Sunteți pe pagina 1din 44

CUPRINS

CAPITOLUL I ROLUL DOCUMENTELOR IN ACTIVITATEA DE


AUDIT...........................................................................................................................3

1.1 Documentatia in activitatea de audit....................................................................3

1.2 Dosarul de audit curent.........................................................................................5

1.3 Dosarul de audit permanent..................................................................................8

CAPITOLUL II AUDITUL IMOBILIZARILOR CORPORALE LA S.C A&D


Agro S.R.L BUCURESTI…………………………………………………………..10

2.1 Planificarea auditului imobilizarilor corporale: riscuri, prag de


semnificatie..................................................................................................................10

2.2 Algoritm de stabilire a marimii esantionului.....................................................22

2.3 Obiective si foi de lucru........................................................................................34

CAPITOLUL III CONCLUZII SI PROPUNERI..................................................42

Bibliografie …………………………………………….…………………................43
CAPITOLUL I ROLUL DOCUMENTELOR IN ACTIVITATEA DE AUDIT

1.1 Documentatia in activitatea de audit

Pentru a realiza planificarea activitatii de audit, auditorul trebuie sa


determine modul specific de abordare a auditului pentru fiecare client si sa
documenteze acest lucru, adica sa intocmeasca documentele dosarului de audit
pentru fiecare etapa a procesului de audit.
Auditul trebuie efectuat astfel incat sa fie respectate principiile sale de
baza.Obiectivele auditului stabilite cu exactitate trebuie consemnate in documentele
auditorului.
Prin documentatia lucrarilor de audit se inteleg foile de lucru pe care le-a
intocmit auditorul sau documentele pe care le-a obtinut si pastrat in cadrul executarii
lucrarilor sale.
In cadrul unor audituri repetitive, anumite foi de lucru pot fi clasate in dosarul
permanent (care este regulat pus la zi, tinand seama de informatiile care au o
importanta constanta pentru auditurile ulterioare), iar alte foi de lucru pot fi clasate in
dosarul exercitiului, continand informatii referitoare in mod esential la perioada
auditata.
Aceste foi de lucru sunt proprietatea auditorului. Este la latitudinea auditorului
punerea sau nu la dispozitia clientului, a unei parti sau a unui extras din foile sale de
lucru. Aceste documente nu trebuie sa se substituie registrelor contabile ale clientului.
Auditorul trebuie sa adopte proceduri satisfacatoare, permitand buna
conservare a foilor sale de lucru si a caracterului lor confidential, atat in interiorul, cat
si in exteriorul cabinetului sau societatii de expertiza contabila. Auditorul trebuie
sa le pastreze o durata suficienta de timp pentru a raspunde nevoilor functiei sale si
pentru a satisface cerintele oricarei obligatii legale sau profesionale in materie de
conservare a documentelor.
Documentarea lucrarilor de audit este un eveniment indispensabil pentru
urmataoarele considerente:
 a justifica indeplinirea obiectivelor, explicarea procedurilor si a
normelor, iar opinia si concluziile emise sunt fondate;
 a asigura supervizarea efectiva a lucrarilor delegate colaboratorilor sau
a permite utilizarea lucrarilor de control efectuate de alte persoane (alti
auditori);
 a transmite datele de la un exercitiu la altul, avand in vedere ca
dosarele de lucru constituie o documentare privilegiata pentru
cunoasterea generala a lucrarilor anului viitor.
Tinerea dosarelor de lucru este o conditie “sine qua non” pentru o mai buna
organizare, planificare si executie a lucrarilor, in conditiile unui volum foarte mare al
lucrarilor efectuate de auditor si de complexitatea controalelor de efectuat.
Documentele de lucru pentru audit trebuie pregatite la un standard ridicat,
astfel incat sa realizeze obiectivele de audit cat mai simplu si mai clar posibil.
Obiectul, continutul si scopul trebuie sa fie clare, fara alte explicatii. Documentele de
lucru trebuie intocmite pe masura efectuarii auditului si nu trebuie lasate incomplete
sau sa contina aspecte inutile. De asemenea, fiecare trebuie sa-si detalieze procedurile
in privinta documentelor de audit depasite (inlocuite).

2
Gradul de extindere a documentelor de audit este o problema de rationament
profesional, iar auditorul trebuie sa-si bazeze decizia privind extinderea documentelor
pe ceea ce ar fi necesar pentru a inlesni unui auditor experimentat, fara legaturi
anterioare cu auditul respectiv, sa inteleaga activitatea desfasurata si temeiul deciziilor
luate.
Calitatea, tipul si continutul vor varia in functie de circumstante, dar
documentele de lucru trebuie sa cuprinda, unde este cazul:
 informatii privind structura legala si organizationala a entitatii;
 extrase sau copii ale documentelor, contractelor si proceselor verbale
importante;
 informatii privind sectorul, mediul economic si legislativ in cadrul
caruia functioneaza entitatea auditata;
 probe privind procesul de planificare si modificarile ulterioare;
 probe despre faptul ca sistemul de contabilitate si control intern al
clientului a fost evaluat;
 probe privind evaluarea riscului intern si de control, precum si
revizuirile acestora;
 analizele tranzactiilor si soldurilor;
 analizele indicatorilor economico – financiari si ale tendintelor
semnificative ale acestora;
 o evidenta a naturii, duratei si intinderii procedurilor de audit si
rezultatele acestor proceduri;
 copii ale corespondentei cu alti auditori, experti si alte terte persoane;
 copii ale corespondentei cu clientul, rapoarte catre administratori sau
conducere si note ale discutiilor cu administratorii si conducerea
privind problemele de audit;
 scrisori de confirmare a declaratiilor;
 o sinteza a aspectelor semnificative ale auditului respective, cuprinzand
detalii despre informatiile disponibile, sumele implicate, opiniile
conducerii, concluziile despre rezolvarea sau tratarea acestor probleme;
 copii ale situatiilor financiare aprobate.

Calitatea documentelor de lucru determina calitatea auditului prin furnizarea


probelor asupra activitatii desfasurate si a concluziilor trase. “Testul suprem” al
calitatii documentatiei este dat de situatia in care un auditor cu experienta, fara
legaturi anterioare cu angajamentul respectiv, va putea evalua, pornind de la
documentele de lucru, ceea ce s-a facut si baza pe care s-au tras concluziile.
Scopul dosarului de audit:
 ajuta la planificarea si efectuarea activitatii de audit;
 ajuta la supravegherea si revizuirea activitatii de audit;
 inregistreaza probele de audit relevante rezultate din activitatea
desfasurata pentru ca auditorii sa-si sustina opinia emisa.
Dosarul standard de audit este indexat pe fiecare sectiune importanta, care la
randul ei este indexata detaliat contribuind la trimiterea la informatiile aflate in dosar.

3
1.2 Dosarul de audit curent

Acest dosar trebuie sa contina toate informatiile relevante pentru perioada


financiara pentru care se face auditul. Nu se poate specifica in mod exact ce informatii
trebuie sa cuprinda acest dosar, pentru ca aceasta depinde de circumstantele fiecarui
angajament. Totusi se recomanda ca toate firmele sa depuna eforturi in directia
standardizarii formatului acestui dosar, pentru a facilita revizuirea si controlul
activitatii. Utilizarea acestor proceduri minimale va ajuta la atingerea acestiu obiectiv.
Dosarul de audit curent mai cuprinde toate elementele angajamentului de
audit, a caror utilitate nu depaseste exercitiul controlat. El permite auditorului sa
asambleze toate lucrarile, incepand de la organizarea misiunii la sinteza si
formularea Raportului de Audit.

Dosarul de audit curent cuprinde foile de lucru corespunzatoare exercitiului


contabil supus auditului. Principalele informatii cuprinse în dosarul exercitiului sunt
urmatoarele :

a. informatii aferente programului de audit ;


b. informatii generale, cum sunt : note interne referitoare la planificare,
rezumate ale sedintelor AGA si CA, etc ;
c. balantele de verificare operative ale conturilor utilizate în cursul exercitiului
financiar ;
d. înregistrari de rectificare si reclasificare, ocazionate de depistarea de erori în
activitatea financiar-contabila ;
e. foile de lucru sub forma de tabele, care sunt întocmite de auditor sau
întreprindere pentru a fi justificate anumite sume din situatiile financiare.
Principalele tipuri de tabele anexe sunt : analiza de cont, balanta de
verificare, reconcilierea sumelor, teste ale caracterului rezonabil al sumelor, sintezele
de procedura, sintezele documentelor justificative examinate, tabele informative,
documentarea externa, etc.
Analiza de cont se realizeaza în scopul de a prezenta modificarile operatiei
într-un cont de carte mare în perioada supusa auditului, prin corelarea soldului initial
cu cel final. Acest tip de analiza se utilizeaza în special pentru titlurile de valoare
negociabila, efectele comerciale, provizioane pentru creante incerte, mijloace fixe,
datoriile pe termen lung si capitalurile proprii.
Balantele de verificare reprezinta documente care compun soldul final al
fiecarui cont, cele mai importante conturi fiind cele aferente creantelor si datoriilor
comerciale, cheltuielile de repartizat pe mai multe exercitii, etc.
Reconcilierea sumelor presupune justificarea unor sume specifice de exemplu
corelarea sumelor din evidenta contabila cu diverse confirmari de la terti. Testele cu
caracter rezonabil prin care auditorul evalueaza soldurile conturilor daca sunt afectate
de erori comparativ cu contractele încheiate.
Sintezele de procedura reprezinta tabele ce vizeaza rezultatele unei proceduri
de audit executate de auditor, de exemplu sinteza rezultatelor confirmarilor de la
clienti sau observarea fizica a stocurilor.Sinteza documentelor justificative examinate
prezinta rezultatele testelor efectuate de auditor, cum ar fi documentele utilizate
pentru testarea mecanismelor de control, testarea operatiunilor substantiale sau
procedurilor interne de lucru.

