiile de pe parcelele adiacente;
• orice lucrari care pot sa provoace scurgerea apelor meteorice pe
parcelele vecine sau impiedica evacuarea si colectarea acestora.
2.3. Interdicţii temporare
• subzonele de extindere a functiunilor existente sau functiuni propuse
pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a
infrastructurii de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile
legii a studiilor de urbanism necesare;

2.4. Interdicţii permanente


• subzona TE-zona de protectie a infrastructurii tehnico-edilitare;
• se vor respecta zonele de interdictie rezultate din definitivarea
studiilor privind zonele cu potential de risc natural(zona muntelui de
sare,zonele cu pante excesive pe formatiuni vulcanice) şi ale
cursurilor de apa,pentru a putea fi transformate in coridoare verzi.

Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor

3.1. Amplasare construcţiilor


• se vor respecta aliniamentele existente determinate de vencinităţi
fiind permise retrageri faţă de aliniament,stabilite prin documentatii
de urbanism specifice;
• in cazul regimului de construire continuu preexistent,cladirile se vor
alipi de calcanele cladirilor invecinate dispuse pe limitele laterale ale
parcelelor pana la o distanta de max.15,0 m;pe latura posterioara
cladirile se vor retrage la o distanta de cel putin jumatate din
inaltimea cladirii masurata la cornisa,dar nu mai putin de 5,0 m;
• in cazul in care parcela se invecineaza numai pe una din limitele
laterale cu o cladire avand calcan pe limita de proprietate,iar pe
cealalta latura se invecineaza cu o cladire retrasa de la limita laterala
a parcelei cu ferestre pe fatada laterala,noua cladire se va alipi de
calcanul existent iar fata de limita opusa a parcelei se va retrage
obligatoriu la o distanta egala cu jumatate din inaltimea dar nu mai
putin de 3,0 m.

in cazul altor regimuri de construire se aplica urmatoarele prevederi:


• in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea
egala cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
• fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate
din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m;
• pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o distanta
egala cu jumatate din inaltimea la cornisa a celei mai inalte dintre ele;
• se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta e si limita
care separa orice alta parcela de o parcela rezervata functiunilor
publice sau a unei biserici ,retragerea trebuie sa fie jumatate din
inaltimea la cornisa a cladirii ,dar nu mai putin de 4,5 m.

3.2. Accese
• este obligatorie asigurarea in spatiile publice a persoanelor cu
dificultati de deplasare;
• conform RGU o parcela este construibila daca are asigurat un acces
carosabil minim de 3,0 m dintr-o circulatie publica in mod direct sau
prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile
invecinate.
• accesele carosabile pentru deservirea dotarilor turistice de
navergura se vor rezolva prin prevederea curtilor de servicii ,fara
vizibilitate de pe domeniul public

3.3. Echipare tehnico-edilitară


• pentru toate construcţiile noi se aplică prevederile RGU.
• nu se vor autoriza construcţii care nu au asigurate toate utilităţile
necesare funcţionării normale (apă curentă, canalizare, energie
electrică, încălzire).
• pentru intervenţii asupra fondului construit existent se va urmări
acolo unde este cazul separarea racordului menajer de racordul
pluvial.

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• conform RGU: pentru a fi construibila o parcela trebuie să aibă
lăţimea si suprafata in acord cu prevederile cap.III B punctul 1.
• in principiu se mentin caracteristicile tesutului urban existent.
• regim de înălţime: se va mentine pe cat posibil situatia de aliniere a
corniselor cladirilor; diferenţa de înălţime între două construcţii
alăturate (pe parcele diferite) nu va fi mai mare de două nivele
.Pentru alte prevederi se vor intocmi documentatii specifice pentru
sustinerea solutiei propuse;analiza si justificarea inaltimii propuse
facandu-se in raport cu cladirile valoroase aflate in vecinatate.
• in cazul utilizarii functionale a mai multor parcele pentru o noua
constructie se va mentine exprimarea in plan si in arhitectura
fatadelor a amprentei parcelarului anterior.
• In cazul constructiilor publice dispuse izolat terenul minim este de
1000 mp cu front la strada de min.25 m.
• caracteristici arhitecturale, aspect exterior:interventiile la cladirile
existente sau propuse necesita un studiu de specialitate in scopul
inscrierii acestora in caracteristicile cladirilor din proximitate cu
valoare istorica sau ambientala pentru volumetrie,arhitectura a
fatadelor,materiale si tehnici de constructie,afisaj; la clădiri
noi,extinderi sau modernizari ale fondului construit existent se va
urmări înscrierea în contextul urbanistic existent, tradiţional balneo-
turistic, ca volumetrie, materiale de construcţie, evitând rezolvările
străine de zonă, dar asigurând aspectul urban de calitate înaltă astfel
incat in spatiul analizat sa se constituie treptat o zona a „Rezervatiei
de arhitectura pentru turism”
• Pentru constructii si spatiile publice se recomanda promovarea
solutiilor rezultate din concursuri de de arhitectura.

3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri


• pentru construcţiile noi se vor asigura obligatoriu parcaje şi garaje
suficiente (conform RGU anexa 5) în interiorul parcelei, se va urmări
ca spaţiile verzi amenajate să nu fie diminuate prin realizarea de noi
construcţii; împrejmuirile şi celelalte construcţii şi amenajări
paraarhitecturale vor fi de acelaşi nivel calitativ ca şi construcţiile
principale şi se vor supune aceluiaşi regim de autorizare;
• spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential
utilizator al programului ,conf.legislatiei in vigoare;
• se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public;
• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi
inierbate si plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp;
• spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu in scopul promovarii relatiilor de
covizibilitate si amplificarii spatiului public de promenada.

Cap.4 – Reglementari
• se vor respecta zonele de protectie – solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• in subzona cu arie de protectie pentru monumente istorice sau situri
arheologice se aplica reglementarile cap.F coroborate cu legislatia in
vigoare.
• Pentru subzonele cu potential de risc natural se vor intocmi studii
aprofundate geotehnice /hidrotehnice in scopul stabilirii conditiilor de
construibilitate.

POT max-T,T-Vn 70% CUT max –T,T-Vn 2,0


UTR 21- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
3.5. Delimitare
• zonă centrală a staţiunii Sovata, delimitate de loturile construite pe
str.Bradului, începând din zona fostei autogării (UTR20, UTR25)
până la str.Libertăţii, firul văii între str.Bradului şi str. Trandafirilor
până la str.Cireşului, dotările aferente Lacului Ursu, terenuri aferente
str.Trandafirilor, pe direcţia nord până la intersecţia cu str.Vulturilor
(UTR19), str.Vulturilor, cu dotările hoteliere aferente, până la
str.Plopilor, terenurile din sudul str.Trandafirilor .

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zona centrala a statiunii Sovata cu functiuni complexe cuprinzand
principalele dotari existente precum si zone in care se pot amplasa
alte dotari majore prin restructurare intensiva pe parcele cu densitate
redusa,prin reconversie sau prin modernizare si ridicarea nivelului
categoriei turistice.
• zona cuprinde dotările majore de interes turistic şi balnear ale
staţiunii Sovata,amenajarile spatiilor publice aferente ,terenuri
construite si construibile.
• starea construcţiilor diversă, de la foarte bună la bună si mediocră.
• valoarea deosebita a zonei datorata atat coerentei configuratiei
urbane (ce se poate observa din parcursurile interioare cat si de pe
inaltimile inconjuratoare cat si configuratiei spatial-
volumetrice,necesita un management urban special insotit de masuri
de protectie pentru conservarea atractivitatii turistice cat si pentru
posibili investitori.
• se recomanda pentru zona in cauza intocmirea de documentatii de
urbanism prin initiativa autoritatii locale in scopul investigarii
potentialului de dezvoltare in ceea ce priveste diversificarea si
extinderea functiunilor prin reabilitare,reconstructie partiala sau
conversie functionala in scopul prezervarii acesteia ca o entitate bine
definita si coerenta.
• zona centrala a statiunii va face obiectul unui PUZ in scopul stabilirii
posibilitatii reorganizarii functionale a circulatiei si amenajarii
arhitecturale a spatiilor aferente domeniului public avandu-se in
vedere posibilitatea amenajarii str.Trandafirilor ca zona urbana
predominant pietonala. In vederea autorizarii sunt necesare
justificari prin studii de insertie bazate pe
desene,fotomontaje,machete in raport cu situatia existenta ,in
scopul integrarii solutiilor (pentru obiecte si spatiul aferent) in
coerenta si traditia ansamblului.
• subzona cu arie de protectie pentru monumente istorice.
Cap.2 →Utilizare funcţională
2.1. Utilizări funcţionale permise
⇒ fara zonificarea propusă:
• subzone T,T-Vn  constructii si amenajari pentru turism,cure
balneare,agrement si petrecerea timpului
liber,amenajari si modernizari destinate
cresterii capacitatii si gradului de confort al
dotarilor existente.
 servicii comerciale si comert adecvat zonei
centrale a statiunii cu atractivitate ridicata din
punct de vedere turistic ,cu conditia prezervarii
atmosferei existente.
 activitati manufacturiere traditionale si de lux ,
nepoluante ,care genereaza fluxuri reduse de
persoane si transport,atractive din punct de
vedere turistic;
 servicii profesionale ,financiar-bancare si de
consultanta ,de capacitate redusa
,subordonate functiei turistice;
 amenajarea spatiului public si privat prin
plantatii,amenajari peisagere,trasee pentru
circulatii alternative ,orice alte amenajari
realizate in scopul cresterii calitatii spatiului
urban.
2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări funcţionale
interzise
utilizări permise cu condiţii:
• subzona T,T-Vn: alte functiuni decât cele mentionate ,locuinte de
serviciu subordonate functiunii turistice;
• alte functiuni cu urmatoarele conditii:
-functiunea sa fie compatibila cu caracterul si presigiul zonei
-functiunea sa nu stanjeneasca vecinatatile.
utilizări functionale interzise:
subzone T,T-Vn :
• orice functiune incompatibila cu statutul de zona centrala a statiunii;
• comert si depozitare en gros;
• activitati productive sau logistica;
• constructii provizorii de orice natura;
• stationarea si gararea autovehicolelor in constructii multietajate sau
supraterane;
• lucrari de terasamente de natura sa afecteze spatiile publice si
constructiile de pe parcelele adiacente;
• orice lucrari care pot sa provoace scurgerea apelor meteorice pe
parcelele vecine sau impiedica evacuarea si colectarea acestora.
2.3. Interdicţii temporare
• subzonele de extindere a functiunilor existente sau functiuni propuse
pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a
infrastructurii de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile
legii a studiilor de urbanism necesare;

