Sunteți pe pagina 1din 784

A above the level deasupra nivelului

a (=area) arie, suprafaţă abr. (=abridged) prescurtat


AAE (American Association of Engi-neers) Asociaţia abradability abrazivitate
Americană a Inginerilor abradability index (TH) indice de abrazivitate
abandon abandonare, părăsire; a abandona, a părăsi, a abradant abraziv (rar)
renunţa abrade a pregăti o suprafaţă în sensul măririi
abandonment (nav) abandon rugozităţii, a coji (semifabri-cate metalice), a şlefui, a
abate (met) a (se) calma; a reveni, a face o revenire; curăţa cu material abraziv
(termo) a slăbi, a micşora (focul, arderea); (TH) a abrader (T) maşină de încercat la abraziune
risipi (fumul), a abate, a reduce, a slăbi abrading curăţire cu abraziv, şlefuire
abatement slăbire, reducere; (chim, met) calmare; (ec) abraser abraziv, material abraziv
rabat, bonificaţie; (met) revenire; (termo) slăbirea abrasion abraziune, şlefuire, (mec) răzuire; (T) uzură
focului / arderii; risipirea (fumului) abrazivă
abbreviate a prescurta abrasion hardness duritate / rezistenţă la abraziune
abbreviation abreviere abrasion proof rezistent la abraziune
abeam (nav) (la) travers abrasion resistance rezistenţă la abraziune
Abel closed tester (chim, T) aparat Abel-Pensky închis abrasion resistant / resisting rezistent la abraziune / la
aberration aberaţie, abatere, deviaţie, deviere uzură abrazivă
ability capacitate, aptitudine, proprie-tate; putere; tărie; abrasion test (T) test de rezistenţă la abraziune
(ec) solvabilitate abrasion tester (T) aparat de încercare la abraziune
ability test examen de aptitudine abrasion testing încercare / testare la uzură (abrazivă)
ability to flow (T, TH) fluiditate, capacitate de a curge / abrasive abraziv; (met) nisip de sablare, material de
de curgere şlefuit; material abraziv
ability to maintain cutting power (mas-un) durabilitate abrasive belt (mas-un) bandă abrazivă
a sculei / a tăişului abrasive belt grinding machine maşină de rectificat
ability of supply capacitate de aprovizionare cu bandă abrazivă
ABMTM (Associated British Machine-Tool abrasive blade disc abraziv
Markers) Societatea Britanică a Producătorilor de abrasive blasting (met) împroşcare / curăţare cu
Maşini-Unelte material abraziv
ablation scoatere / îndepărtare de material de pe abrasive brick (mas-un) pilă abrazivă
suprafaţa unui corp (prin vaporizare, topire, aşchiere, abrasive cleaning (met) curăţire prin sablare, sablare
etc.) abrasive cloth pânză de şmirghel / abrazivă
ablative material material special pentru acoperiri abrasive cutting(-off) machine (mas-un) maşină de
asigurând protecţie termică debitat cu disc abraziv
able to work gata / apt / capabil de lucru / de muncă abrasive cutting(-off) wheel (mas-un) disc abraziv
abnormal anormal, neregulat; (TH) ne-corespunzător pentru debitare
(calitativ, dimensional) abrasive disc / disk disc abraziv, piatră abrazivă / de
abnormality anormalitate, anomalie, neregularitate polizor
abnormal steel (met) oţel necorespunzător abrasive dust (mas-un) praf de şlefuit, pulbere abrazivă
aboard (ship) (nav) la bord abrasive hardness (T) duritate la striere / la uzură prin
abolish a desfiinţa, a anula frecare
abort a renunţa la o comandă / acţiune, a întrerupe abrasive material material abraziv
(brusc) o activitate / o procedură abrasive paper hârtie abrazivă / de şmirghel
about circa, aproximativ, cam; despre, de; cu privire la abrasive paste pastă abrazivă / de rodaj
about length lungime aproximativă abrasive power pulbere abrazivă, şmirghel
about-sledge hammer (met) baros abrasive resistance (T) rezistenţă la uzură abrazivă
above-critical supercritic, supracritic abrasive surface suprafaţă abrazivă
above-freezing peste punctul de congelare abrasive water apă corosivă / cu impurităţi mecanice
above-grade de calitate excepţională abrasive wear (T) uzură abrazivă
above-ground de suprafaţă; (de) pe sol; la suprafaţă, abrasive wheel (mas-un) piatră de rectificat, disc
suprateran, aerian abraziv / de polizor
above-mentioned mai sus-menţionat abridge a prescurta, a reduce, a abrevia
above par de calitate excepţională; peste nivelul abridgement prescurtare; rezumat; conspect
obişnuit abrupt abrupt, brusc
Pag. 1
abruption (met) rupere, spărtură, întrerupere (la sudură) absorbing power putere de absorbţie
ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) polimer absorptance coeficient de absorbţie
acriconitril-butadien-striren absorptiometer (metr, chim) aparat de măsurat
abscissa abscisă absorbţia
absence absenţă, lipsă absorption absorbţie, consumare, tragere (rar);
absence of air (TH) lipsă de aer; închidere ermetică amortizare (a sunetelor, a unui şoc)
absence of diffusion absenţa difuziei absorption bulb (chim) pipetă
absence of twist (OM) fără / lipsă de torsiune absorption capacity putere absorbantă / de absorbţie,
absinth wine (alim) vin-pelin capacitate de absorbţie
absolute absolut; complet, perfect absorption cooling răcire prin evaporarea unui lichid
absolute accuracy precizie / exactitate absolută absorption dynamometer (auto) dinamometru pentru
absolute accuracy error eroare absolută, abatere de la frână
valoarea teoretică absorption factor / coefficient coeficient / factor de
absolute calibration (metr) etalonare / calibrare absorbţie
absolută absorption heat (met, termo, fiz) căldură de absorbţie
absolute error eroare absolută absorption of heat (met, termo, fiz) absorbţia căldurii
absolute feedback (mas-un) alocarea unei valori unice absorption of light absorbţia luminii
pentru orice poziţie posibilă a maşinii sau a unui absorption of power (el) absorbţie / preluare de putere;
dispozitiv (chim) capacitate / putere de absorbţie
absolute heating effect putere calorică absolută absorption of vibrations amortizarea vibraţiilor
absolute humidity (TH) umiditate absolută absorption oil (T, chim) ulei de absorbţie
absolute insensitivity (metr) insensibilitate absolută absorption pipette pipetă
absolute level nivel absolut absorption power capacitate / putere de absorbţie
absolutely dry absolut uscat absorption refrigerating machine(termo) instalaţie
absolute measurement valoare măsu-rată în unităţi frigorifică cu absorbţie
fundamentale de măsură absorption-type refrigerating machine (termo) maşină
absolutely dry absolut uscat / instalaţie frigorifică cu absorbţie
absolute permeability (el) permeabilitate absolută absorptive care absoarbe, absorbant
absolute permitivity (el) permitivitate absolută absorptive form lining (cstr) cofraj absorbant
absolute pressure (hidr, metr) presiune absolută absorptive height (hidr) înălţime de aspiraţie a pompei
absolute sealing etanşare totală / perfectă absorptive power putere absorbantă / de absorbţie
absolute temperature (fiz) temperatură absolută absorptivity putere de absorbţie / absorbantă
absolute zero zero absolut (= -273,16°C, = 0°K, = -459, abs.t. (absolute temperature) temperatură absolută
69°F) abstract extras; rezumat, adnotaţie; (mat) abstract,
absorb a absorbi, a aspira, a suge, a prelua, a consuma abstract, abstracţie; a separa, a rezuma, a extrage, a
absorbability capacitate de absorbţie scoate; (chim) a distila; a evacua; doctrină, teoremă
absorbable absorbabil; aspirabil abstracted heat (met, termo) căldură degajată /
absorbance absorbanţă evacuată
absorbed heat (met, termo) căldură absorbită, căldură abstraction abstracţie; (TH) îndepărtare, extragere,
utilă scoatere, eliminare, evacuare
absorbed power (TH) putere absorbită abstraction of heat (met, termo) eliminare / evacuare a
absorbent (chim) absorbitor, absorbant, filtru; (met) căldurii
material absorbant; defectoscopie cu raze X abstract theorem (mat) teoremă, lege
absorbent carbon carbon activ abundance abundenţă; surplus
absorbent filter filtru absorbant abundant abundent, din belşug, excedentar
absorbent paper sugativă abut (OM) parte frontală, capăt, aşezare a două piese
absorber (mediu / agent) absorbant cap la cap; a (se) mărgini, a se învecina
absorber cooler (ind chim) răcitor cu absorbţie abutment (cstr) fundaţie, contrafort, zid de sprijin,
absorber washer (ind chim) absorbitor limită, graniţă; (OM) reazem lateral, suport, reazem,
absorbing capacity (chim) capacitate de absorbţie sprijin, punct de reazem / sprijin, contralagăr, umăr de
absorbing effect efect de absorbţie arbore, capăt de arbore
absorbing fiter filtru de absorbţie / absorbant abutment hinge (cstr) articulaţie pe reazem (la poduri)
absorbing medium (TH) absorbant, mediu absorbant, abutment joint (OM) îmbinare cap-la-cap
agent de absorbţie
Pag. 2
abutment line (mec) latură de închidere a poligonului accelerator pump piston (auto) pistonul pompei de
de forţe acceleraţie
abutment tool-block (mas-un) placă articulată de acceleration spring (OM) arc de accelerare
suport a port-cuţitului; placă rabatabilă accelerometer (metr) accelerometru
abutment wall zid / perete de sprijin accent accent, accentuare, subliniere; intensitate
abutting adiacent, alăturat; (met, OM) îmbinat cap-la- accentuate a accentua, a evidenţia
cap accept a accepta; a recepţiona; (ec) a accepta o poliţă
abutting beam (mec) grindă în consolă acceptability calitate acceptabilă, caracter acceptabil
abutting end (met, OM) suprafaţă a piesei de prelucrat / acceptance (ec) accept (TH) acceptare, recepţie (livrare
de îmbinare de marfă)
abutting joint (met) îmbinare frontală / cap-la-cap acceptance certificate (ec, TH) certificat de recepţie
ac (acre) măsură de suprafaţă 1 ac = 0,4047 ha acceptance delivery test (TH) probă de recepţie-
a.c. (alternating current) (el) curent alternativ predare
acacia gum (chim) gumă arabică acceptance gange (metr) calibru de recepţie
accelerate (mec) a (se) accelera, a-şi mări viteza; a (se) acceptance report (TH) proces verbal de recepţie
ambala acceptance run (auto) probă de recepţie
accelerated ageing (met, plast) îmbătrânire accelerată acceptance stamp (TH) poanson de recepţie
accelerated ageing test (T, met, plast) test de acceptance test (TH) probă de recepţie
îmbătrânire accelerată acceptance testing (TH) verificare de recepţie
accelerated combustion (termo) ardere accelerată acceptance trial (TH) proba de recepţie
accelerated corrosion test (T, met, plast) test de access (c, inf) intrare a informaţiei; (TH) acces sau
coroziune accelerată deschidere pentru reglare sau reparaţie
accelerated motion (mec) mişcare accelerată access door uşă de acces
accelerated weathering test (chim, plast, cstr) test accessibility of the valves (mas) accesibilitate la supape
accelerat de rezistenţă la intemperii accessories furnituri, accesorii, armături
accelerating accelerator, care accelerează accessory (OM) accesoriu, piesă auxiliară
accelerating force (mec) forţă de acceleraţie accessory drive (mas) acţionare auxiliară
acceleration (mec) accelerare, acceleraţie accessory equipment echipament auxiliar
acceleration due to gravity (mec) acceleraţie accessory material material auxiliar
gravitaţională access ramp (cstr, auto) rampă de acces
acceleration from dead rest / stop (mec, auto) accident (TH) avarie, deteriorare, acci-dent, pană,
accelerare cu viteză iniţială nulă / de pe loc întrerupere în funcţionare
acceleration from steady speed (mec, auto) accelerare accidental accidental, întâmplător, aleator; (mat)
cu viteză iniţială stocastic
acceleration gap (fiz) interstiţiu / fantă de accelerare accidental error eroare accidentală / ocazională
acceleration jet (auto) jiclor de acceleraţie accident prevention prevenirea accidentelor; protecţie;
acceleration lever (auto) manetă de acceleraţie tehnica securităţii muncii
acceleration meter (metr) accelerometru accident sensitive (TH) predispus la accidente sau la
acceleration nozzle (mas) ajutaj accelerator (la turbine) perturbaţii
acceleration of gravity (mec) accelerator gravitaţional acclimatization aclimatizare
acceleration of upgrade velocity (cf) acceleraţie în acclive (cstr) înclinat, oblic, în pantă
rampă acclitivity (cstr) urcuş, pantă, taluz
acceleration pump (mas) pompă de repriză accommodate (TH, mec) a se acomoda, a se conforma
acceleration transducer (metr) traductor de acceleraţie (despre materiale), a se adapta
accelerative force (mec) forţă de acceleraţie accommodation (TH, T) adaptare, acomodare,
accelerator (fiz, cstr) accelerator de priză; (mas) pedală conformitate, conformabilitate (despre materiale)
de reglare; (chim, met) accelerator, catalizator accommodation ladder (nav) scară de bord
accelerator control pedal (auto) pedală de accelerator accompanying document (ec) foaie de însoţire
accelerator pedal spindle (auto) axul pedalei de accompanying metal / element (met) metal / element
acceleraţie însoţitor, impuritate metalică
accelerator pump (auto) pompă de acceleraţie accomplish a efectua, a executa, a îndeplini, a realiza
accelerator pump jet (auto) jiclorul pompei de accomplishment realizare; execuţie; completare,
acceleraţie randament (rar)
accord acord, concordanţă; convenţie; contract
Pag. 3
accordance conformitate, acord; corespondenţă accuracy of alignment precizia alinierii (arborilor sau a
according to law conform legii două piese, etc.)
according to plane (ec) conform planului accuracy of measurement precizie de măsurare
according to a rule conform unei (anumite) reguli accuracy of shape precizia formei
accordion tube (OM) tub ondulat / cutat / tip acordeon, accuracy of size exactitate / precizie dimensională,
siflon stabilitate / constanţă a dimensiunilor
account (ec, mat) cont, socoteală, calcul, raport, referat, accurate exact, precis, corect
recenzie, apreciere, evaluare, acont, semnificaţie; accurate adjustment (OM) ajustaj precis; reglare
avantaj; a considera; a justifica precisă / fină / exactă a unui aparat sau a unui montaj
accountancy form (ec) formular contabil accurate to gange (metr) cu dimensiuni conforme
account book (ec) registru contabil calibrului
accounting (ec) calcul, calculare a.c.-d.c. comparator (metr) comparator de curent
accretions (met) crustă aderentă / solidificată alternativ - curent continuu
accumulate a (se) acumula, a colecta, a depozita, a acetylene (chim) acetilenă
înmagazina, a îngrămădi, a (se) stoca acetylene bottle (TH) tub de acetilenă
accumulated error eroare acumulată acetylene burner (met) arzator pentru acetilenă; bec de
accumulating chamber (termo, chim) cameră de sudură cu acetilenă
acumulare acetylene cutting (met) tăiere cu acetilenă / cu flacără
accumulation acumulare, depozitare, îngrămădire, acetylene generator (met) generator de cu acetilenă
înmagazinare acetylene-oxyhydrogen cutting torch (TH) suflai
accumulation funds (ec) fonduri din acumulări pentru tăiere oxiacetilenică
accumulation of energy acumulare de energie acetylene welding sudare oxiacetilenică / autogenă
accumulation of gaz (termo) acumulare de gaze acetyl silk (plast) mătase acetat / artificială
accumulative process proces cumulativ / de acumulare acicular (met) acicular, columnar
accumulator acumulator, dispozitiv de acumulare acicular gray cast iron (met) fontă cenuşie cu structură
accumulator acid (auto) acid pentru acumulator aciculară
accumulator box (auto) cuvă de acumulator acicular martensite (met) martensită aciculară
accumulator can (auto) vas de acumulator acicular troostite (met) troostită aciculară
accumulator capacity (auto) capacitatea acid (chim) acid
acumulatorului acid and basic hearth-converting process (met) proces
accumulator car (auto) vehicul electric pe bază de de convertizor
acumulatoare, electrocar acid-base reaction (chim) reacţie între acizi şi baze
accumulator case (auto) cuvă acumulatorului acid bath (met, ind chim) baie acidă
accumulator cell (el, auto) celulă / element de acid beach (ind chim) spălare cu acizi
acumulator acid Bessemer converter (met) convertizor Bessemer
accumulator drive (auto) antrenare / tracţiune pe bază acid Bessemer pig iron (met) fontă în blocuri pentru
de acumulatoare convertizor Bessemer
accumulator jar (auto) vas de acumulator acid Bessemer process (met) procedeu Bessemer
accumulator metal (met) aliaj pentru acumulatoare (cu acid Bessemer steel (met) oţel Bessemer
mult plumb) acid bottom / hearth (met) vatră acidă
accumulator plant (el) staţie de încărcat acumulatoare acid brick (met) cărămidă antiacidă / rezistentă la acizi
accumulator plate (el) separator între plăcile acid brittleness (met) fragilitate acidă
acumulatorului acid concentration concentraţia acidului
accumulator switch (el) întrerupător al acumulatorului acid converter (met) convertizor acid / Bessemer
accumulator tank rezervor de colectare, bazin colector acid converter process (met) procedeu Bessemer
accumulator terminal (auto) borne de acumulator acid converter steel (met) oţel Bessemer
accumulator tester (auto) dispozitiv de testat acid-core solder (met) fludor (pentru lipituri)
acumulatori acid cure (plast) vulcanizare în mediu acid
accumulator traction (auto) tracţiune prin acid fermentation (chim) fermentaţie acidă
acumulatoare acid flux (met) zgură / flux acid
accuracy acurateţe, exactitate, precizie; (metr) precizie acid free fără acid
(expresie globală a aparatului sau metodei) acid-free grease (T) unsoare cu cifră de neutralizare
accuracy in measurement precizie în măsurare aproape 0 / unsoare neutră
acid fumes vapori de acid
Pag. 4
acidification (alim, chim) acidulare, acrire acid slag (met) zgură acidă
acidified acidulat acid sludge nămol acid; (chim) răşină acidă
acidify a acidula, a (se) oxida acid solution soluţie acidă
acidifying (chim) acidulare acid steel (met) oţel acid
acidity aciditate acid strength concentraţie / tărie a acidului
acidity index (chim) indice de aciditate acid tar gudron acid
acid iron (chim) anion acid test (auto, metr) încercare cu acid
acidizing acidizare acid treating rafinare, tratare cu acizi
acidless (chim) fără acizi acid treatment acidizare, tratare cu acid, afinare cu acid
acid lining (met) căptuşeală acidă acidulate a acidula
acid-melting process (met) procedeu acid (în cuptor acidulating agent agent de acidulare
Martin) acidulation (alim, chim) acrire, acidulare
acid number (T, chim) indice de aciditate (la asoluţii / acid value indice / cifră de aciditate
unsori) acid vapour vapori de acid
acid oil ulei acid acid wash (met) spălare cu soluţie acidă (şi de acid
acid open-hearth furnace (met) cuptor Martin acid / fosforic)
Siemens-Martin acid acid waste reziduuri / deşeuri acide; gudron acid
acid open-hearth process (met) procedeu Martin acid acid water apă reziduală
acid open-hearth steel (met) oţel Martin acid acid water apă acidă
acid pickling (met) decapare (în soluţie acidă) acierage (met) acoperire / recondiţionare / placare cu
acid pig (met) fontă acidă oţel, oţelire
acid process (met) procedeu acid ackey (met) soluţie pentru decapare
acid-proof (chim) rezistent la acid (met) anticorosiv, acknowledge a confirma; a recunoaşte
antiacid acme culme, vârf, punct culminant, apogeu
acid-proof brick (chim, met) cărămidă antiacidă / acme thread (OM) filet trapezoidal
rezistentă la acizi acnode (mat) punct izolat
acid-proof cast iron (met) fontă antiacidă acorn nut (OM) piuliţă-capac
acid-proof cement ciment antiacid acoustic (fiz) acustic
acid-proof cloth ţesătură rezistentă la acizi acoustic board (fiz) placă de fibră acustică /
acid-proof lining (ind chim, met) căptu-şeală / fonoabsorbantă
acoperire antiacidă / rezistentă la acizi acoustic chamber (fiz) cameră acustică
acid-proof material / metal material / metal antiacid / acoustic energy dissipation ratio (fiz) viteză de
rezistent la acizi disipare a energiei acustice
acid protection (ind chim, met) protecţie antiacidă acoustic field câmp acustic
acid pump pompă pentru acizi / rezistentă la acizi acoustic filter filtru acustic
acid radical (chim) radical acid acoustic frequency frecvenţă acustică
acid rain ploaie acidă acoustic intensity intensitate acustică
acid reaction (chim) reacţie acidă acoustic responsiveness sensibilitate acustică
acid residue (chim) reziduu acid acoustics (fiz) acustică; efect(e) acustic(e)
acid resistance rezistenţă / stabilitate la acizi acoustic signal (autom) semnal acustic, sonerie
acid-resistant / -resisting rezistent la acizi, antiacid, acoustic sounder (nav) sondă sonoră
anticorosiv acoustic wave undă sonoră
acid-resistant / -resisting castings (met) piese turnate acoustimeter (metr) măsurător pentru nivel de zgomot
rezistente la acizi acquire (ec) a achiziţiona, a căpăta, a obţine
acid-resistant / -resisting cast iron (met) fontă acquisition achiziţionare, colectare, strângere (a
rezistentă la acizi / antiacidă datelor)
acid-resistant / -resisting steel (met) oţel rezistent la acre acru (= 4046,856m2)
acizi / antiacid acrid (TH) ascuţit, caustic, corosiv
acid-resisting material material rezistent la acizi acrilan (plast) fibră polinil-acrilică
acid-resisting paint vopsea antiacidă across the line starter (el, autom) demaror direct cu
acid-resisting steel (met) oţel (inoxidabil) rezistent la tensiune totală, starter direct
acizi across the line starting (el) demaraj cu tensiune totală /
acid salt (met) sare acidă (la tratamente) în plină tensiune
acid seal paint vopsea de protecţie contra acizilor acrylate acrilat
Pag. 5
acrylic glass (plast) sticlă acrilică, plexi, activity activitate, acţiune, grad de ocupaţie, ocupaţie,
polimetilmetacrilat profesie, serviciu, exploatare, funcţionare (a unei
acrylonitrile (plast) nitril acrilic, acrilonitril maşini)
acrylonitrile butadiene styrene (plast) acrilonitril- actual adevărat, real; concret; existent; efectiv, util
butadien-stiren actual axial load (OM) sarcină axială reală
acryl resin (plast) răşină acrilică actual cut (mas-un) partea utilă a cursei cuţitului
act act; fenomen, proces; a acţiona, a funcţiona actual efficiency (TH) randament efectiv
actinium (chim) actiniu actual error (mat) eroare reală / efectivă
action acţiune, activitate; influenţă; (TH) mecanism actual grain size (met) mărimea reală a grăuntelui
action of blast (met) acţiunea / efectul insuflării / la actual horsepower (mas) putere efectivă
furnale, cuptoare) actual load sarcină reală / utilă
act of dispatching acţiune de coordonare actual measurement măsurare exactă
action of rust (met) acţiunea / efectul ruginirii, ruginire actual output (mas, mec) producţie / putere efectivă /
acting manager şef de exploatare reală; debit real
actinide (chim) actinidă actual radial load (OM) sarcină radială reală
actinism fotosensibilitate, actinism, actinitate actual range gamă efectivă / de utilizare
action acţiune, activitate actual size dimensiune / mărime reală / efectivă
action at a distance (autom) acţionare de la distanţă, actual stress (mec) tensiune efectivă / reală
telecomandă actual value valoare reală
action of blast (met) efect al aerului suflat / în furnal actuate (TH) a acţiona, a pune în mişca-re / în
action of force (mec) efect al forţei funcţiune; (el) a iniţia un arc electric
action of light acţiune / efect a(l) luminii actuating acţionare, punere în mişcare, care acţionează
action of rust (met) efect / acţiune a coroziunii; ruginire actuating lever (OM) pârghie de acţionare / de
action signal (autom) semnal de acţionare comandă / de pornire
activate a pune în mişcare / în funcţiune, a acţiona; actuating mechanism mecanism de acţionare
(chim) a activa; (el) a iniţia un arc electric actuating quantity (autom) mărime / cantitate de
activated activat, stimulat acţionare
activated carbon cărbune activ actuating range domeniu de acţionare / de influenţă
activated stock (plast) amestec (de cauciuc) cu actuating roll (OM) rolă (activă) (de ghidare) la un
acceleratori transportor, etc.
activating agent agent de activare actuating signal (el) semnal de acţionare / de comandă
activation (chim, met) activare actuation (TH) acţionare, comandă, punere în funcţiune
activation energy (chim, met) energie de activare (a unei maşini)
activation heat căldură de activare actuator (autom) element / servo-motor de acţionare;
activator (chim) activator, activant; (cstr) aditiv, adeziv (mas) pârghie de pornire, mecanism de acţionare
active activ; dinamic acurrent rectifier (el) redresor de curent alternativ
active account (ec) cont activ de operaţiuni acute ascuţit; acut
active carbon carbon activ acute angle (mat) unghi ascuţit
active chlorine (chim) clor activ acute angled cu unghi ascuţit
active coils (OM) spirele active ale unui arc elicoidal acute bisectrix bisectoarea unghiului ascuţit
active component (el) componentă activă acute fatigue (mec, OM) oboseală acută (a unui
active component of the voltage (el) componentă a material, a unui operator)
tensiunii alternative în fază cu curentul acute triangle triunghi ascuţitunghic
active cooling surface suprafaţă efectivă de răcire a.d. (average depth) adâncime medie
active filler (plast) agent de întărire adamantine spar (chim) corindon
active flank (OM) flanc activ (la dinte) adapt a adapta; a ajusta
active hot-metal mixer (met) melanjor de pre-afinare adaptability adaptabilitate
active lime (ind chim) var activ adaptation adaptare, ajustare, acomodare
active load sarcină activă / efectivă adapted for cross-country driving (auto) adaptat să
active maintenance time timp de men-tenanţă (pentru circule pe orice teren
depistarea defectelor, reparare, reglare, întreţinere) adapter (met) port-electrod, corp al arză-torului, suport
active transducer (metr) traductor activ de electrod (la sudură); transformator; (mas-un, OM)
adaptor, manşon de reducţie, reducţie, piesă de
ghidare, piesă suplimentară de adaptare la formă,
Pag. 6
distanţier, bucşă pe care se montează un rulment; additive (T) aditiv, agent de adiţie
racord intermediar; dispozitiv de cuplare additive action acţiune cumulativă
adapter coupling (OM) manşon de reducţie, reducţie add-on adaos prin încleiere; plus de greutate datorat
adapter plug (el) fişă intermediară încleierii; a adăuga
adapter sleever (OM) bucşă interme-diară între arbore address adresare; (inf, c) mesaj, apel, adresă; direcţie
şi rulment, bucşă de strângere addressable (autom) accesibil
adapter-type bearing (OM) rulment cu bucşă de fixare addressee adresant
adapting piece piesă de adaptare / de racordare, ţeavă adduct (chim) compus chimic cu legături slabe (de
de racord, fiting, piesă de legătură exemplu Van der Waals)
adapting pipe (OM) fiting, racord de ţevi, piesă add-up a aduna, a însuma; a completa, a adăuga, a
tubulară de asamblare a conductelor anexa, a alătura; (mas) a cupla
adaptive metallurgy (met) metalurgie fizică adept (TH) specialist, expert
adative tunning (metr) reglare în funcţie de condiţii (de adequate adecvat; suficient, potrivit, corespunzător
lucru, etc.) adequation of stress (met, mec) detensionare
adapt themselves (T) a se adapta adhere (met) a (se) lipi, a adera
add a adăuga, a completa, (mat) a aduna adherence (met) aderenţă, aderare, adeziune, legătură
added material / metal (met) material / metal de adaos strânsă; capacitate de aderenţă, adezivitate, coeziune
/ de aport (şi la sudură) adherent aderent
addend (mat) termen al adunării adherent moulding material (met) material aderent de
addenda completări formare
addend(um) (ec) completare, act adiţio-nal; (OM) adhesion adeziune, lipire, aderenţă, capacitate de
înălţimea capului dintelui (la angrenaje dinţate) aderenţă, adezivitate
addendum angle (OM) unghiul de angrenare pe vârful adhesion-deformational theory (of friction) (T) teoria
dintelui adeziunii şi deformării (pentru / la frecare)
addendum circle (OM) cercul exterior (al roţii dinţate) adhesion force forţă de adeziune / de aderenţă / de
addendum flank (OM) flancul capului dintelui coeziune
addendum line of the tooth (OM) dreapta de vârf a adhesion heat (termo) căldură de aderenţă
cremalierei adhesion promotor agent de promovare / îmbunătăţire
addendum modification (OM) deplasare de profil a adeziunii
addendum modification coefficient (OM) coeficient adhesion of slag (met) aderenţa zgurii
de deplasare de profil adhesion strenght forţă de adeziune
addition adaos, adăugare, adunare, însumare; (chim, adhesive (material) adeziv, aderent, cleios, clei
met, plast) corp străin, impuritate, element de aliere adhesive bonding legătură / asamblare prin lipire / prin
addition agent (met) element de aliere, aditiv (la aderenţă
lubrifianţi), material de adaos (la compozite) adhesive capacity capacitate de legătură / de asamblare
additional adiţional, suplimentar, complementar prin lipire / prin aderenţă
additional air (termo) aer suplimentar adhesive force forţă adezivă
additional breaker (mas) concasor de mărunţire adhesive insulating tape (el) bandă izolantă
additional building clădire anexă adhesive material material de lipit
additional charge (el) încărcare suplimentară, (mas) adhesiveness aderenţă, adezivitate
admisie după punctul mort superior adhesive power putere adezivă / de lipire / de coeziune
additional equipment echipament auxiliar adhesive strength (mec) rezistenţă de aderenţă (la
additional load suprasarcină lipituri)
additional pressure (mec) suprapresiune adhesive substance substanţă adezivă
additional voltage (el) tensiune suplimentară adhesive tape bandă adezivă / izolantă / de lipit
addition charge (met) încărcare / încărcătură adhesive water (hidr) apă peliculară
suplimentară (la furnal) adhesive weight (cf) greutate aderentă
addition constant constantă aditivă adiabat adiabată, curbă adiabatică
addition of reducing agents (met) adaos de (agenţi) adiabatic (termo) adiabatic
dezoxidanţi adiabatic (baffle) plate (termo) perete / placă
addition polymer polimer de adiţie adiabatică
addition polymerization (chim, plast) polimerizare prin adiabatic compression (termo) compresiune adiabatică
adiţie adiabatic curve / line curbă adiabatică
additions (met) adaosuri, fluxuri, fondanţi adiabatic dryer (ind chim) uscător adiabatic
Pag. 7
adiabatic partition (termo) perete adiabatic adjustable reamer (mas-un) alezor reglabil
adiabatic process (termo) proces adiabatic adjustable resistance (el) reostat, rezistenţă reglabilă
adiabatic transformation (termo) transformare adjustable ring (OM) inel de fixare / de reglare
adiabatică adjustable seat (OM) scaun reglabil (la ventil, etc.);
adiabatic wall (termo) perete adiabatic suport reglabil
adipose adipos, gras adjustable shock absorber (OM, auto) amortizor
adjacent (mat) adiacent; alăturat, vecin, învecinat; lângă reglabil
cusătură (la sudură) adjustable spanner (mas-un) cheie reglabilă /
adjacent angle unghi adiacent universală
adjacent to adiacent la adjustable speed motor (mas) motor electric de turaţie
adjoining învecinat, adiacent reglabilă
adjoining angle unghi adiacent adjustable starter (el) demaror reglabil
adjoint adjunct; (mat) asociat, conjugat adjustable stop (mas-un) limitator / opritor reglabil
adjournment amânare; suspendare, retragere adjustable strap hunger (cstr) bridă reglabilă de
adjunction (mat) completare, asociere suspensie
adjust (TH) a ajusta, a regla, a aranja, a adopta, a adjustable tap (mas-un) tarod reglabil
calibra, a pune la punct, a acorda, a conforma, a adjustable tap wrench (mas-un) cheie universală
potrivi pentru tarozi
adjustability (TH) capacitate / posibilitate de reglare adjustable transformer (el) transformator reglabil
adjustable reglabil, ajustabil, adaptabil adjustable valve (OM) supapă reglabilă
adjustable baze (mas, OM) postament reglabil (cu adjustable voltage control (autom) reglare de tensiune
şuruburi) adjustable voltage divider (autom, el) potenţiometru /
adjustable bearing (OM) lagăr reglabil divizor de tensiune reglabilă
adjustable blade lamă reglabilă (la buldozer, etc.); pală adjustable voltage rectifier (autom, el) redresor cu
(de elice / de ventilator) cu pas reglabil tensiune reglabilă
adjustable caliper gange (metr) calibru-vergea reglabil adjustable wrench (TH) cheie franceză / reglabilă
adjustable cam (OM) camă reglabilă adjust by measuring a măsura, a regla, a dimensiona
adjustable current control (autom) reglare a adjusted reglat, ajustat, corectat, cu corecţie
intensităţii adjusted life rating factor factor de corecţie pentru
adjustable drill (mas-un) burghiu reglabil raportul C/P
adjustable eccentric excentric reglabil adjuster reglor, dispozitiv de reglare (fină); dispozitiv
adjustable feed stop (mas-un) opritor reglabil pentru de ajustare; (OM) tijă / şurub de reglare; montator,
limitarea avansului instalator, cel care face reglarea; (met) dispozitiv
adjustable gange şablon reglabil pentru fixarea benzii la laminare
adjustable index (metr) ac indicator reglabil (la adjuster bolt (OM) şurub / bolţ de reglare
aparate) adjuster cotter (OM) pană de reglare
adjustable jib (mas-un) braţ reglabil (cu diferite poziţii adjust for wear (mas) a ajusta (din cauza uzurii);
de tăiere) (la strung, maşini în industria lemnului) ajustare pentru compensarea uzurii
adjustable lever (OM) pârghie / levier cu braţ de adjusting (TH) reglare, ajustare, care (se) reglează;
lungime variabilă / fixator de poziţie reglabil, ajustabil
adjustable marker (auto) reper de distribuţie; (mas) adjusting clip (el, OM) placă de strângere / clemă
reper de reglare / de potrivire (la montaj) reglabilă
adjustable-(milling) cutter (mas-un) freză reglabilă adjsting collar (OM) inel de reglare / inel reglabil de
adjustable (multiple) spimdle drill machine (mas-un) montare
maşină de găurit cu reglarea poziţiilor axelor adjusting control (autom, mec) reglare
(multiple) principale adjusting device (mas, autom) dispozitiv de reglare /
adjustable nozzle (OM) ajutaj / duză reglabilă ajustare
adjustable pin (OM) fus / bolţ reglabil adjusting ear (OM) ureche de întindere
adjustable pitch (mas) pas variabil / reglabil adjusting gear (OM) mecanism de reglare (posibil cu
adjustable potential system (el) sistem generator - roţi dinţate)
motor adjusting gauge (mas, metr) calibru / şablon de reglare
adjustable pulley (OM) roată reglabilă pentru curele adjusting hand wheel (auto) volan reglabil
trapezoidale adjusting key (OM) pană de reglare; cheie cu
adjustable racke angle (mas-un) unghi de atac reglabil deschidere reglabilă
Pag. 8
adjusting lever (mas-un) manetă de reglare admissible stress (mec) solicitare admisibilă / efort
adjusting nut (OM) piuliţă de reglare / piuliţă de admisibil
blocare a inelului interior al rulmentului admission (hidr) sosire, intrare; (mas) admisie,
adjusting piece (OM) piesă de reglare / care reglează admisiune; (TH) intrare
(şi o poziţie) admission aperture (hidr, mas) fantă / deschidere de
adjusting pin (OM) ştift de centrare / cui de reglare admisie / de intrare
adjusting plate (mas) liră; placă de îndreptare admission cam (mas) camă supapei de admisie
adjusting ring (OM) inel de reglare admission chamber (termo) cameră de admisie
adjusting screw (OM) şurub de reglare admission gear (OM, termo) mecanism pentru
adjusting shim (auto) adaos de reglare deschiderea şi închiderea supapei de admisie
adjusting slider (el) contact alunecător admission opening orificiu de admisie
adjusting spring (OM) arc de reglare admission pipe (auto) ţeavă de admisie
adjusting strip (TH) piesă / fâşie de adaos admission port (auto) canal / orificiu de admisie
adjusting washer (OM) şaibă de reglare admission potential (el) tensiune de intrare; (termo)
adjusting wedge (OM) pană de reglare presiunea aerului la admisie
adjustment (TH) ajustare, reglare, potri-vire; admission pressure (termo) presiune de intrare / de
compensare; (OM) ajustaj, păsuire; acordare; admisie
asamblare; corectare, corecţie, îndreptare; netezire, admission stroke (mas) cursă de admisie
rectificare; regularizare admission valve (mas) supapă / ventil / robinet de
adjustment curve curbă de racordare admisie
adjustment factor factor de corecţie admit (TH) a deschide admisia, a admite
adjustment for length of stroke (mas-un) reglare a admittance (el) admitanţă (inversul impedanţei)
lungimii cursei admix (chim) a amesteca, a adăuga, a impurifica
adjustment for position of stroke (mas-un) reglare a admixture amestec(are), adaos, adăugare, impuritate;
cursei în raport cu piesa de prelucrat (met) fondant, impuritate
adjustment for wear (mas-un, T) reglare pentru admixture heat (chim) căldura amestecului
compensarea uzurii adnation (chim) adeziune
adjustment function (OM, mat) funcţie de reglare adopt a adopta; a accepta
adjustment mark reper de reglare adoption (TH) adoptare, primire, recepţie, recepţionare,
adjustment matching (TH) ajustaj acceptare
adjustment of rolls (met) reglare a cilindrilor (de adrift (nav) în derivă
laminor) adsorb a adsorbi
adjustment of stroke (mas-un) reglare a cursei adsorbate (fiz, T) adsorbit
adjustment of tappet (auto) reglare a tacheţilor adsorbed layer strat absorbit (de aer, de apă, de alte
adjustment of timing (auto) reglare a distribuţiei substanţe)
adjustment pin (OM) ştift de reglare adsorbent adsorbant
adjustment plate (mas-un) placă / platou de îndreptare adsorbent bed strat adsorbant
adjustment ring (OM) inel de reglare adsorber adsorbant, care adsoarbe
adjustment screw (OM) şurub de reglare adsorbing capacity (chim, T) capacitate de adsorbţie
adjustment work reglare adsorbing material material adsorbant
adjust to zero (metr) reglare la zero a indicatorului unui adsorbing power (chim) putere de adsorbţie
aparat adsorption adsorbţie
admeasurement (metr) măsurare adsorption capacity capacitate de adsorbţie
administration administraţie adsorption effect efect de adsorbţie
administration building clădire administrativă adsorption film peliculă adsorbantă
admiralty brass / bronze (nav, met) alamă / bronz adsorption layer (T, chim) strat de adsorbţie /
naval(ă) adsorbant
admiralty law (nav) drept maritim adsorption property (TH) proprietate adsorbantă
admiration mark semn de exclamare adsorptive capacity capacitate de adsorbţie
admissible admisibil, permis, tolerabil adsorptive property proprietate de adsorbţie
admissible error eroare admisibilă adsorptivity putere de adsorbtie, adsorbtivitate
admissible load (TH) sarcină admisibilă adulterate (TH) a falsifica, a contraface; a denatura
admissible load per axle (cf) sarcină admisibilă pe osie adustion inflamabilitate, combustibilitate
admissible pressure presiune admisibilă
Pag. 9
advance înaintare, întrecere, depăşire, avans; avansare; aeroconcrete (cstr) beton-spumă
anticipare; decalaj; penetrare; progres; perfecţionare; aerodynamic(al) (el) aerodinamic
(nav) înaintare (curbă de giraţie) aerodynamic drag rezistenţă a aerului
advance angle (el, mas) unghi de avans aerodynamic shape formă aerodinamică
advance borehole gaură de probă (la tâmplărie) aeroginous (met) coclit
advanced ignition (auto, termo) aprindere prematură / aero-mixture indicator (metr) aparat pentru
timpurie determinarea compoziţiei aerului sau a altui amestec
advance of tool (mas-un) avansul sculei de gaze
advance payment (ec) acont, avans aeroplane oil ulei de avion
advance sparkling (auto) avans la aprindere aerose (met) de alamă
advance time (mas-un) timp de avans AESC(American Engineering Standards Committee)
advance winding (autom) bobinaj de comandă Comitetul American pentru Standarde Tehnice
advancing avansare, înaintare, care avansează affect a afecta, a influenţa, a prejudicia, a dăuna, a
advantage avantaj, profit, folos, (ec) profit, (mat) vătăma
preferinţă, superioritate affective state stare emoţională (la un operator /
advaresim (plast) răşină sintetică / poliesterică muncitor)
adverse advers, contrar; neprielnic, nefavorabil affinage (met) afinare
adverse gradient / slope pantă inversă affinated sugar (alim) zahăr rafinat
adverse wind (nav) vânt contrar affining quality (met) grad de afinare
advertise a face reclamă, a anunţa affinition sugar (alim) zahăr rafinat
advertisment reclamă, anunţ affinitive afin
advertising publicitate, reclamă, activitatea de affinity afinitate, asemănare, înrudire
publicitate affinity constant (chim) constantă de echilibru a
advisable recomandabil, oportun, potrivit, adecvat reacţiei
advise a sfătui, a consulta, a anunţa affinity for oxigen (met) afinitate faţă de oxigen
adze teslă, bardă (la tâmplărie) affirmation afirmaţie, confirmare
aelotropie crystal (chim) cristal anizotrop afflux (a)flux; afluenţă, curgere, admisie
aerate a aera, a aerisi, a ventila afford a (-şi putea) permite
aerated aerat, cu aer la interior affreight (nav) a navlosi
aerated ancret beton aerat afloat (nav) pe mare, pe apă, la bord, pe linia de plutire
aerated nappe (hidr) curent de apă aerată afloat service (nav) serviciu de bord
aerated water apă aerată afore (nav) spre prora
aeration aerisire, ventilaţie, afânare, (met) aerare a afds (aforesaid) sus-menţionat
formelor; (hidr) aerare a apei aft (nav) pupa, la / spre pupa, la cârmă
aeration filter (hidr) aerofiltru after (nav) la pupa
aeration of moulding sand (met) aera-rea amestecului / after-acceptance service service (între-ţinere) după
nisipului de formare acceptarea produsului
aerator (ind chim) saturator, aerator afteradmission (mas, termo) admisiune, admisie
aerial de suprafaţă; aerian, suspendat ulterioară / după punctul mort superior
aerial cable cablu aerian afterbake (chim) întărire ulterioară
aerial cable pole (el) stâlp de cablu aerian after-blow (met) suflare suplimentară (la cuptor
aerial cableway (cstr) macara-funicular (de şantier) Bessemer) / prelungită
aerial conductor (cf) sârmă de contact la locomotivele afterbody (nav) pupa
electrice after-burning (met) ardere / prăjire suplimentară,
aerial contamination contaminare a aerului / pe calea supraardere
aerului after-contraction (plast, met) contracţie suplimentară /
erial crossing (el) traversare / încrucişare aeriană (linii remanentă / reziduală
electrice) after cooler (chim, termo) răcitor secundar / final
aerial feeder (el) linie de transport a energiei electrice after deck (nav) punte de la pupa
aerial leading (el) racord de fir aerian after-effect remanenţă, persistenţă; (mec) deformaţie
aerial line (el) linie aeriană ulterioară, efect ulterior
aerial ropeway teleferic, funicular after end (met) capătul din spate
aerial wire (el) conductor aerian after-expansion (termo) dilatare remanentă
aerify a gazeifica, a carbura; a vaporiza; a umple cu aer
Pag. 10
afterflow (plast) curgere / deformare plastică agglomerate (met) a aglomera, aglomerat
(ulterioară) agglomerated cake (met) material aglomerat / sinterizat
aftergeneration (met) ieşire întârziată a gazelor din agglomerating (met) aglomerare
soluţie agglomerating plant (met) uzină / instalaţie de
after hardening (plast) întărire ulterioară aglomerare
after-heat încălzire după sudare agglomeration (met) aglomerare, sinterizare, prăjire de
after part (nav) pupa aglomerare
after post (nav) etambou agglutinant (chim) aglutinant
after-pour (met) a turna suplimentar agglutinate (met) a aglutina
after-pouring (met, plast) turnare suplimentară agglutination (met) aglutinare, sinterizare
afterproduct (ec, TH) produs secundar agglutinative cleios, lipicios
aftersails (nav) far de la pupa aggravate a agrava, a înrăutăţi
after-sale(s) service service după vânzare aggravation agravare, înrăutăţire
after-shrinkage (met, plast) contracţie remanentă / aggregate agregat, amestec natural de nisip şi pietriş
reziduală (pentru beton); (mat) mulţime, component; a
after-teeming (met, plast) turnare suplimentară aglomera, a îngrămădi
after-treatment tratament suplimentar / de completare / aggregation (met) aglomerare
după sudare agressive agresiv
afterward(s) (nav) spre pupa; în pupa agressive slag (met) zgură agresivă
afterworking (met) efect ulterior agitate a agita, a amesteca
aftmost (nav) cel mai din pupa, la extrema pupa agitating agitare, amestecare, care se amestecă
against the sun (TH) în sens invers acelor de ceasornic agitation agitare
agaric mineral (chim) lapte de var agitator (apparatus / device) agitator, amestecător,
age vârstă, epocă, perioadă; (TH) durată de funcţionare; dispozitiv de agitare / amestecare; (met) melanjor;
a îmbătrâni (şi artificial), a matura malaxor
age-control control al îmbătrânirii agitator screen ciur agitator (de separare / sortare)
age hardening (met, plast) durificare prin îmbătrânire / agraphitic (met) agrafitic
precipitare / afinare / îmbogăţire agraphitic carbon (met) carbon agrafitic / legat
age of cathodes (met) durata de lucru a catozilor agreement înţelegere, acord; aprobare
age resister (plast) inhibitor de îmbătrânire aid ajutor; a ajuta
aged (plast) îmbătrânit, supus îmbătrânirii air aer
age-sensitive sensibil la îmbătrânire air bind buzunar de aer (împiedică trecerea unui fluid
ageing (met, plast) îmbătrânire peste el)
ageing apparatus (plast) aparat de încercat la air blast (met) aer insuflat, vânt (la furnal)
îmbătrânire air blast connection pipe (met) conduc-tă aer (insuflat)
ageing of alloy / metal (met) îmbătrânire a aliajului / a / de vânt (la furnal)
metalului air blasting (met) insuflare de aer, vânt (la furnal)
ageing of rubber îmbătrânire a cauciucului air blast nozzle (met) ajutaj pentru aer insuflat / pentru
ageing process proces / procedeu de îmbătrânire / de vânt (la furnal)
maturizare air blower (met) suflantă
ageing property (plast) comportare la îmbătrânire, air blowing (met) afinare cu aer insuflat, insuflare cu
proprietate de îmbătrânire aer (la convertizor)
ageing rezistance (met) rezistenţă la îmbătrânire air box (met) cutie de vânt (la convertizor)
ageing test test de îmbătrânire air bubble (met) bulă de aer
agency (ec) agenţie; (TH) acţiune, factor air case (met) cămaşă de aer (la cuptor)
agent (TH) agent, mediu, substanţă, factor, compus air chamber (met) canal de aer (la cuptoare)
chimic, reactiv air channel (met) cameră de aer (la cuptoare, la furnal)
agent of fusion (met) fondant (la cuptoare), flux (la air chest (met) cutie de vânt (la convertizor)
sudură) air chill (met) călire în aer
age of cathodes (met, el) durata de serviciu / de lucru al air circulation (met) circulaţia aerului
catozilor air classification sortare în curent de aer
age sensitive (met, plast) (material) sensibil la air cleaner epurator / filtru de aer, dispozitiv de curăţat
îmbătrânire aerul
agglomerant (met) aglomerant air cock (OM) robinet de aer
Pag. 11
air compression comprimarea aerului air pipeline conductă de aer
air compressor compresor de aer air pocket (met) gol de aer, suflură
air conditioner instalaţie de aer condiţionat air pollution poluare a aerului
air conditioning climatizare, condiţionare a aerului air polluting care poluează aerul
air conditioning plant instalaţie de climatizare / de air port (met) canal de aer la cuptorul Siemens-Martin
condiţionare a aerului air preheater (met) caupăr, cowper, preîncălzitor de aer
air cooler răcitor cu aer air pressure presiunea aerului, presiune atmosferică
air cooling (met, termo) răcire cu / în aer air-puff blower (termo) dispozitiv de insuflare
air current (în) curent de aer intermitentă cu aer (şi pentru înlăturat impurităţi de pe
air cushion pernă de aer suprafeţe)
air cylinder (OM) cilindru pneumatic sau numai partea air pruging purjare cu aer
lui cilindrică air quenching (met) călire în aer
air damper amortizor pneumatic air refined steel (met) oţel dezoxidat / afinat în
air damping amortizare pneumatică convertizor (cu insuflare de aer)
air deficiency deficienţă / lipsă (şi parţială) de aer (la air refining (met) afinare cu aer insuflat (în convertizor)
ardere) air resistance rezistenţa aerului
air desintegration plant (met) instalaţie de air sand blower (met) maşină de sablat (cu nisip în jet
descompunere a aerului de aer)
air draft / draught (met, termo) curent de aer, tiraj air scrubbler (ind chim) epurator de aer
air drain gură de răsuflare, răsuflătoare air seal (OM) etanşare-închidere ermetică
air dry uscare / uscat în aer; a usca în aer air seasoned (termo) aer cu umiditate specifică
air drying (proces de uscare în aer mediului / anotimpului
air duct conductă de aer (şi sub presiune) air separation separare a aerului
air entrainment antrenare (a unui lichid, a unei pulberi) air shaft canal de aerisire-ventilare
în (jet de) aer air shrinkage (plast) contracţie la aer
air exhaust eliminare / evacuare de aer air silencer amortizor de zgomot (la vehicularea
air exhauster (met, termo) exhaustor aerului)
air filter filtru de aer air slide (OM) suprafaţă pneumatică
air flap (valve) (OM) clapetă / supapă de aer air sluice (OM) obturator de aer
air flow curent de aer air space in grate (termo) gol pentru pătrunderea
air flue (met) conductă / aducţie de aer (şi la cuptoare) aerului
air for combustion (termo, met) aer de ardere / de air spade ciocan pneumatic (mai larg)
combustie air sparger distribuitor de aer
air forging hammer (met) ciocan pneumatic de forjat air spring arc pneumatic
air free (ind chim, alim) fără aer, cu aerul scos air squeezer (met) maşină pneumatică de formare
air hardening (met) călire / călibil în aer air squeezing core machine (met) maşină pneumatică
air heater (met) caupăr, cowper, preîncălzitor de aer de miezuri
air hole (met, plast) gură de răsuflare, răsuflătoare (şi la air-steam mixture amestec aer-abur
turnare) air strainer filtru de aer
air humidity umezeala / umiditatea aerului air stream curent de aer
airing aerisire air suction (TH) sorb, ventuză
air ingress (met, termo) admisia aerului air supply alimentare cu aer, debit de aer, producerea
air input debit de aer (la intrare) aerului comprimat
air intake admisia / (pre)luarea aerului air suspension (auto) suspensie pneumatică
air jarring moulding machine (met) maşină de format air tank rezervor de aer
prin scuturare pneumatică air tap (OM) robinet de aer
air jet jet / curent (dirijat) de aer air throttle (OM) clapetă de aer
air-locked etanş la aer air tight închis, ermetic, etanş (la aer)
air main conductă principală de aer air tighting packing (OM) etanşare pentru aer
air-operated ram (met) berbec acţionat pneumatic (şi air tint (met) culoare de revenire
la forjă) air tool (mas-un) sculă pneumatică
air output eliminare / evacuare a aerului, (debit de) aer air tower post de distribuţie a aerului comprimat
la ieşire air tube tub / conductă de aerisire / de aer / de
air patenting (met) patentare în aer ventilatie; (auto) anvelopă, cameră
Pag. 12
air tube radiator (termo) răcitor tubular de aer aliquation (met) stratificare, clivaj, desprindere,
air turn over moulding machine (met) maşină exfoliere
pneumatică rotativă de formare alist (nav) canarisit
air-type die casting (met, plast) maşină pneumatică de aliting (met) alitare
turnat prin injecţie alive (el) încărcat; în funcţiune; sub tensiune
air upstake (termo) sursă / aducţie / priză de aer alkali (chim) alcali(u), bază
air valve (OM) supapă pneumatică, ventil / robinet (cu alkali fastness (chim) rezistenţă la alcali
sertar) / obturator de aer alkali free fără alcalii, nealcalin
air vane paletă (la ventilator) alkaline (chim, met) alcalin, bazic
air volume volum de aer; (met) debit de / de aer vânt alkaline cleaner soluţie alcalină de curăţat
air washer dispozitiv de spălare a aerului, filtru alkaline solution (met, chim) leşie, soluţie alcalină
aisle (cstr) deschidere, aripă, paletă alkali neutralisation number (T, ind chim) cifră de
aix gold leaf folie de aur saponificare
ajar întredeschis alakalinity (chim) alcalinitate, bazicitate
alarm alarmă, avertizor; a alarma alkali proof rezistent la alcali
alarm device dispozitiv de alarmare alkali-resistant / -resisting rezistent la alcali
alarm fuse siguranţă fuzibilă cu semnalizare alkali-resistant / -resisting cast iron (met) fontă
alarm gange manometru cu semnalizare rezistentă la alcali
alarm relay (auto) releu de alarmă alkali salt (chim) sare alcalină / de metal alcalin
alarm signal semnal de alarmă / alarmare / avertizare alkali-soluble (chim) solubil în alcali
albronze (met) bronz cu aluminiu alkali tyre reclaim (plast) (cauciuc şi de anvelope)
albumen (alim) albumină regenerat cu alcalii
alcohol alcool alkalies (chim) alcalii
alcohol factory (alim) fabrică de spirt alkaline alcalin
alcoholization (of the wine) (alim) alcoolizarea alkaline blaskening (met) brunare
(vinului) allay (met, chim) a linişti, a calma, a tempera
alcohometer (metr) alcoolmetru allayer liniştitor, calmant
aleatory întâmplător, aleator all cotton bumbac 100%
alfa iron (met) fier alfa allege a pretinde, a pretexta
algorithm algoritm Allen screw (OM) şurub cu locaş hexagonal
aliquot eşation al unei suspensii pentru aparate de alleviate fitting (OM) ajustaj uşor
măsură alleviation alinare, uşurare
alien străin, disjunct; necorespunzător alliance alianţă
alienate a înstrăina; a denatura allied (met) aliat
alight a descinde alligation (met, ind chim) malaxare, amestecare, aliere
align (OM) a alinia, a centra (rar)
alignment (mat) regularizare; rectificare, aliniere; alligator presă-aligator, concasor cu fălci
(metr) reetalonare, reevaluare (TH) aliniere, centrare, alligatoring proces de deteriorare a stratului (de vopsea
îndreptare, orientare, direcţie, nivelare / de acoperire) caracterizat prin crăpături adânci,
aligning operaţia de centrare, aliniere, etc.; care (se) extinse pe unul sau mai multe straturi, în adâncime,
centrează creşterea rugozităţii unei suprafeţe metalice pe durata
aligning bar (OM) dorn de centrare formării
aligning reamer (mas-un) alezor lung pentru prelucrat alligator clip (OM) clamă crocodil
două găuri simultan alligator grab (OM) cleşte aligator
align reaming (mas-un) alezare concomitentă a două alligator shears foarfece cu pârghii
sau mai multe găuri coaxiale alligator squeeze (met) presă aligator
aligning seat hearing (OM) rulment axial cu şaibă alligator wrench cheie pentru ţevi “aligator”
sferică de aliniere all-in tariff tarif universal
aligning seat washer (OM) suport pentru şaiba de all insulated izolat (electric) complet
aliniere a rulmentului axial all level sample (T) probă medie
alignment error eroare de reglare / de aliniere all-metal complet metalic
alignment stake (OM)tijă de ghidare allocate (autom) a aloca
aliment aliment allocation (mat) repartiţie, distribuţie
all-or-none response (autom) răspuns “tot sau nimic”
Pag. 13
allot a repartiza, a distribui alpha iron (met) fier α
alloted means (ec) mijloace alocate alpha 2 structure (met) structură alfa 2 ce se găseşte în
allotment (ec) repartizare, repartiţie, distribuţie, structuri stabile alfa (detectabilă cu difracţie cu
contingent, lot radiaţie X şi nu metalografic)
allotropic alotrop, alotropic alphabet alfabet
allotropic change / transformation (chim, met) alphabetic order ordine alfabetică
transformare alotropică alphabetic word cuvânt format din literele aceluiaşi
allotropy (chim, met) alotropie alfabet
all-weather oil ulei pentru orice vreme / multigrad alpha-beta structure (met) structură compusă din fază
allowable admis, admisibil, permis alfa şi fază beta
allowable defect(s) toleranţă de rebuturi (în selecţie); alpha double prime (orphoto-rhombic martensite)
defect admisibil (met) martensită ortorom-bică (obţinută la viteze mari
allowable error eroare admisibilă de răcire)
allowable limit limită admisibilă alpha prime (met) martensită alfa
allowable load sarcină admisibilă alpha-ray spectrometer spectometru cu radiaţie alfa
allowable misalignment dezaxare (nealiniere) permisă alpha stabilizer (met) stabilizator pentru structură / fază
(la arbori) alfa
allowable stress tensiune / solicitare admisibilă alpha-transus (met) temperatura de gra-niţă între faza
allowable working pressure / load presiune / sarcină alfa şi faza alfa + beta
admisibilă de lucru alsifer (met) alsifer, (fero-aliaj) silico-aluminiu
allowance încuviinţare, permisiune; (ec) bonificaţie, altar (met) altar (de cuptor)
alocaţie, rabat; (TH) adaos de prelucrare, toleranţă, alter a schimba, a altera, a modifica
surplus de material; admitere alteration alterare, schimbare
allowance for contraction (met, plast) adaos pentru alteration of form deformare, schimbare a formei
contracţie (la model) altered structure structură modificată
allowed permis, admis alternate immersion (corrosion) test test de rezistenţă
alloy (met, plast) aliaj; a alia la coroziune prin imersare alternativă
alloyage (chim, met) aliere alternating bend(ing) (T, OM) încovoiere alternantă
alloy cast iron (met) fontă aliată alternating current (AC) (el) curent alternativ
alloy cast steel (met) oţel aliat turnat alternating current motor (el) motor de curent
alloy deposition depunere de aliaj (la acoperiri) alternativ
alloyed (met) aliat alternating impact test / încercare la şoc repetat
alloyed ferrite (met) ferită aliată alternating stress (mec, OM) efort / tensiune
alloy element (met) element de aliere alternant(ă)
alloying (met, plast) aliere alternating stress test (mec, OM) test cu solicitare
alloying addition adaos de aliere alternantă
alloying element / component / cons-tituent / metal alternative current shunt motor (el) motor pentru
(met, plast) element / component / compus / metal de curent alternativ în derivaţie (şuntat)
aliere alternating current (el) curent alternativ
alloy metal metal aliat, aliaj metalic, metal de aliere alternating current welding (el) sudare cu curent
alloy pig iron (met, plast) fontă aliată brută / în blocuri alternativ
alloying property (met, plast) capacitate de aliere alternating force forţă alternativă
alloy steel (met) oţel aliat alternating joint (cstr) rost alternant
alloy-steel castings (met) piese turnate din oţel aliat alternating load (mec) sarcină alternantă
alloy strip (met) bandă din oţel aliat alternating motion (mec) mişcare alternativă
alloy tool steel (met) oţel aliat de scule alternating strain (mec) deformaţie alternantă
all-position (met) (sudare) în orice poziţie alternating stress (mec) tensiune / efort alternant
all-welded (met, OM) sudat în întregime / complet alternating stress number număr de cicluri (rar)
all-weld-metal (executat) din metal depus (prin sudură, alternator (el) generator de curent alternativ
la recondiţionări) altitude altitudine
along de-a lungul, în lungul alumina oxid de aluminiu, alumină (Al2O3)
Alnico aliaj feros cu nichel şi cobalt, folosit pentru aluminizing (met) tratament termo-chimic pe bază de
magneţi permanenţi aluminiu, alumini-zare, acoperire de protecţie prin
alpax (met) silumin, alpax depu-nere de aluminiu sau compuşi ai lui
Pag. 14
alumina fire brick (met) cărămidă refractară din ammonia (chim) amoniac, hidroxid de anomiu, NH3
alumină / aluminoasă amonia pump pompă de amoniac
alumina-silica brick (met) cărămidă refractară silico- amonia water apă amoniacală
aluminoasă amonium (chim) amoniu
aluminiferous (met) cu conţinut de alumină amorphous amorf, fără structură, necrsitalizat
aluminium (chim) aluminiu (Al) amorphous deposit depunere / depozit amorf(ă)
aluminium alloy cage (OM) colivie din aliaj de amorphous body corp amorf
aluminiu amourphous carbon carbon amorf
aluminium-base alloy (OM) aliaj (pe bază) de aluminiu amorphous state stare amorfă
aluminum boron composites compozite pe bază de amortizate (ec) a amortiza
(aliaje de) aluminiu şi fibre de bor amount cantitate, mărime, sumă, valoare; grad, stare;
aluminum brass (met) alamă cu aluminiu, aliaj Cu-Zn- stoc; număr; mulţime; volum
Al amount of crown sfericitate, convexitate
aluminum bronze (met) bronz cu aluminiu, alij Cu-Sn- amount of deflection (mec) săgeată de încovoiere
Al amount of helm (nav) unghi de cârmă
aluminum dross (met) zgură cu Al amount of rudder (nav) unghi de cârmă
aluminum dust (met) praf de aluminiu amperage (el) intensitatea curentului
aluminum graphite composite compo-zit de aluminiu ampere (el) amper
cu ranforsare de grafit ampere hour (metr) amper-oră
aluminum hydroxide (chim, met) hidroxid de aluminiu ampere hour meter (metr) aparat de măsurat în amperi-
aluminum impregnation (met) alitare, calorizare, oră
aluminizare ampere turn (el) amper-spiră
aluminum nitride (met) nitrură de aluminiu amphoteric metal (met) metal amfoter
aluminum oxide (met) oxid de aluminiu amplification mărire, amplificare
aluminum pig (met) bloc de aluminiu amplification coefficient / factor coeficient / factor de
aluminum plating (met) placare / acoperire cu aluminiu amplificare
aluminum shot (met) alice / aşchie / granulă de amplification figure cifră de amplificare
aluminiu amplifier amplificator
aluminum silicate (met) silicat de aluminiu amplify a amplifica
aluminum solder (met) aliaj pentru lipirea aluminiului amplifying vibrograph vibrograf cu amplificare
aluminise (met) alitare, aluminizare, acoperire cu amplifying winding (autom) bobinaj de amplificare
aluminiu, calorizare amplitude amplitudine; (mat) unghi polar, argument
alumino-thermic process (met) aluminotermie amplitude increase creştere a amplitudinii
alumino-thermic welding (met) sudare aluminotermică amplitude of a complex number (mat) argumentul
aluminous slag (met) zgură aluminoasă unui număr complex
amalgamate a amalgama amplitude of roll (nav) unghi de ruliu
amalgamating barrel (ind chim, met) amalgamator analog analog, analogic
amalgamation amalgamare, formarea unui aliaj cu analog input (autom) semnal analogic de intrare
mercur analogic(al) analogic
amalgam coating acoperire prin amalgamare analogous analog, similar, asemănător
amalgam squeezer presă de amalgamare analog signal semnal analogic
ambience of air (în) prezenţa aerului analog-to-digital (converter) dispozitiv sau subsistem
ambient aer (în) aer obişnuit / ambiant ce transformă datele reale (de la traducători) în date
ambient conditions condiţii normale (de cameră) digitale (binare)
ambient temperature temperatura mediului ambiant analogy analogie, asemănare, potrivire (cu)
ambiguous ambiguu analyser analizator
American National Standards Institute (ANSI) analysis analiză, descompunere, măsurare, identificare
Institutul Naţional de Standardizare SUA analytic(al) analitic
America standard screw thread (OM) filet analytic(al) expression (mat) expresie analitică
standardizat în SUA, filet Briggs (pentru ţevi) analytical gap spaţiul dintre electrozii unui spectrograf
amidship (nav) centru al navei; zero cârma; mijloc analytic(al) solution (mat) soluţie analitică
cârma; la mijlocul navei analytic(al) weights set de greutăţi pentru balanţa
aminoplast (plast) aminoplast analitică
ammeter (a.c.) (el) ampermetru de curent alternativ analyzation analizare
Pag. 15
analyze a analiza, a cerceta angle bracket (cstr, OM) guseu, colţar (de fixare)
analysing analiză, care (se) analizează angle centrifuge centrifugă înclinată
anatomical alloy / metal aliaj folosit în chirurgie angle cock (OM) robinet de colţ
anchor (nav) ancoră; (OM) şurub / bulon de ancorare / angle cutter (mas-un) freză unghiulară
de prindere angle-cutting (mas-un) aşchierea unei teşituri, teşire,
anchor agitator (ind chim) amestecător cu ancoră teşitură
anchor bearing berth (nav) spaţiu de evitare angle dozer (cstr) buldozer cu lamă orientabilă
anchor blade (nav) unghie de ancoră angle drive (OM) transmisie în unghi
anchor bolt (OM) buton / şurub de fundaţie / de angle deflection (OM, mec) unghi de deformare (a
ancorare arborelui în reazem), rotire în punctul de reazem
anchor buoy (nav) geamandură de ancoră angle gauge şablon de unghiuri
anchor cable (cstr, nav) cablu de ancorare angle iron (met) cornier
anchor capstan (nav) cabestan (de ancoră) angle iron with equal sides (met) cornier L cu aripi
anchor chain (nav) lanţ de ancoră egale
anchor gear (nav) instalaţie de ancorare angle joint (met, OM) îmbinare de colţ (cu un unghi
anchor ground (nav) ancoraj oarecare între piese)
anchor book (nav) cârlig de ancoră angle lever shear foarfece cu pârghie / cotită
anchor hoy (nav) şalandă pentru manevrat ancore grele angle moulding press presă înclinată
anchor light (nav) lumină de ancoră angle of action (OM) unghi de angrenare
anchor loop (nav) buclă de ancoraj angle of adjustment (mas-un) unghi de atac
anchor mixer (ind chim, alim) amestecător cu ancoră angle of advance (mas-un) unghi de avans
anchor nut (nav) bilă de ancoră angle of approach (mas-un) unghi de atac
anchor plate (cstr, OM) şaibă / rondea / placă de angle of backing unghi între tăişuri (la foarfece)
ancorare / de fixare angle of bend unghi de îndoire / de încovoiere
anchor pocket (nav) buzunar de ancoră angle of bite / contact (met) unghi de deschidere / de
anchor pole (el) stâlp de ancorare / de întindere / de prindere (a cilindrilor de laminare), unghi de contact
fixare (semifabricat-cilindru)
anchor ring (mat) tor; (nav) inel / ochi de ancoră angle of countersink unghi de teşire
anchor rode (nav) cablu de ancoră angle of entrance (nav) unghi al tangentelor la bordaj,
anchor shackle (nav) cheie / belciug de ancoră la etravă
anchor shank (nav) fus de ancoră angle off a teşi
anchor stake (cstr) stâlp de ancorare / de fixare angle of fall unghi de cădere / de pantă
anchor steel sheeting (cstr) planşă metalică ancorată angle of flange unghi de lărgire / de evazare
anchor tower (cstr) stâlp de ancorare angle of friction (T) unghi de frecare
anchor trend (nav) gât de ancoră angle of glid (T) unghi de alunecare
anchor tripper (nav) ancorator angle of hearth slope (met) unghi de înclinare al vetrei
anchor windlass (nav) vinci de ancoră (cuptorului)
anchor yoke brăţară de prindere / de ancorare angle of impact unghi de impact
anchoring (nav) ancorare angle of lead unghi de vizare / de avans
anchoring bolt (cstr, OM) bolţ de ancorare angle of lock (mas) toleranţă unghiulară la paralelism
anchoring place (nav) ancoraj, loc de ancorare angle of mesh (OM) unghi de angrenare
anchoring rod (cstr) tirant de ancorare angle of nip (met) unghi de contact (al semifabricatului
anchoring strength (plast) capacitate / putere de lipire cu cilindrul), unghi de atac (la cilindrii de laminare);
anchorage (nav) ancorare; cablu de ancorare, ancoraj; un-ghi de îndoire al unei sârme (şi pentru încercări)
(cstr) fixare, consolidare, ancorare angle of nonslip point (met) unghi neutru / critic
anchorage dues (nav) taxă de ancorare angle of opening unghi de deschidere / de înclinare
and şi; iar; precum şi angle of phase difference (el) unghi de defazaj
and circuit circuit “şi” angle of ricochet unghi de ricoşare
and-not circuit circuit “şi-nu” angle of rolling (met) unghi de atac / de contact / de
anechoid chamber cameră anecoidă / izolată fonic prindere (între semifabricat şi cilindrii de laminare)
aneroid care nu conţine / care nu foloseşte fluid angle of shock (mec, met) unghi de cicnire / de impact
angle undiţă; (OM) ţeavă cotită, colţ; (mat) vârf, unghi; angle of sliding (mec, T) unghi de alunecare
(met) cornier angle of torsion / torque / twist (mec, OM) unghi de
angle bar (met) cornier răsucire
Pag. 16
angle steel (met) oţel-cornier annealing cycle (met) durată / ciclu de recoacere
angle valve (OM, hidr) supapă la care direcţia de intrare annealing furnace (met) cuptor de recoacere / de
şi cea de ieşire a fluidului formează un anumit unghi revenire / de maleabilizare
Ängstrom (metr) unitate de măsură 1Ä = 1/6438,4696 annealing hood (met) clopot de recoacere (pentru
din lungimea de undă a luminii roşii din spectrul rulouri de tablă)
-10
cadmiului (~10 m) annealing lacquier (plast) lac cu uscare în cuptor
angular unghiular annealing oven (met) cuptor de revenire / de recoacere /
angular acceleration acceleraţie unghiulară de maleabilizare
angular contact ball (roller) bearing (OM) rulment annealing pot (met) creuzet sau oală de revenire /
radial-axial sau axial-radial cu bile (role) recoacere / maleabilizare
angular momentum produsul dintre momentul de annealing temperature (met) temperatură de recoacere
inerţie şi viteza unghiulară a unui corp / revenire
angular pitch (OM) pas unghiular (la dantură, roţi de annealing time (met) timp / durată de recoacere
lanţ) annex adaos; anexă, supliment; a anexa; a ataşa
angular tool (mas-un) cuţit cotit annihilate a anihila
angular velocity (mec) viteză unghiulară announce a anunţa; a semnala
anharmonic anarmonic, nearmonic announcement anunţ(are), înştiinţare
anhydride (chim) anhidridă annual anual
anhydrous anhidru annual output (ec) producţie anuală
anhydrous lime (chim) var nestins annuity (ec) rentă
aniline (phenylamine) anilină annul a anula
anilinie test test pentru determinarea conţinutului de annular inelar, circular, rotund
anilină la arderea unui ulei / unsori, etc. annular ball bearing (OM) rulment radial cu bile
animal fat (alim) grăsime animală annular borer (mas-un) burghiu pentru găurire inelară
anion anion annular crucible (met) creuzet inelar / circular
anionic anionic annular cutter / drill (mas-un) burghiu inelar
anion polymerization (chim, plast) polimerizare annular furnace (met) cuptor inelar / circular
anionică annular gear (OM) roată dinţată cu dantură interioară
anisotropic (mec) anizotrop annular groove (OM) canal / şanţ inelar
anisotropy (mec, met) anizotropie annular holder (OM) suport inelar
anisotropy factor (mec, met, OM) factor / coeficient de annular kiln (met, sticlă) cuptor circular
anizotropie annular magnet (el) electro-magnet cu miez toroidal
ankle joint articulaţie de gleznă / tip gleznă annular nozzle (mas) ajustaj inelar; (auto) jiclor inelar
anneal (met) a reveni, a modera, a arde, a prăji, a annular shape (de) formă inelară
calcina, a recoace, a tempera, a normaliza, a decăli, a annular stiffener (OM) inel de rigidizare
maleabiliza annular type burner (met) arzător inelar
anneled (met) recopt, revenit annular wave (hidr, mec) undă inelară
annealed cast iron (met) fontă recoaptă / maleabilă annulus fantă inelară, spaţiu / rost inelar, cavitate sau
(după tratament) / maleabilizată deschidere în formă inelară
annealed copper (met) cupru recopt; aliaj de cupru anode (el) anod; placă anodică
recopt anode bar bară anodică
annealed steel (met) oţel recopt anode butt (met) anod parţial consumat
annealed wire (met) sârmă recoaptă/ moale anode copper (met) cupru anodic
annealer (met) cuptor de recoacere / de revenire anode effect efect anodic
annealing (met) recoacere, coacere, rege-nerare, anode feedback reacţie anodică
refacere, revenire, temperare, normalizare, decălire, anode mould (met) formă pentru turnarea anodului
maleabilizare anode mud / slime (met) nămol / precipitat anodic
annealing bell (met) cuptor tip clopot de recoacere (a anode strips (met) benzi anodice
rulourilor de tablă) anodic cleaning curăţare anodică
annealing box (met) cutie de recoacere anodic coating acoperire anodică
annealing carbon (met) carbon / grafit de recoacere anodic effect efect anodic (la acoperiri)
annealing colour (met) culoare de revenire anodic etching corodare / gravare anodică
annealing condition (met) regim de recoacere anodic oxidation oxidare anodică
annealing crack (met) fisură / crăpătură de recoacere anodic oxide coating acoperire anodică
Pag. 17
anodic pickling (met) depanare anodică antifriction metal (T, met) aliaj metalic de
anodic stripping îndepărtarea prin efect anodic a unei antifricţiune, babbit (în sens larg)
acoperiri antifriction state (T) stare de antifricţiune
anodise a forma prin efect anodic o acoperire antifrictional (T) de antifricţiune
anodising (met) acoperire anodică, anodizare (de antifriction alloy (T) aliaj de antifric-ţiune / de cuzinet /
protecţie) de lagăr
anolyte anolit (la acoperiri) antifrictional bearing (T) lagăr de antifricţiune
anomalous anormal antifrictional cast iron (T, met) fontă antifricţiune
anomaly anomalie antifrictional grease (T) unsoare antifricţiune
anorganic anorganic antifrictional metal (T, met) aliaj (rar metal) de
anormalous (TH) contrar normei antifricţiune
answer răspuns; (mat) soluţie antifrother (plast, chim) (aditiv) antispumant
answer the helm (nav) a asculta cârma antigravity filtration (ind chim) filtrare sub vid
antagonism antagonism antihunt circuit (autom) circuit stabilizator /
antagonistic couple (mec) cuplu antagonist autobasculant
antecedent antecedent anti-icing device (termo) dispozitiv de protecţie contra
antiacid antiacid, resistent la acizi gheţii
antiager (plast) inhibitor de îmbătrânire antiknock antidetonant
antichamber compression ignition en-gine (mas) antimagnetic antimagnetic, nemagnetic
motor diesel cu antecameră antimonial lead (met) plumb dur, aliaj Pb + Sb
anticipation anticipare, anticipaţie antimony (chim) stibiu (Sb)
anticipated anticipat antimony bronze (met) bronz cu stibiu
anticoagulant (chim) anticoagulant antinode (mec) nod (la unde, vibraţii)
anticorrosive (met) anticorosiv antinoise antizgomot
anticorrosive agent (met) agent / mediu anticorosiv antioxidant antioxidant
anticorrosive coating (met) acoperire anticorosivă antiparallelogram (mat) trapez isoscel
anticorrosive paint (nav) vopsea anticorosivă antipiping compound (met) pulbere / substanţă de
anticorrosive plating (met) acoperire anticorosivă protecţie împotriva retasurilor
anticorrosive protection protecţie anticorosivă anti-oxident antioxidant
anticreep device (autom) dispozitiv de frânare (la mers antipodal (mat) diametral opus
în gol); dispozitiv de blocare antipoison antidot
antidegradant (plast) inhibitor de îmbătrânire antipyretic (termo, ind chim) antitermic, antipiretic
antifatigue (plast) (material) ce îmbunătăţeşte rezistenţa antirolling tank (nav) tanc de ruliu
la oboseală antirust coating (met) acoperire anticorosivă / anti-
antifoam (T) antispumant rugină
antifoam additive (T) aditiv antispumant antirust grease (T) unsoare anticorosivă
antifoam agent (T) agent antispumant antirust paint (ind chim) vopsea anticorosivă
antifouling prevenirea coroziunii (şi or-ganice) (cu antiscuff property (T) proprietate anti-uzură (la
referire la piese imersate) alunecare)
antifreeze (chim) anticongelant; antigel antiscoring behaviour (T) comportare bună la
antifreezing (termo) rezistent la frig abraziune
antifreezing agent (T) aditiv anticongelant antiskid (material) (material, suprafaţă sau acoperire)
antifreezing compound (auto, T) antigel cu coeficient mare de frecare / care împiedică
antifreezing quality (termo) rezistenţă la frig alunecarea
antifreezing solution (auto, T) antigel antisludge additive (T) aditiv detergent
antifriction (T) antifricţiune antisoftner (plast) antiplastifiant, împotriva înmuierii
Anti-Friction Bearing Manufactures (AFBMA) antitheft door handle (auto) mâner de uşă cu antifurt
Producători de Lagăre de Antifricţiune antithetic(al) (mat) contrar, antitetic
antifriction alloy (met) aliaj de antifricţiune antithrowing agent agent adeziv
antifriction brass (met) alamă de antifricţiune antitrigonometric function (mat) funcţie
antifriction insert (T) inserţie antifricţiune trigonometrică inversă
antifriction lining (T) acoperire antifricţiune antivibrating antivibrator
antifriction material (T, met) material de antifricţiune antivibrating spring (el, OM, metr) resort / arc
antivibrator (de reţinere)
Pag. 18
antivibrator (autom) amortizor approach acces, cale de acces, apropiere, aproximaţie; a
antizymotic (chim) care împiedică fermentaţia (se) apropia; a sesiza; a ataca; a converge spre
antivil (met) nicovală, contact inferior approach between surfaces (T) apropierea suprafeţelor
antivil bed (met) pernă de şoc a nicovalei în contact
antivil block (met) butuc / sabot al nicovalei approach contact (OM) contact de intrare în angrenare
antivil cutter daltă lată (angrenare antepolară)
antivil face (met) suprafaţa nicovalei approach roller table (met) transportor cu role pentru
antivil’s stock (met) sabot al ciocanului alimentare
antivil tool (met) matriţă de forjat appropriate potrivit, adecvat, propriu, specific,
antivil vise (mas-un) menghină cu picior şi nicovală deosebit
anvil (met) nicovală (la forjă), placă de absorbţie a approval test test / încercare / probă de recepţie
şocului mecanic / de presiune; (metr) zona staţionară apron sorţ (la sudură); capac de apărătoare
de contact, la micrometru aquafortis (chim) apă tare, acid azotic concentrat
any direction orice direcţie, direcţie arbitrară aqua regia (chim) apă regală
aperiodic aperiodic, neperiodic aqueous apos
aperiodically damped amortizat fără oscilaţii aqueous corrosion coroziune din cauza apei / umezelii
aperiodic motion (mec) mişcare neperiodică aquiculture acvacultură
aperiodic network (autom) circuit aperiodic / de arbitration bar (met) bară de testare, obţinută odată cu
relaxare piesele turnate
aperiodic regime (autom) regim aperiodic arbor arbore, piesă cilindrică (în rotaţie), arbore
aperiodic stop difragma vibration (el) vibraţie principal; (met) bară metalică, cilindrică necesară
aperiodică fixării miezului la turnare
apertual de deschidere arborescent (met) dendritic
aperture (OM) orificiu, deschidere, vizor, gură (de arc (el, met) arc (electric / de sudură)
vizitare); mărimea ochiului la o ţesătură de sârmă arc cutting (met) tăiere cu arc electric
aperture angle (mas) unghi de deschidere arc cutting machine (met) maşină de tăiat cu arc
apex vârf, creştet, coamă, creastă, punct culminant electric
apical angle (mat) unghi la vârf arc discharge (el) descărcare în aer
apolar (mat) apolar arc duration (el) durată a arcului
apothem (mat) apotemă arc extinguisher (el) stingător de arc
apparatus aparat, instrument, dispozitiv arc flame (el) flacară de arc (electric / de sudură)
apparatus for direct drying by means of furnace arc furnace (met) cuptor cu arc electric
gases (met) uscător cu gaze de ardere arch (met) boltă / boltire a cuptorului; (cstr) cupolă,
apparent aparent, vizibil, imaginar, virtual pod, punte; curbură, îndoire, săgeată, arc, arcadă
apparent area of contact (T) aria aparentă a arch abutment (cstr) zid de sprijin, zonă de reazem a
contactului bolţii
apparent density densitate aparentă arch bearing (cstr) reazem al arcului
apparent output (mec) putere / productivitate aparentă arch brick (met) cărămidă pentru boltă (a unui cuptor);
apparent powder density densitate aparentă a pulberii (cstr) cărămidă-pană; bolţar
apparent resistance (el) impendanţă arched arcuit, curbat
apparent time (nav) timp adevărat / real arched ginder (cstr) fermă / grindă principală în arc
appearance aspect, caracter arched roof (met) boltă de cuptor
appearance of fracture aspectul / caracterul ruperii arched roof of hearth (met) boltă de focar (la un
appliance aparat, instrument cuptor)
applicable aplicabil arc heating (termo, el, met) încălzire prin arc electric
applicable temperature range interval admisibil de Archimedean conveyor transportor elicoidal
temperatură arc ignition (el) amorsarea arcului electric
application aplicaţie, aplicare, folosire, întrebuinţare, arch rib (cstr) nervură
utilizare arch truss (cstr) fermă în arc
appraisal apreciere, estimare, evaluare arch with fixed ends (cstr) arc încastrat în ambele părţi
appreciate a aprecia, a evalua, a estima arcing (met) arderea arcului (la sudură), topirea
appreciation apreciere, evaluare, estimare marginilor de sudat, scânteiere
apprentice ucenic arc line curbă; segment de curbă; florar
arc of contact (met) arc de contact; arc rezemat
Pag. 19
arc of roll contact (met) arcul de contact al cilindrului armature coil (el) bobină de indus
cu semifabricatul armature core (el) miez al indusului
arcogen (met) sudare electrică cu gaz armature core disk (el) tobă de rotor / indus
arc-striking (el, met) iniţierea / aprinderea arcului armature cross (el) stea de indus
arc through (el) pierdere a blocării arcului armature current (el) curent de indus
arc welder maşină / dispozitiv de sudat cu arc electric armature drum (el) tambur al indusului
arc welding sudare cu arc (electric) armature duct (el) crestătură / canal de răcire a
arc-welding bimetallization depunere de strat indusului
bimetalic prin sudare cu arc armature end-connection (el) bornă de indus
arc-welding depozition depunere prin sudare cu arc armature end plate (el) placă frontală a indusului
arc-welding transformer (el) transformator pentru confecţionat din tole; cap al indusului
sudare cu arc armature field (el) câmp al indusului
ardometer (metr) aparat pentru măsu-rarea temperaturii armature flux (el) flux al indusului
suprafeţei metalice încălzite, pirometru optic cu armature head flange (el) flanşă fixă a indusului
radiaţie totală armature iron (el) corp de indus din oţel
area (mat) arie, suprafaţă; areal; zonă; domeniu, spaţiu; armature lamination (el) tole de indus
gamă; sector; perimetru armature leakage (el) dispersie magnetică a indusului
area of ball imprimt / of cup suprafaţa amprentei (la armature line of force (el) linie de forţă a indusului
încercări de duritate, cu bilă) armature pinion (el) pinion de / pe rotor
area of contact (met, OM, T) arie de contact armature quill (el) suport de indus
area of heating (termo, met) suprafaţă de încălzire armature reaction (el) reacţie a indusului
area of identation suprafaţa amprentei (la determinarea armature reaction machine (el) maşină cu reacţie de
durităţii) indus
area of section suprafaţa / aria secţiunii armature resistance (el) rezistenţă a indusului
area reduction gâtuire (şi la rupere) armatures armături, accesorii, garnituri
argentan (met) aliaj Cu-Ni-Zn, alpaca, argentan armature shaft (el, OM) arbore de rotor
argilaceous argilos armature slip (el) alunecare a indusului
argon (chim) argon (Ar) armature slot (el) canal / crestătură de indus
argon-arc (el, met) arc (electric) în (mediu de) argon (la armature spider (el) bucşă a indusului
sudură) armature stray flux (el) dispersie magnetică a
argue a argumenta; a deduce, a dovedi, a arăta, a atesta indusului
argument (mat) argument, variabilă independentă, armature stroke (el) joc al indusului
unghi polar armature tooth (el) dinte de indus
arid arid, uscat, secetos armature voltage (el) tensiune de indus
aris (OM) piedică, opritor armature winding (el) bobinaj de indus
arise a lua naştere, a se ivi; a se produce, a rezulta arm braces (mas-un) contrasuport / reazem-suport
arithmetic mean medie aritmetică arm bracket (s) (OM) contrasuport
arithmetic mean deviation of the pro-file (OM, metr) arm clip (OM, el) brăţară
deviaţia medie arit-metică a profilului, rugozitate armco iron (met) fier pur, fier armco
medie Armenian stone corindon
arithmetics aritmetică arm file pilă pătrată aspră
arithlog diagram diagramă cu scară logaritmică pe o arming (TH) armătură
axă armlet (el) brăţară
arm (OM) braţ, umăr, pârghie, mâner, jug, traversă, arm mixer (OM) malaxor, agitator, amestecător cu
consolă, spiţă, ramură; (nav) braţ de ancoră / a arma, a braţe sau palete
pune armatură arm of couple (mec) braţ al cuplului (de forţe)
armament (cstr, mas) armare arm of mixer braţ al amestecătorului
armature (T) contact cu alunecare; cursor, glisant, arm of wheel (OM) spiţă de roată
rotor; (el) indus, corp de iluminat, armătură (la armour construcţie de protecţie, armură, blindaj,
magnet); (OM) garnitură cuirasă
armature bar (el) bară de indus armoured blindat, armat
armature bearing (OM) lagăr de rotor armoured cable cablu blindat / armat / protejat
armature bore (OM) alezaj al rotorului armoured glass geam armat
armature circuit (el) circuit al indusului armoured steel (met) oţel pentru blindaje
Pag. 20
armour plate (met) placă pentru blindaj assembly asamblare, montaj, montare, instalare;
arrangement dispunere, amplasare (a unei maşini), ansamblu
montaj (şi pentru sudare) assembly drawing desen de asamblare / de montaj / de
arrester (mas-un, met) limitator (şi de cursă), dispozitiv ansamblu
de siguranţă / de oprire / de prindere assembly line linie de asamblare / de montaj
arresting device (mas-un, met) limitator (şi de cursă), assembly load sarcină totală pe ansamblu
dispozitiv de siguranţă / de oprire assembly mark semn de montaj
arrest point (mas-un, met) punct de oprire / de assembly time timp de asamblare / de menţinere a
transformare amestecului de lipit înainte de presare
arsenic (chim) arsen (As); arsenic assembly tool sculă de asamblare
articulated (mec, OM) articulat(ă) asses (ec) a evalua, a taxa; a impune, a stabili, a aprecia
artificial ageing (met) îmbătrânire artificială assessment (ec) impunere, taxare; apreciere
artificial gas (TH, met) gaz industrial assorting (met) sortare (a tablelor)
artificial ventilation (met) ventilaţie / aeraj artificial(ă) assumption ipoteză, presupunere
as annealed tensile strength (met, mec) rezistenţă (la assurance factor factor / coeficientde siguranţă
tracţiune) în stare recoaptă / după recoacere assign a desemna, a atribui
asbestos azbest sau amestec de azbest association (chim, ec) asociere
asbestos board placă de azbest astatic independent de polaritatea Pământului
asbestos cement corrugated sheet placă de azbociment as tempered (met) în stare revenită
asbestos tress şnur de azbest as tempered hardness (met) duritate după revenire
as cast (met) în stare turnată as tempered tensile strength (met) rezistenţă la rupere
ascending / ascensional ascendent, crescător la tracţiune în stare revenită
ASCII (American Standard Code for Information ASTM (American Sosiety for Testing and Materials)
Interchange) cod standardizat american pentru Asociaţia Americană pentru Testări şi Materiale
schimbul de informaţii as welded (met) în stare sudată
as delivered în stare de livrare asymptotic property proprietatea de a fi asimptotic / de
as drawn (met) în stare trasă a avea o asimptotă
as-fabricated (o piesă sau un an-samblu) terminat dar asynchonous asincron
fără condiţii de tratament (de detensionare, specific atmosphere atmosferă
sudurii, lipirii, prelucrării prin aşchiere, etc.) atmosphere air aer atmosferic
as forged (met) în stare brut forjată atmospheric corrosion coroziune atmosferică
ash cenuşă atmospheric pollution poluare atmosfe-rică; conţinut
ash box (termo, met) cenuşar, cutie de cenuşă de parf (în atmosferă)
ash content conţinut de cenuşă (la uleiuri minerale, etc.) atmospheric pressure presiune atmosferică
ash free fără cenuşă atmospheric pressure feeding (met, plast, alim)
ash inclusion incluziune de cenuşă alimentare sub presiune atmosferică
ash removal evacuarea / eliminarea cenuşii atmospheric pressure head (met) maselotă atmosferică
ash pit (termo) cavitate de acumulare a cenuşii / deschisă
ash residue reziduu de cenuşă atmospheric pressure riser (met) maselotă atmosferică
ASME (American Society for Mechanical / deschisă
Engineering) Asociaţia Americană a Inginerilor atom atom
Mecanici atomic (arc) welding (met) sudare cu hidrogen atomic
asperities asperităţi, rugozitate atomic dislocation (fiz, met) deplasare / dislocare a
asphalt mixing plant fabrică / agregat de asfalt unui atom
aspiration aspiraţie atomic mass / weight masă atomică
asperity asperitate atomic number număr atomic
as quenched (met) în stare călită atomisation atomizare, procedeu de producere a
as rolled (met) în stare laminată picăturilor fine
assay încercare; a încerca, a analiza atomised atomizat, pulverizat
assay office laborator atomiser atomizor, pulverizator, injector, dispozitiv de
assemblage asamblare, montaj împroşcare
assemble a asambla, a monta atrament process (met) parkerizare (la fosfatare)
assembling asamblare, care se asamblează at rest în repaus
assembling shop atelier / hală de asamblare / de montaj attach a ataşa, a lega, a adăuga, a anexa, a fixa, a prinde
Pag. 21
attached coupon (met) bară turnată (apendice) pentru autocrane automacara
probe autofeed (TH) alimentare / alimentator automat(ă)
attachment aderenţă, ataşare, adeziune, lipire, prindere autogenous gazos, autogen (şi la sudură)
attack atac (chimic); corodare, distrugere autogenous cutting / fusing (met) tăiere autogenă a
attain a atinge (o limită) materialelor metalice
attendance comandă, conducere; (de)ser-vire, autogenous cutting-machine (met) maşină / instalaţie
întreţinere; mânuire, reglare de tăiat autogen
attraction / attractive force (mec) forţă de atracţie autogenous cutting shop (met) atelier / loc pentru tăiat
attrition frecare, fricţiune, roadere autogen
auction sale (ec) vânzare prin licitaţie autogenous ignition (termo) autoaprindere
audiofrequency audiofrecvenţă autogenous welder (met) aparat de sudură autogenă
audit (ec) a revizui autogenous welding sudare autogenă
auditing (ec) revizie, control autogenous welding by fusion sudură / sudare prin
auditive / auditory sensation senzaţie auditivă topire / autogenă prin topire
auger (cstr) distribuitor elicoidal de materiale; (OM) autogenous welding by pressure sudură / sudare prin
pas al melcului; (mas-un) burghiu elicoidal / lat / presare
lingură; melc; perforator auto-hoist elevator pentru automobile
auger bit burghiu pentru lemn; (mas-un) burghiu auto-ignition autoaprindere
elicoidal / cilindric, tăiş al burghiului autoignition temperature temperatură de autoaprindere
auger drill (mas-un) burghiu-melc, perforator tip melc auto-jack (OM, auto) cric pentru automobile, cric
auger-nose shell racletă, răzuitor automat / acţionat
augment a mări, a amplifica, a creşte; a adăuga, a auto-man automat
completa, a multiplica auto-lathe (mas-un) strung automat
augmentation distance distanţă / lungi-me de explorare automate a automatiza
(şi pentru microscop) automated machine maşină automată
auriform file (mas-un) pilă triunghiulară mică, cu faţa automatic advanced ignition (auto) avans automat la
principală semirotundă aprindere
austempering (met) călire izotermică, îmbunătăţire în automatically operated cu comandă automată, acţionat
trepte automat
austenite (met) austenită automatic arc welder maşină automată de sudat cu arc
austenitic (met) austenitic electric
austenitic cast iron (met) fontă austenitică automatic balancer dispozitiv de echilibrare automată
austenitic grain size (met) mărimea grăuntelui de automatic blocking blocare automată
austenită automatic block system sistem de blocare automată
austenitic manganese steel (met) oţel austenitic automatic boiler control (termo) control automat al
manganos boilerului / cazanului
austenitic Ni-Cr steel (met) oţel (inoxidabil) Ni-Cr automatic brake frână automată
austenitic automatic-brake actuator organ de acţionare a frânei
austenictic stainless steel (met) oţel inoxidabil automate
austenitic automatic casting machine maşină automată de turnat
austenitic steel (met) oţel austenitic automatic changing switch întrerupător / comutator
austenising (met) austenitizare automat de schimbare
austenising temperature (met) temperatură de automatic check control / verificare automat(ă)
austenitizare automatic check sorter sortator automat (cu verificare)
austenitisation (met) austenitizare automatic chuck lathe strung automat, cu mandrină
authenticity autenticitate universală
authority autoritate, putere automatic circuit breaker întrerupător automat,
authorisation autorizaţie, împuternicire, permisiune disjunctor de protecţie
author’s certificate brevet de autor automatic clutch (OM) prindere automată, cuplaj
auto carrier remorcă pentru transportat automobile automat
autocationic plating depunere prin reducere automatic control control automat / reglare / comandă
autocatalitică automată
autoclave press (plast) presă cu autoclavă automatic control circuit circuit de control automat
autoclaving tratare în autoclavă
Pag. 22
automatic controller dispozitiv de control automat, automatic process control control automat al
regulator automat procesului
automatic control system sistem cu control automat automatic proportioning dozare automată
automatic control valve ventil / supapă cu control automatic reclosing reînchidere / reanclanşare
automat automată
automatic cross feed avans transversal automat automatic recorder înregistrator automat
automatic cut-out întrerupător / disjunctor automat automatic recording înregistrare automată
automatic cutting-out deconectare automată automatic regulation reglare automată
automatic cycle ciclu automat automatic regulator regulator automat / dispozitiv de
automatic discharge hopper car (met) vagon reglare automată
autodescărcător / cu descărcare automată automatic remote control reglare / control / comandă
automatic disconnector întrerupător automat automat(ă) / de la distanţă
automatic distribution distribuţie automatizată automatic roll loader dispozitiv de încărcat automat cu
automatic error correction corectarea automată a cilindru / cu rolă
erorii automatic sampling luare / eşantionare automată a
automatic feed alimentare automată probelor
automatic feeder alimentator automat automatic screw machine maşină / strung automat(ă)
automatic feeder equipment echipament de alimentare de filetat
automată automatic sequence manufacture fabricaţie automată,
automatic feeding alimentator automat în serie
automatic feeding device / machine dispozitiv / automatic servo-drive servo-mecanism
maşină de / pentru alimentare automată automatic soap cutter dispozitiv de tăiat automat
automatic filling machine maşină automată de umplere săpunul
automatic fire alarm alarmă autosesizabilă de foc automatic spark advance avans automat la scânteie
automatic following urmarire automată automatic speed control control / reglaj automat al
automatic gate lock dispozitiv de închidere automata a vitezei
uşii automatic spot welding sudare automată, în puncte
automatic gearbox transmisie automată (cu roţi dinţate) automatic stabilization system sistem de stabilizare
automatic governor regulator automat automată
automatic inspection control / inspecţie automat(ă) automatic starter starter automat / dispozitiv automat
automatic interlock dispozitiv de blocare automată de pornire
automatic interlocking blocare / zăvorâre automată automatic starting device dispozitiv automat de
automatic interruption întrerupere automată pornire
automatic lathe (mas-un) strung automat automatic star-up pornire automată
automatic load indication indicare automată a sarcinii / automatic steel (met, mas-un) oţel pentru automate
greutăţii (pentru prelucrare pe maşini automate)
automatic load limitation limitare automată a sarcinii / automatic stock feed alimentare automată
greutăţii automatic stop arrangement mecanism pentru
automatic lubrication ungere automată decuplare automata a avansului
automatic machine maşină automată automatic stop device zăvor / dispozitiv automat de
automatic measurer aparat de măsură, automat oprire
automatic milling machine maşină (semi)automată de automatic switch întrerupător automat
frezat automatic switching întrerupere / comutare automată
automatic mix(ture) control controlul automat al automatic temperature controller (autom, metr)
amestecului dispozitiv automat de control / reglare a temperaturii
automatic opening / tripping deschidere / declanşare automatic testing testare automată
automată automatic time switch temporizator automat
automatic packaging etanşare automată automatic titrating apparatus aparat automat de titrare
automatic peak limiter limitator automat de vârf (de automatic tracking (following) ghidare / reperare /
valoare maximă) urmărire automată
automatic phase control control automat al fazei automatic transmission transmisie automată
automatic powder measuring machine maşină automatic tripping declanşare automată
automată pentru dozarea pulberilor automatic tube filling machine maşină automată
automatic power traverse avans automat pentru umplerea tuburilor
Pag. 23
automatic turret lathe (mas-un) strung automat cu cap autonomous autonom
revolver auto-oiled (T) auto-lubrifiat (cu ulei)
automatic voltage regulation (el) reglare automată a auto-oscillations oscilaţii întreţinute
tensiunii auto-oxidation auto-oxidare
automatic weigher cântar automat autopunch-impact hardness tester aparat de
automatic weighing cântărire automată determinare a durităţtii prin impact
automatic weighing machine maşină de cântărit autoreduction autoreducere
automat autorepair shop atelier de reparaţii auto
automatic weld sudură automată auto-repeater generator de semnal repetabil
automatic welding sudare automată auto self-excitation autoexcitaţie
automatic winch (OM) vinci automat autotimer ceas automat pentru conectarea sistemelor de
automating balancing echilibrare automată ungere (la laminoare)
automating coupling cuplare, conectare (mecanică) auto transformer transformator auto
automată autotransformer starter starter pentru auto-
automating welding sudură automată (şi proces de transformator
sudare automată) auto-truck autocamion
automation automatizare auto-truck scale basculă de camion
automation control gear echipament de reglare auto tyre anvelopă de automobil
automată auto-tyre casing (auto) anvelopă de automobil (partea
automation plan plan de automatizare metalică)
automatization automatizare autovulcanisation stock amestec autovulcanizator
automaton model matematic abstract; sistem automat auxiliaries produse ajutătoare / auxiliare; servicii
automobile automobil auxiliare (interne ale unei întreprinderi)
automobile accessories accesorii pentru automobile auxiliary auxiliar
automobile body caroserie de automobil auxiliary air intake admisie suplimentară de aer
automobile-body sheet (iron) (auto, met) tablă de auxiliarz anode (met) anod auxiliar / suplimentar
caroserie / de ambutisat caroserii auxiliary apparatus aparat auxiliar
automobile chassis şasiu de automobil auxiliary carrier grindă auxiliară, suport auxiliar
automobile engine motor de automobil auxiliary circuit circuit auxiliar
automobile engineer inginer pentru construcţia de auxiliary condenser condensator auxiliar
automobile auxiliary connecting-rod (OM) bielă secundară, bieletă
automobile engineering construcţie de automobile auxiliary contact contact auxiliar
automobile expert expert în automobile auxiliary department departament auxiliar / secundar
automobile factory fabrică / uzină de automobile auxiliary device dispozitiv auxiliar
automobile gasoline benzină de autoturisme auxiliary drain canal / drenaj auxiliar
automobile industry industria automobilelor auxiliary force forţă auxiliară; personal auxiliar
automobile mechanic mecanic auto auxiliary fuel tank rezervor / tanc suplimentar / auxiliar
automobile motor motor pentru automobile de combustibil
automobile oil ulei pentru automobile auxiliary furnace for finishing glass-ware cuptor de
automobile plant uzină de automobile uscare (a sticlăriei)
automobile radiator radiator auto auxiliary gearbox transmisie (cu roţi dinţate) auxiliară
automobile trade comerţ cu automobile auxiliary grate (termo) focar / grilaj auxiliar
automobile trailer trailer (de transportat automobile) auxiliary hoist elevator auxiliar
automobile tyre cauciuc (roată) auto auxiliary ignition aprindere suplimentară
automobile works lucrări (şi de reparare, reglare) la auxiliary implement dispozitiv auxiliar
automobile auxiliary jack (OM) cric / vinci auxiliar
automotive engine motor de automobil auxiliary jet jiglor de rezervă
automotive engineer inginer specializat în construcţia auxiliary machine maşină auxiliară / secundară
de automobile auxiliary material material auxiliar
automotive engineering construcţia de automobile auxiliary means mijloace auxiliare
automotive excavator excavator autopropulsat auxiliary phase winding înfăşurare suplimentară
automotive fuel combustibil pentru automobile auxiliary plane plan auxiliar
automotive industry industria automobilelor auxiliary products produse secundare / auxiliare
automotive truck autocamion auxiliary quantity cantitate auxiliară / suplimentară
Pag. 24
auxiliary relay releu auxiliar average rate of creep (met) viteză medie de fluaj
auxiliary reservoir rezervor auxiliar / suplimentar average sample probă medie / omogenizată
auxiliary service serviciu auxiliar average speed viteză medie; (cf) viteză comercială / de
auxiliary shaft (OM) arbore auxiliar / suplimentar marş
auxiliary slide valve (termo) sertar / supapă auxiliar(ă) / average speed between stops (mec) viteză medie între
de expansiune opriri
auxiliary spar (OM) pârghie / bară / traversă auxiliară average value valoare medie
auxiliary spark gap distanţă auxiliară dintre electrozi; average velocity (mec) viteză medie
eclator auxiliar averaging operaţie de mediere a valorilor
auxiliary spring (OM) arc auxiliar / suplimentar; aversion aversiune
contraarc avidity aviditate
auxiliary switch întrerupător auxiliar Avogadro’s number (fiz) numărul lui Avogadro
auxiliary (testing) electrode electrod suplimentar / avoid a evita, a preveni
auxiliar avoidance evitare, ocolire, anulare
auxiliary theorem teoremă ajutătoare avometer volt-ohmampermetru
auxiliary transmission transmisie / cutie de viteze awash la suprafaţa apei, la nivelul apei
suplimentară / auxiliară aweigh (nav) smuls (despre ancoră)
auxiliary valve vană / supapă de avarie / de reparaţie A.W.G (= American Wire Gauge) (mas) calibru
auxiliary variable variabilă secundară american pentru sârmă
av. (average) medie awl (TH) sulă
avail a dispune de awning cort; tendă
availability acces; posibilităţi de obţine-re; awu (atomic weight nunit) unitate atomică de greutate
probabilitatea ca un sistem infor-maţional să fie / de masă
operaţional; disponibi-litate (la maşini şi emulsii) ax(e) topor; căpuitor, ciocan de nituit
available utilizabil, disponibil, existent, care poate fi axes of strain (mec) axele principale de deformaţie
găsit / procurat ax handle coadă de topor
available chorine (chim) clor activ axial axial
available electric energy energie electrică disponibilă axial ball bearing (OM) rulment axial cu bile
available energy energie disponibilă / liberă axial bearing (OM) lagăr axial, crapodină
available heating value căldură specifică utilă axial circular pitch (OM) pas axial (la dantura
available power putere disponibilă înclinată)
available storage volum util (de înmagazinare / de axial clearance (OM) joc axial
depozitare) axial component (mec) componentă axială
avalent (chim) avalent; (mat) de valoare nulă axial compression (mec) compresiune axială; solicitare
avenue stradă, arteră de circulaţie la flambaj
average medie, medie aritmetică; a calcula media axial displacement deplasare axială
aritmetică; mediu, mijlociu, mediat axial extension alungire axială
average agreement compromis de avarie axial extension test încercare de alungire axială
average boiling point temperatură medie de fierbere axial flow compressor compresor axial
average bond (ec) înscris pentru caz de avarii axial flow turbine turbină axială
average calculating operation (autom) calculare a axial force forţă / tensiune axială
mediei axial hydraulic thrust forţă pe direcţia axială (şi la
average capacity putere medie pompe)
average depth adâncime medie axial load sarcină axială
average deviation (TH) deviaţie / abatere medie axial load factor (OM) factorul încărcării axiale (la
average grain size (met) mărimea medie a grăuntelui rulmenţi)
(cristalin) axial magnification mărire axială; grosisment axial
average local velocity viteză medie locală axial modes (mec) vibraţii pe direcţie axială
average life / life-time (fiz) viaţă medie, durată medie axial module (OM) modul axial
de viaţă axial pitch (OM) pas axial
average output producţie / putere medie; debit mediu axial plane plan axial / de simetrie
average performance putere / performanţă medie axial play joc axial / longitudinal
average piston speed (auto) viteză medie a pistonului axial porosity (met) porozitate centrală / axială (la un
average pitch pas mediu (de înfăşurare) lingou)
Pag. 25
axial pressure presiune axială axle bracket (OM) suport / scoabă de prindere a axului
axial profile (OM) profil axial (şi la roţi dinţate, axle breakage (auto, OM) rupere a axului / a osiei
şuruburi, etc.) axle camber (auto) unghi de cădere a roţilor; (OM)
axial pump pompă axială / elicoidală săgeata arborelui
axial ratio raport al axelor axle cap (mas) capac de lagăr, capac al osiei / al
axial runout abatere pe direcţie axială la rotaţia unei butucului
piese axle casing (auto) carter / carcasă a(l) osiei
axial spring (OM) arc axial / longitudinal axle center (cf) osie de mijloc
axial stress tensiune / efort axial(ă) axle collar (OM) umăr de osie
axial symmetrical flow curgere axial simetrică axle dip (auto) unghi de cădere a roţilor
axial tension tensiune / efort axial(ă) axle disk (mas) disc de roată, roată monobloc
axial thrust (mec, OM) apăsare / presiune / forţă / axle drive (mas, OM) acţionarea osiei, mecanismul de
încărcare axială acţionare a osiei
axial tube tub axial axle drive bevel gear (auto, OM) coroa-nă / roată
axial turbine turbină axială dinţată conică (de antrenare) a diferenţialului
axiom axiomă axle drive bevel pinion (auto, OM) pinion de atac al
axis axă diferenţialului; pinion conic de diferenţial
axis intercept segment de axă axle drive shaft housing (OM) locaş de ghidare a
axis of abscise axa absciselor axului planetar
axis of buoyancy (nav) axă de carenă axle end (OM) capăt de osie
axis of cone axă a conului axle friction (OM, T) frecarea osiei (în reazeme)
axis of curvature axă de curbură axle grease (T) lubrifiant / unsoare de osie
axis of incidence axă normală (de incidenţă) axle guard (cf) placa de garda; reazem de osie
axis of instantaneous rotation (mec) axă de rotaţie axle guide stay (cf) legătură a plăcii de gardă
instantanee axle head (OM) cap de osie
axis of ordinates axă a ordonatelor axle journal (OM) fus; fus de osie
axis of oscillation axă a oscilatiei axle lathe (mas-un) strung pentru prelucrarea osiilor
axis of pressure linie piezometrică (a energiei axle load (cf, OM) presiune / sarcină pe osie
potenţiale) axle lubrication pipe (OM, T) ţeavă de ungere a axului
axis of reference axă de coordonate axle neck (OM) fus de osie; pivotul axului
axis of revolution axă de revoluţie axle pin (OM) fus; fuzetă, ax de fuzetă
axis of rolling axă de rostogolire; (met, plast) direcţie axle pivot steering (auto) direcţie cu fuzete
de laminare axle pressure (mas) presiune pe osie
axis of rotation axă de rotaţie axle shaft (auto, OM) semiosie; arbore de planetar / de
axis of symmetry axă de simetrie diferenţial
axis of weld axă a sudurii axle shaft bearing (OM) lagăr / rulment de arbore
axis parallel cu axe paralele planetar
axis through center of gravity linie a centrelor de axle shaft casing (auto, OM) locaş de ax planetar / de
greutate semiaxă
axle (mas, OM) ax, arbore, osie axle shaft housing (auto, OM) sistem (locaş) de
axle base (auto) distanţă dintre roţi / dintre axe prindere a axului; trompă a semiaxei
axle bearing (auto, OM) lagăr al axului; (cf) lagăr al axle sleeve (auto, OM) arbore tubular de diferenţial / de
osiei planetar, bucşă de protecţie arborelui
axle bed (OM) suport de osie axle slide (OM) furcă de osie; placă de gardă
axle box (cf) cutie de unsoare; lagăr de osie; bucşă de axle spring/ springing (mas, OM) suspensie a osiei / a
lagăr, cuzinet axului; arc de suspensie
axle box adjustment wedge (cf) pana de reglare a axle stub (auto, OM) capăt de arbore
cuzinetului de osie axle swivel (OM) capăt de arbore
axle box bearing (cf) cuzinet pentru cutia de unsoare axletree (OM) ax, osie
axle box cover (mas) capac de lagar; capac al cutiei de axle washer (OM) disc / garnitură de osie
unsoare axle weight sarcină axială
axle box guide (cf) placă de gardă, furcă de osie, ghidaj axle-weight limit (auto, OM) sarcină admisibilă pe ax
al cutiei de unsoare axoid (OM) axoidă
axle box-keep (cf) contra-cutie de unsoare axonometric chart stereogramă
Pag. 26
axonometric perspective perspectivă / vedere back draft (termo) tiraj invers; (met) piesă cu conicitate
axonometrică sau înclinare in-versă pentru a fixa model (la turnare)
azolate (chim) azotat back edge (met, mas-un) suprafaţă / faţă de aşezare
azote azot ( N ) backed off (milling) cutter (mas-un) freză cu dinţi
azotic acid (chim) acid azotic detalonaţi
azotize (ind chim, met) nitrurare backed type of mill (met) laminor cu cilindri de
azure azuriu susţinere
B back electromotive force (el) tensiune contra-
babbit (met, T) compoziţie / căptuşeală pentru lagăre, electromotoare
babbit, aliaj de antifric-ţiune (numit şi alb, pe bază de back end plate placă / perete din spate / terminală
Sn - Pb) back face (OM) şaibă la rulmentul axial; suprafaţă de
babbit alloy / metal (T, met) aliaj de lagăre de tip aşezare (şi la rulment axial)
babbit back fall (OM) prag, treaptă
babbit bearing (OM, T) lagăr cu aliaj antifricţiune back fall slope panta pragului
babbit-line(d) bearing (met, OM) lagăr cu acoperire / backfill (cstr) rambleu (met) metal încărcat prin sudură
cuzinet din aliaj antifricţiune (tip babbit) back fire întoarcerea flăcării (în becul de sudare)
babbit-lining (met, OM) (procedeu) de acoperire cu backfill compactor (cstr) utilaj pentru compactarea
aliaj moale tip babbit (şi prin turnare) rambleelor
babbiting jib (met) dispozitiv de centrat dornul la background fundal, suport (şi pentru o acoperire), fond,
turnarea compoziţiei de lagăr material de bază
baby (mas, TH) de dimensiuni mici, miniatural background noise zgomot de fond
bacciferous structure (met) structură granulară backhand welding sudură peste mână / incomodă / cu
back (mas-un) dos / spate al tăişului; înapoi, în spate; a flacăra dirijată spre cusătură / înapoi / spre dreapta
sprijini, a da înapoi, (mas) suport, spate backing (T) spate, suport, material de ba-ză, placă de
backacter (shovel) (cstr, mec) excavator cu cupă bază; mers înapoi / invers
întoarsă backing anchor (nav) ancoră de împerechere
backacting excavator / shovel (cstr, mec) excavator cu backing bead weld cusătură pe dos, executată înainte
cupă întoarsă de sudura principală
back action acţiune inversă, reacţiune backing block căptuşeală, placă-suport
back-acting excavator / shovel excavator cu cupă backing cloth pânză-suport, ţesătură de întărire
întoarsă backing electrode contra-electrod (şi la sudură)
back and fill (nav) a masca şi a umple backing flange (OM) flanşă de susţinere
back and forth motion (autom, mas-un) mişcare backing frame (cstr, mas) cadru suport
alternativă / înainte-şi-înapoi backing memory / storage / store (c) memorie
back and front pitch of a winding (el) pas parţial al suplimentară; alimentator auxiliar / de rezervă
unei înfăşurări în tobă backing metal (T) aliaj de turnat pe spate, metal de
back angle unghi de aşezare dublare, material pentru suport de cuzineţi turnaţi
backacter (shovel) (cstr, mec) excavator cu cupă backing-off (OM) înşurubare; (met) îndepărtare (şi a
întoarsă aliajului moale din lagăr); detalonare
back axle (OM, auto) ax / osie / punte din spate backing-off clearance (mas-un) detalonare prin
backbone type of frame (auto) cadru cu tub central rectificare
back bridge wall (met) prag de focar backing-off current curent compensator
back center (mas-un) vârf al păpuşii mobile (la strung) backing-off device (mas-un) dispozitiv de detalonat
backcoating acoperire pe partea opusă (şi ornamentală) backing-off lathe (mas-un) strung de detalonat
back cone (mas) con suplimentar backing-out punch perforator cu coadă
back-connected switch (el) întrerupător cu contacte backing pass executare prealabilă a cusăturii pe dosul
posterioare îmbinării, sudare prealabilă rădăcinii
back cone of level gear (mas, mat) con complementar / backing plate placă intermediară / de presiune (la pre-
frontal (la angrenaje conice) ă); placă de bază / de fixare la matriţă; (el) placă de
back-connected switch (el) întrerupător cu contacte sprijin la acumulator, contraplacă; (hidr, OM) manşetă
posterioare de piele, garnitură (plată)
back digger (cstr) excavator cu cupă întoarsă backing pump prima pompă de vid (legată la
back discharge (met) descărcare inversă atmosferă, într-un montaj cu două pompe)

