Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

PARTICULARITĂȚILE DE
CONSTRUCȚIE A TEXTULUI
ADMINISTRATIV
Lect.Univ.Dr. Olga Bălănescu

Ene Andra-Elena
Specializarea Comunicare și Relații Publice
Anul I, Grupa a II-a
INTRODUCERE

Comunicarea este nelipsită în cotidian, fie ea orală sau scrisă. Comunicăm în fiecare clipă
cu cei din jurul nostru sau chiar cu noi înșine, când vorbim, când scriem, când gesticulăm, când
lucrăm, când exprimăm emoții.

Individul trebuie să cunoască formele comunicării scrise, în special cea formală


artificială(aparținând stilului administrativ), pentru dezvoltarea sa armonioasă în societate.

Îmi propun ca prin proiectul de față să prezint aspectele reprezentative textului administrativ
și se axează pe prezentare a cinci texte: Oferta, reclamația, scrisoarea de remediere, scrisoarea de
prospectare si CV-ul.

Am ales această temă, deoarece, consider că textele care apartin stilului administrativ se
așază pe un piedestal important in sfera socio-profesională. De asemenea, un viitor specialist în
Comunicare și Relații Publice trebuie să aibă, în mod obligatoriu, cunoștințe privitoare la
redactarea acestor texte

Prin intermediul acestui proiect, îmi aprofundez cunoștințele, trecând de la partea teoretică
la cea practica, studiul de caz, astfel, la finalul proiectului voi avea o imagine clară asupra
redactării textelor ce aparțin stilului administrativ.

De asemenea, consider că prin forma standard pe care textele administrative o au, precum și
prin rigurozitatea redactării, ele pot face foart ușor obiectul unei analize. Acest lucru se datorează
faptului ca ambifuitatea lipsește, nelăsând loc interprinderii care, de cele mai multe ori, pune
probleme

Așadar, pentru mine, proiectul reprezintă o îmbinare a elementelor teoretice cu cele


practice, o modalitate excelentă de a dobândi cunoștințele necesare redactării corecte de texte
administrative.

2
NOȚIUNI TEORETICE

Textul administrativ are o aplicabilitate foarte bine definită într-un permietru socio-
profesional distinct. Este propriu comunicării în domeniul relațiilor economice, juridice(cu
aplicabilitate juridică si economic), diplomatice și al administrației de stat. Textul administrative
este reprezentat de următoarele subvarietăți:

Actele diplomatice
Actele particulare cu destinație administrativă
Documente oficiale referitoare la viața socio-economică

Textul administrativ poate fi juridic, comercial si diplomatic.

Din punctul de vedere al structurii, dar și al compoziției, textul administrativ poate


fi:obiectiv și subiectiv

În ceea ce privește statutul interlocutorilor, acesta diferă de la un text la altuL. Statutul


socio-profesional al interlocutorului imprimă in redactarea textului o structură formală sau
informală, regasită in un plan lexical sau morfosintactic. Emițătorului textului administativ i se
poate atribui o autoritate oficială(persoană juridică), situație în care structura compozițională este
una proprie, neîntâlnită in redactarea textelor altor stiluri(politice, publicistice, publicitare).

Structura compozițională este formată din:

o Antet
o Datele de indentificare ale Emițătorului
o Numărul de înregistrare
o Formula de adresare
o Corpul textului
o Amprenta ștampilei
o Semnătura

Oficialitatea textului este anulată în cazul absenței vreunul element compozițional,


comunicare fiind ineficientă.

Dacă emițătorul este persoană fizică, structura compozițională este diferită, este lipsită de
antet, număr de înregistrare, amprenta ștampilei. În contextul în care emițătorul este neoficial,
textul trebuie să se încadreze in limitele exprimării neutre, imparțiale și obiective, pentru ca
mesajul să dețină autoritate.

Textul administrativ prezintă o relație permanentă de comunicare cu interlocutorul, care


poate fi persoană 1fizică sau juridică, astfel, corespondența poate fi subiectivă sau obiectivă.

3
In corespondența comercială subiectivă, emițătorul este implicat afectiv, fiind interesat de
reacția receptorului, spre deosebire de corespondența comercială obiectivă, în care emițătorul este
indiferent, imparțial cu privire la reacția receptorului.