2.4. Interdicţii permanente


• subzona TE-zona de protectie a infrastructurii tehnico-edilitare;

Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor

3.1. Amplasare construcţiilor


• se vor respecta aliniamentele existente determinate de vencinităţi
fiind permise retrageri faţă de aliniament,stabilite prin documentatii
de urbanism specifice;
• in cazul regimului de construire continuu preexistent,cladirile se vor
alipi de calcanele cladirilor invecinate dispuse pe limitele laterale ale
parcelelor pana la o distanta de max.15,0 m;pe latura posterioara
cladirile se vor retrage la o distanta de cel putin jumatate din
inaltimea cladirii masurata la cornisa,dar nu mai putin de 5,0 m;
• in cazul in care parcela se invecineaza numai pe una din limitele
laterale cu o cladire avand calcan pe limita de proprietate,iar pe
cealalta latura se invecineaza cu o cladire retrasa de la limita laterala
a parcelei cu ferestre pe fatada laterala,noua cladire se va alipi de
calcanul existent iar fata de limita opusa a parcelei se va retrage
obligatoriu la o distanta egala cu jumatate din inaltimea dar nu mai
putin de 3,0 m.

in cazul altor regimuri de construire se aplica urmatoarele prevederi:


• in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea
egala cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
• fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate
din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m;
• pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o distanta
egala cu jumatate din inaltimea la cornisa a celei mai inalte dintre ele;
• se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta e si limita
care separa orice alta parcela de o parcela rezervata functiunilor
publice sau a unei biserici ,retragerea trebuie sa fie jumatate din
inaltimea la cornisa a cladirii ,dar nu mai putin de 4,5 m.

3.2. Accese
• este obligatorie asigurarea in spatiile publice a persoanelor cu
dificultati de deplasare;
• conform RGU o parcela este construibila daca are asigurat un acces
carosabil minim de 3,0 m dintr-o circulatie publica in mod direct sau
prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile
invecinate.
• accesele carosabile pentru deservirea dotarilor turistice de
navergura se vor rezolva prin prevederea curtilor de servicii ,fara
vizibilitate de pe domeniul public
3.3. Echipare tehnico-edilitară
• pentru toate construcţiile noi se aplică prevederile RGU.
• nu se vor autoriza construcţii care nu au asigurate toate utilităţile
necesare funcţionării normale (apă curentă, canalizare, energie
electrică, încălzire).
• pentru intervenţii asupra fondului construit existent se va urmări
acolo unde este cazul separarea racordului menajer de racordul
pluvial.

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• conform RGU: pentru a fi construibila o parcela trebuie să aibă
lăţimea si suprafata in acord cu prevederile cap.III B punctul 1.
• in principiu se mentin caracteristicile tesutului urban existent.
• regim de înălţime: se va mentine pe cat posibil situatia de aliniere a
corniselor cladirilor; diferenţa de înălţime între două construcţii
alăturate (pe parcele diferite) nu va fi mai mare de două nivele
.Pentru alte prevederi se vor intocmi documentatii specifice pentru
sustinerea solutiei propuse;analiza si justificarea inaltimii propuse
facandu-se in raport cu cladirile valoroase aflate in vecinatate.
• in cazul utilizarii functionale a mai multor parcele pentru o noua
constructie se va mentine exprimarea in plan si in arhitectura
fatadelor a amprentei parcelarului anterior.
• In cazul constructiilor publice dispuse izolat terenul minim este de
1000 mp cu front la strada de min.25 m.
• caracteristici arhitecturale, aspect exterior:interventiile la cladirile
existente sau propuse necesita un studiu de specialitate in scopul
inscrierii acestora in caracteristicile cladirilor din proximitate cu
valoare istorica sau ambientala pentru volumetrie,arhitectura a
fatadelor,materiale si tehnici de constructie,afisaj; la clădiri
noi,extinderi sau modernizari ale fondului construit existent se va
urmări înscrierea în contextul urbanistic existent, tradiţional balneo-
turistic, ca volumetrie, materiale de construcţie, evitând rezolvările
străine de zonă, dar asigurând aspectul urban de calitate înaltă astfel
incat in spatiul analizat sa se constituie treptat o zona a „Rezervatiei
de arhitectura pentru turism”
• Pentru constructii si spatiile publice se recomanda promovarea
solutiilor rezultate din concursuri de de arhitectura.

3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri


• pentru construcţiile noi se vor asigura obligatoriu parcaje şi garaje
suficiente (conform RGU anexa 5) în interiorul parcelei, se va urmări
ca spaţiile verzi amenajate să nu fie diminuate prin realizarea de noi
construcţii; împrejmuirile şi celelalte construcţii şi amenajări
paraarhitecturale vor fi de acelaşi nivel calitativ ca şi construcţiile
principale şi se vor supune aceluiaşi regim de autorizare;
• spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential
utilizator al programului ,conf.legislatiei in vigoare;
• se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public;
• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi
inierbate si plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp;
• spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu in scopul promovarii relatiilor de
covizibilitate si amplificarii spatiului public de promenada..

Cap.4 – Reglementari
• se vor respecta zonele de protectie – solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• in subzona cu arie de protectie pentru monumente istorice sau situri
arheologice se aplica reglementarile cap.F coroborate cu legislatia in
vigoare.
• Pentru subzonele cu potential de risc natural se vor intocmi studii
aprofundate geotehnice /hidrotehnice in scopul stabilirii conditiilor de
construibilitate.

POT max-T,T-Vn 70% CUT max –T,T-Vn 2,0

• Indicatorii urbanistici pentru subzonele cu potential de risc natural vor fi


redusi in conformitate cu pevederile studiilor aprofundate
UTR 22- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
• zonă situată în extremitatea estică a intravilanului, legată de zona
staţiunii prin traseul str.Trandafirilor, delimitată de limita intravilanului
pe trei laturi şi de campingul Stâna de Vale (UTR11

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zona ce are funcţiunea dominantă de petrecerea timpului liber,
turism şi agrement, cuprinde case,case de vacanţă, dotări turistice ,
camping,tabara de copii ,gospodarie comunala(uzina de apa);
• zona are un potenţial natural valoros şi se pretează pentru
dezvoltarea pe rezervele de teren existente a funcţiunilor turistice
complementare celor legate de potenţialul balnear al staţiunii care
pot integra si functiuni de locuire sau locuire de vacanta si, care să
asigure programe turistice pentru ocuparea timpului liber pe durata
celor patru anotimpuri(sport, plimbări în aer liber, jocuri, etc).
• zona situata partial in vecinatatea ariei naturale protejate ROSCI
0019 Calimani Gurghiu.
• Pentru zona in cauza se recomanda intocmirea de documentatii de
urbanism prin initiativa autoritatii locale in scopul stabilirii
posibilitatilor de dezvoltare si echipare in acord cu vecinatatea ariei
naturale protejate.
Cap.2 →Utilizare funcţională
2.1. Utilizări funcţionale permise
• subzonele T-Vn  constructii si amenajari destinate functiunii
turistice,alte functiuni in completarea celor
existente cu potential de dezvoltare pentru
turism,amenajari de spatii verzi;
• subzonele Lv  locuinte de vacanta,situate in zone cu
densitati moderate,rezerve functionale pentru
turism,amenajari de spatii verzi;
• subzonele Vp  amenajari de spatii verzi ,zone verzi planatate,
amenajari de spatii publice;amenajari trasee
pietonale.
• subzonele Vn  spatii verzi naturale sau amenajate ,spatii
verzi pentru protectia versantilor sau a
cursurilor de apa si a zonelor umede.
2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări
funcţionale interzise
utilizări permise cu condiţii:
• subzona Lv ⇒ locuinţe de vacanţă şi amenajări sportive şi turistice
in functie de verificărea prin studii aprofundate
geotehnice/hidrologice a stabilităţii şi portanţei versantului, in
conditiile echiparii edilitare si a controlului scurgerii apelor pluviale.