Pag. 27
backing ring (OM) inel interior / de adaos / pentru a back-pressure regulator regulator al presiunii de
întări sudura la ţevi aspiraţie
backing roll (OM) rolă / valţ / cilindru de susţinere back-pressure turbine turbină cu contrapresiune
backing run sudură de adaos (aplicată în sens invers back-pressure valve (OM, hidr) clapetă de reţinere,
primei suduri), retrosudură supapă / ventil de reţinere
backing strip placă / eclisă (din material neinflamabil) back pull (met) trefilare în sens invers
pentru mărirea calităţii sudurii back rabbet (nav) margine exterioară a baturei
backing-up (met) turnare a aliajului pe spatele piesei, back rake (mas-un) unghi de angajare / de ascuţire
întărirea (de obicei prin turnare / placare) a unei piese back reaction reacţie inversă / reversibilă / de
din material mai moale (şi la lagăre) recombinare
backing-up screw (OM, mas-un) şurub opritor back rest traversă de spate; (mas-un) lunetă mobilă;
backing welding electrode contra-electrod de sudură spetează, spătar
back interest (ec) dobândă neachitată / în restanţă back ring (OM) inel de fund / de rechemare / de rapel
back-kick (TH) întoarcere / descărcare inversă, lovire la back reflection (fiz) radiaţie inversă / reflectată,
întoarcere; rateu reflexie
backlash (TH) mers în gol, joc, cursă moartă, alunecare, back roller (met) cilindru alimentator
patinare, rost de dilataţie back running mers înapoi
backlash of the control joc al comenzilor backshaft (OM) traversă / arbore de / din spate
backlash on pitch circle (OM) joc la / între flancuri (pe back shift schimb de după-amiază
cercul de divizare) back side (TH) latură din spate, revers; pagină cu soţ,
backlog restanţă; rezervă, rămăşiţă, rest verso
backlog of orders portofoliu de comenzi back slope (mas-un) unghi de înclinare al tăişului
back mill table (met) cale inversă cu role (plasată sub principal (la scule aşchietoare)
cilindrul de laminare) back-slope angle (of cutting tool) unghi de detalonare
back motion (met) mişcare în sens invers; (nav, mas- (la scule aşchietoare)
un) mişcare înapoi backspace (←) (c) tastă de ştergere a caracterului din
back-moving spring (OM) arc de rapel / de întoarcere stânga cursorului
back nut (OM) contrapiuliţă back-spacer key clapă / buton de răspuns
back of arch (cstr) extrados (al arcului) backstay (auto) tirant, cablu de ancoraj; cală / bloc de
back of blade (mas-un, ind chim) extrados al paletei / sprijin; reazem de pantă; piedică la roată
lamei / tăişului backstay rope cablu portant / de ancorare
back of seat rezemător de spate; (OM) suprafaţa de back steam (termo) contra-abur, abur de contrapresiune
aşezare a scaunului (supapei) back-step pass rând depus la sudare, în pas de pelerin
back of weld dos al cusăturii de sudură, suprafaţă back-step welding sudare în pas de pelerin
exterioară a rădăcinii sudurii back stop (mas-un, met) prag, limitator de cursă
back off a deşuruba; (mas-un) a detalona back stroke mers / cursă înapoi, recul, contralovitură,
back panel wiring (el) cablaj pe spatele unui panou reacţiune
back payment (ec) restanţă back tension bridle (met) dispozitiv pentru întinderea
back-pedaling brake frână de bicicletă, cu torpedo benzii (la laminoare)
back pin (OM, mas-un) ştift de blocare (şi la discul back to back (OM) spate în spate, montaj în O la
divizor) rulmenţi
back plane vedere din spate back tool-holder slide (mas-un) sanie port-sculă pe
back plate (mas-un) disc al mandrinei spate
back play mers în gol / înapoi back twist (mec) contratorsiune; rotire în sens invers,
back poppet (mas-un) păpuşă mobilă moment contrar de rotire
backpost (nav) etambou (şi al cârmei) backup (TH) piesă de schimb
back pouring (met) turnare a lingotierelor (până la back-up (met, T) a turna un aliaj pe spate; a tipări pe
maselotă) verso
back pressure (TH, hidr) contrapresiune, recul, back-up block bloc de umplutură, suport (metalic)
presiune inversă / dinamică backup copy (inf, c) copie (de rezervă) a unui fişier
back-pressure gauge (metr) manometru de aspiraţie back-up equipment echipament de rezervă
back-pressure regulation valve (hidr) supapă de back-up movement mişcare de recul
reglare a contrapresiunii back-up protection protecţie de rezervă

Pag. 28
back-up roll (met) cilindru de presiune sau de susţinere baffle (TH, OM) ecran, deflector, prag, şicană, taler; (c)
(la laminor) placă / ecran de refle-xie, placă (şi perforată) de
back-up safety device aparat / mecanism / dispozitiv regularizare a curgerii; (TH) a filtra, a ştrangula
auxiliar de siguranţă baffle blanket (fiz, metr) ecran absor-bant de sunet,
backup seal (OM) etanşare exterioară, auxiliară (a unui membrană absorbantă
rezervor) (montată pe partea uscată) baffle board perete despărţitor, ecran deflector
back-up valve (hidr) ventil / supapă de siguranţă (la baffle chamber cameră / recipient cu şicane
partea de înaltă presiune) baffle cloth prelată de pânză (şi la platforma unui
backward înapoiat; retrograd; în sens învers; înapoi autocamion)
backward-and-forward bending test probă / încercare baffle collar (OM) inel opritor / de reţinere
de îndoire alternativă baffle column (alim, ind chim) coloană cu şicane
backward-and-forward motion / movement mişcare baffle column mixer (alim, ind chim) coloană de
de du-te-vino / alternativă amestecare cu şicane
backward-bladed fan ventilator cu aripile curbate baffle deflector (OM) ecran deflector
înapoi baffle-nozzle amplifier amplificator pneumatic (cu
backward creep / slip (met) întârziere de fază la ajutaj)
laminare (între viteza metalului şi cea a cilindrului) baffle pan (OM) deflector, şicană, taler
backward curved impeller (alim, ind chim) rotor cu baffle piston (OM) piston cu deflector
palete curbate înapoi baffle plate (TH) deflector; (OM) perete al labirintului
backward dumping cu descărcare în spate de etanşare, placă de deviaţie, placă mobilă pentru
backward eccentric excentric cu mersul înapoi reducerea volumului de trecere printr-un tub, taler,
backward flow contracurent şicană, ecran de deviere
backwardly inclined centrifugal machi-ne centrifugă baffle-plate column mixer amestecător tip coloană, cu
cu aripile înclinate înapoi şicane
backward movement mişcare de recul baffle-plate furnace (met, termo) focar cu şicane
backward offset tool (mas-un) cuţit cotit înapoi baffler (auto, hidr) deflector, regulator al circulaţiei de
backward push (mec) reacţiune, reacţie; (TH) ulei, tobă de eşapament, regulator de debit
contralovitură baffle separation separare în aparate cu şicane
backward recovery time timp de întârziere a blocării baffle-type collector colector de praf cu şicane (în
backward running mers înapoi instalaţie de gaze)
backward stop dog (mas-un) limitator pentru baffle washer scrubber / spălător cu şicane
schimbarea sensului de mişcare a mesei bag sac, pungă; a ambala în saci / pungi
backward welding sudare înapoi / spre dreapta bag dust filter filtru de praf cu sac(i)
backwash spălare în contracurent bag filter / hose filtru de praf, cu saci
backwash effect efect de decalaj (şi economic) bag filtering / filtration separare / filtrare cu saci
backwater (nav) siaj; remuu; refulare bagged goods marfă în saci
backwater curve (nav) curbă de remuu ascendent bagging încărcare / ambalare în saci, ambalaj (saci),
backwater envelope curve înfăşurătoare a curbelor de ţesătură pentru saci / ambalaje
remuu bagging machine maşină de ambalat în saci
backwater pump pompă pentru apă de recirculaţie bagging-up machine presă de formare a anvelopelor
back weld cusătură de completare (la rădăcină) / pe bag house / room cameră de filtru (cu sac)
spatele rostului bag house fume praf din gazele de ardere, depus pe / în
back welding (acţiunea de) sudare (şi de completare) la filtru cu saci
rădăcină bag-making machine maşină de confecţionat saci /
back-wheel brake (auto) frână pe roţile din spate pungi
bacteria bed biofiltru, pat bacterian, filtru biologic bag mould matriţă cu sac de cauciuc
bactericide bactericid, agent de ucidere a bacteriilor bag moulding formare cu sac de cauciuc
bad rău; nefavorabil; alterat, putred; periculos; defect bag-packing machine maşină de ambalat în saci
bad debts reserve (ec) rezerve pentru creanţe bag scraper mecanism de curăţare a filtrului cu saci
nerecuperabile bag sealing machine maşină de închis pungi
badge document de identitate codificat, semn distinctiv bag-type collector filtru / colector cu sac
bad husbandry (ec) administrare incompetentă, risipă bail (cstr) colier; (ec) garanţie, zălog; (OM) mâner,
bad reinforcement angle (OM) defect de racordare (şi toartă, ureche, buclă
la sudare) bailing wire sârmă lăcuită
Pag. 29
bail out a excava, a evacua (şi fluide) balance check controlul reglajului zero
bainite (met) bainită balance cock consolă a balanţei
bainitizing wire (met) sârmă cu structură bainitică balanced (TH) echilibrat, compensat, nivelat, aplanat,
bake (met, ind chim, alim) a arde, a prăji, a coace, a ponderat
calcina, a etuva, a sinteriza, a usca balanced-blast cupola (met) cubilou cu vânt echilibrat
bake on a se lipi, a se prinde prin ardere balanced block brake (OM) frână echilibrată /
bake out a coace (şi pâine) compensată (şi cu saboţi)
baked carbon electrod de cărbune balanced brake frână echilibrată
baked core (met) miez uscat (la turnare) balanced crane (mas) macara cu contragreutate
baked permeability (met) permeabilitate în stare uscată balanced crank (OM) manivelă echilibrată
(la turnare, după sinterizare) balanced crankshaft (OM) arbore cotit echilibrat
baked strength (met) rezistenţă în stare uscată (a balanced error eroare echilibrată
formei) balanced feeder (el) linie de alimentare bifilară
bakelite (plast, el) bachelită balanced filter filtru compensator (şi în fotografiere)
baker (alim) brutărie, fabrică de pâine, uscător, cuptor balanced forces (mec) forţe echilibrate
de uscare balanced guard (met) ghidaj suspendat (la laminoare)
bakery hop-yeast (alim) drojdie de panificaţie balanced method (metr) metodă de compensare,
bakery products (alim) produse de panificaţie metodă de zero
bakery yeast (alim) drojdie de panificaţie balanced mixer amestecător echilibrat
baking (alim, ind chim) coacere, uscare, calcinare (mai balanced peel (alim, met) braţ de dozat / de şarjat (şi cu
rar) dispozitiv de echilibrare)
baking anchor (met) ancoră pentru model de turnare balanced pressure blowpipe (met) suflai fără injector,
(necesar la uscare); (nav) ancoră de înapoi / de spate cu presiuni egale (ale gazelor); (hidr) conductă pentru
baking apparatus (alim, ind chim) aparatură de ardere / echilibrarea (supra)presiunii
de coacere (şi de laborator) balanced pressure principle (mec) principiul
baking coal (met) cărbune cocsificabil / aglomerat presiunilor egale
baking coating acoperire cu uscare în cuptor (şi pentru balanced pressure regulator supapă de egalizare a
vopsea)baking loss pierdere la copt / la ardere / la presiunii gazelor
uscare balanced reaction (chim, met) reacţie de echilibru /
baking of resin întărire (şi termică) a răşinii reversibilă
baking of varnish uscare a lacului în cuptor balanced rudder (nav) cârmă compensată / echilibrată
baking oven cuptor / cameră de uscare / de coacere, balanced running (TH) mers uniform / echilibrat
uscătorie balanced sample (mat) selecţie ponderată
baking powder (alim) praf de copt balanced state (mec, met, termo) stare de echilibru
baking process (alim, met) proces de tratare termică / balanced steel (met) oţel semi-calmat
uscare / coacere balanced to ground / (with respect) to earth raportat
baking soda (alim) bicarbonat de sodiu la sol / la pământ; (el) echilibrat faţă de pământ (masă)
baking together during burning lipire la ardere balanced twist torsiune echilibrată
balance (TH) balanţă, cântar, echilibru, contragreutate; balance due (ec) sold debitor; datorat echilibrării /
(el) circuit de echilibra-re; (ec) bilanţ, balanţă, rest, echilibrului
sold; (TH) a (se) echilibra, a balansa, a egaliza, a balance gate (OM) închizător / dispozitiv de închidere
compensa, a cântări cu contragreutate (şi la maşini-unelte)
balance arm (OM, metr) braţ al balanţei / al balance gear (OM) transmisie diferenţială, diferenţial
balansierului balance indicator (metr) indicator de zero / de echilibru
balance attenuation (autom) atenuare de echilibrare / / de compensare
de compensare balance in hand (ec) sold creditor
balance beam pârghie (articulată la mijloc), balansier balance lever pârghie de echilibrare, balansier
compensator, braţ de balanţă balance load (metr, mec) încărcare la echilibru, sarcină
balance blade (OM, metr) cuţit (ca) de balanţă, lagăr de echilibrare
ascuţit balance meter (metr) balanţă, aparat de / cu zero
balance-blast cupola (met) cubilou cu aer condiţionat / balance method (autom, metr) metoda a punctului de
controlat, cubilou cu atmosferă controlată zero
balance bridge circuit (el) circuit în punte echilibrată balance needle (metr) ac indicator al balanţei
balance bridge (met) pod basculant balance of accounts (ec) bilanţ de decontare
Pag. 30
balance of heat (termo) bilanţ termic balancing tester aparat de încercare / de testare a
balance sheeet of materials (TH, ec) bi-lanţ de echilibrării, aparat de echilibrat prin încercări
materiale (în producţie, la reparaţii) bald tyre anvelopă cu bandă de rulare uzată
balance out a echilibra, a balansa, a neu-traliza, a bale balot; marfă; fascicul; grup; mănunchi; a face
cântări, a egaliza, a compensa pachete (baloturi) , a împacheta; (met) a bricheta şpan
balance pan coş / platan de balanţă baled scrap (met) deşeuri metalice (şi fier vechi) în
balance point indicator (metr) indicator de poziţie de pachet / în balot
echilibru bale-out furnace (met) cuptor fix
balancer (mas) balansier, egalizator, stabilizator, bale store magazie de baloturi
dispozitiv de echilibrare bale ties (met) sârmă de împachetare / de ambalare,
balancer booster regulator / amplificator de legături de ambalare
compensare / de corecţie baling ambalare în pachete / baloturi, împachetare,
balance rope funie de echilibrare, contracablu, cablu de ambalaj, balot
compensare baling band / loop (met) (plat)bandă (de oţel) de
balance screw (metr, OM) şurub de echilibrare împachetat
balance-sheet (ec) bilanţ baling machine / press (met, alim) maşi-nă / presă de
balance-sheet item (ec) post / articol de bilanţ împachetat (semifabricate, pachete, etc.)
balance spring (OM, metr) arc spiral, dinamometru cu baling wire sârmă de împachetat
arc balk piedică; (mec) lonjeron, grindă lon-gitudinală; a
balance staff (OM) ax de balansier (se) împiedica, a (se) opri
balance tab suprafaţă de balansare / de compensare ball bilă, minge, sferă; (OM) rulment, bilă, flotor; glob,
balance tank (alim, hidr) rezervor de echilibru / de ghem; a se aglomera, a forma sfere
egalizare ball-and-line float flotor compus / de adâncime
balance weight (met, OM) contragreutate ball-and-roller bearing (OM) rulment combinat cu bile
balance wheel volant (şi de motor) şi role
balance with dial (metr) balanţă cu cadran ball-and-socket (OM) fus / cuzinet sferic, articulaţie
balancing balansare, echilibrare, compensare, sferică
simetrizare, neutralizare ball-and-socket gear control / shifting (auto) manetă
balancing apparatus (metr) aparat de zero de viteze, cu cap sferic / cu articulaţie sferică
balancing battery (el) baterie de echilibrare ball-and-socket joint / hinge (OM) articulaţie sferică /
balancing chamber cameră de echilibrare / de cu nucă
compensare ballast lest, balast; pietriş; a lesta, a balasta
balancing coil (el) divizor de tensiune (cu spire) ballast dragger (nav) şalandă de dragă
balancing equipment echipament de echilibrare (şi a ballast pigs (mas) blocuri de fontă folosite ca balast
rotorilor) ballast trip (nav) călătorie cu / în balast
balancing fault defect / greşeală de echilibrare / de ball attachment (metr) vârf / capăt sferic de măsurare,
compensare capăt sferic (eventual deta-şabil), bilă prinsă în tija
balancing indicator (metr) indicator de echilibru / de palpatoru-lui sau identorului
compensare ball bearing (OM) rulment cu bile
balancing lever balansier compensator ball-bearing (-bracket) drop hanger (OM) lagăr
balancing machine maşină de echili-brare (a lagărelor, oscilant (cu rulmenţi cu suprafaţă exterioară sferică),
a rotorilor, etc.) suspendat în consolă
balancing matching (el) echilibrare ball-bearing extractor / puller (OM) extractor de
balancing method metodă de compensare / de egalare rulmenţi (prin tragere sau împingere)
balancing of the masses (mec) echilibru de mase, ball-bearing grease (OM, T) unsoare pentru rulmenţi
compensare a maselor ball-bearing lead screw (OM, mas-un) şurub
balancing piston (in steam turbine) (termo) piston de conducător cu bile
echilibrare (la turbine cu abur) ball-bearing race / ring (OM) inel de rulare / de
balancing reservoir (hidr, alim) rezervor de rulment
compensare ball-bearing spindle (OM) fus / arbore pe rulmenţi
balancing ring (TH) inel de manevră ball-bearing steel (met, OM) oţel de rulmenţi
balancing speed viteză de regim / de echilibru ball-bearing torque test of greases (T) determinare a
balancing surface suprafaţă de compensare calităţii unsorii de rulmenţi prin măsurarea cuplului
motor
Pag. 31
ball-bearing wallbracket hanger (OM) lagăr oscilant ball-like similar cu o bilă, sferoidal, în formă de bilă
cu bile, în consolă ball mill (mas) moară cu bile
ball burnishing (TH) superfinisarea bilelor ball mill pulverizer moară cu bile pentru măcinare fină
ball cage (OM) colivie a rulmentului (cu bile) ball milling măcinare în moară cu bile
ball cock (OM) robinet cu bilă ball nut (OM) piuliţă cu cap sferic
ball check valve (OM) supapă / opturator / robinet cu balloon balon
bilă balloon flask balon de sticlă
ball clay argilă pentru olărit, argilă pentru tuburi balloon tyre (auto) anvelopă balon, pneu de joasă
ball closure (OM) opturator cu bilă presiune
ball condenser (termo) refrigerent / condensator cu bule ball packing (met) umplutură cu /de bile; (plast)
ball crusher moară cu bile presarea bilelor / granulelor
ball cup (OM, T) cuzinet / locaş / lagăr sferic ball-pane iron (met) fier / semifabricat lat
ball cutter (mas-un) freză sferică ball-peen hammer ciocan cu cap sferic
ball end (OM) cap / fus / pivot sferic ball pin (OM, hidr) ac cu cap sferic (la ventile, supape)
ball-ended mill (mas-un) freză-deget cu cap sferic ball plug gauge calibru tampon sferic
ball-ended pin (OM) fus / ştift cu cap semisferic ball plug valve (OM, hidr) robinet / supa-pă / ventil cu
ball float (auto) flotor sferic obturator sferic / cu bilă
ball float (steam) trap oală de condensare cu plutitor ball point (OM, metr) vârf bombat / sferic
ball-forming rest (mas-un) sanie port-cuţit pentru ball point set screw (OM) şurub de reglare cu vârf
prelucrarea suprafeţelor sferice bombat / sferic
ball-forming test test de duritate cu bilă / Brinell ball press (met) ciocan de forjat lupe
ball gate (met) răsuflătoare circulară ball-pressure (met) presiunea exercitată de bilă (la teste
ball gauge (metr) calibru cu bile Brinell)
ball-gauge cock (OM) robinet cu bilă ball-pressure hardness încercare Brinell, cu bilă
ball governor (hidr) regulator cu bilă / bile ball race (OM) colivie a rulmentului, cale de rulare a
ball groove (OM) cale de rulare (la rulmenţi cu bile) bilelor (la rulmenţi), inel de rulment cu bile
ball handle mâner sferic ball race (thrust) (OM) şaibă / cale de rulare la
ball hardness duritate Brinell rulmenţi axiali cu bile
ball-hardness number valoare a durităţii Brinell ball race of bearing (OM) inel de rulare (şi la rulmenţi)
ball-hardness test încercare de duritate Brinell ball reamer (mas-un) alezor sferic
ball head (OM) cap sferic ball regulator (OM) regulator cu bile (în special la
ball-headed bolt (OM) şurub / bolţ cu cap semisferic / acţionări hidro-pneumatice)
semirotund ball retainer (OM) colivie de rulment
ball holder (OM) colivie a rulmentului cu bile ball retainer ring (OM) colivie inelară a rulmentului
ball-impact hardness tester (met) aparat Shore pentru ball retaining valve (OM) supapă de reţinere cu bilă
determinarea durităţii sclereoscopice ball screw (OM) şurub cu bile
ball impression urmă a bilei, amprentă la măsurarea ball seat (OM) scaun sferic (la supape, robinete); (metr)
durităţii Brinell, calotă imprimată reazemul bilei
ball-impression test (met) încercare Brinell pentru ball seat coupling (OM, hidr, metr) arti-culaţie cu bilă
determinarea durităţii intermediară, cuplare cu racord cu bile / bilă (pe o
ball-indentation test (met) încercare Brinell pentru suprafaţă plană sau conică), racord cu bile / bilă
determinarea durităţii ball-shaped de formă sferică, sferic
ball indentation test încercare Brinell (cu bilă) ball sizing (mas-un) finisare a bilelor la o dimensiune
balling formare de bulgări, aglutinare; (chim, fiz) dată
coalescenţă ball slide (OM, mas-un) ghidaj cu bile, sanie cu bile
balling furnace (met) cuptor cu reverberaţie ball socket (OM, metr) contra-piesă / suport / suprafaţă
balling machine maşină de prelucrat bile de rulment de aşezare / suport pentru bila unei supape / unui
balling press presă de brichetat robinet, cuzinet pentru fus sferic
ball iron (met) fier pudlat ball steel (met) oţel de rulmenţi
ball joint (OM) articulaţie sferică, racord / cuplaj tip ball-step / ball-thrust bearing (OM) rulment axial cu
nucă / bilă / rotulă bile
ball journal (OM) fus sferic ball structure (met) structură globulară / globoidală /
ball lead screw (OM, mas-un) şurub conducător cu bile sferică
ball lever (OM) levier cu mâner sferic
Pag. 32
ball stud (OM) bolţ cu bilă (şi la articulaţii de tip band iron ferăstrău-panglică; (met) fier-balot
cardanic) band-knife splitting machine maşină de şpăltuit / de
ball test (met, metr) încercare a durităţii, test de călire tăiat cu cuţit-bandă
ball tester sclereoscop, dispozitiv de testare a durităţii band limiting (fiz) limitare a benzii (spectrale, audio,
cu bilă etc.)
ball-thrust hardness duritate Brinell band magnet lamă magnetizată
ball-turning lathe (mas-un) strung pentru prelucrarea band marking bandă cu semne pentru a contoriza
capetelor sferice lungimi (şi la conductoare)
ball-up manşonare band of frequency (mec, fiz) bandă / interval / gamă de
ball valve (OM) supapă / obturator / robinet sferic(ă) frecvenţă
ball viscometer / viscometer (metr) vâscozimetru cu band-pass bandă de trecere (într-o hală), distanţă între
bilă găuri
balustrade balustradă, parapet band pillar (cstr) stâlp fretat
banana pin / plug (el) fişă banană band ply primul strat de reţea de cord (şi la compozite)
Banbury mixer (ind chim) amestecător (şi de cauciuc) band pulley (OM) roată de curea (lată) / pentru bandă
cu două axe ce se rotesc în sens contrar band ring (OM) bandă / panglică închi-să, inel aplatizat
band banderolă; bandă; chingă; fâşie; brăţară; sfoară de / format din bandă
legat; platbandă band rope (met) cablu lat de oţel
bandage pansament, faşă, bandaj (şi de roată de rulare) bands rânduri, şiruri, linii; benzi (la microstructuri, la
bandage crown (cf, met) coroana bandajului roţii compozite)
bandage rib (cf, met) talon de bandaj band saw (mas-un) ferăstrău tip bandă
band between cut-off points (OM) distanţa dintre găuri band-saw file pilă pentru ferăstrău
band brake (OM) frână cu bandă / cu panglică band-saw steel (met) oţel pentru benzi de ferăstrău
band broadening (fiz, metr) lărgire / etalare / întindere band spring sfoară de legat
a benzii band steel (met) oţel-bandă, platbandă de oţel
band carrier transportor cu bandă band switching (fiz) comutare de scări / de benzi
band charging device dispozitiv de încărcare cu bandă band turning (mas-un) retezare de inele
band coagulation (alim) coagulare pe bandă band tyre (auto) bandaj plin de cauciuc
band conveyer transportor cu bandă bandwidth (fiz, metr) lărgime de bandă
band coupling (OM) cuplaj cu benzi / cu bandă elastică bang the market (ec) a provoca o scădere a preţurilor /
(şi metalică) a cursului
band drier (alim) uscător cu bandă bang-bang servo regulator / servomecanism “tot sau
band drive (OM) antrenare / transmisie cu bandă nimic”
(metalică sau nemetalică) banister (cstr) coloană, stâlp / baston al balustradei / al
banded (fiz, T) stratiform, în benzi, în straturi, parapetului
stratificat banjo (OM) cutie, carter
banded absorbtion absorbţie în bandă / preferenţială pe banjo axle (auto) osie-banjo (puntea din spate presată,
un anumit interval din 2 bucăţi de tablă şi sudate)
banded arrangement / structure (met) structură banjo lubrication (OM, T) ungere centrifugă, ungere
lamelară / în benzi (şi la compozite) prin tub radial
band edge (in spectral analysis) (fiz) cap de bandă (în bank mal, dig, ţărm; (TH) baterie, grup de maşini, cale
analiza spectrală) de rulare; taluz (de cale ferată); (ec) bancă; rând de
band edge muchie / margine de bandă (la semifabricate, evidenţiat (în text); (met) preîncălzitor )la cuptor
în transport, în fizică) Siemmens-Martin), a frâna mersul unui furnal, a
band elevator elevator cu bandă bătători (la forme de turnare)
band expansion clutch (OM) ambreiaj cu benzi bank chain (OM) lanţ articulat
band feeder (mas-un, alim) alimentator cu bandă bank / banking charges (ec) speze bancare
band head (fiz, OM) cap de bandă bank commission (ec) comision bancar
band heater (for extruder) element de încălzire inelar banked blast furnace (met) furnal oprit (din mers)
(la dispozitive de extrudare) banked together montat în paralel, grup de ...
banding (met) formare a structurii lamelare / în straturi bank(ed) winding înfăşurare în serie / cu prize multiple
succesive, care se prezintă în benzi / stratificat banking engine (cf, met) locomotivă împingătoare;
banding steel (met) oţel pentru bandaje (de roţi de motor de mers în gol (rar) / de oprire
rulare), oţel-bandă (de legat) banking file (mas-un) pilă triunghiulară cu vârf teşit
Pag. 33
banking loss (met, termo) pierdere de căldură la mers în bar cutting machine / shears (met) maşină / foarfece
gol de tăiat bare / ţevi
banking period of a furnace (met) oprire de durată la bar drawing banch (met) banc de tras bare
furnal bare gol; simplu; neacoperit; fără înveliş; a descoperi;
banking pin (OM) ştift opritor / de limitare (met) a coji (semifabrica-te) (mai rar)
banking screw (OM) şurub de oprire bare cable (el) cablu neizolat
banking support (ec) sprijin / suport bancar, intervenţie bare duck belt (OM) curea de transmisie cu strat textil
bancară (pentru stabilizarea preţurilor) exterior
banking syndicate (ec) consorţiu bancar bare electrode electrod neînvelit (la sudură)
bank note (BN, B /N) (ec) bancnotă, hârtie-monedă bar feed (mas-un) avans al barei de prelucrat
bank of boilers (termo) baterie de cazane barefooted netubat
bank of cake-ovens (met) baterie de cocsificare bare pipe (OM) ţeavă fără filet
bank of capacitors (ind chim, alim) baterie de bare shaft (OM) ax de fixare, fără filet
condensatoare bare welding sudare cu electrod-bară
bank of coils (ind chim, alim) baterie / grup de bare welding rod electrod neînvelit (de sudură)
serpentine bare wire electrode / rod electrod tip bară / vergea
bank of contacts (el) panou de contacte, câmp de bare wiring (el) cuplaj cu fir neizolat / blanc
selecţie bargain (ec) tranzacţie, convenţie, înţelegere, câştig
bank of deposit (ec) bancă de depuneri bargain by job / lump (ec) acord global
bank of keys (c) claviatură, tastatură bargain prices (ec) preţuri de sold
bank of lamps (el) panou cu lămpi de semnalizare bargain sale (ec) vânzări de solduri, sold, vânzare
bank of machines grup de maşini avantajoasă
bank of ovens (met) baterie de cuptoare bargaining (ec) tocmeală, negociere, tratative
bank of tubes (met, termo) fascicul de ţevi, fascicul barge (nav) barjă, barcă, şlep, şalandă
tubular barge carrier navă port-şalande
bank pass distanţă între cilindrii de alimentare barge tank (nav) (tanc) petrolier
bank rate (ec) scont oficial bar grate grătar cu zăbrele
bankruptcy (ec) bancrută, faliment bar grizzly (cstr) grătar
banks (met) pereţi laterali (la cuptoare) bar heating furnace (met) cuptor de încălzit platine
banksman bancher (semifabricate tip bare)
bar rangă, baretă, traversă, bloc, manetă, prag, bară, baric step (TH) treaptă barică / de presiune
obstacol, tijă, drug; (mat) diagramă sub formă de bar iron rolling train (met) laminor pregătitor pentru
coloane; (met) (semifabricat) laminat (cu profil plin profile
sau fasonat), lingou; (metr) bar, lamelă, epruvetă tip barium (chim) bariu (Ba)
bară; (TH) a închide (cu gratii), a zăvorî, a bara, a opri, barium-base gease (T) unsoare pe bază de bariu
a exclude, a interzice bark (nav) barcă mare, şalandă; a coji lemn
barb (met) bavură, cârlig bar keel (nav) chilă masivă
barbed nail (OM) cui cu tijă striată bark chopper / crusher / cutter sculă de aşchiat,
barbed needle ac cu cârlig dispozitiv de cioplit (şi lemn)
barbed stud (OM) bolţ cu ţepi, obţinut prin imprimare, bark dryer (alim) uscător de coji
pentru fixarea maselor plastice bark peeling / stripping machine agregat / maşină de
barbed wire (met) sârmă ghimpată cojit, cojitoare
barbed wire machine (met) maşină de produs sârmă barked prop (cstr) stâlp cojit (de lemn)
ghimpată barked timber / wood lemn / buştean cojit
bar bending machine (met) maşină de îndoit bare / ţevi barker (machine) maşină de cojit (lemn şi
barbotage (OM, T) barbotare, barbotaj; agitare / semifabricate metalice)
amestecare (a unui lichid) datorită mişcării unor piese barking cojire (a lemnului sau a unui semifabricat
(şi pentru a realiza ungerea) metalic)
bar capacity (mas-un) diametrul maxim al barei de barking drum (alim) tambur de cojire, cojitor cu
prelucrat (care trece prin axul principal al strungului) tambur
bar code (ec) cod în bare, ataşat unui produs pentru barking machine maşină de cojit (lemn sau
identificare semifabricate metalice)
bar copper (met) cupru în bară