4
Tabelele informative contin informatii care nu prezinta probe de audit, cum ar
fi declaratiile fiscale, bugetele de timp sau programul de lucru al întreprinderii.
Documentele externe sunt colectate de auditor cum ar fi raspunsurile primite
de auditor în urma realizarii de catre aceste a scrisorilor de confirmare înaintate catre
terte persoane care au realizat operatiuni cu întreprinderea auditata.
Foile de lucru reprezinta un segment foarte important al activitatii de audit,
care influenteaza calitatea probelor obtinute, verificarea muncii realizate de echipa de
audit si determinarea tipului de raport de audit care va fi întocmit. Indiferent de
calitatea activitatii realizate si de tipul de raport de audit, o foaie de lucru trebuie sa
contina în mod obligatoriu urmatoarele informatii :
a. titlul foii de lucru care trebuie sa contina informatii cum sunt : numele
intreprinderii auditate, perioada auditata, descrierea continutului, initialele
auditorului, data întocmirii foii de lucru si codul de referinta aferent
clasificarii acesteia în documentatia globala ;
b. codurile de indexare si îndosariere pentru a permite o buna organizare a
activitatii de audit ;
c. indicarea clara a lucrarilor pe care le prezinta ;
d. informatii prin care sa indice scopul pentru care au fost întocmite ;
e. concluziile auditorului privind segmentul auditat pe care îl reflecta
respectiva foaie de lucru.

Dosarul exercitiului cuprinde:

 Planificarea angajamentului de audit

– note asupra utilizarii lucrarilor de control efectuate de altii (auditori


interni sau alti specialisti); datele si duratele vizitelor si locurile de
interventie; compunerea echipei; data pentru emiterea raportului;
bugetul de timp si realizarea lui.

 Supervizarea lucrarilor

– note asupra studierii dosarelor si stabilirea solutiilor la problemele


ridicate; aprobarea tuturor deciziilor importante care pot afecta
planificarea, programul lucrarilor, executarea si concluziile lucrarilor si
continutul raportului.

 Aprecierea controlului intern

– evaluarea punctelor forte/slabe si a zonelor de risc; foi de lucru privind:


bazele de stabilire a sondajelor asupra functionarii sistemelor, detalii
asupra sondajelor efectuate; comentarii asupra anomaliilor descoperite;

 Obtinerea de elemente probante

- program de lucru; foi de lucru cuprinzand obiectivul, detalii asupra lucrarilor


efectuate, unele comentarii, concluzii; documente sau copii de documente de la
intreprindere sau terti justificand cifrele examinate; detalii asupra lucrarilor efectuate
asupra conturilor anuale; sinteza generala a rezultatelor pe diferite etape ale misiunii

5
si tratarea distincta a punctelor care ar putea avea influenta asupra deciziei de
certificare; foi de lucru privind faptele delictuale.
Dosarul exercitiului (E) se imparte pe sase sectiuni, notate de la A la F,
astfel:

EA –“Sinteza, planificare si raportare”: cuprinde elemente privind sinteza


angajamentului, planul auditului, bugetul si planificarea timpului, diverse rapoarte;
EB -“Evaluarea controlului intern”: cuprinde elemente referitoare la exercitiu si
anume verificarea functionarii controlului intern in timpul exercitiului;
EC – “Controlul conturilor”: cuprinde foi de lucru asupra conturilor din bilant si
asupra rezultatelor financiare;
ED – “Studiul lucrarilor efectuate de terti”;
EE – “ Verificari specifice”: contine foile de lucru privind lucrari specifice, o lista a
lucrarilor in suspensie si o lista a lucrarilor ramase pentru o viitoare interventie;
EF – “ Interventii conexe”: contine toate documentele si foile de lucru privind
evenimente particulare, fapte delictuale sau operatii particulare cum ar fi cresteri sau
reduceri de capital etc.

Secţiunea EA cuprinde următoarele capitole:

 EA1- Sinteza misiunii


 EA2- Rezumatul ajustărilor
 EA3- Chestionar de sfârşit de misiune
 EA4- Chestionar de verificări specifice
 EA5- Situaţii financiare certificate
 EA6- Evenimente posterioare
 EA7- Balanţe şi alte documente de sinteză
 EA8- Plan de misiune
 EA9- Buget şi planificare
 EA10 – Evidenţa timpului
 EA11- Onorarii

6
1.3 Dosarul de audit permanent

Documentarea activitatii de audit financiar contabil se realizeaza în principal


prin intermediului a doua seturi de documentatii, si anume : dosarul permanent si
dosarul exercitiului.
Dosarul permanent contine date cu caracter istoric legate de activitatea de
audit si reprezinta o sursa de informatii utile de la un exercitiu financiar la altul.
Elementele principale ale unui astfel de dosar sunt urmatoarele :

a. extrase sau copii ale unor documente de importanta semnificativa referitoare


la întreprindere, cum ar fi : contractul de societate si anexele acestuia, statutul
societatii,regulamente si proceduri interne de desfasurare a activitatii, contractele de
împrumut si celelalte contracte încheiate de întreprindere cu terte persoane fizice sau
juridice ;
b. analize ale unor conturi care prezinta o importanta semnificativa continua
pentru auditor, cum ar fi datoriile pe termen lung, fondul comercial si activele fixe;
c. informatii legate de întelegerea controlului intern si de evaluarea riscului de
control, cum sunt : organigrame, proceduri de control intern si neajunsurile sistemului
de control ;
d. rezultatele procedurilor analitice din auditele anilor precedenti, cum ar fi :
indicatori calculati de auditorii anteriori, soldurile lunare ale anumitor conturi
selectate si investigatii aferente unor schimbari neobisnuite în activitatea desfasurata.
Dosarul permanent trebuie sa contina documentele si tabelele cu semnificatie
permanenta.
Unele informatii primite sau analizate in cursul diferitelor etape ale auditului
pot fi folosite pe toata durata mandatului. Ele nu au nevoie sa fie corectate in fiecare
an. Clasarea lor intr-un dosar separat, numit dosarul permanent, permite evitarea
repetarii in fiecare an a unor lucrari si transmiterea de la un exercitiu la altul a
elementelor de cunoastere a intreprinderii.
Informatiile ce-ar putea fi incluse intr-un dosar permanent sunt urmatoarele:

 Informatii despre client:


- informatii generale;
- detalii despre activitate;
- organigrama;
- conturi bancare si personale cu drept de semnatura;
- administratorii si alt personal relevant;
- parti afiliate.
-
 Detalii despre angajament:
- scrisoare de angajament;
- numirea ca auditor;
- scrisoarea de la auditorul precedent;
- autorizari.
 Informatii si contracte sau acte cerute de lege:

- copie a actului constitutive al societatii si le actelor aditionale ce au


determinat modificari ale acestuia;

7
- extrase ale proceselor-verbale ale sedintelor AGA si CA;
- copii ale contractelor de imprumut;
- copii ale contractelor de leasing si ale titlurilor de proprietate;
- copii ale evaluarilor de terenuri si cladiri;
- deconturile asupra impozitului pe profit;
- detalii depre capitalul social subscris si varsat;
- copii ale cererilor de inscrieri de mentiuni la Registrul Comertului sau
la Registrul Roman al Actionarilor;
- detalii despre legile si alte acte normative relevante.
 Sistemul contabil:
- o prezentare a registrelor si a evidentelor;
- sinteza sistemului contabil;
- prezentarea sistemului informatic;
- politicile contabile semnificative;
- scrisori de recomandare catre conducere.
Dosarul permanent se organizeaza in sectiuni care usureaza clasarea documentelor
si consultarea lor. Cuprinde sectiunile de la A la F, astfel:
 P.A. “Generalitati” in care se identifica intreprinderea, organizarea si
documentarea generala;
 P.B. “Control intern” se analizeaza diferite sectiuni;
 P.C. “Conturi anuale” ale ultimelor trei exercitii;
 P.D. “Analize permanente” ale principalelor rubrici ale conturilor anuale;
 P.E. “Fiscal si social” cuprinzand documente privind mediul fiscal si social al
intreprinderii;
 P.F. “Juridic” cuprinzand statute, procese-verbale al AGA si CA, diverse
contracte care pot avea o incidenta asupra certificarii sau verificarii specifice.
Secţiunea PA –Generalităţi cuprinde capitolele:
 PA1 – Informaţii legate de client
 PA2- Prezentarea întreprinderii: structură, istoric,activităţi
 PA3- Organigrama întreprinderii
 PA4- Documente legale şi statutare ( broşuri, extrase, articole, procese verbale
importante, copii după contracte de împrumut).
 PA5- Detalii de angajament
 PA6-Sistemul contabil

Secţiunea Generalităţi este redată în următorul tabel:


CLIENT DOSAR PERMANENT REF: PA
SECTIUNEA: GENERALITATI PAG:
Conţinut Ref. Continut Ref.
Informaţii generalePA1
despre client
Prezentarea PA2
întreprinderii
Organigrama PA3
întreprinderii
Documente PA4
legaleşistatutare
Detalii de angajament PA5

8
Sistemul contabil PA6
CAPITOLUL II AUDITUL IMOBILIZARILOR CORPORALE LA S.C A&D
Agro SRL BUCURESTI

2.1 Planificarea imobilizarilor corporale, riscuri, prag de semnificatie

Reuşita unei întreprinderi în realizarea de beneficii economice viitoare, depind


de deciziile de investire luate în prezent. Din punct de vedere contabil o investiţie
consta în achiziţia sau producţia unui activ imobilizat fie corporal, necorporal sau
financiar.
Imobilizările corporale şi necorporale sunt tratate în normele, IAS 16
„ Imobilizări corporale”.
Domenii majore al planificarii:
- analiza si documentarea modelului de audit: cunostintele despre client sunt
la zi si dosarele de audit sunt actualizate (standard 310 ”Cunoasterea clientului”);
- asigurarea unei evidente adecvate a sistemelor contabile si a mediului de
control, suficient pentru stabilirea unui model de audit corespunzator (standard 400
“Evaluarea riscurilor si controlul intern”);
- schematizarea informatiilor financiare cheie. Planificarea este prima etapa a
auditorului.
- efectuarea unei evaluari preliminare a principiului continuitatii activitatii;
- calcularea pragului de semnificatie; intrucat natura, momentul si intinderea
testelor de audit trebuie corelate cu pragul de semnificatie, este esentiala cuantificarea
acestuia in etapa planificarii. In pofida ariei de aplicabilitate largi pentru determinarea
pragului de semificatie, sugerate de standardul de audit, exista multe criterii general
acceptate. Masurile sugerate sunt bazate pe ponderile din totalul activelor, cifra de
afaceri si profitul inainte de impozitare. Nivelul pragului de semnificatie este stabilit,
in mod normal, intre cel mai mic si cel mai mare dintre factorii calculati.
- auditorul trebuie sa se asigure ca efectul posibilelor fraude sau erori este luat
in considerare.