CCS oferă posibilitatea exprimării personale, in funcție de personalitatea fiecăruia, tonul


fiind unul amiabil, dar politicos si încurajator pentru o viitoare posibilă colaborare. CCO are o
structură compozițională standard, o dimensiune redusă, textele fiind alcătuite din unități
lingvistice si frazeologice specializate semantic.

Textul administrativ poate fi analizat, in ceea ce priveste particularitatile lingvistice, pe


patru niveluri: sintactic, morfologic si lexical si stilistic.

Nivelul sintactic se definește prin:enunțuri principale(coordonate copulativ sau juxtapuse)


simetria sintactică(construită fie prin enunțuri nominale, fie prin enunțuri reflexive –impersonale,
fie prin substantive verbale), structura sub formă de schemă a unor fragmente intregi de schemă,
conceziunea absolută a mesajului, astfel încât într-un minimum de cuvinte se transmite un
maximum de informații, absența accidentelor sintactice( tautologia, anacolutul, repetiția)

Nivelul lexical este definit prin:sensul denotativ al cuvintelor, sugerând obiectivitate in


redactare, imparțialitate, unități lexicale si frazeologice specializate(”discount”), nerealizarea
categoriilor semasiologice.

La nivel morfologic, textul amdinistrativ prezintă o construcție standard, având următoarele


caracteristici: abrevierea-(absolut necesarăpentru păstrarea autorității textului),prezența
limbajului artificial(suită de semne, simboluri matematice care se citesc într-un anumit fel),
pronumele personale de politețe. conversiune(S.C.), adjective lipsite de grade de comparație,
pronume demonstrativ cu valoare neutră, folosirea timpului prezent, autoritatea textului este
sporită de componenta informațională.

Nivelul stilistic este caracterizat prin: absența conotației, păstrarea proprietății termenilor,
absența realizării categoriilor semasiologice.

Varietățile textuale sunt împărțite în două categorii: unele aparțin de textele administrative
obiective, celelalte de textele administrative subiective. În prima categorie se înscriu textele emise
de bancă, de administrația financiară sau alte organe fiscale, de societatea de asigurări, de
judecătorie/tribunal/crute de apel, către alte instituții sau persoane fizice. Această categorie
cuprinde și subcategoria textelor administrative emiseîn cadrul unei instituții pentru reglementarea
aporturilor juridice existente pe plan socio-profesional la nivel interior. Acestea sunt: raportul,
delegația, ordinul sau decizia, adeverința, contractul și minuta, CV-ul.

În cea de-a doua categorie intră reclamația, scrisoarea de remediere, de menținere, de


prospectare, invitația, oferta, cererea de ofertă.

De asemenea, există texte care se situiează la granița dintre aceste două categorii:
scrisoarea de intenție, CV-ul de imagine și dosarul de presă sau mapa de presă.

4
OFERTA

Acest tip de scrisoare este redactat de furnizor și cuprinde: denumirea exactă a mărfurilor
oferite, date tehnice caracteristice, eșantioane, catalog de fotografii, listă de prețuri cu amănunte
despre transport si condiții de plată, cantitatea care poate fi livrată, data, ambalajul, durata de
valabilitate a ofertei. Textul ofertei face apel, în redactare, la mijloace lingvistice ale stilurilor:
științific, tehnic și administrativ. Scrisoarea de ofertă poate fi considerată drept o propunere de
contract.

În situația în care scrisoarea de ofertă este urmată de comandă din pareta destinatarului, ea
se transformă într-un contract de vânzare-cumpărare. Textul acestui contract se cere redactat în
spiritul obiectivității stilului juridic. Scrisoarea de ofertă poate avea caracter general sau special.
Ofertele cu caracter general se difuzează, de regulă prin mass-media sau direct clienților
necunoscuți cu ocazia manifestărilor publice.

CV-ul

CV-ul este un text absolut necesar în ziua de astăzi. Pentru obținerea unei burse în
străinătate: pentru angajarem pentru promovare, pentru stagii de practică etc. Acesta este redactat
după o formulă destul de consacrată care cuprinde câteva capitole tematice, organizate separat
dupa natura informației pe care o oferă.