Pag. 34
bark peeling / stripping machine (alim) agregat / barrel cleaning machine maşină pentru curăţarea
maşină de cojit, cojitoare; (met) maşină pentru stripare butoaielor / a recipientelor cilindrice
/ cojire barrel cooling (termo) răcire tubulară
bar lathe (mas-un) strung pentru piese confecţionate barrel crankcase (auto) carter tubular / în formă de
din bare tunel / nedemontabil
barley (alim) orz; (met) antracit (2,5...6 mm) barrel electroplating (met) depunere în tambur / pe
barley malt (alim) malţ de orz suprafaţă cilindrică
bar-linear shrinkage (met, plast) contracţie liniară barrel elevator elevator pentru butoaie
bar link (OM, mas-un) culisă cu pârghie oscilantă, za barrel exhausting pump pompă de transvazare
cu punte, culisă cu două tije barrel file (mas-un) pilă subţire cu secţiune
barm (alim) drojdie de bere / de hamei dreptunghiulară şi vârf teşit
bar mill (met) laminor pregătitor pentru profile barrel filler instalaţie de umplut butoaie
laminate barrel filling machine instalaţie / maşină de umplut
bar mould (met, plast) matriţă cu mai multe cavităţi butoaie
(cilindrice), formă de presare cilindrică barrel fine borer (mas-un) burghiu pentru ţevi de arme
bar-moulding machine presă de prelucrat din bară (şi barrel hoist elevator / troliu pentru butoaie
săpun) barrel hoop cerc de butoi
bar none nebarat, fără nici o bară barrel jacket (termo) căptuşeală / îmbră-căminte a
bar of fraction (mat) linie de fracţie tubului, manta din ţeavă
bar of rectangular section tijă / bară de secţiune barrel key (OM) cheie tubulară
dreptunghiulară barrel length (met) lungime a tăbliei cilindrului de
bar of soap calup de săpun laminor
bar of turn (lathe) tijă de antrenare la strung barrel liner (OM) căptuşeală de butoi / de cilindru, de
barometer (gauge) (metr) barometru tambur
barometer height înălţime / altitudine barometrică barrelling umplere a butoaielor; (met) formare a tăbliei
barometer pressure presiune barometrică cilindrilor de laminor
barometer stock (ec) acţiuni-barometru (la bursa de barrel mixer amestecător cu tambur
valori) barrel muzzle (OM, hidr) gura ţevii
barometric column (metr, hidr) coloană barometrică / barrel-nut (OM) piuliţă-tambur
de mercur barrel plating acoperire (şi galvanică) în tobe / în butoi
barometric pressure presiune barometrică barrel of gun ţeavă a armei
barometric tube tub barometric barrel of micrometer (metr) manşon gradat al
barometric vacuum vid barometric micrometrului
bar one cu excepţia unuia sau uneia barrel of pump (OM, hidr) corp (cilindric) de pompă
barotermograph barometru cu înregistrare barrel of tail-stock (mas-un) bucşă a pinolei
bar pointing machine maşină de ascuţit capete barrel ring (OM) inel de rulare
bar pressure presiune barometrică barrel roll (met) tăblie a cilindrului de laminare
barrack (cstr) baracă barrel rolling rostogolire a unui butoi / a unei piese
barred prescris cilindrice; (met) curăţare în tobă (rotitoare)
barred box (met) ramă de formare cu nervuri de barrel shell (met, OM) manta de tambur
rigidizare barrel-shaped (OM) în formă de butoi / de butoiaş
barrel (OM) butoi, ţeavă, butoiaş, tambur, tobă, bobină, barrel-shaped mixer (met) amestecător / melanjor
cap cilindric (la butoi, pompă, etc.), tambur de troliu, rotativ
bucşă de lagăr (şi cu pereţi subţiri), rezervor cilindric barrel-shaped roller (OM) rolă butoi (şi la rulmenţi)
(mic, deschis); (met) tăblia cilindrului de laminor; barrel-shaped roller bearing (OM) rulment (oscilant)
(metr) baril, 1baril = 163,65 litri (Marea Britanie), cu role butoi
1baril = 119 litri (SUA), 1baril = 159 litri (domeniu barrel-shaped mixer (alim, met) melanjor /
petrolier) amestecător tip butoi, rotativ
barrel amalgamation (process) (met) proces de barrel support (OM, hidr) sprijin de ţeavă
amalgamare în tobă barrel tumbling (met) curăţare în tobă (rotativă)
barrel arbor (OM) arbore al unui tambur barrel-type converter (met) convertizor cilindric
barrel boiler (termo) cazan orizontal barrel-type crankcase (termo, OM) carter dintr-o
barrel bung (OM, alim) cep de butoi singură piesă / nedemontabil
barrel casing (OM, termo) cu manta cilindrică barrel-type pulley (OM) roată de curea, tip tambur
Pag. 35
barren steril; neproductiv; arid baseboard (cstr) scândură de podea, platformă
barren solution (met) soluţie reziduală base bullion (met) metal nerafinat
barricade baricadă, obstacol, piedică base bushing (OM) bucşă interioară
barrier barieră; baraj, barare; îngrădire; balustradă base circle (OM) cerc de bază (şi la roţi dinţate)
barrier diffusion difuziune prin barieră / prin perete base course (cstr) strat de legătură
poros base data date de bază / principale
barring pornire (şi la turbine) base electrode (el) electrod-bază
barring engine motor de pornire base exchanger (chim) schimbător de ioni
barring gear mecanism de demarare; (auto) mecanism base iron (met) fontă iniţială / de bază
pentru întoarcerea volanului (la pornire) base lacquer coat lac de grund
barring sets (OM) inel(e) de susţinere base language (c) limbaj de bază
bar rolling mill (met) laminor pentru bare base (lead) bullion (met) plumb impur (nerafinat)
bar screen ciur / grătar cu bare base length lungime de bază
bar shears (met) foarfece pentru tăierea barelor base level (mas-un, OM) nivel de bază / de referinţă
bar soap calup de săpun base line (mec) linie de bază / de referinţă, linie neutră
bar solder (met) ciocan / vergea de lipit base load of production sarcină de bază (şi în
bar steadier (met) crapodina / lagărul barei-dorn (la producţie)
laminor de ţevi base machine maşină de bază; (c) echipa-mente care
bar steel (met) oţel în bare (şi semifabricat) execută instrucţiunile-maşină
bar stock (met) stoc de semifabricate rotunde / bare base material (TH) material de bază (la un compozit /
bar strip (met) semifabricat, ţaglă aliaj), materie primă
bar support (mas-un) suport al barei (la strung automat base measuring (metr) măsurare de bază / de referinţă /
sau revolver) importantă
bar tension (OM, mec) tensiune în bară basement fundament, temelie, soclu, subsol, demisol,
bar-tension nut (OM) piuliţă de tensionat o bară pivniţă
barter (ec) troc base metal (met) metal de bază, component de bază al
barter back-to-back (ec) contract-cadru interschimb aliajului
după principiul compensării valorice a mărfurilor base mix amestec de bază
barter economy economie de tip barter / de schimb / de base molding tipar, matriţă, formă de bază
troc base of frame (mec, cstr) baza cadrului / schelei /
bar tin (met) staniu în bară batiului
bar turning (peeling) plant (met) utilaj pentru cojire base of hearth (met) vatră a cuptorului
prin rotirea barelor base of nozzle alezaj / orificiu al ajutajului
bar voltage (el) tensiune între lamele base of structure (cstr) fundaţie; (met) structură de
bar welding sudare cu electrod-bară bază
bar work (mas-un) prelucrare a unui semifabricat bară base of the girder talpa grinzii
barycentre (mec) centru de greutate, centru de masă, base plate (cstr, met) placă de pardoseală / de bază / de
baricentru fundaţie / de reazem, piesă de fund, postament
barycentric(al) co-ordinates (mec) coordonate base-plate socket (OM, el) cuzinet / locaş / suport plan
baricentrice (în raport cu centrul de greutate) base point punct de bază / de plecare
barye (metr) bar base projection (OM) proiecţie de bază / principală
basal cleavage (met) clivaj principal base rate / pay (ec) salariu de bază
basal mass masă / substanţă / material de bază base ring inel de fundaţie; (OM) cerc de bază (şi la roţi
basal plane (mas-un) suprafaţă de sprijin / de bază / de dinţate conice)
bazare base saponification number (T) cifră de saponificare
basalt basalt (la unsori)
basalt melting furnace cuptor de topit bazalt base shoe (cstr) placă de ancorare
bascule (OM) piesă basculantă; basculă (şi în base size mărime de bază / de referinţă; (met, mas-un)
metrologie) dimensiunea piesei brute
base (TH) bază, suport, postament, pat, talpă, sol, teren, base slab (cstr, met) placă de bază; (nav) postament
fundament, soclu, temelie, fundaţie base space spaţiu de bază / de bazare
base address (c) adresă de bază / de referinţă base strength (chim) concentraţie / putere a bazei
base angle unghi de (la) bază / adiacent la bază base tin (met) aliaj pe bază de staniu
base bearing (OM) lagăr / cuzinet palier; lagăr principal
Pag. 36
base unit of measurement (metr) unitate de măsură de basic member (OM) piesă unitară / elementară / de
bază bază
base with pins soclu cu ştifturi / cu picioruşe basic metal (met) metal de bază (şi în aliaje)
basic de bază, fundamental; (chim) alcalin basic noise zgomot de bază
basic dynamic load rating (C /P) raport capacitate basic number code (OM) simbolul de bază al
dinamică / portanţă (la rulmenţi) rulmentului
basic Bessemer process (met) procedeu Bessemer, cu basic open-hearth furnace (met) cuptor bazic tip
căptuşuală bazică, procedeu Thomas Martens
basic Bessemer steel (met) oţel Bessemer bazic / basic open-hearth steel oţel (elaborat în cuptor)
Thomas Martens bazic
basic Bessemer steel converter (met) convertizor basic operating system (BOS) (c) program utilitar de
Bessemer bazic gestiune a programelor sistemului
basic Bessemer steel works / plant (met) oţelărie basic ore (met) minereu bazic
Bessemer bazică / Thomas basic oxygen steel (met) oţel de conver-tizor (sau LD),
basic bottom (met) vatră bazică (la cuptoare) obţinut cu insuflare de oxigen
basic brick (met) cărămidă bazică basic patent brevet de bază / iniţial / de referinţă
basic capacity (chim) capacitate de bază, bazicitate basic pig (iron) (met) fontă pentru conver-tizor Thomas /
basic cinder / clinker (met) zgură bazică (în blocuri) de afinare
basic concept concept de bază / fundamental basic programming support (BPS) (c) program de
basic converter (met) convertizor bazic / cu căptuşeală regrupare a programelor utilitare
bazică bassic process (met) procedeu bazic
basic converter process (met) procedeu în / cu basic rack tooth profile (OM) profilul cremalierei de
convertizor bazic referinţă
basic converter steel (met) oţel de convertizor bazic, basic rack-type cutter (OM, mas-un) sculă tip
oţel Thomas cremalieră
basic data date de bază / fundamentale basic rated file durabilitatea de bază pentru rulmenţi
basic diagram diagramă de bază (L10=106 rotaţii)
basic dynamic load (OM) capacitatea dinamică a basic refractories (met) materiale refractare bazice
rulmentului (notată cu C) basic set bază
basic dynamic rated load (C/P) capa-citate dinamică a basic shaft (OM) arbore unitar (pentru sistem de
rulmentului raportată la sarcina dinamică echivalentă toleranţe)
basic electric melting (met) topire electrică (bazică) basic size mărime / dimensiune de bază / nominală
basic electrode furnace (met) cuptor electric şi bazic basic slag (met) zgură bazică
basic electrode melting (met) procedeu de topire cu basic slag grinding plant (met) instalaţie / moară de
electrod în mediu bazic mărunţit zgură bazică
basic element (chim, met) element de bază basic static rated load (OM) sarcină statică de bază pe
basic flux (met) fondant / flux bazic un element de rulare (a rulmentului), notată de obicei
basic form line linie de zero / de referinţă C0
basic furnace (met) cuptor cu căptuşeală bazică basic steel (met) oţel (elaborat prin procedeu) bazic
basic hearth (met) vatră bazică basic steelworks (met) oţelărie cu convertizoare
basic hole (OM) alezaj unitar Thomas
basic industry industrie grea basic time timp de bază / de referinţă
basic ion (chim) cation basic wage(s) (ec) salariu tarifar
basicity (chim) bazicitate basin bazin, rezervor, vas; radă, doc portuar; lac de
basicity of slag (chim) bazicitate a zgurii acumulare
basicity ratio (chim) indice de bazicitate basis (ec) bază
basic level nivel de bază / de referinţă basis metal (met) metal de bază al unui aliaj
basic-lined Bessemer converter (met) convertizor basis of design (OM) ipoteză / ipoteze de calcul / de
bazic (Bessemer) proiectare, baze / principii de proiectare
basic lining (met) căptuşeală bazică basis soap săpun de bază
basic load rating sarcină de bază, încărcare nominală basis vector vector de bază
basic material material de bază (la un aliaj / compozit), basket cupă; coş; (met) coş al maşinii de decapare;
materii prime umbrelă; sorb; lingură

Pag. 37
basket centrifuge (alim, OM) centrifugă cu tambur bath cyaniding (met) cianurare în baie
perforat bath cover-type furnace (met) cuptoare pentru rulouri,
basket charge (met) încărcare cu benă tip baie
basket dryer (alim, ind chim) centrifugă de stors, bath furnace (met) cuptor cu baie
uscător cu tambur perforat bath lubrication (T) ungere în baie
basket strainer sorb al pompei bath nitriding (met) nitrurare în baie
bass notes (fiz) sunete joase / de frecvenţă mică bath patenting (met) patentare (prin imersiune) în baie
bast liber bath plate (met) placă a vetrei (de cuptor); placă de
bastard cut(ing) (mas-un) dinţare / aşchiere / pilire fund (într-o baie, rezervor, etc.)
grosieră / de degroşare batten of body (auto) nervură / stinghie de caroserie
bat sist argilos; bătător, paletă, meliţă batten plate (cstr) traversă de legătură
batch (ec) partidă, lot, grup, serie, set; (met) şarjă, battening down (nav) închidere a bocaportului
grupă, încărcare, încărcătură, amestec, dozare, strat battening iron (nav) şină de bocaport
batch centrifuge centrifugă cu funcţionare discontinuă batter înclinare, convexitate, ieşitură, relief, pantă;
batch charging (alim, met) alimentare / încărcare (alim) aluat nefermentat; (cstr) taluz, înclinare; (met)
discontinuă / periodică (şi la cuptoare) bombare / umflare / lărgire a cuvei cuptorului; a lovi, a
batch cooling / digesting fierbere discontinuă izbi, a turti
batch digester fierbător (cu ciclu) discontinuu battering of a wall (cstr) ajustare la verticală
batch dryer uscător discontinuu battery (el) baterie; (met) baterie de cocs
batcher dozator battery accumulator (el) acumulator
batch freezer (termo, alim) congelator cu intermitenţă / battery carrying strap (auto) chingă de transportat
discontinuu / cu introducerea succesivă a şarjelor acumulatoare
batch grinding (cstr) măcinare discontinuă / în şarje battery cell (el) element de baterie / de acumulator
batch-handle switch (el, mec) întrerupător basculant battery charging equipment echipament de încărcat
batching dozare (şi discontinuă) acumulatoare
batching device dispozitiv de dozare battery compound pastă de acumulatoare / de baterie
batching oil ulei de emulsionat battery-driven vehicle electromobil, (auto)vehicul
batching roller (OM) şaibă / rolă de înfăşurare electric / antrenat cu / de acumulatoare
batchmeter dozator battery ignition (el) aprindere prin acumulator
batch mill amestecător cu acţiune discontinuă battery jack (el) conector de baterie, pârghie de
batch mixer amestecător cu acţionare discontinuă, conectare a bateriei
tambur de amestecare battery of boilers (termo) grup de cazane / de boilere
batch(-mix) plant instalaţie de amestec discontinuu battery of coke ovens (met) baterie de cuptoare de
batch-off mill valţ / cilindru / moară de amestecare (şi cocsificare
discontinuu) battery of stills (alim, ind chim) baterie de cazane de
batch operation funcţionare / operare discontinuă sau distilare
în şarje battery-powered instrument instrument acţionat cu
batch patenting (met) patentare prin imersiune baterii
batch process (fiz) proces intermitent; proces battery shoe (cstr, OM) sabot de conca-sor; (el)
(tehnologic) intermitent, discontinuu, periodic contactor de baterie, papuc
batch production producţie de serie mică, discontinuă battery spot welding machine maşină de sudare prin
batch rectification rectificare discontinuă puncte cu energie acumulată / cu baterie
batch sampling luare a probelor pe loturi battery-terminal connection / clip clemă de bornă de
batch(-type drying stove (alim, met) etuvă / uscător cu baterie / de acumulator
ciclu periodic / discontinuu battery vent valve ventil / buşon de aerisire / de
batch(-type heating) furnace (met) cuptor cu încălzire degazare a acumulatorului
cu cameră Baudelot cooler răcitor (până în apropie-rea punctului
batch-type mixer amestecător discontinuu de îngheţ) prin irigaţie / prin stropire / prin scurgere /
batch wage(s) (ec) salariu în acord prin ploaie
batchwise (autom) tratament discontinuu bauxite (met) bauxită
bate (met, ind chim) mordant; baiţ; soluţie de decapat bay (cstr) travee, deschidere, arcadă; (TH) secţie, hală,
bath cadă, baie, cuvă, spălare; a imersa, a spăla sector; (OM) jug, platformă, panou, nişă, stativ, celulă
bat handle switch (el) întrerupător basculant bayonet (OM) baionetă, ştift la îmbinare în baionetă
bath carburizing (met) baie de cementare bayonet base / cap (el) dulie / soclu (tip) baionetă
Pag. 38
bayonet catch / clutch / coupling (OM) cuplare / beam fixed at both ends (mec) grindă încastrată la
asamblare tip baionetă ambele capete
bayonet joint (OM, cstr) îmbinare tip baionetă beam girder grindă, bară, traversă, bârnă
bayonet union (OM) închizător tip baionetă beam head capăt de grindă
beached (nav) tras pe uscat beam knee (nav) guseu al traversei de punte
bead (OM) talon, umăr, guler, bordură; cordon de beam-deflection test încercare la încovoiere (a unei
sudură, depunere prin sudură / de completare, grinzi)
îngroşare (şi prin su-dură); (met) picătură rece (defect beam light (fiz) fascicul de raze
de turnare); a fălţui, a fasona beam mill (met) laminor de bare / semifabricate tip
bead bend test încercare la îndoire / la încovoiere pe grinzi (şi profilate) (cu secţiune mică faţă de lungime)
epruvete sudate beam of light (fiz) fascicul de lumină / raze luminoase
bead blasting curăţare cu bile beam of ship (nav) grindă de rezistenţă, coastă
bead chafing desprindere a anvelopei de pe geantă beam packet (cstr) pachet de grinzi
bead core miez /armătură metalic(ă) (şi de talon) beam pivot (OM) fus al balansierului
bead cover învelitoare de talon beam pump pompă de adâncime, acţionată cu balansier
beaded edge muchie cu bordură / bordurată / fălţuită beam pumping pompaj de adâncime
beaded flats (met) oţel cu bulb plat beam rolling mill (met) laminor pentru / de profile
beaded pearlite (met) perlită globulară beam rotating fatigue test încercare la oboseală la
beader knife (mas-un) cuţit de rabotat (şi profilat) încovoiere rotativă
beading bordurare; încărcarea / depune-rea unei beam scale (metr) balanţă simplă; (TH) basculă
cusături înguste de sudură, sudare fără oscilaţii ale beam sea (nav) mare / valuri de travers
elctrodului beam steel (met) oţel de grinzi / pentru construcţii
beading die (met) ştanţă de bordurat metalice
beading machine maşină de bordurat / de răsfrânt beam support (cstr) grindă de planşeu; (nav) grindă de
margini punte
beading press maşină / presă de fălţuit beam valve supapă cu lamelă
beadless tyre (auto) cauciuc fără margine răsfrântă beam welding sudură cu radiaţii
be a drug on the market (ec) a fi (un produs) bean duză, bob (de soia)
nevandabil bean-oil (alim) ulei de soia
bead in welding sudură în solzi bean ore (met) limonit
bead of tyre talon de anvelopă beans (alim) fasole (boabe); (met) cărbune mărunt
bead over a bordura bear (met) urs (la cuptoare), bloc; a presa, a susţine, a
bead rotation (auto) rotaţie a anvelopei în raport cu rezema
janta pe care este montată bear axle (OM) osie purtătoare / portantă, ax purtător
bead winding machine maşină de nivelat inele de talon beard (OM) cârlig
bead wire extruder dispozitiv de extrudare / extruder bear down (nav) a se apropia
pentru gumarea sârmelor de talon bearer (cstr) subgrindă, port-şarnieră, reazem, piesă
be after (ec) a fi (un produs) nevandabil portantă, purtător
beak (nav) nas; (OM) ştift, proeminenţă, cioc, dinte, bearer bar (cstr) bară de suport
corn, gură bearer cheque (ec) cec la purtător
beak iron (met) nicovală de banc bearer share acţiune / titlu la purtător
beaker cupă (la transportoare); pahar de laborator bearing (cstr) reazem; (OM) lagăr, reazem, punct de
beam (cstr) grindă, ax, arbore, bârnă, traversă profilată, rezemare / sprijinire, locaş de lagăr, cuzinet, palier,
şină, rază, jug, stâlp, lonjeron, fermă; (fiz) rază, pivot, lagăr de alunecare, apăsare, care suportă; (mat)
fascicul de raze; (met) grindă profilată; (nav) traversă direcţie, sens, tendinţă
(osatură), travers, lăţime a navei; (OM) balansier bearing adjustment (OM, T) reglarea lagărului
beam and rail bender (met, mas-un) presă de îndoit bearing alloy (T, met) aliaj / compoziţie pentru lagăre
bare şi şine (de alunecare)
beam balance balanţă cu pârghie bearing area (curve) (T) aria (curba) portantă a
beam blank (met) semifabricat (mai mult lung) pentru profilului lagărului
obţinerea de profile bearing arrangement (OM) aranjarea rulmenţilor, tipul
beam cantilever (mec) consolă a grinzii de montaj al rulmenţilor
beam drill (mas-un) maşină de găurit, radială bearing axle (OM) axa lagărului / cuzinetului
bearing backing (OM, T) cuzinet / suport de lagăr
Pag. 39
bearing ball (OM, metr) bilă de rulment bearing numbering system (OM) siste-mul de
bearing beam / carrier (cstr, mec) grindă de reazem codificare / simbolizare a rulmenţilor
bearing block (OM) postament / talpă de lagăr, piatră- bearing oil (T) ulei pentru lagăre
cuzinet bearing packing (OM) etanşarea / garnitura rulmentului
bearing bore (OM, T) alezajul lagărului / lagărului
bearing boss (OM) bosaj de lagăr bearing pile (cstr) stâlp portant
bearing box (OM) lagăr, cutie de unsoare, cuzinet bearing pivot (OM) pivot de rezemare
bearing bracket (OM) suport al lagărului / scut, bearing plate (cstr) placă de rezemare; (OM) port-
consolă de lagăr cuzinet, scut, suport de lagăr
bearing brass (met, T) alamă pentru cuzineţi bearing power (OM, T) sarcina admisibilă a unui lagăr,
bearing bush (T, OM) bucşa lagărului, cuzinet portanţă
bearing capacity (OM, T) capacitatea portantă a bearing preload (OM) sarcină de pretensionare a
lagărului rulmentului
bearing cast iron (met, T) fontă (turnată) pentru lagăre bearing pressure (OM, T) presiune pe lagăr
bearing clearance (OM, T) joc în lagăr bearing property (OM, T) capacitate portantă
bearing construction / design (OM) construcţia / bearing puller / remover (OM) dispo-zitiv de
proiectul lagărului demontare a rulmentului (prin împingere sau scoatere)
bearing cover (OM) capac de lagăr bearing pulley (OM) roată de trans-misie, rolă de
bearing damage deteriorarea / defectarea rulmentului / susţinere (a curelei)
lagărului bearing race (OM) cale de rulare (şi la rulmenţi)
bearing depth (OM, T) lăţime a lagărului bearing reaction (OM) reacţiune pe lagăr / în reazem
bearing design (OM) proiectare, soluţie, proiect (pentru bearing rigidity (OM) rigiditatea lagărului
lagăr) bearing ring (OM) inel de fixare a rulmentului
bearing edge (mec) punct de încastrare; (OM, T) bearing roller (OM) rolă de rulment (cilindrică sau
muchia / marginea lagărului butoi)
bearing extractor (OM) dispozitiv pentru extragerea bearing seat / sleeve (OM) cuzinet (de lagăr)
rulmentului / bucşei bearing separator (OM) colivie a rulmentului
bearing face suprafaţa de lucru a lagă-rului, suprafaţa bearing shell (OM) carcasă / apărătoare a lagărului
de sprijin / de aşezare bearing size (OM) mărimea lagărului / rulmentului
bearing fit (OM) ajustajul lagărului / rulmentului bearing speed (OM) viteza (turaţia) lagărului /
bearing force (OM, T) capacitate portantă a lagărului, rulmentului
forţa pe lagăr bearing spring (OM) arc de suspensie / de tensionare a
bearing frame (met, cstr) cadru portant rulmentului; (met) ca-pră de lagăr pentru cilindri de
bearing grease (T) unsoare de rulment laminor
bearing hinge (OM) articulaţie de reazem bearing’s rated load capacity (OM) portanţa
bearing internal clearance (OM) jocul intern al rulmentului, caracteristica unui element de rostogolire
rulmentului bearing strength (OM, T) capacitate portantă a
bearing life (OM) durata de viaţă a rulmentului; lagărului
durabilitate bearing support (OM) suport de lagăr
bearing liner / lining (bushing) (OM, T) cuzinet / bearing surface (OM, T) suprafaţă portantă / de reazem
acoperirea (antifricţiune) a lagărului / de sprijin / de rulare / de încărcare a lagărului
bearing lining (met, T) acoperirea cuzinetului / bearing temperature (T, OM) temperatura lagărului /
lagărului (procedeu tehnologic dar şi strat de cuzinet) rulmentului
bearing load (OM) sarcină pe lagăr / pe rulment bearing test (T) încercare a lagărului / a rulmentului
bearing load capacity (OM) capacitate dinamică a bearing tolerance (OM) toleranţa lagărului /
rulmentului (notată cu C) rulmentului
bearing lock (cstr, OM) consolidare / blocare / fixare a bearing value (OM) valoare portantă / a sarcinii
reazemelor / lagărelor (dinamice sau statice) a unui rulment / lagăr
bearing metal (met) aliaj pentru lagăre bearing with oil holes (OM) lagăr / rulment cu găuri de
bearing mounting location (point) (OM) localizarea ungere
(punctul, locul) de montare pentru rulmenţi bear market (ec) piaţă în scădere
bearing neck (OM) guler de cuzinet, fus intermediar bear sale vânzare fără acoperire în marfă
bearing needle (OM) ac de rulment beat lovire, lovitură, pulsaţie, şoc, izbitură; (el, fiz)
bearing number (OM) simbolul rulmentului interferenţă, bătaie, pulsaţie, oscilaţie; (met) forjare,
Pag. 40
batere / îndesare a formei; (chim, alim) a agita, a bed charge (met) încărcătură oarbă / de umplutură / fără
măcina; a izgoni minereu (la furnal)
be at a dead end a fi în impas / la un punct mort / bed coke (met) cocs pentru pat / de aprindere, pat de
înfundat, a bate pasul pe loc (în muncă, cercetare) cocs
beat down (cstr) a înfige / a bate (piloni) bed covers (mas-un) placă pentru protec-ţia ghidajelor
beaten aluminium (met) tablă de aluminiu patului (şi la strung)
beaten-staff tester (metr) aparat pentru măsurarea bedded (met) stratificat, cu pat (de cocs)
gradului de măcinare bed deflection săgeată de încovoiere a patului / batiului
beater (met) bătător-îndesător (la formare); (alim) (la maşini-unelte)
ciocan de moară bed die (met) partea inferioară a matriţei
beater bar (alim, met) bara / axul bătăto-rului, bara de bedding executare a fundaţiei, stratifi-care, strat; (met)
prindere a ciocănelului (la mori) pat (de cocs)
beater chamber spaţiu de fărâmiţare al concasorului cu bedding in layers (met) stratificare în straturi suprapuse
ciocane bedding of engine in rubber cushions (auto) instalarea
beater charging încărcare a holendrului motorului pe tampoane de cauciuc
beater colloid mill moară coloidală acţionând prin bedding of pipes montare a ţevilor
lovire bed frame (cstr, mas-un) batiu, schelet, cadru-suport
beater engine holendru bed pig (met) formă (din fontă) pentru turnare
beater mill moară cu ciocane / ciocănele bed plate butuc, balast, placă de bază, postament,
beater roll tambur al holendrului fundaţie (la o maşină), cadru, soclu, talpă
beater-drum deflector deflector tip tobă bedway (mas-un) glisieră / ghidaj a(l) patului / batiului
beat in (a nail) a bate (un cui) bed with gap pat cotit, pat / batiu cu degajare
beating batere, măcinare beechwood lemn de fag
beating under pressure măcinare sub presiune beef (alim) carne de vită
beating-up îndesare beef fat (alim) grăsime de vită
beat off (mec) a despărţi prin lovire beehive coke oven (met) cuptor celular de cocs
beat out a îndrepta (prin lovire), a egaliza beekeeping apicultură
beat-up lever pârghie de ridicare be equal to a fi egal cu
beaumontage chit beer (alim) bere
be bad money (ec) a fi neproductiv / nerentabil (şi beer brewery (alim) fabrică de bere
despre o investiţie) beer filter (alim) filtru de bere
be behind a fi / a se plasa în urmă (în producţie, într-o beer still (alim) coloană pentru distilarea mustului (de
competiţie, pe piaţă) bere)
be behind the times a fi depăşit / învechit, a nu fi actual beer yeast (alim) drojdie de bere
be bellow somebody a fi subordonat ierarhic (cuiva) beerwort (alim) must de bere
becket (nav) sbir, ochi beeswax (alim) ceară de albine
be clapped out a fi complet defectat / scos din uz beet sfeclă de zahăr
become coated (met) a se acoperi, a fi placat, a fi beet chips pump (alim) pompă pentru tăiţei de sfeclă
căptuşit, a fi capitonat beet sugar (alim) zahăr de sfeclă
become darkner (TH) a se închide la culoare (şi despre beetroot molasses distillery (alim) fabrică de alcool din
lubrifianţi, plastice) melasă
become effective a intra în vigoare, a opera, a avea efect beet pulp (alim) borhot de sfeclă
/ repercursiuni beetroot shredding machine (alim) maşină de tăiat
become perceptible a se vedea, a se simţi, a se percepe sfeclă
become rusty (met) a rugini beetroot spirit (alim) alcool din melasă (de sfeclă)
be consumed by fire a fi ars / consumat în foc be fool-proof a fi simplu de mânuit
bed (mas-un) batiu, suport fix; (met, ind chim) pat, be frozen a fi îngheţat
pardoseală (cu diverse aco-periri, perforată sau nu, be good money (ec) a fi rentabil / productiv
pentru stocare, răcire, etc.), strat, pat, cadru; caroserie, beg the question a considera adevărat ceea ce trebuie în
culcuş, banc, temelie, fundament; depunere; a rezema, prealabil demonstrat, a face “petitio principii”
a sprijini, a culca (o piesă mare), a fixa beginning început
bed bearers căi de rulare (la maşini de hârtie şi beginning mark marcaj / semnal / semn de început / de
poligrafice) plecare
bed box (mas-un) picior al patului / al postamentului behaviour comportare
Pag. 41
behaviour in service comportare, regim bell-type annealing furnace (met) cuptor cu clopot / cu
behind în spate, în întârziere de fază hot ( pentru recoacere sau revenire)
be in charge (of) a avea responsabilitate (pentru), a bell-tyre autoclave press autoclavă cu clopot
conduce bell-tyre low pressure manometer (metr) manometru
be in contact a fi / a veni în contact, a atinge diferenţial pentru presiuni mici
be in for a căuta, a solicita (un post, un serviciu) bellchuck (mas-un) mandrină
being a function of (pressure) (mec, OM, T) dependent belled file pilă convexă
de (presiune) belled pipe (OM) ţeavă cu mufă / manşonată
be in synchronism a fi în sincronism, a fi în belleville spring (OM) arc încapsulat / cu locaş
concordanţă de fază bellhoist (met) troliu de încărcare (la furnale)
be jammed tight (OM) a fixa strâns cu pene bellied (cstr) bombat, convex
belay (cstr) a acoperi, a pardosi (cu scânduri); (nav) a bellows foale, membrană, tub ondulat, suflantă, burduf
amara bellow device dispozitiv tip membrană sau burduf
belching (alim, ind chim) debordare la distilare bellows seal (auto, OM) etanşare prin burduf de cauciuc
bell (OM) calotă, clopot, sonerie, man-şon, pâlnie; met) belly corp, trunchi, umflătură; (nav) cală; a se umfla, a
clopot / con de furnal se bomba; (met) partea centrală a convertozorului,
bell and hopper (arrangement) (met) dispozitv de pântec de furnal, a îngroşa, a lărgi (şi la laminare)
închidere autoamată, la gura furnalului belly band (nav) întăritură a mijlocului, curea, centură
bell-and-spigot connection (OM) racord cu manşon / de siguranţă
cu cep şi mufă belly brace coarbă, burghiu de mână, maşină manuală
bell-and-spigot joint (OM) îmbinare cu cep şi mufă / de găurit
cu mufă belly helve (met) ciocan cu pârghie acţionată la mijloc
bell-and-spigot pipe (OM, hidr) conduc-tă îmbinată cu belly out a (se) bomba
cep şi mufă, ţeavă cu mufă bellying umflătură, burtă (şi la curele sau lanţuri),
bell book jurnal de maşini; (met) registru de furnal convexitate
bell-center punch punctator autocentrant belly pipe (met) conductă de aer (la furnal sau
bell crank (lever) (OM) pârghie cotită / cu articulaţie / convertizor)
cu genunchi belongings accesorii
bell hoist (met) troliu de încărcare (la gura furnalului) below freezing sub zero grade, sub punctul de îngheţare
bell insulator (el) izolator tip clopot below ground subteran
bell jar clopot below par calitate inferioară / slabă
bell lifting rod (met) tijă de ridicat clopotul furnalului belt (OM) curea (de transmisie); centură, chingă, brâu,
bell metal (met) bronz pentru clopotul de furnal / pentru zonă, cordon, bandă; (met) centură / bandaj de armare
clopote (la furnal)
bell mouth (chim, met) evazare, difuzor, capăt lărgit al belt adjustment (OM) reglare a tensiunii în curea
unei ţevi, gură de alimentare (şi la furnal), etc. belt band (OM) curea, bandă, centură, cordon
bell-mouth center plate (mas-un) lunetă cu orificiu belt brake (OM) frână cu bandă
conic belt brush unit agregat de debavurare cu bandă
bell-mouth intake (hidr) trompă de admisie la priza de abrazivă
apă sub presiune, tip turn belt capacity (met) capacitate de transport pentru o
bell-mouthed în formă de clopot bandă
bell-mouthed elbow (OM) cot cu manşon belt clamp (OM) dispozitiv de prindere a curelei
bell-mouthed tee (OM) teu cu manşon belt composition (OM) compoziţia / materialul curelei
bell-mouthing (OM) capăt lărgit / tronconic al unei ţevi belt connector (OM) agrafă de curea
bell punch poanson de centrare belt conveyor transportor cu bandă
bell push buton de apel / de sonerie belt-conveyor tail pulley (OM) roată de întindere la
bell-operator (operating) gear (met) troliu de încărcare transportoare cu bandă
la furnal belt coupling (auto) ambreiaj cu benzi
bell seam (OM) cusătură de sudură în U belt drive (OM) transmisie / acţionare cu bandă / curea
bell-shaped în formă de clopot / de con belt drum tambur pentru bandă
bell-shaped curve curbă în formă de clopot / tip Gauss belt dryer uscător cu bandă
bell-type distribution gear (met) mecanism / belted cable cablu cu izolaţie înfăşurată
transmisie la conul de închidere a furnalului belt elevator elevator cu bandă
belt fastener (OM) fixator de cablu, agrafă de curea
Pag. 42
belt fastener screw (OM) şurub pentru prinderea belt strecher dispozitiv de tensionare a curelei / a
curelelor curelelor de transmisie
belt feeder alimentator cu bandă belt tail section (OM) cap de întindere a unei benzi de
belt-fork furcă de conducere a curelei de transmisie cauciuc
belt freezing (alim) congelare pe bandă transportoare belt tension arrangement dispozitiv de tensionare a
belt gearing (OM) transmisie cu curea / cu curele benzilor transportoare
belt guard (OM) apărătoare / protecţie a curelelor belt tension drum tobă de tensionare a benzii
belt guide (OM) ghidaj pentru curea / bandă belt-tensioning / tightening pulley (OM) roată de
belt-guide pulley (OM) rolă de ghidare pentru curele de tensionare / de întindere a curelei
transmisie belt tightener (OM) întinzător de curea, dispozitiv de
belt hoist elevator cu bandă tensionare a benzii
belt hook (OM) agrafă de curea belt transmission (OM) transmisie cu bandă / cu curele
belt idler (OM) rolă de întindere belt truck loader transportor cu bandă mobil
belting ţesătură tehnică pentru curele de transmisie, belt (-type) carrier bandă transportoare
transmisie cu curele, curea de transmisie belt-type dehydrator uscător cu transportor cu bandă
belting bolt (OM) bolţ / ştift pentru benzi transportoare belt vulcanising press presă pentru vulcanizarea
belting duck ţesătură pentru curele curelelor
belting oil ulei / unsoare pentru curele de transmisie belt rapper (met) înfăşurător (acţionat cu curele)
belting press presă pentru curele de transmisie (şi belt wiper racletă (a unei benzi transportoare)
trapezoidale) bench banc de lucru / de tragere, treaptă, banchetă,
belt joint (OM) împreunare / asamblare a curelei prin fermă, bancă, pat / batiu al maşinii, reper, punct de
agrafare, lipire sau coasere referinţă
belt-knife (for) spitting machine maşină de şpăltuit cu bench (adjustable) clamp (OM) clemă ajustabilă de
cuţit-bandă fixare
belt lace cureluşă de legat benchboard desk pupitru
belt lacer (OM) agrafă de curea bench centering device (mas-un) aparat / dispozitiv
belt lacing coaserea unei curele / benzi pentru prindere între vârfuri
belt load (OM) sarcină pe curea bench chisel daltă de mână
belt loader utilaj de încărcat / transportat materiale pe benched fall cădere / variaţie în trepte (a turaţiei, a
benzi formei, etc.)
belt lubricant (OM, T) lubrifiant pentru curele de benched transition (hidr) racordare în trepte
transmisii bench drill (machine) (mas-un) maşină de găurit de
belt mounter (OM) pârghie pentru aşezat cureaua / banc / de masă / portabilă (dar cu fixare când lucrează)
banda pe roată bench for cleaning castings (met) masă pentru curăţat
belt ply inserţii de pânză la o curea / bandă piese turnate
belt pulley (OM) roată de curea bench grinder (mas-un) maşină de rectificat montată pe
belt-pulley lathe (mas-un) strung pentru roţi de curele banc
belt rivet (OM) nit / ştift (şi tubular) pentru asamblarea bench level nivelă cu bulă de aer, nivelare după repere
curelei / benzii bench-mark reper, cote nivel, punct fix / de reper
belt roller (OM) rolă de susţinere a covorului benzii bench molding (met) formare pe banc de lucru
transportoare bench oiler (T) cană de uns
belt sander / sanding machine maşina de şlefuit cu bench plate (mas-un) placă de trasare
bandă bench screw menghină cu picior / de lăcătuş
belt screen sită cu bandă bench vices parallel menghină paralelă
belt screw (OM) şurub pentru benzi bench work prelucrare pe banc / cu fixare în menghină
belt separator sortator cu bandă bend cotitură, întoarcere, ondulaţie, înco-voiere,
belt shifter (OM) dispozitiv de cuplare şi decuplare a ramificaţie, derivaţie, curbură, sinuozitate; (mas)
curelei îndoitură, cot; (mat) curbură, arc, punct unghiular;
belt sliping / sliding (OM) alunecarea curelei (nav) nod, legătură; (OM) cot de ţeavă, îndoitură;
belt slope plan înclinat cu bandă transportoare (mec, met) a încovoia, a îndoi, a curba, a înclina
belt speed (OM) viteza benzii transpor-toare / a curelei bendable flexibil, care se poate îndoi
belt speeder (OM) transmisie / multipli-cator (de bend angle unghi de îndoire (la încercări de îndoire sau
turaţie) cu conuri de curea încovoiere
belt strap (OM) curea / bandă ţesută, chingă bended tube / pipe (OM, hidr) cot / ţeavă îndoit(ă)
Pag. 43
bender (cstr, met, mas-un) maşină / presă de îndoit bending vibrations (OM) oscilaţii / vibraţii
bend in a îndoi, a vira, a frânge transversale, de încovoiere
bending (mec) (solicitare la) încovoiere, flexiune, bending-back point (mat) punct de întoarcere (al unei
curbură, îndoitură, curbare, strâmbare, defor-mare; curbe)
(fiz) difracţie bending-deflection săgeată de încovoiere
bending angle unghi de încovoiere bending-impact test încercare / test de rezilienţă
bending-back point (mat) punct de întoarcere (al unei bending-stress durability durabilitate (limitată) la
curbe) încovoiere (la solicitari variabile)
bending crack fisură cauzată de încovoiere / îndoire (şi bend of lever (OM) cot al pârghiei
la ţevi) bend out a îndoi, a încovoia
bending cycles (OM) (număr de) cicluri de încovoiere / bend over a plia, a cuta, a plisa, a îndoi
îndoiri bend pipe (OM) ţeavă curbă / îndoită
bending-deflection săgeată de încovoiere bend sharp a coti (şi brusc)
bending device dispozitiv de îndoit bending-stress durability durabilitate (limitată) la
bending die (met) ştanţă / poanson de îndoit, şablon de încovoiere (la solicitari variabile)
curbat bend test probă de încovoiere
bending force forţă de încovoiere beneficiation (met) îmbogăţire
bending-impact test încercare / test de rezilienţă bent (cstr) capră, fermă uşoară de construcţie
bending jaw (met) falcă de îndoire bent axle (OM) osie cotită
bending load sarcină de încovoiere bent crank levier cotit / arcuit
bending machine (met) valţ / maşină de îndoit bent down îndoit, cotit
bending measuring device flexometru bent frame (nav) coastă deviată
bending modulus (mec) modul (de elasticitate) la bent lever (OM) pârghie articulată, cotită, cu genunchi
încovoiere bentone grease (T) unsoare consistentă pe baza de
bending moment (b.m.) (mec) moment încovoietor bentonită
bending of a fold îndoitură a unei cute bent pipe (OM, termo, hidr) ţeavă curbata, racord
bending-off press maşină / presă de îndoit margini curbat, cot
bending of light (fiz) difracţie a luminii bent-tail dog antrenor cu coadă îndoită
bending pliers (mas-un, OM) cleşte de îndoit (pentru benzine-resisting hose furtun (de cauciuc) rezistent la
table, tuburi, ţevi) benzină
bending point (mat) punct de extrem al unei curbe be off one’s beat a nu intra în competenţa / a nu fi de
bending press presă de îndoit margini resortul cuiva
bending pressure efort de încovoiere be on the air a transmite, a emite, a fi prezent în
bending property rezistenţă la încovoiere emisiune
bending radius rază de încovoiere be on the bargain counter (ec) a se vinde la un preţ
bending resistance rezistenţă la încovoiere scăzut / sub valoare
bending roll (met) rolă / cilindru de îndoire / de be on the dole a primi ajutor de şomaj
îndreptare be on the stocks a fi pe şantier / în curs de execuţie
bending shackle (nav) cheie de ancoră be out of action a fi scos / a ieşi din funcţiune, a nu mai
bending spring (OM) arc solicitat la încovoiere funcţiona
bending stiffness rigiditate la flexiune be out of operation a nu fi în funcţiune
bending strain deformare / deformaţie la încovoiere be out of phase (el, mec) a nu fi în fază, a fi defazat
bending strain load sarcină la încovoire (pentru o be out of service a fi şomer, a nu avea serviciu
anumită deformaţie) be out of work a fi desfiinţat, a fi retras din serviciu /
bending streghth rezistenţă la încovoiere / la îndoire exploatare
bending stress (mec) tensiune / efort de încovoiere be out on strike a fi în grevă
bending tensile stress (mec) efort de tracţiune generat berth (nav) dană, adapost, cală de construcţie / de
prin încovoiere lansare, ancoraj, cuşetă
bending test test / încercare de încovoiere / la îndoire berthage tax (nav) taxă de amarare
bending test on build-up welded joints probă / test de berthing (nav) legare la chei, adăpostire, cazare, bordaj
încovoiere a sudurii (pe epruvete sudate) exterior deasupra centurii
bending tongs cleşte de îndoit berthing hawser (nav) legătură, parâmă de legare
bending tool matriţă de îndoit berthing impact (nav) impact / şoc la amarare (între
bending value număr de îndoituri / îndoiri navă şi chei)
Pag. 44
beryllium (Be) beriliu bevel geared motor (OM, el) motor cu reductor cu roţi
beryllium bronze (met) bronz cu beriliu conice
Bessemer charge (met) încărcătură pentru convertizor bevel gearing (OM) angrenaj conic
Bessemer bevel grinding attachment (mas-un) dis-pozitiv pentru
Bessemer converter (met) convertizor Bessemer rectificarea suprafeţelor conice
Bessemer ingot iron (met) lingouri de convertizor bevel joint (OM) racord / cuplare a două piese teşite
Bessemer invers
bessemerising (met) convertizare, prelucrare în bevelled (OM) teşit, cu marginea teşită (la sudare),
convertizor conic(ă) (despre o roată, un angrenaj)
Bessemer low-carbon steel (met) oţel Bessemer / de bevelled lip of the pulley (mas-un) buza teşită a unei
convertizor, cu conţinut de carbon redus molete
Bessemer mill / plant (met) instalaţie / oţelărie bevelled retaining ring (OM) inel de reţinere conic
Bessemer bevelled wheel (OM) roată conică
Bessemer pig iron (met) fontă pentru convertizor bevelling pregătirea teşirea marginilor (pentru sudare);
Bessemer prelucrare conică
be supported a fi sprijinit bevelling-and cutting machine maşină de executat
best cel mai bun; (ec) valoare optimă, optim canturi şi teşituri
best bower (nav) ancoră de rezervă, cea mai grea bevelling of the edge teşirea muchiei
ancoră a bordului bevel pinion (OM) pinion conic
best estimator estimaţie optimă bevel rule echer reglabil, riglă cu o muchie teşită
beta brass / iron (met) alamă / fier beta bevel-seated valve (OM) supapă cu scaun conic
bethanising (met) zincare electrolitică bevel spur gear (OM) roată dinţată conică, pinion conic
between decks (nav) întrepunţi bevel tool (mas-un) cuţit de teşit
between-contact space (T) spaţiul între suprafeţele bevel washer (OM) şaibă profilată (şi conică)
(rugoase) în contact bevel wheel (OM) roata conica (şi dinţată)
between wind and water (nav) la linia de plutire beverage dispenser
be up a stump a da faliment be within the range (of) a fi în intervalul
bevel oblicitate, înclinaţie, teşitură, muchie (teşită); bezel teşitură, faţetă, locaş; (mas-un) line-tă pentru
(met) con (la furnal), a tăia oblic, a teşi, a faţeta, a strung mic; ramă a geamului
şanfrena, a înclina bias înclinaţie, (autom) confuzie, pola-rizare, eroare
bevel (cone friction) clutch (OM) ambreiaj conic sistematică, a influenţa
bevel angle raportor bias current curent de deplasare (în instalaţiile de vid)
bevel cant muchie teşită bias cut tăietură în diagonală / cu salt
bevel cut tăietură oblică, rost în V sau jumătate V la bias cutter dispozitiv de tăiat în diagonală
sudură biased (autom, OM) cu prag, cu salt
bevel differential (OM) diferenţial cu pinioane conice biased error distorsiune
bevel drive transmisie prin angrenaj conic biased estimator estimaţie deplasată
bevel edge margine teşită biasing off blocare
bevel friction wheel (OM) roată de fricţiune conică bias point punct de prag, punct de lucru / de funcţionare
bevel gear (OM) angrenaj cu roţi dinţate conice biaxial biaxial
bevel gear concentricity bib cock (OM) robinet, ventil de golire
bevel gear drive (OM) transmisie cu roţi dinţate conice bibliographic information search sortare a informaţiei
bevel gear hobbing attachment (mas-un) dispozitiv de documentare
pentru frezarea dinţilor la roţi dinţate conice bicoil silver bandă cu dublă depunere
bevel gear pair (OM) angrenaj conic, pereche de roţi biconcave biconcav
dinţate conice bicorn cu două vârfuri
bevel gear planer (mas-un) maşină de mortezat roţi bicurved cu curbură dublă, dublu curbat
dinţate conice bicyclic biciclic, în doi timpi
bevel-gear-tooth system (OM) (angrenaj cu) dantură bid (ec) ofertă, licitare, a licita, a oferi (un preţ)
conică bid bond (ec) garanţie bancară de participare la licitaţie
bevel-gear wheel (OM) roată dinţată conică bidder (ec) ofertant
bevel gear with conical pinion (OM) diferenţial cu roţi bi-directional drive transmisie reversibilă
conice bi-directional motor motor reversibil / inversabil
bifilar bifilar
Pag. 45
bifurcate bifurcat bin (agr) hambar, siloz; (cstr, met) recipient, cupă,
bifurcated launder (met) canal / jgheab bifurcat (la pâlnie de încărcare, buncăr, ladă de alimentare, camere
cuptoare) amestec, rezervor, buzunar de laminate; (ec) depozit
big inch line / pipe conductă de diametru mare bin card fişă de identificare (pentru conţinut şi calitate)
big-end (of connecting-rod) (OM) cap de bielă binary binar
big-end bearing (OM) lagăr al capului de bielă binary alloy (met) aliaj binar
big-end-up mould (met) lingotieră cu maselotă binary bronze (met) bronz binar
bight (TH) buclă, lanţ binary cell (c) element binar de memorie
big rolling mill (met) laminor degrosisor binary compound compus binar
bijection (mat) bijecţie binary diagram (met) diagramă unui amestec binar
bikern / bick iron nicovală de banc binary mixture equilibrium echilibru al unui amestec
bilateral hole (OM) alezaj cu dimensiune nominală binar
între dimensiunea maximă şi cea minimă binary number număr binar
bilge (alim) burtă de butoi, a scoate fundul unui butoi; binary variable (c) variabilă binară
(nav) santină, fund de cală, gurnă binaxial crystal cristal biax
bilge and bilge(nav) stivuire burtă pe burtă bind (OM) piesă de legătură, cerc de bandaj (la roţi de
bilge bracket (nav) guseu al gurnei rulare); a lega, a fixa, a (se) întări, a se solidifica, a
bilge keel(nav) chilă de ruliu intra în angrenare; (cstr) a face priză
bilge keelson (nav) carlingă laterală binder liant, material (şi metalic) de lipire / de întărire;
bilge main (nav) tubulatură principală de santină (cstr) liant, mortar, grindă / strat de legătură; (OM)
bilge pump (nav) pompă de santină pârghie de strângere, clemă, legător, maşină /
bilge water (nav) apă de santină dispozitiv de legat / de capsat
bill topor, secure, colţ, cuţit, vârf; (ec) calcul al binder beam traversă de legătură
cheltuielilor, factură, notă de plată; (nav) vârf / gheară binder board carton pentru legătorie
de ancoră binder film peliculă de liant
bill of costs notă de plată binder plug (OM) bolţ de strângere
bill of exchange (ec) cambie, poliţă binder twine sfoară
bill of materials specificaţie / listă de materiale bindery legătorie (de cărţi)
bill of quantities deviz estimativ binding pansament, faşă, bandaj (medi-cal); (cstr, fiz)
bill of sale(b.s., BS) act / contract de vânzare, factură legătură; (OM) gripare, fretare, înţepenire, înnădire,
billet (met) lingou, bolţ, bloc legare; (met) legătură, balot, colac, aglomerare
billet end (met) capete de ţagle, deseuri binding agent substanţă de legătură, liant
billet mill (met) cilindru de laminor pentru ţagle binding band centură, bandaj
billet roll (met) cilindru de laminor pentru ţagle binding brass (met) alamă de lipit
billet roll stand (met) cajă de laminor de ţagle binding beam (cstr) coardă
billet shears (met) foarfecă pentru ţagle binding capacity putere / capacitate de lipire / de
billet-reheating furnace (met) cuptor pentru re- legătură
încălzirea ţaglelor binding clip clemă de racordare
billet-rolling train (met) laminor de ţagle binding cloth ţesătură de legătură
billhook cosor binding coal (met) cărbune cocsificabil
billiard-ball collision (mec) ciocnire elastică binding department / office legătorie
billing facturare binding handle (OM) manetă de blocare; mâner de
billion miliard fixare
bimetal (met) bandă bimetalică, oţel placat binding hoop fretă
bimetallic bimetalic binding joist (cstr) coardă
bimetallic band bandă / platbandă bimetalică binding material material liant / de legătură,
bimetallic bearing (T) lagăr cu strat bimetalic aglomerant
bimetallic conductor (el) conductor bimetalic binding matter liant
bimetallic release / strip (OM) declanşator bimetalic binding nut (OM) piuliţă de strângere / de fixare
bimetallic strip / band (T, OM, metr) foaie / platbandă binding property / quality capacitate adezivă / de lipit
bimetalică, fixare, adezivitate, legătură, legare; (chim) / de priză, proprietate / capacitate de legare / de lipire
valenţă, liant binding recess scobitură / adâncitură pentru fretă
bimetallic strip compensator compen-sator bimetalic binding rivet (met) nit pentru montaj
(de dilatare termică) binding screw (OM) şurub de strângere
Pag. 46
binding substance substanţă-motrice; (plast) matrice / bit resharpening (mas-un) reascuţirea sculei / muchiei
material de bază bit seizure (mas-un) înţepenire a sculei (şi la burghiere)
binding-off legătură de margine bit shank (mas-un) cep conic de fixare a sculei
binding-post voltage (el) tensiune la borne bitronconic ball mill moară bitronconică cu bile
bin feed (mas-un) banc de alimentare / de încărcare bits fălci de menghină
bin gate (cstr, met) gură de descărcare din buncăr bitt (nav) baba (de lemn), bintă de lanţ, suport de lanţ /
bin stock materie primă în depozit de parâmă
bin tag fişă de evidenţă a intrărilor şi ieşirilor bitterness of the wine (alim) amăreala vinului
bing minereu de plumb bogat, haldă bitting proces de amărâre a vinului
binocular microscope microscop binocular bitts (nav) baba, suport de ancoră
binomial binom bitumen bitum natural, asfalt
binomial expansion (mat) dezvoltare după formula biunique (mat) biunivoc
binomului lui Newton bivalent (chim) bivalent
binomial formula (mat) formula binomului lui Newton bivariate bidimensional
biodegradable biodegradabil black negru; (chim) negru de fum; (mas) calamină,
biological treatment tratament biologic depuneri cărbunoase; (termo) funingime
bipartite (OM) din două piese black-annealed wire (met) sârmă neagră recoaptă
biphase (el) bifazat; cu două faze black annealing (met) recoacere primară
biplug (el ) fişă dublă black-ash revolver (ind chim) cuptor rotativ pentru
bipolar (el) bipolar, cu doi poli soda calcinată
bipolar electrode electrod bipolar blackboard tablă neagră
birdbath (cstr) teşitură black bolt (OM) şurub brut / grosolan
bird’s mouth (OM) îmbinare în furculiţă / în coadă de black box (fiz) cutie neagră
rândunică black carbon grafit, negru de fum
birectangular cu două unghiuri drepte black chromium crom negru
birth naştere, creare black-edged plate (met) tablă cu margini negre
birth and death process proces de creare şi distrugere a blacken a înnegri, a întuneca
aceluiaşi lucru blackening (met) înnegrirea formelor (la turnare)
biscuit (alim) biscuit, pesmet black finish (met) brunare, a bruna
bisecant (mat) bisecant black flange (OM, hidr) flanşă oarbă
bisect bisect; (mat) a împărţi în două, a înjumătăţi black-heart malleable cast iron (met) fontă maleabilă
bisecting line, bisector of an angle, bisetrix (mat) cu miez negru
bisectoare a unui unghi black-hot (met) încălzit până la roşu-închis
bisection (mat) înjumătăţire blacking (met) vopsea de grafit (pentru forme de
bisection algorithm (mat) altgoritm de bisectare (prin turnare)
înjumătăţirea sistematică a intervalului de calcul) black lead (met) grafit
bismuth bismut (Bi) black lead crucible (met) creuzet de grafit
bistable bistabil black-lead lubrication (T) ungere cu lubrifiant grafitat,
bit (c) bit, cifra binară; (mas-un) dinte aplicat / unsoare consistentă cu grafit
demontabil la freză, bavură, bac, tăiş de sculă black-lead powder praf de grafit
aşchietoare (şi de burghiu), margine tăietoare (de black-lead wash (met) vopsea de grafit (pentru forme)
sculă) falcă de menghină; letcon (pentru lipit) back lift mărire a contrastului
bit cutting angle (mas-un) unghi de atac al sculei black light lumină ultravioletă
aşchietoare black-mould dressing (met) (vopsire cu) vopsea de
bit edge (mas-un) tăiş al sculei grafit (la forme de turnare)
bite (met) deschidere a cilindrilor de lami-nare; a coroda, blackness întunecare, negreală
a ataca (chimic, mecanic), a “muşca” dintr-o piesă black nickel coating nichel negru (la acoperiri)
bite-in a muşca, a ciupi (spre interior) black oil păcură, reziduuri petroliere grele
bit end (OM) cap al bielei blackon aplicare de substanţe anticorozive pe suprafeţe
bit face angle unghi de ascuţire metalice de sub caroserie
bit gauge şablon pentru ascuţirea unei scule black patch (met) pete de arsură (la laminare la cald)
bit grinder polizor pentru scule aşchietoare black pickling (met) decapare primară
bit leg falcă black plate / sheet (met) tablă neagră
bit of turning cutter (mas-un) cap de cuţit de strung black products produse (petroliere) negre
Pag. 47
black rope (nav) parâmă cătrănită blank assay probă-martor
black screen filtru optic blank bending (met) îndoirea bramei (la turnarea
black screw (OM) şurub brut / grosier continuă)
black sheet (met) tablă neagră blank bolt (OM) şurub brut
black shortness (met) spărtură neagră blank cheque (ec) cec în alb, formular de cec
black slag (met) zgură neagră blank cover capac orb
blacksmith fierar, forjor, potcovar blanked-off pipe (hidr) ţeavă blindată / înfundată / cu
blacksmith’s chisel (met) daltă lată capac orb / cu flanşă oarbă
blacksmith’s forge (met) forjă (de obicei mai mică) blanket (fiz) înveliş; (cstr, TH) şapă, îmbrăcăminte
blacksmith’s shop (met) forjă rutieră, acoperire, strat, pătură, depozit; a coperi
blacksmith’s tongs (met) cleşte de forjă blanket drying machine maşină de uscat cu bandă
blacksmith’s tool (met) unealtă de forjă transportoare
blacksmith coal (met) cărbune de forjă blanketing suprapunere a semnalelor, acoperire a unui
blacksmith welding sudare prin forjare manuală semnal cu altul perturbator
blackwash a înnegri; (met) vopsea de grafit (la forme blanketing gas (pătură de) gaz de protecţie
de turnare) blanket of nitrogen strat / pernă de azot
blade lamă, lamă de ras, tăiş de cuţit; (auto, cf) arc blanket price (ec) preţ global
lamelar, foaie de arc; (el) lamă a contactorului; (hidr) blanket-type insulation izolaţie în covor flexibil
paletă (de pompă, turbină); (OM) pală, paletă, blank for blasting caps (met) cupă / epruvetă pentru
aripioară (mas-un) tăiş, bac, pânză de ferăstrău, dinte încercare la ambutisare adâncă
aşchietor, cuţit demon-tabil; (nav) pană (ramă), pală a blank form formular
elicei, pană (la cârmă) blanking (plast) ştanţare, matriţare, tipar
blade angle unghi al muchiei / al plăcii / al aripii blanking press presă de decupare / de ştanţare
blade bearing reazem prismatic blanking tool (mas-un) sculă / poanson de decupare / de
blade beater volant cu lineale ştanţare
blade clearance (OM) spaţiu liber între periferia blank key (c) clapă / tastă de blanc / de spaţiu gol
aripilor unui ventilator / rotor şi carcasa lui blankness gol, vid, vacuum
blade crusher valţuri cu cuţite tăietoare blank off (hidr) a blinda o conductă
bladed (OM) cu palete, cu lame(le) blank out a ştanţa, a decupa
blade disk of the diaphragm disc de diafragmă, cu blank pipe (hidr) ţeavă neperforată / fără filtru
palete blank(s) reglete (de lemn)
blade flutter vibraţie a paletei blank stock (ind chim) amestec de control
blade grader maşină de nivelat terenul, greder blank store (met) loc de depozitare (şi la laminoare),
blade holder (mas-un) port-cuţit pat de răcire
blade maintainer (cstr) maşină de nivelat pentru blank test proba martor
drumuri blast suflare, insuflare; (met) insuflare de aer (în
blade mixer amestecător cu palete cuptor), suflantă, a sabla; (termo) aer insuflat, a sufla
blade oar (TH) foie, lamă puternic, a insufla
blade of knife / cutter / shears (met, mas-un) lamă de blast air insuflare a aerului, aer suflat / comprimat;
cuţit / de foarfece (met) vânt
blade of shovel lamă a lopeţii blast apparatus aparat cu aer / gaze comprimat(e) / de
blade-paddle mixer amestecător cu palete suflare / de suflat
blade pitch pas al palelor blast box (met) cameră de aer, cutie de vânt
blade rim bandaj de roată (căi ferate, macarale, etc.) blast cabinet carcasă suflantei, cameră de sablare
blade switch (el ) întrerupător cu lamă / cu cuţit blast characteristic amestecător / agitator cu palete
blade wheel roată cu palete blast cleaning machine maşină de curăţat cu aer
blading nivelare (a unui drum), paletare comprimat / prin sablare
Blake stopper boţ de lanţ tip Blake blast coil assembly răcitor cu aer
blanch a albi, a înălbi, a vărui; (met) a cositori, a stana blast cold (met) vânt / insuflare rece
blank orb, gol, nefinisat, alb; (c, autom) blanc, gol, blast-control valve supapă pneumatică
neutilizat; (cstr) luft, inter-stiţiu, crăpătură, fisură; (ec) blast cooling răcire bruscă / intensă
formular, tabel de completat; (met, mas-un) blast cylinder suflantă de cilindru
semifabricat, steril, eboşă, piesă brută, ţaglă, lingou, blast drying uscare în curent de aer
bloc blast engine (met, mas) suflantă
Pag. 48
blaster explozor; (met) maşină de curăţat cu alice sau blast-furnace lines (met) profilul furnalului
nisip blast-furnace lining (met) căptuşeală a furnalului
blast-furnace (met) cuptor, furnal, cuptor de topit / cu blast-furnace lump slag (met) zgură de furnal în
aer suflat / cu cuvă bulgări
blast-furnace blower (met) suflantă de furnal blast-furnace man (met) metalurg(ist), furnalist
blast-furnace blowing engine (met) su-flante de furnal blast-furnace mansory (met) zidărie a furnalului
(inclusiv acţionarea ei) blast-furnace melting operation / practice (met)
blast-furnace blowout (met) stingere a furnalului conducere a furnalului
blast-furnace bosh (met) etalaj al unui furnal blast-furnace mixer (met) melanjor de fontă
blast-furnace bottom (met) fund vatră a creuzetului de blast-furnace mouth / throat / top (met) gură de
furnal încărcare a furnalului
blast-furnace brick (met) cărămidă pentru furnal blast-furnace of medium height (met) furnal cu cuvă
blast-furnace brickwork (met) zidărie de furnal scurtă
blast-furnace burden (met) încărcătură / şarjă a unui blast-furnace operator (met) furnalist
furnal blast-furnace operation (met) mersul / funcţionarea
blast-furnace casting (met) descărcare a furnalului furnalului
blast-furnace cement (met, cstr) ciment de furnal / de blast-furnace output (met) producţie / productivitate a
zgură furnalului
blast-furnace charge / charging (met) încărcare / blast-furnace pitch (met)
încărcătură a furnalului blast-furnace plant (met) secţia de furnale
blast-furnace cinder (met) zgură de furnal blast-furnace process (met) procedeu de producere a
blast-furnace coal (met) cărbune de furnal fontei prin topire reducătoare în furnal
blast-furnace coal tar (met) gudron de furnal blast-furnace pumice-stone slag (met) zgură
blast-furnace coke (met) cocs metalurgic / pentru spongioasă de furnal
furnal blast-furnace ring (met) inel de susţinere la furnal
blast-furnace crucible (met) creuzet al furnalului blast-furnace salamander / bear / sow (met) fontă
blast-furnace elevator (met) dispozitiv înclinat de răcită în creuzetul furnalului, urs
alimentare la furnal blast-furnace settler (met) antebazin pentru colectarea
blast-furnace ferromanganase (met) feromangan de fontei topite
furnal blast-furnace shaft (met) cuvă de furnal
blast-furnace fittings (met) armătură de furnal blast-furnace slag (met) zgură de furnal
blast-furnace flue dust (met) praf de furnal blast-furnace slag cement (met) ciment de furnal din /
blast-furnace foamed slag (met) zgură spongioasă de de zgură
furnal blast-furnace smelting (met) fuziune / topire în furnal
blast-furnace frame(work) (met) schelet (metalic) de blast-furnace stack (met) cuva de furnal
furnal blast-furnace stack casing (met) mantaua cuvei de
blast-furnace gas (met) gaz de furnal furnal
blast-furnace gas cleaner (met) epurator pentru gazul blast-furnace steel jacket (met) blindaj (metalic / de
de furnal oţel) al furnalului
blast-furnace gas-driven blowing (met) suflantă cu blast-furnace steel structure (met) schelet metalic al
motor cu gaz de furnal furnalului
blast-furnace gas main (met) conductă pentru gazul de blast-furnace steam blower (met) suflantă cu abur
furnal pentru furnal
blast-furnace gas valve (met) robinet / vană (şi tip blast-furnace tar (met) gudron de furnal
sertar) pentru gaz de furnal blast-furnace throat (met) gură de încărcare a
blast-furnace gun (met) maşină de astu-pat orificiul de furnalului
scurgere de la furnal blast-furnace top closing device (met) dispozitivul /
blast-furnace hearth (met) creuzet al furnalului instalaţia de închidere automată a gurii furnalului
blast-furnace hearth bottom (met) vatră (la furnale) blast-furnace tuyere (met) gură vânt a furnalului
blast-furnace hearth casting (met) blindaj al etalajului blast-furnace well (met) creuzet al furnalului
la furnale blast gate (met) şuber / gură de aer (la cuptoare şi la
blast-furnace hoist (met) ascensor înclinat de furnal)
alimentare a furnalului blast-heating (termo) încălzirea aerului / vântului (la
blast-furnace jacket (met) blindaj al furnalului furnal)
Pag. 49
blast-heating apparatus (termo) recuperator (de bleeding sângerare; (hidr) picurare a apei din infiltraţie;
căldură) golire, evacuare, descăr-care, exudaţie, purjare,
blast hole gaură pentru explozivi transpiraţie, decolorare (şi locală); eflorescenţă
blast in (met) a sufla, a insufla bleeding coil bobină de descărcare / de fugă la pământ
blast indicator aparat de măsurat tirajul bleeding flange flanşă de priză
blasting (met) insuflare de aer în cuptor; împroşcare bleeding illustration ilustraţie / figură ce ocupă întregul
blasting agent (met) agent de insuflare / împroşcare format al unei pagini
blasting oil ulei de împroşcare, nitroglicerină bleeding of paint exsudare a vopselei
blasting powder (met) pulbere explozivă bleeding tap robinet de golire
blasting sand (met) nisip de sablare bleeding test of greases determinare a rezistenţei la
blast inlet (met) gură de vânt (la furnal) sinereză a unsorilor consistente
blast-lamp suflător, arzător bleed-off (priză de) golire a fluidului exce-dentar,
blast main (met) conductă principală de vânt evacuare a fluidului frigorific
blast opening (met) gură de vânt bleed screw (OM) şurub tubular
blast pipe (met) conductă de (insuflat) aer, conductă a blemish defect, viciu
suflantei blend (alim, ind chim, met) amestec, mixtură, melanj, a
blast preheater (met) caupăr, cowper, preîncălzitor de amesteca, a elabora amestecul / reţeta, a melanja
aer blendability miscibilitate
blast pressure (met) presiune a aerului / a vântului blend composition compoziţie a amestecului
blast-pressure tank cazan de presiune, rezervor de aer blendable miscibil
comprimat blended oil (T) ulei aditivat
blast regulator / controller dispozitiv de control / blender malaxor, amestecător, agitator
reglare a aerului insuflat blending (T) aditivare; amestec, mixtu-ră, amestecare,
blast-spout (agr) exhaustor al batozei dozare, alcătuire a amestecului
blast volume debit de aer suflat blending and mixing device amestecă-tor, agitator,
blast tuyere (met) gură de vânt / de aer dispozitiv de amestecare
blast wave (fiz) undă expansivă, suflu blending bin (met) siloz / depozit de amestecare
blast whistle explozie, suflu blending chest bazin / cuvă de amestec
blaze luminozitate, lumină intensă, flacără; (fiz) plan de blending feeder ladă amestecatoare, alimentator pentru
incizie; a marca, a lumina, a deschide, a începe, a amestec
iniţia blending hopper ladă alimentatoare / amestecătoare;
bleach (chim, text) (procedeu de) albire; lichid buncăr amestecător
decolorant, clorură var; a înălbi, a decolora, a albi blending machine maşină / instalaţie de amestecat
bleary confuz, spălăcit blending room cameră de amestec
bled ingot (met) lingou cu miez nesolidificat blending stock componente ale amestecului, produse de
bleed a sângera; (mas) ajutaj; (mas, termo) a purja; a amestecat
desfunda, a evacua, a goli, a (se) scurge încet (dintr-o blending tank rezervor de amestec
conductă / rezervor fără etanşare bună) blewing umflare (la refractare)
bleed chock / bleeder (OM) ventil de purjare, robinet blind (cstr) stor, jaluzea; (foto) diafrag-mă; (OM) orb,
de golire, supapă de siguranţă înfundat, flanşă oarbă, (capăt) orb, linie moartă; (fiz) a
bleeder chock bobină de şoc, inductanţă de scurgere orbi, a obtura (cu diafragmă)
bleeder heater preîncălzitor cu abur uzat blind core (met) miez pentru obţinerea unei găuri cu
bleeder resistor (el) rezistenţă de fugă / de drenare fund în piesa turnată
bleeder turbine turbină cu priză de aer blind end (cf, OM) linie moartă, cap înfundat
bleeder-type condenser condensator cu prelevare / blind-end bore (OM) gaură înfundată
sustragere de fluid frigorific blind-end cylinder (auto) cilindru fără chiulasă
bleeder valve (met) ventil pentru gaz de furnal; (OM) blind feeder (met) maselotă oarbă
robinet de epurare / de golire / de evacuare a aerului blind flange (OM) disc orb, flanşă oarbă
bleed-off (priză de) golire a fluidului excedentar, blind frame ramă oarbă / mascată
evacuare de fluid frigorific blind hinge balama îngropată
bleed screw (OM) şurub tubular (şi cu substanţă de blind hole (OM) gaură înfundată
marcare pentru siguranţă) blinding colmatare (şi a unei site)
bleeder valve (met) ventil pentru gaz de furnal, robinet blind nut (OM) piuliţă oarbă / înfundată, capac orb
de epurare / de golire / de evacuare a aerului
Pag. 50
blind off a line a blinda / a închide o conductă (şi cu block grease unsoare în brichete
flanşă oarbă) blocking blocare, asamblare prin blocare, oprire,
blind opening deschidere oarbă / închisă / obturată, împiedicare; (c) asamblare / combinare în blocuri /
canal orb module, blocare, care blochează; (met) afinarea şarjei,
blind pass fundătură; (met) calibru de laminare orb, preforjare, corectarea şarjei prin adăugare de fontă (la
trecere goală / în gol furnal / cuptoare); (plast) lipirea foilor de plastic
blind plug dop, flanşă oarbă blocking gear dispozitiv de fixare / de blocare
blind riser (met) maselotă închisă / oarbă blocking of the saw blocarea ferăstrăului
blind tuyeres (met) guri de vânt închise blocking screw (OM) şurub de blocare / de fixare
blind tyre bandaj de roată fără buză blocking-up (hidr) colmatare
blinker (cstr) ramă oarbă / mascată; care clipeşte; block motor bloc motor
semnalizator cu lumină intermitentă block of puchase (met) bloc, lingou
blister băşică; (met) bulă de aer, gol, suflură, retasură, blockout (cstr) nişă, scobitură, firidă
peliculă (ca defect) block press (plast) presă pentru blocuri
blister copper (met) cupru brut block roller culisă cu role
blister(ed) steel (met) oţel cementat block shears (met) foarfece pentru lingouri sau blocuri
blistering (met, plast) formare de băşici / bule / sufluri / de oţel
goluri, eflorescenţă block sheave (nav) rai de macara
blisters băşici de ardere (şi la sticlă) block slag (met) zgură în blocuri
bloat a se umfla, a face spumă block soap săpun în brichete / calupuri
bloating umflare block sort (c) clasificare / sortare în bloc
block (autom) bloc, schemă, diagramă; a face block terminal cutie de distribuţie / de derivaţie
obstrucţie, a împiedica, a asigura, a bloca; (cstr) bloc, block tool (mas-un) sculă-bloc
clădire; (OM) sabot, scripete, palan, culisă, piesă-bloc; block transfer (c) transfer în bloc
(met) bloc de oţel, blum, semifabricat, tambur (de block type insulant izolant rigid (sau semirigid) în
tratament); (nav) macara blocuri sau plăci
block address (autom) adresă în bloc block-tyre bandaj plin de cauciuc
blockage blocare, înfundare, formare de dopuri block up a bloca, a zăvorâ
block a line (cf) a bloca o linie blondin macara funiculară
block and block macara la macara (despre un palan bloom strălucire, înflorire, luciu; (chim) eflorescenţă,
care s-a blocat) fluorescenţă în lumina reflectată a produselor; (met)
block-and-interlocking arrangement (cf) instalaţie de blum, lupă, bloc de oţel, lingou (degroşat), ţaglă, a
centralizare şi de blocare a acelor şi semnalelor lamina brut, a forja (etapa iniţială, brută); a străluci, a
block-and-tackle scripete multiplu pentru ridicarea înflori
greutăţilor, palan bloom-and-slab yard (met) hală / magazie de depozitat
block bearing (OM) lagăr (radial), lagăr monobloc blumuri, sleburi
block brake (OM) frână cu saboţi bloom butts (met) capete care se taie înainte de
block chain lanţ articulat / pentru maşini de ridicat laminare
block clutch ambreiaj cu saboţi exteriori (cu volum bloom conditioning yard (met) curăţătorie de blumuri
variabil) bloom crop end (met) capăt de lingou
block coefficient coeficient de umplere bloom shears (met) foarfece de lingouri
block cutter (mas-un) cap de frezat, freză frontală cu bloomer (met) cilindru de laminor pentru blumuri
dinţi demontabili bloomery (met) cuptor de pudlat
block diagram schemă-bloc bloomery furnace (met) cuptor de reducere directă
blocked blocat, închis forţat bloomery hearth (met) vatra cuptorului de pudlat
blocked grid keying manipulare pe grilă bloomery iron (met) oţel de fuziune
block engine bloc (de) motor bloomery process (met) procedeu de reducere directă
blocker (TH) dispozitiv de blocare; (met) eboşă, matriţă blooming (mill) (met) bluming, laminor de profiluri
de preforjare grele / de blumuri
block file (mas-un) pilă mare cu secţiune blooming pass (met, metr) calibru degrosisor (la
dreptunghiulară laminoare)
block gauge (mas-un) cală plan-paralelă blooming roll (met) cilindru de laminor pentru blumuri
block gauge holder (mas-un) suport pentru calibre blooming rolling mill (met) bluming, laminor de
prismatice profiluri grele / de blumuri
Pag. 51
blooming(-roll) train (met) linie de laminor de lingouri blowing iron ţeavă de suflat sticlă
/ blumuri blowing operation (met) (in)suflare
blooming(-mill) stand (met) cajă de laminor pentru blowing out (met) suflare (înspre afară), oprirea
blumuri cuptorului / furnalului
blooper presă de lipit blowing period (met) perioadă / timp de (in)suflare (la
blot pată (şi pe ţesături), a păta, a şterge, a estompa furnal, convertizor, etc.)
blot out a anula, a elimina, a înlătura, a şterge, a blow into (met) a (in)sufla (spre interior, în creuzet,
estompa etc.)
blotted pătat blow lamp lampă / dispozitiv de lipit / de sudat
blotter (el) stingător de scânteie blow molder maşină de formare prin suflare
blow (auto) explozie de pneu; (mec) şoc, lovitură, blown poros
lovire, percuţie; (termo) pur-jare; (el) a arde (o blown device dispozitiv răcit cu aer
siguranţă fuzibilă); (met) (in)suflare, vânt (la furnal), blown fuse siguranţă arsă
aer insuflat, cantitate de metal prelucrată odată (prin blown metal (met) metal pre-afinat
procedeu Bessemer), a (in)sufla (aer, etc.), a afina; a blow nozzle duză de suflare
împinge, a arunca, a umple, a umfla blown oils uleiuri uzate / oxidate
blow-back (auto) rateu în carburator; (fiz) presiunea blown-out tyre (auto) pneu dezumflat
gazului; (met, termo) întoarcerea flăcării blowpipe conductă de aer; (met) arzător, aparat de
blow bending încovoiere cu şoc sudură (şi autogenă)
blow bending test încercare / test de încovoiere cu şoc blow off (termo) a purja, a evacua (aburul)
blow by (termo) a purja blow-off cock robinet de purjare / de nămol, supapă
blow cold a insufla aer rece pneumatică
blow down (met) a stinge / a opri furnalul blow-off (termo) a evacua aburul, a da drumul la abur
blow-down line / pipe conductă de purjare / de blow-off puncture (auto) pană de pneu
evacuare blow-off valve robinet / ventil de purjare (la cazan),
blow-down valve (termo) robinet de purjare / de robinet / ventil de siguranţă / de descărcare
evacuare blow-out suflare; (auto) explozie de pneu; (el) stingerea
blower suflantă, ventilator, exhaustor scânteilor; explozie, eva-cuare, a erupe, a evacua
blower (bearing) lubrication (T) ungere (a lagărului) (forţat); (met) a stinge / a opri furnalul, a sufla (spre
prin împroşcare exterior); (termo) a purja, a evacua prin suflare
blower-cooled răcit prin suflare (şi cu aer) blow out a furnace (met) a opri / a scoa-te din
blower fan ventilator suflant funcţiune un furnal / un cuptor
blower-fed engine motor cu compresor / cu blow-out valve (termo) robinet de purjare / de evacuare
supraalimentare blowpipe conductă de aer; (met) arzător, aparat de
blower house (met) camera / casa / incinta suflantei sudură (şi autogenă)
blower set grup de ventilator cu motor de acţionare blow-pipe flame (met) flacără de lipit / de suflai (şi la
blow(-)hole băşică; (met) suflură (sferoi-dală mare), sudură)
bulă / pori de gaz(e), gol de aer, retasură, gură de vânt, blowpipe nozzle bec al arzătorului, cioc al suflaiului
tub de suflare blowpipe size (termo) mărime / putere a arzătorului
blow hot (met) a (in)sufla cu aer cald blowpipe test probă la suflător / la suflai
blow in / into (met) a sufla, a insufla (într-o incintă) blowpipe tube tijă a arzătorului / suflaiului de sudură
blow-in burden (met) încărcătură de pornire a blow room bataj, secţie de destrămare-batere
furnalului blow stress (mec) tensiune dinamică
blowing (el) arderea fuzibilului unei sigu-ranţe; (met) blow-through valve robinet de purjare / de evacuare /
afinare (în convertizor), (in)suflare, suflantă, aer suflat de siguranţă / de gaze arse
blowing agent (plast) agent porofor / spumant / de blow torch lampă de lipit / de sudat (cu flacără), suflai
umflare / de expandare blow-up (ind chim) descărcare, golire; explozie,
blowing cylinder cilindru de suflantă împuşcare, umflare, a umfla, a exploda
blowing engine suflantă blow-up tyre (auto) pneu umplut cu aer
blowing fan ventilator cu refulare blowtorch lampă de lipit
blowing furnace (met) furnal, cuptor cu insuflare de aer blow valve supapă de aerisire
blowing hot (met) suflare cu aer cald (la furnale) blow wash spălare cu jet de apă
blowing in (met) aprindere / punere în funcţiune a blowtorch lampă de lipit
furnalului blue (met) albastru (culoare de revenire), a bruna oţelul
Pag. 52
blue annealing (met) revenire / încălzire / recoacere la body corp, trup, masă, parte principală, consistenţă,
albastru trunchi, bază, suport; (auto) caroserie; (ec) poliţă de
blue brittleness (met) fragilitate la albastru / la revenire asigurare a corpului navei; (mas, OM) batiu, corp,
blue(d) edges (met) margini oxidate (defect) carcasă, cupă, benă, balot; (met) tăblie a cilindrului de
blue dip (met) baie de clorură de mercur laminare (nav) carenă, corp de navă; a concentra, a
blued plate (met) tablă brunată îngroşa
blue flame flacără albastră / oxidantă body back panel (auto) panoul din spate al caroseriei
blue heat of iron (met) temperatură de revenire la body bottom (auto) planşeul caroseriei
albastru body brack (met) ruptură / fisură pe tăblia cilindrului
blueing (met) brunare, albăstrire, acoperire prin oxidare de laminare
blueing salts (met) săruri de brunare / de acoperire prin body cement (auto) chit de caroserie
oxidare body-centered cubic lattice reţea cubică cu volum
blue metal (met) mată de cupru centrat
blue powder (met) pulbere de zinc body-centered grating reţea centrată intern
blue shotness (met) fragilitate la albastru / la revenire body-centered structure structură centrată, structură cu
blue steel (met) oţel brunat volum centrat
blue tempering (met) revenire la albastru body contact terminal (auto) bornă de contact de masă
bluff body (fiz, hidr) corp cu contur nehidrodinamic a caroseriei
blunder (mat) eroare grosolană body counterbore (mas-un) adâncitor pentru lăcaşul
blunge a amesteca capetelor de şurub, lărgitor
blunger malaxor (şi de argilă) body creaking noise zgomot al carose-riei / datorat
blunt file (OM) pilă lată cu vârf teşit şi cu lăţime egală componentelor metalice
pe toată lungimea body designer proiectant de formă (şi a carcasei auto)
blunting tocire; (ind chim) neutralizarea acizilor body drill burghiu cu caneluri scurte
blunt mill file pilă fină cu o faţă laterală fără tăietură body (drying) oils uleiuri care se îngroaşă / se usucă
blunt round file pilă rotundă cu vârf teşit body finish (auto) vopsea de caroserie
blunt square file pilă pătrată paralelă body framework scheletul unei cutii / carcase /
blur a estompa, a înceţoşa, a face neclar (şi un ecran) caroserii
blurred neclar, înceţoşat, estompat body heat (termo) căldură proprie / animală
board tablă, tablou, planşetă, panou; (cstr) pardoseală, body icing răcire prin stratificare / prin amestecare cu
cofraj; (ec) departament, minister, conducere, comisie, gheaţă
juriu, consiliu, colegiu, comitet; carton, mu-cava, body-in-black caroserie grunduită pregă-tită pentru
scândură, blană, dulap (de lemn) vopsirea finală / de finisare
board arbor (mas-un) braţ / pârghie pentru fixarea bodying îngroşare / concentrare a unui ulei, a unei
şablonului rotativ vopsele
board drop hammer (met) ciocan de matriţat cu bodying agent agent de îngroşare (pentru ulei, vopsea,
scândură unsoare)
boarded căptuşit, blindat bodying up îngroşare
boarding căptuşeală, lambriu, îmbrăcăminte de body integral with frame (auto) caroserie autoportantă
scânduri body-in-white caroserie (în tablă brută) pregătită pentru
boat (nav) barcă, ambarcaţiune mică, corabie, navă, grunduire
vapor body length (met) lungime a tăbliei (cilindrului de
boat hook cange, cârlig laminare)
boat oar (nav) ramă body of air masă de aer
boat-building workings (nav) şantier naval (pentru body of oil vâscozitate, consistenţa uleiului, component
ambarcaţiuni mai mici) principal al uleiului
bob (mas-un) disc de piele / pâslă; zdruncinătură body of pump cilindru / carcasă de pompă
bobbin (el) bobină; (OM) tambur de tro-liu, mosor, body of revolution corp de revoluţie
bobină (de fir / sfoară, etc.), ţeavă body overhang beyond rear axle (auto) consolă din
bobbin target disc rabatabil spate a caroseriei
bobby hatch (nav) tambuchi body plan (nav) planul cuplelor, plan de forme
bob weight (mas) contragreutate body resistance rezistenţa corpului; (nav) rezistenţă
bodied oil ulei polimerizat hidrodinamică de formă
body shape forma carcasei / caroseriei / corpului
Pag. 53
body shell caroserie autoportană, monococă boiler immuration / jacket / masonry (termo)
body ventilation (auto) ventilarea caroseriei / carcasei înzidirea / mantaua / căptuşeala cazanului (şi de abur)
body with concealed hood (auto) caroserie cu capotă boiler mountings (termo) armătură de cazan
escamotabilă boiler plate / steel (met) tablă de reci-piente (la
bodywork construcţie de caroserie temperatură ridicată) / cazane
boemite boemit (mineral) boiler-plate planer (mas-un) maşină de rabotat
bogie (cf) boghiu, cărucior marginile tablelor pentru cazane şi recipiente
bogie hearth furnace (met) cuptor cu cărucior / cu boiler scale (termo) piatră de cazan, crustă
vatră mobilă boiler scaling hammer (met) ciocan de curăţat piatra de
bogie frame cadrul boghiului pe cazan
bogie pin (cf) fus oscilant (şi de boghiu) boiler shell ring / belt (termo) manta, tambur de cazan /
bogie pivot (cf) suport de boghiu recipient
bogie truck (cf) vagon de cale ferată, pe boghiuri boiler shop cazangerie
bogie(-type) reheating furnace (met) cuptor de boiler slag (termo) zgură de cazan
recoacere cu cărucior / cu vatră mobilă boiler steam feed pump (termo) pompă de alimentare
bogie wheel (cf) roată alergătoare / de osie cu apă a cazanului
bogus cheque (ec) cec fals boiler supplies accesorii / armături de cazan
boil (met) perioadă de primă afinare; a fierbe, a clocoti, boiler tube (termo) ţeavă de cazan
a vaporiza boiler with corrugated flues (termo) cazan cu tub de
boil blank (alim) a fierbe sucul de zahăr (în vid) fără flacără ondulat
cristalizare boiling (alim, fiz) fierbere
boil down a fierbe, a concentra prin fierbere, a îngroşa, boiling bed (ind chim, met) strat fluidizat
a înmuia, a reduce boiling bulb (alim) cazan de distilare, alambic
boil dry a concentra prin fierbere până la uscare boiling capillary capilar de fierbere
boiler cazan de fierbere / de distilare; (termo) boiler, boiling down concentrare prin fierbere
cazan de abur, fierbător, acumulator de apă boiling fastness (alim, plast) rezistenţă la fierbere
supraîncălzită boiling fermentation (alim) fermentare prin fierbere /
boiler back ecran de ţevi pe durata fierberii
boiler bedding soclu de cazan boiling flask balon de distilare
boiler blow-down / purging evacuare / purjare a boiling heat căldură de vaporizare
cazanului boiling limits limite de fierbere (pentru amestecuri)
boiler brace ancorare a cazanului boiling liquor soluţie de fierbere
boiler casing manta de cazan / recipient boiling-off fierbere (şi în autoclavă)
boiler coal cărbune pentru cazane / industrial boiling out (the dye) decolorare (şi la vopsea) (şi prin
boiler-cleansing compound (chim, termo) fierbere)
dezincrustant boiling out pan vas de recoacere
boiler drum (termo) partea cilindrică / virolă a boiling over distilare, debordare
cazanului sau a recipientului boiling pan fierbător, autoclavă de fierbere
boiler end fund de cazan boiling plate (el) plită electrică, reşou
boiler feed (termo) alimentarea (cu apă) a cazanului boiling point temperatură / punct de fierbere
boiler feeder alimentator / pompă pentru cazane boiling-point depression scăderea punctului de fierbere
boiler fireman (termo) fochist boiling-point lowring scăderea punctului de fierbere
boiler firing instalaţia de ardere a unui cazan de aburi boiling-point rising ridicarea punctului de fierbere
boiler flue (pass) (termo) canalul de fum al cazanului, boiling range / spread interval de distilare, limite de
tirajul cazanului fierbere
boiler fluid dezincrustant boiling speed viteză de fierbere
boiler forge cazangerie boiling stage (met) perioadă de primă afinare
boiler fur piatră de cazan, crustă boiling station staţie de evaporare
boiler furnace (termo) focar de cazan boiling surface suprafaţă de fierbere
boiler gas (termo) gaze arse / de evacuare boiling tank (alim) fierbător, cuvă / recipient de
boiler grate (termo) grătar cu bare fierbere
boiler head (termo) vatră / fund de cazan boiling temperature temperatură de fierbere
boiler house (termo) sala cazanelor boiling test proba de (la) fierbere
boiling tube ţeavă de fierbere
Pag. 54
boiling vessel (alim) fierbător, vas de fierbere bolt of flange (OM) bolţ / şurub de flanşă
boil off (chim, alim) a concentra / a extrage prin fierbere bolt stock (met) oţel pentru şuruburi
/ prin vaporizare, a vaporiza, a elimina bolt tooth (mas-un) fus al angrenajului în lanternă
boil-off gas gaz (şi lichefiat) pierdut prin evaporare (pe bomb bombă
durata stocării) bomb oxidation oxidare accelerată a com-bustibilului,
boil over transvazarea lichidelor la fierbere, debordare oxidare în recipient închis
prin fierbere; (termo) a distila bond fixare, adezivitate, legătură, legare, lipitură;
boilproof stabil / rezistent la fierbere (chim) valenţă, liant; (ec) garanţie, cauţiune, obligatie,
boils fierbere, mişcarea dezordonată a particulelor în a ipoteca; a (se) întări, a (se) fixa, a adera, a (se) lipi, a
fluide îmbina / a asambla prin lipire
boil-up rate (ind chim, alim) viteză de concentrare prin bonded legat combinat
fierbere / vaporizare bonded form of abrazive sculă abrazivă din pulberi
bollard (cstr) bornă, opritor; (nav) baba de chei / de aglomerate
amarare, bolard bonded seal garnitură de etanşare din material compozit
bolster (OM) crapodină / bucşa fusului, cuzinet, suport, bonded sealing plate placă de etanşare din material
guler, apărătoare (şi la frecare) compozit
bolster plate (OM, met) placa de presiune / de reazem, bonded strain gauge traductor / marcă tensiometrică
suport de matriţă lipit(ă)
bolster up a sprijini, a susţine bonder legătură la masă / la pământ, şurub de legare la
bolt (cstr) îmbinare în gât-de-lup, broas-că, lacăt, zăvor; pământ; (met) cărămidă de legătură
(OM) bolţ, pivot, dorn, deget, ax scurt, şplint, şurub, bonderising (met) fosfatare
zăvor, buton, bulon; (mil) percutor; a cerne, a cerceta, bonding legatura, îmbinare (de obicei prin aderenţă,
a examina, a fixa cu bolturi, a îmbina / a asambla cu lipire)
bolţuri, a scutura bonding additive adaos adeziv, aditiv pentru realizarea
bolt and joint balama legăturii, lipirii
bolt and nut (OM) şurub cu / şi piuliţă bonding agent agent de lipire, agent care mareste
bolt bearing pressure (T, OM) presiune de strivire pe adezivitatea
lagăr bonding capacity capacitate de legătură / de aderenţă,
bolt cam camă cu bolţ putere de priză
bolt chisel daltă în cruce bonding clay (cstr, met) argilă plastică
bolt core (OM) tija bolţului bonding defect lipsă de legătură, defect de lipire
bolt croppers foarfece pentru tăierea / retezarea bonding energy energie de lipire / de legatura
buloanelor bonding material substanţă de legătură, liant, material
bolt cutter (mas-un) maşină / dispozitiv de filetare a de lipire
bolţurilor bonding power putere de aderenţă / de lipire / de
bolted (OM) asamblat cu bolţ(uri) / şurub(uri) legare, capacitate de priză
bolted connection / joint (OM) asamblare cu bolţuri / bonding / capacity property proprietate de aderenţă /
şuruburi de lipire
bolted pipe joint (OM) îmbinare cu ţevi filetate bonding ribbon bandă adezivă
bolted union legătură /îmbinare / asamblare prin bonding strength rezistenţa lipiturii, rezistenţă la
buloane, cu cep smulgere
bolter sită bond strength (OM) rezistenţă la încleie-re / la lipire /
bolter cloth ţesătură pentru site la smulgere / la împâslire, rezistenţa lipiturii
bolt head (OM) (OM) cap de bolţ / de şurub bond stress tensiune / efort de aderenţă
bolt(-hole) circle, bolt-pitch circle (OM) cercul bone-dry absolut / complet uscat
centrelor găurilor la o flanşă bone-dust / flour / meal (alim) faină de oase
bolt hook (OM) şurub cu gheară / cu cap ciocan (de bone glue clei de oase
strângere), crampon bone oil (alim) ulei de oase
bolting (OM) acţiunea de asamblare cu bolţuri / bone processing plant instalaţie de prelucrat oase
şuruburi, ancorare bone tallow (alim) grăsime de oase
bolting cloth ţesătură pentru site bonnet (auto) capotă, husă; (cstr) boltă, acoperiş; (nav)
bolting lug (OM, mas) bosaj pentru bulon / şurub capac de ochi de puţ; (TH) manta, capac, calotă
bolt nab / staple (OM) cârlig de blocare / de închidere bonnet catch / fastening-clip (auto) închizătorul
bolt nut (OM) piuliţă capotei motorului
Pag. 55
bonnet louvre (auto) fante de ventilatie la capota bored tube pump pompă cu alezaj / cu ax tubular
motorului bore gauge (met, mas-un) calibru inelar
bonneted cab cabină retrasă (plasată în spatele bore hole (OM, mas-un) orificiu alezat / găurit; gaură,
motorului, la autovehicule) alezaj
bonus (ec) prima bore of boss / of hub (OM, mas-un) alezajul butucului
book carte; (ec) registru, a înregistra (contabil), a bore out a aleza, a găuri din nou
angaja, a reţine, a solicita bore-hole reaming (mas-un) corectare(şi prin aşchiere)
booking înregistrare, reţinere, angajare, cumpărare, a alezajului
solicitare borer (mas-un) burghiu, maşină de găurit, perforator
bookkeeper (ec) contabil boride borură
boom (cstr) talpa fermei / grinzii; (ec) avânt, boring găurire, alezaj; (mas-un) (acţiunea de) găurire,
prosperitate; (mas) fleşa unei macarale; (mec) fleşă, alezare, perforare, gaură
săgeată, braţ: (nav) braţ de macara, estacadă; a bubui, boring-and-turning lathe (mas-un) strung de alezat,
a zumzăi, (ec) a face reclamă / publicitate, a prospera maşină de alezat (şi orizontală)
boom bracing (cstr, mec) întăritură a tălpii grinzii boring-and-turning mill (mas-un) strung carusel /
boom member (cstr, mec) bară a unei tălpi de fermă vertical
boom of a girder (cstr, mec) talpa grinzii boring apparatus perforator (de mână)
boom stress (cstr, mec) efort în talpa grinzii / fermei boring bar (mas-un) bară / port-cuţit de găurit / de
metalice alezat / de strunjit interior, borştangă, arborele maşinii
boost sporire; a sprijini, a intensifica, a întări; (met) a de alezat
comprima, a concentra, a îndesi boring cutter (mas-un) cuţit de strunjit interior
booster (auto) servomotor, motor auxiliar, servo- boring depth (mas-un) adâncime de strunjire / de
mecanism alezare (si prin strunjire)
booster brake servo-frână boring diameter (mas-un) diametrul gaurii de alezat /
booster compressor compresor auxiliar /ajutator de strunjit
booster pump pompă auxiliară / de suprapresiune boring dust (mas-un) span
boosting charge sarcină parţială boring fixture (mas-un) dispozitiv de alezat / de găurit
boosting station statie de repompare / auxiliară boring head (mas-un) cap de găurire / de alezare, port-
boost pressure suprapresiune, presiune suplimentară / burghiu, păpuşă port-sculă (la maşină orizontală de
de admisie alezat)
boost pressure controller regulator de suprapresiune boring kernel carotă
boost (quick) charge încărcare rapidă boring lathe (mas-un) strung de alezat; maşină de alezat
boost voltage (el) tensiune auxiliară / suplimentară (şi orizontală)
booth (met) cabină de / pentru sudare boring machine (mas-un) maşină de alezat
borating (met) borurare boring mill (mas-un) maşină de găurit / de alezat / de
borazon wheel disc abraziv cu borazon frezat
border tivitură, bord, chenar, bordură, cadru, cant, boring-milling machine maşină orizontală de alezat
muchie, margine, frontieră, graniţă; (cstr) încadrare, boring operation (mas-un) operaţie de lărgire / de
înrămare, încastrare, împrejmuire; a împrejmui, a alezare / de găurire
mărgini; a răsfrânge / a îndoi (margini), a bordura, a boring rod (mas-un) bara port-cuţit (pentru strunjit
încadra, a tivi, a înrăma interior)
border set frontieră, a stabili o frontieră borings (mas-un) span ( de la găurit)
border-line case (fiz) caz limită boring saddle (mas-un) cap de găurit
border-line curve curbă limită boring sample carotă
bordering aproape de, care se mărgineşte cu, limitrof boring socket (mas-un) mandrina de găurit
cu; bordare, încadrare, mărginire boring spindle (mas-un) ax de găurit
bore (OM, mas-un) gaură, alezaj, alezare, diametru boring template (mas-un, metr) calibru interior /
interior, calibru, a gauri, a perfora, a aleza, a sapa tampon
bored cock (OM) dop găurit boring tool for corner work cuţit de strung interior,
bore diameter (OM) diametru interior / al alezajului, (şi sculă de găurit
pentru un rulment) borizing (mas-un) strunjire cu cuţit cu diamant / cu
bore diameter face (OM) suprafaţa alezajului interior plăcuţă din aliaj dur
(la rulment) born nitride nitrură de bor
bored spindle (OM) arbore, ax tubular / găurit boron (chim) bor (B)
Pag. 56
boron steel (met) oţel cu bor bottom blade (mas-un, met) lamă inferioară (la
borrowing (ec) împrumut (de la ...) foarfece)
bort, bortz (mas-un) diamant negru / tehnic mărunt cu bottom bowing converter (met) conver-tizor cu
incluziuni insuflare pe jos / la bază
bosh (mas-un) rezervor cu apă pentru răcirea sculelor; bottom blow valve (OM) robinet de fund
(met) baie de decapare, etalaj (la furnal) bottom board (met) placă (inferioară / de jos) de model
bosh angle (met) unghi al etalajului (la furnal) la turnătorie; (nav) panou de barcă; (cstr) pardoseală,
bosh cooling box / plate (met) cutia de răcire a duşumea, podea, placă de presiune inferioară
etalajului bottom boom talpă inferioară
bosh envelope / jacket (met) manta a etalajului (la bottom carriage şasiu
furnal) bottom casing închiderea capacului de fund
bosh gases (met) gaze din zona etalajului (la furnal) bottom casting (met) turnare / prin în sifon
bosh of a blast-furnace (met) etalajul unui furnal bottom-charging machine (met) maşină de ştampat
bosh parallels (met) pântecele furnalului vatra
bosh plate (met) mantaua etalajului bottom chord (cstr, mec) talpă inferioară
bosh wells (met) pereţi ai etalajului furnalului bottom clamp plate placă inferioară (a presei) pentru
boss patron, maistru; bosaj; (met) ieşind, convexitate, fixarea matriţei
butuc, îngroşare, adaos turnat, umflătură bottom clearance (el) rezerva de deplasare în jos
bossed cam / wheel (mas, OM) pinion de distribuţie botttom contact (met) legătură electrică la vatra de
boss roller (met) maistru laminorist cuptor, contact de fund
botter rod (met) tija dopului de la oala de turnare bottom contraction (hidr) contracţia de fund a
bottle (recipient de) sticlă (în sens larg); (met) balon cu curentului; (met) contracţie la baza unui semifabricat
oxigen (la sudură) (turnat, răcit)
bottle cap capsulă pentru sticlă bottom current curent de fund
bottle-capping capsularea sticlelor bottom dead centre (auto, termo) punct mort inferior
bottle capping machine maşină de aplicat dopuri la /la motoare cu ardere internă / cu piston)
sticle bottom die matriţă
bottle casting machine maşină de turnat sticle bottom discharge descărcare pe la partea inferioară,
bottle charging machine maşină de umplut sticle golire de fund
bottle closing machine maşină de capsulat sticle bottom discharge centrifuge centrifugă cu descărcare
bottle-corking (ind chim, alim) îmbutelierea sticlelor la partea inferioară
bottled gas gaz lichefiat (în recipiente) bottom-discharge conduit conductă pentru golirea de
bottle draining scurgerea sticlelor spălate fund
bottle drying apparatus (alim) aparat de uscat sticle bottom-discharge hopper siloz / depozit cu descărcare
bottle-filling umplerea sticlelor pe la fund
bottle glass sticlă pentru ambalaje (şi alimentare) bottom-discharge skip (met) schip cu descărcare pe la
bottleneck (cf) umăr de şină; (ec, TH) gâtuire a fund
producţiei, loc îngust; gât de sticlă; secţiune minimă / bottom door usa de fund a unui depo-zit de materiale în
ştrangulată / îngustată vrac, a unui siloz
bottle rinser maşină pentru spălarea sticlelor bottom draw reziduu de fund
bottle sampling luarea probelor în sticlă bottom dump (auto) descărcare de fund
bottle sterilizer instalatie pentru sterilizarea sticlelor bottom-dump bucket găleată / cupă cu descărcare pe la
bottle tilter dispozitiv pentru bascularea sticlelor fund
bottle top mould (met) lingotieră invers conică bottom end (met) capătul piciorului de lingou
bottle washer maşină pentru spălarea sticlelor bottom fin (met) bavura de la piciorul lingoului
bottling îmbuteliere / umplere a sticlelor bottom fermentation (alim) fermentaţie inferioară / la
bottom sol, fund, teren, bază, fundament, fundaţie, baza recipientului
talpă, temelie; (met) vatră de furnalul / de cuptor; bottom flange (cstr) tablă de centură, flanşă inferioară /
(nav) fund de mare, fund de navă de sprijin
bottom-articulated joint articulaţie de fund (la uşi de bottom floor (nav) varangă-cadru
instalaţii metalurgice, chimice, baraje) bottom gear (auto) viteza întâi (la cutii de viteze)
bottom belt (OM) curea inferioară (de întoarcere / bottom half mold matriţă inferioară
neîncărcată) a unei benzi transportoare bottom heating (met) încălzirea vetrei, încălzire pe la
partea inferioară
Pag. 57
bottom hole groapă de fundaţie bottom valve robinet / supapă de fund
bottom-hole chocke / floe bean (hidr) diuza de fund bottom yeast (alim) drojdie de fund
bottom-hole pressure (BHP) (hidr) presiune de fund / bouchon (OM, T) lagăr (mic) din alamă
la talpă bought scrap (met) fier vechi / deşeuri din comerţ / din
bottom-hole pressure gauge manometru de fund afara uzinei
bottom-hole pressure recorder (metr) manometru de bounce lovitură puternică, împingere
fund cu înregistrare bouncing efect de dans (la un ecran, display, etc.),
bottom-hole pump pompă de fund / de adâncime instabilitate verticală
bottom-hole sample probăde fund bouncing of contacts (el) vibraţie a contactelor
bottom-hole sample(r) taker aparat / dispozitiv de luat bound margine, limită, graniţă; carte legată; (nav) în
probe de fund curs de plecare spre...; a delimita
bottom house (met) pat de turnare boundary graniţă, hotar; (fiz, T) frontieră, limită /
bottoming die matriţă / formă pentru finisarea filetului suprafaţă de separaţie; (mat) frontieră; (met) profil (al
la capăt / partea inferioară a piesei calibrului de laminare)
bottoming material (met) material refractar de ştampat boundary angle (fiz0 unghi marginal
vatra (unui cuptor) boundary angle bar (nav) cornier de contur
bottoming reamer (mas-un) alezor pentru trecerea de boundary behavior comportare la frontieră / la graniţă /
finisare la limită
bottoming tap (mas-un) tarod de finisare boundary condition condiţii-limită / de graniţă
bottoming voltage tensiune reziduală / remanentă boundary dimensions of bearing (OM) dimensiuni
bottom loading încărcare pe la fund exterioare de montaj ale rulmentului / lagărului
bottom-loading belt bandă transportoare cu transport boundary film (T) peliculă limită (minimă)
pe banda de întoarcere boundary friction (T) frecare limită (semi-uscată sau
bottom nippers falca de jos a cleştelui semi-fluidă)
bottom note notă de subsol / în josul paginii boundary layer (fiz) strat / pătură(-) limită, strat de
bottom of furnace (met) vatră de cuptor separare
bottom packing etanşare de fund boundary-layer motion curgere în strat laminar
bottom plate (cstr) placă / dală de pardoseală / de bază / boundary line (metr) gabarit; linie de delimitare / de
de fundaţie / de fund, cadru de susţinere; (met) placă separare
de turnare / de fund boundary lubrication (T) ungere-limită
bottom plating (nav) învelişul / bordajul fundului navei boundary marker (mas-un) limitator, opritor
bottom pouring (met) turnare în sifon boundary member (mas-un) limitator
bottom pouring plate (met) placă de turnare în / prin boundary of grain (met) limita grăuntelui (cristalin)
sifon boundary resistance (fiz) rezistenţă marginală / de
bottom-pour ladle (met) oală de turnare cu dop / cu bord
sertar boundary stress field câmp de tensiuni în suprafaţa de
bottom-pressure casting (met) turnare sub presiune pe baraj (la semiconduc-toare); câmp de tensiuni la
la partea inferioară margine / la muchie
bottom product produs rezidual / de fund boundary value valoare limită
bottom rake (mas-un) unghi de aşezare boundary-value problem (mat, fiz, mec) problemă la
bottom ramming machine (met) maşină de ştampat limită, problemă la frontieră
bottom ring inel de etansare / de plafon / de punte bounded limitat; delimitat
bottom roll (met) cilindrul inferior (la laminare) boundedness (mat) mărginire
bottom rule linie de închidere la tabele bound energy energie latentă
bottom runner (auto) lonjeron inferior al caroseriei bounding surface (fiz, mec, T) suprafaţă limită / de
bottoms depuneri de fund, reziduuri, sedimente separare
bottom sediments reziduuri / sedimente / depuneri de boundless nemărginit, nelimitat, infinit
fund bound level nivel staţionar
bottom slide (mas-un) sanie inferioară bound state stare staţionară
bottom splash (met) suprapunere de material (la bound water apă de constituţie / legată
laminare) bounty (ec) bonificaţie, gratificatie, prima, premiu
bottom tap laddle (met) oală de turnare cu descărcare bouquet (alim) buchet (la vin)
pe la fund bow (cstr)arc; (el) arc de tracţiune electri-că; (mas-un)
bottom unloading descărcare pe la fund ramă / cadru de ferăstrău pentru metale; (TH) arc,
Pag. 58
florar de desen, a (se) înclina, a se încovoia, a (se) box head cap de cutie
curba box header cameră de distribuţie (a apei)
bow archor / bower (nav) ancoră de prova / de post box heating furnace cuptor cu camere / cameră de
bow girder of a non-circular shape (cstr, mec) grindă încălzire
în formă de arc necircular, grindă curbă box hole / pass (met) calibru închis
bowing curbare, arcuire, bombare, îndoire box keel (nav) chilă-cheson
bowing warp arcuire (şi a lemnului) box key cheie tubulară
bowl cupă, ceaşcă, castronaş, bol, tigaie; (hidr) cupă, box mould (met) formă de turnare în ramă
chiuvetă, bazin, rezervor; (mas) benă, lamă, coş (şi de box moulding (met) formare în cutii
centrifugă), rulou, rolă (goală la interior), container, box nut (OM) piuliţă-capac / înfundată / oarbă
recipient, bazin box of fire door (termo) cadrul cutiei de focar
bowl feeder alimentator cu cupă / cu benă box part (met) parte a ramei de formare
bowl gedgeon (OM) fus sferic box pass (met) calibru închis
bow opening-and-closing plier cleşte pentru inele box pattern frame (mas-un) cadru cu secţiune
bow saw ferăstrău cu coardă, joagăr chesonată / întărită
bow-shaped connection conexiune / legatura în formă box piston (OM) piston gol la interior
de arc box relay (el) releu în cutie de protecţie
bowstring girder (mec) grindă cu talpă superioară box respirator mască de protecţie / respiratoare
curbă box scraper (mas-un) răzuitor lat, cu două mânere
box cutie, casetă, etui, ladă, geamantan, valiză, înveliş, box section girder (mec) grindă-cheson / goală pe
locaş; (cstr) boxă; (mas-un, OM) arbore port-sculă, dinăuntru
bucşă, man-şon, bac, cuzinet; (met) ramă / cutie de box-shaped în formă de cutie
formare, cuvă, creuzet; subansamblu de maşină, box-sliding feeder dozator cu sertar
mecanism, a acoperi, a căptuşi box spar lonjeron-cheson
box and pin (OM) îmbinare cu mufă box staple (mas) capac de închidere, placă de închidere
box-annealed (met) recopt în cutie de formă sferică
box-annealed sheet (met) tablă recoaptă în cutii box stud (met) suport / susţinător de miez (la turnătorie)
box annealing (met) recoacere în cutie box switch (el) întrerupător capsulat
box annealing furnace (met) cuptor recoacere în cutie / box table (met) masă de formare
în lăzi box timber schelet de lemn
box beam grindă-dulap, grindă-cheson box turbine wheel (OM) roată cu cupe
box bed (mas-un) batiu chesonat / în formă de cutie, pat box-type column (cstr, mec) montant cu secţiune în U
cu secţiune în U box-type design în formă de cutie
box bottoming file pilă-disc fină box-type impeller (mas) rotor de compre-sor de
box casting (met) turnare în cutii de formare supraalimentare, rotorul supraalimnetatorului
box charging machine alimentator (cu cutii) box-type leg picior în construcţie închisă
box chuck (mas-un) mandrina cu două fălci box-type pattern (met) model pentru formarea în ramă
box clamp (mas-un) menghină brace scoabă, clamă, suport, proptea, şa-blon; (cstr)
box column coloană-cheson contrafişă, ancoraj, tirant, a lega; (met) şablon (la
box compound (mas, OM) material de etanşat mufe / turnare), suport montant; a fixa cu scoabă, a întări, a
manşoane de ţevi rigidiza, a propti, a îmbina
box cover capac de cutie braced beam construction construcţie cu zăbrele
box dam (hidr) batardou braced girder grindă cu zăbrele
boxed catch (OM) capac de închidere brace drill burghiu pentru clame / inele
boxed heart check debitare din miez / inimă brace joint (cstr) îmbinare în cleşte
box (end) wrench (OM) cheie tubulară brace tap (mas-un) tarod pentru cleme
boxer engine motor orizontal, cu cilindrii opuşi bracing sprijinire, fixare, întărire, consolidare
box filter filtru cu camere bracing of a still schelet de cuptor tubular
boxfoot pipe oven cuptor tubular bracing rib (OM) nervură de rigidizare
box for casting (met) rama de formare bracket (OM) consolă, braţ, brăţară (şi de ţevi), furcă,
box frame schelet de caroserie auto suport (şi în consolă), scoa-bă, guseu; paranteză,
box-furnace boiler cazan cu cutie de focar acoladă (în text)
box groove (met) calibru închis (de laminare) bracket (jib) crane macara cu consolă
box hardening (met) cementare / durificare în cutii bracket bearing lagăr în consolă
Pag. 59
bracket milling machine (mas-un) maşină de frezat cu brake check / clutch (OM) sabot de frână
consolă brake circuit (hidr) circuit de frânare
bracket mounted (OM) montat / fixat cu brăţară brake cock (cf) robinet de frână
bracket pin consolă brake collar (OM) bandă (inelară) de frână
bracket plate placă de fixare brake-compensating egalizare / compensare a frânării
bracket pole stâlp cu consolă brake connecting hose (cf) acuplare de frână (cu
bracket support suport în consolă conductă flexibilă)
bracket suspension suspendare pe suport în consolă brake control device (el) releu de frânare
bracket water apă sălcie, sărăturată / nepotabilă brake coupling (OM) ambreiaj cu fricţiune
bradenhead (hidr, termo) cap de coloană / de ţeavă brake crank (OM) manivelă de frână
brad nail (OM) cui fără cap brake cross lever (OM) levier transversal al sistemului
braid şnur, panglică împletită, împleti-tură, toron, şiret, de frânare
coadă; (el) a împleti (cablul), a bobina brake cylinder (auto, OM) cilindru de frână
braided huse (OM) furtun / tub cu inserţie împletită / de brake disk (OM) disc de frânare / de frână
împletitură brake drag (OM) sabot de frână, tachet opritor
braided packing (OM) garnitură de etanşare din snur brake dressing (T) unsoare de frână
împletit brake drum (OM) tambur / roată / tobă de frână
braided wire sârmă împletită / înfăşura-tă, fir, şiret brake drum retarder încetinitor cu frână pe o tobă
împletit; (el) liţă brake dynamo (el) frână de încercare cu dinam etalonat
braiding (el) împletitură de cabluri; (met) toron; brake dynamometer (OM) frână dinamometrică
împletire, împletitură brake energy energie / lucru mecanic de frânare
braiding meshes ochiuri de împletitură brake equalizer (auto) distribuitor de frână
brain creation creaţie intelectuală (tehnică, ştiinţifică brake equalizer shaft arbore pentru echilibrarea
sau artistică) frânării / pentru frânare uniformă
brain drain acaparare a inteligenţei (şi prin emigrare) brake-field (fiz) câmp de frânare
brain storming dezlănţuire / explozie / asalt de idei; brake flange (OM) flanşă a tobei de frânare
discuţie între specialişti pentru rezolvarea unei teme brake fluid fluid pentru frână
brain thrust (BT) consiliu / grup de experţi brake friction area suprafaţă de frânare (prin frecare)
brake dispozitiv de frânare, frână; (met) maşină de brake gear mecanism de frânare
îndoit tablă; a frâna brake hanger (OM) sabot de frână
brake action acţiune a frânei / de frânare brake head portsabot, sabot de frână
brake actuating care este acţionat prin frână, acţionarea brake horse-power (b.h.p., BHP) putere efectivă / utilă
frânei / de frânare (în cai putere)
brake actuator acţionarea frânei brake hose (auto, OM) furtun de legătură pentru
brake adjuster / adjusting gear mecanism pentru lichidul de frână
reglarea frânei brake key (OM) camă de frânare
brake anchor pin (auto, OM) suport al frânei brake lever (OM) pârghie / levier, mâner de frână
brake anchor plate (OM) placă / banc de frână brake-lever connecting rod (OM) bară / pârghie a
brake apparatus dispozitiv de frânare sabotului de frână
brake arm (OM) pârghie / braţ de frână brake lever sector (OM) sector dinţat al pârghiei de
brake arrangement sistem de frânare frână
brake assembly instalaţie / sistem de frânare brake line (auto, OM) conductă pentru lichid de frână
brake backing plate (OM) disc pentru fixarea saboţilor brake liner / lining garnitură de frână / de ferodo
de frână brake looosening slăbire a frânelor
brake-band (lining) (auto, OM) bandă de frână brake lug adaos turnat pentru fixarea mecanismului de
(acoperire tip ferodo) frânare
brake bar (OM) bară a sabotului de frână, tijă / tirant de brake meter aparat pentru măsurarea distanţei de
frânare frânare
brake block (OM) sabot de frână brake operation (operaţie de) frânare
brake body corp de frânare brake plunger (auto, OM) piston al sistemului de
brake booster servofrână frânare
brake box (OM) banc de frână, carcasa frânei brake power (mec) putere de frânare
brake cam (OM, auto) galet de acţionare a frânei, camă brake-pressure disk / plate (OM) disc de frână
de frânare
Pag. 60
brake-pressure lead (auto) conductă pentru lichid de sucursală, domeniu, filială, sector, specialitate; fază; a
frână deriva, a devia, a (se) ramifica, a (se) bifurca
brake pull rod bară a sabotului de frână branch box (el) cutie de derivaţie / de bransament
brake pulley (OM) disc / roată / tambur de frână branch chuck (el) circuit / derivat de ramificare
brake relaxing slăbire a frânei branch duct (hidr) conductă secundară / de ramificaţie
brake (release) spring (OM) arc de frână branched ramificat
brake rigging sistem al pârghiilor de frână branched chain (chim) catenă lanţ molecular
brake rim tobă / tambur / roată de frână ramificat(ă)
brake rod (auto) tija de tracţiune a frânei; (cf) bară de branched chute jgheab-pantalon
sabot branched polymer polimer ramificat
brake servo servofrână branched structure structură ramificată
brake(s) fade scădere a eficacităţii frânării / sistemului branch flange (OM) flanşă de priză
de frânare branch haulageway cale de transport ce deversează
brake shaft arbore de frână produsul în calea principală
brake sheave (OM) disc de frână branching bifurcaţie, ramificaţie, derivaţie
brake shoe (OM) sabot de frână branching crack fisură ramificată
brake-shoe lever (auto) levier pentru desfacerea / branching crack in parent metal fisură ramificată în
acţionarea saboţilor materialul de bază (şi la sudură)
brake slipper sabot (de frână) branching off bifurcaţie, derivaţie
brake solenoid frână cu magnet, electro-frână, solenoid branching trough jgheab de deviere
pentru acţionarea frânei branch joint punct de ramificaţie / de derivaţie
brake spring (OM) arc de rapel al sabotului de frână, branch line (el) circuit derivat; (cf) linie deviata, cale
arc de frână ferata secundara
brake stop limitator al frânei branch of knowledge ramură de cunoştinte, disciplină
brake strap (OM) bandă de frână branch of manufacture ramură / domeniu (şi de
brake triangle / truss bar (cf) bară triunghiulară de producţie)
frână branch office (ec) filială, sucursală
brake wheel (OM) roată frânată / de frână branch piece (OM) piesă / flanşă de derivaţie
brake wire cablu de frână branch pipe (hidr) branşament, ţeavă de derivaţie;
brake with graduate brake action frână cu acţiune / (OM, hidr) teu, ramificaţie a conductei principale
frânare treptată / gradată branch point punct de ramificaţie, nod de reţea; priză
braking (action) (acţiune / efect de) frânare branch resistance (el) rezistenţă în derivaţie
braking area (OM, T) suprafaţă de frecare (la frână, branch rod (OM) bielă motoare, tijă de piston
ambreiaj, etc.) branch statement (autom, inf) instrucţiune de salt
braking axle (OM) osie frânată / de frână branch terminal (el) clemă / bornă de derivaţie,
braking bar / club (auto) tijă /mâner de frână branşament
braking couple (mec) cuplu de frânare branch-point stream line (hidr) linie de curent la
braking device dispozitiv de frânare ramificaţie
braking fan (fiz) ecran de protecţie / de frânare branch-T (el) cutie de conexiuni / derivaţie în T
braking force forţă de frânare brand (TH) marcă de fabricaţie; calitate, sortiment, tip;
braking gear mecanism de frânare a marca, a însemna
braking moment moment de frânare branded goods mărfuri care poartă o marcă de fabrică
braking preparation length (cf) lungi-me de pregătire branded oil (T) ulei de calitate
a frânării brand manager director însărcinat cu promovarea şi
braking resistance (of friction) rezisten-ţă la frânare comercializarea unui produs
(prin frecare) brand new perfect nou
braking surface suprafaţă (activă) de frânare (şi prin brand rating apreciere a unei mărci de fabrică
frecare) brand share pondere a unei mărci de fabrică
braking torque (el, mec) moment / cuplu de frânare brands in the running (ec) mărci curente pe piaţă
braking weight greutate de frânare brandy (alim) rachiu, coniac, brandy
braking work (mec) lucru mecanic de frânare branning machine maşină de polizat tablă albă
bran (alim) tărâţe brass (met) alamă, aliaj Cu-Zn
branch (TH) ramificaţie, bifurcaţie, deri-vaţie, ramură, brass band bandă de alamă
braţ, branşament, conduc-tor secundar, ramificat; (ec) brass bearing (OM, T) lagăr / cuzinet din alamă
Pag. 61
brass billet (met) semifabricat din alamă (de obicei breadth of roll material (met) lăţime a semifabricatului
turnat) / materialului laminat
brass brazing lipire tare cu alamă break spargere, rupere, evadare, erupţie, ruptură,
brass brazing alloy (met) aliaj / alamă pentru lipire tare spărtură, crăpătură, năruire, pauză; (inf) cheie de
brass bushing (OM,T) lagăr de alamă, cu-zinet / bucşă întrerupere, sfârşit de paragraf; (el) a întrerupe un
din alamă (pentru lagăre) circuit, a străpunge; (TH) a rupe, a sparge, a sfărâma, a
brass castings piese turnate din alamă concasa, a degrada, a opri
brass foundry (met) turnătorie pentru alamă breakage (TH) concasare, mărunţire, fracţionare,
brass knuckles (fiz) inel de percuţie / de impact / de fărâmiţare, zdrobire, măcinare, rupere, ruptură,
protecţie; cap de baterie crăpătură (mai mare), distrugere
brass latten (met) tablă de alamă breakage load (OM) sarcină de rupere
brass plate (met) placă alămită, a alămi breakage rate număr de ruperi (şi în unitatea de timp)
brass plating (met) alămire break-and-make switch (el) întrerupător pentru
brass scraper perie de alamă închidere-deschidere
brass screw şurub de alamă breakaway pornire, punere în mişcare
brass sheet tablă, platbandă de alamă breakaway torque cuplu / moment la pornire / iniţial
brass tip socket set screw break bulk (nav) a începe descărcarea
brass tool (mas-un) cuţit pentru prelucrarea pieselor din break circuit circuit de ruptură, schemă de deconectare
alamă breakdown (el, TH) pană în funcţionare, deranjament,
brass tube / tubing (alim, OM) ţeavă / tevărie din defectare, avarie, ruptură, accident, străpungere (a
alamă izolaţiei); (TH) plastifiere, vălţuire, disturgere; (met) a
brass varnish lac pentru alamă lamina lingoul până la ţaglă; (TH) a străpunge, a
brass wire sârmă de alamă descompune, a separa, a dispersa, a (se) prăbuşi, a (se)
brass worker’s lathe (mas-un) strung rapid pentru surpa
prelucrat aliaje neferoase breakdown crane (cf) vagon-macara
brassy similar cu alama, tare ca alama breakdown field strength (el) intensitate a câmpului
brattice drying machine maşină de uscat cu bandă electric de străpungere, rigiditate dielectrică
transportoare breakdown fluid fluid de fisurare (şi ca marcator)
brayer val ungător / frecător break down group of working stands deranjamente
braze (met) loc al lipiturii, a lipi tare, a face o lipitură simultane la maşini
tare (de obicei cu aliaj metalic, alamă) breakdown impulse voltage (el) şoc al tensiunii de
brazed (met) lipit cu alamă străpungere
brazed joint (OM, met) îmbinare / rost / asamblare prin breakdown in the main supply (el) întrerupere a
lipire tare, lipitură tare tensiunii de reţea, pană în reţea
brazed-type carbide tool cuţit / sculă cu plăcuţă / breakdown lorry camion de depanare, automacara
plăcuţe de carburi metalice lipită(e) breakdown mill (met) laminor degrosisor
brazier coş pentru jar breakdown of an emulsion (T) spargere a emulsiei
brazing (met) (procedeu de) lipire tare (cu alamă tare), breakdown of line (el) demontarea unei linii
loc al lipiturii, lipire cu material greu fuzibil; sudură breakdown of oil (T) limpezirea uleiului
tare breakdown of prices (ec) scădere a preţurilor
brazing alloy aliaj pentru lipire tare breakdown pass (met) calibru degrosisor / întinzător
brazing tongs cleşte de lipit breakdown point (met) limită de (rezistenţă la) rupere,
brazing mixture (met) aliaj pentru lipit (şi alamă) punct / moment de întrerupere / de cădere a unui utilaj
brazing seam shrinking subţiere (la lipire sau sudare) breakdown roll (met) cilindru degrosisor / întinzător
breach (cstr, met) breşă, spărtură, deschizătură (într-un breakdown service depanare
zid, la zidărie) breakdown signal (el, TH) semnal de avarie / de pană
breach of thrust abuz de încredere breakdown site / spot (mec, el) loc de străpungere
bread (alim) pâine breakdown test încercare (până) la rupere / distrugere /
breadboard setup (el) legătură provizorie avarie
bread factory (alim) fabrică de pâine breakdown temperature (chim, met) temperatură de
bread manufacture (alim) fabricarea pâinii, panificaţie descompunere
breadth lăţime, lărgime, întindere breakdown torque (el) moment de răsturnare (la
breadthbreak îngustare motoare de inducţie)