utilizări functionale interzise:


• subzonele Vp şi Vn ⇒ orice altă utilizare cu excepţia celor
permise
2.3. Interdicţii temporare
• subzonele de extindere a functiunilor existente sau functiuni propuse
pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a
infrastructurii de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile
legii a studiilor de urbanism necesare;

2.4. Interdicţii permanente


• subzona TE-zona de protectie a infrastructurii tehnico-edilitare;
Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a
construcţiilor
3.1. Amplasare
• faţă de axul străzii Trandafirilor , pentru construcţii noi se va asigura
o retragere a construcţiilor de minim 10,0 m;
• se vor respecta aliniamentele existente determinate de vecinatăţi
fiind permise retrageri faţă de aliniament,stabilite prin documentatii
de urbanism specifice;
• in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea
egala cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
• fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate
din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m;
• pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o distanta
egala cu jumatate din inaltimea la coama a celei mai inalte dintre ele;
3.2. Accese
• conform RGU incintele cu utilizari ce presupun trafic intens vor avea
pe cat posibil accese de pe arterele mai putin circulate ori accese
grupate;
• modernizarea profilului stradal pentru strada Trandafirilor va include
amenajarea de piste pentru biciclisti
3.3. Echipare tehnico-edilitară
• pentru toate constructiile noi se aplica prevederile RGU;
• nu se vor autoriza construcţii care nu au asigurate toate utilităţile
necesare funcţionării normale (apă curentă, canalizare, energie
electrică, încălzire).
• pentru zone studiate prin documentatii de urbanism, conform
prevederilor rezultate din aceste studii;

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• conform RGU: pentru a fi construibila o parcela trebuie să aibă
lăţimea si suprafata in acord cu prevederile cap.III B punctul 1.
• in cazul utilizarii functionale a mai multor parcele pentru o noua
constructie se va mentine exprimarea in plan si in arhitectura
fatadelor a amprentei parcelarului anterior;
• Pentru locuintele de vacanta situate in zone cu densitati moderate si
cu rezerve functionale pentru dotari turistice,parcela minima va avea
suprafata de 1000,0 mp;
• Regim de inaltime recomandat minim P+M,Maxim P+1;diferenta de
inaltime pe doua parcele alaturate nu va fi mai mare de un nivel;
• caracteristici arhitecturale, aspect exterior: controlat,insprirat din
specificul construit al statiunii, zona fiind o prelungire a staţiunii
propriu zise, materiale de calitate, naturale, acoperiş şarpantă, nu se
admit improvizaţii ;
3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri
• pentru construcţiile noi se vor asigura obligatoriu parcaje şi garaje
suficiente (conform RGU anexa 5) în interiorul parcelei, se va urmări
ca spaţiile verzi amenajate să nu fie diminuate prin realizarea de noi
construcţii; împrejmuirile şi celelalte construcţii şi amenajări
paraarhitecturale vor fi de acelaşi nivel calitativ ca şi construcţiile
principale şi se vor supune aceluiaşi regim de autorizare;
• spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential
utilizator al programului ,conf.legislatiei in vigoare;
• se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public;
• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi
inierbate si plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp;
• spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu .
Cap.4 - Reglementari
• se vor respecta zonele de protectie - solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• pana la definitivarea si aprobarea hartilor de risc posibilitatea
autorizarii constructiilor in zonele cu potential de risc natural (terenuri
cu pante accentuate,terenuri inundabile) va avea in vedere
intocmirea de studii aprofundate geologice, hidrologice, de
inundabilitate,etc.
• in UTR-uri aflate in vecinatatea ariilor naturale protejate se aplica
reglementarile cap.II/A coroborate cu legislatia in vigoare;

POT max –T-Vn 50% CUT max –T-Vn 1,0


Lv 20% Lv 0,20 -0,40
UTR 23- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
• zonă situată în partea de nord a Lacului Ursu, cuprinde valea
pârâului Sărat, Lacul Mierlei şi Lacul Lupilor, delimitată de Lacul
Aluniş pe latura de sud, şi muntele de sare pe latura de est (UTR25),
de culmea Berţului (UTR9), limitele estice ale laturilor de pe
str.Stejerişului, Privighetoarei şi Liniştei (UTR5).

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zonă predominant neconstruită, naturală cuprinzând lacuri satelit ale
Lacului Ursu şi o parte din aboretul de protecţie din zona aferentă
muntelui de sare.

Cap.2 →Utilizare funcţională


2.1. Utilizări funcţionale permise
• subzone T-Vn  amenajari pentru turism de anvergura redusa
,amenajari destinate protectiei mediului si
mentinerii echilibrului ecologic;
• subzone Li-Vn  locuinţe cu dotari aferente de interes
public,functiuni complementare compatibile ,
rezerve functionale pentru turism,alte functiuni
cu potential de dezvoltare pentru
turism,amenajari de spatii verzi;
• subzone Vn  plantatii controlate in regim de rezervatie
naturala cu conservarea conditiilor
biodiversitatii existente.

2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări


funcţionale interzise

utilizări permise cu condiţii:


• subzone Li-Vn - locuinţe şi locuinţe de vacanţă cu verificarea prin
studii aprofundate geotehnice/hidrologice a condiţiilor de
stabilitate a versantului si excluderii zonei muntelui de sare,in
conditiile echiparii edilitare si a controlului scurgerii apelor pluviale.
utilizări functionale interzise:
• orice alta functiune incompatibila cu cadrul natural al profilului
turistic, orice activitate cu caracter poluant;
2.3. Interdicţii temporare
• subzonele de extindere a functiunilor existente sau functiuni propuse
pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a
infrastructurii de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile
legii a studiilor de urbanism necesare;
2.4. Interdicţii permanente
• subzona TE-zona de protectie a infrastructurii de acces si tehnico-
edilitare;
• se vor respecta zonele de interdictie rezultate din definitivarea
studiilor privind zonele cu potential de risc natural(zona muntelui de
sare,zonele cu pante excesive pe formatiuni vulcanice) şi ale
cursurilor de apa,pentru a putea fi transformate in coridoare verzi.

Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a


construcţiilor
3.1. Amplasare
• se va păstra o retragere de minim 6 m de la axul străzii Stejarisului,
se va evita amplasarea construcţiilor la limita de vecinătate a
terenului;
• se vor respecta aliniamentele existente determinate de vecinatăţi
fiind permise retrageri faţă de aliniament,stabilite prin documentatii
de urbanism specifice;
• in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea
egala cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
• fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate
din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m;
• pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o distanta
egala cu jumatate din inaltimea la coama a celei mai inalte dintre ele;
3.2. Accese
• numai accese de strictă necesitate şi intervenţie se va da prioritate
amenajării traseelor pietonale pentru cură de teren etc.
3.3. Echipare tehnico-edilitară
• pentru toate constructiile noi se aplica prevederile RGU;
• nu se vor autoriza construcţii care nu au asigurate toate utilităţile
necesare funcţionării normale (apă curentă, canalizare, energie
electrică, încălzire).in zonele cu risc natural se va avea in vedere
evacuarea controlata a apelor meteorice.;
• se vor autoriza cu prioritate lucrari si echipamente destinate
mentinerii echilibrului geohidrologic alzonei.

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• conform RGU: pentru a fi construibila o parcela trebuie să aibă
lăţimea si suprafata in acord cu prevederile cap.III B punctul 1.
• in cazul utilizarii functionale a mai multor parcele pentru o noua
constructie se va mentine exprimarea in plan si in arhitectura
fatadelor a amprentei parcelarului anterior;
• Regim de inaltime recomandat minim P+M,Maxim P+1;diferenta de
inaltime pe doua parcele alaturate nu va fi mai mare de un nivel;
• caracteristici arhitecturale, aspect exterior: construcţiile noi vor avea
un aspect în concordanţă cu specificul zonei, fiind recomandată
folosirea materialelor naturale, sisteme constructive traditionale ,
acoperiş tip şarpantă.
3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri
• pentru construcţiile noi se vor asigura obligatoriu parcaje şi garaje
suficiente (conform RGU anexa 5) în interiorul parcelei, se va urmări
ca spaţiile verzi amenajate să nu fie diminuate prin realizarea de noi
construcţii; împrejmuirile şi celelalte construcţii şi amenajări
paraarhitecturale vor fi de acelaşi nivel calitativ ca şi construcţiile
principale şi se vor supune aceluiaşi regim de autorizare;
• spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential
utilizator al programului ,conf.legislatiei in vigoare;
• se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public;
• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi
inierbate si plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp;
• spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu .

Cap.4 - Reglementari
• se vor respecta zonele de protectie - solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• pana la definitivarea si aprobarea hartilor de risc posibilitatea
autorizarii constructiilor in zonele cu potential de risc natural (zona
muntelui de sare) va avea in vedere intocmirea de studii aprofundate
geologice, hidrologice, de inundabilitate,.