Textul CV-ului trebuie redactatformal, obiectiv, imparțial. Predomină componenta structurală


informațională. Capitolele tematice oferă informații referitoarre la

o Identitatea emițătorului
o Locul nașterii, naționalitatea și cetățenia
o Adresa
o Studiile
o Specializarea
o Hobby
o Alte precizări(dacă este cazul)

RECLAMAȚIA

Reclamația este un text delcat de redactat, deoarece scopul acestei scrisori este să obțină
despăgubiri materiale din partea receptorului. Emițătorul își propune să-l determine pe receptor să
lectureze întreaga scrisoare pentru a lua la cunoștință dorința lui de a fi despăgubit și să accepte în
același timp despăgubirea materială. Conținutul unei reclamații trebuie să fie structurat după
următoarea schemă:

 Introducere: -emițătorul menționează buna colaborare pe care a avut-o cu receptorul până


în momentul de față, fapt care îi întărește convingerea că incidentul provocat va fi depășit

-emițătorul nu face caz de paguba suferită

 Corpul textului: -emițătorul prezintă clar si concis defecțiunile, eventual cu detalii tehnice
sau prin intermediul mijloacelor extralingvistice.

5
 Încheiere: -emițătorul sugereaza câteva soluții de remediere, promițând că va colabora în
continuare cu receptorul, pentru a continua tradiția relațiilor dintre ei.

Reclamația poate fi redactată de către o persoana juridică sau fizică în egală măsură. De
remarcat este faptul că reclamația este întotdeauna unei persoane juridice, în măsură să poată
remedia paguba produsă

SCRISOAREA DE REMEDIERE

Scrisoarea de remediere se constituie ca un răspuns la scrisoarea de reclamație, iar în


corpul textului urmărește dezvoltarea câtorva idei:

 regretul față de prejudiciul adus


 menționarea caracterului total nevoit al incidentului
 menționarea măsurilor luate în sensul remedierii prejudiciului pe plan intern, dar și
referitor la persoana prejudiciată
 păstrarea în continuare a bunelor relații de colaborare

Scrisoarea de remediere are ca scop păstrarea unor condiții optime de desfășurare a


activităților socio-profesionale dintr-o comunitate. Acest tip de text administrativ subliniază rolul
juridic al corespondenței comerciale. Prin această scrisoare emițătorul are dovada juridică de a fi
încercat să rezolve pe cale amiabilă neînțelegerile dintre acesta și receptor.

SCRISOAREA DE PROSPECTARE

Acest tip de text are ca scop atragerea și informarea clienților pentru a apela la serviciul
oferit de emițător. În acest caz, textul scrisorii trebuie să fie redactat precis, politicos, lipsit de
subiectivitate, dacă receptorul este o societate comercială. Scrisoarea trebuie să fie scurtă și
însoțită de cataloage, liste de prețuri etc. Dacă receptorul este o persoană particulară, stilul
scrisorii va fi în continuare politicos, dar atât cît se poate de personal, apelându-se la strategia
comercială a comerciantului.

Aceste scrisori sunt trimise pe categorii socio-profesionale, de vârstă sau pe categorii de


venit social. Aceste texte pot avea și aspectul unui chestionar nesemnat. Informațiile de marketing îl
vor ajuta pe emițător să redacteze o scrisoare cât mai eficientă.

6
STUDIU DE CAZ

S.C Nufărul S.A


Str. Norilor 25-27 Suceava
Telefax: 047.311.312 Nr. înreg. 215.
06.02.2005

Către Salonul de frumuseţe “AFRO”


Doamnei directoare Carmen Grigorescu

Potrivit solicitarii dv., vă trimitem alăturat lista cu tipul de servicii cerute expres de dv.,
împreună cu preţurile aferente:

 prosop mic - spălat. călcat = 10.000 lei buc


 prosop mare - spălat. călcat =12.000 lei buc
 halat - spălat. călcat =15.000 lei buc
 cearceaf pat - spălat. călcat = 16.000 lei buc

Oferim discount după cum urmează pentru un contract încheiat pe un an calendaristic:

 prosop mic - spălat. călcat = 7.000 lei buc


 prosop mare - spălat. călcat =9.000 lei buc
 halat - spălat. călcat =12.000 lei buc
 cearceaf pat - spălat. călcat = 13.000 lei buc
Preţurile contin TVA. Transportul nu este inclus în preţul menţionat. Pentru onorarea
transportului de la sediul dv veţi achita încă 30.000 lei pe o factură separată, cu menţiunea
“transport”.
Vă trimitem alăturat nota de comandă pe care, în cazul în care veţi fi de acord cu termenii
stipulaţi, o veţi trimite prin fax completată şi având amprenta ştampilei dv.
Vă uram o zi buna în continuare.