Pag. 62
breakdown train (met) linie de laminor degrosisor / breaking-down point (TH)limită de rupere; valoarea
întinzător unui parametru al uni utilaj peste care apare distrugere
break draft (met, plast) laminare preli-minară, prima / rupere / avariere
laminare (parţială) breaking-down pressure tensiune de străpungere /
break emulsion a sparge emulsia disruptivă
breaker (TH) ruptor, concasor, întrerupător, moară; breaking-down roll (met) cilindru degrosisor /
(alim) zdrobitor întinzător
breaker arm (auto) braţ de ruptor breaking-down stand (met) cajă de bluming / de
breaker bar bară a zdrobitorului blumuri
breaker block (TH) spărgător de blocuri breaking down temperature temperatu-ră de rupere /
breaker cam (auto) camă a ruptorului de întrerupere / de cădere (a unui utilaj)
breaker card maşină de frecat breaking drum tambur de concasare
breaker contact-point (auto) platină a ruptorului breaking elongation / extension alungire la rupere
breaker down (met) laminor degrosisor breaking length lungime de rupere (şi la epruvete)
breaker drawing (met) prima trecere la laminor, prima breaking limit (mec, OM) rezistenţă de / la rupere,
laminare parametru-limită peste care utilajul cedează
breaker drum (TH) tambur de destrămare breaking load (mec, OM) sarcină de rupere / de flambaj
breaker impulse (el, autom) impuls de pornire / de breaking machine concasor, dezintegrator, berbec
deblocare breaking mill (met) laminor pregătitor
breaker jaw falcă de concasor breaking of an emulsion (T) spargere a unei emulsii
breakerless ignition (auto) bloc electro-nic (la sistemul breaking of arc întreruperea arcului (electric, la sudură)
de aprindere fără ruptor) breaking-off tăiere cu înlăturarea restului (de material)
breaker mouth gură de concasor breaking of vacuum scăderea vidului
breaker plate (auto) platou al ruptorului; (of a hammer breaking of viscosity (T) reducerea vâscozităţii
mill) (mec) suprafaţă de ciocnire (şi la forjă) breaking out desprindere forţată, rupere
breaker platinum-contact (auto) platină a ruptorului breaking plant instalaţie de concasare
breaker point punct de rupere breaking point (T) punct de spargere a emulsiei; (mec)
breaker roll valţ de concasor rezistenţă limită / la rupere, punct de rupere / de
breakers (nav) valuri deferlate, brizanţi întrerupere
breakeven (ec) prag de rentabilitate, punct critic (al breaking safety siguranţă la întrerupere
rentabilităţii), a atinge pragul de rentabilitate / punctul breaking shaft (OM) bară de siguranţă
critic al rentabilităţii breaking strain (mec) deformaţie la rupere / la flambaj
breakeven performance (ec) nivel de performanţă de breaking stress (mec, plast) rezistenţă la rupere, efort /
la care începe plata primei tensiune la rupere
break ground a disloca pământul, a defrişa; (nav) a breaking stress in tension (in shear; in compression)
smulge ancora rezistenţă la rupere la tracţiune (la forfecare, la
break impulse (autom, el) impuls de deblocare / de compresiune)
întrerupere / de deschidere / de separare breaking switch contactor cu contacte normal închise
break in a curve (mat) punct unghiular / de inflexiune breaking tenacity (mec) tenacitate la rupere, rezistenţă
break in a irumpe, a rupe, a forţa specifică la rupere
break in an axle (OM) rupere de osie breaking tension (mec) tensiune / efort la rupere
breaking ruptură, întrerupere, tăiere, rupere, spărtură, breaking test (mec) încercare la rupere / la flambaj
refracţie, rupere, concasare; flambaj; deconectare; breaking up desfacere forţată, rupere
îndoitură; separare breaking weight sarcină / greutate de rupere
breaking by overload (el, OM) rupere din cauza break into (OM, T) a (se) infiltra în, a pătrunde, a roda
suprasarcinii break length (OM) lungimea ruperii
breaking capacity (el) putere / capacitate de rupere break line rând final
breaking cone concasor conic break off (met) străpungere (la furnal); a-bandonare;
breaking delay (el) întârziere de acţionare (la relee) rupere; despărţire, separare
breaking-down mill train (met) linie de laminare break out (OM) deşurubare, smulgere a ancorei,
pentru profile grele răbufnire, izbucnire; a desface, a sparge, a irumpe, a
breaking-down pass (met) calibru de degroşare rapidă / izbucni
degrosisor / întinzător break-out tongs cleşte pentru tuburi
break part way a rupe în două
Pag. 63
break point (T, alim) punct de stratifi-care a unei breechlocking crank (OM) manivelă de închidere / de
emulsii, punct de limpezire a unei soluţii tulburi; punct blocare
de control / de rupere, prag de absorbţie breed rasă, specie, a naşte, a creşte, a spori, a (se)
break shot proces de întrerupere / de declanşare înmulţi, a selecţiona
break spark (el) scânteie de ruptură breeding regenerare, reproducere, selecţie
break the joint a rupe legătura breeze (met) zgură (de cărbune), cărbuni sau cocs în
break the joint (OM) a deşuruba bucăţi mici
break(-)through (chim, T) punct de ruptură, prag de breeze coke (met) cocs mărunt
absorbţie, punct critic al ciclului de absorbţie; (el, brewery (alim) fabrică de bere
OM) breşă, străpungere, răbufnire brewery mash (alim) borhot de bere
break-up (chim, T) descompunere, diso-ciere, brewery yeast (alim) drojdie (de bere)
dezagregare, dispersie, fracţiona-re, a deschide, a brewing (alim) fabricare a berii
descompune, a fărâmi-ţa, a dezmembra, a sfărâma, a brewing cup / tun (alim) cuve de brasaj
demonta, a separa brew kettle (alim) fabricare a berii
breast beam (mas) traversă frontală brewer’s copper cazan / cuvă (de cupru) pentru brasaj
breast box (mas-un) cutie de alimentare / de distribuţie brewer’s grain (alim) borhot de bere
breast drill burghiu de mână, maşină de găurit portabilă brewer’s malt (alim) malţ de bere
breast fast (nav) traversă (parâmă) brewer’s wort (alim) must de bere
brast pan (met) antecreuzet (la cubilou) brick cărămidă, ţiglă, ceramică
breast plate (met) placă / cuirasă fronta-lă, blindaj brick furnace cuptor pentru arderea cărămizilor
frontal, lamă de buldozer brick grease unsoare consistentă în brichete
breast shore (nav) pontil lateral brick inclusions (met) incluziuni din materiale
breast wall (cstr) zid de sprijin refractare / cărămizi
breast (water) wheel roată de apă bricking (cstr, met) lucrare de zidărie, zidire
breastwork (nav) fronton de dunetă; (TH) parapet, brick lined (cstr, met) căptuşit cu cărămidă
balustradă brick-lined masonry (cstr, met) zidărie de placare
breather (OM) supapă de respiraţie / de aerisire / brick lining (cstr, met) îmbrăcăminte / căptuşeală de
pneumatică, răsuflător, mască de gaze, ventuză cărămidă
breather losses pierderi prin evaporare / aerisire / brick molding machine maşină pentru fasonarea
respiraţie cărămizilor
breather plug (met, OM, termo) răsuflă-toare, canal de brick oil ulei pentru ungerea preselor de cărămizi
aerisire, orificiu de evacuare brick press presă de cărămizi
breather valve (OM) supapă de aerisire brickworc (cstr, met) zidărie, căptuşire cu cărămidă
breathing respiraţie, aerisire brick up (cstr) a ridica un zid, a umple cu zidărie (de
breathing a mold (met, plast) deschidere a formei de cărămidă), a suprazidi, a înzidi
presare pentru îndepărtarea gazelor şi a vaporilor brickworks fabrică de cărămidă
breathing respiraţie, aerisire bridge pod, punte; (metr) punte de măsurare; (nav)
beathing a mould (met, plast) descidere a formei de punte, covertă; (el) a şunta, a deriva (un circuit)
presare pentru evacuarea gazelor şi vaporilor bridge across (el) a şunta
breech canal de fum; (nav) tăietură de macara bridge capacity sarcină utilă maximă (pentru pod,
breech bore gauge (metr, met) calibru inelar drum, pod rulant)
breech door clapă de fund bridge circuit / arrangement (el) circuit / montaj în
breech lock (OM) clapă de deschidere / de încărcare punte
breech plate (OM) nervură / piesă de fund, placă a bridge cock (OM) robinet de trecere (între conducte
lacătului / broaştei altfel separate)
breech recess gură a rindelei bridge crane (met) pod rulant
breechblock (OM) capac de închidere bridge deck (nav) punte a pasarelei / a comenzii
breechblock handle mâner de închidere bridge driving voltage (el) tensiune de alimentare / de
breechblock mechanism închidere cu blocare (şi la acţionare a unei punţi
vagoane) bridge floor(ing) tablier de pod
breeches piece (OM) piesă de legătură în formă de bridge for supporting pipe pod pentru conducte
furcă tubulare
breeches pipe racord în (formă de) furcă bridge fuse (el) siguranţă a punţii
breeching(s) (termo, met, alim) canal(e) de fum bridge girder grindă a podului (şi rulant)
Pag. 64
bridge girder system sistem portant al podului (şi bright-field illumination (fiz) ilumi-narea câmpului-
rulant) obiect (la microscop)
bridge joint joantă între traverse, joantă de şine la bright finish finisare lucioasă / până la luciu (metalic)
poduri bright finished lustruit, polizat, superfinisat
bridge launching (cstr, met) lansare a podului bright-finished sheet / table (met) tablă polizată la / cu
bridge load sarcina podului (şi rulant) luciu
bridge null detection (el, metr) detecta-rea nulului bright hardening (met) călire la alb
punţii, aducere la zero a unei punţi bright light lumină strălucitoare; (auto) fază mare
bridge of a ship (nav) covertă, punte bright luster luciu intens / puternic
bridge of boiler furnace (termo) altar de focar bright-luster sheet (met) tablă lucioasă
bridge pile (cstr) pilă-culee bright metal (met) metal curat / cu luciu / decapat
bridge railing balustradă de pod (şi rulant) brightness luminozitate, strălucire, puritate, iluminare,
bridge reamer (mas-un) alezor pentru găuri de nit claritate (optic)
bridge relay (el) releu de punte brightnessmeter exponometru
bridge resistance (el) rezistenţă a punţii brightness reversion îngălbenire (şi la mase plastice)
bridges (tank-furnace) (met) baraje (la cuptor-vană) brightness temperature temperatură de incandescenţă
bridge spot weld sudare în puncte cu eclise brightness values indice de luminozitate
bridge stockade estacadă bright pickle a decapa (met) a decapa pentru lustruire
bridge wall corp al podului (şi rulant); (met) prag al bright polished sheet (met) tablă lustruită
cuptorului bright nut (OM) piuliţă prelucrată / de precizie
bridge wire (el) fir de rezistenţă calibrat (al unei punţi) bright-orange (met) galben-portocaliu
bridging tablier de pod (şi rulant); prop-tea, antretoază, bright parts (Om, mas-un) piesă având toate
planşeu; (met) blocare a şarjei în furnal, lipsă de suprafeţele prelucrate
pătrundere (la sudare); (el) şuntare bright plating depunere galvanică cu luciu / decorativă
bridging over of stock (met) agăţarea şarjei bright plating range (met) depunere cu luciu
bridging plug (el) fişă / buşon de scurcircuitare bright red roşu strălucitor / aprins
bridging work construcţie de poduri bright steel (met) oţel tras la rece (cu luciu metalic)
bridle (OM) bridă, colier brightstock ulei dezasfaltat rafinat
bridle chain lanţ pentru ghidare / de siguranţă la colivii bright washer şaibă prelucrată
bridle joint îmbinare în grindă bright wire fir incandescent, sârmă albă
brief scurt, concis bright work (mas-un) piese (şi din alamă) lustruite /
brief acceleration acceleraţie momentană / de scurtă prelucrate până la luciu
durată brilliance strălucire, sclipire, luminozitate, claritate
Briggs(ian) logarithm (mat) logaritm zecimal / comun / brilliance display îndicare / reprezentare cu mare
ordinar luminozitate (şi pe ecran / pe display)
bright strălucitor, luminos, lucios, de culoare deschisă; brilliant strălucitor (despre o culoare), briliant,
(met) curat, decapat scânteietor
bright annealing (met) recoacere la alb în atmosferă brilliant polish (mas-un) lustruire fină
controlată brim margine, bordură (mai ales pentru ţesături)
bright annealing furnace (met) cuptor de recoacere la brimstone (chim, met) sulf, pucioasă
alb (în atmosferă controlată) brine (alim, chim) apă sărată, saramură, soluţie de sare
bright blue (met) albastru deschis (culoare de revenire) brine chilling răcire cu saramură
bright deposit depunere lucioasă brine drum (alim, termo) acumulator de saramură, tub
bright-drawn (met) tras la rece (până la luciu) de diametru mare umplut cu saramură răcită
bright-drawning (met) tragere la rece (până la luciu) constituind un acumulator de frig
bright-drawn steel bar (met) bară de oţel trasă lucioasă brine gauge (alim, chim) salinometru
(blank) brine header (alim) colector de saramură
bright dross (met) zgură sticloasă Brinell’s machine durimetru Brinell
brighten a face să strălucească, a polei, a lustrui, a Brinel point unitate Brinell
deschide la culoare Brinell (ball-) hardness duritate Brinell
brightener (chim, met) vas de decapare / de limpezire, Brinell (hardness) number numărul / valoarea durităţii
decantor Brinell
brightening (T) limpezire a uleiului; (met) lustruire, brinelling indentation (OM) brinelare (defect la
obţinere a luciului rulmenţi)
Pag. 65
brine pump pompă pentru saramură broad larg, vast, lat
brine refrigerating plant instalaţie de răcire cu broadband bandă largă
saramură broadcasting range gamă de unde (radio, aparate de
brine refrigeration (alim, ind chim) răcire cu saramură măsură cu unde)
brine tank (alim) rezervor de saramură broaden a lărgi, a extinde, a mări, a dezvolta, a
bring back a readuce, a completa, a recupera (şi amplifica
întârziere) broadening lărgire, extindere
bring home / in a apropia, a explica, a aduce pe locul de broad-faced steel gear (met) cilindru dinţat / de
montaj, a introduce un rând (de text) antrenare (la laminor)
bringing back damper spring (OM) resort reductor şi broad flange girder grindă cu tălpi late
amortizor broad flange I beam grindă lată în formă de I
bringing out extragere, tragere în afară broad-gauge railway (cf) cale ferată cu ecartament larg
bringing together a aduce aproape, a apropia, a alătura broad iron wedge pană / rangă de despicat
bring into fashion / vogue a moderniza, a face ceva broad nose cleşte cu fălci late
conform tendinţei / modei în domeniu broad-nose tool (mas-un) cuţit lat de degroşare
bring into service a pune în funcţiune, a da în broad rib (knitting) patent lat
exploatare boardside (nav) bord, flanc, bordee
bring out a îndepărta, a scoate (în afară), a produce broadside sea (nav) mare / valuri de travers
bring to a standstill a face să se oprească (un mijloc de broad strip (met) tablă / bandă lată
transport); (ec) a face să stagneze / să înceteze broad-strip (rolling) mill (met) laminor pentru tablă /
(producţia, comerţul, etc.) bandă lată
bring to an anchor (nav) a staţiona broad welt manşetă / bordură lată (şi la textile, curele)
bring to boiling a aduce la fierbere broke rebut, deşeuri
bring to speed a aduce la viteza normală broken (TH, alim) brizură, rupt, sfarâmat
bring up (nav) a opri nava, a prezenta, a trage cablul broken-bladed conveyer / mixer amestecător elicoidal
bring up to standard / scratch / the mark a aduce la broken castings (met) spărturi de turnătorie
nivelul / la standardul cerut broken corner (mas-un, met) margine / muchie rabotată
bring up-to-date a actualiza, a moderniza / ruptă (la laminare)
brining (alim) sărare, saramurare broken down rubber cauciuc plastifiat
briny water apă sărată / sălcie broken end rupere, fir rupt, bandă ruptă
briquette cărămidă, ţaglă, olan, brichetă (şi de cărbune), broken glass ciob de sticlă
pachet, a bricheta, a împacheta broken ground pământ dislocat / săpat
briquetted coal (met) cărbune în brichete broken hardening (met) călire în trepte / întreruptă
briquetting brichetare broken iron (met) fontă veche spartă
briquetting machine / press / plant maşină / presă / broken line linie punctată / întreruptă
instalaţie de brichetat (şi span) broken number (mat) fracţie
bristle fibră uscată, păr de porc broken oxide (met) incluziune / încrustaţie de oxizi (la
Britannia joint (el) joncţiune sudată fără manşon laminare)
British mile milă engleză broken stone criblură, piatră
brittle casant, friabil, fragil broken stowage (nav) spaţiu pierdut la stivuire
brittle destruction distrugere / rupere de tip casant broken wire conductor / fir rupt
brittle failure ruptură casantă brokerage (ec) comision, intermediere, brocheraj
brittle lacquer (mec, OM) lac pentru identificarea prin bromide (chim) bromură,
fisurare a tensiunilor bromine (chim) brom (Br)
brittleness casanţă, fragilitate, friabilitate bronze (met) bronz
brittleness point / temperature (met) temperatură / bronze bushed bearing (OM) bucşă de bronz
punct de fragilizare bronze brazing (OM, met) lipire / lipitură (tare) cu
brittle when red-hot (met) casant la roşu / la cald bronz
broach (mas-un) broşă, alezor, a broşa, a aleza bronze casting (OM, met) piesă din bronz turnat
broach burnishing finisare prin broşare bronze foundry (met) turnătorie de bronz
broaching (mas-un) broşare bronze-leaf foiţă de bronz
broach(ing) press maşină / presă de broşat bronze welding sudarea bronzului
broach reamer (mas-un) alezor conic bronzing (met, T) acoperire cu bronz (procedeul nu este
broach slide / ram (mas-un) sanie / cărucior a(l) broşei precizat)
Pag. 66
broom mătură, perie bubbling (fiz, T, met, alim) formare de bule / de sufluri,
brooming maturare (de curăţare) barbotare, fierbere
brow margine a unei pante, schelă buck (chim) leşie, a umezi, a umecta; (cstr) capră, a
brown brun, ocru, maro (deschis); (met) a bruna sprijini cu o capră
brown coal cărbune brun, lignit bucker concasor
browning (met) brunare, acoperire prin oxidare bucket (alim) găleată; (cstr, hidr) racord, rotunjire;
brown paper hârtie de ambalaj (mas) benă, cupă de excava-tor, graifăr, paletă de
brown petroleum ţiţei degradat rotor; (nav) cupă de dragă
browns hârtii cafenii de ambalaj bucket arm (OM) braţ al cupei (şi de excavator)
brown soap săpun lichid bucket car (met) schip (la furnale)
brown sugar (alim) zahăr nerafinat bucket carrier (met) vagonet de încărcare
bruise a strivi, a măcina bucket chain lanţ cu cupe
brush perie, pensulă, a peria, a netezi bucket-chain dredger /excavator excavator cu lanţ
brush carrier (OM, el) ax port-perie port-cupe / cu elindă
brush collar (el, OM) inel port-perie bucket charging (met) încărcare a cuptorului cu benă
brush damper umidificator cu perii bucket conveyor elevator / transportor cu cupe
brush deburrer maşină / dispozitiv de curăţat cu perie bucket crane excavator
brush gear / holder (dispozitiv) port-perie bucket door clapetă de cupă (la un excavator,
brushing maturare, periere, lărgire transportor)
brushing attachment dispozitiv de periere / de curăţat bucket dredge dragă cu lingură / cu cupe / cu godeuri
cu perie bucket elevator elevator cu cupe / cu bene
brushing paint vopsea de / pentru pensulă bucket excavator excavator cu cupe
brushing worm melc transportor cu perii, perie bucket filling (met) încărcare a cuptorului cu benă
elicoidală bucket grab cupă cu graifar
brush lead (el) deplasare a periei faţă de punctul neutru bucket-handling crane (met) macara de şarjare cu cupă
brush on a aplica cu pensula / cu benă
brush plating (met) depunere electroli-tică cu perie / bucket-ladder excavator excavator cu elindă
prin tamponare bucket loader autoîncărcător cu cupe (şi cu elevator)
brush polishing lustruire cu tamponul (la acoperiri şi la bucket nose muchie de lucru a cupei
pregătirea probelor metalografice) bucket slide clapă de cupă (la excavator)
brush ring (el) (inel) port-perie bucket-tipping device dispozitiv pentru răsturnarea
brush roller cilindru-perie (la curăţat) cupei
brush shaft (el) arbore port-perie bucket-type elevator elevator cu cupe
brush sparking scânteiere a cărbunilor bucket wheel roată cu cupe (şi la turbine)
brush spreader maşină de cauciucare / de gumare cu bucket-wheel excavator excavator cu roată port-cupe
perii bucket-wheel tyre loader încărcător cu roată port-cupe
brush yoke jug pentru perii (la maşini electrice) buckle cataramă; îndoitură, cută; a (se) îndoi, a (se)
brush-rocker ring (el) inel al periilor (la maşini cuta, a (se) flamba, a (se) curba, a (se) bomba
electrice) buckle out a egaliza, a îndrepta
bubble (met) suflură, nivelă, bulă (de gaz), cumpănă, a buckle up a se turti
barbota, a clocoti, a fierbe buckled îndoit, flambat, cotit
bubble aeration suflare cu aer buckled plate sheet piling perete / ecran de planşe de
bubble boiling fierbere violentă tablă ambutisată
bubble flask barbotor buckled plate placă bombată de oţel
bubble formation formare a bulelor (la emulsii); (met) buckler scut
formare a suflurilor buckles (met, plast) cute, ondulaţii (la laminare)
bubble gauge contor de bule, debitmetru cu bule de gaz buckling (cstr, mec) flambare, flambaj, curbare (şi la
bubble level nivelă cu bulă plăci de acumulator); (fiz) curbură; (met, plast)
bubble point punct iniţial de fiebere îndoire, deforma-re, gofrare, ondulare (table şi plăci)
bubble-free fără bule de aer (şi la emulsii) buckling coefficient (OM) coeficient de flambaj
bubble-point pressure presiune de saturaţie / de buckling criteria criterii de flambaj
început de fierbere buckling load (mec) sarcină de flambaj, solicitare la
bubbler dispozitiv de barbotare / barbotor flambaj, forţă de flambaj
buckling resistance rezistenţă la flambaj
Pag. 67
buckling stain deformaţie la flambaj buffing wheel (mas-un) disc de şlefuit / de lustruit
buckling strength rezistenţă la flambaj / la ondulare / la buff wheel disc de lustruit
îndoire bug (c) indicator de poziţie / de deranjament / de eroare,
buckling stress (mec) efort de / la flambaj perturbare
buckling test încercare / test la flambaj / la îndoire (a bug defect imperfecţiune, eroare
tablelor / plăcilor, etc.) bug dust praf rezultat la perforare sau tăiere
buckling vector vector laplacian buggy ladle (met) oală de turnare, mon-tată pe cărucior
buck saw fierăstrău cu arc / cu coadă / pe vagonet-platformă
buck scraper screpăr cu roţi buggy casting (met) turnare pe vagonet-platformă
buckstay stâlp de reazem build (cstr) construcţie, formă, a construi, a clădi
buck up in front a răsturna, a bascula build-up a crea, a genera, a construi, a ri-dica; (TH) a
buckwheat coal (met, termo) cărbune mărunt forma, a alcătui, a se înche-ga, a se aduna; (el)
budget (ec) buget amorsare a unui ge-nerator autoexcitat; (met) creşterea
budgetary allocation / allotment (ec) alocaţie bugetară ru-loului, încărcare / depunere prin sudură
buff disc din piele, pentru polizat; a lustrui; a amortiza build-up a connection a face o legătură
(o lovitură) build-up factor factor de corecţie / de formare
buff stick in leather disc subţire din piele, pentru build-up metal (met) metal / aliaj pentru depunere /
lustruit încărcare (prin sudură)
buffer (auto) bară de protecţie, circuit-tampon; (autom) build-up of pressure crearea presiunii
circuit tampon; (OM) amortizor, tampon, frână, pernă build-up welding sudură cu metal de adaos, depunere /
de amortizare, opritor, limitator; (chim) soluţie / încărcare prin sudură
substanţă tampon; (c) memorie intermediară; (fiz) builder constructor, component
amortizor de oscilaţii; (mas-un) maşină de lustruit builder’s diary jurnal de şantier
buffer accumulator (el) acumulator-tampon separator builder’s hoist troliu de construcţie
buffer action (chim) acţiune de tampona-re (cu soluţie); building construire, clădire, construcţie, edificiu, casă,
acţiune de amortizare bloc
buffer base plate (cf) placă de tampon building block subansamblu, element de construcţie,
buffer brake tampon, amortizor modul (într-o instalaţie sau într-un ansamblu)
buffer capacitor (el) condensator capacitiv building boards carton gudronat
buffer coating strat intermediar (de vopsea) building brick cărămidă
buffer drilling perforare / găurire cu amortizor building contractor antrepenor, constructor
buffer fluid lichid de frână, fluid pentru amortizor building crane macara de şantier
hidraulic sau pneumatic building drum tobă de confecţionat anvelope
buffer function (autom) funcţie intermediară / tampon building engineering plant utilaje de construcţii / de
buffer gear ansamblu-amortizor şantier
buffer head (cf) disc tampon building glass sticlă de construcţie
buffer memory (c) memorie tampon / intermediară building in series fabricaţie în serie
buffer piston piston de echilibru building limit (cstr) limită de gabarit / de construcţie
buffer plunger (cf) tijă tampon building lumber lemn fasonat / de construcţii
buffer reservoir rezervor-tampon building material material de construcţie
buffer screw şurub tampon building mortar mortar
buffer spring (cf, OM) arc de tampon / de amortizor building of rubber compound elabo-rarea reţetei de
buffer stock stoc tampon amestec pentru cauciuc
buffer stop (cf) opritor de linie fix; (cstr) grindă de building paper carton gudronat
sprijin building pit (cstr) săpătură, excavaţie
buffer store (c) memorie intermediară building site şantier de construcţii
buffer tank rezervor tampon building slip (nav) cală de construcţie
buffer tube tub separator building stone piatră de construcţie
buffer zone zonă intermediară / de tranziţie building system (cstr) regim de construcţie
buffing polizare, şlefuire, lustruire (mecanică şi electro- building timber (cstr) lemn de construcţie
mecanică) building yard (cstr) şantier de construcţii
buffing cone (mas-un) con / dorn de polizare building-in înzidire
buffing machine (mas-un) maşină de polizat / de şlefuit building-up current (el) curent tranzitoriu
buffing powder pulbere de şlefuit
Pag. 68
building-up process (chim) proces sintetic; (el) proces bulb rail iron profil cu bulb
tranzitoriu bulb steel (met) oţel cu bulb
building-up reaction (chim) reacţie de polimerizare bulb stopper dop sferic
building-up refacere, formare, creştere; (TH) montaj, bulge umflare, umflătură, burtă, convexi-tate, ieşitură,
asamblaj, acumulare, îngrădire lărgire, bombare; (ec) ur-care / ridicare a preţurilor;
building-up process (chim) proces de condensare / de (met) îngro-şare, proeminenţă; a lărgi, a bomba, a
precipitare; (el) proces / fenomen tranzitoriu îngroşa, a rotunji, a ieşi în afară, a (se) umfla; (met) a
building-up rise time timp de tranzit, timp de creştere evaza, a mandrina
building-up time timp / durată de stabilire, perioadă bulge profile profil (de laminare) cu nervură
tranzitorie, timp de amorsare a oscilaţiilor bulging bombare, umflare, lărgire, ieşire în afară,
building-up transient process fenomen tranzitoriu rotunjire; (cstr) deviere a axei unei bare, strâmbare
built beam with keys (cstr) grindă îmbinată cu buloane bulging lathe (mas-un) strung de presat / de planat
built-in beam (cstr) grindă încastrată bulging out (met) bombare
built-in burner (termo, met) arzător înzidit / încastrat / bulk mulţime, masă, mărime, majoritate, gros; (ec)
încorporat grămadă, marfă în vrac, încărcătură, volum; (fiz) gros,
built-in cab (auto) cabină închisă pentru şofer cantitate principală; (nav) încărcătură a vasului; a
built-in check (autom) verificare automată umple, a vărsa, a turna
built-in crankshaft (OM) arbore cotit dintr-o singură bulkage (cstr) înfoiere din cauza umidităţii
bucată bulk analysis analiză generală
built-in feedback holding brake frână de blocare cu bulk cargo (nav) marfă / încărcătură în vrac
reacţie integrată / la servoelemente de acţionare bulk carrier (nav) cargo pentru marfă în vrac
built-in hydraulic jack (OM) cric hi-draulic montat bulk conductivity conductivitate în miez
permanent / incorporat bulk container container pentru materiale în vrac
built-in magnet magnet încorporat / încastrat bulk density densitate specifică aparentă, densitate
built-in reliability fiabilitate intrinsecă / internă specifică în vrac
built-on piece (OM) piesă ajustată (suplimentară) bulk elasticity elasticitate de volum
built-on pump / built-together pump motopompă bulk factor factor de compresibilitate
built soap săpun cu mai mulţi componenţi bulk freight (cf) marfă voluminoasă
built-up barrel (fiz) cameră toroidală, toroid bulkfreighter (nav) navă cisternă
built-up casing (cstr) cofraj prefabricat bulk good material în vrac
built-up concrete (cstr) beton prefabricat bulkhead (cstr) perete de dulapi / despărţitor, batardou;
built-up crankshaft (OM) arbore cotit executat din (nav) perete etanş; (termo) fund de cazan
bucăţi / demontabil bulkhead deck (nav) punte a pereţilor etanşi
built-up factor (fiz) factor de corecţie, factor de bulking (plast) (acţiune de) înfoiere (la umiditate),
formare umflare, expandare
built-up girder (cstr) grindă compusă bulking agent (plast) agent de expandare / de creştere a
built-up member (cstr) bară compusă din mai multe volumului
elemente bulk liquid storage depozitare a lichidelor în
built-up molding box ramă / cutie de formare rezervoare
demontabilă bulk lorry cisternă auto
built-up propaganda reclamă pentru un produs bulk manufacturing producţie de serie / în masă
built-up sequence consecutivitate a depunerii (la sudare bulk material (ec) material în vrac / afânat / în
în mai multe straturi) gramadă; (TH) material de bază, miez
built-up tyre of face mill with inserted teeth (mas-un) bulk memory / store memorie de mare capacitate
freză frontală cu dinţi aplicaţi bulk motion mişcare a sistemului / a întregului în
built-up weld(ing) (depunere / încărcare) prin sudură / ansamblu
sudare cu metal de adaos bulk oil ulei vărsat / neambalat
bulb bulb, băşică; (chim) balon, rezervor (şi de bulk plant depozit de produse petroliere
termometru); (el) bec electric; (met) îngroşare, cap de bulk polymerization polimerizare în bloc
profil bulk specific gravity greutate specifică aparentă / în
bulb angle (nav) cornier cu bulb grămadă
bulb angle iron fier cornier cu bulb bulk storage depozitare în vrac / în grămadă
bulb-iron angle bar (nav) cornier cu bulb bulk temperature temperatură (în miez) a materialului
bulb plate (met) oţel lat cu bulb (medie a masei de substanţă
Pag. 69
bulk test probă de volum bunch together a înmănunchia, a lega împreună
bulk transportation transport al produselor în vrac / bundle ghem, colac (şi de sârmă), buclă, legătură,
neambalate fascicul, mănunchi, snop, ba-lot, legătură; (fiz)
bulk up a creşte în volum, a se umfla fascicul, grup, a lega, a înmănunchia, a focaliza, a
bulk volume volum total / aparent concentra, a face balot
bulk weight masă specifica în vrac, densitate în bundled scrap (met) deşeuri de fier vechi presate în
grămadă pachete / baloturi
bulky masiv, voluminos, pufos bundle holder (OM) inel de susţinere
bulky goods marfă voluminoasă bundling legare, balotare; (fiz) concentrare, focalizare
bullate poros bundle of planes (mat) fascicul de plane
bull bit (mas-un) burghiu lat bundle of stampings (el) pachete de tole
bull block (mas-un) maşină de trefilat, filieră de bundle of tubes (termo) fascicul / mănunchi de ţevi
trefilare bundle press presă de legat pachete (şi pentru deşeuri
bulldozer buldozer, excavator de nivelat teren, presă de de fier vechi)
îndoit bung (OM) obturator, dop, cep, vană
bulldozer shovel autoîncărcător cu cupe bunker buncăr, rezervor, recipient, siloz, rezervor de
bullet glonţ colectare, a umple un rezervor, a alimenta cu
bulletin buletin, fasciculă combustibil
bullhead (met) primul calibru (la laminare) bunker fuel / oil (termo) combustibil pentru cazane
bullhead rail (met, cf) şină cu două coroane buoy (nav) geamandură, baliză, a baliza
bullion reserve rezervă metalică buoyage (nav) balizare
bull landle (met) oală de macara pentru turnare buoyancy forţă ascensională / arhimedică / portantă;
bull market (ec) piaţă în urcare (nav) flotabilitate, plutire, emersiune, volum de carenă
bull-nose tool (mas-un) cuţit normal / de strunjit buoyancy (buoyant) box cheson etanş de barcă /
exterior longitudinal plutitor
bull plate gât al balonului / retortei (de sticlă) buoyancy level indicator (OM) indicator de nivel cu
bull purchase (ec) cumpărare fără acoperire flotor
bull ring (el) inel de întindere (la cablu) buoyancy tank (nav) cheson etanş de barcă
bull screen (mas-un) prinzător de aşchii buoyant force forţă ascensională, portanţă; (hidr, nav)
bull’s-foot file pilă-disc mică forţă de plutire / de imersiune
bull wheel roată de transmisie / de întoarcere; (mas-un) buoyant lift forţă ascensională
roată dinţată de antrenare a mesei (la raboteze) buoyant suit (nav) costum de salvare
bull wheel brake band bandă de frână (ce acţionează burble point punct de separaţie / de tranziţie
pe o roată) burden (el, metr) sarcină; (mec) sarcină, greutate,
bull wheel brake lever pârghie de frână cu tambur încărcare; (met) şarjă, încărcătură, material de
bulwark (cstr) zid, val; (nav) parapet, sparge-val încărcare, pat de fuziune, a umple, a încărca, a
bump curbură, convexitate, proeminenţă (de piesă, de alimenta, a îngreuna, a încărca furnalul
teren, etc.), ieşitură; (auto) şoc, hop, lovitură, izbitură, burden calculation (met) calculare a compoziţiei
umflătură, a lovi, a izbi încărcăturii la furnal
bumped head calotă sferică a rezervorului / burdening (auto, cf) încărcare, îngreuna-re; (met)
recipientului alcătuirea / dozarea şarjei, încărcare a furnalului
bumper (auto, OM) bară / stâlp de protecţie, amortizor, burden of an instrument (el) sarcină totală a unui
tampon instrument (volt-amperi consumaţi în condiţii normale
bumping clocotire de lucru / tensiune şi intensitate a curentului)
“bumping” collision ciocnire elastică burden of proof obligaţie de a face dovada
bumping table masă vibratoare / oscilantă burden preparation (met) dozare a şarjei
bumpless transfer comutare / transfer fără şocuri burden removing (met) îndepărtare a sarcinii sau a
buna (plast) marcă de cauciuc sintetic rocii nefolositoare
bunch mănunchi, grup, grămadă; (el) mănunchi / burden yield (met) fontă rezultată din furnal, la o şarjă
manşon de cabluri; (fiz) grup, cuib, nor, roi; (met) (în procente)
colac de sârmă, balot burglar alarm automat de alarmă
bunched cable (el) cablu torsadat burgy (met) cărbune mărunt
buncher maşină de format şi transportat baloţi de paie buried îngropat (şi în pământ), cufundat, înecat
sau căpiţe buried line / pipework conductă îngropată
Pag. 70
buried tank rezervor îngropat / subteran burning test (chim, met) determinare a timpului de
buried wiring (el) instalaţie sub tencuială ardere / de calcinare
burl excrescenţă, nod (textile); a alege, a tria, a scoate burning time (met) timp de ardere / de calcinare
defecte burning zone zonă de ardere
burlap pânză groasă de sac / de ambalaj burnish (met) a bruna (oţelul), a poliza, a finisa (prin
burless cut tăietură netedă şlefuire), a şlefui, a lustrui
burn (met) a arde, a prăji, a calcina burnished steel (met) oţel brunat
burnable (met, termo) inflamabil, care poate arde burnisher pilă extrafină pentru suprafeţe din oţel
burned (met) ars, supraîncălzit burnishing (TH) poleire, acoperire bine finisată,
burned fire clay (met) şamotă superfinisare, lustruire, şlefuire
burner (met, termo) arzător (şi la sudură), duză de burnishing by rigid adjustable ball-type trols finisare
injecţie, muncitor de la cuptor prin roluire cu dispozitive rigide şi reglabile cu bile
burner brick cărămidă pentru arzătoare burnishing by rigid run-adjustable with cylindrical
burner head / mouth duză / ajutaj de ardere / pentru roller finisare prin roluire cu role cilindrice rigide,
arzător nereglabile
burner jet ajutaj pentru arzător, jiclor al arzătorului de burnishing by spring action single (or multi) ball
injecţie action finisare prin roluire cu bilă (bile) acţionată(e)
burner nozzle (met) bec de sudură, su-flai; (termo) prin arc(uri)
ajutaj / duză de arzător burnishing by vibrating spring action trols finisare
burner orifice orificiu al becului de sudură prin dispozitive vibratorii cu arc
burner pliers (met) cleşte de arzător burnishing powder (mas-un) pulbere de şlefuit / de
burner tip (met) bec / cap de sudură (cu flacără) lustruit
burner tube (met) tijă a arzatorului de sudură burnishing tool (mas-un) sculă de polizat
burner with nonvariable head (met) arzător simplu de burnishing wheel disc de lustruit
sudură burn off a calcina, a prăji (şi minereu)
burning incendiu; (met, chim) ardere, calcinare, prăjire, burn out a (se) arde; (el) a arde, a străpunge
supratopire (la laminare), arsură (la sudare) burnt deposit (met) depunere / depozit ars(ă)
burning at sharp fire ardere cu foc în plin burn through străpungere, a străpunge
burning atmosphere (met) atmosferă ce favorizează burn together (chim, met) a cocsifica, a aglutina
arderea burnt iron (met) fier ars / supraîncălzit
burning crevices (met) crăpături de ardere burnt plaster ipsos
burning cycle (met, termo) ciclu de ardere burnt products produse arse
burning gases (met) gaze arse burntout străpungere (la sudură)
burning hour timp de ardere burnt rubber cauciuc ars
burning kiln (met, chim) cuptor de calcinare / de ardere burnt steel (met) oţel ars
/ de prăjire burnt-trough from one side punct de sudură parţial
burning of rubber arderea cauciucului străpuns
burning of the surface arsură de suprafaţă (la sudură) burnt-trough weld punct de sudură străpuns
burning of the vale (auto) arderea supapelor burn-up factor factor de consum
burning oil păcură, petrol lampant burr (mas-un) bavură de la găurit sau altă operaţie de
burning-out (met) ardere, calcinare; (el) ardere (a unui aşchiere; (met) probă de perforare, bavură de
transformator) laminare; (met) a bordura, a debavura
burning oven (met) cuptor de ardere / de calcinare / de burr gauge (mas-un) calibru-placă pentru măsurat
prăjire burghie mici
burning point temperatură de aprindere / de burring (met) debavurare
inflamabilitate; focar (şi de incendiu) burring chisel daltă pentru debavurare
burning range (met) interval de ardere / de calcinare burring reamer (mas-un) alezor cu debavurare, alezor
burning rate (met) viteză de ardere pentru prelucrarea finală a găurilor, freză tubulară
burning schedule (termo) diagramă de ardere burr removing machine (met) maşină de debavurat
burning shrinkage (met) contracţie la foc burrow (met) haldă; a scobi, a fora
burning space (met) spaţiu de ardere / de calcinare burst rupere, ruptură, spargere, aruncare în aer,
burning temperature (met) temperatură de ardere / de tensionare; (chim) explozie, deflagra-ţie; a rupe, a
calcinare izbucni, a exploda, a crăpa, a plesni
bursting explozie, plesnire, crăpare, rupere
Pag. 71
bursting plate membrană de explozie, placă de business expansion (ec) dezvoltare a unei afaceri /
siguranţă activităţi economice
bursting pressure presiune de plesnire, presiune business failure (ec) eşec comercial, faliment
interioară / internă de rupere / de explodare business forecasting (ec) prognoză comercială /
bursting resistance rezistenţă la plesnire / la presiune economică
interioară (şi la recipiente) business logistics (ec) logistică de între-prindere,
bursting strain deformare la plesnire (şi despre aplicare a metodelor matema-tice şi statistice tuturor
recipiente) activităţilor din întreprindere
bursting strength rezistenţă la plesnire business manager (ec) director comercial
bursting strength test test / analiză / probă a rezistenţei business plan (ec) schemă de organizare a unei
la plesnire activităţi de producţie, servicii, desfacere, plan de
bursting surface suprafaţă de spargere afaceri
bursting test încercare cu presiune statică interioară business premises (ec) premise de afaceri
burst off a se coşcovi, a se coji, a se scoroji business prospects (ec) perspective în comerţ
burst open a deschide brusc, a face să sară (broasca business quarters (ec) sediu comercial / de faceri
uşii, un capac etc.), a plesni, a se deschide brusc bustle pipe (termo) conductă inelară
bus autobuz busy ocupat, prins cu; activat; agitat
bus-bar (el) bară colectoare busy-back tone semnal de ocupat (şi la telefon)
bus-bar coupling / tie cuplaj transversal între busy-flash signal semnal optic “ocupat”
colectoare busying (ec) angajare de personal
bush (el) bucşă izolatoare; (OM, T) bucşă, cuzinet, butadiene rubber (plast) polimer / cauciuc butadienic
mufă, cutie, ştuţ de ţeavă; (mas) a trefila, a aplica o butene (chim) butan
bucşă sau un cuzinet butt (cstr) bandă metalică de închidere a uşilor sau a
bush a bearing (OM, T) a aplica un mate-rial de ferestrelor prin culisare, ţâ-ţână, balama; (metr) butoi
cuzinet, a bucşa un lagăr (prin diferite tehnologii: cu o capaci-tate de 490,96 litri; (met) capătul de jos /
turnare, presare, etc.) picior al lingoului, a îmbina cap-la-cap (prin sudare)
bush-bearing (OM, T) lagăr monobloc / tip bucşă butt and lap joint îmbinare lipită în trepte
masivă butted (OM) îmbinat cap-la-cap (şi prin sudură)
bushed bearing (OM) lagăr cu cuzinet (de obicei din alt butter-beating / churning (alim) batere a untului
material comparativ cu suportul) butterfly fluture, clapetă (în special la robinete, piuliţe)
bushel (metr) 1 busel = 36,36 litri (Marea Britanie); 1 butterfly bolt (OM) şurub cu cap fluture
busel = 35,24 litri (SUA) butterfly cock (OM) robinet fluture / cu clapă
bushing (OM) bucşă, lagăr, cuzinet, manşon, mufă; butterfly damper (termo) clapetă de fum
(mas-un) bucşă de găurit; (el) bucşă izolatoare, butterfly gate (OM) închizător cu clapetă
izolator de intrare / de trecere butterfly nut (OM) piuliţă-fluture
bushing chain (OM) lanţ cu plăcuţe articulate şi bucşe butterfly screw (OM) şurub cu piuliţă-fluture
bushing guide (OM) bucşă de ghidare butterfly throttle (OM) robinet / clapetă -fluture
bushing / lead-in insulator (el) izolator de intrare butterfly valve (OM) robinet / supapă / ventil -fluture
bushing metal (met, T) metal, aliaj pentru cuzineţi (şi buttering încărcare a marginilor de sudat cu metal
tip babbit) intermediar
bushing stone piatră cuzinet butter kneading machine (alim) malaxor pentru unt
bushing terminal strip regletă de bucşe / de borne buttering (met) încărcarea marginilor cu metal
bush neck (OM) bucşă fixă pentru strângerea garniturii intermediar (diferit de cel de bază şi cel de adaos)
busiest hour oră de încărcare maximă / buttermilk (alim) zer
supraaglomerată butting (OM) îmbinare cap-la-cap (şi prin sudare)
business (ec) ocupaţie, afacere, firmă, întreprindere, butt ingot (met) capăt de lingou, lingou scurt
activitate comercială butting ring (el, mas) inel de pornire
business at issue chestiune în discuţie butt joining îmbinare / înnădire cap-la-cap
business computer calculator comercial / pentru firmă butt joint îmbinare / asamblare cap-la-cap (şi prin
business data processing (ec) informatică de gestiune sudare)
business end of tool (mas-un) capăt de lucru al cuţitului butt-joint riveting (OM) nituire cu eclise
/ al sculei butt-jointed seam cusătură / sudură cap-la-cap
business executives (ec) personal de conducere butt-muff coupling (OM) cuplaj cu manşon