POT max –Li-Vn 35% CUT max –Li -Vn 0,6-0,9


T-Vn 20% T-Vn 0,20 -0,40

• Indicatorii urbanistici pentru subzonele cu potential de risc natural vor fi


redusi in conformitate cu pevederile studiilor aprofundate
UTR 24- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
• zonă insulară situată în partea de nord-est a arealului de protecţie a
lacurilor sărate; cuprinde albia secată a fostului lac al Tineretului în
zona adiacentă construită cu case de vacanţe amplasată între albie
şi limita pădurii

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zonă parţial construită, ce a cuprins pe malurile lacului dotări pentru
petrecerea timpului liber, şi s-a extins prin construcţia de case de
vacanţă; domină cadrul natural zona delimitând pe direcţia est
aboretele de protecţie din vecinătatea lacurilor;
• arie naturala protejata-Lacul Ursu si arboretele de pe saraturi.

Cap.2 →Utilizare funcţională


2.1. Utilizări funcţionale permise
• subzonele T-Vn - amenajări pentru turism şi petrecerea timpului liber
de anvergură redusă sau medie care să nu afecteze echilibrul
natural al zonei sau al vecinităţilor
• subzonele Lv - locuinţe de vacanta , insertii functionale pentru
turism individual de capacitate redusa în perspectiva creerii de trasee
turistice ce pot să lege arealul de zona lacurilor ;amenajări de spaţii
verzi.
• subzonele Vn - spatii verzi naturale sau amenajate ,spatii verzi
pentru protectia versantilor si a zonelor umede.

2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări


funcţionale interzise
utilizări permise cu condiţii:

Subzone Vn – trasee pietonale si spatii verzi amenajate natural in


conditiile obtinerii avizelor necesare;
utilizări functionale interzise :

-orice alta utilizare cu exceptia celor permise sau permise cu conditii;

2.3. Interdicţii temporare


• subzonele de extindere a functiunilor existente sau functiuni propuse
pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a
infrastructurii de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile
legii a studiilor de urbanism necesare;

2.4. Interdicţii permanente


• subzona TE-zona de protectie a infrastructurii tehnico-edilitare;
• se vor respecta zonele de protectie rezultate din studiile aprofundate
geotehnice /hidrotehnice legate de prezenta riscului natural.

Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor

3.1. Amplasarea construcţiilor


• se vor respecta aliniamentele existente determinate de vecinatati si
gabaritele stradale fiind permise retrageri fata de aliniament stabilite
prin documentatii specifice ;
• in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea
egala cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
• fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate
din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m;
• pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o distanta
egala cu jumatate din inaltimea la coama a celei mai inalte dintre ele;

• 3.2. Accese − conform RGU - numai accese de strictă necesitate şi


intervenţie; se vor da prioritate amenajării de trasee pietonale pentru
cură de teren etc.

3.3. Echipare tehnico-edilitară


• pentru toate construcţiile noi se aplică prevederile RGU;
• nu se vor autoriza construcţii care nu au asigurate toate utilităţile
necesare funcţionării normale sau care pot afecta ecosistemul si
biodiversitatea (apă curentă, canalizare, energie electrică, încălzire).

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• conf.RGU pentru a fi construibila o parcela trebuie să aibă lăţimea
si suprafata in acord cu prevederile cap.III B punctul 1.
• regim de înălţime recomandat max. : P+M;
• caracteristici arhitecturale, aspect exterior : specific pentru statiune
turistica combinat cu caracter rezidenţial de căsuţe rustice sau vile -
ţinând cont elementele arhitecturale traditionale ale zonei.

3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri


• pentru construcţiile noi se vor asigura obligatoriu parcaje şi garaje
suficiente (conform RGU anexa 5) în interiorul parcelei, se va urmări
ca spaţiile verzi amenajate să nu fie diminuate prin realizarea de noi
construcţii; împrejmuirile şi celelalte construcţii şi amenajări
paraarhitecturale vor fi de acelaşi nivel calitativ ca şi construcţiile
principale şi se vor supune aceluiaşi regim de autorizare;
• spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential
utilizator al programului ,conf.legislatiei in vigoare;
• se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public;
• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi
inierbate si plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp;
• spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu .

Cap.4 - Reglementari
• se vor respecta zonele de protectie - solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• zona fiind în arie cu potential de risc natural,autorizarea constructiilor
se va face in baza studiilor aprofundate privind riscul geologic ,cu
prevederea tuturor masurilor ce decurg din acestea.
• autorizarea constructiilor in aceasta zona se va supune avizelor
specifice rezultate din prezenta ariilor naturale protejate in spatiul
UTR si in vecinatate.

POT max-Lv 15% CUT max-Lv 0,15


T-Vn 20% T-Vn 0,2-0,4

• Indicatorii urbanistici pentru subzonele cu potential de risc natural vor fi


redusi in conformitate cu pevederile studiilor aprofundate
UTR 25- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
• zona complexului lacustru (Lacul Ursu, Lacul Aluniş, Lacul
Paraschiva, Lacul Verde) a muntelui de sare şi a arboretelor limitrofe,
delimitată de zona centrală a staţiunii (UTR19, UTR21) de limita
intravilanului, subzonele cu locuinţe individuale sau de vacanta ce
fac trecerea de la oraş la staţiune (UTR9, UTR23, UTR18, UTR20)

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zonă predominant naturală, destinată activităţilor de petrecere a
timpului în aer liber (agrement şi tratament), ce cuprinde principalele
areale cu potenţial balnear si turistic (lacuri sărate, muntele de sare,
rezervaţia geologică) precum şi zonele de protecţie a acestora
(arborete de pe saraturi, parc natural etc.)
• arie naturala protejata ROSCI 0019 Calimani –Gurghiu;
• arie naturala protejata –lacul Ursu si arboretele de pe saraturi

Cap.2 →Utilizare funcţională


2.1. Utilizări funcţionale permise
• subzonele T-Vn ⇒amenajări pentru turism şi petrecerea timpului liber
de anvergură mică şi medie în completarea sau pentru modernizarea
si ridicarea nivelului de confort a dotărilor existente,
plantaţii,amenajari pentru petrecerea timpului liber in spatiul natural.
• subzonele Lv - locuinţe de vacanta , insertii functionale pentru
turism individual de capacitate redusa în perspectiva creerii de
trasee turistice ce pot să lege arealul de zona lacurilor ;amenajări
de spaţii verzi.
• subzona Vn ⇒ intervenţii legate de menţinerea şi îmbunătăţirea
echilibrului natural al zonei şi de conservare a ecosistemului si
biodiversitatii ;amenajari pentru favorizarea accesului controlat in
spatii naturale.
2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări
funcţionale interzise
utilizări permise cu condiţii:

pentru interventii asupra constructiilor existente in zona deja


construita se vor efectua studii aprofundate de configurare si
integrare in specificul general al zonei.

• utilizările permise mai sus cu condiţia evitării oricărei disfunctii sau


perturbări în funcţionalitatea naturală a zonei, sau a inducerii
dezechilibrelor între elementele componente ale ecosistemului cu
afectarea biodiversitatii;
utilizări functionale interzise:
• sunt interzise orice alte utilizări în afara celor descrise mai sus

2.3. Interdicţii temporare


• subzonele de extindere a functiunilor existente sau functiuni propuse
pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a
infrastructurii de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile
legii a studiilor de urbanism necesare;
2.4. Interdicţii permanente
• subzona TE-zona de protectie a infrastructurii de acces si tehnico-
edilitare;
Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a
construcţiilor
3.1. Amplasare
• in conformitate cu avizele obţinute de la organismele de
supraveghere şi gestionare a zonei (custozi arii protejate)

3.2. Accese
• lucrări de conservare şi îmbunătăţire a acceselor existente cu
reducerea gradului de impermeabilizare.
• se recomanda evitarea deschiderii de noi accese carosabile
• trasee pietonale, alei pentru cură de teren, trasee turistice amenajate
pe baza de studii de specialitate.

3.3. Echipare tehnico-edilitară


• toate intervenţiilor vor urmări ridicarea gradului de confort al dotărilor
existente in conditile diminuarii progresive a impactului asupra
echilibrului natural al ecosistemului si biodiversitatii.

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• in conformitate cu studiile de specialitate si cu avizele obtinute de la
organismele de supraveghere si gestionare a zonei (custozi arii
naturale protejate)

3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri


• nu se admite crearea de parcaje în spaţiile naturale
• toate lucrările de plantare, amenajare de spaţii verzi, împrejmuiri vor
fi supuse autorizării in conditiile avizarii de catre organismele de
supraveghere si gestionare a zonei(custozi arii naturale protejate).

Cap.4 → Reglementări
• se vor respecta zonele de protectie - solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• dată fiind existenţa în spaţiu acestei unităţi teritoriale de referinţă a
mai multor categorii de arii de protecţie (ROSCI 0019 Calimani-
Gurghiu;Lacul Ursu si arboretele de pe saraturi)rezervaţie geologică
naturală, zonă protejată peisager, etc) pentru orice categorie de
intervenţie se vor solicita avizele tuturor organismelor interesate
conform legislaţiei în vigoare.