Cu respect,
Director

7
ANALIZĂ

Textul atașat mai sus este o scrisoare de ofertă pe care ”S.C. Nufărul” i-o adresează doamnei
director a salonului de Frumusețe AFRO.Acest text aparține stilului administrativ, având o structură
schematică, specifică acestui tip de text. Natura interlocutorilor este oficială, textul fiind alcătuit pe
baza unui set de reguli foarte bine definit, cu scopul de a institui un raport oficial, interlocutorii fiind
obiectivi și neimplicați.

Structura textului este bine definită, astfel, se observă elementele de identificare a


emițătorului:antet cu datele firmei, denumire, sediu, telefon, fax, număr de înregistrare, data curentă,
formulă de adresare către receptor, corpul textului.

Textul este construit în exclusivitate pe baza componentei informaționale, în detrimentul


celei afective. De asemenea, textul este concis, scurt, cât se poate de clar și de exact. Subiectivitatea
si afectivitatea lipsesc din această scrisoare, singura implicare afectivă fiind realizată prin
pronumele de politețe ”dumneavoastră”.

Oferta este redactată de furnizor și cuprinde: denumirea exactă a serviciilor oferite, date
tehnice caracteristice, listă de prețuri(cu amănunte despre transport, condiții de plată).

Între interlocutori se stabilește un raport formal, oficial, stabilit în baza unui raport juridic
existent între cei doi iinterlocutori. Raportul se reflectă în redactarea unor mesaje obiective,
imparțiale, având ca scop transmiterea de informație.

La nivel lexical se observă termeni și unități frazeologice specializate: (”tva”, ”cerere de


ofertă”, ”notă de comandă”) dar și sistemul lingvistic româno-englez(”discount”). Lexicul este
denotativ, fără a degaja semnificații subiectiv-afective(”prețuri”, ”servicii”).

La nivel morfologic, se remarcă enunțurile nominale, lipsite de verbele predicat(”halat –


spălat, călcat”), limbajul fiind unul artifical, evidențiat prin semne grafice (”/”), calcule matematice.
De asemena, se distinge folosirea pluralului autorității(”vă trimitem”, ”anexăm”) cu scopul de a
menține structura standardizată, bazată pe o adresare formală. Abrevierea este absolut necesară într-
un text administrativ, pentru a accentua lexicul specializat(”buc”, ”str” etc)

Din punct de vedere sintactic, se dorește ca într-un minimum de cuvinte să se exprime


maximum de informație. Corpul textului are o structură schematică, evidențiată prin marcatorii care
listează informația, astfel încât să se ajungă la o conciziune a mesajului.

La nivel stilistic, se observă absența conotației, prin folosirea denotativului, limbajul fiind
unul neutru, dar specializat în unele locuri(”cerere”, ”halat”).Textul este redactat la timpul prezent
pentru a ancora mesajul în actualitatea imediată(”trimitem”, ”anexăm”).

Epilogul este unul clar, concis, însumând condițiile care necesită respectate(contactul
telefonic în vederea stabilirii orei si zilei întâlnirii). Textul administrativ conține o formulă de
încheiere, ”Cu respect”, arătând imparțialitatea și politețea emițătorului.
8
SCRISOAREA DE PROSPECTARE

Stimate client,

Cu siguranță ai nevoie de ceva care să-ți


îmbunătățească viața și să-ți aducă tot confortul necesar.

Îți venim în ajutor trimițându-ți catalogul alăturat


cu produsele firmei noastre: ventilatoare, aspiratoare,
instalații de aer condiționat și jucării electronice. Prețurile
sunt competitive și oferim DISCOUNT!

Află din catalogul alăturat cum poți avea un


asemenea aparat. Menționează, de asemenea, de ce te
interesează acest aparat.

Sperăm să-ți fim de folos.

Stoc limitat!