Pag. 72
button (OM) buton, pastilă; (met) relief (la cusătura de by-pass cock (OM) robinet / supapă / conductă de
sudură) ocolire, de reglare
button-control comandă prin butoane by-pass conduct / conduit conductă de golire
button filter filtru cu butoane by-pass connection (el) montaj de şuntare
button press (mas, OM) buton by-pass damper regulator de curgere / de debit a(l)
button rope conveyor transportor cu cabluri şi discuri aerului (montat pe o conductă de scurtcircuitare)
button spot weld sudare electrică prin puncte prin by-pass discharge path (el) traiect de descărcare în
rezistenţă derivaţie
button welding sudare prin / în puncte by-pass factor raport / factor / raport de scurtcircuitare
butt pocket nişă (şi în condiţionarea aerului)
buttress (cstr) sprijin, contrafort by-passing ocolire, înconjurare; (hidr) derivaţie, by-
buttress-(type) thread (OM) filet trapezoidal sau pass, ocolire
ferăstrău by-pass line ţeavă în derivaţie, conductă de trecere
butts reziduuri by-pass pipe ţeavă / conductă de ocolire / de scăpare,
butt seam weld sudură cap-la-cap by-pass
butt strap (OM) eclisă de îmbinare (şi cap-la-cap) by-pass stop valve robinet / supapă de rezervă într-un
butt weld sudură / cusătură cap-la-cap sistem de ocolire
butt-welded sudat cap-la-cap by-pass switch întrerupător / comutator pentru ocolire /
butt-welded joint îmbinare sudată cap-la-cap pentru şuntare
butt-welded tube ţeavă cu sudură cap-la-cap by-pass system (el) sistem ocolitor / cu căi ocolitoare,
butt-welder / welding machine maşină de sudat cap-la- sistem inelar
cap by-pass valve (OM) supapă de derivaţie, robinet,
butt-welding sudare cap-la-cap supapă de circulaţie / de deviere
butt welding with cover plates sudare cap-la-cap cu by-path derivaţie, şunt, utilizare de linii secundare /
eclisă / eclise indirecte
butyracious uleios, onctuos, untos, unsuros by-product circuit circuit suprapus / virtual
buy back (ec) cumpărare de produse rezultate, operaţie by-product coke-oven gas (met) gaz de cocserie
comercială care obligă pe exportatorul de chipamente by-product oven (coking) cuptor (de încălzire) cu
să importe de la beneficiar produse realizate cu cameră
echipamentul respectiv by-product reziduu, produs secundar / auxiliar
buy by auction (ec) a cumpăra la licitaţie by-production producţie anexă / auxiliară
buy for future delivery (ec) a cumpăra la termen by-stages în etape, în trepte, discontinuu
buy in bulk (ec) a cumpăra în cantităţi mari by-steps discontinuu, în trepte
buy on the installment plan (ec) a cumpăra cu plata în byte (character) (c, inf) octet /secvenţă de biţi,
rate considerată unitate, vector binar cu opt componente
buy outright / for cash (ec) a cumpăra cu bani gheaţă, a by the head (nav) aprovat
cumpăra cu plata în numerar by the stern apupat (despre nav); cu pupa
buy-up (ec) a acapara, a cumpăra masiv by-voltage tensiune într-un circuit de derivaţie
buy wholesale (ec) a cumpăra cu ridicata / en gros
buzzer vibrator întrerupător periodic
buzzing noise zgomot de fond / de reţea
by-computation prin calcul
by-groups pe grup, în grupuri
by-jerks (TH) prin şocuri
by-pass ocolire, canal de scurgere; (el) şunt, derivaţie,
ramificaţie; (hidr) tron-son secundar de conductă,
sector de ocolire în acţionări hidraulice, canal de
scăpare, canal de transvazare, supapă de branşare,
derivaţie (de ţevi); a ocoli, a înconjura; (el) a şunta;
(hidr) a tranzita debitul
by-pass carry transmisie ocolită / de şuntare / cu buclă
by-pass clack valve (OM) robinet cu clapetă în
conductă de ocolire

Pag. 73
cable break (el) rupere a cablului
cable buoy (nav) geamandură de cablu submarin
cable car cărucior pe cablu
cable cellar (el, met) subsol pentru cabluri
cable channel canal de cabluri
cable chute (el, met) puţ de cablu / de cabluri
cable clamp / clamping (el) clemă / brăţară / şarnier de
cablu, clemă de legături electrice la conductoare;
(OM) clemă de strângere (a unui cablu)
cable clamping (el) clemă de cablu, acţiunea de
prindere a cablului
cable clench (nav) cârlig de puţ
cable climp (el) bornă de cablu
cable clip (el) papuc / clemă / brăţară de cablu
cable compound (el) (masă) compozit pentru cablu
cable conductor (el) conductor de cablu
cable conduit (el, hidr, met) canal / galerie pentru
cabluri
cable-connecting (el) joncţiune de cablu
cable conveyor transportor cu cablu
C cable core inimă / conductor de cablu
CA atmosferă controlată cable core binder (el) reţea sau învelişuri pentru un
cab (auto) taxi, cabină (a şoferului) cablu cu mai mulţi conductori (diferit de cel exterior)
cabbage a comprima (deşeuri) şi pentru retopire cable covering manta (de etanşare / de izolare) a
cabbaging press presă pentru comprimat deşeuri cablului
cab floor sfârşit de cursă la ascensoare cable crane macara funiculară
cab guard (auto) protecţie de cabină cable-cord fabrics ţesătură cord (pentru cabluri)
cab-switch (el) releu de etaj cable-distribution pillar dulap distribuitor de cabluri
cabin (cstr) baracă, gheretă, cabină; (nav) cabină cable drag scraper raclor / screper acţionat prin cablu
cabinet cabinet, cameră, birou; casetă cable drawing-in tragerea cablurilor / conductoarelor
cabinet base (mas-un) picior / dulăpior al batiului cable draw pit (met) cămin / puţ de vizi-tare pentru
cabinet dryer (TH) etuvă, cameră de uscare canale de cabluri electrice
cabinet file (mas-un) pilă semirotundă cu vârf ascuţit cable dreger excavator cu cablu, draglină
cabinet shell cabinet / incintă separată de restul cable drive transmisie prin cablu
spaţiului prin pereţi, perete despărţitor al unui cabinet cable-driven car (met) cărucior cu acţionare prin cablu
cabinet work birou / cameră de lucru; tâmplărie de cable drum tambur / tobă de troliu cu cablu
mobilă fină cable duct conductă de cabluri, canalizare pentru
cabin room interior al cabinei (ascensor, macara) tragerea cablurilor
cable (nav) lanţ / cablu de ancoră, cablu subţire (şi cable-end connector manşon terminal de cablu
submarin); (TH) cablu, frânghie, odgon, parâmă, cablu cable eye papuc / ochi de cablu
de oţel; a cabla, a răsuci mai multe fire cable fan cap de cablu cu fire răsfrânte
cable amplifier (el) amplificator de cablu cable filler material pentru umplerea cablului / a
cable armature (el) armătură de cablu golurilor la cabluri cu mai mulţi conductori
cable armouring machine (el) maşină de armat cabluri cable filling yarn inimă de cablu
cable assembly un cablu (de racordare / de legătură) cable flake colac de cablu
complet, inclusiv piese / componente terminale cable gland garnitură de etanşare a unui cablu
cable bearer / bracket (el) suport / consolă pentru cable-hauled bucket screper cu cablu
cablu(ri), port-cablu cable hoist troliu
cable bent săgeată a cablului cable hut (el, met) cămin de vizitare a cablurilor
cable bond legătură de cabluri cable-jacket / -sheathing alloy (met) aliaj pentru
cable box (el) cutie / mufă de cablu mantaua de protecţie a cablului
cable bracket (el) suport / consolă pentru cabluri, poliţă cable joint joncţiune de cablu, loc de lipire a cablului
de susţinere cable laying (el) întindere / instalare / pozare a cablului
cable braiding (el) împletire a învelişului cablului
Pag. 74
cable lay-up cablaj, torsiune a cablului, pas al elicei de cadmiated steel (met) oţel cadmiat / aliat cu cadmiu
cablaj cadmium (chim) cadmiu (Cd)
cable lead-in intrare în cablu cadmium plating electro-depunere cu cadmiu,
cable loop buclă de cablu cadmiere, acoperire cu cadmiu
cable lug (el) papuc / bornă de cablu cadwelding sudare cu termit (folosind oxidul de cupru
cable marking marcare a cablului / a lanţului de ancoră în loc de oxid de fier)
cable network (el) fascicul de cabluri la instalaţiile caesium / cesium cesiu (Cs)
electrice, reţea de cabluri caffeine cofeină, 1-3-7-trimetilxantină
cable of bead inserţie de cablu de sârmă / metalică (la cage (OM) colivie (şi de rulment), cuşcă, carcasă, corp,
pneuri) tambur perforat (la centrifugă); (met) cajă
cable-operated (mec) acţionat cu / prin cablu cage bore (OM) alezaj al carcasei
cable-protecting tube tub / manşon de protecţie a cage coil (el) bobină scurtcircuitată / în colivie
cablului cage guide (OM, mas) ghidaj al coliviei / al
cable reel tambur de cablu ascensorului
cable ring inel-suport al cablului cage guidance (OM) ghidarea coliviei (la rulmenţi)
cable scraper screper cu cablu cage material (OM) materialul coliviei (la rulmenţi)
cable shaft (el, met) cămin / gură de vizitare pentru cage rest (OM) tachet
cabluri cage screen (cstr) grătar-coş, tambur perforat
cable shielding clamp (el) accesoriu / su-port de cablu cage valve (hidr, OM) supapă încasetată
pentru ecranarea câmpu-lui electric al conductorului, la caisson (nav) cheson (şi de reparaţii la carenă), poartă
conector de doc uscat, casetă
cable sheathing mantaua cablului caisson blade cuţit / muchie a(l) chesonului
cable shoe / socket papuc de cablu caisson foundation fundaţie cu cheson
cable sleeve manşon de cablu caisson pile pilot-cheson
cable’s length cheie de lanţ; lungime de cablu (0,1 din cake (alim) cozonac, prăjitură, tort, a se aglutina; (met)
mila marină sau 185 m) ţaglă, a arde, a prăji, a calcina, a sinteriza; (TH)
cable splice (nav) matiseală de parâmă; (TH) înnădire / bulgăre, ca-lup, turtă (de filtrare), material sinteri-zat,
îmbinare / matisare a cablului material aglomerat, brichetă, turtă, crustă; a (se)
cable stopper (nav) boţ al lanţului de ancoră, boţ de aglomera, a (se) concen-tra, a (se) îngroşa, a (se)
parâmă vitrifia, a se arde (şi despre sticlă)
cable strand toron de cablu cake cutter maşină de tăiat în calupuri (şi săpun)
cable-stranding machine maşină / dispozitiv de cablat / caker mixer (alim, ind chim) frământător, amestecător
de torsadat / de împletit izolaţia pe cabluri (de pastă)
cable strap (el, OM) colier pentru cabluri cake soap săpun în calupuri
cable transmission (OM) transmisie cu / prin cabluri cake upon a se prinde prin ardere de ceva
cable twist (răsucire de) cablare caking aglutinare; sinterizare; tasare; (met) cocsificare,
cableway (cstr) macara-funicular; (el) galerie / canal aglomerare; prelucra-re în brichete; sedimentare,
pentru cabluri formare de sediment (la filtrare / evaporare)
cable wheel tobă de înfăşurare pentru cablu caking capacity capacitate aglutinantă
cable works fabrică de frânghii / cabluri caking property / quality capacitate de coacere
cabling cablare, răsucire a mai multor fire calcareous / calciferous (met, chim) calcaros
cabling diagram schemă de cablaj / de montaj calcareous earth piatră de var calcinată, oxid de calciu,
cabtyre cable cablu flexibil izolat în cauciuc var nestins
cacao (alim) cacao calcic (chim) de calciu
cacao butter (alim) unt de cacao calcination (met) prăjire, calcinare
cacao oil (alim) ulei de cacao calcinator cuptor de calcinare / prăjire
cache depozit (secret); arhivă de date calcine a calcina, a arde, a prăji, a oxida
cache memory (c) memorie rapidă, pla-sată între calcin(at)ed bone-meal (alim) făină de oase (calcinate)
memoria principală şi procesor calcin(at)ed gypsum ipsos
CAD (computer aided design) (OM, inf, c) proiectare calciner cuptor de calcinare, calcinator
asistată de calculator calcining calcinare, incandescenţă
cadence cadenţă; ritm; modulaţie calcining drum tobă de prăjit / calcinat
cade oil ulei de ienupăr calcining furnace / kiln (met, ind chim) cuptor de
cadmia (met) crustă solidificată de zinc, cadamie calcinat / de prăjire
Pag. 75
calcining plant instalaţie de prăjit minereu / de calcinat calibration (metr) etalonare, calibrare; (autom) control
calcining stall cuptor de prăjit minereu al scării
calcining zone zonă de decarbonatare calibration boring roll tool scule de calibrare pentru
calcium (chim) calciu (Ca) rularea interioară a găurilor
calcium carbide (chim) carbură de calciu, carbid calibration card / chart cartelă / tabel de calibrare / de
calcium lime var nestins, oxid de calciu corecţie / de deviaţie / de etalonare
calcium oxide (chim) oxid de calciu calibration cycle (metr) ciclu de calibra-re, durată între
calcium soap grease (T) unsoare cu săpun de calciu două calibrări succesive
calculability (mat, inf) calculabilitate, proprietatea unei calibration graph curbă de etalonare
funcţii de a i se putea calcula valoarea sau a unei calibration roll borer (mas-un) burghiu de calibrare
proceduri de a fi executată prin rulare
calculable calculabil, care se poate supune unui calibre (metr) calibru, spion, şablon, şubler; calibrul
algoritm, algoritmizabil unei arme
calculate a calcula calibre gauge calibru (şi potcoavă)
calculated value valoare teoretică / calculată calk oxid de calciu, var nestins; (TH) a copia pe hârtie
calculating capacity / power capacitate de calcul de calc, a etanşa, a ştemui, a călăfătui
calculating / calculation statement (c, inf) instrucţiune calked joint rost / cusătură ştemuită
de calcul în limbaj sursă calking (cstr) ştemuire, îmbinare cu prag; (nav) etanşare
calculation of mixture (met) calculare a compoziţiei a unui vas de lemn, călăfătuire
încărcăturii calk weld (OM) sudură de etanşare / etanşă
calculation of prospective profits (ec) calcul al calk welding (acţiunea / procesul de) sudură de etanşare
rentabilităţii call (c) apelare (şi a unui subprogram); convorbire, apel;
calculation table tabel de calcul (nav) escală, a face escală
calculator calculator; persoană care calculează call by adress (inf) apelare prin adresă
calculus of differences calcul al diferenţelor finite call by value (inf) apelare prin valoare (a unui
caldron / cauldron (termo) cazan parametru)
calefaction proces de încălzire call-in apel, chemare a unui subprogram, a chema un
calender (plast) calandru; a netezi, a apreta (ţesături), a program
călca, a trece prin cilindri (hârtie, cauciuc, etc.) calling apel(are); chemare
calender bowl valţ de calandru calliper / (beam) / rule (metr) şubler
calender coating acoperire pentru calandrare calliper gauge spion, şubler
calender grease unsoare pentru calandre calliper hook foarfece (cârlig)
calendering calandrare callipering (operaţia de) verificare, control
calender line linie de calandrare callipers calibru, şubler, compas de găuri / de grosime
calender roll valţ de calandru (şi la prelucrarea hârtiei) call loan (ec) împrumut rambursabil la cerere
calender water doctor (valţ) umezitor call off a deal (ec) a renunţa la o tranzacţie
calf (alim) viţel, pulpă, gambă callon strat superficial / de finisare
calfdozer buldozer mic call word (inf) cuvânt de apel / de instrucţiune / conţinut
calf(-)wheel (OM) tobă / roată de manevră în instrucţiunea de salt
calibrate (metr) a calibra, a etalona, a grada, a regla, a calm linişte, acalmie, repaus, a calma, a potoli
verifica calming basin bazin de decantare / de limpezire / de
calibrated dial (metr) cadran gradat, disc calibrat / liniştire
etalonat calodorant odorizant
calibrated flask balon cotat / cu gradaţii calomel (chim) calomel, clorură de mercur
calibrated nozzle ajutaj de măsurat caloric / calorific caloric, termic
calibrated pipette pipetă gradată / cotată caloric balance bilanţ termic / caloric
calibrating tarare, calibrare, etalonare caloric content putere calorică
calibrating device calibru, etalon, dispozitiv de caloric factor factor caloric / termic
etalonare caloricity putere calorică
calibrating machine maşină de calibrat caloric power capacitate / putere calorică
calibrating plot curbă de etalonare caloric radiation radiaţie termică
calibrating procedure metodă de verificare (şi a caloric unit calorie, unitate de măsură pentru căldură
etalonării) caloric value putere calorică
calorie / calory (termo, metr) calorie
Pag. 76
calorification degajare de căldură cambering attachment (mas-un) dispo-zitiv pentru
calorific effect efect termic rectificarea suprafeţelor sferice; (met) profilare (a
calorific efficiency putere / eficienţă calorică, tăbliei cilindrului de laminare)
randament termic / caloric cambering machine maşină de îndreptat / încovoiat
calorific intensity intensitate de ardere şine şi profile
calorific loss (termo) pierdere de căldură camber of an arch (OM) săgeata arcului
calorific power (tremo) putere calorică camber of sheet (met) convexitatea tablei
calorific radiation radiaţie termică cam bit bătaie a camei
calorific value valoare calorifică (a unui combustibil) cam bolt (OM) bolţ (de blocare) cu camă
(cantitatea de căldură degajată de unitatea de masă a cam bowl (mas-un, OM) rolă a mecanis-mului cu camă,
unui combustibil, în condiţii standard) rolă a camei
calorifics termotehnică cam brake (OM) frână cu comandă prin camă
calorifier calorifer cam contact (OM, T) contact cu camă / al camei
calorimeter calorimetru cam controller (mas-un) controlor cu came, dispozitiv
calorimeter coefficient coeficient calorimetric de reglare prin came
calorimetric detection detector pe baza măsurării cam cutter (mas-un) freză pentru prelucrarea camelor şi
cantităţii de căldură absorbite a şabloanelor / cu camă de urmărire a şablonului
calorimetry calorimetrie cam-cutting lathe / machine (mas-un) strung / maşină
calorization (met, chim) calorizare, alitare de prelucrat came (prin aşchiere)
calorizator (termo) schimbător de căldură tubular cam design / profile (OM, mas-un) profil al camei
calorize a produce o acoperire protectoare împotriva cam drawing press presă de tras, cu excentric
căldură (în general din folii de aluminiu sau aliaje ale cam drive (OM, mas-un) acţionare cu camă
lui) camelback bandă de rulare pentru reşapare
calorized steel (met) oţel alitat cam follower (OM) tachet de camă
calorizing calorizare, alitare cam (follower) roller (OM) rolă de tachet
calorstat termostat cam follower (stam) guide (OM) ghidaj de tachet
calory calorie cam gear distribuţie prin came, mecanism cu camă
calotte calotă (came)
CALS Computer-Aided Acquisition and Logistic cam groove canal de ghidare a camei
Support sistem logistic bazat pe achiziţionarea datelor cam incline (OM) înclinaţie a profilului de lucru al
(pe computer) camei
cam (OM) camă, excentric, pieptene, pinten, nas, cioc cam lever (OM) tachet, pârghie de acţionare cu / prin
cam (action) press presă cu camă / came camă
cam action throw (OM) cursă / excentricitate a camei cam milling attachment (mas-un) dis-pozitiv (şi
cam actuated cu comandă / acţionat prin came detaşabil) pentru frezarea camelor
cam adapter (OM) bucşă pentru fixarea camei pe un cam nose curbă de lucru a camei
arbore cam-operated controller controlor cu came
cam-and-lever steering gear mecanism de direcţie cu campaign (met) campanie / durată de funcţionare a
şurub şi levier cuptorului
cam-and-roller steering gear mecanism de direcţie cu cam path (OM) canelură curbă pentru camă
melc şi rolă cam plate (OM, mas-un) disc cu came, placă a camelor
camber (auto) unghi de cădere (al roţilor); (met) cam press presă cu excentric / cu camă
ambutisare, bombare, umflare, formă de seceră (a cam profile grinding machine (mas-un) maşină de
benzii); (nav) con-vexitate a punţii; (TH) curbură, rectificat prin copiere
săgea-tă la încovoiere, încovoiere, bombare, camp site loc de depozitare
bombament, unghi de cădere, a încovoia, a bomba, a cam regulator regulator cu excentric / cu camă
curba cam ring inel cu came
camber angle (auto) unghi de bracaj / de stabilitate / de cam roll(er) follower (OM) tachet / de camă) cu rolă
cădere al roţilor camshaft (OM, mas-un) arbore cu came / de distribuţie
cambered girder (mec) grindă curbă / curbată / de excentric
cambered inwards concav camshaft bearing (OM, mas-un) lagăr de arbore cu
cambered outwards convex, bombat came, cuzinet-palier al arborelui cu came
cambered roll sferic, bombat, convex, noduros; (met) camshaft chain lanţ de distribuţie (şi cu came)
cilindru profilat camshaft controller regulator cu came
Pag. 77
camshaft gear (OM, mas-un) pinion de distribuţie cu canister canistră, bidon
camă canned ambalat (în cutie de tablă), conservat, închis
camshaft gear wheel (OM, mas-un) pinion al arborelui canned food / products (alim) conserve, alimente
/ al axului cu came conservate
camshaft / cam spindle (OM, mas-un) arbore cu came / cannery fabrică de conserve
de distribuţie cannibalize a demonta (o piesă / un modul) în scopul
camshaft thrust pin (OM, mas-un) bolţ de oprire / de reutilizării
reazem al arborelui cu came cannulart tubular
camshaft timing gear (OM, mas-un) pinion al axului canopy (auto) apărătoare de cabină; (el) armătură a unei
cu came lămpi
cam spindle (OM, mas-un) arbore cu came / de can sprinkling milk cooler (alim) răcitor de lapte prin
distribuţie pulverizare
cam spring (OM, mas-un) arc pentru camă cant (cstr) supraelevaţie (la curbele dru-murilor); (nav)
cam steering (OM, mas-un) distribuţie cu came coastă deviată; (TH) a tăia pieziş, a şanfrena, a teşi
cam turning lathe (mas-un) strung de copiat / de (muchii-le), a fasona, a înclina, a răsturna
prelucrat came caned coil spring (OM) arc cu spire teşite
can cutie (şi de conservă); canistră, bidon, oală; (el) bac, canted nozzle ajutaj curbat / teşit
pahar, ecran metalic; cilindru, tobă de uscat; (TH) a canteen bidon, canistră
conser-va, a înmagazina, a pune în cutie, a închide, a cant frame (nav) coastă deviată
ecrana, a capsula cantilever (mec, OM) (grindă în) conso-lă, brăţară,
canal (hidr) canal artificial; (OM) canelură, canal suport-consolă, braţul unui stâlp
canal dredge(r) dragă pentru canale cantilever beam (mec, OM) grindă în consolă
can carrier (alim, ind chim) transportor de canistre / cantilevered (mec, OM) în consolă
cutii, etc. cantilever (gantry) crane macara cantilever / în
cancel (inf) a şterge (o memorie), a anu-la (conţinutul consolă
unui registru / o funcţie comandată anterior); a readuce cantilever spring (OM) arc cantilever / în consolă
în repaus, a suprima, a condamna; (mat) a simplifica cantilever truss fermă în consolă
(o fracţie), a reduce (termenii asemenea) cantilever / flapper valve (OM) supapă (cu acţionare)
cancellated structure structură reticulară cu pârghie, clapetă
cancellation (c) ştergere a unei impri-mări pe bandă / pe canting (l) debitare pe prisme; (TH) răsturnare,
casetă / pe dische-tă; (TH) anulare, reducere, înclinare
contraman-dare, denunţare, suprimare, extincţie; (mat) can tipper (alim) răsturnător de bidoane (de lapte) / de
simplificare, reducere ambalaje
cancellation law principiul reducerii cant(saw) file pilă triunghiulară
canceling key buton (cheie) de repunere în poziţie cant scraper răzuitor cu secţiune triunghiulară
cancel out a (se) anula, a (se) şterge cant up (mas-un) a teşi muchiile, a răsturna pe muchii
cancel / cancellation request cerere de anulare canvas bag sac de iută
candela / candle (metr) candelă (unitate în sistem canvas belt (OM) curea de transmisie din bumbac
metric pentru intensitate luminoasă) canvas conveyor transportor cu bandă
candied fruits (alim) fructe zaharisite canvas tank ambalaj pliant / din prelată
candle / cannel coal (met) cărbune gras / bituminos caoutchouc cauciuc
can dryer tambur uscător cap căciulă, bonetă; (alim) capsulă pentru sticle; (cstr)
can dump culbutor / basculator de forme / cutii / capitel, şapă, coronament (superior) din schelet de
ambalaje grinzi; (el) soclu; (met) dom, boltă, capacul balo-nului
candy (alim) zahăr candel, a fierbe în zahăr, a (se) de gaz (la sudare); (mat) calotă (sferică), simbol (al
zaharisi, a glasa intersecţiei); (OM) cap, capac de protecţie al unui
candy-maker’s wax (alim) parafină pentru cofetărie mecanism, garnitură de etanşare la remontare, duză;
cane sugar (alim) zahăr de trestie literă majusculă; a pune un capac / un soclu
can filler maşină / dispozitv pentru um-plerea capability capabilitate, posibilitate a unui sistem de a
bidoanelor / formelor / conser-velor, etc. realiza toate perfor-manţele la nivelul obiectivelor
can filling îmbidonare, umplere a bidoa-nelor / formelor sale; (ec) productivitate
/ conservelor, etc. capability of being cupped capacitate de ambutisare
can immersion cooling (alim) răcire a bidoanelor (de adâncă
lapte) prin imersiune capability of being kneaded plasticitate
Pag. 78
capable of being cast (met) apt pentru turnare, care capital capitală; (cstr) capitel / coronament; (ec) capital,
poate fi turnat fond; (în text) majusculă, literă de titlu
capable of being cemented / hardened (met) capital assets (ec) fonduri fixe
cementabil, călibil; (plast) care se poate întări / capital costs (ec) cheltuieli de investiţie
durifica capital cut-off point (ec) punct până la care se poate
capable of being swung open / rised basculant, dobândi capital în mod rentabil
rabatabil capital depreciation (ec) amortizare
capable of being thrown out of gear decuplabil, care capital equipment utilaj greu, utilaj de bază
poate fi decuplat capital expenditure (ec) cheltuieli de investiţii
capable of being wrought (met) forjabil capital goods mijloace de producţie (maşini,
capable of dripping / forming drops care poate picura echipament), fonduri fixe
capacitance (el) capacitanţă capital intensive industry (ec) industrie cu investiţii
capacitive storage welding sudare prin acumulare / mari pe unitate de produs
prin încărcare capacitivă capital investment (ec) investiţii, plasamente, fonduri
capacitive traducer captor / traductor capacitiv fixe
capacitor condensator electric capitalise a transforma în capital, a valorifica, a profita
capacitor bank baterie de condensatoare de un avantaj
capacity (TH) capacitate, aptitudine, pro-prietate, capitalise on (ec) a face capital din..., a valorifica, a
însuşire; debit, volum, mări-me, productivitate, putere, beneficia de pe urma..., a profita de...
sarcină, con-sum; (hidr) capacitate (a rezervorului, de capital market (ec) piaţă de capital, piaţă financiară
scurgere, de evacuare); (inf) capaci-tate (şi de capital outlay (ec) investiţii capitale
memorare), lungime a cu-vântului (la calculator); capital output ratio (ec) raport dintre investiţie şi
(mat) număr maxim de cifre producţie
capacity chart schemă a unei maşini-unelte privind capital scrap (met) fier vechi, deşeuri masive
dimensiunile maxime ale pieselor de prelucrat capital stock (ec) acţiuni dând drept de proprietate
capacity control reglare / variaţie a pu-terii frigorifice / asupra unei societăţi
a unui compresor cap key (OM) cheie tubulară
capacity for decomposition (chim, met) capacitate / capless tyre valve (auto, OM) ventil fără capac pentru
putere de descompunere anvelope
capacity for hardening (met) călibilitate cap nut (OM) piuliţă înfundată / oarbă / olandeză
capacity-head curve curbă de presiune-randament cap of connecting-rod big end (OM) capac al capului
capacity motor (el) motor asincron cu condensator de bielă
capacity of pump(ing) debit al pompei capped end extremitate izolată
cap chisel daltă lată capper (mas, alim) maşină de capsulat / de închis sticle
cap for a casing cap de coloană cap piece (OM) capac
cap head (OM) cap de ţeavă capping (met) formare de crustă
capillarity capilaritate cap screw (OM) dop / capac filetat, şurub cu cap / cu
capillary (tub) capilar, capilară dop
capillary crack (met) fisură capilară capsize a (se) răsturna, a bascula, a şavira
capillary drying uscare (a unui solid poros) prin efect capsizing (nav) basculare / răsturnare a navei, trecere a
capilar fluxului în reflux
capillary feed alimentare prin capilari-tate / prin efect capsizing gradient pantă critică
capilar; (T) ungere cu fitil capstan (nav) cabestan, vinci; (TH) rolă, mosor fix,
capillary filling pressure presiune capilară de umplere vârtej, troliu, vinci, tambur, raşpel
capillary fitting îmbinare sudată / lipită prin capilaritate capstan drive acţionare cu cabestan / cu rolă de
capillary flask balon cu capilar transport al benzii
capillary force forţă capilară capstan drum (OM) tambur de cabestan
capillary regulator dispozitiv capilar de reglare, capstan head (hidr) pălărie de cabestan; (mas-un) cap
regulator capilar (la frigidere de tip comercial mai revolver / cilindric cu găuri radiale / găurit în cruce
mici) capstan lathe (mas-un) strung revolver (cu cărucior
capillary tension tensiune capilară dublu al capului-revolver)
capillary tube tub capilar, capilar capstan motor motor de antrenare
capillary viscometer (T) vâscozimetru capilar capstan nut (OM) piuliţă rotundă cu găuri pentru cheie
capstan rest (mas-un) sanie dublă a capului-revolver
Pag. 79
capstan saddle (mas-un) cărucior / sanie inferioară a(l) carbide(-tipped) tool (mas-un) cuţit armat cu plăcuţă
capului revolver de aliaj dur
capstan screw (OM) şurub cu cap cilindric găurit în carbide-tool sharpening machine maşină de ascuţit
cruce scule / cuţite cu plăcuţe din carburi
capstan-turned (mas-un) prelucrat(ă) la strung-revolver carbiding (chim, met) carburare
capstan wheel (OM) roată de mână cu braţe / cu spiţe car body caroserie de automobil
capsule capsulă, capsă detonantă, carcasă mică carboloy (met) carboloy, aliaj dur pentru scule
captivate a capta (şi atenţia) aşchietoare
captive device dispozitiv ce nu se deta-şează chiar dacă carbon (chim) carbon (C); cărbune pur, electrod,
unele elemente de a-samblare (filete) se desfac / ce nu diamant negru, negru de fum, calamină
cade / nu-şi modifică poziţia / captiv carbonaceous material (chim, met) agent de carburare;
captive device fastener (OM) o asam-blare la care, prin substanţă / material con-ţinând carbon sau compuşi de
desfacere, elemen-tele componenete (şurub, piuliţă, carbon
etc.) nu cad / rămân captive carbon-arc electrode electrod de cărbune
captive float flotor captiv, legat de un corp plutitor carbon-arc welding sudare cu arc electric, cu electrod
captive foundry (met) turnătorie pentru producţia de de cărbune
bază a uzinei carbon-base material material pe bază de carbon
captive screw (OM) şurub prizonier carbon-bearing care conţine carbon
capture (fiz) captare, captură; (inf) captare a datelor (de carbon black negru de fum, calamină, funingine
pe un document); a capta, aprinde, a captura carbon-black stock amestec (de cauciuc) şarjat cu
capture area plan de absorbţie negru de fum
car (auto) automobil, cărucior; (cf, met) vagon(et), carbon bridge (auto) ancrasare a bujiei; (chim) punte
boghiu; cabină de ascensor de carbon
caramel (alim) zahăr ars, caramel carbon carburisation steel (met) oţel-carbon de
carat carat, unitate de măsură a proporţiei de aur din cementare
aliaje, egală cu 24-a parte din masa totală a aliajului; carbon content (met) conţinut de carbon
unitate de greutate pentru pietre preţioase, egală cu carbon concentration saturare cu carbon
0,2053 gf; (nav, ec) a 24-a parte din proprietatea unei carbon dioxide (chim) dioxid de carbon
nave; (ec) cotă de participare la o societate comercială carbon drop (met) afinare, eliminare (parţială) / scădere
carbenes (chim) radical organic ce conţine carbon a conţinutului de carbon (din oţel)
bivalent carbon engineering steel (met) oţel-carbon de
carbide (chim, met) carbură, carbid construcţie
carbide basket retortă a generatorului de acetilenă carbon electrode (el, met) electrod de cărbune
carbide capacity umplutură de carbid (a generatorului carbon elimination (met) eliminare (par-ţială) a
de acetilenă) carbonului, afinare (la oţel)
carbide carbon (met) carbon de carbid, carbon de carbon equivalent (met) carbon echivalent (la
cementare aprecierea sudabilităţii)
carbide container casetă pentru încărcătura de carbură carbon feed (TH) aprovizionare cu cărbuni; (el) avans
de calciu al cărbunelui
carbide cutter (mas-un) sculă de aşchiere cu carbură / carbonify a carboniza
cu carburi carbonitriding (met) (procesul de) carbonitrurare
carbide die filieră din aliaj dur / din carburi carbonisation (chim, met) carbonizare, cocsificare,
carbide drill (mas-un) burghiu cu plăcu-ţe din aliaj dur cementare, cărbune
/ din carburi metalice carbonisation at low temperature carbonizare la
carbide milling cutter (mas-un) freză cu plăcuţe din temperatură joasă, semicarbonizare
aliaj dur / din carburi metalice carbonisation plant (met) cocserie
carbide of iron (met) carbură de fier carbonise a carbura, a carboniza
carbide planing (mas-un) rabotare cu cuţite cu plăcuţe carbonised residue cărbune rezidual, reziduu
din aliaj dur / din carburi metalice carbonizat
carbide-shank boring tool (mas-un) cuţit de strunjit carbonising (chim, met) carbonizare, cocsificare
interior, cu corp activ din carbură carbonising agent (met) agent de carburare; (chim)
carbide slag (met) zgură carbidică agent de carbonizare
carbide tip placă / plăcuţă de aliaj dur / de carburi carbonising flame flacără reducătoare
metalice carbonising period (met) durată de afinare
Pag. 80
carbon loss (termo) pierderi de energie termică, din carburettor setting / turning (auto) reglare a
cauza neoxidării complete a combustibilului carburatorului
carbon-molybdenum steel (met) oţel- carbon (cu) carburettor throttle (auto) ştrangulator al
molibden carburatorului, difuzor
carbon monoxide (chim) oxid de carbon carburettor ventury (auto) difuzor de carburator,
carbon monoxide poisoning intoxicare / otrăvire cu ştrangulare a carburatorului
monooxid de carbon carburisation carburare
carbon penetration (met) penetraţie a carbonului, carburize (met) a carbura, a cementa
cementare carburize partially / slightly / superfi-cially (met) a
carbon period (met) perioadă / interval de carburare carbura / a cementa parţial / superficial
carbon pickup (chim) saturare de / în carbon; (met) carburizer (met) material (de adaos) de cementare;
mărire a conţinutului de carbon (şi la turnare) (TH) agent de carburare
carbon-pile pressure transducer tra-ductor de carburizing (met) cementare, carburare
presiune pe baza modificării rezistenţei plăcilor de carburizing agent (met) agent de carburare, sare de
carbon, presate călire
carbon potential (met) proprietatea me-diului de a carburizing bath (met) baie de cementare
altera conţinutul de carbon din stratul superficial al carburizing box (met) cutie de cementare
aliajelor (feroase) expuse carburizing by gas(es) (met) cementare în mediu gazos
carbon-producing (met) cocsificare, cocsare carburizing by salts (met) cementare în baie de săruri
carbon-residue test (met) determinare a cifrei de cocs carburizing steel (met) oţel de cementare / cementabil
carbon-resistance thermometer termometru cu car carrier (auto) remorcă specială pentru transportat
rezistenţă de carbon automobile
carbon restoration (met) recarburare carcass carcasă, carter, schelet; (auto) carcasa
carbon rod (el, met) tijă / perie de cărbu-ne, bară- anvelopei; (TH) şasiu, ramă
electrod (la oţelării electrice) carcass building construcţie de schelet
carbon steel (met) oţel-carbon carcass chilling process (alim) refrige-rare primară,
carbon-steel roll (met) cilindru din oţel-carbon zvântare / uscare prin refrigerare
carbon tool steel (met) oţel-carbon pentru scule car-casting (met) turnare pe vagonet
carbon sufphide (chim) sulfură de carbon car coupler (cf, OM) cuplă de vagoane
carbon steel (met) oţel carbon / nealiat card (TH) fişă, diafragmă; (el) suport de înfăşurare;
carbonyl (chim) carbonil (inf) cartelă (şi perforată)
carborundum clorură de siliciu, carborund cardan axle / shaft (OM) arbore cardanic / articulat
car-bottom furnace (met) cuptor cu vatră mobilă cardan drive / transmission (OM) transmisie cardanică
car-bottom hearth (met) cu vatră mobilă cardan joint (OM) articulaţie / cuplaj cardanic
car building construcţie de automobile / de vagoane cardan wave (OM) arbore cardanic / articulat, ax în
carburation (auto, mas) carburaţie; (met) carburare, cruce
cementare cardboard box teacă, cartonaj, cutie de carton / de
carburetted mixture (auto, termo) amestec combustibil mucava
carburetting process (met) (procesul de) cementare / card-boxes embossing machine maşină de presat cutii
carburare card-boxes gluing machine maşină de lipit cutii pliante
carburettor barrel (auto) tobă a carburatorului card catalogue cartotecă, fişier
carburettor bowl (auto) cameră a flotorului / card dumper (cf, met) culbutor (de vagoane)
plutitorului din carburator cardinal point punct cardinal
carburettor choke (auto) clapetă de aer a car driver şofer, conducător auto
carburatorului care întreţinere; atenţie
carburettor control (auto) tija de comandă a careen (nav) a abate în carenă, a carena
carburatorului car elevator / lift elevator auto, lift; (pentru lucrări de
carburettor engine (auto) motor cu carburator întreţinere)
carburettor flange (auto) bridă / flanşă de racord a car engine motor de automobil
carburatorului care of (auto) întreţinere; (ec) prin grija / bunăvoinţa...
carburettor float (auto) plutitor al carburatorului car feeder alimentator (încărcător) în vagonete
carburettor link / linkage / rod (auto) tijă de comandă car frame (cf) cadru de osie / de rulare; (mas) suport al
a carburatorului căii de rulare (la macarale); şasiu de automobil
car-hearth furnace (met) cuptor cu vatră mobilă
Pag. 81
cargo încărcătură, marfă, cargou carriage handle (mas-un) manetă pen-tru deplasare
cargo block (nav) macara de bigă manuală a căruciorului / saniei
cargo boat / vessel / ship cargou, cargobot carriage rack (mas-un) cremalieră a saniei / a
cargo body caroserie de autocamion cărusiorului
cargo boom (nav) bigă de încărcare carriage return (c) readucere a carului / a cartuşului
cargo capacity capacitate de încărcare unei imprimante la stânga
cargo-carrier cargou, cargobot carriage return mechanism (met) mecanism de
cargo deadweight capacitate netă / utilă de încărcare întoarcere a căruciorului (şi pentru rulouri)
cargo door poartă de încărcare; (nav) sabord de carriage saddle (mas-un) cărucior (suport)
încărcare carriage slide (mas-un) sanie / ghidaj a(l) căruciorului
cargo fall cablu al palancului de încărcare carriage stop (mas-un) dispozitiv (şi de strung) de
cargo gear instalaţie de încărcare poziţionare (precisă)
cargo handling appliances utilaj(e) de manipulare a carrier (chim) solvent, accelerator (pen-tru lacuri); (inf)
mărfurilor purtător de date; (ec) societate de transport; (mat)
cargo hatchway (nav) gură de magazie reprezentant, suport, mulţime-suport; (nav) na-vă de
cargo hook cârlig de încărcare transport, portavion; antrenor (la strung de precizie);
cargo in bulk marfă în vrac (el) frecvenţă purtătoare; sarcină liberă; purtător (la un
cargo liner cargobot de linie semiconductor); (OM) colier, roată din-ţată de
cargo net (cstr) plasă de încărcare transmisie; (termo) agent termic / caloric; (TH) suport,
cargo oil pump pompă de ulei, navală purtător, vehicul, bridă, cărucior, transportor, conveier
cargo reefer space (alim, termo) magazie / spaţiu carrier bag sac de hârtie de mare capacitate
frigorific(ă) carrier bar bară de suport / de susţinere
cargo train tren de marfă carrier bolt (mas-un, OM) bolţ de antrenare, bolţ
cargo truck / vehicle autocamion conducător
cargo winch (nav) vinci de marfă carrier compound compus intermediar
cargo headlight / lamp far al unui auto-vehicul, lumină carrier (idle) (OM) rolă purtătoare / de susţinere
de semnalizare (în faţă) carrier of water acvifer
car levelling device (cf) dispozitiv automat de nivelare carrier pin (OM) bolţ de antrenare
carload vagon-cisternă, cisternă carrier pinion (OM) pinion intermediar
Carnot cycle (termo) ciclu Carnot carrier plate (OM) flanşă de antrenare
carpenter’s glue clei de oase carrier ring (OM) inel de reazem
carpet covor, strat superficial / de protecţie carrier roll (alim, ind chim) valţ de conducere
car retarder (cf) frână de cale; (el) limitator de viteză a carrier roller (OM) roată purtătoare (pe şenile)
cabinei (la ascensor) carrier set (met) grup de role purtătoare / de susţinere
car revision revizie a vagoanelor carrier slot (OM) şanţ al flanşei de antrenare
carriage căruţ, car, cărucior, vehicul, sanie, transport, carrier vehicle mijloc de transport auto
cărăuşie; (auto) şasiu; (ec) cost al transportului; (mas- carrot tool (mas-un) carotier, sculă aşchietoare pentru
un) sanie a unei maşini-unelte, cărucior de macara; decupare cu miez
(inf) car al unei imprimante; (met) perna cajei (de carus(s)el (el) comutator-adaptor de tensiune; (TH)
laminor) transportor circular / cu bandă fără sfârşit / continuă
carriage apron placă de zăvorâre, sorţ (la strung) carry a suporta, a susţine (inf) report, transfer; a purta, a
carriage body caroserie de automobil căra, a duce, a con-duce, a comanda, a transporta; a
carriage bolt (OM) şurub / bolţ cu umăr pătrat sub cap, prelungi, a continua; (ec) a reporta, a aduce venit /
pentru a evita rotirea lui la strângerea piuliţei dobândă
carriage delivery dispozitiv de eliminare / de evacuare carry along a antrena; a lua, a duce; a trage cu sine
cu cărucior carry away a îndepărta, a se rupe, a pierde (şi la
carriage forward transport de plătit transportare)
carriage free (ec) franco, plătit, francat; transport carry flip-flop circuit basculant de transfer / de report
gratuit carry further a continua, a duce mai departe
carriage gain întindere cu căruciorul carry in a introduce (date în calculator); a aduce
carriage gauge gabarit de încărcare (înăuntru / în interior)
carriage guide-bar (mas-un) glisieră a saniei, şină de carrying purtător, susţinător
ghidare a saniei carrying agent agent / mediu purtător / de antrenare