Activităţile preliminare planificării auditului

1. Solicitarea societăţi comerciale A&D Agro S.R.L. Bucureşti de a i se


realiza un audit de către o societate comercială specializată sau de către un auditor
individual.

S.C. A&D Agro S.R.L. Bucureşti


CIF RO7394843, J40/6592/1994
Calea Rahovei, nr.288, sector 5,
tel. O21/3328324, fax 021/3328320

S.C. VIVA AUDIT S.R.L. Bucureşti

Domnului director

9
Domnule director, Adunarea Generală a Asociatilor a S.C. A&D Agro S.R.L.
Bucureşti a hotărât în şedinţa din 12.09.2008 ca societatea noastră să realizeze auditul
situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar 2008. În acelaşi timp a solicitat să se
verifice modul cum s-a realizat şi înregistrat amortizarea mijloacelor fixe pentru anul
în curs.
Consiliul de administraţie a propus să ne adresăm societăţii pentru a realiza
acest audit În condiţiile în care acceptaţi propunerea noastră, vă rugăm să ne
transmiteţi o ofertă de servicii.

Director,
Marian Nicolaescu

2. Acceptarea angajamentului de audit (Scrisoarea de angajament).

Către: S.C. A&D Agro S.R.L. Bucureşti


In atenţia: A.G.A.

SCRISOARE DE ANGAJAMENT

Ca urmare a solicitării dvs. privind continuarea auditării si asupra situaţiilor


financiare aferente anului 2008, retratate şi întocmite conform prevederilor legale,
suntem încântaţi sa vă confirmăm acceptul nostru prin conţinutul acestei scrisori.
Auditul pe care îl vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din
partea noastră asupra situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile
Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 94/20011, cu modificarile si completarile
ulterioare, pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu
directiva a-IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internaţionale
de Contabilitate (ISA).
Aşa cum am precizat şi în Scrisoarea de Angajament aferentă auditării
situaţiilor financiare pentru exerciţiul 2008, noi ne vom desfăşura activitatea de
audit în conformitate cu Standardele de Audit elaborate de către Camera Auditorilor
Financiari din România (prin asimilarea integrală a Standardelor Internaţionale de Audit
şi a Codului de etică ale IFAC). Aceste standarde cer ca noi să planificăm şi să
efectuăm auditul în scopul de a obţine o asigurare rezonabilă că situaţiile
financiare nu conţin erori semnificative. Un audit include examinarea, pe bază de
teste, a dovezilor privind prezentările de informaţii din situaţiile financiare. De
asemenea, un audit include evaluarea principiilor contabile folosite şi a estimărilor
semnificative făcute de către conducere, precum şi evaluarea prezentării generale a
situaţiilor financiare.
Datorită caracteristicii de test şi a altor limitări inerente ale oricărui
sistem contabil şi de control intern, există un risc inevitabil ca unele erori
semnficative să rămână nedescoperite.

1
Ordinul Ministerului Finanţelor publice nr. 94/2001 publ. m.o. 85 din 20.02.2001cu modificările:
O.M.F. 1879/2001; 990/2002;705/2003;1827/2003
Abrogat cu O.M.F. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele
europene.

10
Cadrul legal şi cerinţele profesionale ale auditorului
1. Vă reamintim că, în calitate de Administratori ai companiei, sunteţi
responsabili pentru realitatea înregistrărilor contabile efectuate conform prevederilor
Legii contabilităţii nr.82/19912, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi pentru pregătirea şi întocmirea situaţiilor financiare incluzând prezentarea
adecvată a acestora prin retratarea în conformitate cu Reglementările contabile
armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele
Internaţionale de Contabilitate.
Este de asemenea responsabilitatea dvs. să ne puneţi la dispoziţie, la cerere, toate
actele contabile ale societăţii şi orice alte documente şi informaţii necesare, inclusiv
procesele verbale ale Adunărilor Generale ale Asociaţilor şi ale Consiliului de
Administraţie.
2. In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.75/1999 3 privind activitatea
de audit financiar, precum şi în baza Standardelor Internaţionale de Audit şi a
Codului de etică profesională, publicate de către Camera Auditorilor Financiari din
România, avem răspunderea legală să raportăm Adunării Generale a Asociaţilor dacă,
conform opiniei noastre, situaţiile financiare retratate conform IAS au fost întocmite
într-o manieră adecvată, în toate aspectele semnificative şi respectă prevederile
legale.
Pentru a ne putea formula o opinie adecvată, vom lua în considerare
următoarele aspecte şi va trebui să vă informăm în legătură cu orice aspect considerat
nesatisfăcător:
a. dacă au fost realizate înregistrări contabile corecte de către companie şi dacă am
primit situaţii adecvate activităţii de audit, solicitate de către noi;
b. dacă am obţinut toate informaţiile şi explicaţiile considerate de către noi ca
fiind necesare în scopul realizării auditului;
c. dacă balanţele de verificare contabilă au fost întocmite în concordanţă cu
înregistrările contabile privind patrimoniul societăţii, cu veniturile şi cheltuielile
înregistrate în anul 2007.
3. In cazul în care solicitaţi servicii adiţionale activităţii de audit (ex.
supravegherea la întocmirea situaţiilor financiare retratate conform IAS),
obligaţiile legale atât ale auditorului cât şi ale Consiliului de Administraţie rămân
neschimbate.

Avem obligaţia profesională de a raporta dacă situaţiile financiare retratate nu


sunt în concordanţă cu O.M.F.P. nr. 1752 din 17 noiembrie 20054, al ministrului
finantelor publice pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu
directivele europene cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Standardele

2
Legea contabilităţii nr. 82 /1991, cu modificările şi completările ulterioare publicate în M.O. 454 din
18 iunie 2008

3
O.U. 75/1999 privind activitatea de audit financiar modificată şi republicată in M.O. 598 din
22.08.2003 cu modificările şi completările ulterioare din O.G. 37/2004 publicată în M.O. 91 din
31.01.2004

4
O.M.F. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele
Europene a fost modificat cu O.M.F.P. nr. 2374/2007 publicat in M.O. nr. 25 partea I din 14.01.2008

11
Internaţionale de Contabilitate, în afară de cazul în care, în opinia noastră,
neconcordantele sunt justificate de împrejurări.

Metodologia auditului
5. Auditarea se va desfăşura în concordanţă cu Standardele Internaţionale de Audit
(ISA), publicate de camera Auditorilor Financiari. Totodată, activitatea de audit va fi
condusă după Codul privind conduita etică şi profesională al IFAC (asimilat integral de
CAFR), precum şi după modalitatea pe care o considerăm necesară pentru a ne îndeplini
obligaţiile contractuale, ce va include verificările prin sondaj pe care le considerăm
necesare făcute asupra tranzacţiilor, existenţei, deţinerii şi evaluării activelor şi
pasivelor. Vom obţine o imagine de ansamblu a sistemului contabil pentru a evalua
corectitudinea lui ca bază a realizării rapoartelor financiare şi pentru a stabili dacă
înregistrările contabile au fost corecte. Ne aşteptăm să obţinem o evaluare
relevantă şi care să permită, pornind de la aceasta, să elaborăm concluzii realiste.
Natura şi extinderea acestor verificări variază, în funcţie de necesităţile de
evaluare a sistemului contabil adoptat de companie, controlul financiar intern, şi
ar putea sa acopere oricare din operaţiunile realizate de companie.

Discuţii purtate cu conducerea


6. Deşi cea mai mare parte a informaţiilor necesare activităţii de audit vor fi
obţinute din înregistrările contabile ale companiei, vor fi cazuri în care informaţia
nu este în întregime disponibilă din această sursă, sau când sunt implicate luări de
decizii, cazuri în care va trebui să luăm în considerare afirmaţiile membrilor
conducerii, înaintea finalizării auditului vom solicita Administratorului sau unuia
dintre directori să semneze în numele conducerii o scrisoare oficială, confirmând
aceste relatări.

Documente realizate odată cu rapoartele financiare


7. Pentru a ne ajuta în procesul de analiză a rapoartelor financiare ale companiei
dvs. vom cere să examinăm toate documentele, inclusiv raportul Administratorilor, care
trebuie să fie elaborate împreună situaţiile financiare aferente anului 2007 şi respectiv
cu bilanţul anual.
Dacă vreunul din documentele sau rapoartele care se referă la numele nostru trebuie
să fie făcut cunoscut de către o terţă parte, vă rugăm să ne consultaţi înainte de
aceasta.
8. Ne exprimam disponibilitatea de a participa la principalele întruniri ale
companiei, sau vom primi notificări ale unor asemenea întruniri, în concordanţă cu
decizia companiei.