Termen limită: 30.04.2005

Textul atașat anterior este o scrisoare de prospectare și aparține stilului administrativ,


respectând caracteristicile specifice.

Scrisoarea este o corespondență cu clienții scurtă și însoțită de catalog(”Îți venim în


ajutor trimițându-ți catalogul alăturat”), iar limbajul administrativ este unul de informare. Structura
compozițională conține formulă de adresare către receptor(”Stimate client”) și corpul textului. În
acest tip de text, componenta informațională se îmbină cu cea afectivă, emițatorul urmărește să
obțină un răspuns favorabil.

Textul este o corspondență comercială subiectivă, permite dezvoltarea stilului


individual, emițătorul având posibilitatea de a se exprima în funcție de personalitatea sa. Tonul este
amiabil, prietenos, dar decent, politicos și încurajator pentru o viitoare eventuală colaborare.

Scrisoarea de prospectare prezentată are ca scop informarea si atragerea clienților


pentru a apela la produsele firmei.Textul este scris într-o manieră precisă, politicoasă, iar scrisoarea
este scurtă. Receptorul este o persoană particulară, astfel, stilul scrisorii este în continuare politicos,
amiabil, dar cât se poate de personal, apelându-se la strategia promoțională a comerciantului.

Structura textului este simplă, conține enunțuri scurte care dezvoltă câte o idee, făcând
accesibil si concis textul. Poate fi sesizată prezența unor cuvinte cheie, precum ”discount”,
evidențiat, în text, cu majuscule.

9
La nivel grafic, se observă semnul exclamării care îndeamnă clientul spre a răspunde pozitiv
informației oferite, emițătorul fiind interesat de reacția receptorului.

Textul dezvoltă atât funcția referențială, cât și cea expresivă, atenția deosebită acordată receptorului.

RECLAMAȚIA

Domnule Director

Ion Bariton,

Cu indignare vă aduc la cunoștință un fapt dramatic de care sunteți în totalitate


răspunzător penal și financiar.

În urma încheierii cotnractului de prestări servicii între subsemnatul Rotaru


Valentin legitimat cu seria B.I. seria ... nr ... elib. La data de ... de ... domicilat în ... și
numita C.C. în vederea supravegherii copilului nostru în vârstă de 1 an și 6 luni, am fost
jefuiți de angajata dv., numita C.C. Faptul s-a petrecut la data de 01.03.2005, iar amănunte
puteți să aflați de la Circa de Poliție nr. 18.

Vă solicit prezența în cursul zilei de astăzi și vă consider răspunzător de cele


întâmplate. Dumneavoastră sunteți în măsură să interveniți pentru a-mi recupera paguba(
estimată în valoarede 70 milioane lei). Lista bunurilor jefuite se află depusă la poliție spre
cercetare.

Ținând cont de prevederile contractuale, vă solicit ceea ce este specificat la cap.


Condiții de desfășurare, art.5, lit. b: de 5 ori contravaloarea prejudiciului adus.

06.03.2005

Semnătura

10
Textul atașat anterior este o reclamație și aparține stilului administrativ, respectând
caracteristicile specifice. În întregime, acest text este redactat pe un ton politicos, pentru a
institui un raport de interacțiune amiabilă.

Structura compozițională conține formulă de adresare către receptor(”Stimate client”)


și corpul textului. În acest tip de text, componenta informațională se îmbină cu cea afectivă,
emițatorul urmărește să obțină un răspuns favorabil.

Textul este o corespondență comercială subiectivă, permite dezvoltarea stilului


individual, emițătorul având posibilitatea de a se exprima în funcție de personalitatea sa. Tonul este
indignat, dar decent, politicos.

Discursul este subiectiv, făcând pate din coresăpndența cu clienții. Emițătorul iși
expune nemulțumirea cu diplomație, interesându-l în totalitate reacția receptorului, pentru a obține
despăgubire, de exemplu se adresează cu sintagma de ”fapt dramatic” când vorbește despre paguba
produsă.