Pag. 82
carrying area (mec, OM, T) suprafaţă portantă / utilă carve a scobi, a grava, a ciopli, a săpa, a scoate, a
(la transportoare) decupa, a tăia, a excava
carrying away antrenare carving scobire, scobitură, tăiere
carrying area (mec, T) suprafaţă portantă / care susţine carving knife cuţit de sculptat în lemn
sarcina car wash pump pompă pentru (instalaţie de) spălat
carrying capacity (el) intensitate admi-sibilă; automobile
capacitate de trafic; (TH) capaci-tate portantă / de car wheel boring machine (mas-un) strung-carusel
încărcare / de ridi-care, forţă ascensională, sarcină pentru strunjirea interioară a bandajelor roţilor
admisibilă cascade cascadă, jerbă de cascadă; (cf) zonă de rapiduri;
carrying costs (ec) cheltuieli de transport (el) grătar de palete fixe în coroana statorului, legare în
carrying frame schelet purtător, cadru de susţinere cas-cadă / în serie; (met) dispunere / am-plasare în
carrying ring (OM) inel de reazem / de sprijin cascadă a băilor (de trata-ment / de decapare, etc.)
carrying rope cablu portant cascade circuit legare / legătură în cascadă / în serie
carrying scraper screper pe roţi cascade connection montaj / cuplaj în cascadă / în serie
carrying sling clemă / buclă de suspen-sie / de prindere cascade control reglare (a vitezei) prin cuplare în
/ de suspendare cascadă (a două asincrone); sistem de control cu două
carrying strap (met, OM) bandă suport / de suspensie, bucle, una fiind subordonată celeilalte
curea purtătoare cascade cooler (termo) răcitor în trepte
carrying tongs cleşte de transportat ţevi cascaded carry transport serie / succesiv / în cascadă
carry off a antrena, a îndepărta, a evacua, a elimina cascaded (legat) în serie (despre maşini)
carry on a continua cascaded connection conexiune în cascadă,
carry out a îndeplini, a executa, a efec-tua, a exercita, a descompunere a unei scheme complexe într-un set de
scoate, a elimina, a realiza scheme mai simple, conectate în serie
carryover (termo) particule solide şi fluide antrenate cascade milk cooler (alim) răcitor de lapte prin
odată cu aburul aspersiune
carry rudder a avea tendinţa de abatere, a avea derivă cascade oiling (OM, T) ungere cu inele / gravitaţională /
carry through a îndeplini, a efectua, a realiza prin cădere
carry to account (ec) a trece în cont cascade sequence (met) sudare continuă, cu mai multe
cart camion, cărucior (şi cu două roţi), vagon(et) treceri
cartage transport cu tracţiune animală, camionaj; (ec) case ladă, dulap, sac, înveliş, corp, car-casă, cameră,
cost al transportului vitrină, carter, toc, teacă, cutie, etui, husă, sertar,
Cartesian coordinates coordonate carte-ziene / schelet de clă-dire, trusă, situaţie, caz; (met) strat ce-
ortogonale (în plan sau spaţiu) mentat, cutie pentru cementare; (metr) carcasa (de
carton (cstr) carton asfaltat; mucava aparat); a înveli, a acoperi, a pune într-o cutie / în ladă,
cartouche cartuş (şi ornament), celulă; legendă (la a căptuşi, a tuba, a aşeza, a amplasa, a plasa
desene) case board scândură subţire
cartridge case (c) tub / casetă a(l) cartuşului case carburizing (met) carburare, cementare
cartridge cylinder (revolver) (mas-un) tambur port- case-chilled (met) călit (albit)
scule la un strung-revolver cased turbat(ă), încasetat
cartridge / cellular filter filtru celular / cu alveole / cu cased beam grindă îmbrăcată în beton, grindă-cheson
celule / cu site filtrante demontabile cased-butt coupling (OM) cuplaj cu manşon
cartridge fuse (el) siguranţă fuzibilă tubulară, buşon cased catch capac de închidere
fuzibil case depth (met) adâncime a cementării / a stratului
cartridge heater (termo) cartuş de încălzire, încălzitor / cementat
element tubular case drain flow (hidr) circulaţie (supli-mentară) de
cartridge plug fişă cu siguranţă răcire a fluidului / a pom-pei (realizată printr-un
cartridge powder tool pistol pentru fixarea buloanelor modul ataşat)
prin explozie case girder grindă îmbrăcată în beton
car trunk porbagaj cased glass sticlă / geam compus(ă) in mai multe
car-type cooling conveyer (met) trans-portor cu răcire straturi
pe cărucioare (pentru rulouri calde) case-harden (met) a cementa (în cutii), a căli (prin
car tyre anvelopă auto / de automobil cementare)
car unloader descărcator de vagoane case-hardened crossing / frog inimă de încrucişare la
oţel turnat
Pag. 83
case hardened steel (met) oţel cementat cast mulaj; (mat) calcul; lână groasă; (met, plast)
case hardener (met) agent de cementare matriţă, formă, piesă turnată; (met, plast) a turna, a
case hardening (met) călire / durificare (superficială) arunca, a forma, a topi
prin cementare castability (met) fluiditate, turnabilitate, proprietatea de
case hardening box (met) cutie de cementare a putea fi turnat
case hardening carburizer / compound (met) amestec castable (met) apt pentru turnare, turnabil
de cementare cast alloy (met) aliaj de turnătorie / turnabil
case hardening furnace (met) cuptor de cementare cast aluminium (met) piese turnate din aluminiu
case-hardening material / powder (met) material / praf cast brass (met) piese turnate din alamă, alamă turnată
de cementare cast bronze (met) bronz turnat
case hardening steel (met) oţel durifi-cabil prin cast chaplet (met) suport de fontă dubluconic pentru
cementare / de cementare miezuri
cast iron piston ring (OM) segment de piston din fontă cast cold (met) a turna în cochilă
case-making drum tobă de confecţionat anvelope castellated / castle nut (OM) piuliţă crenelată /
casement window fereastră batantă, oberlicht moletată
case of cock (OM) corpul robinetului castellated socket-headed cap screw (OM) şurub cu
case of emergency / of need accident, calamitate, cap crenelat cu locaş hexagonal (pentru cheie frontală)
situaţie specială, caz de urgenţă / de necesitate / de castellated / castle washer (OM) şaibă crenelată
forţă majoră caster (auto) unghi de fugă a roţilor; (met) turnător,
case of loading caz de încărcare, ipoteză de încărcare aparat de turnat; (sc) turnător (în ceramică)
case redressing tool dispozitiv de închidere a carcaselor caster action “on steering” (auto) efect al unghiului de
cash (ec) numerar, bani lichizi, fonduri de casă; a fugă asupra direcţiei
încasa, a plăti (în numerar), a schimba în bani (un cec) cast glass sticlă turnată
cash and carry (ec) vânzare / livrare direct în depozit cast house (met) hală de turnare, turnătorie
(transportul fiind în sarcina cumpărătorului) casting (cstr) turnare în cofraj a betonu-lui; (met) fontă,
cash assets (ec) capital în numerar turnare, piesă turnată, mulare, cofrare
cash balance (ec) sold de casă casting alloys (met) aliaje de turnătorie / turnabile
cash before delivery (CBD) (ec) plată înainte de livrare casting bay / house (met) turnătorie, hală de turnare
cash a check (ec) a încasa un cec casting bed (met) pat / placă de turnare
cash flow (ec) flux al numerarului (zilnic / săptămânal), casting bogie / car (met) cărucior / vagonet de turnare
dare de seamă asupra încasărilor şi plăţilor în numerar casting box (met) vas de turnat, cutie de formare
pe o anumită perioadă, total compus din profitul net şi casting brush (met) perie de curăţat fonta
amortizări, disponibil de lichidităţi, balanţă a casting core (met) miez de turnare
disponibilităţilor casting characteristics (met) proprietăţi de turnare
cashier’s office (ec) casierie casting crane (met) macara de turnare
cash in hand (ec) bani disponibili casting defect (met) defect de turnare
cash joint (OM) îmbinare / racord cu mufă din corp casting die (met) formă metalică pentru turnare sub
cash on delivery (COD) (ec) plată de livrare, livrare presiune
contra plată casting equipment (met) dispozitiv de turnare
casing cofraj, acoperire, învelitoare, co-loană de casting form (met) formă de turnare (a metalelor),
burlane, tubaj, tubare, armă-tură, blindaj, înveliş cochilă
metalic, căptu-şire, carcasă, carter, căptuşeală, anve- casting furnace (met) cuptor de topit
lopă, cămaşă, teacă, manta, înveliş casting gate (met) pâlnie de turnare
casing cover (OM) capac al carcasei casting gutter (met) jgheab de turnare
casing cutter / knife (mas-un) cuţit / aparat de tăiat ţevi casting house (met) atelier de turnătorie
casing-head flange (OM) flanşă de etanşare a coloanei / casting in chills (met) turnare în cochilie
a recipientului casting in crucibles (met) turnare în creuzet
casing joint îmbinare tubulară, pasul burlanelor, burlan casting in flasks (met) turnare în cutii de formare
casing machine maşină de ambalat / de împachetat casting ladle (met) oală de turnare
casing-off tubare, închidere casting loam (met) argilă de formare
casing test probă de etanşeitate casting machine (met) maşină de turnat (şi continuu)
cask butoi, baril casting metal (met) metal / aliaj turnat
cassette casetă (şi pentru filme / benzi, aparate mici de casting method (met) procedeu / metodă / tehnologie de
măsură ) turnare
Pag. 84
casting mould (met) formă / cutie / matriţă de turnat cast on (met) a completa prin turnare, turnat
casting moulded in flask (met) turnare în cutii de cast-on test bar (met) epruvetă din ace-laşi aliaj / din
formare aceeaşi şarjă de turnare
casting nozzle (met) oală de turnare CA storage room cameră (frigorifică) cu atmosferă
casting on flat (met) turnare în poziţie orizontală controlată
cast ingot (met) lingou (turnat) castor oil ulei de ricin
casting paste (met) pastă de turnare cast piece (met) piesă turnată
casting pattern (met) model de turnare / de turnătorie cast plate (met) placă turnată
casting pig iron (met) fontă de turnătorie cast seam (met) bavură de turnare
casting pit (met) loc / groapă de turnare cast shell process (met) tragere la rece a ţevilor turnate
casting polymerization polimerizare în bloc / în masă fără sudură
casting process (met) procedeu / proces / metodă de cast slab (met) bramă, sleb
turnare cast steel (met) oţel turnat
casting properties (met) capacitate de turnare (a unui cast-steel ingot (met) lingou de oţel turnat
metal, a unui aliaj) cast-steel gate îmbrăcăminte / tablier de oţel turnat
castings (met) piese turnate cast-steel manufacture (met) elaborarea oţelului
castings for general engineering (met) piese turnate cast-steel plate (met, OM) tablă / placă de oţel turnat
pentru construcţia de maşini cast-steel products (met) piese turnate din oţel
casting skin (met) crustă de turnare cast-steel wire sârmă de oţel de fuziune
casting slip barbotină, substanţă pentru ungerea cast structure (met) structură a fontei / rezultată după
formelor ceramice de turnare turnare
casting strain / stress (met) tensiune de turnare caste tape / film (plast) peliculă turnată
casting temperature (met) temperatură de turnare cast tooth dinte turnat (fără prelucrare la o maşină-
casting wheel (met) dispozitiv de turnare rotativ, cu unealtă)
modelele dispuse pe un cerc cast up a aduna (o coloană), a calcula, a număra, a
casting yard şantier de cofrare / de turnare a socoti
prefabricatelor din beton cast uphill (met) a turna prin sifon
cast integral (met) a turna integral cast weld / welding (met) sudură / sudare prin turnare /
cast into the sea a arunca în mare prin topire
cast iron (met) fontă de turnătorie cat (mas) pisică, cărucior de macara; (nav) palanc,
cast-iron cylinder (met, OM) cilindru turnat în / din gheară de pisică, ancorot
fontă catalogue catalog (şi de prezentare a produselor),
cast-iron founder (met) turnător de fontă cartotecă, fişier, listă, mapă, broşură
cast-iron ingot mould (met) lingotieră de fontă cataloguing catalogare, înregistrare a unui fişier (pe un
cast-iron malleableizing (met) maleabilizarea fontei suport extern de informaţie)
cast-iron mould (met) lingotieră catalyst (chim) catalizator
cast-iron pipe (OM) tub / ţeavă de fontă catalysis (chim) cataliză
cast-iron roll (met) cilindru turnat de fontă catalytic agent / catalyzer catalizator
cast-iron scrap (met) spărturi de turnătorie, fontă veche cataphoresis mişcarea particulelor solide în mediu
/ spartă lichid, sub influenţa câmpului electromagnetic
cast-iron splinters (met) aşchii de fontă cataract cylinder (auto, OM) cilindru de frână
cast-iron welding sudarea fontei catastrophic failure (T, mas) avarie, cădere catastrofală
cast-iron with euthectic matrix (met) fontă eutectică (a unui utilaj)
cast-iron with lamellar graphite matrix (met) fontă catch (OM) opritor, pârghie / ştift de opri-re, cârlig,
cu grafit lamelar tachet, nas; cleşte de prinde-re / de angrenare,
castle castel; (TH) crenelat dispozitiv de prinde-re, fixator, zăvor, clichet, clemă,
castle / castellated nut (OM) piuliţă crenelată / clan-ţă; (OM) a prinde, a apuca, a zăvori, a observa o
moletată eroare, a capta, a lua
castle / castellated washer (OM) şaibă crenelată catcher (met) laminorist din spatele ca-jei; (OM)
cast loose a elibera, a declanşa, a desfăşura, a mola opritor, curăţitor, prinzător; (TH) capcană, limitator de
cast metal (met) piesă turnată de metal, turnare de metal cursă, dis-pozitiv de prindere, clichet de blocare; (fiz)
cast-metal case (met, OM) carcasă de fontă cavitate rezonantă, rezonator
cast molding (met) formare prin turnare, obiect / piesă catcher mark(s) (met) urme de prindere (şi la rolouri)
turnată catcher’s side (met) partea de ieşire a laminorului
Pag. 85
catch handler manivelă de antrenare catwalk (auto) mers foarte încet; (cstr) pasarelă, podeţ;
catch hook cârlig de prindere (nav) culoar, trecere / pasarelă îngustă; scara
catching captare; (met) transmiterea benzii din laminor, rezervorului
prinderea ei în dispozitivul de înfăşurat rulouri caulk pastă (de cauciuc, cu agent de vulcanizare) de
catching piece (OM) clemă / piesă de prindere etanşare
catching member (OM) prinzător, piesă de prindere caulking (met) etanşarea cusăturii de sudură prin forjare
catchment of water captarea / colectarea apei caulking iron dorn de găurit, daltă de călăfătuit
catch pan recipient colector de noroi (în camera de caulking machine for pipes maşină de mandrinat ţevi
cabluri) caulking strips (met) benzi de etanşare
catch pawl (OM) clichet de blocare causality cauzalitate
catch pin (OM) bolţ, ştift, şplint, ştift de oprire / de causality condition condiţii de cauzalitate
prindere cause beyond control forţă majoră
catch ring (OM) inel de antrenare / de prindere caustic (chim, met) caustic, corosiv
catch wrench furcă de prindere caustic dip (chim, met) soluţie puternic alcalină,
category categorie, clasă folosită şi la decapare, baie de hidroxid de sodiu
catenary (chim) catenă, lanţ; (el) fir de cale; (mat) caustic embrittlement (fiz) coroziune intercristalină (a
lănţişor (funcţie), catenă; (OM) lanţ, lănţişor, arc în oţelurilor şi aliajelor Fe-Cr-Ni) din cauza expunerii la
formă de coş, cablu de suport, în (formă de) lanţ, solu-ţii caustice; (ind chim, met) fragilitate / fisurare
catenar caustică
catenary equation ecuaţie a lănţişorului caustic soda (chim) hidroxid de sodiu (conţinând
caperpillar maşină pe şenile, senilă 76...78% oxid de sodiu)
caterpillar chain şenilă caustic wash(ing) spălare cu soluţii de alcalii
caterpillar conveyer / conveyor transportor cu şenile cauterize a băiţui, a decapa, a cauteriza
caterpillar (friction)-clutch (OM) ambreiaj lateral cave (cstr) pivniţă; (fiz) celulă; (cstr) a excava, a săpa, a
caterpillar guide placă de ghidare a şenilei scobi
caterpillar shovel excavator pe şenile cu lingură / cu caveat avertisment, prevenire, opoziţie (împotriva unui
cupă brevet de invenţie), cerere pentru un brevet provizoriu
caterpillar transmission transmisie laterală cavitation (fiz, hidr, el, T) cavitaţie; (met) formare a
caterpillar trunk autocamion pe şenile suflurilor
cathead (mas-un) mandrină cu şuruburi de strângere cavitation erosion (T) uzură de cavitaţie
cathode-base circuit montaj cu catodul comun cavitation damage (T) distrugere prin uzură de
cathode beam (fiz) rază catodică, fascicul catodic / de cavitaţie
electroni cavitation flow (hidr) curgere a unui fluid, cu formare
cathode bearing a layer of oxide catod stratificat / de bule
acoperit cu oxizi metalici cavity scobitură; groapă; adâncitură; (met) gol, retasură
cathode cleaning degresare catodică (într-o piesă turna-tă); excavaţie, cavitate (şi într-o
cathode copper cupru electrolitic piesă), cavernă
cathode-ray oscillograph (CRO) oscilograf catodic cavity brick (cstr, met) cărămidă cu goluri
cathode sputtering pulverizare a catodului cavity of mold (met) cavitate a formei / a matriţei
cathodic bombardment şoc / incidenţă a(l) cavity side part (met) parte fixă a matriţei
electronilor, bombardament catodic cavity wall zid cu goluri / cu pereţi dubli
cathodic cleaning curăţire / degresare / purificare c-clamp presă de mână cu şurub, clemă cu şurub
catodică cease germination a înceta germinarea
cathodic coating acoperire catodică ceiling duct conducta de trecere prin acoperiş (prin
cathodic deposit (met, el) depunere catodică / la catod tavan)
cathodic protection protecţie catodică (împotriva ceiling joist grindă inferioară, subgrindă
coroziunii electrochimice) ceiling lamp plafonieră
cathodic pickling (met) decapare catodică / cu / la cell (TH) cameră, colivie, secţie, element, celulă, canal
catod în cărămizile cu goluri; (el) pilă / celulă electrică,
cation (fiz, chim) cation, ion pozitiv element galvanic; (inf) celulă de memorie; (met)
cattle bovine celulă de cuptor adânc
cattle suet (alim) seu de vită cellastic tyre pneu blindat (contra gloanţelor)
cell concrete beton celular
cell filter filtru celular
Pag. 86
cellotape bandă adezivă cementite breakdown (met) descompunerea cementitei
cell-pit furnace (met) cuptor adânc cu celule / celular cement mixer (cstr, ind chim) amestecă-tor de ciment,
cell-type în formă de fagure, celular mixer, malaxor de clei / de soluţie de cauciuc
cellular (plast) celular, poros, spongios cement steel (met) oţel de convertizor
cellular / cartridge filter filtru celular / cu alveole / cu censored distribution repartiţie / distribuţie controlată
celule / cu site filtrante demontabile censored sample selecţie controlată
cellular insulant izolant spongios / spumos / poros / cent interval între două sunete ale căror frecvenţe se află
celular / expandat într-un raport egal cu radical de ordinul 1200 din 2, a
cellular structure structură celulară suta parte dintr-un dolar (cent)
cellular wheel roată cu cupe (pentru ridicat apa) centigrade heat / thermal unit (metr) centigrad termic
cellule celula, schelet (unitate engleză de energie)
cellulosic coating acoperire celulozică (la electrozi) centigrade scale scală centigradă / Celsius
Celsius degree grad Celsius centimetre centimetru
celtium hafniu, celţiu centimetre-gram-second sistem de uni-tăţi bazat pe
cement (cstr) ciment, mastic, liant; (ind chim) adeziv, centimetru-gram-secundă
clei; (cstr) a cementa, a cimenta, a face priză, a lega centner chintal (=100 kg)
cement-asbestos azbociment central angle (mat) unghi la centru
cementation (cstr) cimentare, chituire; (met) (adaos de) central back pressure valve (hidr) obturator hidraulic
carburare / cemen-tare, călire central
cementation equipment echipament de cimentare central brick (cstr, met) cărămidă centra-lă / de
cementation furnace (met) cuptor de cementare închidere / de încheiere a bolţii
cementation power capacitate de legare central field of vision (drum, mec) câmp la deschiderile
cementation steel (met) oţel de cementare din mijloc; (TH) câmp de mijloc / intermediar
cement carbon (met) carbon pentru cementare / pentru central force (mec) forţă centrală / centrică
călire central gate (met) pâlnie centrală / principală de turnare
cemented armour cuirasă, blindaj de oţel central girder grindă principală / centrală
cemented belt curea de piele lipită central heating calorifer, încălzire centrală
cemented carbide (met) carbură (într-un oţel) obţinută central heating and power plant centrală electrică de
după cementare termoficare
cemented-carbide alloy (met) aliaj dur din carburi centralised centralizat, sub un singur control
metalice sinterizate centralised greasing (T) ungere centralizată cu unsoare
cemented-carbide (alloy) bit (mas-un) plăcuţă din centralised lubrication (OM, T) ungere / lubrifiere
carburi metalice centrală / centralizată
cemented-lap joint (OM) îmbinare prin lipirea centralised maintenance shop (met) atelier centralizat
capetelor suprapuse (la curele) de mentenanţă
cemented zone (met) zonă / strat cementat(ă) / centraliser centrator, ghidaj(e) de centrare, centralizator
carburat(ă) centraliser bearing (OM) rulment / lagăr de centrare
cementing (cstr) cimentare; (met) cementare, carburare centralising casing (OM) ghidaj de centrare
cementing agent (cstr) substanţă de cimentare, ciment central motion mişcare centrală
de legătură; (met) agent ce favorizează cementarea central processing unit (CPU) unitate centrală de
cementing bath (met) baie de cementare prelucrare a datelor, parte principală a unui calculator
cementing box / pot (met) cutie de cementare / de central roll (met) cilindru intermediar
carburare central wheel (OM) roată intermediară / mijlocie
cementing carbon (met) carbon de călire / de centre centru, punct central, mijloc; me-dian, central,
cementare mediu; vârf; (fiz) nucleu; (mas-un) vârf de strung; a
cementing machine maşină de cauciu-care / de aplicat centra, a centrui, a regla la centru; (met) miez, inimă
soluţie de cauciuc centre bearing (OM) lagăr de mijloc / intermediar
cementing material ciment de legătură, material liant, centre bit (mas-un) burghiu de centrare
substanţă liantă centre cut-end mill (mas-un) freză cu coadă, cu dinţi
cementing medium (met) mediu (gazos, de săruri) de drepţi
cementare / de carburare centre disk-wheel (OM) roată (cu) disc
cementing powder (met) praf / pulbere de cementare / centre distance (OM, mas-un) distanţă între vârfuri /
de carburare între centre / între axe
cementite (met) cementită, carbură de fier centre drill (mas-un) burghiu de centrare
Pag. 87
centre gauge şablon pentru verificarea vârfurilor / centres vârfuri (şi de centrare a piese-lor); distanţă
centrării maximă dintre vârfuri
centre girder (mas-un) maşină de rectificat între vârfuri centre-slung centrifugal centrifugă acţionată de la
centre grinding attachment (mas-un) dispozitiv de partea inferioară
rectificare între vârfuri centre spine frame cadru al coloanei centrale (a
centre hole (mas-un, OM) gaură de centrare automobilului)
centre irons (OM) lagăr principal al balansierului centre through plate centrul unei plăci
centre journal bearing (OM) lagăr intermediar centre-to-centre distance distanţă între centre / între
centre lathe (mas-un) strung (paralel) pentru prelucrat axe
piese aşezate între vârfuri centre tubular chassis şasiu cu tub central / cu grindă
centre line (cstr) linie centrală / axă de drum; (mat) centrală tubulară
linie de centru / mediană, linie centrală, axă; (TH) axă centre(-web) wheel (OM) roată cu disc, roată-disc,
a găurii roată centrală / de centru
centre-line weakness (met) porozitate centrală centring (opreraţia de) centrare (la prelucrare sau
centre of attack (mec) centru de aplicaţie montaj)
centre of bore (TH) axa găurii / alezajului centrifugal centrifugă, centrifug(al)
centre of bridging strip centru fals centrifugal acceleration (mec) acceleraţie centrifugă
centre of crystallisation (met) germen / nucleu de centrifugal action centrifugare
cristalizare centrifugal air blower / pump suflantă centrifugă de
centre of curvature (auto) centru de viraj; (mat) centru aer
de curbură centrifugal air compressor compresor centrifugal de
centre of displacement (nav) centru de carenă / de aer
deplasament centrifugal atomizer atomizor centrifugal
centre of gravity centru de greutate (centru de masă) centrifugal basket tobă / tambur de centrifugă
centre of gyration centru de rotaţie / de giraţie centrifugal basket drier centrifugă cu tobă perforată
centre of inertia system (mec) sistem (de coordonate) (pentru stors)
al centrului de inerţie centrifugal blender amestecător centrifugal
centre of lift punct de aplicaţie a forţei portante, centru centrifugal blower ventilator centrifugal, suflantă
de sustentaţie centrifugă
centre of mass (mec) centru de masă / de inerţie centrifugal box (plast) maşină de filare; (TH)
centre of mass motion mişcare a centrului de masă centrifugă
centre of moments (mec) punct neutru al momentelor centrifugal breaker moară centrifugă
centre of projection centru de proiecţie centrifugal casting (met) turnare centrifugală
centre of rotation centru de rotaţie centrifugal casting mould (met) cochilă pentru turnare
centre of support centru al reazemului centrifugală
centre of symmetry centru de simetrie centrifugal casting process (met) proce-deu / metodă
centre of tooth linie centrală / centru a(l) dintelui de turnare centrifugală
centre piece (OM) cruce cardanică centrifugal crushing-mill dezintegrator, concasor
centre pin (OM) pivot centrifugal
centre plug extractor de pană centrifugal discharge descărcare centrifugală
centre point centru; (el) punct median; (mas-un) vârf al centrifugal drum tobă de centrifugă
burghiului de centrare centrifugal drying uscare prin centrifugare
centre of porosity (met) porozitate centrală (la piese centrifugal fan ventilator centrifugal
turnate) centrifugal filter centrifugă filtrantă
centre punch (mas-un) punctator de centrare, dorn de centrifugal force forţă centrifugă
perforat; a puncta centrifugal gas scrubber scruber centrifugal
centre ram stâlp central centrifugal governor regulator centrifugal
centre reamer (mas-un) alezor de centrare centrifugal growth creştere a dimen-siunii pe direcţia
centre rest (mas-un) lunetă fixă forţei centrifuge
centre riser (met) maselotă centrală centrifugal hydro-extracting centrifugare (pentru
centre roll (met) cilindru intermediar pentru laminor eliminarea apei)
centre runner (met) pâlnie centrală / principală de centrifugal impeller mixer amestecător cu braţ
turnare centrifugal

Pag. 88
centrifugally cast concrete beton centrifugat / turnat centring machine maşină de centruit / de dat găuri
prin centrifugare pentru centrare
centrifugally cast (iron) (met) turnare centrifugă centring pivot (OM) fus / cep de centrare
centrifugal machine centrifugă centring rib nervură de centrat (şi anvelope)
centrifugal moment moment centrifugal centring square echer de centrare
centrifugal molding formare centrifugă centring (twist) drill (mas-un) burghiu spiral pentru
centrifugal oil cleaner filtru centrifugal de ulei găuri de centrare
centrifugal (pressure) casting (met) turnare centrifugă centripetal force (mec) forţă centripetă
(şi sub presiune) centroid centroidă, centru de greutate (al unei suprafeţe)
centrifugal pump pompă centrifugă centroidal (mec) axă a centrelor de greutate
centrifugal roll mill moară centrifugă cu role centroidal axle (mec) axa centroidă / prin centrul de
centrifugal screen sortator / ciur / sită centrifugal(ă) greutate, linia centrelor de greutate
centrifugal scrubber scruber centrifugal centuple însutit, centuplu
centrifugal separator centrifugă de separare century secol, veac, sută, o sută de
centrifugal single-inlet fan ventilator centrifugal cu o ceramic (de) ceramică, ceramic
singură intrare de aer ceramic based circuit circuit imprimat cu substrat
centrifugal speedometer (metr) tahometru centrifugal ceramic
centrifugal spinning filare centrifugă ceramic bond liant ceramic
centrifugal spraying pulverizare centrifugală ceramic coating acoperire ceramică
centrifugal spray tower coloana centrifugă cu stropire ceramic composition amestec ceramic
centrifugal starting switch întrerupător-demaror ceramic fibbers fibre ceramice
centrifugal ceramic filter filtru ceramic
centrifugal stress tensiune cauzată de forţe centrifuge ceramic industry industrie ceramică
centrifugal supercharger turbocom-presor centrifugal; ceramic insert inserţie de material ceramic (la scule
compresor centrifugal de supraalimentare aşchietoare, lagăre)
centrifugal tachometer (metr) tahometru centrifugal ceramic kiln cuptor de ardere a ceramicii
centrifugal tendency forţă centrifugă ceramic matrix matrice ceramică (la compozite)
centrifugal tray taler centrifugal ceramic matrix composite compozit cu matrice
centrifugal-tyre compressor compresor centrifugal ceramică
centrifugal weight greutate centrifugă (acţionată de ceramic products produse ceramice
forţă centrifugă) ceramics ceramică, produse ceramice
centrifugal whirler centrifugă ceramic tool scule sau plăcuţe ceramice (de obicei
centrifugal with non-perforated basket centrifugă fără sinterizate)
sită ceramic transducer traductor electro-strictiv cu
centrifugated milk (alim) lapte degresat ceramică
centrifuge (mas) centrifugă, a centrifuga cereal crops graminee, cultură de cereale
centrifuge reclaiming regenerare prin centrifugare cereal harvesting recoltare a cerealelor
centrifuge refining (alim, ind chim) rafinare prin cereals (alim) cereale
centrifugare cerecloth muşama, pânză ceruită / cerată
centrifuge test determinare a sedimentelor prin cerium ceriu (Ce)
centrifugare cermet (TH) material metalo-ceramic, cermet; (met)
centrifuging centrifugare metalurgia pulberilor
centring centrare; (cstr) calibru, centrare; (inf) centrare certain sigur, precis, fixat, definit, determinat
a semnelor certainty siguranţă, precizie, determi-nare, fixare,
centring and facing tool (mas-un) cuţit pentru centrare definire
şi strunjire frontală certificate (ec) certificat, titlu (de acţiuni)
centring attachment (mas-un) dispozitiv de centrare certificate measurement (ec) situaţie de plată
centring chuck (mas-un) mandrină de autocentrare / cu certificate of acceptance proces-verbal / certificat de
centrare automată recepţie (a unei lucrări)
centring cone (mas-un, OM) con de prindere centrică certificate of addition brevet pentru investiţie
centring control regulator de centrare certificate of correction brevet pentru invenţie
centring device (mas-un, OM) dispozi-tiv de centrare complementară
centring error excentritate, eroare de centrare certificate of origin (ec) certificat de origine / de
centring guides ghidaje de centrare provenienţă (a mărfurilor de export)
Pag. 89
certificate of registry certificat de naţionalitate (a unei chain ending (chim, OM) întrerupere a lanţului, capăt
nave) de lanţ
certificate of utility certificat de utilitate, titlu de chain gearing (OM) transmisie / antrenare prin / cu lanţ
protecţie similar brevetului de invenţie eliberat fără chain girth (nav) contur al secţiunii transversale a navei
aviz de documentare chain grabbing bucket excavator cu şenile, cu graifăr
certification certificare, atestare chain grate (ind chim, met) grătar rulant cu lanţ
certification pressure impunerea unor teste de către chain-grate stoker (termo, met) focar cu grătar-lanţ
persoane sau instituţii autorizate chain growth (chim) creştere a lanţului
certified cheque (ec) cec vizat chain guard / housing (OM) apărătoare de lanţ
certified electrical engine (el) motor electric chain guide pulley (OM) rolă de ghidare pentru lanţ
antigrizuros chain haulage transport prin lanţ-tractor
caesium (chim) cesiu (Cs) chain hawse (nav) nară pentru lanţ
chafe (T) uzură prin frecare; a uza prin frecare, a freca chain hoist (mas) troliu (de macara); (TH) macara /
chaff (alim) pleavă, paie tocate, tocătoare de nutreţ palan cu lanţ
chaff cutter tocătoare staţionară chain hook (nav) cârlig de lanţ
chaffing (T, plast) frecare a firelor, uzura prin frecare a chain hydrocarbons (chim) hidrocarburi cu catenă
firelor chaining înlănţuire; (inf) specificare a informaţiei de
chafing fatigue (T) uzură tip fretting structură; deducţie în lant (în luarea deciziilor)
chain (OM) lanţ chain initiation (chim) iniţiere / formare a lanţului
chain-and-ducking dog mechanism (met) transportor
cu lanţ şi gheară pentru semifabricate
chain and flight (OM) lanţ şi racletă
chain and sprocket transmission (OM) transmisie prin
lanţ (şi roţi de lanţ)
chain bar (OM) braţ al lanţului de tăiere (industria
lemnului)
chain belt (OM) curea articulată / din fişii de piele / din
eclise
chain block palan cu lanţ
chain box (OM) carter / cutie pentru lanţ
chain brake (OM) frână cu lanţ
chain breaking (între)rupere a lanţului
chain bridging (chim) formare a punţilor (între catene)
chain-bucket loader încărcător / elevator cu cupe
chain cable (nav) lanţ de ancoră
chain case (OM, mas-un) apărătoare de lanţ
chain catalytic polymerization (ind chim) polimerizare
catalică în lanţ
chain company (ec) societate / magazin cu sucursale
multiple, grup de agenţii de publicitate
chain connecting link (OM) za de înnădire / de legătură
chain control comandă prin lanţ
chain conveyor transportor cu lanţ
chain-cooling bed (met) pat de răcire cu lanţ(uri)
chain coupler (OM) bolţ al capătului de lanţ
chain-coupler link (OM) za de închidere a lanţului
chain coupling (OM) cuplaj prin / cu lanţ
chain cutting machine maşină cu lanţ-tăietor (industria
lemnului)
chain drive (OM) transmisie / acţionare prin / cu
lanţ(uri)
chain drum (OM) tambur pentru lanţ
chain elevator for boxes elevator cu lanţ (cu platforme)
pentru grinzi
Pag. 90
chain iron (OM) za / verigă de lanţ chain toggle lanţ de ancoraj
chain jack (OM) vinci cu lanţ chain tongs (met) cleşte cu lanţ
chain joint (OM) verigă de legătură a lanţului chain track şenilă
chain leader (OM) dispozitiv pentru întinderea chain tractor tractor cu şenile
lanţului / a ruletei chain tramway transportor cu lanţ
chain link (OM) copcă / za / verigă de lanţ; (chim, chain transfer (met) sleper (la laminare), dispozitiv
plast) unitate structurală cu lanţ, pentru transfer de semifabricate
chain-link pin (OM) bolţul lanţului, fus de lanţ chain transmission (OM) transmisie prin / cu lanţ
chain lock cheie pentru înnădirea lanţurilor chain tub pusher (met) împingător cu lanţ (şi la
chain man (OM) dispozitiv pentru întinderea lanţului cuptoare)
/ a ruletei chain-type traveling grate grătar rulant cu lanţ (şi la
chain mortizer (mas-un) maşină de frezat cu lanţ cuptoare)
chain of command lanţ de conducere, ierarhic, scară chain wheel (OM) roată / rolă / scripete / nucă de
ierarhică lanţ; (nav) barbotin
chain path (OM) mersul / calea lanţului chain winch (OM) troliu cu lanţ
chain pick box (OM) cutie susţinătoare a unui lanţ chair (OM) cuzinet, placă de reazem; (cf) sabot de
tăietor (la combină, în industria lemnului) şină
chain pin (OM) bolţ de lanţ chairman of the board preşedinte al consiliului de
chain pipe-cutter cleşte cu lanţ, de tăiat ţevi administraţie
chain-pipe tongs cleşte cu lanţ pentru (prins / chair rail (met, cf) şină cu cap dublu / cu două
transportat) ţevi coroane
chain-pipe wrench (met, mas-un) cheie pentru ţevi, chalk cretă, calcar, carbonat de calciu
cleşte cu lanţ chalking (met) defect de acoperire (for-marea de
chain pitch (OM) pasul lanţului straturi sau zone cu pulberi), pulverizare
chain polymerization (chim) polimeri-zare în lanţ chalkstone cretă, calcar, piatră de var
chain process (chim) reacţie / proces în lanţ chalk test probă de etanşeitate cu cretă
chain pull palan cu lanţ chamber (foto, mas, OM) cameră
chain pump pompă cu lanţ port-cupe chamber dryer uscător de cameră
chain reel tambur cu lanţ chamber drying oven uscător comparti-mentat / cu
chain reveting (OM) nituire în rânduri paralele camere / vertical
chain road (met, OM) cale de tracţiune cu lanţ chamber envelope manta a cazanului
chain roller (OM) rolă / bucşă de lanţ chamber filter-press presă-filtru cu camere
chain roller bearing (OM) lagărul scripetelui / roţii chamber(-heating) furnace (met) cuptor (de
de lanţ încălzire) cu cameră
chains lanţuri chambering shot (OM) virolă de cazan
chain saw ferestrău cu lanţ chambering tool (mas-un) cuţit pentru strunjirea
chain saw support şină port-lanţ (în industria suprafeţelor interioare / pentru găuri înfundate
lemnului) chamber kiln cuptor cu cameră
chain slotter maşină de mortezat cu lanţ chamber of gun orificiu de încărcare
chain splice matiseală pe lanţ chamber of a pump cilindru de pompă
chain sprocket (OM) pinion de lanţ chamber press presă-filtru cu camere
chain starting (chim) iniţiere a lanţului chamber-type dryer uscătorie cu camere
chain steel (met) oţel pentru lanţuri chamber welding sudare în incintă
chain strand (OM) ramură de lanţ chamfer (hidr) teşirea muchiilor vii ale intrării într-un
chain-stretching device (OM) dispo-zitiv de canal / într-o conductă (pentru mărirea coeficientului
întindere a lanţului, întinzător de lanţ de debit); (OM,TH) jgheab, şanţ, teşitură, faţetă,
chain stud (OM) bolţ de lanţ lungime a conului de atac / tăiere; a taluza, a teşi, a
chain suspension bridge pod (suspendat) cu lanţuri şanfrena, a canela, a nutui, a moleta, a riftui
chain swivel cheie-vârtej, cheie de afurcare chamfered caisson cheson teşit
chain tackle-block (met) macara / palan cu lanţ chamfered edge muchie teşită
chain tension-adjuster / tightener (OM) întinzător chamfer dimension (mas-un, OM) dimensiunea
de lanţ şanfrenului
chain termination (chim) întrerupere / terminaţie a chamfer groove (OM) canal / canelură cu secţiune
lanţului (molecular) triunghiulară
chain timber hoist transportor cu lanţ pentru buşteni chamfer key (OM) pană cu colţuri teşite

Pag. 441
chamfered nail (OM) cui cu vârf ascuţit / conic change-speed gear (OM) schimbător de viteză
chamfering (acţiunea de) teşire, şanfre-nare, teşitură, change-speed motor motor cu mai multe trepte de
şanfren; taluz, faţetă viteză
chamfering bit teşitor change stand (met) cajă de schimb
chamfering cutting (mas-un, OM) şan-frenare (şi cu change up a schimba
rotunjire) pe diametrul exterior changing the fraction to higher terms (mat)
chamfering hob (mas-un) freză-melc pentru rotunjit amplificare a unei fracţii
capetele frontale ale dinţilor change the rolls (met) a schimba cilindrii de laminare
chamfer on edge of die (mas-un) parte conică de atac changing-over comutare
a filierei channel (autom, inf) pistă, canal / cale de transmisie;
chamotte (met) şamotă (refractară) (hidr) jgheab / canal de scurgere; canal, rigolă, albie;
chamotte brick (met) cărămidă din şamotă (OM) canal, canelură, crestătură, riz; (nav) şenal;
champagne (alim) şampanie (cstr, mas-un) a cresta, a scobi, a canela, a stria, a
chance cause cauză aleatoare moleta; (hidr) a canaliza, a riftui
chance coincidence coincidenţă accidentală channel bar profil U
chance-cone agitator agitator conic “Chance” channel beam grindă cu profil U
chance move mutare aleatoare channel iron oţel / profil U
change schimbare, modificare, transfor-mare, channelled plate (met) tablă striată
comutare, ciclu, operaţie; a schimba, a transforma, a channelled roll (OM, met) valţ / cilindru striat /
modifica, a comuta, a preface, a converti, a varia canelat; (alim) cilindru tăvălug rifluit
changeable schimbător, variabil channelling producere a canalizării, alu-necare (a
change down a trece la o viteză mai mică gazelor); canalizare (a fluidu-lui); (OM) canelură;
change gear (OM) roată de schimb; (mas-un) cutie de (mas-un) canelare, formare de canale
viteze; a schimba viteza channel lining căptuşeală / îmbrăcămin-te a canalului
change in charge transfer / schimb / modificare de channel rail (met) şină cu şanţ / de tramvai
sarcină channel steel (met) grindă cu profil U
change in direction schimbare de direcţie channel-type induction furnace (met) cuptor electric
change in structure (met, fiz) schimbare de structură, de inducţie, cu canal inelar
transformare de fază / structurală chap crăpătură, fisură fină; falcă de menghină; a crăpa,
change intervals interval (în kilometri) între două a fisura, a spinteca, a cresta
revizii (la autovehicule) chaplet (met) suport / susţinător de miez (de
change into a trece la o altă treaptă de viteză, a se turnătorie); broşă
transforma în chapped crăpat; (plast) cu tendinţă de crăpare a feţei;
change lever pârghie a unui comutator / întrerupător cu faţă fragilă (şi despre ambalaje)
change-of-scale theorem teoremă de similitudine chapping knife cuţit pentru montarea cablurilor
change of state schimbare de stare chapter (inf) capitol / secvenţă a(l) unui program;
change of volume modificarea / variaţia volumului capitol al unei lucrări
change on gas (met) inversarea / schimbarea gazului chapter heading / title titlu de capitol
(la caupăr) char (chim) cărbune de lemn, mangal; (alim) a prăji
change over (TH) reconstrucţie, trans-formare; (mas, (la foc mic), a frige; (chim, met) a carboniza, a arde
OM) comutare, mutare, schimbător de viteză; a character (inf, mat) caracter, simbol, semn,
schimba viteza succesiune de cifre binare cores-punzătoare unui
change-over contact (unit) contact de comutare; simbol al alfabetului utilizat, caracter de literă
contact inversor (literă, cifră, simbol sau semn de punctuaţie)
change-over gear schimbător de viteză character-at-a-time printer imprimantă care
change-over into... a (se) transforma în..., a (se) tipăreşte caracter după caracter
converti în... character font set de caractere
change-over relay (el) releu comutator characteristic caracteristică, curbă, funcţie
change-over / selector switch întreru-pător- caracteristică, particularitate, caracteristic,
comutator, reversor, inversor semnificativ
change point punct de oprire / de încetinire (a unui characteristic angular momentum mo-ment cinetic
proces); punt critic, punct de schimbare (şi într-un propriu / intrinsec, spin
proces) characteristic curve curbă caracteristică
changer transformator, schimbător; mecanism de characteristic curve tracer trasor / trasator de curbe,
înlocuire plotter

Pag. 442
characteristic factor indice caracteristic charger forward (ec) speze care se achită de
characteristic frequency frecvenţă proprie / destinatar
caracteristică / acustică charge stock materie primă
characteristic function funcţie proprie / charge to an account (ec) a pune la socoteală, a trece
fundamentală / caracteristică într-un cont
characteristic noise parameters parametri / charge with water a satura cu apă
caracteriostici de zgomot charging încărcare, încărcătură, alimentare; taxare
characteristic number (fiz) valoare proprie / charging appliance (cstr, met, ind chim) dispozitiv de
caracteristică; (mat) număr caracteristic, valoare încărcare / de şarjare
caracteristică charging basket / bucket (met, alim, ind chim) benă
characteristic property caracteristică, proprietate de încărcare
caracteristică / specifică charging bin / bucket (met) oală / benă de încărcare
characteristic quantity mărime caracteristică, charging box pâlnie de încărcare / alimentare; (met)
parametru troacă
characterisation factor factor de caracterizare charging by aerila ropeway (met) încărcare cu benă
character of service regim de lucru / de funcţionare suspendată
character wheel roată de imprimare / de caractere charging car / carriage recipient / vagonet de
charcoal cărbune de lemn, mangal transport / de încărcare
charcoal brazier cuptor de lipit (cu mangal) charging cone (met) pâlnie de încărcare / de şarjare
charcoal-hearth steel (met) oţel produs prin afinare charging conveyer (met) transportor de încărcare / de
cu mangal, oţel Martin alimentare
charcoal iron / pig (met) fontă (brută) topită cu charging crane (met) macara de şarjat, pod rulant de
mangal încărcare
chare a ciopli cu dalta charging device (met) dispozitiv de încărcare / de
charge (cf) încărcătură, greutate; (ec) preţ, taxă, şarjare
speze, cheltuială; (el, fiz) sarcină, încărcare; (met) charging door (met) gură / uşă de încărcare / de
gură de încăr-care a furnalului, alcătuirea / dozarea şarjare
şarjei, debit (al cuptorului), încărcă-tură (de charging equipment (TH) dispozitiv de alimentare /
explozive); a încărca, a şarja, a îngreuna, a umple, a de încărcare
alimenta charging flap (met) uşă / trapă de umplere
chargeable (ec) impozabil, supus la taxă, taxat charging floor (met) platformă de încărcare a
chargeable cell acumulator furnalului
charge account (ec) cont personal charging gantry crane macara / pod rulant de
charge column (met) coloana încărcă-turii (de încărcare
materiale) (şi la furnal) charging gear (met) instalaţie de încărcare a
charge efficiency (el, met) eficienţa de reîncărcare a furnalului
unei baterii charging hole (met, alim, ind chim) gură de încărcare
charge level indicator (el, met) indica-tor de nivel al / de alimentare
încărcăturii / şarjei (la furnal) charging hopper pâlnie de turnare, buncăr de
charge of pig iron (el, met) încărcătură / de fontă, încărcare
încărcarea fontei charging installation (met) instalaţie de încărcare a
charged particle particulă încărcată furnalului
charged rubber amestec de cauciuc cu ingrediente / charging lorry (met) vagonet / cărucior de încărcare
cu aditivi charging machine (met) maşină de încărcare / de
charge equalization compensare de sarcină / a alimentare (cu rulouri)
sarcinii charging material material de încărcare
charge an expense on / to an account (ec) a trece o charging mechanism dispozitiv de încărcare
cheltuială în cont charging opening (met) gură de încărcare / de şarjare
charge the furnace (met) a încărca cuptorul charging pan benă / oală de încărcare
charge hand ajutor de maistru charging period (cursă de) admisie
charge hole (met) gura de încărcare a furnalului charging pipe ţeavă / conductă de alimentare / de
charge independent independent de sarcină încărcare
charge pump pompă de alimentare charging platform (met) platformă / rampă de
charger (met, alim, ind chim) încărcător, alimentator, încărcare / de şarjare
dozator charging pot (met) oală de încărcare

Pag. 443
charging pump pompă de alimentare / de încărcare / chatter free fără vibraţii
de refulare chatter mark (mas-un) urmă de vibraţie de la
charging rate regim de încărcare aşcheiere
charging scales cântar de amestecuri check control, verificare; a verifica; a viza; a controla
charging tank rezervor de alimentare check analysis analiză de control / de verificare
charging tipping bucket cupă basculantă de check-back (c, inf, autom) supraveghere (a
încărcare informaţiei înregistrate)
charging tower (met) turn de alimentare (la furnal) check ball (OM) clapetă de reţinere
charging truck (auto, met) autocamion / buncăr / check bar epruvetă de control
vagonet / cărucior de alimentare / de încărcare check bit (inf) bit de control / de paritate
charging tundish repartitor / distribuitor de încărcare check the calibration (metr) a recalibra, a (re)verifica
(la turnarea continuă, echipată cu cuptor electric) un calibru, a reetalona
charging unit (met, TH) instalaţie / utilaj de încărcare check chain lanţ de siguranţă
(şi la furnal) check crack (met) fisură de contracţie
charging valve (hidr) ventil / robinet de umplere check determination / test contraprobă
chariot (mas) cărucior de macara, pisică checker verificator, dispozitiv de verifi-care; (termo)
charm price (ec) preţ atractiv (cu reducere, pentru a grătar (la regenerator)
atrage cumpărători) checker-brick (met) cărămidă refractară pentru
Charpy impact machine pendul Charpy camere regeneratoare; (mas-un) piatră / disc abraziv
charred coal (met) cocs cu nervuri
charring carbonizare checker-brick superheater (met) supraîncălzitor de
charry carbonizat şamotă
chart hartă, diagramă checker brickwork (met, termo) umplutură (de
chart drive mecanism de antrenare a hârtiei de zidărie) cu grătare
înregistrare checker chamber (met, termo) cameră a grătarului la
chartered accountant (ec) expert contabil generator / recuperator
chartered company societate autorizată de stat checker crack (met) fisură capilară, microfisură
chartered vessel (nav) navă navlosită checkered brickwork (met) grătar în camere
charterer (nav) navlositor regeneratoare
chartering (nav) navlosire checkered (iron) plate / sheet (met) tablă striată (de
chart scale scară a diagramei /a hărţii oţel)
chase canal vertical pentru conducte (de apă, de checkered wire sârmă ondulată / rifluită
ventilaţie, etc.); (met) corpul central al matriţei cu checker fire-brick (met) cărămidă refractară pentru
una sau mai mul-te cavităţi; (mas-un) aşchieri grătar (la generator)
succesive (la formarea filetului), curăţarea filetului checker heating surface (met) suprafaţa de încălzire
chaser (mas) moară chiliană / cu tăvălug; presă, a grătarului (la generator)
moară de fărâmiţare; (mas-un) pieptene de filetare; checkers (met) grătar (la generator)
(nav) vas de excortă checker work (cstr) structură / construc-ţie celulară;
chaser grinding machine (mas-un) maşină de (met) aranjare specială a cărămizilor în furnal, cu
rectificat filete, cu pieptene deschideri pentru aer şi gaze
chaser type of die (mas-un) cap de filetat cu piepteni check gauge măsură, etalon
amovibili check indicator instruction instrucţiune pentru
chasing hammer baros, ciocan de ambutisat conectarea unui aparat indicator de erori
chasing jig (mas-un) dispozitiv de ghidare folosit la checking verificare, control, frânare, ştrangulare,
filetare (re)etalonare; (plast) fisuri mici pe suprafaţa unui
chasing lathe (mas-un) maşină de filetat cu şuruburi furtun de elas-tomer, cauzate de mediu; (met) reţea
amovibile / cu pieptene de fisuri mici pe suprafeţe metalice (cauzate de
chasing tool (mas-un) pieptene de filetat prelucrare, mediu şi şocuri termice), fisurare
chassis şasiu, suport, batiu superficială fină
chassis ground (el) legătură / conexiune la masă checking case trusă de măsurare / de verificare
chassisless body (auto) caroserie fără şasiu / checking device dispozitiv / instalaţie de control, de
autoportantă încercare
chattels avere; bunuri; patrimoniu checking implement dispozitiv / aparat de control
chatter a clicheta, a ciocăni, a vibra, a trepida; checking of dimensions (metr) verificarea
vibraţie dimensiunilor

Pag. 444
checking pin (mas-un, OM) ştift opritor chemical cleaning (met, ind chim) curăţare chimică,
checking station staţie de control / de verificare decapare
checking strip roll rolă cu bandă de control chemical content compoziţie chimică
checking table planşă / masă de control chemical conversion coating acoperire (decorativă)
checking the calibration (el) reetalonare a calibrului, prin reacţie chimică
recalibrare chemical corrosion (met, chim) coroziune chimică
check instrument aparat / instrument de verificare, chemical defense protecţie chimică / împotriva unor
monitor agenţi chimici
check list tabel / listă de control chemical engineering tehnologie chimică
check localization program(me) (inf, c) program chemical feed pipe conductă / ţeavă centrală într-un
pentru depistarea erorilor vas / recipient pentru introducere / alimentare cu
check nut (OM) contrapiuliţă substanţe
check of shears (mas-un, met) lamă de forfecare / de chemical glass sticlă pentru aparatură chimică
foarfece chemically resistant steel (met) oţel rezistent la
checkout (TH) verificare, inspecţie, control; (inf) a agenţi chimici / inoxidabil
încerca / a verifica un program chemical passivation pasivare chimică
check piece limitator al cursei, opritor chemical pickling (chim, met) decapare chimică
check plate placă de siguranţă chemical plant fabrică de produse chimice
checkpoint punct de reluare / de verifi-care / de chemical preservative (chim) substanţă conservantă
control a(l) unui program chemical processing (ind chim, met) prelucrare /
check rail (cf) contraşină, labă de iepure tratare chimică
check reading citire a indicaţiilor aparatelor de chemical properties proprietăţi chimice
control chemisorption (chim) chemisorbţie
check rod (OM) sondă, tijă / jojă (şi de verificare a cheque to bearer (ec) cec la purtător
nivelului unui fluid) chequed plate (met) tablă striată
check sampling (TH) luare a probelor de control chequer (met) grătar (la regenator)
check screw (mas-un, OM) şurub de oprire / de fixare charring (mas-un) frezare sferică / profilată
check shatter crack (met) fisură capilară, microfisură cherry (alim) vişin(ă), cireş, cireaşă; (mat-un) freză
check stop valve (OM) ventil / supapă / clapetă de profilată cu coadă
reţinere / de oprire / de închidere, ventil de reglare / cherry coal (met) cărbune gras / moale neaglutinant
control (eventual cu închidere) cherry-red heat / incandescence (met) incandescenţă
check test contraprobă, verificare de control până la roşu vişiniu
check totaling control prin totalizare cherty silicios
check-up verificare, control, a verifica, a controla chest ladă, dulap, scrin, sertar, cutie
check valve (autom, hidr) supapă de control; (OM) chest freezer (alim, termo) congelator orizontal / -
ventil / supapă / clapetă de reţinere / de închidere ladă (cu capac în balamale)
check washer (OM) şaibă / rondelă elastică / de chestnut coal (met) cărbune brun
siguranţă chief şef, conducător; principal; fundamental, de bază
check word cuvânt / cheie control chief constituent (chim, OM, met) piesă componentă
cheek (TH) faţă (de macara); (OM) braţ de manivelă principală, component / constituent principal
la arbore cotit chief designer constructor / proiectant şef
cheek block macara deschisă (cu o faţă) chief frame (nav) cuplu maestru
cheek brake (OM) frână cu saboţi chief operator maistru, operator-şef
cheese (alim) brânză; (met) semifabricat pentru chief operator’s desk pupitru de comandă
bandaje child safety item (auto) dispozitiv de siguranţă al
cheese head (OM) cap cilindric, crestat portierelor din spate
cheesing (el) bobinare, înfăşurare chile bar (met) bară de cupru brut
chemical chimic chill (met) răcitor pentru forme, placă de răcire la
chemical affinity afinitate chimică turnare, lingotieră, cochilă, călire, a căli; răcire
chemical agent (chim) reactiv bruscă; (TH) a răci, a îngheţa, a congela
chemical attack atac chimic chillator răcitorî
chemical balance (chim) echilibru chimic chill block (met) probă / epruvetă de călire
chemical bond (chim) legătură chimică chill casting (met) piesă (de fontă) turnată în cochilă,
chemical change reacţie chimică turnare în cochilă
chill cast ingot (met) lingou turnat în cochilă

Pag. 445
chill crack (met) crăpătură de călire (la răcire) chimney stack coş, horn, trunchi al coşului de fum
chill crystal (met, fiz, alim) strat de cristale din răcire chimney valve clapă de fum
rapidă china porţelan, articole de porţelan
chill depth (met) adâncime de călire china clay caolin brut
chilled (met) călit; răcit (brusc / repede) china-ink tuş (de desen)
chilled castings (met) piese turnate călite / cu crustă chink (met) crăpătură, spărtură; (cstr) a cala cu piatră
dură spartă
chilled cast iron (met) fontă călită / dură chip (el) pastilă, substrat al unui circuit integrat,
chilled core (met) miez pentru turnare în cochilie (şi aşchie de siliciu microelectro-nică; (inf, autom)
cu răcire) deşeu rezultat din perforarea unei benzi de hârtie;
chilling device dispozitiv de răcire (TH) aşchie, fragment, surcică, şipcă, draniţă,
chilled glass sticlă călită şindrilă; (mas-un) a aşchia, a tăia; a dăltui, a ciopli, a
chilled goods material de răcit, produse / mărfuri / rindelui
bunuri răcite chip away (mas-un) a aşchia (cu îndepărtare de
chilled iron (met) fontă dură / călită material)
chilled roll (met) cilindru cu coajă dură, turnat în chip bearing surface (mas-un) faţă de degajare
cochilie chipboard placă aglomerată
chiller (alim, termo) cristalizor, aparat frigorific chip breaker (mas-un) dispozitiv fărâmi-ţarea
chilling (met) călire; răcire bruscă aşchiilor, sfărâmător de aşchii / de şpan
chilling layer (met) strat călit / durificat prin călire chip breaker (deflecting) shoulder (mas-un) prag /
chilling method metodă care foloseşte congelarea, umăr pentru fărâmiţarea aşchiilor
metodă de congelare chip curl (mas-un) spirală de aşchiere, aşchie
chill(ing) mould (met) cochilă / formă metalică spiralată
pentru răcire rapidă chip flow / escape (mas-un) eliminare / evacuare a
chill(ing) point temperatură de înghe-ţare / de aşchiilor
congelare, punt de îngheţare chip former (mas-un) răsucitor / înfăşurător /
chilling roll cilindru de răcire formator de aşchii
chilling temperature temperatură de cristalizare / chip guard (mas-un) apărătoare contra aşchiilor
congelare / îngheţare chip / chipped ice (alim, termo) gheaţă-aşchii; gheaţă
chill inserted in mould (met) răcitor exterior / sub formă de solzi / de aşchii / de cioburi
introdus în formă chipless fără aşchii, (prelucrare) fără aşchiere
chill pass roll (met) cilindru cu calibru dur / călit chiless shaping prelucrare fără aşchii
chill proofing (alim) stabilizare (a lichi-delor chip packer (alim) distribuitor de tocătură (în
alimentare) cu ajutorul frigului artificial fierbător)
chill ring (OM) inel interior / de adaos (la sudarea chip pan (mas-un) tavă pentru aşchii
ţevilor) chipped glass fibber (plast) fibră de sticlă scurtă
chill roll (met) cilindru dur / cu crustă dură chipper (met) dăltuitor (la laminate), daltă (şi
chill rubber cauciuc congelat pneumatică), debavurator; maşină de debitat aşchii
chill shot bit (mas-un) coroană / freză / cuţit pentru prin zdrobire; aparat pentru împrăştierea pietrişului;
alice (alim) tocător, maşină de mărunţit; ciocan de
chill test (met) încercare / test de călire detartrare / de dizincrustare
chill test piece / sample (met) epruvetă de călire chipping detaşare, tăiere, aşchiere, despicare,
chimney (met, termo) cămin, coş (de fum / de tiraj), dăltuire; (met) curăţare cu dalta a defectelor
tub de cărămidă / de metal / sau de beton superficiale
chimney base soclu al coşului chipping chisel daltă (lată)
chimney cooler (met) turn de răcire chipping hammer ciocan-daltă
chimney core tub interior (la un tub sau coş cu pereţi chipping machine maşină de debitat aşchii prin
dubli) zdrobire (ind lemnului)
chimney cowl capac de coş chipping mark urmă de dăltuire
chimney damper (met, termo) registru de fum chippings (cstr, TH) ţăndări, piatră conca-sată / spartă
chimney draught / effect tiraj al coşului mărunt; criblură;sfărâmă-turi; (met) sfărâmătură
chimney fan ventilator de activare a tirajului unui coş măruntă de fier
chimney flue canal pentru conducerea gazelor spre chipping shop (met) atelier / hală de curăţat lingouri
coş chip production (mas-un) capacitate / productivitate
chimney hood hotă de aşchiere

Pag. 446
chip removing process prelucrare prin aşchiere chopper (alim) maşină de tocat; (autom) modulator,
chip room / space spaţiu pentru aşchii vibrator, întrerupător periodic; (met) daltă de
chip screen sortator / sită (de aşchii, de produse debavuare
obţinute prin tăiere sau mărunţire) choppy (text, TH) buclat, încreţit, ondu-lat; (nav)
chips cutting machine maşină de debitat aşchii prin (mare) agitată, cu hulă
tăiere chop up a toca
chip upset (mas-un, met) comprimarea / presarea chord coardă (la un cerc)
şpanului / aşchiilor chordal / circular pitch (mas-un, OM) pas al dinţării,
chisel daltă, cuţit (şi de tip percutant); a dăltui, a pas pe cercul primitiv / de bază (la dantură
percuta evolventică)
chisel bit tăiş al unei dălţi chordal tooth thickness (OM) grosime a dintelui
chisel edge (mas-un) muchie transversală (a măsurată pe coarda cercului primitiv / de bază
burghiului) chord bracing întăritură a unei tălpi de grindă
chiseling spiţuire, dăltuire, scobire chord member bară a tălpii unei grinzi
chisel marking out marcare cu dalta chord plate platbandă a tălpii unei grinzi
chisel off a ciopli, a dăltui chromatizing (met) tratament cu acid cromic a
chisel pick târnăcop cu tăiş-daltă suprafeţelor de aluminiu (sau aliaje ale lui) pentru
chisel point ascuţiş / vârf al unei dălţi îmbunătăţirea aderenţei vopselei
chisel pointed nail cui cu vârf lat chromate (met, chim) cromat, sare a acidului cromic /
chisel pointing file pilă semirotundă cu margini teşite de crom
chisel shank (mas-un) coadă conică a burghiului cromatography cromatografie
chisel-shaped în formă de daltă chromatometer colorimetru
chisel steel (met, mas-un) oţel de scule / pentru dălţi chrome / chromium (chim) crom (Cr)
chi-square statistic (mat) statistică / repartiţie x2 chrome / chromium brick (met) cărămidă de cromit
chloric acid (chim) acid clorhidric / cromitică
chloride (chim) clorură chrome / chromium carbide (chim, met) carbură de
chloridization clorurare chrome /chromium / coating / plating (met, plast)
chlorinating roasting prăjire clorurantă acoperire cu crom, cromare (prin electro-depunere
chlorine (chim) clor (Cl) sau tratament termo-chimic)
chlorocarbons compuşi ce includ clor şi carbon, cu chrome magnesite brick (chim, met) cărămidă
sau fără alte elemente refractară de cromo-magnezit
chock (auto) clapetă de pornire, starter, şoc, (el) chrome-manganese steel (met) oţel Cr-Mn
bobină, reactanţă; (TH) duză, drosel, ştrangulare, chrome-molybdenum steel (met) oţel Cr-Mo
clapetă de aer; (cstr) a umple cu piatră; (TH) a chrome-nickel steel (met) oţel Cr-Ni
ştrangula, a sufoca, a înăbuşi, a gâtui chrome- / chromium-plated cromat
choke a înfunda, a sufoca, a colmata; ştrangulare a chrome oxide (chim) oxid de Cr
unei conducte în care vâscozitatea joacă un rol chrome-plate (met) a croma, a acoperi cu crom
important în reducerea / căderea presiunii chrome sole leather talpă de azbest
choker valve (hidr) robinet de ştrangulare chrome- / chromium-(alloyed) steel (met) oţel (aliat)
chokes efecte ale decompresiei cu crom
choke the pipe (hidr, T) a înfunda / a îngusta / a chrome-tungsten steel (met) oţel Cr-W
ştrangula conducta din cauza depunerilor chrome-vadadium steel (met) oţel Cr-V
choke rod tijă a clapetei de aer chromic care conţine crom, cromic
choker valve robinet de ştrangulare chromic carbide (chim, met) carbură de crom
choking (TH, hidr) colmatare, înfundare, astupare, chromic iron (met) fero-crom
obstrucţie sufocare chromiferous (chim, met) cu conţinut de crom,
choice (of material) alegerea materialului cromic
Cholesky factorization (mat) metodă numerică de chromize (met) a croma
rezolvare a sistemelor liniare de ecuaţii chromometer colorimetru
chop lovitură cu securea, despicătură; a tăia, a ciopli chronograph dispozitiv de măsurare a timpului sau a
chop off a reteza, a ciopli, a toca unui interval de timp
chopped meat (alim) tocătură chronometer cronometru
chopped strands fire scurte de sticlă chuck (mas-un, OM) mandrină de strân-gere /
prindere; patron; planşaibă, pla-că de fixare,

Pag. 447
manşon, suport, dorn; a prinde, a fixa, a strânge (în cinder inclusion (met) incluziune în / de zgură / de
mandrină) ţunder (la laminare)
chuck arbor coadă a mandrinei cinder iron (met) rangă de spart zgură
chuck collet (OM) bucşă elastică cinder notch (met) orificiu / gură pentru evacuarea
chucked work piesă prinsă în mandrină zgurii
chucking strângere / prindere în mandrină; dispozitiv cinder pit (met) groapă de zgură
pentru prinderea piesei de prelucrat; mandrină cinder pot (met) oală / pentru de zgură
chucking capacity (mas-un) diametru maxim al cinders (met) zgură
piesei ce poate fi fixată în mandrină cinder spout (met) jgheab pentru evacuarea zgurii
chucking grinding machine (mas-un) maşină de cinder tap (met) orificiu (conic) pentru evacuarea
rectificat cu fixarea pieselor în mandrină zgurii
chuck(ing) lathe (mas-un) strung cu fixarea pieselor cindery (met) cu conţinut de zgură
în mandrină / fără păpuşă mobilă / frontal cinder yard (met) haldă de zgură
chucking reamer (mas-un) alezor mecanic / de cipher (inf) cifră, cifru, cod; (mat) zero, nulă; a cifra,
maşină a codifica
chucking rose reamer (mas-un) alezor de finisare cu ciphering cifrare, codificare
porţiune de aşchiere scurtă cipher key cod
chucking table (mas-un) masă de lucru (cu prinderea circadian rhytm ritm / ciclu circadian / zilnic
mecanică / prin strângere a pieselor circle (mec) mişcare de rotaţie; (mat) cerc,
chucking turret lathe (mas-un) strung-revolver cu circumferinţă; (TH) platou de mare diametru; a
fixarea pieselor în mandrină înconjura, a încercui
chucking work (mas-un) prelucrare a pieselor strânse circle-cutting machine (mas-un) foar-fece circular /
în mandrină cu cuţite-disc; maşină circulară de tăiat (carton,
chuck key (mas-un) cheie pentru acţionarea fălcilor tablă)
universalului circle / circular shears (mas-un) foarfece circular
chuck lever (mas-un) manetă de comandă a circle vision cab(in) cabină cu vedere totală (fără
mandrinei unghiuri moarte), pentru mecanicul care deserveşte
chuck plate (mas-un) platou, planşaibă, disc al un agregat
mandrinei cu fălci circling machine (met, mas-un) maşină circulară de
chuck-rib (alim) garf (la carne) tăiat tablă (cu cuţite-disc)
chuck vise menghină de maşină circlip (OM) şaibă arcuită / elastică, inel / rondelă
chuck work (mas-un) prelucrare a piesei strânse în elastic(a) (şi de siguranţă)
mandrină circuit (el) circuit, schemă, linie; ciclu, contur; (mat)
chuck wrench cheie pentru universal pseudovarietate
chump butuc, bloc, bulgăre circuit angle (el) unghi de fază (al cuplării
churn (alim) putinei, agitator, ameste-cător, maşină / convertizorului)
aparat de bătut untul circuit arrangement schemă a circuitelor, schemă de
churning machine (alim) maşină / aparat / dispozitiv montaj
de bătut untul circuit break (el) întrerupere / deschidere a
chute (TH) jgheab, plan înclinat, scoc, tobogan; (hidr) circuitului
cădere (de apă); (mas) bandă rulantă, buncăr de circuit breaker (CB) (el) întrerupător, disjunctor
alimentare; a aluneca (pe tobogan, pe jgheab, etc.) circuit design structură / construcţie, proiectare a
chute blade lamelă de sortare schemei
chute feeder alimentator cu jgheab circuit fault / failure (el, autom) eroare de conectare /
cider (alim) cidru de circuit
cinder (met, termo) zgură, cenuşă, arsură, ţunder circuit noise meter aparat pentru măsurat zgomotul
cinder box (met) cameră de zgură circular (mat, OM) circular, cilindric
cinder car (met) vagonet pentru zgură circular apperture (OM) orificiu / diafragmă
cinder collector / pocket (met) colector / oală de circular(ă)
zgură circular arc (mat) arc de cerc
cinder cone con format din cenuşă circular axix (mat) cerc axial (la un tor, la o
cinder frame (grătar) parascântei centroidă, etc.)
cinder hair / wool (ind chim, met) pâslă / lână / vată circular bore (OM) alezaj circular
minerală / de zgură circular chaser (mas-un) cuţit (cu corp) rotund, cuţit-
disc

Pag. 448
circular continuous milling machine (mas-un) circular slot (T) scobitură circulară
maşină pentru frezare conti-nuă, cu aşezarea circular slotting (mas-un) mortezare a suprafeţelor
pieselor pe o masă rotativă cilindrice
circular conveyer transportor circular circular stiffener (OM) inel de rigidizare
circular cotter pin (OM) bolţ spintecat, asigurat cu circular tool (mas-un) cuţit disc / rotund
şplint circulate a rula, a se roti, a funcţiona, a merge, a
circular curve arc de cerc circula
circular cut file pilă cu dinţi circulari circulate through a străbate, a circula (prin...)
circular distributor distributor circular circulating circulant, periodic
circular face grinding machine (mas-un) maşină de circulating air aer recirculat
rectificat plan pentru suprafeţe frontale circulating / floating assets (ec) capital circulant,
circular feed (mas-un) avans circular fond de rulment / de rulare
circular file pilă-disc, raşpel circulating decimal / fraction (mat) fracţie zecimală
circular flanging press (mas-un) presă de bordurat / periodică
de răsfrânt marginile (şi pentru ţevi) circulating fan ventilator de recirculare
circular forming tool (mas-un) cuţit-disc profilat circulating forced lubrication (OM, T) ungere
circular function funcţie periodică / circulară, forţată în circuit închis
trigonometrică circulating load sarcină de circuit (la morile în circuit
circular-grooving saw (mas-un) ferăstrau circular de închis)
canelat circulating lubrication / oiling system (T) ungere
circular helix curbă elicoidală (pe un cilindru prin circulaţie de ulei
circular); elice cilindrică circulating mixer amestecător cu recirculare / cu
circularity (metr, OM) circularitate pompă de circulaţie
circular jig (mas-un) dispozitiv de ghi-dare cu găuri circulating pipe (hidr) conductă de recirculare
la periferie (la găurire) circulating scrap (met) deşeuri metalice interne, fier
circular key (OM) pană Woodruff / segment (de vechi din circuitul de fabricaţie
cerc), pană disc circulating water apă de circulaţie / de spălare /
circular kiln (met) cuptor circular / inelar circulantă
circular knife (mas-un) cuţit circular / disc circulation (el) tensiune magneto-mo-toare; (mas)
circular line cerc (linie); circumferinţă circulaţie, rotaţie; (mat) integrală pe contur
circular measure (măsură în) radiani circulation head cap de spălare
circular milling (mas-un) frezare a suprafeţelor circulation lubrication (T) ungere în circuit
cilindrice circulation oven (met) cuptor cu circulaţie de gaze de
circular motion (mec) mişcare circulară ardere
circular nut (OM) piuliţă rotundă / inel circulation pump pompă de (re)circulaţie
circular permutation permutare ciclică / circulară circulation system lubrication (T) ungere prin
circular pipestill cuptor circular circulaţie / în sistem închis (cu pompă, filtre,
circular / chordal pitch (OM) pas al danturii (cercul drosele, etc.)
primitiv / de bază) circulator (termo) conductă de legătură (şi la boilere
circular planing (mas-un) rabotare a suprafeţelor sau generatoare de abur)
cilindrice circumcentre / circumcenter (mat) cen-tru de cerc
circular recess (mas-un, OM) degajare inelară circumscris unui triunghi
circular saw (mas-un) ferăstrău circular circumcicle / circumscribed circle (mat) cerc
circular-saw bench (mas-un) ferăstrău circular cu circumscris
masă circumference circumferinţă, perimetru
circular sawing machine (mas-un, met) maşină de circumference gauge şubler cu gradaţii pentru piese
tăiat cu disc circular cilindrice
circular sector (mat) sector circular / de cerc circumference of a sphere cerc mare al sferei
circular shape (TH) profil circular, formă circulară circumferential force forţă periferică / tangenţială
circular shaping (mas-un) prelucrare a suprafeţelor circumferential groove (OM) canal circular
cilindrice la şeping (rar) circumferential joint (OM) inel de etanşare,
circular shear blade (mas-un) (muchie de) disc de garnitură inelară
foarfece circular circumferential pitch (OM) pas frontal / aparent (pe
circular shears (mas-un) foarfece circular / cu discuri cerc de divizare, la danturi înclinate)
circular-slitting saw ferăstrău circular de canelat

