Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Bențe Maria Mirabela


Data: 18.09.2017
Obiectul: Literatura românǎ
Clasa: a X- a C
Subiectul lecţiei: Recapitulare inițială – genul epic
Tipul lecţiei: de recapitulare
Scopul lecţiei: recapitularea cunoțtințelor din clasele anterioare

Competenţe specifice:

Competenţe specifice Conţinuturi


1.5. Utlizarea, în exprimarea - folosirea adecvată a cuvintelor în context;
proprie, a normelor ortografice, -utilizarea corectă a unităților frazeologice;
ortoepice, de punctuație,
morfosintactice și folosirea
adecvată a unităților lexico –
semantice, compatibile cu situația
de comunicare
2.1. analiza principalelor - tipuri de perspectivă narativă;
componente de structură, de -modalități de caracterizare a personajului;
compoziție și de limbaj specifice -stil direct;
textului narativ -registre stilistice, limbajul personajelor.
2.4. folosirea unor modalități
diverse de înțelegere și de -temă și viziune despre lume;
interpretare a textelor studiate
3.3. elaborarea unei argumentări
orale sau scrise pe baza textelor -tipuri de texte: eseu.
studiate

Competenţe derivate:
a) cognitive:
1. să prezinte rolul virgulei într-o secvență din textul dat;
2. să aplice regulile transformării vorbirii directe în vorbire indirectă;
3. să precizeze tipul de perspectivă narativă din textul dat;
4. să indice două caracteritici ale genului epic prezente în fragmentul dat;
5. să prezinte rolul dialogului în construcția personajelor;
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: explicaţia, conversația, explozia stelară, problematizarea.
b) Forme de organizare:
- activitate individual, frontal, pe grupe
c) Resurse materiale ( mijloace de învățământ): fișă de lucru, caietele elevilor, table.
Desfășurarea lecției:

1. Moment organizatoric:
 Se asigură liniștea și disciplina în vederea unei bune desfășurări a activității. Se notează
absențele. Elevii își pregătesc materialele necesare lecției. Se verifică cantitativ și calitativ
tema.
2. Captarea atenției
 Profesorul le adresează elevilor întrebări privind cunoștiințele anterioare pe care le dețin despre
genul epic și, prin intermediul, exploziei stelare, notează trăsăturile acestuia.
3. Dirijarea învățării
 Profesorul le împarte elevilor fișa de lucru ce conține un text narativ la prima vedere însoțit de
cerințe prin care se vor recapitula și consolida cunoștiințele acestora despre acest tip de text
literar.
4. Tema pentru acasă
 Elevii vor avea de realizat un eseu în care să își exprime opinia despre rolul dialogului în
construcția personajelor din fragmentul dat.