POT max-Lv 15% CUT max-Lv 0,15


T-Vn 20% T-Vn 0,2-0,4
UTR 26 - SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
• zona retelelor de telecomunicatii ale localităţii situate în perimetre
izolate ale intravilanului

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zonă de echipamente tehnico-edilitare

Cap.2 →Utilizare funcţională


2.1. Utilizări funcţionale permise
• construcţii specifice legate de funcţionalitatea retelelor de
telecomunicatii cu respectarea tuturor normelor tehnice sanitare în
vigoare
2.2 Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări funcţionale
interzise
• fără obiect
2.3. Interdicţii temporare
• fără obiect

2.4. Interdicţii permanente


• fără obiect

Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a


construcţiilor
3.1. Amplasare
• în conformitate cu reglementările specifice si normele tehnice
rezultate din studii de specialitate.
3.2. Accese
• se vor asigura accese de interventii si intretinere
3.3. Echipare tehnico-edilitară
în conformitate cu reglementările specifice si normele tehnice rezultate
din studii de specialitate
3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor
• fără obiect
3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri
• fără obiect

Cap.4 → Reglementări
• se vor respecta zonele de protectie - solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
UTR 27- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare

• trup izolat la nord de zona intravilan Sovata (Stana de Vale)

• 1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare


zonei
• zonă cu specific functional de cult (biserica romano-catolica).

Cap.2 →Utilizare funcţională


2.1. Utilizări funcţionale permise
• subzone IsD  dotări de cult si functiuni complementare
compatibile

2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări


funcţionale interzise

utilizări permise cu condiţii:


• subzone IsD – activitati conexe functiunilor religioase in conditiile
permise de lege

utilizări functionale interzise:


• subzone IsD ⇒ orice utilizare cu exceptia celor permise

2.3. Interdicţii temporare


• subzonele de extindere a functiunilor existente sau functiuni propuse
pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a
infrastructurii de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile
legii a studiilor de urbanism necesare;

2.4. Interdicţii permanente


• subzona TE-zona de protectie a infrastructurii tehnico-edilitare;

Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor


3.1. Amplasarea construcţiilor
• se vor respecta amplasamentele existente in raport cu vecinatăţile
fiind permise modificari ,stabilite prin documentatii de urbanism
specifice;

3.2. Accese
• conform RGU.
3.3. Echipare tehnico-edilitară
• pentru toate construcţiile noi se aplică prevederile RGU

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• conform studii de urbanism specifice

3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri − conform RGU


• pentru construcţiile noi se vor asigura obligatoriu parcaje şi garaje
suficiente (conform RGU anexa 5) în interiorul parcelei, se va urmări
ca spaţiile verzi amenajate să nu fie diminuate prin realizarea de noi
construcţii; împrejmuirile şi celelalte construcţii şi amenajări
paraarhitecturale vor fi de acelaşi nivel calitativ ca şi construcţiile
principale şi se vor supune aceluiaşi regim de autorizare;
• spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential
utilizator al programului ,conf.legislatiei in vigoare;
• se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public;
• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi
inierbate si plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp;
• spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu.

Cap.4 → Reglementări
• se vor respecta zonele de protectie - solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• pana la definitivarea si aprobarea hartilor de risc posibilitatea
autorizarii constructiilor in zonele cu potential de risc natural (terenuri
cu pante accentuate,terenuri inundabile) va avea in vedere
intocmirea de studii aprofundate geologice, hidrologice, de
inundabilitate,etc.

POT max -IsD 50% CUT max-IsD 1,5


UTR 28,29- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
• zona de recreere Repas.

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zonă predominant naturală, destinată activităţilor de petrecere a
timpului în aer liber (agrement) .

Cap.2 →Utilizare funcţională

2.1. Utilizări funcţionale permise


• subzonele T-Vn ⇒amenajări pentru turism şi petrecerea timpului liber
de anvergură mică şi medie în completarea sau pentru modernizarea
si ridicarea nivelului de confort a dotărilor existente,
plantaţii,amenajari pentru petrecerea timpului liber in spatiul natural.
• subzona Vn ⇒ intervenţii legate de menţinerea şi îmbunătăţirea
echilibrului natural al zonei şi de conservare a ecosistemului si
biodiversitatii ;amenajari pentru favorizarea accesului controlat in
spatii naturale.
2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări
funcţionale interzise
utilizări permise cu condiţii:

pentru interventii asupra constructiilor existente in zona deja


construita se vor efectua studii aprofundate de configurare si
integrare in specificul general al zonei.

• utilizările permise mai sus cu condiţia evitării oricărei disfunctii sau


perturbări în funcţionalitatea naturală a zonei, sau a inducerii
dezechilibrelor între elementele componente ale ecosistemului cu
afectarea biodiversitatii;
utilizări functionale interzise:
• sunt interzise orice alte utilizări în afara celor descrise mai sus

2.3. Interdicţii temporare


• subzonele de extindere a functiunilor existente sau functiuni propuse
pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a
infrastructurii de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile
legii a studiilor de urbanism necesare;
2.4. Interdicţii permanente
• subzona TE-zona de protectie a infrastructurii de acces si tehnico-
edilitare;
Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a
construcţiilor
3.1. Amplasare
• in conformitate cu avizele obţinute de la organismele de
supraveghere şi gestionare a zonei (custozi arii protejate)

3.2. Accese
• lucrări de conservare şi îmbunătăţire a acceselor existente cu
reducerea gradului de impermeabilizare.
• se recomanda evitarea deschiderii de noi accese carosabile
• trasee pietonale, alei pentru cură de teren, trasee turistice amenajate
pe baza de studii de specialitate.

3.3. Echipare tehnico-edilitară


• toate intervenţiilor vor urmări ridicarea gradului de confort al dotărilor
existente in conditile diminuarii progresive a impactului asupra
echilibrului natural al ecosistemului si biodiversitatii.

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• in conformitate cu studiile de specialitate si cu avizele obtinute de la
organismele de supraveghere si gestionare a zonei (custozi arii
naturale protejate)

3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri


• nu se admite crearea de parcaje în spaţiile naturale
• toate lucrările de plantare, amenajare de spaţii verzi, împrejmuiri vor
fi supuse autorizării in conditiile avizarii de catre organismele de
supraveghere si gestionare a zonei(custozi arii naturale protejate).

Cap.4 → Reglementări
• se vor respecta zonele de protectie si ariile protejate natural -
solicitand in acest sens avizul organelor competente aplicandu-se
legislatia in vigoare.
• Pentru orice categorie de intervenţie se vor solicita avizele tuturor
organismelor interesate conform legislaţiei în vigoare.

POT max - T-Vn 20% CUT max- T-Vn 0,2-0,4


UTR 30- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
• situată la nord de zona centrală în lungul străzii Principale, se
invecineaza pe latura de nord cu UTR 30 iar pe latura de sud cu
zona centrala UTR 32.

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zonă de locuit cu caracter semirural cu puţine dotări aferente de-
alungul pârâului Juhod, construită cu densitate medie, mai redusă
către direcţia nordica, cu parcele libere construibile; starea
construcţiilor variabilă, echipare edilitară parţială;
• subzona cu potential de risc natural datorat prezentei paraului Juhod.

Cap.2 →Utilizare funcţională


2.1. Utilizări funcţionale permise
• subzone IsD  dotari de interes public si de proximitate
necesare functionarii zonelor rezidentiale cu
profil turistic.
• subzone Li  locuinţe individuale, dotări si echipamente
aferente,activitati de servicii si microproductie
integrabile zonelor de locuit,amenajari de spatii
publice si spatii verzi în lungul pârâului Juhod;

• subzone T-Vn  functiuni si amenajari destinate turismului de


anvergura redusa spaţii verzi naturale sau
amenajate,spatii verzi pentru protectia
versantilor sau a cursurilor de apa si a zonelor
umede;
• subzone Vpp  zone verzi,plantatii de aliniament si perdele de
protectie

2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări


funcţionale interzise

utilizări permise cu condiţii:


• subzone Li – activitati de servicii si microproductie precum si mica
depozitare ,alte activitati a caror poluare nu depaseste limitele
parcelei.

utilizări functionale interzise:


• subzone Li ⇒ unităţi medii si mari productive si de depozitare
prestări servicii sau orice activităţi a căror rază de poluare depăşeşte
limitele parcelei si nu se inscriu in specificul natural al zonei.
• subzone T- Vn ⇒ orice utilizare cu excepţia celor permise

2.3. Interdicţii temporare


• subzonele de extindere a functiunilor existente sau functiuni propuse
pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a
infrastructurii de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile
legii a studiilor de urbanism necesare;

2.4. Interdicţii permanente


• subzona TE-zona de protectie a infrastructurii tehnico-edilitare;

Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor


3.1. Amplasarea construcţiilor
• fata de axul strazii Principale pentru constructii noi se va respecta o
retragere a constructiilor de cel putin 10m din ax,pe celelalte strazi
se va respecta aliniamentul existent ,dar nu mai putin de 6 m fata de
ax;
• se vor respecta aliniamentele existente determinate de vecinatăţi
fiind permise retrageri faţă de aliniament,stabilite prin documentatii
de urbanism specifice;
• in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea
egala cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
• fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate
din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m;
• pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o distanta
egala cu jumatate din inaltimea la coama a celei mai inalte dintre ele;