Pag. 449
circumferential pressure (mec, T) presiune clamping band (OM) bandă elastică de apăsare / de
periferică prindere
circumferential rotor (alim) rotor inelar (la pompe clamping bolt (OM) bolţ / şurub de fixare / de
pentru băuturi) strângere / de consolidare
circumferential seam cusătură circulară / inelară de clamping bush (OM) bucşă de strângere / de
sudură asamblare
circumferential speed viteză periferică / clamping by screwing up (OM) strângere (prin
circumferenţială / de rotaţie înşurubare)
circumferential stress tensiune inelară / periferică clamping chuck (OM, mas-un) mandri-nă de
circumscribe a circumscrie, a delimita strângere, gheară de prindere
circumsphere (mat) sferă circumscrisă clamping claw cleşte de prins
cistern cisternă, bazin, rezervor clamping collar (OM) brăţară / colier pentru ţevi
civil engineer inginer constructor clamping device (OM, alim, plast) dispozitiv de
civil engineering construcţii civile, lucrări de prindere (cu cleme, agrafe, etc. şi pentru curele late)
construcţii clamping dies (mas-un) bacuri / plăci de strângere
clack seat (OM, hidr) scaun de supapă, clapetă clamping force (OM) forţă de strângere (şi pentru
clack valve (OM, hidr) supapă rabata-bilă / cu colier)
clapetă, clapetă (de reţinere) clamping head (met) cap de prindere (şi la turnare
clad (met) acoperit, placat continuă)
cladding acoperire metalică / prin placa-re / clamping-in (OM) prindere, fixare
metalizare, acoperire cu strat rela-tiv mai gros, cu clamping jaw (el) clemă; (l) falcă de strâns pânze de
legături obţinute prin temperatură, presiune, etc.); ferăstrău; (mas-un) falcă de strângere; (OM) sabot
armătură, blindaj, protecţie de strângere / de fixare
cladding by brazing acoperire / placare prin lipire clamp(ing) nut (OM) piuliţă de presare / de strângere
cladding by rolling (met, plast) acoperire / placare clamping plate mandrină, placă de fixa-re / de
prin laminare strângere / de presiune / de legătură a unei matriţe
cladding by welding placare / acoperire prin sudare (şi la mase plastice)
cladding stripper dispozitiv de înlăturare a acoperirii clamping pressure forţă / presiune de închidere (a
cladding rolling mill (met, plast) laminor pentru matriţei, a colierului) / de menţinere a matriţei în
placare timpul turnării
clad material / metal material / metal placat clamping ring (OM) inel de strângere / de fixare,
clad sheet steel (met) tablă (de oţel) placată buşon de bridă
claim pretenţie, revendicare, drept, reclamaţie, clamping ring stop opritor (limitator) inelar, inel de
acţiune, cerere, afirmaţie, aserţiune; revendicare a strângere al opritorului
priorităţii unei soluţii tehnice; a solicita, a revendica, clamping spring (OM) clamă elastică, colier elastic
a cere, a pretinde clamping tool sculă de prindere / de fixare
clam (TH) a încleia, a lipi; umed, lipicios; cleşte cu clamp-on vice menghină de banc
arc clamp stop motion mişcare de oprire cu şurub / cu
clamp (OM) clamă, brăţară, a prinde, a fixa (cu cleme clemă
/ brăţări, etc.) clamp up a prinde, a strânge, a fixa
clamp arm braţ de opritor / de clemă clamshell benă, (macara cu) graifăr
clamp bucket graifăr clamshell bucket (nav) graifăr
clamp collar (OM) inel de strângere / de fixare, colier clamshell dredger (nav) dragă cu graifăr
clamp connection (OM) racordare / asamblare / clamshell excavator excavator cu graifăr
legare cu colier / prin jug clap a lovi, a bate; a izbi; a vârâ; a îndesa
clamp coupling (OM) cuplaj cu manşon (din două clapper armătură cu balama
bucăţi) clapper block pin (mas-un) ştift conic al plăcii
clamp dog (mas-un, OM) bloc / falcă de fixare rabatabile de suport a port-cuţitului (la raboteză)
laterală clapper box (OM) reazem rabatabil
clamped length lungime de prindere clarify (chim, alim) a limpezi, a decanta, a curăţa; a
clamp frog întinzător de sârmă clarifica (o problemă)
clamp-hook (for cranes) cârlig-cleşte pentru clarifying (alim) cleiere a vinului, claritate; (ind
macarale chim) limpezire, decnatare; curăţare (a unui lichid)
clamping (met) prinderea ramelor după închiderea clarifying basin bazin de limpezire
formei; (OM) strângere, fixare, prindere, încastrare

Pag. 450
clarifying tank (alim, ind chim) bazin de limpezire / cleaner (el) aspirator electric; (ind chim) epurator;
de decantare, decantor (met) dăltuitor (la laminate), debavurator, curăţitor
clashing of gears (auto, OM) zgomot / scrâşnet / clean flow (hidr) curgere fără vârtejuri (liniară /
hârâit făcut de dinţi la schimbarea vitezelor laminară)
clasp (cstr) scoabă, târnăcop; (OM) cârlig, clemă, clean fuel combustibil / sursă de energie fără poluanţi
element de asamblare fără filet dar cu cârlig / cioc, sau impurităţi
cataramă; agrafă (şi pentru hârtii); copcă; (TH) cleaning curăţare, epurare, purjare, purificare; (alim)
încuietoare, cârlig; a fixa cu scoabă, a strânge decantare, limpezire
clasp handle mâner cu fixator de arc cleaning barrel (met) tobă de curăţat
clasp headed nail cui cu cap rombic cleaning bench (met) masă de debavurare
clasp nut (OM) piuliţă divizată / spintecată cleaning brush perie curăţitoare
class clasă, grupă, sortiment; calitate, specie; soi; cleaning cloth bumbac de şters
categoric, mulţime; a clasifica, a sorta cleaning disk disc de curăţare
classification clasificare, clasare, împărţire în clase, cleaning drum (met) tobă de curăţare
sortare, gradaţie cleaning knife cuţit de finisare
classification mill instalaţie de sortare cleaning mixture amestec oxidant / pentru curăţire
classifier sortator, clasor (de minereuri, de bumbac cleaning needle ac de deburare
etc.) cleaning of blast-furnace gas (met) epurare a gazelor
classifier overflow refuz (de la sortator) din furnal
classify a clasifica, a sorta, a clasa cleaning out purificare, rafinare
classifying clasificare, sortare, clasare cleaning power capacitate de curăţire
classifying cone clasor / sortator conic cleaning-room equipment (met) instalaţie /
classifying drum cilindru de sortare, ciur rotativ echipament de curăţat piese turnate
classifying jigging screen ciur vibrator / sită cleaning solvent solvent pentru curăţare chimică
vibratoare de sortare cleaning strainer filtru
classifying screen ciur / sită de sortare cleanliness puritate
class of fabricated products serie de fabricaţie cleanliness factor coeficient de puritate
class of pig iron (met) grupă / sortiment de fontă cleanliness of the environment puritatea mediului(cu
clatter zgomot, bătaie (la maşini); zornăit, zăngănit, referire la praf, agenţi agresivi, etc.)
huruit; a zornăi, a zăngăni, a zurui, a hurui, a păcăni clean of burr a debavura
clattering zgomotos, cu huruit, care bate (despre clean oil (ind chim, T) ulei pur / fără aditiv /
maşini sau organe de maşini) neaditivat
claw (OM) clichet, gheară, dinte, cleşte de scos cuie, clean out a curăţa
foarfecă (rar) clean-out door / hole (met) uşă / gură / orificiu de
claw bar (OM) pârghie / cârlig curăţare (a unui cuptor)
claw beam stâlp cu talpă clean-out valve (OM) supapă / ventil de purjare
claw belt fastener (OM) agrafă de curea clean room cameră (cu atmosferă) controlată
claw bit (l) daltă-lingură cleanse a curăţa, a limpezi, a rafina, a spăla
claw elutch (OM) cuplaj / prindere cu gheare cleanser epurator, racletă, arzător, detergent, praf de
claw coupling (OM) cuplaj cu gheare curăţat
claw hammer ciocan cu clichet / cu talpă cleanser drum (met) tobă pentru curăţarea pieselor
claw off (cstr) a ciopli turnate
claw wrench cleşte de scos cuie cleansing agent (chim) agent / substanţă de curăţat (şi
clay (met) argilă detergent)
clayed argilos cleanup curăţare / finisare a suprafeţei după o
clay gun (met) maşină pentru astuparea orificiului de prelucrare mai neîngrijită
descărcare (la cuptoarele metalurgice) clear (TH) clar, limpede; neechivoc, lu-minos, curat,
clay plug (met) dop de argilă liber, transparent; (nav)
clay stopper (met) dop de argilă degajat, ferit, a evita (un banc, etc.); a limpezi, a
clay work (met) zidărie refractară draga; a debloca, a clarifica, a descoperi, a
clean curat, pur; (met) neted, decapat; a curăţa, a redeschide / a reîncepe (o lucrare); a face
epura, a şterge, a spăla, a limpezi formalităţile de sosire şi plecare, a descărca; (autom)
clean air aer pur / curat a repune / a aduce la zero; (inf) a goli (memoria), a
cleaned gas gaze epurate şterge (ecranul, registrul), a curăţa (şi de viruşi); (el)
a separa, a deparazita, a întrerupe

Pag. 451
clearance gabarit de navigaţie (la po-duri); (ec) cleat (cstr) sfert de buştean; (el) izolator cu clemă;
cliring; (OM) joc, spaţiu li-ber între două piese, (OM) pană, clemă, tachet, eclisă; scoabă, şipcă
interstiţiu; (nav) autorizaţie de plecare a navei; (TH) cleavage clivaj, despicare, desfacere (la minerale);
spaţiu interval, distanţă divizibilitate naturală; scindare, spintecare; (met)
clearance angle (mas-un) unghi de detalonare la exfoliere
rectificare / la aşezare / la prelucrarea profilurilor cleavage angle unghi de clivaj
clearance between collars (met, plast) deschidere a cleavage brittleness (met) fragilitate intercristalină,
calibrului de laminare tendinţă de rupere prin clivaj
clearance between rolls (met, plast) deschiderea cleavage plane plan de clivaj / de rupere
cilindrilor de laminare cleave a despica, a scinda, a crăpa
clearance fit (OM) ajustaj cu joc cleaved head (OM) cap crestat / cu caneluri
clearance for insertion (OM) joc de / pentru cleaver dispozitiv de tăiat (fibre optice)
asamblare, joc de montare cleaving despicare, crăpare; clivaj
clearance gauge spion, şablon de profil; gabarit de cleaving ax(e) topor / pană de despicat
izolare cleft fisură, despicătură, plesnitură, crăpătură, şliţ,
clearance hole(s) (inf) grup de găuri coaxiale (la fantă
circuite imprimate); (OM) diametrul cercului de clench (OM) clemă, nit; a strânge, a încleşta, a
trecere închide ermetic, a (se) agăţa
clearance-loading gauge gabarit (dimensional) de clench / clinch a contract (ec) a încheia / a finaliza
încărcare un contract
clearance of piston (auto, OM) joc al pistonului clevis (OM) toartă, inel, brăţară, capăt de furcă
clearance papers certificat de vamă clevis bolt (OM) şurub cu gaură pentru cui spintecat
clearance sale (ec) lichidare a stocului (de mărfuri), clevis pin (OM) ştift cu cap şi gaură pentru cui
sold, vânzare pentru a termina stocurile rămase spintecat
clearance space cameră de compresie click pocnet, ţăcănit; (OM) clichet; pârâituri,
clearance volume (OM) spaţiu vătămă-tor / de pocnituri; (TH) clanţă, zăvor; a pocni, a ţăcăni
siguranţă dar şi reglabil, spaţiu rezidual între piston clicker press presă de ştantat
şi capul cilindru-lui la sfârşitul cursei de compresie click spring (OM) resort / arc de înclichetare, arc de
clearer roller cilindru curăţitor clichet
clear glass sticlă transparentă climate maintenance climatizare, întreţinerea /
clearing (alim) defecare; (cf) deblocare; (chim) menţinerea climatului
limpezire, purificare, curăţire; (el) eliberare, climatic chamber / room cameră climatică / cu aer
deconectare; defrişare; (inf) ştergere; (ec) cliring, condiţionat
decontare climatizer instalaţie de climatizare (şi a aerului)
clearing agent (alim, ind chim) agent de limpezire / climax punct culminant / de vârf
de afinat climbing motion mişcare ascensională
clearing cylinder ciur rotativ climb milling (mas-un) frezare în sensul avansului
clearing device (autom) instalaţie / aparat de clinch nutuire; (nav) îmbinare în baionetă; (TH) a
verificat; (inf) dispozitiv de golire (de aducere la nitui, a ţintui
zero) clincher (ec) argument decisiv; (OM) clamă, nit,
clearing key buton de readucere în stare de repaos bulon, scoabă
clearing of a fault înlăturare a unui deranjament / a clincher rim geantă auto cu talon
unei greşeli clincher tyre pneu cu talon
clearness limpezime; (fiz) strălucire; luminozitate; cling a se lipi, a adera
(inf, c) inteligibilitate (a vorbirii), claritate (a clinging power of fibres putere de aderenţă a fibrelor
recepţiei); (TH) capacitate de funcţionare, clingy lipicios, vâscos, cleios, aderent
transparen-ţă, claritate, acuitate clink clamă, brăţară
clear of strays fără zgomote parazite clinker (met) clincher, bulgăre de zgură; a arde, a
clear opening (OM) spaţiu liber, distanţă între două coace, a sintetiza
reazeme vecine clinkered dolomite (met) clincher de dolomită,
clear out a curăţi, a goli, a evacua dolomită clincherizată
clear valve opening secţiune liberă la o supapă clinker cooler (met) răcitor de clincher / de zgură
complet deschisă clinkering (met) clincherizare, aglome-rare,
clear varnish lac transparent sintetizare; aglutinare; zgurifi-care, formare a
clear water apă disponibila / excedentară clincherului, ardere a cimentului / a cărămizilor

Pag. 452
clinkery (met) cu conţinut de zgură close annealing furnace (met) cuptor de recoacere în
clinking (met) fisurare, fracturare (la turnare) cutii
clip agrafă (pentru hârtie); (cstr) scoabă; (el) papuc, close-burning care arde înăbuşit
clemă, brăţară (pentru cabluri); (OM) bridă, colier, close-burning coal (met) cărbune cocsificabil
eclisă, cerc, brăţară, şarnieră; (TH) a taia, a forfeca, close company (ec) societate închisă (controlată de
a scurta, a reteza, a perfora, a decupa; (mas-un) cel mult cinci asociaţi)
dispozitiv mecanic de prindere; (met) a debavura close coupling (OM) cuplaj strâns
clip bolt (OM) şurub cu gheară / cu cap-ciocan / de close-cut fraction fracţiune îngustă
strângere; crampon closed centre distance (OM) distanţă dintre axe
clip lock închidere cu pârghie (la buteliile cu dop micşorată (la angrenaje deplasate)
mecanic) closed chain ciclu, nucleu
clip match hook cârlig foarfece closed-circuit arrangement legătură în buclă, circuit
clip nut (OM) piuliţă cu clemă (de autoblocare) închis
clipped wire (met) alice obţinute prin tăierea sârmei closed-circuit crushing sfărâmare / măcinare în
trase circuit închis
clipper (TH) cleşte, foarfece, maşină de tuns closed-circuit grinding macinare / maruntire în
clippers cleşte de tăiat circuit închis
clipping (met) debavurare closed-circuit installation / system instalaţie / sistem
clipping bed (met) placă de tăiere (la presa de în circuit închis
debavurare) closed contact contact normal închis / de repaus
clipping press (met) presă de debavurare closed crankcase machine maşină capsulată / cu
clipping punch (met) poanson de debavurare) carter închis
clippings (met) deşeuri de tablă; tăieturi din ziare closed-cycle turbine turbină cu gaze în circuit închis
clipping tool (met, plast) sculă / ştanţă de debavurare closed entry (el, c) intrare /suport cu goluri sau
(după turnare) proeminenţe de anumite mărimi, pentru evitarea
cloak a acoperi introducerii altor elemente
clock ceas; bază de timp; generator de ritm, closed die (met, plast) matriţă închisă
sincronizator; semnal regulat utilizat pentru closed frame cadru închis / cu secţiune chesonată
controlul sistemelor operative (digitale) closed graph curbă închisă
clocking error eroare de sincronizare / de ritm closed groove (met) calibru închis (la laminare)
clockwise (CW) în sensul acelor de ceasornic closed hole (OM) gaură cu fund / înfundată
clockwise direction (în) sensul deplasării acelor de closed-impeller pump pompă cu rotor închis
ceasornic closed-in presuure presiune statică în incintă închisă
clockwise rifling (OM) ghint / filet pe dreapta closed interval segment, interval închis
clod bulgăre, cocoloş closed linkage contact prin forţă / forţat
clod coal (met) cărbune-bucăţi / bulgări closed-loop control reglaj (în circuit închis),
clog (l) sabot; (TH) a obtura, a înfunda, a ancrasa, a comandă continuă cu buclă de reacţie
împovăra, a colmata, a îmbâcsi closed-loop servosystem sistem de reglare cu buclă
clogged (TH) împiedicat, frânat, înfundat, îmbâcsit, închisă / cu circuit închis / cu reacţie
astupat closed mould (met, plast) matriţă (de presare) închisă
clogged strainer sorb înfundat (la pompe de closed pass (met) calibru închis
aspiraţie) closed position poziţie de cuplare
clogged up colmatat, înfundat, blocat closed ring ciclu închis
clogging colmatare, înfundare, îmbâcsire, murdărire, closed rivet (OM) nit montat
ancrasare closed single-V butt weld cusătură (de sudură) cap la
clog-nosed vice menghină (specială) cu fălci înguste cap în V, cusătură în V fără rost între margini
clog up a colmata, a înfunda, a bloca closed square pressure gas welding sudare cu gaze
close încheiere, închidere, sfârşit; precis, exact, strâns sub presiune, fără rost între piese
(câmp de toleranţă), apro-piat; a închide, a aduna, a closed stand (met) cajă închisă
concluziona closed system sistem închis
close an account (ec) a lichida un cont closed-tolerance (OM) (cu) toleranţă mică / strânsă
close-annealed (met) recopt în cutie / în lăzi closed-tolerance forging (met) forjare (la cald) de
close-annealed sheet (met) tablă recoaptă în cutii precizie
close annealing (met) recoacere în cutie / în lăzi closed weld (OM) îmbinare prin sudură, fără distanţă
între piese

Pag. 453
close fit (OM) ajustaj cu strângere / strâns / forţat cloth filter dust collector filtru de praf, cu saci
close fractionation (mas-un) rectificare precisă cloth impregnating machine maşină de împregnat
close-grained cu granulaţie mică, microgranular; ţesături
(plast) microporos clothing acoperire, protejare, căptuşire, îmbrăcare;
close-grained pig / steel (met) fontă / oţel cu (OM) cămaşă (de cilindru),garnitură; (met) manta,
granulaţie fină înveliş, căptuşeală
close-grained structure structură densă cloth laminate stratificat pe pânză (ca suport) (şi la
close-grained texture structură cu granulaţie mică / curele pentru transmisii)
fină, microstructură clotting coagulare; floculare
close in a se apropia cloud nor; (el) efect de umbră, părţi clare şi părţi
closeness exactitate, precizie închise; a marmora
closeness of contact închidere fermă a contractului cloudbursting / cloudburst treatment (met) curăţare
close nipple (OM) racord drept, niplu cu filet pe toată (în jet) cu alice
lungimea cloud(ed) glass sticlă mată
close-out (ec) lichidare de mărfuri cloudiness (ind chim) tulbureală, tulburare; (fiz)
close packed lattice reţea cristalină compactă turbulenţă, turbiditate
close-packed structure structură compactă cloud point (fiz) punct de turbiditate (început de
close packing ambalare compactă, rambleiaj dens cristalizare), temperatură de tulburare
closer roll (met) cilindru superior de laminat profiluri clowhole (met) retasură
close running fit (OM) ajustaj semiliber / intermediar club (mas, OM) piston; (met) ţaglă; (el) lob (de
(dar cu tendiţă de joc) radiaţie al unei antenei)
close setting reglaj fin clue indicaţie, cod, cifru
close spaceing amplasare la intervale mici; (mas-un) clue word cheie a cifrului, cuvânt-cheie / titlu
densitate mare a ampla-sării granulelor (la disc de clump bulgăre, cocoloş; (nav) ancoră de beton / de
rectificat) fontă
close stowing anchor ancoră cu braţe articulate şi clunch argilă refractară
traversă în acelaşi plan clusec unitate de putere (la pompe de vid) (=~1,33.10-
6
close tolerance forging (met) forjare de precizie / la watt)
toleranţe strânse cluster (cstr, hidr) grup de piloţi; (fiz) aglomerat
close up a rivet (OM) a nitui, a îmbina prin nituire (complex) de molecule, grup (cuib, roi, nor); (mat)
close-up shot / view fotografie de aproape, prim-plan, fascicul; proiector de magazie; (TH) aglomerare
detaliu pensulă, fascicul, mănunchi, ciorchine, acumulare;
closing închidere; (el) conectare, anclanşare (autom, inf) grupă; (el) ti-ristor (din mai multe
closing cock (hidr, OM) robinet de închidere discuri); a grupa
closing device dispozitiv de blocare / de închidere clustered dirijat, strâns / reunit în fascicul
closing flap clapetă / clapă de închidere clustered flux inclusions incluziuni de flux
closing head dispozitiv / cap de blocare / de închidere împrăştiate (la sudură)
/ de strângere clustered slag inclusions incluziuni de zgură
closing of accounts (ec) încheiere a contururilor împrăştiate (la sudură)
closing price (ec) preţ / curs la închiderea bursei cluster gear (OM) mai multe roţi dinţate montate pe
closing switch contactor, conector o bucşă
closing time (el, mas) timp / durată de închidere; cluster joint (OM) îmbinare a mai multor piese într-
(plast) durată de închidere a formei / de coborâre a un nod
poansonului cluster lattice reţea compactă
closing travel (mas-un) cursă de închidere (a presei) cluster of plane surfaces fascicul de plane
closure închidere, încheiere; (cst, hidr) breşă (de cluster point punct limită / de acumulare
închidere); aderenţă; (met, mas) închizător, cluster rolling mill (met) laminor cu şase cilindri
obturator cluster sampling prelevare de mostre pe grupuri
closure component component / element de închidere cluster set mulţime derivată, mulţimea punctelor
(şi la supape) limită
cloth (text) postav, stofă, ţesătură, pânză; (TH) clutch (auto, OM) cuplaj, ambreiaj, manşon, mufă
îmbrăcăminte, căptuşeală nedecuplabilă, cârlig; a ambreia, a cupla
clothe (TH, met) a îmbrăca, a acoperi, a proteja, a clutch barrel (OM) tambur de ambreiaj
căptuşi clutch casing / case (OM) carcasă / carter a(l)
cloth filter candle filtru-lumânare (din pânză) ambreiajului

Pag. 454
clutch collar (OM) manşon de cuplare coagulant coagulant
clutch cone (OM) con de ambreiaj coagulate a (se) închega, a (se) coagula
clutch-coupling sleeve (OM) mufă de legătură / de coagulating agent (agent) coagulant
cuplare / de îmbinare coagulating bath baie de coagulare
clutch cover (OM) capac de ambreiaj, capac al coagulation (alim) brânzire; (chim) coagulare,
carterului de ambreiaj închegare
clutch disengaging spring (OM) arc de debreiere coagulation point punct / temperatură de coagulare
clutch disk (OM) disc de frecare (la un ambreiaj) coagulator (agent) coagulant
clutch disk facing (OM) garnitură a discului de coal cărbune (huilă); a carboniza; (termo) a face
ambreiaj plinul de cărbuni
clutch dogs (OM) gheare de cuplare coal ash (met) cenuşă de cărbune
clutch electrohydraulic control valve (OM) supapă coal blending (met) amestec de cărbune
electrohidraulică de co-mandă a debreierii (vehicule coal brick / briquette brichetă de cărbune
amfibii) coal by-products subproduse de la cocsificarea
clutch engagement ambreiere cărbunelui
clutch facing(s) (OM) lame / garnitură / căptuşeală de coal cake brichetă (de cărbune)
ambreiaj coal carbonization (met) cocsificare a cărbunelui
clutch fluid flywheel (OM) ambreiaj hidrodinamic / coal-carbonizing plant (met) cocserie
hidraulic coal-carbonizing practice (met) tehnica cocsificării
clutch gear (OM) mecanism de cuplare, pinion de coal charger (met) vagon de încărcare a cuptorului de
arbore primar cocsificare
clutch housing carcasă / cutie carter a(l) ambreiajului coal chemicals produse obţinute iniţial ca sub-
clutch lever (auto, mas-un, mas) levier al produse la transformarea cărbunelui în cocs
schimbătorului de viteză, pârghie de cuplare / de metalurgic
decuplare coal derived gases / fluids gaze / fluide de cărbune /
clutch magnet (el) (electro)magnet de cuplare de la procesarea cărbunelui
clutch operator (OM) schimbător de cuplu, coal-dust praf / pulbere de cărbune
dispozitiv de operare asupra unui cuplaj / a unui coal-dust firing (termo) focar pentru cărbune
ambreiaj pulverizat
clutch out a debraia coal-dust furnace installation instalaţie de ardere cu
clutch pedal clearance (auto) joc al pedalei cărbune pulverizat
ambreiajului coalescence legătură între materiale, cu sau fără topire
clutch pin (OM) gheară a cuplajului (la sudură sau lipire prin difuzie)
clutch plate (OM) disc de ambreiaj coal-fired încălzit cu cărbune
clutch pressure plate (OM) disc al ambreiajului de coal firing focar pentru cărbuni
fricţiune coal gas gaz de huilă / de la distilarea cărbunelui / de
clutch release debreiere iluminat
clutch release fork (OM) furcă a pârghiei de coal-gas tar gudron de gaze
debreiere coal hatch (nav) bocaport de buncăr
clutch ring (OM) inel de cuplare coal hopper şalandă de cărbuni
clutch shaft (OM) ax / arbore de ambreiaj, arbore de coalification carbonizare
antrenare / primar coaling door (met, termo) uşă de focar
clutch spindle (OM) arbore de cuplare (şi pentru coalite (met) semicocs, coalit
ambreiaje) coal mist (met) vapori / gaz de cărbuni
clutch stop (OM) frână de cuplaj / de ambreiaj coal mud şlam de cărbuni
clutch throwout debreiere coal oil gudron / ulei de huilă, petrol lampant
clutch wheel (OM) roată de cuplare coal output extracţie / transport / producţie de cărbuni
clutch with multiple laminated disks (OM) ambreiaj coal paste (mixture of coal and oil) pastă de cărbuni
multidisc (amestec de cărbune şi ulei)
clutter ecouri parazite pe un ecran coal slack deşeu de cărbune, cărbune mărunt
CO2 (-shielded) metal-arc welding sudare cu arc, în coal slurry cărbune fin, cu multă apă
atmosferă de CO2 coal-tar pitch smoală (de gudron) de huilă
co-acting force (mec) forţă ce acţionează în acelaşi coaming (nav) ramă (de bocaport)
sens coarch bogie (cf) boghiu de vagon
coagulable coagulabil, congelabil coarch screw (OM) şurub cu cap pătrat

Pag. 455
coarch wrench cheie franceză / reglabilă coarse pitch cutter (mas-un) freză cu dinţi mari / rari
coarse rugos, grosier, aspru, brut, neregulat, cu coarse pitch tap (mas-un) tarod cu filet cu pas mare
asperităţi mari oarse powder (met, plast) pulbere cu granule mari
coarse adjustment (mas, el, metr) potrivire / ajustare coarse sieve sită cu ochiuri rare / mari
/ reglare grosolană, brută / aproximativă, acord brut coarse-sized carbide carbid în bucăţi mari
coarse aggregate piatră spartă (sub 6mm) coarse slurry noroi gros
coarse breaking / crushing sfărâmare / concasare coarse staple fibră groasă
grosieră / primară coarse structure (met) structură cu granule mari /
coarse break-up dispersie grosieră grosolană
coarse ceramics ceramică brută coarse thread (OM) filet cu pas mare, filet grosolan;
coarse clearance fit (OM) ajustaj foarte larg / cu joc fir gros
foarte mare coarse-tooth cutter (mas-un) freză cu dinţi rari / cu
coarse cloth ţesătură groasă dinţi mari
coarse control potrivire / ajustare / re-glare grosolană coarse tuning reglare / acordare / ajus-tare grosolană
/ brută / aproximativă / brută / aproximativă
coarse crushing (cstr, ind chim, met) concasare / coarse vacuum vacuum caracterizat prin 1...760 torri
sfărâmare grosieră coarse yarn fir gros
coarse-crystalline (met) cu cristale / grăunţi cristalini coaster brake frână de roata liberă
mari coat (chim) strat (de vopsea); (cstr) liant
coarse cut dinţare aspră / la pile, aşchiere grosolană hidrocarbonat; (el) armatură (de con-densator); (TH)
coase-drafting (met) banc de trefilat sârmă groasă manta, îmbrăcăminte, cuvertură, strat depus / de
coarse-filamentous cu fire groase acoperire, căptuşire, înveliş, sediment, precipitat; a
coarse file pilă aspră / bastardă aplica un strat, a turna un strat de legătură, a placa, a
coarse filter (hidr) filtru cu pietriş; (mas) prefiltru, metaliza, a îmbrăca, a căptuşi, a vopsi, a zugrăvi, a
filtru brut unge, a acoperi (cu ceva)
coarse-fine relay releu de reglaj brut-fin coated abrasive hârtie / pânză abrazivă (obţinută prin
coarse finish finisare, prelucrare grosieră depunerea / lipirea abrazivului)
coarse grain granulă / grăunte mare / grosolan (şi în coated electrode electrod acoperit / învelit / cu înveliş
metalografie) coated film (plast) film / peliculă cu strat aplicat
coarse-grained macrogranular, cu gra-nulaţie mare, coated hard-metal tip (met, mas-un) plăcuţă cu
cu fire groase; mărime de grăunte (în metale) de ~5 acoperire din aliaj dur (pe tăiş)
(ASTM) coated rod vergea de metal / electrod de adaos cu
coarse-grained cast iron (met) fontă cu structură înveliş
macrogranulară coated with rubber cauciucat, acoperit cu cauciuc
coarse-(grained) sand nisip cu granu-laţie mare / coating (cstr) tencuială, învelitoare; (met, TH)
grosier / macrogranular acoperire, înveliş protector, man-ta, strat, depunere,
coarse-grained sandstone gresie grosieră / înveliş, protecţie; (el) izolaţie
macrogranulară coating constituent (met) constituent al acoperirii /
coarse-grained structure structură macro-granulară depunerii, component al învelişului electrodului (de
coarse-grain iron (met) fontă cu granule mari / sudare)
macrogranulară coating gun pistol de vopsit
coarse grind (mas-un) degroşare, şlefuire pentru coating knife racletă, răzuitor
degroşare coating material (met, alim, plast) material de /
coarse grinding măcinare grosolană pentru acoperire
coarse-ground grist (alim) şrot / măciniş grosier coating resin răşină de acoperire
coarse indicator indicator brut coating rolls (met, plast) cilindrii pentru aplicarea
coarselly crystalline macrocristalin, macrogranular unei acoperire
coarse material material grosier coatings acoperire, strat de protecţie, placare, izolaţie
coarse meshed sleve sită cu ochiuri mari coating varnish email / lac de finisare / de
coarse mesh wire sită (din sârmă) cu ochiuri mari împregnare
coarse metal (met) mată coat with steel a placa cu oţel
coarse movement ajustaj / calaj brut, mişcare coaxial coaxial, cu axe suprapuse (ca direcţie); cablu
grosolană coaxial
coarseness granulaţie / granulare brută, macro- coaxial transmission (OM) transmisie coaxială
granulaţie cobalt (chim) cobalt (Co)

Pag. 456
cobalt steel (met) oţel (aliat) cu cobalt coefficient of elasticity (mec, OM) modul de
cobble (cstr) bolovan (de pavaj), a pava, a pietrui; elasticitate
(met) fărâmătură, cărbuni în blocuri rotunjite, coefficient of expansion (met, termo) coeficient de
laminare defectuoasă, rebut de laminare, lipitură dilatare / de expansiune / de destindere / de dilataţie
(material lipit între cilindrii de laminare) coefficient of expansion by heat (met, termo)
cobbling (met) lipirea materialului între / pe cilindrii coeficient de dilatare termică
de laminare) coefficient of friction (T) coeficient de frecare
cock (OM) robinet, ventil coefficient of hardness cifră de duritate (Brinell)
cockbill a atârna (despre o ancoră) coefficient of heat passage (termo) coeficient de
cock handle cheie de robinet conductivitate termică
cocking (OM) îmbinare cu prag (şi la flanşe) coefficient of heat transfer / transmi-ssion (met,
cockled effect efect de gofrare / creponare termo) coeficient de trans-mitere a căldurii / de
cockles (met) cute, gofraj, încreţire (defect la transfer termic
laminare) coefficient of hyraulic conductivity coeficient de
cockpit starter (auto) demaror de bord (pentru filtraţie
pornirea motorului) coefficient of hysteresis loss (fiz, mec, T)
cock plug (OM) cep de robinet coeficientul pierderii prin histerezis
cock system baterie cu robinet / de amestec (la băi şi coefficient of impact coeficient dinamic / de impact
duşuri) coefficient of lengthening coeficient / factor de
cock wrench (OM) cheie de robinet (a)lungire
code (autom) cod, cifru, semnal; (inf) cod, succesiune coefficient of linear expansion (met, termo)
de cifre ale unui sistem de numeraţie, coeficient de dilatare liniară
corespunzătoare simbolu-rilor unui alfabet; a coefficient of load(ing) factor de sarcină
codifica, a cifra coefficient of mass transfer coeficient de transfer de
code digit cifră de cod masă
coder codificator, dispozitiv de codifi-care, traductor coefficient of resistance modul de rezistenţă
de cod, programator, prelucrător de programe coefficient of roughness coeficient de rugozitate
code wheel disc codificator / de codificare coefficient of skew coeficient de asimetrie
code word cuvânt de cod / cheie, succesiune de cifre coefficient of sliding friction (T) coeficientul de
corespunzătoare unui simbol al alfabetului codificat frecare de alunecare
coding (inf) codificare, secvenţă de instrucţiuni coefficient of thermal efficiency randament termic
codificate coefficient of thermal expansion (termo) coeficient
codliver oil (alim) untură de peşte de dilatare termică
coefferdam val de pământ, ridicătură pentru a nu lăsa coefficient of transfer constant constantă de
apa să pătrundă într-o excavaţie propagare
coefficient coeficient, indice, factor coefficient of utilization coeficient de utilizare
coefficient field corp / câmp al coeficienţilor coefficient of variation diferenţa între mărimea celor
coefficient of adhesion coeficient de aderenţă / de mai mici şi celor mai mari particule într-un amestec,
adeziune expri-mată funcţie de valoarea nomominală
coefficient of admission coeficient de umplere coefficient of variation in speed coefici-ent de
coefficient of compressive strain (mec) coeficient de neuniformitate (a mersului)
stabilitate de flambaj coefficient of velocity (hidr) coeficient de viteză
coefficient of contraction (met, plast) cifră / (caracterizează neuniformi-tatea vitezei curentului)
coeficient de contracţie coefficient of wear (T) coeficient / factor de uzură
coefficient of cubic(al) expansion coeficient de (foarte general)
dilatare cubică / în volum coefficient region domeniul coeficienţilor
coefficient of discharge coeficient de debit, factor de coerce a constrânge, a impune condiţii / restricţii
descărcare coercimeter (metr) aparat pentru măsura-rea
coefficient of drag coeficient de frânare / de tracţiune intensităţii magnetice
/ de antrenare coercive force (fiz, mec) forţă coercitivă
coefficient of dry friction (T) coeficientul de frecare coesite (chim) dioxid de siliciu polimorf
uscată Coffin-Mawson law relaţie pentru estimarea
coefficient of efficiency / of perfor-mance coeficient durabilităţii funcţie de deformarea plastică periodică
/ factor de randament / de performanţă / eficienţă coflexure săgeată

Pag. 457
cog (OM) dinte, zimţ, proeminenţă, camă, nas, prag, coil breaks (met) mici nervuri pe table, paralele cu
rebord; a bloca; (mas-un) a dinţa, a zimţui, a eboşa, direcţia de laminare (defect de grosime), îndoituri
a degroşa; (met) blum, eboşă, a reduce transversale ale benzii (la desfăşurarea ruloului
cog belt (OM) curea trapezoidală dinţată coil conveyer (met) transportor de rulouri
cog down (met) a preforja, a reduce a lamina lingoul coil cooling conveyer (met) transportor cu rol de
la ţaglă; (mas-un) a eboşa, a degroşa răcire a rulourilor / colacilor (de sârmă)
cogent concludent, incontestabil coil downending machine (met) maşină de răsturnat /
cogent reason motiv valabil de întors a rulouri
cogged (OM) dinţat, zimţat coil clutch (OM) ambreiaj cu arc
cogged belt (OM) curea trapezoidală coil condenser serpentină de răcire
cogging (cstr) prag (la îmbinări), îmbi-nare cu coil cooler B (alim, termo) refrigerent / răcitor cu
crestături; (el) viteză unghiula-ră fluctuantă / serpentină
neuniformă a rotorului unui motor electric; (OM) coiled electrode sirma de sudura / de electrozi
angrenaj cu fusuri; (met, mas-un) degroşare, coiled filament spirală de încălzire
eboşare, prelaminare, preforjare coiled pipe serpentină
cogging-down mill (met) laminor pregătiror / coiled spring (OM) arc elicoidal cilindric
degrosisor, bluming coiled steel (met) (laminate de) oţel în rulouri
cogging-down pass (met) calibru de degroşare rapidă, coiled strip (met) bandă în rulouri
trecere de degroşare coiler (device) (mas) maşină de înfăşu-rat; (ind chim,
cogging-down roll (met) cilindru degrosisor termo) serpentină; (met) înfăşurător de rulouri
cogging-down stand (met) cajă degrosisoare coiler drum (met) tambur / tobă de înfăşurare
cogging mill (met) laminor degrosisor, laminor coiler gear (met) antrenarea / transmisia
bluming înfăşurătorului (de rulouri)
cogging(-mill) stand (met) cajă degrosisoare coiler stand (met) batiu / suport al înfăşurătorului (de
cogging(-mill) train (met) linie de laminor degrosisor rulouri)
/ de bluming coil heat-exchanger (termo) schimbător de căldură cu
cogging pass (met) calibru degrosisor (la laminoare) serpentină
cogging roll (met) cilindru de degroşare / de laminor coil-ignition system aprindere cu acumulator
bluming coiling înfăşurare (şi la rulouri de laminate, sârme),
cogging-roll train (met) linie de cilindri de degroşare bobinaj, spiră
/ de laminor bluming coiling drum (met, plast) tobă de înfăşurare
cognitive skil competenţă pe bază de cunoştinţe coil (of) pipe serpentină
cog rack (OM, mas-un) cremalieră (şi de degroşare) coil “opening” machine (met) maşină de desfacere /
cog wheel (el) rotor cu poli aparenţi; (OM) roată cu de slăbire a ruloului (înainte de recoacere)
cepuri / cu fusuri / de lanţ / cu bolţuri coil pitch (el) pas al înfăşurării
coherence (fiz) coerenţă, legătură, raport, (mat) coil spring (OM) arc elicoidal
totalitate a punctelor de acumulare ale unei mulţimi coil transfer car (met) cărucior de transfer / de
ce aparţin mulţimii respective deplasare al ruloului
coherence range plajă / interval de sincronizare coil-type exchanger (termo) schimbător de căldură cu
coherent sheaf / stack (fiz) fascicul coerent serpentină
cohesion coeziune, aderenţă, atracţie moleculară coil up (el, met, plast) a înfăşura / a forma un rulou, o
cohesion / cohesive strength rezistenţă de coeziune / bobină
de aderenţă (la lipituri) coil winding lathe / machine maşină de bobinat
cohesionless incoerent, fără coeziune coin monedă; a bate monedă; (met, plast) a imprima
cohesionless material material necoeziv în relief, a ştanţa, a presa, a comprima
cohesive coeziv, aderent coincide (el) a se afla în concordanţă; (TH) a coincide
cohesive force forţă de coeziune coincidence coincidenţă, suprapunere
cohesive material material coeziv coincide with... a coincide cu...
cohesiveness capacitate adezivă / de lipit coining ştanţare, imprimare (pe ambele feţe, de obicei
coil (TH) bobină, spirală, inel, serpentină, ghem, colac, la rece), comprimare la forma finală, la sinterizare
spiră, (el) bobină, înfăşu-rare; (inf, met) rolă / rulou cokability (met) capacitate de cocsare / de aglutinare
(de bandă); a (se) înfăşura, a (se) bobina, a rula coke (met) cocs, calamină, cărbune bituminos; a
coil banding machine (met) maşină pentru legat cocsifica, a afina
rulouri coke ash (met) cenuşă de cocs

Pag. 458
coke bed (met) pat de cocs, încărcătură (de cocs) de coke scrubber (met) spălător de gaz cu umplutură de
pornire cocs
coke blast furnace (met) furnal de cocs coke split (met) cocs de încărcătură (la cubilou)
coke breeze / cinder (met) praf de cocs, cocs mărunt coke-storage bin (met) siloz / depozit de cocs
coke bunker (met) siloz / buncăr de cocs coke tar (ind chim, met) gudron de cocs
coke burden / charge (met) încărcătură de cocs (la coke test determinare a cifrei de cocs
furnal) coke-to-metal ratio (met) raport cocs-metal
coke by-product (met) subprodus de cocs coke tower (met) coloană cu umplutură de cocs
coke-cement concrete beton de zgură coke value cifră de cocs
coke-charging (met) vagonet pentru dozarea cocsului coke-watering car (met) stingător de cocs
coke-chemical (ind chim, met) cocsochimic coke wharf (met) rampă pentru descărcarea cocsului
coke chemistry cocsochimie coking (met) cocsificare
coke consumption (met) consum de cocs coking capacity (met) capacitate de cocsificare
coke cooling chamber (met) cameră pentru distilarea coking chamber (met) cameră de cocsificare
uscată a cocsului coking coal cărbune cocsificabil
coke-discharging / drawing machine (met) coking index capacitate de coacere; (met) indice de
împingător de cocs cocsificare
coked residue (ind chim, met) reziduu de cocs coking mass (met) pilot de cocs
coke dross / fines (met) cocs mărunt coking oven (met) cuptor de cocsificare
coke dust (met) praf de cocs coking plant (chim) cocserie; (met) uzină de
coke extinguisher (met) stingător de cocs cocsificare
coke firing focar cu cocs coking power putere de aglutinare a unui cărbune,
coke for / per charge (met) cocs în încărcătură, pat capacitate de cocsificare
de cocs coking time (met) perioadă / timp de cocsificare
coke furnace / oven (met) cuptor de / cu cocs cold frig, rece, fără (radio)activitate
coke furnace block (met) baterie de cocsificare cold-age hardening (met) durificare prin ecruisare /
coke gas (met) gaz de cocserie prin prelucrare la rece (şi la aliaje neferoase)
coke grading plant (met) instalaţie pentru sortarea cold air aer rece
cocsului cold(-air) blast (met) (in)suflare cu aer rece (la
coke guide (met) placă de ghidare a cocsului la cuptoare)
ieşirea din cuptor cold air inlet (met) admisie / intrare de / pentru aer
coke knocker (termo) ciocan pentru îndepărtarea rece
pietrei de cazan cold application (OM, met) montaj / asamblare la
coke lump (met) sfărâmătură de cocs rece
coke number cifră de cocs cold bend test încercare de îndoire la rece
coke oven (met) cuptor de cocs / de cocserie cold-blast (met) a (in)sufla cu aer la rece (la cuptoare)
coke-oven coal tar (ind chim, met) gudron de cold-blast furnace (met) cuptor cu aer la rece
cocserie cold-blast sliding valve (met, OM) vană-sertar pentru
coke-oven gas (met) gaz de cocserie aer rece
coke-oven plat (met) baterie de cocsificare, cocserie cold blocking matriţare la rece
coke packing (met) şarjă de cocsificare cold blowing (met) (in)suflare cu aer rece
coke per charge (met) cocs de încărcătură (la cold bonderizing (met) procedeu de fosfatare /
cubilou) bonderizare la rece
coke pig iron (met) fontă de cocs cold breakdown plastifiere la rece
coke plant / cokery (met) cocserie cold-brittleness (met, plast) fragilitate la rece
coke producer (met) gazogen cu cocs cold-brittle steel (met) oţel fragil la rece
coke pusher / coke pushing ram (met) împingător de cold carrier agent frigorific
cocs cold-cast (met) turnat la temperatură joasă; a turna la
coke-quenching car (met) stingător de cocs temperatura joasă
coke-quenching tower / station (met) turn de stins cold-cathode (el) catod rece / a cărui funcţionare nu
cocs depinde de temperatură
coke rate (met) modul de distribuire a încărcăturii de cold charge (met) încărcătură rece (şi la furnal, la
cocs cuptoare)
coke screening plant (met) instalaţie de ciuruit cocs cold chisel daltă pentru tăierea capetelor de bară la
forjă, daltă de canelat

Pag. 459
cold circular saw (mas-un, met) fierăs-trău circular cold hardening durcisare, ecruisare
pentru tăiere la rece cold-heading (met) refulare / nituire / căpuire la rece
cold coating îmbrăcăminte din mixturi asfaltice, cold-heading die matriţă de refulat / de căpuit la rece
executată la rece cold-heading tool sculă de căpuit la rece
cold composition compoziţie (şi nemetalică) la rece / cold impact forging (met) matriţare prin extrudare la
în stare răcită rece
cold compressing / compacting presare / compactare cold iron (met) fontă rece, oţel forjat la rece
la rece could joint asamblare la rece; defect de lipire
cold crak / cracking (met) fisură / fisurare la rece (încălzire neadecvată, adezivul neavând suficientă
(cauzată de tensiuni) capacitate de umectare)
cold crushing strength rezistenţă la compresiune la cold junction lipitură / sudură (la) rece / de referinţă
temperatură scăzută (la termocuplu)
cold cure întărire la rece, conservare / preparare / cold mass masă (de aer) rece
tratare la rece (a alimen-telor); (plast) vulcanizare la cold metal (met) încărcătură / şarjă rece
rece cold mill (met, plast) laminor pentru laminare la rece
cold cutting (met) tăiere la rece cold moulding formare (prin presare)
cold deformation deformare / fasonare / formare / coldness frig, răcoare, răceală
profilare la rece cold piercing (met) perforare la rece
cold draw a trage / a trefila la rece cold pilger rolling (met) laminare la rece în pas de
cold drawing (met, plast) laminare / trefilare la rece pelerin
cold-drawing bench (met, plast) banc de trefilat / de cold plasticity (met, plast) plasticitate la rece
tras la rece cold plate placă cu circuit de răcire, disipator de
cold-drawing die (met, plast) calibru de tras la rece, căldură la circuite electrice cu degajare mare de
filieră de trefilat la rece căldură
cold drawn (chim, alim) extras la rece prin presare cold polymerisation (ind chim, plast) polimerizare la
(uleiuri); (met, plast) tras la rece, trefilat rece
cold-drawn pipe ţeavă trasă la rece cold-press a matriţa la rece
cold-drawn steel (met) oţel tras la rece cold-pressing (met, plast) matriţare / extrudare la rece
cold dressing îndreptare la rece cold pressure extrusion welding sudare la rece prin
cold drying uscare cu ajutorul deshidratanţilor extrudare
cold end lipitură rece cold pressure welding sudare la rece prin presare
cold extrusion extrudare la rece (mase plastice şi cold pressure upset welding sudare la rece prin
materiale metalice) refulare
cold-finish a finisa la rece cold quenching (met) călire la rece
cold-finished prelucrat / tras (metale) / finisat la rece cold reduction (met) deformare / reducere / fasonare
cold-finishing finisare la rece la rece
cold-finishing rolling mill (met) laminor finisor la cold reduction mill (met) laminor pentru laminare la
rece rece
cold-finishing stand (met) cajă finisoare la rece cold reserve echipament de rezervă nealimentat
cold flow capacitate de curgere / de deformare cold reservoir / source (termo) sursă rece / de frig,
plastică la rece; contracţie remanentă sursă de căldură cu temperatura cea mai joasă
cold-forge (met) a forja la rece cold resistance rezistenţă la îngheţ
cold-forging (met) forjare la rece cold reveting nituire la rece
cold form (met, plast) a forma / a deforma / a profila cold-roll (met, plast) a lamina la rece, cilindru pentru
la rece laminare la rece
cold forming (met, plast) formare / fasonare / cold-rolled (met, plast) laminat la rece
deformare / profilare la rece cold rolled sheet steel (met) oţel (tablă) laminat(ă) la
cold galvanising (met) galvanizare / zincare la rece, rece
acoperire cu zinc prin vopsire cu o suspensie cu cold-rolled steel (met) oţel laminat la rece
solvent cold-rolled strip (met) bandă laminată la rece
cold glue clei rece de tâmplărie cold-rolling (met, plast) laminare la rece
cold-ground (pulp) pastă mecanică obţinută la rece cold-rolling department (met, plast) secţia / uzina de
cold hammer a ecruisa prin forjare laminare la rece
cold hammering ecruisaj cold-rolling mill (met) uzină de laminat / laminor la
cold-hardened steel (met) oţel ecruisat rece, dresare, îndreptare (prin laminare la rece)

Pag. 460
cold-rolling stand (met) cajă a unui laminor de cold-work hardening (met) durificare prin ecruisare,
laminare / dresare / îndreptare la rece durcisare
cold saw ferăstrău de tăiat la rece cold-work hardened steel / metal (met) oţel /metal /
cold sawing tăiere la rece aliaj (neferos) durificat / ecruisat la rece
cold setting întărire la rece cold-working (met) prelucrare / fasonare / deformare
cold settling decantare la rece la rece; ecruisare
cold shears foarfece pentru tăiere la rece cold working of blast-furnace (met) mers rece al
cold-short / brittle fragil la rece / la temperatură furnalului
joasă cold-work steel (met) oţel pentru prelucrare la rece
cold-shotness rupere / fragilitate la rece Cole pump pompă Cole / cu palete fixate pe suprafaţa
cold shrink / expansion fitting asam-blare prin unui tambur rotativ
contracţie la frig, calare / îmbinare prin răcire collapse strength rezistenţă la presiunea exterioară
cold shut (met) loc de sudură rece (la piese turnate cu (la un recipient)
temperatură prea joasă sau turnare prea lentă), collapsible mould matriţă articulată
lipitură / picătură rece (defect la sudare) collapsible prop stâlp metalic telescopic
cold solder joint lipitură cu umectare proastă, cu collapsible reamer (mas-un) lărgitor cu bacuri
porozitate din cauza încăl-zirii insuficiente şi articulate
necurăţării suprafeţei collapsible steel form formă metalică demontabilă
cold spruing (met) decapare la rece collapsing turtire, strivire, flambaj, prăbuşire,
cold stamping matriţare la rece deformare, decapotare
cold-start(ing) ability capacitate de pornire la rece collapsing force (OM) efort / forţă de rupere (la
cold start temperature (hidr) tempera-tura la care compresiune sau flambaj)
sistemul hidraulic începe să funcţioneze (nu collapsing length (mec, OM) lungime critică la care
neapărat la capacitate) începe flambajul
cold storage antrepozit frigorific collapsing load efort / sarcină critic(ă) de flambaj de /
cold-storage meat (alim) carne îngheţată / congelată de rupere la flambaj
cold storage room cameră frigorifică collapsing of bobbles (T) spargere a băşicilor (la
cold-storage truck autocamion frigorific emulsii)
cold strengthening (met) îndreptare / netezire la rece collapsing pressure presiune de turtire
cold strain a deforma / a întinde la rece collapsing tap (mas-un) tarod reglabil / expansibil
cold-straining (chim, met, plast) întărire ecruisare, collar (el) manşon de cablu, mănunchi; (OM) bridă,
deformare / întindere la rece şaibă, colier; etrier, flanşă, manşon, brăţară, inel,
cold streching etirare la rece guler, balot, co-lac, lagăr cu inel de ungere; (met)
cold strip (met) bandă laminată la rece umăr la calibrul de laminare, topirea metalului în
cold-tempering durificare prin ecruisare zona influenţată termic (la sudură); a curba, a îndoi,
cold test încărcare la rece; determinare a temperaturii a (se) ondula
de congelare; test la temperatură joasă collar beam grindă de carpen, riglă
cold thickening (alim, T) îngroşare la rece (şi despre collar bearing / bushing (OM, T) cuzinet cu umăr
lubrifianţi) collar buster sculă de instrumentaţie
cold trap (termo) tubulatură care prin răcire forţată collar clamp (OM) brăţară, colier
permite captarea vaporilor condensabili collared drill pipe conductă / ţeavă cu mufă
cold treatment (met) tratament al metalelor şi collared nut (OM) piuliţă cu guler
aliajelor, sub 0°C collared pin (met) tijă de ghidare a ramei de formare
cold-upsetting (met) refulare la rece collar end bearing (OM, T) lagăr cu umar
cold-upsetting die matriţă de refulat la rece collargol (chim) colargol; argint coloidal
cold vulcanization vulcanizare la rece collaring (met) înfăşurare (de rulou)
cold-water retting topire în apă rece collar journal (OM) fus cu umeri
cold welding sudare la rece / fără preîncălzire collard marks (met) urme inelare / imprimări de la
cold wide strip (met) bandă lată laminată la rece cilindrii de laminare
cold wide strip mill (met) laminor la rece pentru collar nut (OM) piuliţă cu guler / cu umăr
bandă lată collar of shaft (OM) coroană / umăr a(l) arborelui
cold work (met) prelucrare la rece, a prelucra la rece collar pin (OM) şurub prizonier cu guler
cold workability (met) prelucrabilitate / collar pipe ţeavă de suprafaţă / de ancoraj
deformabilitate la rece collar plate (OM) colier, etrier, jug
collar screw (OM) şurub cu bridă / cu guler (la cap)

Pag. 461
collar sleeve coloană de ghidaj collinear coliniar, cu o dreaptă comună
collar step (OM) cuzinet inelar collinear load sarcină liniară / coliniară
collar step bearing crapodină / lagăr în pieptene / în collinear planes plane cu o dreaptă comună
trepte collision (cf) ciocnire (de trenuri), tamponare; (fiz)
collar stud (cstr, OM) bulon de legătură / de îmbinare ciocnire, şoc; (mat) coliziune; (nav) abordaj,
collar thrust bearing (OM) lagăr axial canelat / coliziune
pieptene; palier canelat, cu umăr axial collision activation probability probabilitate de
collate a compara, a colaţiona, a interpola dezactivare prin şoc
collateral (security) (ec) garanţie / cauţiune collisional heating încălzire la coliziune
suplimentară collision bulkhead (nav) perete de coliziune-prova
collating interclasare, colaţionare, interpolare collision coefficient (mec) coeficient de şoc / de
collator dispozitiv de sortare sau aranjare (şi la restituire
birotică); (inf) subrutină de transformare mai multor collision damping amortizare prin ciocniri / prin şoc
fişiere într-unul singur collision density densitate de ciocniri
collect a colecta (date, impurităţi, etc.) collision excitation excitare prin şoc / prin ciocnire
collection sequence secvenţă de selectare / de sortare collision loss pierderi prin ciocniri
collecting channel canal colector collision of the first kind şoc de ordinul / speţa I
collecting drain dren(aj) colector collision rate (fiz) numărul mediu de ciocniri ale unei
collecting electrode electrod de precipitare / colector molecule într-un gaz
collecting funnel (TH) pâlnie colectoare, canal collision station (nav) post de gaură de apă
colector collision theory teoria ciocnirilor
collecting like terms (mat) reducere a termenilor colloid dispersie de particule mici, în care fenomenele
asemenea superficiale joacă un rol dominant
collecting main canal colector / de drenaj colloidal coal cărbune mărunt
collecting pipe ţeavă / conductă colec-toare; linie colloidal solution (chim) soluţie coloidală
generală de conexiune, conductă comună colloid mill moară coloidală
collecting sand nisip colector colloid osmotic pressure presiune osmotică coloidală
collecting tank bazin colector / de colectare colmonoy (met, T) aliaj bogat în nichel, pentru
collection (TH) colecţie, culegere acoperiri rezistente la uzură
collection of samples colectare de probe colonial spirit (chim) alcool metilic
collector (TH) colector, bazin de apă, rezervor de colophony (chim) sacâz, colofoniu
reţinere; (el) comutator; (hidr) colector / galerie de colorimeter (metr) colorimetru
drenaj; (mas) cameră colectoare de supraîncălzitor, colorimetric purity puritate colorimetrică
ţeavă colectoare, agent colector; (el) colector (la colorimetry colorimetrie
transistor), electrod de captare colour culoare, colorit, cerneală, a vopsi, a colora;
collector bar (el) lamelă de colector; şină colectoare cromatic, colorat, în culori
(la baterie de cocsificare) colour after burning culoare după ardere
collector ditch canal / şanţ colector colourant colorant
collector line conductă de preaplin colouration vopsire, colorare
collector plate anod / placă colector(oare) colour break-up (fiz) descompunere a culorilor
collector-shoe gear cursor, piesă alunecătoare colour changing schimbare a culorii, schimbător de
collet (OM) manşon conic, inel / man-drină / de culoare
strângere / de prindere / de fixare, manşon de colour depth intensitate a culorii
prindere, bucşă elastică; guler, jug, cadru coloured filter filtru de culori
collet chuck (mas-un) mandrină cu bucşă elastică; coloured tracer thread (el) fir indicator colorat
inel de mandrină, dispozitiv de strângere (pentru marcarea conductoarelor unui cablu)
collet lathe (mas-un) strung cu (prinderea piesei în) colour fastness stabilitate / rezistenţă a culorii
bucşă elastică colour filter filtru cromatic
collide a intra în coliziune, a se ciocni colour grinder moară de măcinat vopsea
collimate a colimata, a strânge în fasci-cul paralel; a colouring colorare, vopsire
vizualiza, a face paralel colouring body colorant artificial
collimating cone con colimator colouring pan cadă de vopsire
collimating cylinder cilindru colimator colour insensible emulsion emulsie insensibilă (la
collimation colimatare, concentrare, focalizare culori)
collimation line linie de vizare colourless incolor, fără culoare, acromatic

Pag. 462
colour like metal culoare metalică combination lock broască, lacăt cu cifru secret
colour measurement colorimetrie combination of water gas and distillation gas gaz
colour response sensibilitate spectrală / de culoare de apă, gaz sărac
colour reversion îngălbenire combination pliers cleşte patent / universal
colour-sensitive sensibil la culoare combination rubber tape bandă izolantă din cauciuc
colour shade nuanţă de culoare combinations schimbări simple
colours in oil pigmenţi în ulei combination seal (OM) etanşare combinată (mai
colour stability stabilitate a culorii multe tipuri la un loc)
colour test determinare a culorii combinations of n things r at a time (mat) combinări
colour tone nuanţă de culoare a n obiecte luate câte r
colour velocity gauging măsurare a debitului prin combination standard gauge calibru tampon
metoda colorimetrică universal
columbium (chim) niobiu (Nb) combination string coloană combinată / telescopică
column (cstr, TH) coloană, stâlp; şir; (ind chim) turn combination suit salopetă, halat, combinezon (de
de distilare; coloană, şpalt, rubrică lucru)
columnar crystal (met) cristal columnar combination turbine turbină mixtă cu acţiune şi
column clamp dispozitiv pentru blocarea coloanei reacţiune
column evaporation concentrare / evaporare în combine combină; (TH) a lega, a combi-na, a
coloană amesteca, a unifica, a compune, a fuziona
column evaporator coloană de concentrare combined action acţiune combinată
column filling (alim, ind chim) umplutură / umplere a combined carbon (chim, met) carbon legat (chimic)
coloanei combined cooling răcire mixtă / combinată
column mixer coloană de amestec combined compressed-air hydraulic brake (OM)
column loading (alim, ind chim) încărcare a coloanei frână hidropneumatică
column packing umplutură a coloanei combined coupling cuplaj mixt
column pitch distanţă / interval între coloane combined diagram diagramă însumată
column scrubber (ind chim, met) coloană pentru combined fuse and switch întrerupător cu siguranţă
spalarea gazelor combined gear pair (OM) angrenaj mixt / cu mai
column sleeve (mas-un) manşon (şi alunecător) al multe perechi de roţi (co-nico-cilindrice, cilindro-
coloanei (la maşini radiale de găurit) melcate, etc.)
column still coloană de distilare combined mill moară (cu bile) compartimentată
column-type drilling machine (mas-un) maşină de combined mixer and sifter agregat de amestecare şi
găurit cu coloană ciuruire
column washer scruber cu coloană combined nitrogen (chim, met) azot legat (chimic)
column ways ghidaje verticale (de batiu) combined rack-and adhesion railway cale ferată
colza oil ulei de rapiţă mixtă (cu aderenţă şi cu cremalieră)
comb (cstr) creastă / coamă de acoperiş; (TH) combined strength rezistenţă la deformare complexă
pieptene / compusă
combination combinaţie combined stress (mec, OM) tensiune complexă /
combinational tone (fiz) sunet combinat compusă
combination atmospheric-vacuum rerun unit combining heat căldură de formare / de combinare
instalaţie combinată de distilare secundară la combining nozzle ajutaj de amestec
presiune atmosferică şi în vid comb-type gauge for screw threads (mas-un)
combination cistern and siphon barometru cu sifon calibru, pieptene pentru filetul şuruburilor
combination cracking cracare combinată / mixtă comburent comburant
combination dies stanţă combinată (pentru combustibility inflamabilitate
executarea concomitentă a mai multor operaţii) combustible inflamabil, combustibil, carburant
combunation drill (mas-un) burghiu combinat combustible composition amestec combustibil
(pentru găuri de centrare) combustible gas combustibil gazos, gaz inflamabil
combination firing (termo) încălzire combinată combustion ardere, combustie; (chim) reacţie chimică
combination gas gaze umede / bogate exotermă
combination heat (chim) căldură de formare / de combustion chamber cameră de ardere / de fum / de
reacţie combustie, focar
combination lever bară de avans a sertarului la combustion conditions (met, termo) condiţii de
motoarele cu abur ardere

Pag. 463
combustion control (termo) controlul parametrilor ce commercial run proces industrial / la scară
influenţează arderea industrială
combustion cut-off sfârşit / întrerupere a combustiei commercial steel (met, ec) fier / oţel de calitate
combustion degree grad / eficienţă a(l) combustiei comercială
combustion engine motor cu combustie internă commercial value (ec) valoare la preţul pieţei,
combustion flue (met, termo) canal al focarului valoare negociabilă
combustion furnace cuptor de ardere / pentru analize commingler amestecător
combustion gases gaze de ardere comminute a sfărâma, a fărâmiţa, a mărunţi, a
combustion heat (termo) căldură de ardere / de pulveriza
combustie comminution fărâmiţare, sfărâmare, pulverizare
combustion limits limite de aprindere / de ardere commission autorizaţie, brevet; comisi-on; comisie,
combustion mist combustibil pulverizat însărcinare; împuternicire; efectuare; aplicare; (nav)
combustion rate (termo) viteză de ardere / de a arma o navă; (TH) a da în funcţiune, a însărcina, a
combustie inaugura
combustion temperature temperatură de combustie / commit a comite, a săvârşi, a încredinţa; a angaja
de ardere commitment angajament; obligaţie (şi întzr-un
combustion test stand instalaţie pentru controlul / contract)
verificarea combustiei commodity (ec) marfă (bun de larg consum)
combustion value putere calorică commodity exchange (ec) bursă de mărfuri
combustor (termo) cameră de ardere commodity market (ec) piaţă a materiilor prime
come down a se precipita, a se prăbuşi common (TH) simplu, obişnuit, comun, frecvent,
come in a se împărţi, a se clasifica, a pune în grosolan, ieftin; (el, c) punct de conectare comună în
producţie, a începe (o exploa-tare), a intra (într-o receptoare, calculatoare, etc.
incintă) common bit (mas-un) burghiu plat cu faţetă de
come in / on plan / scheme a lua parte / a participa la ghidare
un plan / la un proiect common brass (met) alamă comercială / nealiată /
come into contact a veni (a intra) în contact aliaj simplu Cu-Zn
come off a (se) degaja common carriage bolt (OM) şurub de fixare / de
come out to (the) wrong side (ec) a ieşi în pierdere blocare
(financiară) common denominator (mat) (cel mai mare) numitor
come over a veni peste, a se suprapune comun
come to a stand still a înceta, a stagna (producţia, common difference (mat) raţie (la progresii
comerţul, activitatea) aritmetice)
come up for auction (sale) (ec) a fi scos / vândut la common fraction (mat) fracţie simplă / ordinară
licitaţie common logarithm (mat) logaritm zecimal / uzual
comma virgulă common main (hidr) conductă colectoa-re; (el) linie
command (TH) (mărime de) comandă; (inf) principală, conductor comun
instrucţiune, ordin; a comanda, a ghida common measure (mat) divizor comun
command resolution (el, autom) tole-ranţa valorii common ratio (mat) raţie (la serii şi la progresii
unui semnal de comandă geometrice)
command language (inf, autom) limbaj al common resin smoală de răşină, colofoniu, sacâz
instrucţiunilor common salt (alim, chim) sare de bucătărie, clorură
command word (inf) cuvânt de comandă / al unei de sodiu
instrucţiuni (de intrare / ieşire) common size dimensiune brută
commencement of production punere în producţie, common slide valve (OM) (supapă cu) sertar plan /
începere a producţiei simplu
comment (c, inf) comentariu (al unui program-sursă) common windlass troliu cu manivelă
commerce comerţ, circulaţie (de mărfuri) common year an obişnuit (365 zile)
commercial aluminium aluminiu de calitate communicating vessels vase comunicante
comercială communication comunicare, comunica-ţie, transfer
commercial casting (met) fontă / piesă turnată de de informaţii; dialog între operator şi calculator;
calitate comercială legătură; înştiinţare, raport
commercial grade / quality calitate comercială commutation (autom, el) comutare, comutaţie; (mat)
commercial iron fier tehnic / de calitate comercială permutare
commutator (el, mec) comutator

Pag. 464
commutator bar / combar lamelă de colector compensating beam (cf) balansier compensator;
commutator brush (el) perie colectoare / de colector (OM) pârghie de compensare
commute a comuta, a schimba compensating device compensator
compact construction / design sistem constructiv / compensating dog (mas-un) antrenor special pentru
soluţie (de proiectare) compact(ă) compensarea erorilor la divizare
compact disk (c) compact-disc, sistem de înregistrare compensating gear (OM) angrenaj / mecanism de
şi redare prin metode digitale compensare / diferenţial
compact / solid fuel combustibil solid compensating lead conductă de compensare / de
compact grained cu granulaţie compactă egalizare
compacting (c) recompactare, obţinere a unei singure compensating lead wire (el) conductor de
zone libere în memoria internă compensaţie / de egalizare
compacting equipment utilaj de tasare compensating lever pârghie de echilibrare,
compacting pressure presiune de apăsa-re / de compensator
compactare (şi la sinterizare) compensating network egalizator; reţea de
compaction roller cilindru compresor compensare; dispozitiv de stabilizare
compactor cilindru compresor / compactor compensating pipe (termo, hidr) compensator de
compact with roller (met, plast) a lamina, a mandrina dilataţie
(cu role) compensating stuffing box (OM) presetupă de
companion hatch (nav) capac de tambuchi dilatare / de compensare
companion keyboard tastatură / clavia-tură la compensating tank vas, rezervor de compensare / de
distanţă conectată în paralel egalizare
companion way (nav) scară între două punţi, compesation compensare, compensaţie, indemnizaţie,
tambuchi despăgubire; (autom, el, mec) compensare,
company întreprindere, societate egalizare, corectare a erorilor datorite
company-ownedoutlet (ec) piaţă de desfacere a unei componentelor
companii compensation brake gear (OM) tijă a distribuitorului
comparative quality coeficient de calitate / mecanismului de frână
comparative / comparison test încercare / verificare compensation for damages compensare a daunelor
comparativă compensation joint îmbinare / articula-ţie
comparator (metr) comparator; schemă logică (compensatoare) de dilataţie / de dilatare
combinaţională; (OM) amplificator diferenţial compensation method metodă de compensare / de
comparing rule riglă gradată zero
comparison measurer aparat comparator compensation of errors compensare a erorilor
comparison spectrum spectru / interval de compensator (el) compensator, egaliza-tor,
comparaţie compensator de fază; corector, regulator; (OM)
compartment compartiment, cabină cilindru / element / organ compensator
compartment dryer (alim, ind chim) uscător cu compensatory element element de com-pensare
camere (pentru anularea unui efectu-lui temperaturii /
compartment furnace cuptor cu camere dilatării / deformării)
compartment kiln cuptor cu camere succesive (tip compile a compila, a întocmi, a redacta
Mendheim) compiled compilat, calculat, redactat, întocmit
compartment mill moară tubulară, compartimentată compiler (inf, c) compilator, autoprogra-mator,
compass (TH) rază, cuprins, întindere; (metr) busolă, procesor specializat pentru translatarea programelor-
compas magnetic sursă în programe-obiect; program de traducere
compasses compas de mână pentru limbajele simbolice, program de compilare
compass gimbals suspensie cardanică de compas compiling (inf, c) compilare, traducere / translatare a
compatibility compatibilitate unui program sursă într-un program obiect
compatible compatibil complaint reclamaţie
compatibleness miscibilitate complanar coplanar
compendium compendiu, conspect, rezumat complement (mat) complement (al unui număr
compensate a compensa, a echilibra, a aduce la zero reprezentat într-un sistem de numeraţie);
compensate for a compensa, a neutraliza, a egaliza complementar (şi pentru un unghi); a complementa,
compensated shoe brake (OM) frână echilibrată / a forma complementul unui număr
compensată cu saboţi complementary complementar
complete circle cerc total / complet

Pag. 465
complete combustion ardere completă fibre, metal şi compozit, numai din material
completely defined function (mat) funcţie definită compozit, etc.), roată melcată bimetalică
peste tot composite joint (OM) îmbinare combi-nată (de
completely elastic (mec) complet / perfect / ideal exemplu, nituită şi sudată)
elastic composite material material compozit
completely miscible complet miscibil composite-metal rod / strip bară / ban-dă de bimetal
completely sealed housing (OM) carcasă complet / de compozit metalic
etanşată composite mould (met, plast) matriţă cu mai multe
completely soluble complet solubil cuiburi
complete orthogonal set sistem ortogonal complet composite nozzle ajutaj / duză demontabil(ă)
complete overhaul (mas, met) reparaţie generală / composite number număr compus / natural neprim
capitală composite roughness rugozitate compusă /
complete oxidation (chim, met) oxidare completă echivalentă
completing circuit circuit de închidere composite square linked chain (OM) lanţ (de
completion completare, împlinire, înde- tracţiune) cu articulaţie cardanică
plinire,extindere, prelungire, terminare composite strength rezistenţă compusă / echivalentă
completion bond garanţie (la executarea unei lucrări) composite steel (met) oţel placat
completion date termen (de predare a unei lucrări) composition alcătuire; (chim) compozi-ţie, amestec,
completion period / time termen / durată de execuţie mixtură; (mat) produs; (met) aliaj, compoziţie
a unei lucrări chimică (a unui aliaj); culegere (de text); (TH)
complex ore (met) minereu complex constituţie, structură, caracter
complex combination combinaţie complexă (şi de compound compus, compozit, amestec, masă
materiale / substanţe) izolantă, mixtură, substanţă (omogenă), component,
complex valued complex, cu valori complexe legare, legătură; a compune, a combina, a amesteca,
compliance încuviinţare, acord; (mec) capacitate de a compounda
cedare; (rezistenţă la) arcuire; suspensie / capacitate compound action acţiune compusă
elastică compound arrangement dispoziţie în tandem
compliance coefficient (OM) coeficient de arcuire, compound bending dies matriţă de îndoit combinată
factor de cedare / de rezistenţă la arcuire (acţionând atât în plan vertical, cât şi în plan
compliant elastomer pad (OM, T) cuzinet (şi de orizontal)
lagăr axial) din compoziţie polimerică / elastomerică compound body compus chimic, corp compus /
comply with a corespunde (la...), a face faţă (la...), a complex
îndeplini, a satisface compound casting (met) turnare prin amestecarea a
component component(ă), termen, reper, piesă, organ mai multor topituri
al unui ansamblu compound coking battery (met) cuptoare combinate
component analysis analiză factorială de cocs
component family familie de piese (în tehnologia de compound compression comprimare dublă / în două
grup) trepte / în două etaje
compose a culege (un text); (TH) a compune compound compressor compresor polietajat
composite (chim) amestec, compoziţie; montaj compound curvature (mat) curbură spaţială (a
foto(grafic); compus, compozit, combinat, mixt; curbei)
complex compound department secţie de cântărire şi dozare
composite beam grindă compusă sau din material (a amestecurilor)
compozit compound die matriţă de calibrări / cu prelucrări
composite bearing (OM, T) lagăr din material succesive
compozit compound firing (termo, met) încălzire combinată
composite body caroserie mixtă (din oţel şi material compound gauge (metr) mano-vacuum-metru,
plastic) manometru de vid şi de presiune
composite cargo încărcătură mixtă (şi de mărfuri) compound indexing (mas-un) divizare / indexare
composite electrode electrod dublu / cu două vergele combinată
composite float flotor de adâncime compound lever dispozitiv cu o combinaţie de
composite force forţă rezultantă pârghii
composite function funcţie compusă / de funcţie compound load(ing) încărcare compusă
composite gear (OM) angrenaj executat din compound microscope microscop compus
compozit, roată dinţată combinată (din metal şi compound motion mişcare complexă / compusă