Neregularităţi asociate cu frauda


9.Răspunderea pentru prevenirea şi detectarea neregularitaţilor asociate cu frauda
rămâne a dvs. Intenţionăm să ne planificăm activitatea de audit astfel încât să facem
posibilă detectarea unor eventuale erori în rapoartele financiare ale înregistrărilor
contabile, dar această examinare nu poate fi luată ca bază pentru divulgarea unor
astfel de neregularităţi, care ar putea exista.

Raportarea către management


10. Vă vom informa, de regulă în scris, orice observaţie sau eroare apărută
relativ la orice problemă de care luăm cunoştinţă, inclusiv în ceea ce priveşte
organizarea companiei, care considerăm ca trebuie adusă în atenţia conducerii.

12
11. Intrucât activitatea de audit are ca scop formarea unei opinii asupra
rapoartelor financiare, verificările noastre nu se vor extinde asupra bunurilor sau
documentelor legate de bunuri care sunt în posesia companiei, dar sunt proprietatea
altora.

Preţul serviciilor
Onorariul pentru serviciile noastre a fost determinat în funcţie de gradul
de responsabilitate şi competenţă profesională ale colectivului (10-50€/oră) şi de
timpul estimat pentru ducerea la îndeplinire a prezentei misiuni asumate. Acesta va
fi plătit în trei tranşe, pe măsură ce ne desfăşurăm activitatea, respectiv 20.12.2008,
28.02.2009 si 30.04.2009 şi l-am estimat la echivalentul în lei a 9000€ + TVA (450
ore x 20€/oră).
Ne angajăm să finalizăm raportul de audit insotit de situatiile financiare
retratate conform ISA si notele aferente, până cel mai târziu la 15.05.2009, urmând
ca acestea să fie supuse aprobării Adunării Generale a Asociaţilor.
In eventualitatea acceptării angajamentului nostru, aşteptăm cu nerăbdare o
continuare a colaborării cu echipa dumneavoastră şi credem că aceasta ne va pune
la dispoziţie orice înregistrări, documentaţii şi alte informaţii care ne vor fi necesare
în efectuarea auditului.
Vă rugăm să semnaţi şi să returnaţi copia ataşată acestei scrisori, care ne va
indica faptul că aceasta este în conformitate cu cerinţele dumneavoastră privind
angajarea noastră pentru auditarea situaţiilor financiare.

Cu stimă,

S.C. VIVA AUDIT S.R.L. Pentru si in numele

Adunarii generale a actionarilor al

Iulian Popescu S.C. A&D Agro S.R.L.


Auditor Financiar
Director General Confirmăm acceptarea termenilor prezentei scrisori
Marian Nicolaescu
Administrator

Director General

CLIENT: S.C. A&D Agro S.R.L.


FILA 1
INTOCMITA DE: Iulian Popescu DATA 17.11.2008

13
INFORMATII DESPRE CLIENT

 Informatii generale

Nume, prenume, denumire


sau denumirea firmei A&D Agro
Forma Juridica societate pe actiuni
In locatie de gestiune Nu
Activitate Comercializarea de pesticide (ierbicide,
fungicide, insecticide etc.), seminte si
ingraseminte pentru agricultura

Sediul Social Calea Rahovei, nr.288, sector 5, Bucuresti


Telefon 021/3328324
Fax 021/3328320
Sediul sau sediile secundare Puncte de Lucru (Conf. Rezolutie O.R.C. din
17.05.2001)
Data Infiintarii 22.03.1994
Nr. Din Registrul Comertului J40/6592/1994
CIF RO7394843
INTERLOCUTORI (responsabili cu care suntem in legatura):
Mariana Dragan – Director economic

MISIUNEA:
Natura misiunii: Audit Contractual Conform ISA 20025
Auditor: Iulian Popescu Colaborator: Dinca Ana

 Informatii Sociale

Numar de salariati Permanenti: 74 Temporari: NU


SECTORUL DE ACTIVITATE (evolutia globala a sectorului – caracter sezonier
litigii susceptibil sa apara – existenta de service dupa vanzare...)
Vanzare pe credit cu plata in rate, de regula dupa obtinerea recoltelor agricole –
caracter sezonier

 Informatii fiscale
IMPOZITE DIRECTE
Regimul fiscal Impozit pe profit – DA
Impozit pe venit global – IVG - NU
IVG – forfetar – NU
TAXE SI IMPOZITE LOCALE
Impozit pe cladiri
Impozit – taxe auto
IMPOZITE INDIRECTE
5
ISA 2002 - Standardele Internaţionale de Audit aprobate de Consiliul Federaţiei Internaţionale a
Contabililor (IFAC)

14
TVA cote: 19%
Accize cote: NU

 Detalii despre activitate

ACTIVITATEA: Comercializarea de pesticide (ierbicide, fungicide, insecticide


etc.), seminte si ingraseminte chimice pentru agricultura

PRODUSELE: ierbicide, fungicide, insecticide seminte si ingraseminte pentru


agricultura

CLIENTI: peste 300 de societati din domeniul agriculturii, producatori


directi, proprietari sau arendasi, cu mii de producatori privati,
detinatori de mici proprietati si cu distribuitori de pesticide,
seminte si ingraseminte.

 Conturi bancare

Banca: Alpha Bank – Filiala Libertatii, Bd. Libertatii Nr. 20, Bl 103, Sector
5,Bucuresti
Telefon: 021/3358186 sau 021/3366033 Fax: 021/3367978
Banca: ABN – AMRO – Filiala WTCB-E, Bd. Expozitiei Nr. 2,Bucuresti
Telefon: 021/2343516 sau 021/2346123 Fax: 021/2347521

Secţiunea
E1

ACCEPTAREA MANDATULUI, REÎNNOIREA MANDATULUI

Data
Client: A&D Agro S.R.L. Întocmit de: Dinca Ana Maria 07.02.2009
07.02.2009
Perioada auditată: 2008 Revizuit de: Iulian Popescu

Ref.
Sit. Da/Nu
1. Depinde firma excesiv de client (sau de grup)? E1.a NU
E1.b
2. Datorează clientul onorarii care se ridică la o sumă suficient de mare E1.c NU
pentru a fi considerate un împrumut (luaţi în considerare suma E1.1
restantă plus datoria estimată pentru anul în curs)? E1.2

3. I-a acordat firma sau orice persoană strâns legată de firmă clientului NU
un împrumut sau garanţii ori a luat firma sau orice persoană strâns
legată de firmă un împrumut sau garanţii de la client? E1.3

4. A acceptat vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajaţii NU

15
firmei de audit bunuri sau servicii semnificative din partea clientului
sau ospitalitatea acestuia?

5. Există vreun litigiu în derulare sau potenţial între firmă şi client? E1.3 NU

6. Are vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajaţii firmei de NU


audit cunoştinţe personale sau rude în conducerea sau printre angajaţii
firmei-client?
E1.3

E1.3 NU

7. A fost vreo persoană cu funcţie de răspundere din societatea-client


auditor principal sau a avut o funcţie de conducere în firma de audit? NU

8. Are firma de audit interese de afaceri cu societatea-client sau cu o


persoană cu funcţie de răspundere ori cu un angajat al firmei? NU
E1.3
9. Deţine vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajaţii firmei de
audit acţiuni sau alte plasamente în societatea-client? NU

10. Deţine vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajaţii firmei de E1.3
audit participaţii într-un trust care posedă acţiuni la societatea-client? NU

11. Are partenerul firmei de audit sau oricare dintre auditorii angajaţi
unităţi de fond de orice fel la societatea-client? E1.3 NU

12. Deţine acţiuni la societatea-client, în orice calitate, vreunul dintre


auditorii principali sau dintre angajaţii firmei de audit?
Ref.
sit. Da/Nu
13. Poate fi ameninţată independenţa firmei în urma presiunilor generate E1.3 NU
de alte firme de specialitate sau de surse externe, cum ar fi bancheri
sau avocaţi?

14. A rămas responsabil de audit acelaşi auditor principal timp de cinci NU


ani?
E1.3
15. Are firma de audit o pregătire şi resurse insuficiente pentru NU
desfăşurarea auditului?

E1.3 NU
16. Există anumiţi factori referitori la client care ar putea influenţa
decizia de acceptare a renumirii?

E1.3

Pentru orice întrebare de mai sus la care s-a răspuns afirmativ se vor
documenta afirmaţiile făcute şi măsurile necesare pentru menţinerea
independenţei firmei, dacă urmează să se accepte misiunea.

16
Iulian Popescu (Responsabil de misiune)

Entitatea auditată: S.C. A&D Agro S.R.L. Data: 14.12.2008

Date de identificare şi pentru corespondenţă

Nr. Date de identificare şi


Informaţiile culese
crt. pentru corespodenţă
1 Denumirea clientului S.C. A&D Agro S.R.L.
Codul unic de înregistrare
2 RO7394843
(codul fiscal)
3 Adresa Calea Rahovei, nr.288, sector 5, Bucuresti

4 Telefon O21/3328324

5 Fax 021/3328320

6 E-mail office@a&dagro.ro

7 Cod poştal 345624

8 Banca-cont RO37 BUCU 2410 5717 2111 RO07

17
Entitatea auditată: S.C. A&D Agro S.R.L. Data: 14.12.2008

Proprietatea şi managementul

Nr.
Date de identificare Informaţiile culese
crt.
1 Tipul proprietăţii - privată
2 Tipul societăţii - societate cu raspundere limitata (SA)
- Moshe Steinhawer – Cetatean Roman
Proprietarii şi
3 - Cernat Rodica – Cetatean Roman
structura capitalului
- Cernat Mihail Dragos – Cetatean Roman
4 Părţi afiliate - NU
Societatea este condusa de Administrator si este formata din
Structura
5 urmatoarele departamente: financair contabil, logistica,
organizatorică
marketing-vanzari, resurse umane si audit intern.
- extindere teriotoariala
Obiectivele
- cresterea numarului de clienti
6 manageriale,
planurile strategice - cresterea numarului de produse comercializate
- reinnoiera parcului auto
Achiziţii, fuziuni,
divizări efectuate -NU
recent sau planificate
-proprii – 75%
8 Surse de finanţare
-împrumutate – 25%
Adunarea Generală a
9 - nr. întrunirilor în ultimul an: 4
Asociatilor
10 Consiliul de Experienţă (profesia;
administraţie perioada în consiliu, în
Numele şi prenumele
funcţii de conducere, în
afaceri etc.)
alcătuire
-Moshe Steinhawer - inginer, 37 luni
- Cernat Rodica - economist, 35 luni
-Cernat Mihail Dragos - inginer, 37 luni
-este independent faţă de
nu
asociati?
-exercită controlul asupra
da
conducerii operative?
-există un comitet de audit pe da
lângă consiliul de administraţie?