3.2. Accese
• conform RGU; in lungul str.Principale vor fi amenajate culoare de
promenada si piste pentru biciclisti..

3.3. Echipare tehnico-edilitară


• pentru toate construcţiile noi se aplică prevederile RGU

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• conform RGU: pentru a fi construibila o parcela trebuie să aibă
lăţimea si suprafata in acord cu prevederile cap.III B punctul 1.
• regim de înălţime: recomandat minim, P+M maxim P+1; diferenţa
de înălţime între două construcţii alăturate (pe parcele diferite) nu va
fi mai mare de două nivele .Pentru alte prevederi se vor intocmi
documentatii specifice pentru sustinerea solutiei propuse;
• in cazul utilizarii functionale a mai multor parcele pentru o noua
constructie se va mentine exprimarea in plan si in arhitectura
fatadelor a amprentei parcelarului anterior.
• caracteristici arhitecturale, aspect exterior: pentru construcţiile situate
la strada Principala se va asigura un aspect rustic, controlat,
compatibil cu caracterul zonei, ce face legătura spre Statiunea
Sovata, zonă cu profil turistic;

3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri − conform RGU


• pentru construcţiile noi se vor asigura obligatoriu parcaje şi garaje
suficiente (conform RGU anexa 5) în interiorul parcelei, se va urmări
ca spaţiile verzi amenajate să nu fie diminuate prin realizarea de noi
construcţii; împrejmuirile şi celelalte construcţii şi amenajări
paraarhitecturale vor fi de acelaşi nivel calitativ ca şi construcţiile
principale şi se vor supune aceluiaşi regim de autorizare;
• spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential
utilizator al programului ,conf.legislatiei in vigoare;
• se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public;
• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi
inierbate si plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp;
• spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu.

Cap.4 → Reglementări
• se vor respecta zonele de protectie - solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• pana la definitivarea si aprobarea hartilor de risc posibilitatea
autorizarii constructiilor in zonele cu potential de risc natural (terenuri
cu pante accentuate,terenuri inundabile) va avea in vedere
intocmirea de studii aprofundate geologice, hidrologice, de
inundabilitate,etc.

POT max -IsD 35% CUT max- IsD 0,6-0,9


-Li 35% Li 0,6-0,9
T-Vn 20% T-Vn 0,4
UTR nr.31- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
– situată în partea centrală a localităţii Iliesi, delimitată de fronturile
aferente străzilor care intersectează strada Principală,spre nord de o
zona de locuit(UTR 31),spre sud o incinta de productie(UTR 33).

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


– zonă centrală cu funcţiune complexe, cuprinzând principalele dotări
existente precum şi subzone în care se pot amplasa alte dotări majore
prin restructurare intensivă pe parcele cu densitate redusă;
– pentru zona in cauza se recomandă întocmirea de documentatii de
urbanism ,prin initiativa autoritatii locale, in scopul investigarii
potentialului de completare si extindere a dotarilor precum si a modului
de organizare al spatiului public aferent zonei centrale .

Cap.2 →Utilizare funcţională


2.1. Utilizări funcţionale permise
• subzone IsD – dotări , locuinte individuale ,extindere,
modificare a functiunilor existente cu
respectarea coerentei si specificitatii zonei
centrale;
• subzone M – zone mixte continand institutii si servicii de
interes general ,activitati de productie mici ,
nepoluante;
• subzone I – unitati de productie si servicii nepoluante de
anvergura medie si mica,depozitare
• subzone Li – locuinţe cu dotări aferente, servicii şi
microproducţie integrabile zonelor de locuit,
amenajări de spaţii verzi
• subzone Vn – spatii verzi amenajate, zone verzi pentru
protectia cursurilor de apa;

2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări funcţionale


interzise
⇒ utilizări permise cu condiţii
– subzonele IsD ⇒ intervenţii asupra fondului construit existent în sensul
de extindere, modificare şi supraetajare ,in scopul imbunatatirii
compozitiei functiunilor specifice zonei centrale.
– subzonele Li ⇒ activităţi de servicii si microproductie precum si mica
depozitare , activităţi a căror poluare nu depăşeşte limitele parcelei.
⇒ utilizări funcţionale interzise
– orice altă utilizare cu excepţia celor permise sau permise cu conditii.

2.3. Interdicţii temporare


– subzone de extindere a functiunilor existente pentru care nu exista
precizate conditii de conformare a infrastructurii de acces si echipare
pana la intocmirea in conditiile legii a studiilor de urbanism necesare

2.4. Interdicţii permanente


– subzona TE - zonă de protecţie a infrastructurii tehnico-edilitare.

Cap.3 → Condiţii de amplasare ,echipare şi conformare a


construcţiilor
3.1. Amplasare
– se vor respecta aliniamentele existente determinate de vecinatăţi, fiind
permise retrageri faţă de aliniament ,stabilite prin documentatii de
urbanism specifice.
– în lungul străzii Principale se va respecta prin retrageri de la aliniament
culoarul de protecţie pentru arteră de tranzit (drum comunal)
– in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea egala
cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
– fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate din
inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m.
– pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o distanta
egala cu jumatate din inaltimea la coama a celei mai inalte dintre ele.

3.2. Accese
– conform RGU, incintele cu functiuni si utilizări ce presupun trafic intens,
vor avea pe cât posibil accese de pe arterele mai puţin circulate.
– in lungul str.Principale se vor amenaja culoare de promenada si piste
pentru biciclisti.

3.3. Echipare tehnico-edilitară


– pentru toate construcţiile noi se aplică prevederile RGU

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


– conform RGU - pentru a fi construibilă o parcelă trebuie să aibă lăţimea
şi suprafaţa in acord cu prevederile Cap.III B,punctul 1.
– in cazul utilizarii functionale a mai multor parcele pentru o noua
constructie se va mentine exprimarea in plan si in arhitectura fatadelor a
amprentei parcelarului anterior;
– in cazul constructiilor publice dispuse izolat terenul minim este de
1000,0 mp cu front la strada de min.25,0 m.
– in subzona I/M pentru a fi construibila o parcela trebuie sa aiba o latime
de min.25,0 m si o suprafata de min.1000,0 mp;
– regim de înălţime recomandat minim P+M, max P+3 : diferenţa de
înălţime pe două parcele alăturate nu va fi mai mare de un nivel.
– caracteristici arhitecturale - aspectul noilor clădiri va urmări promovarea
formelor arhitecturale tradiţionale, rurale de calitate cu materiale şi
arhitectură specifică.

3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri


– pentru construcţii noi se vor asigura obligatoriu parcaje suficiente
(conform RGU anexa 5), în interiorul parcelei; împrejmuirile şi celelalte
construcţii secundare şi amenajări conexe vor fi de acelaşi nivel calitativ
ca şi construcţiile principale.
– spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential utilizator
al programului ,conf.legislatiei in vigoare.
– se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public
– spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi inierbate si
plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp
– spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu .

Cap.4 → Reglementări
– se vor respecta zonele de protecţie - solicitând în acest sens avizul
organelor competente si aplicandu-se legislatia in vigoare.
– pentru subzonele cu potential de risc natural se vor intocmi studii
aprofundate geotehnice/hidrotehnice in scopul stabilirii conditiilor de
construibilitate.

POT max-IsD 70% CUT max -IsD 1,5


Li 35% Li 0,6-0,9
I 50% I 1,0
M 50% M 1,2
UTR 32- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
• situată la sud de zona centrală în lungul străzii Principale, se
invecineaza pe latura de nord cu UTR 32 desfasurata in lungul
paraului Juhod delimitata de limita intravilanului pe latura de sud ,est
si vest.

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zonă de locuit cu caracter semirural cu puţine dotări aferente de-
alungul pârâului Juhod, construită cu densitate medie, mai redusă
către direcţia estică, cu parcele libere construibile; starea
construcţiilor variabilă, echipare edilitară parţială;
• subzona cu potential de risc natural datorat prezentei paraului Juhod.

Cap.2 →Utilizare funcţională


2.1. Utilizări funcţionale permise
• subzone Li  locuinţe individuale, dotări si echipamente
aferente,activitati de servicii si microproductie
integrabile zonelor de locuit,amenajari de spatii
publice si spatii verzi în lungul pârâului Juhod;

• subzone T-Vn  functiuni si amenajari destinate turismului de


anvergura redusa spaţii verzi naturale sau
amenajate,spatii verzi pentru protectia
versantilor sau a cursurilor de apa si a zonelor
umede;

2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări


funcţionale interzise

utilizări permise cu condiţii:


• subzone Li – activitati de servicii si microproductie precum si mica
depozitare ,alte activitati a caror poluare nu depaseste limitele
parcelei.

utilizări functionale interzise:


• subzone Li ⇒ unităţi medii si mari productive si de depozitare
prestări servicii sau orice activităţi a căror rază de poluare depăşeşte
limitele parcelei si nu se inscriu in specificul natural al zonei.
• subzone T- Vn ⇒ orice utilizare cu excepţia celor permise

2.3. Interdicţii temporare


• subzonele de extindere a functiunilor existente sau functiuni propuse
pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a
infrastructurii de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile
legii a studiilor de urbanism necesare;

2.4. Interdicţii permanente


• subzona TE-zona de protectie a infrastructurii tehnico-edilitare;

Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor


3.1. Amplasarea construcţiilor
• fata de axul strazii Principale pentru constructii noi se va respecta o
retragere a constructiilor de cel putin 10m din ax,pe celelalte strazi
se va respecta aliniamentul existent ,dar nu mai putin de 6 m fata de
ax;
• se vor respecta aliniamentele existente determinate de vecinatăţi
fiind permise retrageri faţă de aliniament,stabilite prin documentatii
de urbanism specifice;
• in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea
egala cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
• fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate
din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m;
• pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o distanta
egala cu jumatate din inaltimea la coama a celei mai inalte dintre ele;

3.2. Accese
• conform RGU; in lungul str.Principale vor fi amenajate culoare de
promenada si piste pentru biciclisti..

3.3. Echipare tehnico-edilitară


• pentru toate construcţiile noi se aplică prevederile RGU

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• conform RGU: pentru a fi construibila o parcela trebuie să aibă
lăţimea si suprafata in acord cu prevederile cap.III B punctul 1.
• regim de înălţime: recomandat minim, P+M maxim P+1; diferenţa
de înălţime între două construcţii alăturate (pe parcele diferite) nu va
fi mai mare de două nivele .Pentru alte prevederi se vor intocmi
documentatii specifice pentru sustinerea solutiei propuse;
• in cazul utilizarii functionale a mai multor parcele pentru o noua
constructie se va mentine exprimarea in plan si in arhitectura
fatadelor a amprentei parcelarului anterior.
• caracteristici arhitecturale, aspect exterior: pentru construcţiile situate
la strada Principala se va asigura un aspect rustic, controlat,
compatibil cu caracterul zonei, ce face legătura spre Statiunea
Sovata, zonă cu profil turistic;

3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri − conform RGU


• pentru construcţiile noi se vor asigura obligatoriu parcaje şi garaje
suficiente (conform RGU anexa 5) în interiorul parcelei, se va urmări
ca spaţiile verzi amenajate să nu fie diminuate prin realizarea de noi
construcţii; împrejmuirile şi celelalte construcţii şi amenajări
paraarhitecturale vor fi de acelaşi nivel calitativ ca şi construcţiile
principale şi se vor supune aceluiaşi regim de autorizare;
• spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential
utilizator al programului ,conf.legislatiei in vigoare;
• se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public;
• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi
inierbate si plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp;
• spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu.

Cap.4 → Reglementări
• se vor respecta zonele de protectie - solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• pana la definitivarea si aprobarea hartilor de risc posibilitatea
autorizarii constructiilor in zonele cu potential de risc natural (terenuri
cu pante accentuate,terenuri inundabile) va avea in vedere
intocmirea de studii aprofundate geologice, hidrologice, de
inundabilitate,etc.

POT max -Li 35% CUT max-Li 0,6-0,9


T-Vn 20% T-Vn 0,2-0,4
UTR nr.33- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
– situată în partea centrală a localităţii Sacadat, delimitată de fronturile
aferente străzilor care intersectează strada Principală,spre nord de o
zona preponderent naturala(UTR 36),spre sud de Sovata (UTR 07).

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


– zonă centrală cu funcţiune complexe, cuprinzând principalele dotări
existente precum şi subzone în care se pot amplasa alte dotări prin
restructurare intensivă pe parcele cu densitate redusă;
– pentru zona in cauza se recomandă întocmirea de documentatii de
urbanism ,prin initiativa autoritatii locale, in scopul investigarii
potentialului de completare si extindere a dotarilor precum si a modului
de organizare al spatiului public aferent zonei centrale .

Cap.2 →Utilizare funcţională


2.1. Utilizări funcţionale permise
• subzone IsD – dotări , locuinte individuale ,extindere,
modificare a functiunilor existente cu
respectarea coerentei si specificitatii zonei
centrale;
• subzone Li – locuinţe cu dotări aferente, servicii şi
microproducţie integrabile zonelor de locuit,
amenajări de spaţii verzi
• subzone Li-T – locuinţe cu dotari aferente de interes
public,functiuni complementare compatibile,
rezerve functionale pentru turism,alte
functiuni cu potential de dezvoltare pentru
turism,amenajari de spatii verzi;
• subzone GC – zona de gospodarie comunala(cimitir);

• subzone – functiuni si amenajari destinate turismului de


T-Vn anvergura redusa spaţii verzi naturale sau
amenajate,spatii verzi pentru protectia
versantilor sau a cursurilor de apa si a
zonelor umede;
• subzoneVn – spatii verzi naturale sau amenajate ,spatii
verzi pentru protectia versantilor si a zonelor
umede.

2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări funcţionale


interzise
⇒ utilizări permise cu condiţii
– subzonele IsD ⇒ intervenţii asupra fondului construit existent în sensul
de extindere, modificare şi supraetajare ,in scopul imbunatatirii
compozitiei functiunilor specifice zonei centrale.
– subzonele Li ⇒ activităţi de servicii si microproductie precum si mica
depozitare , activităţi a căror poluare nu depăşeşte limitele parcelei.

⇒ utilizări funcţionale interzise


– orice altă utilizare cu excepţia celor permise sau permise cu conditii.

2.3. Interdicţii temporare


– subzone de extindere a functiunilor existente pentru care nu exista
precizate conditii de conformare a infrastructurii de acces si echipare
pana la intocmirea in conditiile legii a studiilor de urbanism necesare

2.4. Interdicţii permanente


– subzona TE - zonă de protecţie a infrastructurii tehnico-edilitare.

Cap.3 → Condiţii de amplasare ,echipare şi conformare a


construcţiilor
3.1. Amplasare
– se vor respecta aliniamentele existente determinate de vecinatăţi, fiind
permise retrageri faţă de aliniament ,stabilite prin documentatii de
urbanism specifice.
– în lungul străzii Principale se va respecta prin retrageri de la aliniament
culoarul de protecţie pentru arteră de tranzit (drum judetean)
– in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea egala
cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
– fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate din
inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m.
– pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o distanta
egala cu jumatate din inaltimea la coama a celei mai inalte dintre ele.

3.2. Accese
– conform RGU, incintele cu functiuni si utilizări ce presupun trafic intens,
vor avea pe cât posibil accese de pe arterele mai puţin circulate.
– in lungul str.Principale se vor amenaja culoare de promenada si piste
pentru biciclisti.

3.3. Echipare tehnico-edilitară


– pentru toate construcţiile noi se aplică prevederile RGU

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


– conform RGU - pentru a fi construibilă o parcelă trebuie să aibă lăţimea
şi suprafaţa in acord cu prevederile Cap.III B,punctul 1.
– in cazul utilizarii functionale a mai multor parcele pentru o noua
constructie se va mentine exprimarea in plan si in arhitectura fatadelor a
amprentei parcelarului anterior;
– in cazul constructiilor publice dispuse izolat terenul minim este de
1000,0 mp cu front la strada de min.25,0 m.
– in subzona A pentru a fi construibila o parcela trebuie sa aiba o latime de
min.25,0 m si o suprafata de min.1000,0 mp;
– regim de înălţime recomandat minim P+M, max P+2 : diferenţa de
înălţime pe două parcele alăturate nu va fi mai mare de un nivel.
– caracteristici arhitecturale - aspectul noilor clădiri va urmări promovarea
formelor arhitecturale tradiţionale, rurale de calitate cu materiale şi
arhitectură specifică.

3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri


– pentru construcţii noi se vor asigura obligatoriu parcaje suficiente
(conform RGU anexa 5), în interiorul parcelei; împrejmuirile şi celelalte
construcţii secundare şi amenajări conexe vor fi de acelaşi nivel calitativ
ca şi construcţiile principale.
– spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential utilizator
al programului ,conf.legislatiei in vigoare.
– se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public
– spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi inierbate si
plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp
– spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu .

Cap.4 → Reglementări
– se vor respecta zonele de protecţie - solicitând în acest sens avizul
organelor competente si aplicandu-se legislatia in vigoare.
– pentru subzonele cu potential de risc natural se vor intocmi studii
aprofundate geotehnice/hidrotehnice in scopul stabilirii conditiilor de
construibilitate.

POT max-IsD 50% CUT max -IsD 1,5


Li 35% Li 0,6-0,9
Li-T 35% Li-T 0,6-0,9
T-Vn 20% T-Vn 0,4
UTR 34- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
1.1. Delimitare
• situată la nord-est de zona centrală si la est de strada Principala ,se
invecineaza cu aria naturala protejata ROSCI 0297 Dealurile
Tarnavei Mici-Biches si ROSCI 0019 Calimani –Gurghiu delimitata
de limita intravilanului pe latura de nord,sud si est .

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zonă cu caracter semirural cu specific preponderent natural cu
puţine cladiri aferente , construită cu densitate redusă in zona
vestică, cu parcele libere construibile; starea construcţiilor variabilă,
echipare edilitară parţială;

• Cap.2 →Utilizare funcţională


2.1. Utilizări funcţionale permise
• subzone Li  locuinţe individuale, activitati de servicii si
microproductie integrabile zonelor de locuit;

• subzone T-Vn  functiuni si amenajari destinate turismului de


anvergura redusa spaţii verzi naturale sau
amenajate,spatii verzi pentru protectia
versantilor sau a cursurilor de apa si a zonelor
umede;
• subzona A  unitati de productie agricola nepoluanta,teren
agricol in intravilan cu potential de reconversie;
• subzone Vn • spatii verzi naturale sau amenajate ,spatii verzi
pentru protectia versantilor si a zonelor
umede.