În introducere, emițătorul își exprimă nemulțumirea în mod politicos, însă cu un strop


de violență, deoarece îl acuză pe directorul firmei. În corpul textului, îi prezintă pe scurt si concis
motivul numulțumirii, iar în încheiere emițătorul propune soluționarea problemei. De asemenea, în
paragraful final, emițătorul îl informează amenințător pe receptor cu privire la articolul Constituției

Pe tot parcursul acestui text, în centrul atenției este receptorul, fiind vinovatul
pentru situația dramatică produsă. Scopul emițătorului este de a-și recupera paguba
pricinuită, astfel, menționeazăvaloarea materială a prejudiciului.

La nivel stilistic, lexicul este folosit in sens denotativ, în acest fel fiind pastrată
proprietatea și calitatea termenilor.

La nivel morfologic, componenta afectivă este susținută de pronume de persoana I


(”îți!), verbe de persoana I(”sperăm”), adresarea directă(”domnule”)

Reclamația atașată este redactată de o persoană fizică, dominantă fiind


componenta afectivă, astfel, antetul, numărul de înregistrare și data dispar. Acest text
alteaptă ca răspuns o scrisoare de remediere. Textul iese oarecum din sfera limbajuli sobru,
obiectiv, deoarece, emițătorul are un interes care îl vizează direct. Astfel balanța se
echilibrează în ceea ce privește ponderea componentei informaționale și a celei afective, iar
raportul dintre interlocuri nu este unul imparțial

11
SCRISOAREA DE REMEDIERE

Societatea Instalatorul

Bdul Primăverii nr. 21-23 Sector 1


Bucureşti
Telefax: 246.58.60
Mobil: 0788.688.588
Cod fiscal: R 11033161 Nr. înregistrare 415 -25.03.2005

Excelenţei Sale
Domnului Ambasador X,

Regretăm din suflet cele întâmplate. Într-o oră din acest moment va sosi la sediul ambasadei
dv. o echipă de specialişti (din care face parte şi domnul inginer Stoian Mircea, aşa cum aţi
solicitat).
Ne asumăm întreaga responsabilitate pentru tristul incident şi vă asiguram că vom remedia
în timp optim neajunsurile provocate.
Unitatea noastră poate asigura, la cerere şi servicii de zidărie-zugravit. Ne angajăm să
trimitem specialiştii noştri spre a repara subsolul sediului ambasadei dv. de îndata ce problema de
termoficare va fi rezolvată. Costurile de reparaţie ne vor privi în exclusivitate pe noi.
Sperăm să colaborăm în continuare cu dv. aşa cum facem de peste 15 ani fără nicio
neînţelegere.
Vă asiguram de toată consideraţia noastră.
Director

12
Textul atașat este o scrisoare de remediere, răspuns la o reclamație, încadrându-se în
stilul administrativ. Scrisoarea este adresata de către ”Societatea Instalatorul”, către Domnul
Ambasador X.

Scrisoarea de remediere este redactată de o persoană juridică,directorul Societății


Instalatorul. În ceea ce privește structura compozițională, scrisoarea are o structură specifică
textului administrativ. Întrucât emițătorul este o persoană juridică, se observă prezența
antetului, cu datele de contact ale firmei si codul fiscal, precum și numărul de înregistrare.
Acestea din urmă conferă textului valoare juridică.

Acest text are ca scop remedierea evenimentului neplăcut, rezolvarea problemei


privind nemulțumirea Ambasadorului. De asemenea, scrisoarea de remediere beneficiază de
tact în redactare, emițătorul încercând să remedieze situația neplăcută cu o atitutine
respectuoasă.

De data aceasta, textul este profund subiectiv, fiind evidențiată componenta afectivă.
Emițătorul este interesat în mod special de reacția receptorului pentru a putea îndrepta
situația. Componenta afectivă este susținută în text, la nivel morfologic, de pronumele de
persoana I(”ne”), adjective pronominale de persoana I(”unitatea noastră”).

Nivelul lexical al textului se caracterizează prin vocabularul denotativ, în mare,


exprimarea clară și concisă.

Din punct de vedere sintactic, textul conține în mare parte propoziții principale,
coordonate copulativ(”ne asumăm întreaga responsabilitate...și vă asigurăm”).

Un rol important în acest tip de scrisoare îl au verbele la viitor(”vom remedia”) care


subliniază regretul emițătorului privind nemulțumirea receptorului, precum și dorința de a
repara situația.