18
-există o politică de conducere a
da
consiliului de administraţie?
-are consultanţi profesionali? nu
- membrii consiliului de nu
administraţie au fost schimbaţi în
ultimul an?

Entitatea auditată: S.C. A&D Agro S.R.L. Data: 14.12.2008

Managementul operaţional

Nr.
Date de identificare Informaţiile culese
crt.
(alcătuire) (funcţia) (experienţa-ani
pe funcţie)
Marian Nicolaescu Director general 5 ani
Conducerea Ecaterina Director 3 ani
1 Davidescu financiar
executivă
- -
- a fost schimbată conducerea în nu
ultimul an?
(şef contabil) (nr. pers.în (experienţa
compartiment) şefului contabil-
Compartimentul Florica Pungaru 8 ani)
2
de contabilitate
- a fost schimbată conducerea în nu
ultimul an?

3 Există stimulente condiţionate de rezultatele obţinute? Da

Există prognoze (financiare, producţie, comerciale etc.)


4 Da
referitoare la activitatea entităţii?

5 Se folosesc bugetele la conducerea entităţii? da

6 Activitatea financiar – contabilă este informatizată? da

7 Există audit sau control intern? da

Echipa de audit sau control intern se bucură de respect în


8 da
entitate?

19
Prezentarea generală a societăţii

Nr.
Informaţia solicitată Informaţia oferită Observaţii
crt.
1 Numele societăţii S.C. A&D Agro S.R.L.
Adresa (sediul Calea Rahovei, nr.288, sector 5,
2
central) Bucuresti
021/3328324;021/3328320;
Telefon, fax, e-mail,
3 office@a&dagro.ro, www.a&dagro.ro .
web
Alte amplasamente Puncte de lucru: Giurgiu, Calarasi,
4 (filiale, ..., puncte de Buzau si Dambovita
lucru)
Data înfiinţării (scurt Firma a fost infiintata in anul 1994.
5
istoric al societăţii)
Baza legală a Act constitutiv
6
înregistrării
Moshe Steinhawer, Cernat Rodica si
7 Fondatorii
Cernat Mihail Dragos
Capitalul social la Capitalul social la infiintare: 2500 lei
8 înfiinţare şi evoluţia Capitalul social actual: 10500 lei
acestuia
Comercializarea de pesticide(ierbicide,
9 Obiectul activităţii fungicide, insecticide etc.), seminte si
ingraseminte pentru agricultura.
Capitalul social 10500 lei
10
actual
Acţionarii şi cotele Moshe Steinhawer – 35%
11 din capitalul social Cernat Rodica -35%
deţinute Cernat Mihail Dragos – 30%
Accesul în societate Pe baza cardului de acces.
12 şi la amplasamentele
societăţii
- Energie electrica
Asigurarea cu utilităţi - Energie termica
(energie electrică, - Apa
13 termică, apă, gaze, - Gaze
canalizare, telefon, - Canalizare
cablu TV etc.) - Telefon
- Fax
Probleme de mediu
(emisii interne,
14
externe, măsuri de Nu
diminuare etc.)

20
Numărul de angajaţi 74
15
(în acest moment)
16 Cifra de afaceri 16,225,156
Destinaţia produselor Intern
17
(intern, extern)
2.2 ALGORITM DE STABILIRE A MĂRIMII EŞANTIOANELOR

A&D Agro S.R.L. este o companie care comercializeaza pesticide (ierbicide,


fungicide, insecticide etc.), seminte si ingraseminte pentru agricultura.
Următoarele informaţii provin din situaţiile financiare provizorii ale societăţii
(în mii lei):
1. Cifra de afaceri: 16,225,156

2. Profitul înainte de impozitare: 231,059

3. Active totale: 13,635,246

În datorii se include o descoperire de cont de 1.130.000 mii lei.

Societatea este o filială a unei societăţi familiale mari, pe care firma nu o


auditează, şi există obiective anuale de performanţă stabilite pentru conducerea
societăţii.

Anul trecut, raportul de audit a fost fără rezerve.

Dintre problemele de anul trecut se menţionează faptul că a fost foarte dificil


să se reconcilieze registrul de vânzări, deşi în cele din urmă partenerul de misiune a
fost mulţumit de cifrele referitoare la debitorii din activitatea de bază. Societatea a
avut o nouă contabilă în anul respectiv, responsabilă cu ţinerea jurnalului de
cumpărări. Datorită faptului că aceasta avea mai puţină experienţă decât s-a crezut, au
existat un număr de probleme cu contul de control al jurnalului de cumpărări, care nu
s-a putut echilibra până la sfârşitul anului.

Societatea are un număr de aproape 300 de societati din domeniul agriculturii,


producatori directi, proprietari sau arendasie, cu mii de producatori privati, detinatori
de mici proprietati si cu distribuitori de pesticide, seminte si ingraseminte.

Facturarea se face într-un ritm de 25 de facturi pe zi (peste 7.500 de facturi


anual). Aprovizionarea se face într-un ritm de 35 de facturi pe lună (între 400 şi 430
de intrări anual), societatea aprovizionându-se cu pesticide (ierbicide, fungicide,
insecticide etc.), seminte si ingraseminte chimice pentru agricultura.

Determinarea statistică a mărimii eşantioanelor

Determinarea mărimii eşantioanelor se realizează după următorul algoritm:

1. calculul riscului de audit (RA)

21
2. calculul riscului inerent (RI)
2.a. calculul riscului inerent general
2.b. calculul riscului inerent specific
3. calculul riscului de control (RC)
4. calculul riscului de nedetectare prin neeşantionare (RNNE)
5. determinarea eşantionului
1. Firma de audit este pregătită să accepte un risc de audit (RA) nu mai mare
de 5%.

2.a. Riscul inerent (RI) este dat de completarea listei de verificare a riscului
inerent general (F1) şi a riscului inerent specific (F2), pentru fiecare secţiune de audit.
Riscul general, aşa cum rezultă din F1, este scăzut. Riscurile specifice, pe secţiuni, se
identifică răspunzând la cele şase întrebări din cadrul paragrafului „Auditul“ din
secţiunea F (lista de verificare F2). Întrebările sunt formulate de aşa natură încât un
răspuns pozitiv indică un risc.

1. Sistemele sunt predispuse erorii/neadecvate/manuale necomputerizate?


2. Contabilii responsabili de acest domeniu sunt slab pregătiţi?
3. Tranzacţii complexe (natura tranzacţiilor, nu modul în care sunt
înregistrate)?
4. Suspiciuni privind existenţa fraudelor/pierderilor?
5. Pierderea foilor de calcul/schemelor de raţionament ale clientului?
6. Tranzacţii neobişnuite (natura tranzacţiei sau natura procesului din
afara sistemului)?

Aşadar fiecare secţiune de audit va trebui analizată prin prisma


minichestionarului de mai sus, avându-se în vedere riscul inerent general al clientului.
Tabelul de mai jos conţine procentajele riscului inerent, care trebuie ataşate fiecărei
secţiuni pe baza celor şase întrebări şi a riscului general deja stabilit la nivelul
societăţii auditate.

T1

Numărul de
evenimente inerente NIVEL GENERAL DE RISC INERENT
specifice identificate
Foarte scăzut Scăzut Mediu Ridicat
0, 1 sau 2 riscuri 23% 50% 70% 100%
3 sau 4 riscuri 50% 70% 100% 100%
5 sau 6 riscuri 70% 100% 100% 100%

2.b. În cazul societăţii A&D Agro S.R.L., coloana relevantă este coloana
a doua (risc scăzut): sursa F1. La o secţiune unde răspunsurile la întrebări au fost
negative ori au existat maxim două răspunsuri pozitive, procentul ataşat RI este de
50%. Unde avem trei răspunsuri pozitive, acest procent devine 70%. De obicei
lista de verificare este ataşată secţiunii de planificare în dosarul curent (secţiunea
F). Aceste procente se trec în ultima coloană a tabelului F2.
3. Următorul element în ecuaţia riscului este riscul de control (RC).
Riscul de control poate fi introdus în ecuaţie atunci când auditorul se bazează pe
sistemele de control ale clientului. Într-un astfel de caz auditorul va testa aceste

22
sisteme şi, în funcţie de gradul de siguranţă, va completa coloana corespunzătoare
din F3 cu valorile din tabelul de mai jos. În cazul nostru, abordarea auditului este
una de fond (adică nu ne bazăm pe sistemele de control intern). RC este 1 sau
100% (se poate nota cu „N/A“ în coloana a patra din tabelul F3).

T2
GRADUL DE
CRITERIUL RISCUL
SIGURANŢĂ
Semnificativ Până în 2% rată de eroare 13,5%
Moderat Până în 5% rată de eroare 23,0%
Limitat Până în 10% rată de eroare 56,0%
Zero Mai mult de 10% rată de eroare 100,0%

4. Riscul de nedetectare nelegat de neeşantionare (RNNE) este riscul ca


procedurile analitice să nu ducă la depistarea erorilor sau a neconcordanţelor din
situaţiile financiare. Acesta intră în ecuaţie în momentul când auditorul se bazează pe
procedurile analitice în faza de planificare şi în munca de fond. În funcţie de
decizia auditorului (de a se baza sau nu pe procedurile analitice), se folosesc
procentele din tabelul de mai jos.
Valorile vor fi atribuite coloanei corespunzătoare din F3.