2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări


funcţionale interzise

utilizări permise cu condiţii:


• subzone Li – activitati de servicii si microproductie precum si mica
depozitare ,alte activitati a caror poluare nu depaseste limitele
parcelei.

utilizări functionale interzise:


• subzone T- Vn ⇒ orice utilizare cu excepţia celor permise

2.3. Interdicţii temporare


• subzonele de extindere a functiunilor existente sau functiuni propuse
pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a
infrastructurii de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile
legii a studiilor de urbanism necesare;

2.4. Interdicţii permanente


• subzona TE-zona de protectie a infrastructurii tehnico-edilitare;

Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor


3.1. Amplasarea construcţiilor
• se vor respecta aliniamentele existente determinate de vecinatăţi
fiind permise retrageri faţă de aliniament,stabilite prin documentatii
de urbanism specifice;
• in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea
egala cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
• fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate
din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m;
• pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o distanta
egala cu jumatate din inaltimea la coama a celei mai inalte dintre ele;

3.2. Accese
• conform RGU; in lungul strazilor (drumurilor de acces) vor fi
amenajate culoare de promenada si piste pentru biciclisti.

3.3. Echipare tehnico-edilitară


• pentru toate construcţiile noi se aplică prevederile RGU

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• conform RGU: pentru a fi construibila o parcela trebuie să aibă
lăţimea si suprafata in acord cu prevederile cap.III B punctul 1.
• regim de înălţime: recomandat minim, P maxim P+M; diferenţa de
înălţime între două construcţii alăturate (pe parcele diferite) nu va fi
mai mare de două nivele .Pentru alte prevederi se vor intocmi
documentatii specifice pentru sustinerea solutiei propuse;
• in cazul utilizarii functionale a mai multor parcele pentru o noua
constructie se va mentine exprimarea in plan si in arhitectura
fatadelor a amprentei parcelarului anterior.
• in subzona A/T-Vn pentru a fi construibila o parcela trebuie sa aiba o
latime de min.25,0 m si o suprafata de min.1000,0 mp;
• caracteristici arhitecturale, aspect exterior: pentru construcţiile situate
in zona se va asigura un aspect rustic, controlat,natural, compatibil
cu caracterul zonei;

3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri − conform RGU


• pentru construcţiile noi se vor asigura obligatoriu parcaje şi garaje
suficiente (conform RGU anexa 5) în interiorul parcelei, se va urmări
ca spaţiile verzi amenajate să nu fie diminuate prin realizarea de noi
construcţii; împrejmuirile şi celelalte construcţii şi amenajări
paraarhitecturale vor fi de acelaşi nivel calitativ ca şi construcţiile
principale şi se vor supune aceluiaşi regim de autorizare;
• spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential
utilizator al programului ,conf.legislatiei in vigoare;
• se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public;
• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi
inierbate si plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp;
• spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu.

Cap.4 → Reglementări
• se vor respecta zonele de protectie - solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• pana la definitivarea si aprobarea hartilor de risc posibilitatea
autorizarii constructiilor in zonele cu potential de risc natural (terenuri
cu pante accentuate,terenuri inundabile) va avea in vedere
intocmirea de studii aprofundate geologice, hidrologice, de
inundabilitate,etc.
• in UTR-uri aflate in vecinatatea ariilor naturale protejate se aplica
reglementarile cap.A coroborate cu legislatia in vigoare;

POT max -Li 35% CUT max-Li 0,6-0,9


T-Vn 20% T-Vn 0,2-0,4
A 50% A 1,0
UTR 35- SOVATA

Cap.1 → Generalităţi
11.1. Delimitare
• situată in extremitatea nordica a loc.Sacadat ,dezvoltata in lungul
strazii Principale ,se invecineaza cu aria naturala protejata ROSCI
0297 Dealurile Tarnavei Mici-Biches si ROSCI0019 Calimani –
Gurghiu .

1.2. Funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare zonei


• zonă cu caracter semirural cu specific preponderent natural cu
puţine cladiri aferente , construită cu densitate redusă in zona
vestică, cu parcele libere construibile; starea construcţiilor variabilă,
echipare edilitară parţială;

Cap.2 →Utilizare funcţională


2.1. Utilizări funcţionale permise
• subzone Li  locuinţe individuale, activitati de servicii si
microproductie integrabile zonelor de locuit;

• subzone T-Vn  functiuni si amenajari destinate turismului de


anvergura redusa spaţii verzi naturale sau
amenajate,spatii verzi pentru protectia
versantilor sau a cursurilor de apa si a zonelor
umede;
• subzone Vn  zone verzi,plantatii de aliniament si perdele de
protectie

2.2. Utilizări funcţionale permise cu condiţii şi utilizări


funcţionale interzise

utilizări permise cu condiţii:


• subzone Li – activitati de servicii si microproductie precum si mica
depozitare ,alte activitati a caror poluare nu depaseste limitele
parcelei.

utilizări functionale interzise:


• subzone Li ⇒ unităţi medii si mari productive si de depozitare
prestări servicii sau orice activităţi a căror rază de poluare depăşeşte
limitele parcelei si nu se inscriu in specificul natural al zonei.
• subzone T- Vn ⇒ orice utilizare cu excepţia celor permise

2.3. Interdicţii temporare


• subzonele de extindere a functiunilor existente sau functiuni propuse
pentru care nu exista precizate conditiile de conformare a
infrastructurii de acces si echipare pana la intocmirea in conditiile
legii a studiilor de urbanism necesare;

2.4. Interdicţii permanente


• subzona TE-zona de protectie a infrastructurii tehnico-edilitare;

Cap.3 → Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor


3.1. Amplasarea construcţiilor
• fata de axul strazii Principale pentru constructii noi se va respecta o
retragere a constructiilor de cel putin 10m din ax,pe celelalte strazi
se va respecta aliniamentul existent ,dar nu mai putin de 6 m fata de
ax;
• se vor respecta aliniamentele existente determinate de vecinatăţi
fiind permise retrageri faţă de aliniament,stabilite prin documentatii
de urbanism specifice;
• in raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea
egala cu jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0 m;
• fata de limita posterioara se va aplica o retragere egala cu jumatate
din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 5,0 m;
• pe aceasi parcela doua cladiri vor fi amplasate respectand o distanta
egala cu jumatate din inaltimea la coama a celei mai inalte dintre ele;

3.2. Accese
• conform RGU; in lungul str.Principale vor fi amenajate culoare de
promenada si piste pentru biciclisti..

3.3. Echipare tehnico-edilitară


• pentru toate construcţiile noi se aplică prevederile RGU

3.4. Forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor


• conform RGU: pentru a fi construibila o parcela trebuie să aibă
lăţimea si suprafata in acord cu prevederile cap.III B punctul 1.
• regim de înălţime: recomandat minim, P maxim P+M; diferenţa de
înălţime între două construcţii alăturate (pe parcele diferite) nu va fi
mai mare de două nivele .Pentru alte prevederi se vor intocmi
documentatii specifice pentru sustinerea solutiei propuse;
• in cazul utilizarii functionale a mai multor parcele pentru o noua
constructie se va mentine exprimarea in plan si in arhitectura
fatadelor a amprentei parcelarului anterior.
• in subzona T-Vn pentru a fi construibila o parcela trebuie sa aiba o
latime de min.25,0 m si o suprafata de min.1000,0 mp;
• caracteristici arhitecturale, aspect exterior: pentru construcţiile situate
la strada Principala se va asigura un aspect rustic, controlat,
compatibil cu caracterul zonei;

3.5. Parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri − conform RGU


• pentru construcţiile noi se vor asigura obligatoriu parcaje şi garaje
suficiente (conform RGU anexa 5) în interiorul parcelei, se va urmări
ca spaţiile verzi amenajate să nu fie diminuate prin realizarea de noi
construcţii; împrejmuirile şi celelalte construcţii şi amenajări
paraarhitecturale vor fi de acelaşi nivel calitativ ca şi construcţiile
principale şi se vor supune aceluiaşi regim de autorizare;
• spatiile verzi tratate ca zone de protectie sau gradini de fatada vor
asigura norma minima de zona verde aferenta fiecarui potential
utilizator al programului ,conf.legislatiei in vigoare;
• se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile
publicului sau numai locatarilor daca acestea sunt vizibile din spatiul
public;
• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi
inierbate si plantate nu un arbore la fiecare 50,0 mp;
• spre domeniul public se recomanda realizarea de imprejmuiri
transparente dublate de gard viu.

Cap.4 → Reglementări
• se vor respecta zonele de protectie - solicitand in acest sens avizul
organelor competente aplicandu-se legislatia in vigoare.
• pana la definitivarea si aprobarea hartilor de risc posibilitatea
autorizarii constructiilor in zonele cu potential de risc natural (terenuri
cu pante accentuate,terenuri inundabile) va avea in vedere
intocmirea de studii aprofundate geologice, hidrologice, de
inundabilitate,etc.
• in UTR-uri aflate in vecinatatea ariilor naturale protejate se aplica
reglementarile cap.A coroborate cu legislatia in vigoare;

POT max -Li 35% CUT max-Li 0,6-0,9


T-Vn 20% T-Vn 0,2-0,4

S-ar putea să vă placă și