La nivel stilistic, lexicul este folosit in sens denotativ, în acest fel fiind pastrată
proprietatea și calitatea termenilor.

13
CURRICULUM VITAE

Nume: Vasile Ionut


Adresa: Sos. Oltenitei, Nr.1, Bl.1, Ap.1, Sect.1, Bucuresti
Telefon: 0700000000
E-mail: email@email.com
Nationalitate: romana
Data nasterii: 01.01.1911

Experienta profesionala:
1. Director vanzari – S.C. ….. (01.01.2010 – 01.02.2011)
Responsabilitati:
-incheierea de contracte
-evidenta stocurilor
-facturare
-evidenta personalului
-contabilitate primara

2. Sef magazin – S.C. ….. (01.01.2009 – 01.01.2010)


Responsabilitati:
-programare si instruire personal
-receptie marfa
-inventar lunar

3. Sef serviciu S.C. …. (01.01.2007-01.01.2009)


Responsabilitati:
-coordonare personal
-verificare contabilitate
-elaborare contracte

4. Lucrator comercial S.C. …. (01.01.2002-01.01.2007)


Responsabilitati:
-receptie marfa
-operator casa marcat
-servirea clientilor
-respectarea procedurilor interne

Studii: Diplimat – ‘Academia de Studii Economice’ – Facultatea de Marketing (2000 – 2004)

Abilitati: capacitate de organizare, spirit intreprinzator, abilitati avansate de comunicare si


negociere, rezistenta la stres

Hobby-uri: muzica, calatoriile, cititul

14
Exemplul de mai sus este un CV, redactat de o persoană fizică, ce cuprinde atât date
personale, cum ar fi locul nașterii, adresa, hobby, dar mal ales studiile si activitatea profesională.

CV-ul aparține stilului administrativ obiectiv, redactarea fiind sobră, concisă, lipsită de
componentă afectivă. Domină componenta informațională, emițătorul dorind sa atragă atenția
receptorului informându-l în legătură cu abilitățile sale. Emițătorul este interesat în mod special de
reacția receptorului, deoarece de acesta depinde viitorul lui job.

Structura este una schematică, scopul emițătorului fiind acela de a oferi informații într-un
mod cțt mai simplu si clar cu putință. Astfel, nivelurile lexical, morfologic, sintactic si stilistic sunt
slab prezentate.

Structurile sunt nominale, în mare parte, iar nivelul morfologic este reprezentat prin termeni
simpli, caracteristici cerințelor CV-ului.( Hobby- muzica)

Așadar, Curriculum Vitae este un text-șablon, este textul administrativ cel mai important
pentru dezvolarea socio-profesională a individului.

CONCLUZII

Conchid prin a spune că textele care aparțin stilului administrativ, joacă un rol
important în sfera socio-profesională, iar prezentarea teoretică si analiza textelor susțin acest
lucru.

Un specialist în Comunicare și Relații Publice trebuie să aibă cunoștințe în redactarea


textelor administrative și nu numai. Ceea ce am prezentat și analizat în acest proiect sunt,
după părerea mea, cunoștințele necesare pentru redactarea textelor care aparțin acestui stil.

Reclamația și scrisoarea de remediere au un rol însemnat deoarece în viața de zi cu zi


există o interacțiune continua între diverse companii și persoane fie ele juridice sau fizice, iar
aceste două scrisori mențin o relație armonioasă între cele două părți.

Oferta si cererea de prospectare sunt de asemenea importante, deoarece un specialist în


acest domeniu, Comunicare și Relații Publice, va fi nevoit la un moment dat să redacteze
aceste tipuri de scrisori.

CV-ul are rolul cel mai important, de când individul atinge pragul maturității, acesta
trebuie sa construiască astfel de șabloane-text pentru a se putea integra în societate, pentru a-
și clădi o carieră de viitor.

15
BIBLIOGRAFIE

- Olga Balanescu, “Scrisori de afaceri (ghid practic)”, Bucuresti, editura Ariadna ’98,
2005, pag. 52-53, 87-100

-Olga Bălănescu, „Redactare de texte(cum să scriem corect un text administrativ, publicistic,


publicitar si politic)”, București, Editura Ariadna ’98, 2005, pag 135-170, 206-207

- http://www.ecto.ro/cv-completat/

16

S-ar putea să vă placă și