T3

Gradul de încredere în RNNE


procedurile analitice
Zero 100%
Moderat 56%
Ridicat 31%

5. Ultimul risc, care rezultă din ecuaţia riscului o dată ce toate celelalte
riscuri au fost identificate, este riscul de nedetectare prin eşantionare (RNE). Acesta
este invers proporţional cu mărimea eşantionului.

În tabelele T4 şi T5 de mai jos, banda de risc este reprezentată de produsul RI 


RNNE  RC (pe care îl notăm cu y). Ecuaţia riscului devine:

RA = y  RNE.

Riscul de audit (RA) este o constantă pe care auditorul o stabileşte de la început


(de obicei, nu mai mare de 5%).

Y se regăseşte în tabele de risc stabilite pe bază de modele statistice şi diferă în


funcţie de mărimea populaţiei (vezi mai jos):

Populaţii mici (sub 400 de elemente)

T4

23
BANDA DE RISC DIMENSIUNEA
(RNE) EŞANTIONULUI
78,4% la 100% 53
58,5% la 78,3% 48
43,8% la 58,4% 43
33,0% la 43,7% 38
24,9% la 32,9% 33
18,9% la 24,8% 28
14,4% la 18,8% 23
11,1% la 14,3% 18
8,5% la 11,0% 13
6,6% la 8,4% 8
0 la 6,5% 3

Populaţii mari (peste 400 de elemente)

T5

BANDA DE RISC DIMENSIUNEA


(RNE) EŞANTIONULUI
72,1% la 100% 59
58,7% la 72,0% 52
47,8% la 58,6% 48
39,0% la 47,7% 44
30,2% la 38,9% 40
23,4% la 30,1% 35
18,1% la 23,3% 30
14,0% la 18,0% 25
10,9% la 13,9% 20
8,4% la 10,8% 15
6,5% la 8,3% 10
0 la 6,4% 5

Dimensiunea eşantionului se calculează ţinându-se seama de mărimea populaţiei,


după următorul algoritm:
a.calculul benzii de risc:

RISC = RI  RC  RNNE

b. selectarea mărimii eşantionului corespunzător benzii de risc calculate.

24
PRAGUL DE SEMNIFICATIE 2008 Intocmit de: Dinca A
Client: A&D Agro S.R.L. Data: 17.02.2009
Revizuit de: Iulian Popescu
Perioada: 2008 Data: 21.02.2009
2008 Variatie absoluta Variatie Relativa
Realizat Buget 2007 2008 vs 2007 2008 vs 2007
* %
Active totale (inainte de
13.635.246 N/A 16.365.147 -2.729.901 -17%
scaderea datoriilor)
1 Start 1,00% 136.352 N/A 163.651 -27.299 -17%
2 Ratie 2,00% 272.705 N/A 327.303 -54.598 -17%
Cifra de afaceri 16.225.156 N/A 22.231.592 -6.006.436 -27%
3 Start 0,50% 81.126 N/A 111.158 -30.032 -27%
4 Ratie 1,00% 162.252 N/A 222.316 -60.064 -27%
Profit inainte de impozitare 231.059 N/A -77.951 309.010 -396%
5 Start 5,00% 11.553 N/A -3.898 15.451 -396%
6 Ratie 10,00% 23.106 N/A -7.795 30.901 -396%
Prag de semnificatie
Etapa de planificare 327303 Prag de ajustare = 5% x Prag de semnificatie = 16 365,15
Etapa exprimarii opiniei 272705

Explicatii referitoare la rationamentul selectiei pragului de semnificatie

* Pentru anul 2008, in etapa de planificare a auditului nu a fost furnizat un buget al indicatorilor financiari. De aceea, conform
indicatiilor din normele de audit minimale, pentru stabilirea pragului de semnificatie pentru etapa de planificare am bazat
rationamentul profesional pe indicatorii din anul anterior (2007) si am ales stabilirea pragului de semnificatie in functie de activele
totale, pentru ca acesta este cel mai stabil indicator pentru societate si pentru ca ceilalti indicatori, profitul si cifra de afaceri,
variaza semnificativ de la un an la altul in functie de contractele de prestari de servicii incheiate.
25
Sectiunea F
ABORDAREA AUDITULUI

Client: A&D Agro S.R.L Iniţiale Data


Perioada: 2008 Întocmit de: Dinca A. 23.02.2009
Revizuit de: Iulian P. 25.02.2009
Ref.sit Initiale Probleme
aparute
1.Analizaţi şi documentaţi abordarea auditului Ref. DA -
(a)Asiguraţi-vă că aveţi cunoştinţe la zi despre
activitatea societăţii şi că sunt aduse la zi în mod
corespunzător dosarul de audit curent şi cel
permanent.
(b)Asiguraţi-vă că aveţi o evidenţă Ref. DA -
corespunzătoare a sistemului contabil şi stăpâniţi
îndeajuns mediul respectiv pentru a putea stabili o
abordare adecvata a auditului.
(c)Calculaţi pragul de semnificaţie (a se vedea F0) F0 DA -
(d)Asiguraţi-vă că aţi luat în calcul efectele unorRef. DA -
posibile fraude sau erori.
(e)Detaliaţi legislaţia, reglementările, standardeleRef. DA -
contabile şi de audit cu relevanţă deosebită pentru
misiune. Dacă este cazul, obţineţi informaţii
detaliate privind inspecţiile /rapoartele
autorităţilor de supraveghere şi control.
(f)Asiguraţi-vă că s-a luat în considerare riscul Ref. DA -
existenţei unor tranzacţii semnificative,
neprezentate, cu părţi aflate în relaţii speciale.
(g)În cazul unui nou angajament, asiguraţi-vă căRef. DA -
soldurile iniţiale şi comparativele sunt corecte.
Dacă nu aveţi această certitudine, documentaţi
impactul acestei constatări asupra abordării
auditului.
(h)Identificaţi estimările contabile efectuate deRef. DA -
directori / management şi analizaţi activitatea
necesară pentru a le evalua veridicitatea.
(i)Dacă auditul trebuie să se bazeze pe o expertizăRef. DA -
anterior efectuată, evaluaţi obiectivitatea şi
competenţa expertului, precum şi dacă activitatea
acestuia corespunde obiectivelor auditului.
(j)Atunci când sunt implicaţi şi alţi auditori, fieRef. DA -
interni, fie externi, luaţi în considerare influenţa pe
care o vor avea asupra auditului.
(k)Documentaţi o evaluare a riscului de audit şi aF1,F2,F3 DA -
componentelor sale, riscul inerent, de control şi de
nedetectare (a se vedea F1 şi F2).

26
(l)Documentaţi abordarea auditului, identificândF1,F2,F3 DA -
clar domeniile esenţiale pentru audit, riscurile şi
abordarea acestora, precum şi metoda de
eşantionare care urmează a fi utilizată.
-Eşantionare bazată pe judecată
-Eşantionare bazată pe risc
-Alte metode
2.Selectaţi auditorii corespunzători misiunii (listaţi F DA asigurat
numele lor mai jos), documentând măsura în care
este necesar ca activitatea lor să fie condusă,
controlată şi revizuită.
3.Întocmiţi un buget de timp al misiunii. F4 DA -
4.Asiguraţi-vă că toţi auditorii sunt puşi în temă. E1 DA Şedinţă de
informare
ţinută pe
14.01.2007
Numele auditorilor Experienţă
Semnătura Iniţiale
Iulian P.(IP) partener
Dinca Ana (DA) asistent
Data 25.02.2009

27
F1
Listă de verificare a riscului inerent general

Iniţiale Data
Client: A&D Agro S.R.L. Întocmit de: Dinca Ana 23.02.2009
25.02.2009
Perioada auditată:2008 Revizuit de: Iulian Popescu
Da Nu

1. Conducerea
(a) Îi lipsesc conducerii suficiente cunoştinţe şi experienţa pentru a
Nu
conduce activitatea?
(b) Are conducerea tendinţa de a angaja societatea în activităţi şi
Nu
asocieri ce prezintă un risc ridicat?
(c) Au existat modificări ale personalului-cheie în timpul perioadei
Nu
contabile?
(d) Există cerinţe pentru menţinerea unor niveluri de profitabilitate
sau pentru atingerea unor obiective (de exemplu, pentru a Nu
satisface cerinţele creditorilor)?
(e) Au rezultatele raportate o semnificaţie personală pentru
Nu
conducere (de exemplu, primele asociate profitului)?
(f) Sunt controalele administrative şi cele ale conducerii slabe?
Nu
(g) Există lipsuri în sistemul informaţional al conducerii?
Nu
(h) Este conducerea implicată profund în desfăşurarea activităţilor de
zi cu zi?
Da
Această întrebare este relevantă doar dacă este identificat un risc
la punctele (d) sau (e) de mai sus.

EVALUAREA GENERALĂ A RISCULUI ASOCIAT CU


CONDUCEREA
FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT
Explicaţie MEDIU

Riscul asociat cu conducerea este considerat ca fiind „mediu”.


Nu sunt fluctuatii de personal in punctele cheie.

CONTINUARE
2. Contabilitatea
(a) Este funcţia contabilă descentralizată?
Da
(b) Îi lipsesc personalului din contabilitate pregătirea şi capacitatea
de a îndeplini sarcinile ce îi sunt alocate? Nu

28
(c) Există posibilitatea apariţiei de erori ca rezultat al activităţii
desfăşurate sub presiune de personalul contabil? Nu

EVALUAREA GENERALĂ A RISCULUI DE


CONTABILITATE

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

Explicaţie

Riscul contabil este evaluat ca fiind „mediu”, avand in vedere riscul MEDIU
de erori generate de programul de contabilitate folosit.

3. Activitatea
(a) Societatea îşi desfăşoară activitatea într-un sector cu risc înalt?
Da
 Există creditori individuali semnificativi?
Nu
 Există persoane ce nu au funcţii executive şi care deţin mai mult
de 25% din drepturile de vot sau din acţiunile emise?
 Există probabilitatea ca activitatea (sau o parte din ea) să fie
Nu
vândută în viitor?
(e) S-a modificat controlul societatii în ultimele 12 luni?
Nu
(f) Este societatea în situaţie de insolvabilitate?
Nu
EVALUAREA GENERALĂ A RISCULUI DE ACTIVITATE
FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

Explicaţie

Riscul de activitate este evaluat ca fiind „mediu”, avand in vedere MEDIU


riscul inerent de nedetectare aferent mediului in care societatea isi
desfasoara activitatea.

CONTINUARE
4. Audit
(a) Este pentru prima dată când firma a auditat acest client?
Nu
(b) Conţine raportul de audit rezerve semnificative în oricare dintre
ultimii doi ani?
(c) Aţi descrie relaţia cu clientul ca fiind „conflictuală“ sau „în curs
Nu
de deteriorare“?
(d) Se exercită o presiune semnificativă legată de timp sau de
Nu
onorariu?
(e) Există un număr semnificativ de tranzacţii ce sunt „dificil de Nu

29
auditat“?

EVALUAREA GENERALĂ A RISCULUI DE AUDIT


FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT
Explicatie:
Riscul de audit este apreciat ca fiind „mediu”.

MEDIU

EVALUAREA GENERALĂ A RISCULUI INERENT


GENERAL

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

Explicatie:

Pe baza celor de mai sus, riscul inerent general este evaluat ca fiind
„mediu”. MEDIU

LISTA DE VERIFICARE A RISCURILOR SPECIFICE F2


INERENTE

Data

Client: A&D Agro S.R.L. Întocmit de: Dinca Ana Maria 23.02.2009
25.02.2009
Perioada auditată: 2008 Revizuit de: Iulian Popescu

Ref. Marimea
Pragul de semnificaţie
în esantionului /
=2% active totale = Riscuri inerente specifice
dos factorul initial
272 705
ar de risc
Riscul inerent general = Întrebări Evaluare
scăzut
1 2 3 4 5 6
Imobilizări corporale şi - - - - - - Mediu 70%
necorporale
Conturi ale grupului şi - - - - - - Mediu 70%
investiţii
Stocuri de produse finite - - - - - - Mediu 70%
şi stocuri de producţie în
curs – cantităţi
Stocuri de produse finite - - - - - - Mediu 70%
şi stocuri de producţie în
curs

30
de evaluare
Debitori - - - - - - Mediu 70%
Investiţii pe termen scurt - - - - - - Mediu 70%
Casa şi banca – plăţi - - - - - - Mediu 70%
Casa şi banca – încasări - - - - - - Mediu 70%
Banca – verificări - - - - - - Mediu 70%
extrase
Creditori - - - - - - Mediu 70%
Creditori pe termen lung - - - - - - Mediu 70%
Vânzări - - - - - - Mediu 70%
Cumpărări - - - - - - Mediu 70%
Cheltuieli - - - - - - Mediu 70%
Salarii şi indemnizaţii - - - - - - Mediu 70%
Alte secţiuni de audit - - - - - - Mediu 70%
Balanţa de verificare şi - - - - - - Mediu 70%
înregistrările contabile
Situaţii financiare - - - - - - Mediu 70%
provizorii şi înregistrări
după sfârşitul exerciţiului

31
CALCULUL EŞANTIONULUI F3

Data

Client: A&D Agro S.R.L. Întocmit de: Dinca Ana Maria 23.02.2009

Perioada auditată: 2008 Revizuit de: Iulian Popescu 25.02.2009

S-a abordat modelul de


esantionare pe baza de Calculul
judecata b
e
n
z
i
Risc i
Riscul de Dimensiunea
inerent RNNE
control: d eşantionului:
(RI): sursa T3
sursa T2 e sursa T4, T5
sursa F2

r
i
s
c
RI RNNE
RC
Imobilizări corporale şi 70% 56% N/A 39,2% 38
necorporale
Stocuri de produse 70% 100% N/A 70% 48
finite şi stocuri de
producţie în curs
cantităţi
Stocuri de produse 70% 100% N/A 70% 48
finite şi stocuri de
producţie în curs –
evaluare
Debitori 70% 100% N/A 70% 48
Investiţii pe termen 70% 100% N/A 70% 48
scurt
Banca – verificări 70% 100% N/A 70% 48
extrase
Casa şi banca – plăţi 70% 100% N/A 70% 48
Casa şi banca – 70% 100% N/A 70% 48
încasări
Cheltuieli 70% 31% N/A 21.7% 30

32
Salarii şi indemnizaţii 70% 31% N/A 21,7% 30
Alte secţiuni de audit 70% 31% N/A 21,7% 30
Balanţa de verificare şi 70% 56% N/A 39,2% 38
înregistrări contabile
Situaţii financiare şi 70% 56% N/A 39,2% 38
înregistrări după
sfârşitul exerciţiului

33
2.3 Obiective si foi de lucru

Pentru imobilizarile corporale ca baza de referinta se are in vedere IAS nr.16


“Terenuri si mijloace fixe”, iar auditorul trebuie sa obtina probe de audit suficiente si
adecvate privind: evaluarea initiala la costul sau ca suma platita in numerar sau echivalent
de numerar ori valoarea justa a oricarei contraprestatii efectuate pentru achizitionarea
unui activ la data achizitiei sau constructiei acestuia.

Auditorul examineaza inregistrarile ce stau la baza conturilor de deschidere sau


trebuie sa primeasca confirmari scrise de la terte persoane.

Sectiunea G “Imobilizari corporale si necorporale” din Normele minimale de


audit recomanda metoda de selectie a esantioanelor “metoda proportionala de selectie
care consta in alegerea unui esantion de dimensiunea indicate in sectiunea F3, dar acest
esantion va fi impartit proportional, astfel incat sa include elemente mari, dar si o selectie
din elementele mai mici. Aceasta metoda presupune impartirea esantionului in proportia
80:20. Astfel, 80% din marimea esantionului va fi aleasa din randul celor mai mari
elemente in ordine descrescatoare, iar 20% vor fi alese aleatoriu din restul populatiei.

Obiectivele avute in vedere sunt:

 obtinerea unui tabel cu costul imobilizarilor, cu amortizarea acumulata si cu


valorile nete ramase.
 obinerea unui tabel cu intrarile si iesirile de mijloace fixe.

Munca de audit presupune:

 verificarea fizica a imobilizarilor corporale


 examinarea documentelor de proprietate
 obtinerea unui tabel al angajamentelor de capital
 revizuiri legate de deprecierea activelor

34
Foi de lucru

CLIENT: A&D AGRO Intocmit de : AD Data: 23.02.2009


SRL SUBIECT: Tabel Revizuit de : IP Data: 25.02.2009
Index nr. G/3
principal al
imobilizarilor Data bilantului: 31.12.2008

APARATE DE
ECHIPAMENTE
CLADIRI MASURA SI TOTAL
TEHNOLOGICE
CONTROL

Mii lei G/4 Mii lei G/5 Mii lei G/6 Mii lei

Valoare de inventar

La 01.01.2008 9.500,00 1.242,00 24.061,00 34.803,00

Intrari in cursul anului 837,54 8000,00 8837,54

Iesiri in cursul anului 5.500,00 5.500,00

La 31.12.2008 9.500,00 2.079,54 26.561,00 38.140,54

Amortizare
Inregistrata la
1.330,00 248,00 6.015,00 7.593,00
01.01.2009

Amortizarea pe anul
190,00 416,54 6.640,00 7.246,54
2008 inclusa in costuri

Aferenta iesirilor 1.375,00 1.375,00

La 31.12.2008 1.520,00 664,54 11.280,00 13.464,54

Valoarea ramasa

La 31.12.2008 7.980,00 1.415,00 15.281,00 24.676,00

La 31.12.2007 8.170,00 994,00 18.046,00 27.210,00

35
Intocmit de : AD Data: 23.02.2009
CLIENT: A&D AGRO SRL Revizuit de : IP Data: 25.02.2009
SUBIECT: Imobilizari -
cladiri
Data bilantului: 31.12.2008

Denumire: imobilizari din categoria cladiri

Sediu Bucuresti Total mii lei

Valoare de inventar

Sold la 01.01.2008 9.500,00 9.500,00

Intrari in cursul anului

Iesiri in cursul anului

Sold la 31.12.2008 9.500,00 9.500,00

Amortizare la:

01.01.2008 1.330,00 1.330,00

Anul 2008 190,00 190,00

Aferenta iesirilor

La 31.12.2008 1.520,00 1.520,00

Valoarea ramasa la:

31.12.2008 7.980,00 7.980,00

31.12.2007 8.170,00 8.170,00

Intocmit de : AD Data: 23.02.2009 Index nr. G/5

36
CLIENT: A&D AGRO SRL Revizuit de : IP Data: 25.02.2009
SUBIECT: Imobilizari -
aparate de masura si
control Data bilantului: 31.12.2008

Denumire: Aparate de masura si control

MASINA MASINA MASINA MASINA Total mii


MASINA E
A B C D lei

Valoare de inventar

Sold la 01.01.2008 200,00 450,00 592,00 1.242,00

Intrari in cursul anului 260,87 576,67 837,54

Iesiri in cursul anului

Sold la 31.12.2008 200,00 450,00 592,00 260,87 576,67 2.079,54

Amortizare la:

01.01.2008 40,00 90,00 118,00 248,00

Anul 2008 40,00 90,00 118,00 52,87 115,67 416,54

Aferenta iesirilor

La 31.12.2008 80,00 180,00 236,00 52,87 115,67 664,54

Valoarea ramasa la:

31.12.2008 120,00 270,00 356,00 208,00 461,00 1.415,00

31.12.2007 160,00 360,00 474,00 994,00

CLIENT:A&D AGRO SRL Intocmit de : AD Data: 23.02.2009 Index nr.G/6


SUBIECT: Imobilizari - Revizuit de : IP Data: 25.02.2009

37
echipamente Data bilantului: 31.12.2008
tehnologice

Denumire: Echipamente tehnologice


Total mii
Utilaj A Utilaj B Utilaj C
lei

Valoare de inventar

Sold la 01.01.2008 5.500,00 18560,00 24.061,00

Intrari in cursul anului 8.000,00 8.000,00

Iesiri in cursul anului 5.500,00 5.500,00

Sold la 31.12.2008 0,00 18560,00 8000,00 26.561,00

Amortizare la:

01.01.2008 1.375,00 4640,00 6.015,00

Anul 2008 4,640,00 2000,00 6640,00

Aferenta iesirilor 1.375,00 1.375,00

La 31.12.2008 0,00 9280,00 2000,00 11.280,00

Valoarea ramasa la:

31.12.2008 9280,00 6000,00 15.281,00

31.12.2007 4.125,00 13920,00 18.046,00

38
Secţiunea G
ACTIVE FIXE – CORPORALE ŞI NECORPORALE

Client: A&D Agro S.R.L Iniţiale Data


Perioada:2008 Întocmit de:Dinca Ana Maria 23.02.2009
Revizuit de: Iulian P. 25.02.2009
Acoperire Ref. Iniţiale Probleme
sit aparute
Probe de audit necesare
1.Se obtine un tabel cu variaţia valorii de intrare, a amortizării şi a valorii 100% G1 DA Nu sunt
contabile nete, în cursul exerciţiului financiar, pentru fiecare categorie de
mijloace fixe. 100% G2.1 DA Nu sunt
2.Se obtine un tabel cu noile active înregistrate în cursul exerciţiului financiar G2.2
auditat. Verificaţi toate intrările importante de active pe baza facturilor aferente / G2.3
documentelor justificative. G2.4
- REF - -
3.Se obtine un tabel cu ieşirile de active în cursul exerciţiului financiar. Verificaţi
încasările din fiecare vânzare importantă de active din cursul exerciţiului - REF
financiar cu documentele justificative. - -
4.Se obtine un tabel cu profitul /pierderea rezultate în urma cedărilor de active din
cursul exerciţiului financiar. Verificaţi calculul profitului sau pierderii din - REF DA -
vânzare.
5.Se obtine tabele cu activele deţinute prin contracte de leasing financiar sau de - REF DA -
cumpărare în rate. Revizuiţi contractele de leasing financiar şi de cumpărare în
rate şi asiguraţi-vă că atât activele, cât şi obligaţiile aferente au fost corect DA
înregistrate şi prezentate. - REF -
6.Se obtine tabele privind cheltuielile cu amortizarea aferente exerciţiului
financiar auditat. Verificaţi corectitudinea calculului cheltuielilor cu amortizarea

39
şi comparaţi politica de amortizare din exerciţiul curent cu cea din anii anteriori.
7.Se obtine tabele cu reevaluările de active efectuate în cursul exerciţiului
financiar auditat.

8.Se obtine un tabel cu reparaţiile şi modernizările de active şi decideţi dacă - REF -


există elemente care trebuie capitalizate.

Munca de audit Lista Anexată Una din clădiri


9.Se decide dacă este necesară verificarea fizică a mijloacelor fixe. Actele deG9 are nevoie de
proprietate în reparaţii
10.Se examineaza actele de proprietate ale activelor semnificative, dacă acestea posesia G10 minore
nu sunt în custodia unei instituţii de creditare, ca garanţie. Asiguraţi-vă că actele companiei Inspecţia
sunt pe numele clientului şi obţineţi confirmarea în acest sens, dacă nu sunt în actelor. Banca
posesia societăţii. - deţine garanţia
11.Se obtine un tabel cu angajamentele de investiţii, dacă există aşa ceva, făcând REF asupra
deosebire între cele contractate, dar care nu sunt prezentate în situaţiile financiare - terenurilor şi
şi cele autorizate fără a fi însă deja contractate. REF clădirilor soc.
12.Se decide dacă există probe privind o depreciere a fondului comercial şi a altor -
mijloace fixe şi asiguraţi-vă că, în caz afirmativ, a fost făcut un provizion -
corespunzător.
Teste suplimentare

Concluzie:
Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut asigurări rezonabile că mijloacele fixe:
Au fost înregistrate corect şi în totalitate.
Există şi aparţin societăţii.
Sunt corect evaluate în bilanţ.
Sunt corect prezentate, în conformitate cu OMF 94/2001 şi cu standardele internaţionale de contabilitate.
Semnat.......Iulian P. Data......25.02.2009............................................
Responsabil de misiune

40
Secţiunea C
LISTA DE VERIFICARE A ÎNTOCMIRII TUTUROR DOCUMENTELOR DE LUCRU

Client: A&D Agro S.R.L Iniţiale Data


Perioada:2008 Întocmit de: Dinca 23.02.2009
Revizuit de:Iulian P. 25.02.2009
Ref. Sit. Iniţiale Probleme
apărute
1.S-au înregistrat în documentele de lucru toate aspectele relevante pentru procesul de audit? REF DA -
2.S-a încheiat auditul conform planului convenit? Dacă nu, au fost aprobate toate modificările semnificative?
3.S-a revizuit relevanţa planificării făcute, în lumina celor mai recente situaţii financiare disponibile? REF DA -
4.S-au finalizat şi semnat toate secţiunile relevante ale programului de audit?
5.Au fost semnate toate documentelor de lucru şi au fost datate de persoana care le-a întocmit? REF DA -
6.Au fost toate documentele de lucru corect referenţiate?
7.Prezintă situaţiile principale cifre comparative? REF DA -
8.Documentele de lucru conţin analize şi sinteze care să probeze fiecare element din bilanţ? REF DA -
9.Au fost analizate toate sumele necesare din contul de profit şi pierdere? Se iau în considerare aspectele fiscale.
Se analizează explicaţiile date pentru creşteri/scăderi neobişnuite. REF DA -
10.Sunt aspectele prezentate în situaţia Punctelor restante singurele aspecte care împiedică finalizarea activităţii? REF DA -

41
CAPITOLUL III CONCLUZII SI PROPUNERI

Am auditat situatiile financiare ale societăţii A&D Agro S.R.L la data de 31


decembrie 2008.

Responsabilitatea pentru aceste situaţii financiare revine conducerii societăţii.


Responsabilitatea noastră este de a prezenta o opinie asupra acestor situaţii financiare
în baza auditului efectuat.

Auditul nostru a fost desfăşurat în concordanţă cu Standardele Internaţionale


de Audit. Aceste Standarde cer planificarea şi efectuarea auditului în scopul obţinerii
unei certificări rezonabile, conform căreia situaţiile financiare nu conţin denaturări
semnificative. Un audit include examinarea, pe baza de teste, a probelor de audit ce
susţin sumele şi informaţiile prezentate în situaţiile financiare. Un audit include, de
asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite şi a estimărilor făcute de către
conducere, precum şi evaluarea prezentării generale a situaţiilor financiare.
Considerăm că auditul nostru constituie o bază rezonabilă pentru exprimarea opiniei
noastre.

Din activitatea desfasurata rezulta ca imobilizarile corporale de natura


constructiilor sunt proprietatea societatii iar instalatiile si echipamentele tehnologice
sunt detinute de societate. Rezulta de asemenea ca activul este prezentat corect la cost
mai putin amortizarea acumulata. Confirm de asemenea ca amortizarea a fost aplicata
in mod consecvent si este adecvata societatii.

În opinia noastră, situaţiile financiare prezintă o imagine fidelă (sau “prezintă


cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative”) poziţia financiară a societăţii la 31
decembrie 2008, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.

Semnătura:
S.C VIVA AUDIT S.R.L BUCURESTI
Auditori financiari,
Membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România

42
BIBLIOGRAFIE

1. Boulescu Mircea, Corneliu Barnea, Audit financiar, Ed. Romania de Maine,


2007.

2. Boulescu Mircea, Liana Gadau, Audit intern si entitati economice, Ed.


Romania de Maine, 2007.

3. Boulescu Mircea, Mareş Valerică, Ghiţă Marcel, Control fiscal şi auditul


financiar, Bucureşti, Ed. CECCAR, 2005

4. Danescu Tatiana, Audit financiar convergente intre teorie si practica, Ed.


Irecson, 2007.

5. Florea Ion, Macovei Ionela Corina, Berheci Maria, Florea Radu,


Introducere in expertiza contabila si auditul financiar, Ed. CECCAR, 2005.

6. Marin Toma – Iniţiere în auditul situaţiilor financiare ale unei entităţi,


Bucureşti, Ed. CECCAR, 2005.

7. Morariu Ana, Eugeniu Turlea, Audit Financiar Contabil, Ed.Economica,


2008.

8. Morariu Ana, Gabriel Radu, Audit financiar, vol. I si II Ed. Universitara


2006;

9. Tataru Violeta, Auditul financiar, Ed. Cavallioti, 2008.

10. Camera Auditorilor din România: Auditul financiar contabil 2008, Standarde,
Norme privind conduita etică şi profesională, Editura Economică, 2008

43
11. Manualul pentru standarde internationale de audit , certificare si etica, Ed.
CECCAR, 2007.

12. Standardul profesional nr. 36 – Misiunile de audit intern realizate de expertii


contabili – ghid de aplicare, Ed. CECCAR, 2007.

13. Reviste CECCAR – 2006 – 2008, Contabilitatea Expertiza si Auditul Afacerilor


nr 1-8, Ed.CECCAR.

44

S-ar putea să vă placă și