Pag. 466
compound movement mişcare comple-xă; (mas-un) compressed-air tunnel tunel aerodinamic de mare
avans longitudinal şi transversal, concomitent presiune
compound rest (mas-un) port-cuţit cu sa-nie în cruce, compressed fuel combustibil presat
sanie port-cuţit turnantă compressed yeast (alim) drojdie de panificaţie
compound-rest bottom (mas-un) sanie inferioară a compressibility compresibilitate
port-cuţitului cu sanie în cruce compressibility factor factor de compresibilitate
compound-rest swivel (mas-un) placă turnantă a compressibility of gases (fiz) compresibilitate a
căruciorului gazelor
compound-rest top (mas-un) sanie superioară a port- compressibility test (met, plast, hidr) încercare de / la
cuţitului cu sanie în cruce compresibilitate
compuond screw (OM) şurub cu capete filetate compressible aerodynamics aerodinamica mediilor
diferit (ca sens sau pas) compresibile
compound slide assembly / rest (mas-un) ansamblu compressing compresie, care solicită la compresiune
al săniilor reciproc perpendiculare compressing ring segment de compresie (la motoare)
compound state stare intermediară / compusă / compressing strain deformare de compresie /
nestaţionară compresiune / comprimare
compound steam pump pompă cu abur de compression compresiune, compresie comprimare;
expansiune fracţionată (inf, c) condensare a datelor; (TH) compresie,
compound steel (met) oţel placat strângere
compound table (mas-un) masă deplasabilă compressional bar bară comprimată
longitudinal şi transversal compresional wave undă de presiune
compound toggle lever stone breaker concasor cu compression boom / chord / flange talpă
fălci, cu mişcare compusă a fălcii mobile comprimată (în construcţii)
compound train of gears (OM) tren de angrenaje compression chamber cameră / galerie de compresie
combinate (conico-cilindrice, etc.) compression coefficient coeficient de compresie
compreg plăci aglomerate din lemn impregnat cu compression condenser condensator ajustabil (cu
răşină şurub)
compress a culege compact, fără interlinii (un text); compression coupling (OM) cuplaj-manşon, cuplaj
(TH) a comprima, a presa, a gâtui, a ştrangula cu manşon
compressed-air (cu / de) aer comprimat, pneumatic compression failure rupere prin compresie / prin
compressed-air container rezervor (cu / de) aer comprimare / la flambaj, lipsă de rezistenţă la
comprimat presiune
compressed-air drill maşină de foraj, pneumatică, compression grease cup (OM, T) ungă-tor cu capac
perforator pneumatic pentru unsoare consistentă
compressed-air drive transmisie pneumatică ompression ignition (termo) aprindere prin
compressed-air equilibrator compensator pneumatic compresie
compressed-air hammer ciocan pneumatic compression ignition engine motor cu aprindere prin
compressed-air hose furtun de aer comprimat compresie / cu autoaprindere
compressed-air jet jet de aer comprimat compression joint (OM) îmbinare cu strângere / cu
compressed-air main conductă principală de aer efect de pană
comprimat compressionless fără compresor
compressed-air-operated rod puller elevator compression limit (mec) limită de / la compresiune
pneumatic de prăjit compression load (mec) sarcină / solicitare de
compressed-air painting apparatus pistol de vopsit compresiune
cu aer comprimat compression member bară comprimată / sub sarcină
compressed-air pipe / pipe line conductă de aer de compresiune, element comprimat, epruvetă de
comprimat încercat la compresiune
compressed-air plant staţie de compresoare compression modulus (mec) modul de elasticitate la
compressed-air service instalaţie pneumatică compresiune
compressed-air shock absorber amortizor compression mould matriţă de presare
pneumatic compression moulded blank (plast) semifabricat
compressed-air spike tongs (cf) cleşte de scos obţinut prin comprimare
crampoane (cu aer comprimat) compression moulding formare prin presare / prin
compressed-air tool (mas-un) sculă pne-umatică / comprimare
acţionată de aer comprimat

Pag. 467
compression plant instalaţie pentru comprimare compressive buckling (mec, OM) flam-baj prin
(gaze, lichide) compresie / prin comprimare
compression plate placă de presiune compressive force forţă de compresie / de
compression pressure presiune / sarcină de comprimare
comprimare compressive load sarcină de compresie / de
compression pump pompă de încărcare / de refulare / comprimare
de presiune / de compresiune compressive strength (mec, OM) rezistenţă la
compression ratio (fiz, met) raport / indice / compresie / compresiune
procentaj / coeficient de compresie / de comprimare; compressive stress tensiune / efort de compresie
(hidr) raport al presiunilor compressive yield point (mec, OM) limită de curgere
compression refrigerating machine (termo) maşină la compresiune
frigorifică cu compresor compressive zone zonă comprimată
compression-release valve (OM, termo) supapă de compressor (mas) compresor; (el, fiz) compresor de
decompresie semnal
compression resistance rezistenţă la compresie compressor blade pale de compresor
compression ring (auto, OM) segment de compresie compressorless injection injecţie fără aer comprimat
(la motoare, la etanşări) compressor pump (OM) pompă cu compresor
compression set determinare a contrac-ţiei la compressor unit agregat de compresie, grup
compresie / la comprimare (ca procente) (şi la compresor cu motor, (ansamblu) motocompresor
elastomeri) compulsory licence licenţă obligatorie (asupra unui
compression shock (undă de) şoc (la compresiune) brevet de invenţie)
compression space cameră de compre-sie, volum al compulsory sale (ec) vânzare forţată
spaţiului de compresie computable calculabil
compression specimen probă de presiune / de computation calcul, calculaţie, estimaţie, evaluare,
comprimare numărare, operaţie aritmetică
compression spring (OM) arc de presiune / de computation / computational ability (inf, c)
comprimare capacitate / putere de calcul
compression strain deformaţie prin / la compresie / computational numeric, de calcul
compresiune / comprimare compute a calcula
compression strength rezistenţă la compresie / la computed calculat
compresiune / la comprimare computed address (inf, c) adresă calcu-lată (obţinută
compression stress (mec) sarcină de compresie, prin modificarea câmpu-lui de adrese al unei
solicitare la compresie, tensiune / efort de instrucţiuni în curs de execuţie)
compresiune computer (inf, c) calculator, socotitor, maşină de
compression stroke (auto, termo) cursă / timp de calculat (sistem fizic de prelucrare a datelor)
compresie computer aided / assisted asistat(ă) de calculator,
compression tap (OM) robinet de compresie cu cep excutat(ă) cu ajutorul calculatorului
compression test probă de refulare, în-cercare / test la computer aided design (c, OM) proiectare asistată de
compresie / la compre-siune, determinare a calculator
compresabilităţii computer-aided manufacturing prelucrare / proces
compression tester compresometru, apa-rat de tehnologic (a unei piese) pe maşini asistate de
determinare a compresabilităţii calculator
compression test piece epruvetă pentru încercare la computer backed / based asistat / ajutat de calculator
compresie / la compresiune computer-compatible data aquisition / collection
compression trajectory curbă a presiunii (c) culegere de date compa-tibilă cu prelucrarea pe
compression-type refrigerator (termo) frigider / calculator
răcitor cu compresie computer control comandă / control prin calculator
compression valve supapă de compresie / de computer data transmission (inf, c) transmitere a
compresiune datelor pentru calculator
compression volume spaţiu de compresie / de computer-dependent language (inf, c) limbaj
compresiune propriu unui calculator
cpression yield point (mec, OM) limită de curgere la computer expert (inf, c) informatician, specialist în
compresiune prelucrarea datelor cu ajutorul calculatoarelor
compression zone zonă comprimată / de compresiune computer field informatică, domeniu al
calculatoarelor

Pag. 468
computer file (c) fişier de calculator concave roll straightener (met) maşină de îndreptat
computer generation generaţie de calculatoare cu role / cu cilindru epilsoidal(e)
(clasificate după tipul componentelor cu care sunt concave weld cusătură de sudură, concavă
echipate) concavity concavitate (şi a cilindrului de laminare)
computer graphics (inf, c) sistem de calcul grafic, conceal a ascunde, a masca, a acoperi
pentru prelucrarea ima-ginilor grafice; infografie, concentrate (met) minereu preparat; (TH, met) produs
prezentare sub formă grafică a datelor culese concentrat, a concentra, a aglomera; a limita, a
computer independent language (c) limbaj (de îngusta; a restrân-ge; a satura; a îngroşa; (fiz) a
programare) independent de tipul calculatorului focaliza
computer information security (c) sistem de concentrated acid acid concentrat
securitate împotriva distru-gerii sau utilizării concentrated grape juice (alim) must concentrat /
neautorizate a computerului fiert
computer instruction (inf, c) instrucţi-une-maşină / concentrated matte mată concentrată
care poate fi recunoscută de calculator pentru care concentrated wine drawn off after congelation
este conce-pută, instrucţiune de calculator (alim) vin tras după îngheţ, inimă de vin
computerized data (c) date obţinute la calculator concentrate freezing (met) congelare a
computer language (inf, c) limbaj (cu-prinzând concentratelor (tratament la metale neferoase)
numai instrucţiuni-maşină) concentrate (s)melting extragere din concentrate (şi
computer-limited (timp, precizie) limitat(ă) de prin topire); (met) topirea concentratelor
computer concentrating (fiz) concentrare, focali-zare; (met)
computer man informatician concentrare / îmbogăţire a minereurilor
computer master program(me) (inf, c) program concentration (chim, hidr) concentraţie, concentrare,
principal al calculatorului aglomerare; (fiz, el) con-centrare, focalizare; (met)
computer network reţea de calculatoare îmbogăţire, saturaţie, saturare, concentrare
computer program(me) (inf, c) program-maşină concentration by boiling concentrare prin fierbere
computer readable (inf, c) lizibil / citibil de către concentration ratio raport al concentraţiei
calculator concentration tank cuvă de concentrare
computer routine (inf, c) program intern (al unui concentrator (chim) coloană de concen-trare,
calculator) îngroşător, concentrator, agent de îngroşare / de
computer scientist informatician concentrare; (inf) (pro-gram) concentrator; (OM)
computer simulation (inf, c, mec) simulare pe concentrator (de tensiuni) la calcul la oboseală
calculator concentrator bowl tobă a centrifugii
computer systems performance eficienţa şi concentric concentric
fiabilitatea unui computer concentricity (OM) concentricitate
computing (c, mat) calcul (şi pe calculator), operaţie / concentric (jaw) chuck (mas-un) universal
proces matematic(ă) concentric orifice plate (metr) debitmetru cu placă
computing equipment aparat / echipament de cu orifiu coaxial cu axa conductei
calculat, calculator concentric piston ring (OM) segment de piston
computing store (c) memorie de lucru (a unui concentric
calculator) concentric squirrel cage mill dezinte-grator cu
concave (cstr) boltă, cupolă; (fiz) concav colivie-veveriţă concentrică
concave angle (mat) unghi cuprins între 0 şi 180° concept(tion) noţiune, concept
concave bit (mas-un) tăiş de sfredel / de burghiu cu conceptual phase fază de concepţie a proiectării, fază
centrul concav zero, fază de studiu care precede proiectarea
concave camber (met) formă concavă a tăbliei concern (ec) concern / societate (comer-cială);
cilindrului de laminare interes, participare la o afacere
concave face (OM) scobitură, suprafaţă concavă conchoidal fracture (met) rupere / ruptură concoidală
concave fillet weld (met, OM) sudură de colţ, concoction fierbere, amestecare, amestec
concavă / scobită concrete (TH) concret, practic, real; (cstr) ciment,
concave milling cutter (mas-un) freză concavă / beton, a betona, a cimenta, a îndesa, a se solidifica
inelară concrete casting plant instalaţie pentru turnarea
concave mould (OM, met) / formă (de turnare) betonului
racordare concavă concrete filled in bags (cstr) beton / ciment în saci
concave planing attachment (mas-un) dispozitiv concrete form (cstr) cofraj (de beton)
pentru rabotarea suprafeţelor concave concrete forming cofraj, cofrare

Pag. 469
concrete foundation (cstr) fundaţie de beton condensation polymerization (ind chim)
concrete fracture (cstr) beton spart, spărtură de beton polimerizare prin condensare
concrete grouter (cstr) torcretor, maşină pentru condensation product (ind chim) produs de
injectarea betonului condensare, condensat
concrete-gun maşină / aparat de injectat ciment de condensation resin răşină de condensare
torcretat condensation vacuum pump pompă de vid de
concrete hardcore (cstr) sfărâmături de beton condensare / de difuzie
concrete hardener / hardening agent (cstr) agent de condensation water apă de condensare, condens
întărire a betonului condense a condensa, a comprima; a concentra date
concrete iron (cstr, met) fier- / oţel- beton condensed gas gaz lichefiat
concrete mixer betonieră condensed milk (alim) lapte condensat
concrete pipe (cstr) tub de beton condensed water apă de condensare, condens
concrete plug (cstr) dop de beton condenser (el) condensator, capacitor; (fiz)
concrete pressure grouting machine (cstr) maşină condensor; (termo) condensator, aparat frigorific,
de torcretat / pentru injectarea betonului dispozitiv de conden-sare; (alim, ind chim) tambur
concrete testing (cstr) încercarea betonului perforat, tambur-sită
concrete waterproofing (cstr) zidărie din blocuri de condenser boiler (termo) cazan / boiler de formare a
beton aburului prin condensarea de vapori
concurrency (c) concurenţă (a mai mul-tor activităţi condenser coil (termo) serpentină de condensator
într-un sistem de calcul) condenser-discharge arc stud welding sudare a
concurrent cu un punct comun, concurent, bolţurilor cu arc electric amorsat printr-un vârf
coincident, convergent fuzibil
concurrent forces (mec) forţe concurente condenser duty / heat (termo) căldură cedată /
concurrent jobs (c, inf) rulări / activităţi desfăşurate preluată de condensator
în paralel condenser plant / system instalaţie de condensare
concurrent reactions reacţie paralelă / secundară condenser tube (termo) ţeavă de răcire
concussionn spring (OM) amortizor cu arc, arc de condenser water apă de condensare, condens (în
amortizare instalaţiile termice)
concussion test încercare la şoc condensing care (se) condensează, condensându-se
concyclic points (mat) puncte situate pe acelaşi cerc, condensing coil serpentină de răcire
puncte conciclice condensing gas drive împingere cu gaze
condensability capacitate de condensare condensabile
condensable condensabil condensing jacket (met) manta de răcire
condensate (termo) condensat; (fiz, chim) condensat, condensing lens lentilă condensoare
produs de condensare condensing pipe ţeavă de condensare
condensate pump pompă de condensat condensing point temperatură de condensare
condensation (chim, termo) condensare; condensing pot / vessel oală / separator de
condensaţie, condensat condens(at)
condensation by contact condensare prin contact / pe condensing programme (inf) program de înregistrare
suprafaţă condensată a datelor
condensation by mixing condensare prin amestec condensing rolls cilindri de presare
condensation centre (ind chim, termo) centru / condensing steam trap (termo) separa-tor cu şicane
germen de condensare pentru condensarea aburului
condensation coefficient (alim, ind chim) coeficient condensing surface suprafaţă de condensare
de condensare condensing temperature temperatură de condensare
condensation curve (ind chim, termo) curbă de condensing turbine turbină de condensare
condensare condensing unit agregat frigorific, grup compresor-
condensation heat (ind chim, termo) căldură de condensator
condensare condensing unit capacity (termo) capacitate brută a
condensation level nivel de condensare agregatului frigorific
condensation nucleus nucleu de condensare condensing water apă de condensare
condensation point punct de condensare / de rouă, condiment condiment
temperatură de condensare condistillation distilare a lichidelor nemiscibile
condensation polymer (ind chim) polimer de conditional condiţionat, condiţional, dependent
condensare conditional acceptance acceptare cu rezerve

Pag. 470
conditional assembly asamblare condiţionată conducting polymer masă plastică / polimer cu
conditional breakpoint instruction (inf, autom) conductivitate electrică (apropiată de cea a
comandă de oprire condiţionată metalelor)
conditional stability stabilitate condiţionată conducting rod (OM) bară de ghidare
conditional transfer (inf) transfer con-diţionat (de conducting tube ţeavă de conductă
îndeplinirea unei cerinţe) conducting wheel (mas, OM) roată conducătoare
condition as forging (met) în stare forjată (mai rar)
condition as rolled (met) în stare laminată conducting wire conductor (electric)
conditioned air aer condiţionat conduction (TH) conducere, transmitere, transport de
condition billet / sheet (met) semifa-bricat / tablă cu fluid; (el) conducţie
defectele de suprafaţă înlăturate conduction band (fiz) bandă de electroni (la metale)
conditioning (alim) odihnă, fermentare finală / conduction of heat (fiz, termo) conduc-ţie /
secundară, temperare; (inf) instrucţiune transmitere de căldură, conducti-bilitate termică
condiţionată, umidificare, aclimatizare; (TH) conduction resistance / pressure welding sudare
condiţionare, reglare, care poate fi reglat (electrică) prin presiune prin conducţie
conditioning burner (termo) arzător reglabil conductive (el, termo) conductiv, conductibil, (bun)
conditioning chamber cameră de umezire (a aerului conducător
condiţionat) conductive elastomer elastomer (obţinut şi prin
conditioning department (met) secţie / / atelier / hală amestecare cu pulberi metalice înainte de
de curăţare vulcanizare) cu conductivitate electrică
conditioning of delivery (TH) condiţii de livrare, conductivity conductivitate (electrică sau termică)
condiţionare a livrării conductivity type moisture sensor senzor / aparat de
conditioning oven (alim, ind chim) apa-rat / etuvă / determinat umezeala (fibrelor, hârtiei, etc.) prin
cuptor de condiţionare / de umidificare modificarea conductivităţii
conditioning room cameră de condiţionare / de conductivity zone zonă de conductivitate
umidificare conductor (el) conductor, conductă; (mas-un)
condition monitoring monitorizarea condiţiilor (de dispozitiv de ghidare, coloană de ghidare
lucru, de exploatare), fără a interveni sau regla ceva conductor for moist places conductă rezistentă la
condition of material stare a materialului umezeală
condition of practice regim / condiţii de exploatare / conductor string coloană de ghidaj / de ghidare
de lucru conduct over a transmite, a transfera
condition of service în ordinea de plecare conduct research a conduce / a coordona cercetări /
conditions of contract caiet de sarcini, condiţii studii
tehnice / contractuale conduit (el) conductor, tub protector; (hidr, OM)
condition(s) of delivery (ec, TH) condiţii de recepţie canal, tub, ţeavă, conductă, aducţie, burlan; (el)
/ de livrare canalizare, canal pentru cabluri
xconducive favorabil pentru...; care favo-rizează ceva, conduit coupling (OM) manşon / mufă de legătură
care ajută la...; (to be conducive to a aduce, a conduit duct canal de scurgere
determina) conduit elbow (hidr, OM) cot / curbă pentru
conduct conductă; a conduce, a purta, a transmite, a conductă, cot de ţeavă
dirija, a îndeplini; a se comporta; a fi bun conduit for ventilation canal de ventilaţie
conducător (de electricitate sau de căldură) conduit lock nut (hidr, OM) piuliţă de închidere a
conductance / conductibility (el, termo) conductanţă, unei conducte
conductibilitate cone crater (rar); (OM) pivot, con, pâl-nie, fus; (mat)
conduct in a introduce con, conic(ă); (textile, el) bobină conică
conducting conduc(ă)tor, care conduce la... cone bearing (OM) lagăr conic
conducting coupling (OM) racord; cutie de joncţiune cone belt (OM) curea trapezoidală
conducting cylinder / roller (OM) ax / cilindru cone bottom (OM) fund conic
conducător, valţ de ghidare cone brake (OM) frână cu con de fricţiune
conducting flux flux granulat pentru sudare cone breaker malaxor, concasor
(semi)automată cone clamp (mas-un, OM) con de prindere, prindere
conducting-hearth furnace (met) cuptor cu vatră pe con
conducting media mediu / medii conducătoare (de cone classifier clasor / sortator conic
electricitate) cone clutch (OM) ambreiaj cu con de fricţiune

Pag. 471
cone core (OM) manşon conic, (cu) miez / alezaj confinement captivitate, confinare, delimitare,
conic închidere
cone crusher concasor conic confining liquid lichid de etanşare
cone grinding wheel (mas-un) disc / piatră de confirmation confirmare
rectificare conic(ă) confirm a confirma, a dovedi; a întări; a autentifica, a
coned milling cutter (mas-un) freză conică / sancţiona
tronconică confirmed confirmat, stabilit
cone fire (termo) con de dispersare / de foc confirming house (ec) firmă de intermediari
cone-friction brake (OM) frână cu con de fricţiune conflagration ardere, aprindere, incendiu, inflamare;
cone-friction clutch (OM) ambreiaj cu con de conflagraţie
fricţiune conflict conflict; a fi în conflict / opozi-ţie, a diferi, a
cone gear (OM) roată dinţată conică, angrenaj conic se bate cap-în-cap (idei)
cone head (OM) cap tronconic conflicting motion (mec, mas) mişcări incompatibile
cone-headed nail (OM) cui cu cap conic / ce nu pot să aibă loc în acelaşi timp
cone headstock (mas-un) păpuşă fixă cu con în trepte confluence convergenţă
cone impression / imprint (mas-un, met, metr) conformance conformare (la anumite cerinţe,
amprentă / impresiune / urmă conică (şi la specificaţii)
măsurarea durităţii) conformation conformaţie, formă, structură
cone mill moară conică / cu clopot conformity (TH) concordanţă, conformi-tate (şi
cone nut (OM) piuliţă conică proprietate a materialelor la cuplul fus-cuzinet); (ec)
cone of dispersion (fiz) con de dispersie înţelegere
cone of revolution (mat) con de revoluţie, con confusion confuzie
circular congeal a (se) congela, a îngheţa, a (se) solidifica, a
cone-plate for lathes (mas-un) lunetă (cu bacuri / (se) îngroşa, a (se) concentra, a (se) coagula
suprafeţe conice) pentru strung congeable congelabil
cone-plate viscosimeter (metr, T) vâscozimetru cu congealing congelare
placă şi con congealing point punct / temperatură de congelare
cone-point set screw (OM) şurub de reglare cu vârf congelation congelare, solidificare; coagulare
conic congelation temperature temperatură de congelare
cone pulley (OM) disc conic, roată de curea / de congeniality afinitate, conformitate, potrivire
fricţiune conică / în trepte congest a (se) aglomera
cone-screw point (OM) vârf conic al şurubului conglobate aglomerat (în bulgări)
cone separator separator conic conglobe (chim, met) a aglomera (a lua o formă
cone-shaped conic, de formă conică, în formă de con sferică)
cone speaker difuzor cu pâlnie conglomerate conglomerat
cone tank (OM) rezervor cu fund conic conglomeration conglomerare, aglomerare,
cone-thrust test (metr, met) încercare de duritate transformare într-o masă compactă, conglomerat
Rockwell (cu con) congruence / congruency egalitate, congruenţă,
cone-up (hidr) formare de conuri de apă coincidenţă
cone valve (OM) ventil cu scaun conic congruent / congruous congruent, asemenea
cone worm (OM) melc / şurub globoidal conic(al) (mat, OM) conic, în formă conică, în formă
confection confecţie, confecţionare de con
conference conferinţă; (ec) cartel, sistem de fixare a conical adapter (mas-un) adaptor conic (pentru
preţurilor scule); (OM) bucşă conică (şi pentru rulmenţi)
confidence încredere, siguranţă conical breaker concasor conic / cu conuri
confidence interval limită de încredere (a rezultatului conical crown wheel (OM) coroană de diferenţial
măsurării), interval de încredere conic
confidence level nivel de încredere conical drum (OM) tambur conic, tobă conică
confidence limits limitele intervalului de încredere conical-drum hoist maşină de extracţie cu tobe
configuration configuraţie; formă conice
configure (c, inf) procedura de instalare a soft-ului conical fit (OM) ajustaj conic / pe con, asamblare
pentru a funcţiona pe un anumit calculator sau conică netedă
imprimantă conical helix (mat, OM) curbă / elice conică / de
confine a confina, a închide, a delimita pantă constantă
confined flow curgere cu curent continuu

Pag. 472
conical-identation hardness duritate Ludwik / connecting nut (OM) piuliţă de cuplare / de
determinată cu identor conic asamblare / olandeză
conical journal (OM, T) fus conic connecting passage canal / pasaj de legătură
conical mill moară conică connecting piece (OM) (ştuţ de) racord, piesă de
conicalness conicitate legătură
conical perspective perspectivă axonometrică connecting pipe (hidr, OM) racord, branşament,
conical orifice (OM, hidr) orificiu conic conductă de legătură
conical roller-bearing (OM) rulment cu role conice connecting plug (el) fişă de contact / de legătură
(nu se specifică dacă este radial-axial sau axial- connecting rod (auto) bară de direcţie / de conexiune;
radial) (cf, OM) tijă / bară de conducere, bielă
conical screen sită conică connecting-rod bearing (OM) lagăr de bielă
conical screw (OM) şurub / filet conic connecting-rod bearing cap (OM) capac al capului
conical thread (OM) filet conic de bielă
conical wheel (OM) roată dinţată / pinion conic(ă) connecting-rod big end (OM) cap al bielei
conical-wing valve (OM) ventil cu scaun conic connecting-rod blade / body (OM) corp al bielei
coning (mat) formare de conuri connecting-rod bushing (OM) bucşă / cuzinet / lagăr
conjecture ipoteză, presupunere, conjectură al bielei
conjoint polymer (chim) copolimer connecting-rod dipper (OM, T) lingură de barbotaj a
conjugate angle (mat) unghiuri a căror sumă este de bielei
360° connecting-rod eye (OM) orificiu de picior de bielă
conjugate depth (hidr) adâncime conjugată (în saltul connecting-rod small end (OM) picior al bielei
hidraulic) connecting shackle cheie de împreunare / de legare
conjugation conjugare, cuplare, racordare, joncţiune (în navigaţie)
conn (nav) a da comenzi la cârmă connecting shaft (OM) arbore de transmisie / de
connate water apă interstiţială legătură / intermediar
connect a uni, a lega, a angrena, a cupla, a conecta, a connecting sleeve cuplaj (mai simplu); racord,
conexa, a anexa manşon de legătură / de cuplare, piesă de cuplare
connected conex, cu conexiune, legat connecting strap baretă de conexiune / de acumulator
connect in a conecta, a anclanşa connecting-through extension legătură directă,
connecting care se conectează / se leagă închidere succesivă a contactelor (sau circuitelor)
connecting angle (met, OM) cornier de asamblare connecting-tie rod (auto) bară de legătură /
(piesă sau profil) transversală de direcţie
connecting bolt (OM) şurub / bulon / bolţ de connecting-up (el, mec) stabilire / efectuare a
asamblare sau de legătură contactului
connecting chain (OM) lanţ de legătură connection (el) conexiune, racordare, legătură,
connecting device organ / dispozitiv de cuplare / de circuit; (OM) cuplaj, cuplare, îmbinare
legătură connection angle (OM) colţar de fixare, cornier de
connecting diagram schemă de conexiuni legătură
connecting duct manşon / mufă de legătură (pentru connection at / to the mains (el, hidr) conectare /
cabluri) racordare la reţea
connecting flange (OM) flanşă de cuplare / de connection hose (OM, hidr) furtun de legătură, ştuţ,
legătură racord
connecting frame cadru de legătură connection level (OM, hidr) palier de racordare / de
connecting gear (OM) angrenaj de transmisie / legătură
intermediar connection link (OM) inel de suspendare
connecting hose (OM, hidr) furtun de cuplare / de connection of brazing / soldered joint racordare a
racord cusăturii lipite
connecting line (cf) linie ferată de jonc-ţiune / de connection of corners (cstr, OM) îmbinare / legătură
legătură; (TH) branşament / conductă de legătură de colţ
connecting link (OM) culisă, colier, platbandă de connection piece (OM) tubulatură, armătură, piesă de
legătură legătură
connecting link chain (OM) za de închidere a connection pipe (OM) conductă de legătură / de
lanţului conectare
connecting member of link (OM) piesă / organ / connection plate (OM) guseu, placă de legătură /
element de legătură, verigă intermediară

Pag. 473
connector (el) conector, racord, fişă; (OM) piesă de consolute lichid miscibil
legătură; (c) selector de linii constancy stabilitate, durabilitate, permanenţă,
conoid (mat) conoid, paraboloid / hiper-boloid / persistenţă, constantă
elipsoid de rotaţie; paraboloid / hiperboloid general xconstancy of performance siguranţă de funcţionare,
conoidal mill moară conică / parabolică / constanţă în funcţionare
hiperbolodală constant constantă, coeficient, constant, fix, durabil,
conoidal surface suprafaţă conoidală permanent, stabil, invariabil
consecutive consecutiv, succesiv, rezultant, ca efect constantan (met) aliaj 55% Cu + 45% Ni, folosit la
consecutive index (mas-un) divizare consecutivă / din termocuple
mai multe reglaje constant boiling (tremo) constantă ebulioscopică / de
consecutively consecutiv, succesiv fierbere
consecutive number număr curent / de ordine constant boiling mixture amestecuri cu punct de
consecutive series load (mec, OM) sarcină variabilă fierbere constant
periodic / în serii constant boiling point punct de fierbere constant
consent acord, încuviinţare; permisiune; a fi de acord, constant-circulation oiling (T) ungere prin circulaţie
a se învoi, a încuviinţa continuă
consequence consecinţă, urmare, efect constant-delivery pump pompă cu debit constant
consequent (mat) al doilea termen (al unui raport), constant-deviation prism (fiz) prismă cu deviaţie
succesor (al unui număr întreg), consecvent constantă
conservation (alim, TH) conservare, păstrare, constant-enthalpy / isoenthalpic process (termo, fiz)
întreţinere, menţinere proces izo-entalpic
conservation of energy conservarea energiei constant-entropy process (termo) proces izo-
consevation of energy law (fiz) legea conservării entropic
energiei constant field (el) câmp uniform (în spaţiu) /constant
conservative amplu, larg, estimat; care se conservă (în timp); (mat) corp al constantelor
considerable load variation şoc / variaţie mare de constant level lubrication (T) ungere prin împroşcare
sarcină (rar), suprasarcină / bălăcire / în baie (cu nivel constant)
consideration considerare, observare constant-mesh gear (OM) pinion în angrenare
consideration of similitude criteriu de similitudine continuă / fără întreruperi
consign (ec) a expedia / (mărfuri), a trimite (mărfuri) constant-mesh gear-box (OM) cutie de viteze cu
în consignaţie angrenaje în angrenare continuă
consignee destinatar constant of proportionality coeficient de
consistency / consistence (T) consisten-ţă (la unsori); proporţionalitate
(fiz) consistenţă, densi-tate, compactitate, caracter constant per unit length constantă liniară
necontradic-toriu; (mat) compatibilitate (în logica constant pool grup / set de constante
matematică); (TH) consecvenţă, stare, grosime, constant pressure presiune constantă
rezistenţă, continuitate constant-pressure combustion (termo) ardere
consistency factor coeficient / factor de rezistenţă izobară / la presiune constantă
consistent consistent; întemeiat, valabil, compatibil constant-pressure cycle transformare izobară / la
(în logica matematică) presiune constantă
consistent grease (T) unsoare consistentă constant-pressure expansion valve supapă de
consistently complet, fără lacună presiune constantă, reductor automat de presiune,
console (TH) pupitru (de comandă), con-solă (prin care ventil automat de destindere / cu presiune constantă
un operator comunică direct cu un sistem de calcul); constant-presurre line (termo) izobară
(OM, mec) consolă constant-pressure valve (OM) ventil / robinet de
console desk pupitru de comandă presiune (minimă) constan-tă; (termo) regulator al
consoleer operator de consolă presiunii de evaporare
console support (mec) susţinere / suport cu grindă în constant-speed propeller elice cu viteză unghiulară
consolă constantă (şi prin variaţia pasului)
consolidate a lega, a întări, a consolida, a aşeza, a constant speed universal joint (OM) articulaţie
etanşa dublă (cardanică, asigurând viteză sau turaţie
consolidated balance sheet (ec) situaţie financiară de constantă)
ansamblu constant stress tensiune / efort constant(ă)
consolidation consolidare; întărire, etanşare; tasare, constant use folosire continuă
compactare

Pag. 474
constant-volume gas thermometer (metr) consumption graph / curve diagramă de consum
termometru cu tub Bourdon contact atingere; (mat) tangentă; (mec, T) contact; a
constant / absolute term termen liber contacta, a intra în legătură / contact
constituent (TH) (parte) component(ă), piesă contact angle unghi de racord / de contact
componentă, constituent contact arc (el, met) arc cu contact (la sudură)
constituent of structure (met) consti-tuent structural contact area (mec, T) arie de contact
constitution (fiz) structură, compoziţie, componenţă contact back wipe contactor cu supra-faţă de curăţare
constitution(al) diagram (chim, met) diagramă de (acţiune repetabilă la fiecare ciclu)
echilibru / a fazelor contact block piesă de contact
constitutive properties proprietăţi structurale contact bounce întreruperi accidentale ale contactelor
constrained supus la condiţii, cu restricţii, forţat contact breaker ruptor, întrerupător
constrained motion mişcare constrânsă contact-breaker cam / shoulder (auto) camă a
constrained oscillation oscilaţie impusă / forţată ruptorului; (el) camă de contact
constraining încastrare contact chatter (el) vibraţie a contactelor
constraint (mec, OM) încastrare, calare, fixare, contact clearance distanţa între contacte
restricţie, legătură, condiţie, limitare, constrângere contact corrosion (chim, T) coroziune prin contact
constrict a strâge, a contracta, a comprima, a presa contact distillation distilare cu adsorbant / prin
constricted arc welding sudare cu plasmă contact
constricted passage canal îngustat contact filtration filtrare prin strat adsorbant / prin
constricting nozzle ajutaj / duză de ştrangulare, duză- contactare / prin contact (direct)
anod contact follow parcurs / traiectorie de urmărire
constriction ştrangulare, gâtuire, contracţie, contact icing (alim) refrigerare prin con-tact
constricţie, contractare (aplicând gheţa direct pe produse)
construct a construi, a clădi, a proiecta contacting contractare, contactare, care intră în
construction construcţie, clădire, edificiu, construire, contact cu...
execuţie, alcătuire contacting peaks (T) vârfurile (asperităţilor) în
constructional constructiv, construibil contact
constructional drawing desen de construcţie contact jaw (OM) clemă de contact / de prindere
constructional element element / componentă de contact laminate (ind chim, plast) material stratificat
montaj cu răşină de contact
constructional steel (met) oţel de cons-trucţie / contact lamination contact lamelar, lamelă de
pentru construcţii metalice contact
construction diagram schemă de montaj contact line linie de contact
construction element element de construcţie contact maker contactor
construction equipment / machinery / plant (mas) contact making conectare, închidere a contactelor
echipament de construcţii contact making clock temporizator pro-gramat
construction line of groove (met) axă a calibrului de pentru închiderea unui circuit
laminare contactor contactor, conector
construction material(s) material / scu-le / unelte / contactor starter demaror (cu contactoare)
echipament de construcţie contact panel panou de contacte; câmp de jacuri (în
construction time termen / durată de execuţie (a unei automatizări)
lucrări) contact pin (OM, el) ştift de contact (la fişe); picioruş
construe a interpreta, a deduce, a analiza de contact (la tuburi electronice şi circuite integrate)
consulting engineer inginer consultant contact pick(-)off (metr, fiz) captor, traducător de /
consumable consumabil (şi pentru birotică) cu contact
consumable electrode electrod fuzibil / consumabil contact plane (mat, mec) plan tangent / de contact
(pe durata sudării) contact plate plot, placă de contact
consumer consumator contact plug (el) buşon de contact, fişă de legătură /
consumer goods bunuri de consum de contact, conector
consumer’s risk probabilitatea de a accepta un contact point (TH, T) vârf de contact (şi la
echipament cu un anumit timp mediu estimat între asperităţi), vârf de electrod
avarii contact-point electrode electrod punctiform
consuming consum, care se consumă contact pressure presiune de contact
consumption (ec) consum, cerere, consumare; (TH) contact process proces de contactare, procedeu de
uzură totală, consum contact

Pag. 475
contact-potential (el, met) potenţial de contact (la content by volatile matter conţinut de materii
acoperiri galvanice) volatile
contact ratio (OM) grad de acoperire (la angrenaje) contents conţinut, tablă de materii, cuprins
contact resistance (el) rezistenţa contactului contiguity atingere, apropriere, proximitate,
contact retainer dispozitiv de menţinere a contactului contingenţă, contiguitate
contact roller (el, OM) rolă de contact; (OM) rolă de contiguous adiacent, limitrof, în contact cu...
ghidare continental climite climat continental
contact safety device protecţie contra atingerii contingence / contingency (mat) atin-gere, contact,
contact seal (OM) etanşare cu contact tangentă, contingenţă; (ec) împrejurare neprevăzută
contact screen sită de contact contingencies (cheltuieli) neprevăzute (într-un deviz,
contact screw (OM) şurub de contact / micrometric într-o evaluare)
contact separation interval de contact contingent (TH) accidental, întâmplător, posibil,
contact side of the belt (OM) suprafaţă activă (a eventual, condiţionat, conju-gat, incidental, fortuit;
curelei de transmisie) contingent, lot
contact slag welding sudare cap-la-cap în baie de continual frecvent, repetat; (mat) cuntinuu
zgură continue a dura, a continua, a prelungi
contact slider contact alunecător, culisă continued equality (mat) şir / lanţ de egalităţi
contact slipper / shoe inserţie de contact a troliului continued load (mec, OM) sarcină permanentă
contact spacing distanţa dintre contacte continued product (mat) produs infinit
contact spot (T) punct de contact continued proportion (mat) şir de rapoarte egale
contact spring (OM) resort / arc de con-tact; (el) continuity continuitate, permanenţă, durabilitate
suport arcuit al contactului continuous neîntrerupt, continuu, permanent, durabil,
contact stud (OM, el) piesă / buton / plot de contact constant, stabil
contact surface suprafaţă de contact; (mat) plan continuous annealing furnace (met) cuptor continuu
tangent / de contact de recoacere
contact thermography termografie de contact prin continuous beam grindă continuă
studiul stratului luminescent depus pe piesa studiată continuous-belt conveyer transportor cu bandă
contact thermometer termometru de contact rulantă
contact tube (met) tub care asigură contactul electric continuous blow-down (termo) evacu-are continuă a
între maşina de sudat şi electrodul sub formă de apei dintr-un boiler / cazan pentru controlul
sârmă concentraţiei de particule solide
contact wear allowance (T) grosimea pierdută prin continuous bucket elevator elevator contiunuu cu
uzură, a unui contact, peste care funcţionarea nu se cupe
face corect continuous casting plant (met) (instala-ţie de)
contact welding sudare prin contact (direct) / prin turnare continuă
presare continuous charge furnace (met) cuptor cu încărcare
contact wipe distanţa pe care se depla-sează contactul continuă
la separare / angajare continuous chip (mas-un) aşchie continuă
contain a conţine, a include, a cuprinde, a fi divizibil continuous circulation spălare / circulaţie continuă
cu... (şi a unui fluid)
container (TH) recipient, container, vas, rezervor, continuous cooker (alim, ind chim) autoclavă
canistră, cutie continuă, sterilizator-răcitor continuu
containing iron (met) feruginos, cu conţinut de fier continuous coring carotaj continuu
containing oil (alim, chim, T) cu conţinut de ulei, continuous data date independente de timp
care conţine ulei continuous discharge heating furnace (met) cuptor
containment vessel recipient / container de siguranţă cu propulsie / împingere
contaminant contaminant, impuritate continuous drawing (met) trefilare continuă
contaminate a contamina, a impurifica continuous dryer uscător continuu
contamination contaminare, impurifi-care, murdărie, continuous duty regim continuu / de lungă durată
poluare continuous-duty rating putere nominală continuă /
content conţinut, volum, capacitate, compoziţie de durată
content-addressable memory / store (c, inf) continuous-dyeing range linie de vopsire continuă
memorie cu conţinut adresabil / asociativă continuous electrode (met) electrod continuu (din
content by volume capacitate, volum, concentraţie sârmă, platbandă)

Pag. 476
continuous feed (TH, mas-un) avans con-tinuu, continuous running mers regulat, (regim de)
alimentare / încărcare continuă funcţionare continuă; trecere continuă
continuous fillet weld cusătură continuă cu sudură în continuous running duty regim conti-nuu de
/ de colţ funcţionare, exploatare continuă a unui utilaj
continuous filter filtru continuu continous sampling control prin eşantionare continuă
continuous flow continuu, cu funcţionare continuă, continuous seam cusătură continuă / neîntreruptă (şi
flux continuu, erupţie / curgere continuă la sudură)
continuous footing / foundation (cstr) fundaţie continuous series of lines mănunchi / fascicul de linii
continuă continuous service funcţionare / deser-vire / service
continuous frame cadru nedemontabil / monobloc (de întreţinere) continuă
(dintr-o singură piesă) continuous shearing (mec, OM) forfecare lentă
continuous furnace (ind chim, met) cuptor-tunel, continuous spectrum spectru continuu, continuum;
cuptor cu canale / cu încălzire directă / cu trecere domeniu / mediu continuu
continuă continuous-speed cone (OM) tambur conic al
continuous girder grindă continuă transmisiei pentru reglarea vitezelor
continuous-heating furnace (alim, met) cuptor cu continuous strand furnace (met) cuptor continuu
trecere / încălzire continuă pentru benzi
continuous impact test încercare la şocuri repetate continuous stress (mec, OM) solicitare de durată,
continuous joint rost continuu / neîntre-rupt, constantă, efort constant
îmbinare continuă (la sudură) continuous strip galvanising (met) zincare continuă
continuous-line production producţie pe bandă / în pentru benzi
flux continuu continuous test încercare la oboseală (rar şi nu este o
continuous load solicitare / sarcină de durată formulare clară), test continuu (fără întreruperi)
continuously running duty serviciu neîntrerupt continuous through dryer uscătorie cu transport
continuous mill (met) laminor continuu (intern)
continuous mixer (ind chim, alim) mixer / continuous-tooth formation / generation (mas-un,
amestecător cu flux continuu OM) tăiere / generare a dinţilor prin rulare
continuous monitoring supraveghere continuă (cu continuous-type furnace (alim, ind chim, met) cuptor
instalaţii de măsurare), control continuu continuu / cu propulsie / tip tunel
continuous motion mişcare continuă continuous vacuum brake (OM) frână cu vid,
continuous normalising furnace (met) cuptor continuă
continuu de normalizare continuous washer (alim, ind chim, text) maşină
continuous note (fiz) ton / sunet continuu continuă de spălat
continuous operating funcţionare continuă continuous weld / welded joint (OM) cusătură
continuous operation operaţie / funcţionare continue, (sudată) continuă
producţie în flux continuu, funcţionare continuă continuous welding (OM, met) sudare continuă
continuous oscillation oscilaţie întreţinută continuous welding process (OM, met) proces /
continuous output (auto, autom, mas) debit continuu procedeu de sudare continuă
/ de durată; (mec) pro-ductivitate continuă, putere continuous working (OM, met) lucru continuu,
constantă la ieşire, parametru de ieşire constant funcţionare continuă
continuous pickling line (met) instalaţie de decapare continuum-wise accessibility accesibilitate
continuă continuală
continuous process proces continuu contort a distorsiona, a contorsiona
continuous production producţie / funcţionare în contour contur, curbă de nivel, limită, hotar; contur
flux continuu (pe un desen); (TH) contur, perimetru, profil
continuous pusher-type furnace (met) cuptor cu contour area of contact (T) conturul ariei de contact
propulsie / cu împingere continuă contour grinder (mas-un) maşină de rectificat prin
continuous rating sarcină nominală în regim copiere
neîntrerupt contouring control system (mas-un) comandă
continuous-recording gauge (metr) manometru cu numerică
înregistrare continuă contour(ing) follower (T, metr) profilometru
continuous rope drive transmisie prin cablu fără contour integral (mat) integrală curbilinie
sfârşit (considerat o curbă închisă) contour line curbă de nivel; (mat, fiz) dreaptă / curbă
continuous rolling mill (met) laminor continuu duo de nivel, orizontală, contur, linie de contur

Pag. 477
contour lines equidistance echidistanţa curbelor de contract price (ec) preţ contractual, valoare
nivel contractuală
contour lines map hartă cu curbe / linii de nivel contract work (ec) muncă în acord
contour of cam compensator (OM, mas) profil al contradiction contradicţie, negare, opoziţie
camei de ghidare contraflow / connterflow (mec, hidr) contracurent
contour of form of groove (met) profil al calibrului contraflow condenser (el) condensator cu
de laminare contracurent
contour of a groove (OM) profil al canalului / al contrapropeller elice opusă, contra-elice
canelurii contraries (ind chim, met) impurităţi (vizibile)
contour of patern (met) formă a mode-lului; (mas- contrarotating (mat) în sens contrar (involuţie);
un) (contur de) şablon (mec) care se roteşte / se deplasează în sens contrar
contour pressure (T) presiune pe contur contrasted opus, invers, contrar, contrastant
contour tracing apparatus profilograf contrivance invenţie, idee nouă, conce-pere,
contract (ec) înţelegere, contract; a încheia un concepţie, plan, dispozitiv, mecanism, aparat
contract; (mec, met, OM) a (se) contracta, a contrive a concepe
comprima, a freta control (inf) control, verificare, rulare, comandă;
contract award (ec) acordare a comenzii (OM) mecanism de ghidare / de conducere; (TH)
contracted cross-section (hidr) secţiune transversală control, verifica-re, supraveghere, examinare;
contractată / ştrangulată (a curentului) coman-dă, influenţare, reglaj, reglare, regula-tor,
contractile force forţă de contracţie manipulare, mânuire; (fiz) modula-ţie; (TH) a
contraction contracţie controla, a verifica, a exa-mina, a supraveghea, a
contraction allowance (met, plast) adaos de comanda, a regla, a manipula, a modula
contracţie control apparatus aparatură de control / de reglare
contraction cavity (met) gol (într-o piesă turnată), control appliance aparat / dispozitiv automat de
retasură control
contraction coefficient (met, plast) cifră / coeficient control arm pârghie de comandă
de contracţie control assembly bloc / de control / de comandă / de
contraction crack (met, plast) fisură / crăpătură de reglare
contracţie control bench mark reper de control
contraction in length (met, mec) contracţie control board (CB) tablou / pupitru / masă de
longitudinală comandă
contraction in width (met, mec) contracţie pe lăţime control card (autom, inf) cartelă de control, cartelă-
contraction joint (met, mec) rost de dilataţie, parametru (conţinând informaţii destinate sistemului
îmbinare / unire din cauza contracţiei de operare); (TH) fişă de control
contraction joints (met, mec) îmbinări / atingeri control casing-head (ind chim) vană a capului de
datorite contracţiei coloană
contraction measure măsură de contractare / a control characteristic (autom) caracteristică de
contracţiei reglare / de comandă (de obicei caracteristica
contraction of area (hidr) îngustare, contracţie; tensiune de grilă-tensiune anodică)
(mec) gâtuire control chart grafic de control
contraction of volum (met, plast) contracţie / control cock (OM) robinet de reglare
micşorare de volum control crank (OM) pârghie / manetă / manivelă de
contraction ratio raport / coeficient / factor de comandă
contracţie control criterion criteriu de calitate pentru sistemul
contraction shrinkage (met, plast) îngustare prin de reglare
contracţie control cylinder epruvetă cilindrică
contraction strain tensiune / deformaţie de contracţie control design sinteza / proiectul sistemelor de
contractor antreprenor; contractant, furnizor, comandă
constructor control device aparat de control, organ / dispozitiv de
contract contract, a contracta comandă / de deservire / de mânuire / de reglaj / de
contract maintenance mentenanţă reali-zată de firmă reglare
sau atelier specializat (din afara secţiei / uzinei) / control drive acţionare a reglajului
specificată în / prin contract; firmă de mentenanţă control eccentric excentric al mecanismului de
contract penality penalizare contractuală distribuţie
control engineering automatică

Pag. 478
control experiment contraprobă, experiment / test de controller output mărime de reglaj
control control lever manetă / pârghie de comandă / de
control gate (OM) vană de reglare; (inf, autom) deservire
poartă / circuit de comandă control limit dispozitiv de control cu limitare (a
control gauge (metr) calibru-etalon, contracalibru nivelului / presiunii, etc.)
control gear (mas) mecanism de reglare / de comandă controil limits limite pentru intervalul de
/ de ajustare; (el) insta-laţie / dispozitiv de control / acceptabilitate (la controlul statistic al calităţii)
de supra-veghere (parţial cu acţionare mecanică, control limit switch (autom, mas-un) co-mutator
inclusiv angrenaj) terminal, întrerupător acţionat de o valoare limită
control handle bară conducătoare (cursă, sarcină, etc.)
control hardware (autom, c) echipament / aparatură control line conductor de curent de comandă
de reglare / de comandă controlling supraveghere, control, reglare, comandă,
control information (inf) informaţie de control / de care controlează
verificare a operaţiilor de prelucrare sau transmitere controlling couple cuplu de reglare / antagonist
a datelor controlling depth adâncime limitatoare / de control
control input mărime / parametru de intrare / de controlling device regulator
comandă / de referinţă / prescrisă controlling force (cf) forţă conducătoare / de ghidare;
control instruction (inf) instrucţiune de direcţionare / (mec) forţă de dirijare / de restabilire
de control controlling gear mecanism / dispozitiv de reglaj
controllability dirijabilitate, proprietate de a fi (eventual cu angrenaje)
controlabil / dirijabil controlling magnet (el) (electro-) magnet de
controllable(-pitch) propeller (nav) elice cu pas readucere în poziţia iniţială
variabil controlling mechanism mecanism de conectare / de
controlled reglabil, reglat comutare / de reglare
controlled atmosphere (ind chim, met) mediu de gaz controlling rod (mas) tijă / bielă de comandă / de
de protecţie, atmosferă controlată reglare
controlled atmosphere furnace (alim, ind chim, met) controlling size(s) (metr, mas-un) control
cuptor cu atmosferă controlată dimensional / al dimensiunilor, măsurători de
controlled chilling (alim, met, termo) răcire reglabilă control
/ controlabilă controlling spring (OM) arc de readucere / de rapel /
controlled condition mărime (parametru) reglat(ă) arc de reglare
controlled cooling (met) răcire controlată / controlling torque cuplu director, moment de
direcţionată torsiune care reglează...
controlled crystallisation (met) cristalizare control loop (inf, autom) buclă de control
controlată / orientată control memory (c, inf) memorie de instrucţiuni / de
controlled element element / sistem / obiect reglat, comandă
mărime reglată control object sistem / obiect / mărime reglat(ă)
controlled medium mediu ce conţine agent de control of operation control de exploatare / al
control / de reacţie operaţiei (tehnologice)
controlled member obiect / piesă comandat(ă) / sub control of sizing process control dimensional (şi pe
control durata prelucrării)
controlled reset (metr) reducere la zero, comandată; control panel tablou de comandă / de control
(inf) resetare controlată control parameter / variable parametru / mărime de
controlled / manipulated variable para-metru / reglare
mărime / variabilă de referinţă / de reglare control point post / punct de manevră / de control;
controlled-volume pump pompă cu debit reglabil valoare prescrisă (a mări-mii de reglare); valoare
controller (autom) combinator, contro-ler; (el) aparat asimptomatică reglată; punct de orientare / de reper
de comandă / de con-trol, controler, regulator, control plant instalaţie de control (în producţie de
reostat de pornire; (inf) dispozitiv necesar serie mare)
funcţionării unei unităţi periferice control platform (met) platformă de control / de
controller action mod de reglare comandă
controller construction diagram schemă / plan de control pressure (hidr) presiune de acţionare a unui
montaj subsistem hidraulic, presiune de reglare / care
controller cylinder / drum cilindru de contacte / de declanşează o schimbare
controler

Pag. 479
control program(me) (inf) program (scris într-un control wheel (OM, metr) roată / rotiţă a
limbaj) de comandă / de gestiune / de control mecanismului de comandă
(pentru preciza-rea funcţiilor oferite de programul control window gură / fereastră de vizitare
de sistem) control with fixed set point reglare cu valoare fixă
control pulse (autom, fiz) impuls de comandă / de de referinţă
excitaţie control word (inf) instrucţiune / cuvânt de control /
control range bandă / gamă / domeniu / zonă / plajă de comandă (decodificată şi executată de canalul de
de reglare intrare / ieşire)
control register registru de instrucţiuni / de comandă convection (chim) conducţie electroliti-că; (el, termo)
control resolution prag / fineţe de amorsare / de (curent de) convecţie; transmitere
reglare convection circuit breaker disjunctor cu răcire prin
control rod bară de reglare / de control / de comandă convecţie
(la reactoare nucleare) convection cooling (termo) răcire prin convecţie
control room (autom, TH) cameră / sală de comandă convection efficiency (fiz, termo) coefi-cient de
/ de control transmitere a căldurii prin convecţie
control routine (inf) subprogram de gestiune / de convection factor (termo) factor de convecţie
comandă convection heating (termo, met) încăl-zire prin
controls comenzi; (cstr, OM) organe de comandă convecţie
control sample probă-martor / de control convection section secţiune de convecţie
control sequence interruption (inf) întrerupere a convection tubular furnace cuptor tubular de tip
unui program convecţie
control shaft (auto, OM) arbore secun-dar din cutia convective convectiv, prin convecţie
de viteze / de comandă / cu came / de ajustare / de convenience outlet priză electrică (obişniută /
reglare convenţională)
control sluice (OM) vană de control convention convenţie, condiţie, regulă, element de
control specimen etalon de control, probă etalon / condiţionare
martor conventional convenţional
control spring (OM) arc de control al mişcării; (metr) conventional aerodynamics (fiz) aerodinamica
arc de reglare a indicatorului în limitele scalei vitezelor mici
control stand pupitru de comandă conventional milling (mas-un) frezare contra
control station post de comandă / de control / de avansului
reglaj / de manevră conventional spiral drill (mas-un) burghiu spiral cu
control surface (nav) suprafaţă de comandă unghi normal de înclinare a canalelor elicoidale
aerohidrodinamică (la cârmă) conventional twist drill (mas-un) burghiu spiral
control survey expertiză contradictorie, supra- normal / de tip standard
expertiză conventional welding current curent nominal de
control switch întrerupător de comandă sudură
control switch gear / mechanism meca-nism de conventional welding duty regim nominal de
conectare / de control cu co-nector, controler (şi cu funcţionare la sudare
acţionare meca-nică sau combinată, electro- convention date dată de prioritate, prioritate
mecanică convenţională a unei invenţii
control tag fişă tehnologică converge a converge, a se apropia
control test încercare, probă de control convergence (mat, TH) convergenţă
control unit (inf, c) unitate / dispozitiv / bloc de convergence angle unghi de convergenţă
comandă (unitate centrală a unui echipament convergence contour (tremo, fiz) izocoră
numeric, ce furnizea-ză semnale de comandă); convergent currents (hidr) curenţi convergenţi
(autom) ansamblu / unitate / aparat / element de convergent-divergent nozzle (OM, hidr) ajutaj
reglare convergent-divergent
control valve (autom) ventil de reglare / de comandă; converse (mat) afirmaţie / teoremă reciprocă;
(hidr, mec, OM) supapă de reglaj / de comandă / de reciproc, invers, opus
distribuţie; (mas-un) supapă / robinet / registru de converse effect efect invers / contrar
distribuţie / de reglaj conversion conversie, transformare, schimbare
control variable / parameter parametru / mărime de conversion capacity (of a saw) (mas-un, met)
reglare capacitate de debitare (a unui ferăstrău)

Pag. 480
conversion constant (mec, termo) echivalent mecanic convertible excavator / shovel-crane excavator
al căldurii universal
conversion motion transformare a mişcării converting (met) afinare cu aer suflat / în convertizor
conversion / converter routine / pro-gram(me) (inf) converting process (met) procedeu de afinare / de
program de conversie / de traducere / de elaborare în convertizor
transformare (a datelor) convex convex, boltit
conversion table for sieves tabel de corespondenţă a convex camber (met) formă convexă ( a tăbliei de
sitelor cilindru)
conversion value (ec) preţ de producţie, inclusiv convex / reflex angle (mat) unghi cuprins între 180 şi
profitul aferent 360°
convert a transforma, a modifica, a schimba (şi convex butt weld (OM) sudură cap la cap, convexă
structura), a muta, a pre-schimba, a converti (o conves fillet weld (OM) sudură în / de colţ, convexă /
mărime în alta) bombată
converted convertit, transformat; (met) tratat (prin convex fracture fractură / rupere convexă
transformare structurală) convex hull înfăşurătoare convexă
converted steel (met) oţel de convertizor convexity convexitate
converter / convertor (met) convertizor, convertor; convex milling cutter (mas-un) freză convexă
(el) convertizor, etaj de conversie, reactor convex weld (met, OM) cusătură îngroşată / convexă
convertizor / de conversie, transformator convey (el) a transmite, a comunica, a propaga;(TH) a
converter air box (met) cutie de vânt a transporta, a (con)duce
convertizorului conveyance (auto, cf, TH) transport, deplasare;
converter bar dispozitiv de stivuire; (met) lance de expediţie, livrare, transfer, transportor, conveier; (el)
convertizor conductă; (fiz) propagare, transmisie
converter bottom (met) fund de convertizor conveyer / conveyor (conveier) transportor; de
converter charge (met) şarjă de convertizor transport, transportor
converter (charging) platform (met) platformă de conveyer-belt drying machine maşină de uscat cu
lucru / de încărcare a convertizorului bandă transportoare
converter drying plant (met) instalaţie de uscare a conveyer bucket benă / cupă de transport
convertizorului conveyer chain lanţ pentru transportor cu raclete,
converter hood (met) cupolă / capac de convertizor transportor cu lanţ
converter iron (met) oţel de fuziune / obţinut în conveyer drive-head (OM) cap de acţionare la
convertizor transportor
converter lining (met) căptuşeală de convertizor conveyer drying-machine uscător cu transportor
converter mouth / nose (met) gură de convertizor conveyer furnace (alim, met) cuptor continuu
converter nose (met) gât de convertizor conveyer idler (cstr) rolă (de transportor cu bandă);
converter plant (met) (instalaţie de) convertizor (OM) rolă de susţinere a covorului unei benzi
converter platform (met) platformă de lucru / de transportoare
încărcare a convertizorului conveyer incline plan înclinat cu transportor
converter process (met) procedeu de elaborare în conveyerised turn-table masă rotativă cu bandă de
convertizor transport
converter reactor (met) reactor convertizor conveyer line linie de montaj / de asamblare / de
converter-ring trunnion (met) fus de basculare a transport
convertizorului conveyer-line production producţie în flux / pe
converter set / shop / plant (met) grup / secţie cu / de bandă
convertizoare, oţelărie cu grup de convertizoare conveyer pipe-line conductă de transport
converter sliver bandă de fibre obţinută prin conveyer csaffold bridge rampă / estacadă de
transformare chimică transport
converter stage etaj de conversie / amestecător / de conveyer screw / worm (OM) melc de transport,
transformare transportor elicoidal / cu melc / cu şurub
converter steel (met) oţel de convertizor conveyer through jgheab de transport
converter trunnion ring (met) centură / inel de conveying transport, transportor, de transport
convertizor conveying agent mijloc de transport
converter unit (met) grup-convertizor (la oţelărie) conveying appliance / device dispozitiv / mijloc de
convertible convertibil, transformabil, deplasare, instalaţie de transport
(pre)schimbabil

Pag. 481
conveying belt (OM) bandă / curea de transportat / cooling box dulap frigorific
transportoare cooling brine soluţie / saramură de răcire
conveying implement utilaj / instalaţie de transport cooling by gills (OM) răcire prin nervuri (prevăzute
conveying load încărcătură de lucru / deplasată / pe suprafaţa de răcire)
transportată cooling by outspread surface răcire superficială,
conveying machinery chain (OM) lanţ de transport / răcire prin degajarea căldurii pe / prin o suprafaţă
de transportor cooling capacity capacitate de răcire
conveying main conductă principală de transport cooling chamber (alim) cameră de răcire /
conveying spiral (OM, alim) transportor elicoidal, refrigerentă
melc transportor cooling circuit circuit / ciclu de răcire, circuit al
conveying plant (OM, alim) instalaţie de transportat agentului de răcire
conveying through jgheab transportor (şi de lemn) cooling column turn / coloană de răcire
convey through... a tranzita, a trece prin... cooling condition condiţie de răcire
convolute înfăşurat, răsucit cooling crack (met, plast) fisură de contracţie
convolution convoluţie cooling crevices (met) crăpături de răcire
convoy convoi, transport cooling curve (met) curbă de răcire
cook the books (ec) a falsifica registrele cooling cylinder cilindru răcitor
cooker (alim) maşină de gătit, vas de bucătărie; cooling down (fază de) răcire treptată
(termo) fierbător cooling-down period (met) durată / perioadă de
cooking oil (alim) ulei comestibil răcire
cooking plate plită electrică cooling drum răcitor tubular, răcitor tambur
cooking stove maşină de gătit cooling effect efect de răcire
cooking ustensils vese de bucătărie cooling fan ventilator
cooking vat cazan de fiert / de distilare / de topit cooling fin / flange / rib (met, OM) aripioară /
cook-off a (se) arde, a (se) prăji, a (se) distruge prin nervură de răcire
explozie, încălzire excesivă sau ardere cooling fluid lichid / fluid de răcire
coolant (met, termo) agent răcitor / fri-gorific, lichid / cooling grate (met) grătar de răcire
fluid de răcire, mediu refrigerent cooling jacket husă a radiatorului
coolant activity (radio) activitate a agentului de răcire cooling joint alipire / atingere din cauza răcirii
coolant make-up (termo) regenerare a agentului cooling medium agent / mediu de răcire, refrigerent
frigorific cooling pipe (fiz, termo, T) ţeavă / conductă de răcire,
coolant pump pompă la sistemul de răci-re / pentru tub de răcire
lichidul de ungere şi răcire cooling plant instalaţie de răcire / de ventilare
coolant reservoir and chip tray (mas-un) tavă pentru cooling plate (met) placă de răcire
colectat şi răcit aşchii cooling pond bazin de răcire
coolant system sistem de răcire cooling press presă cu răcire
coolant temperature temperatura agentului / cooling rib (OM, termo) nervură de răcire
mediului de răcire cooling ring (OM, termo) inel de răcire
cool (down) a răci cooling rate (alim, met) viteză de răcire
cooler (auto) radiator; (temo) frigorifer, răcitor; cooling space rost lărgit de răcire (în beton)
refrigerent, cameră de răcire / de refrigerare cooling strain deformare la / de răcire
cooler condenser condensator frigorific cooling stress efort / tensiune cauzat(ă) de răcire
cooler housing dulap de răcitor cooling system sistem de răcire, instalaţie frigorifică
cool hammer (met) a ecruisa prin forjare cooling system fan valve supapă de ventilator de
cool-hammered iron (met) oţel forjat la rece răcire a sistemului (la autovehicule amfibii)
cooling răcire, refrigerare, extragere a căldurii, cooling table (ind chim, met) pat / masă de răcire
coborâre a temperaturii, frigorific, care răceşte, cooling tank (auto, mas) manta / vas de răcire; (nav)
refrigerent navă frigorifică; (termo) vas / rezervor de răcire
cooling air aer de / pentru răcire cooling tower (met) turn de răcire
cooling apparatus aparat frigorific, frigorifer cooling trough (met) jgheab de răcire (la
cooling baffle (met) tablă / deflector pentru ghidarea cristalizator)
aerului de răcire cooling tube (ind chim, termo, OM) cuvă / recipient /
cooling bank banc de răcire ţeavă / tub / cămaşă de răcire
cooling bed (met) pat de răcire cooling vane aripă / aripioară de răcire
cooling block bloc radiator

Pag. 482
cooling-water feed pipe (met, termo) conductă de copper coat(ing) arămire, cuprare, pla-care /
intrare a apei de răcire acoperire cu aramă / cu cupru
cooling-water pipe (met, termo) conduc-tă de apă de copper corrosion test probă de coroziune pe placa de
răcire cupru
cooling worm (alim) răcitor spiralat (în serpentină), coppered arămit, cuprat, acoperit cu Cu
melc (amestecător) pentru răcire coppered wire sârmă arămită
coolness grad de răcire copper extraction (met) extragerea / producerea
cool off a se răci cuprului
cool running of an engine funcţionare a motorului la copper filings (met) pilitură de cupru
temperatură joasă de regim copper furnace (met) cuptor pentru afinarea cuprului
co-ordinate coordonată; a coordona copper gauze sită de cupru
co-ordinate geometry geometrie analitică copper granules granule de cupru
co-ordinate reading scale scală de citire a coppering (met) cuprare, acoperire cu cupru (sau cu
coordonatelor aliaje de cupru)
co-ordinate scheme reţea de coordonare copperizing arămire
co-ordinate system sistem de coordonate copper jaw socket falcă de protecţie de cupru (la
co-ordinate table masă de coordonare (la maşinile- menghină)
unelte automate) copper loss pierderi electrice în cupru
co-ordinating staff departament central de copper matte (met) mată cuproasă
coordonare copper mill (met) laminor de cupru
co-ordination of fuse circuit serie de siguranţe copper-nickel (met) aliaj Cu-Ni, nichelină
cope (TH) a secţiona, a decupa, a aco-peri; (met) parte copper wire (el) conductor de cupru; (met) sârmă de
superioară a formei cupru
cope box (met) ramă superioară de formare coppery arămit, cuprat, de cupru
cope chisel daltă de canelat copper oxide (chim, met) oxid de cupru / cupric /
cope flask (met) parte superioară a ramei de formare cupros
co-phasal (state) în concordanţă de fază, sinfazic, copper plating (met) (procedeu de) cuprare
sincron copper powder (met) pulbere de cupru
coping daltă de acoperire, piatră de coronament, copper refing (met) afinarea cuprului
creastă (de zid, de baraj etc.), deflector, coamă copper scale (met) arsură de cupru (defect)
coping attachment (OM) dispozitiv de înclichetare copper steel (met) oţel placat cu cupru, bimetal oţel-
coping piece (cstr) grindă de centură, cosoroabă, cupru, oţel cu (mult) cupru
coardă copper sulphate test încercare cu sulfat de cupru
coplasticizer (chim) coplastifiant coppery (met) cuprat
copolyamide (chim) copoliamidă coprocessor coprocesor, dispozitiv ataşat unui
copolymer (chim) copolimer computer pentru îmbunătăţirea anumitor funcţii sau
copolymerisation copolimerizare performanţe
copper cupru (Cu); (termo) cazan cop skewer suport de ţevi
copper alloy (met) aliaj (pe bază) de cupru copunctual cu un punct comun
copper asbestos azbest cu cupru (amestec, compozit) copy copie, exemplar, model, imitaţie, machetă,
copper-asbestos gasket garnitură metalo-plastică manuscris, duplicat, reprodu-cere; a copia, a
(azbest-aliaj de cupru) reproduce, a imita, a lua ca model
copper assay probă de cupru copy given to the author exemplar de autor
copper bar (met) lingou de cupru copying multiplicare, copiere, care (se ) copie
copper bath (met) baie de cuprare copying apparatus aparat de fotocopii
copper-bearing (met) cu conţinut de cupru; (T) lagăr copying paper hârtie copiativă / indigo / carbon
pe bază de aliaj de Cu copying press presă de copiat, şapirograf
copper billet (met) lingou / bară de cupru copying roller (mas-un) rolă a dispo-zitivului de
copper bit ciocan de lipit copiere (la freze, etc.)
copper blast furnace (met) cuptor cu cuvă pentru copy milling-machine (mas-un) maşină de frezat prin
cupru copiere
copper block (met) bloc de cupru copy paper hârtie indigo / carbon
copper-clad arămit, placat cu cupru copy protection (c) protejare la copiere / împotriva
copper-clad connecting wire conexiune de copierii
continuitate cu fir de oţel-cupru

Pag. 483
copyright drept de autor, drept exclusiv de publicare, core diameter of screw thread (OM) diametru
reproducere, reprezen-tare, adaptare sau traducere a interior al unui filet exterior
unei creaţii ştiintifice, literare sau artistice core die tub carotier; (met) placă pentru formarea
copyright reserved drept de reproducere şi difuzare, miezului, patron de miez; (mas-un) placă pentru
drept legal exclusiv rezer-vat autorului sau filieră
editorului de a repro-duce şi a vinde o publicaţie în core drill (mas-un) carotieră, cap carotier
alte ţări core drilling găurire cu extragere de carote
copy spindle toate drepturile (de publicare) rezervate core dump program(me) / routine (inf, c)
corbel (OM) consolă, nişă, centură, brâu, riglă, prag, subprogram de golire a memoriei
pinten, proeminenţă, rebord; a ieşi în consolă core solder sârmă de lipire / electrod cu cavitate
corbel beam (mec) grindă în consolă umplută cu flux
corbel piece (OM) suport, consolă, braţ core-end plate placă de presare (a unui pachet de
cord (el) cordon prelungitor / conector / de tole)
alimentare; (l) stânjen; cord, cablu / funie din mai core-extractor extractor de carote, carotieră
multe fire, şnur, sfoară, cordon, şiret, frânghie core extrusion machine (met) maşină de miezuit prin
cordage (nav) parâme; parâmărie, cabluri, tachelaj; împingere cu melc
reţea de cord core filler wire sârmă tubulară
cord carcass carcasă de cord (la pneuri) core flushing spălare a carotei
corded legat cu funii core-frame (met, plast) carcasă pentru miezuri
cordon (cstr) brâu; (el, TH) cordon, liţă core grinding sfărâmare / finisare a carotei / a
cord packing (OM) şnur de garnitură de etanşare, miezului
etanşare cu şnur core-hole plug (met) dop filetat pentru găuri în golul
core (el) miez (magnetic / de ferită) / al bobinei, tor, pieselor turnate
miez toroidal / de cablu; (fiz) miez de reactor (zona core iron (met) oţel moale pentru miezuri
activă); (met) miez de turnare; (TH) con, miez, core iron / grid (met) carcasă pentru miezuri
umflătură, protuberanţă, nod, sâmbu-re, nucleu, core-jarring machine (met) maşină vibratoare pentru
inimă; electrod (partea din mijloc la cei înveliţi); (c) miezuri
memoria centrală / principală a unui computer core jolter (met) vibrator de miezuri
core-baking oven (met) cameră / cuptor de uscat core lathe (met, mas-un) strung pentru prelucrarea
miezuri miezurilor (în turnătorii)
core bar tijă / bară plină coreless (met) fără miez
core barrel (met) armătură centrală de miez; tub coreless induction furnace (met) cuptor cu inducţie,
carotier, carotieră fără miez
core-barrel head (mas-un, met) cap de carotieră core loss (el) pierderi în miez / în fier; pierdere a
core binder (met) liant pentru miezuri de turnătorie carotei
core bit (drum) (sapă) carotieră, burghiu de centrare; core machine (met) maşină de confecţi-onat miezuri
(mas-un) burghiu pentru găurire inelară, burghiu de turnătorie / de miezuit
centruit core-maker (met) miezuitor
core blower (met) maşină de suflat miezuri core-making department (met) atelier de
core-boring crown (mas-un) floare de sfredel / de confecţionat miezuri
burghiu, burghiu carotier (partea activă, eventual cu core-making machine (met) maşină de format
plăcuţe) miezuri / de miezuit (în turnătorie)
core box (met) cutie de miez / pentru carote; tub core mark (met) marcă a miezului (la turnare)
carotier core mixture (met) amestec pentru miez
core burning (met) ardere a carotei core mould (fiz) formă a nucleului; (met) formă de
core cast (met) miez de turnare turnătorie, din miezuri
core catcher (met) reţinător de probă; prinzător de core moulding (met) formarea miezului
probă; ciupitor core-moulding machine (met) maşină de format
core circuit (el) circuit primar miezuri / de miezuit
cored casting / work (met) piesă turnată cu miezuri core nail (met) broşă de turnător, cui pentru
cored hole (mas-un) gură / gaură de cen-trare; (met) susţinerea miezului
gaură / cavitate în piesa turnată (prin folosirea core of roll (met) miez / inimă de cilindru (la
miezurilor) laminare)
core diameter (fiz) diametru al miezului / al core oil (met, chim) ulei pentru miezuri
nucleului; (OM) diametru interior (la filet) core oven (met) cuptor de uscat miezuri

Pag. 484
core plate (met) placă pentru formarea miezului corner cramp colţar / cornier metalic pentru protecţia
core print (met) marcă a miezului (la turnare) muchiilor
core pusher (met) extractor de carote, pompă pentru corner-cube prism (mat) prismă dreaptă
extragerea carotelor corner cutter (mas-un) freză de prelucrat colţuri
corer reţinător de probă interioare
core refining (met) recristalizarea mie-zului prin corner cutting tăiere a colţurilor; umbrire, nuanţare
tratament termic (şi la cementare) corner drill (mas-un) maşină de găurit în colţuri greu
core run extragere a carotei accesibile
core-sample probă din carotă corner(ing) tool (mas-un) cuţit pentru teşit
core sand (met) amestec de nisip pentru miezuri corner iron (met, OM) cornier; vinclu
core sheet strat interior (la materiale stratificate) corner joint (OM) sudură (de îmbinare) / asamblare
core shooter (met) maşină de miezuit prin împroşcare în colţ
core shop (met) atelier de confecţionat miezuri (în corner on a teşi
turnătorii) corner-rounding milling-cutter (mas-un) freză de
core spindle (met) armătură centrală de miez rotunjit muchii
core splitter divizor de carotă, ruptor corners rounding rotunjire a colţurilor (pieselor)
core spring reţinător de probă corn-flower blue (met) albastru de cicoare (culoare
core structure (met) structură în miez de revenire)
core tank cuvă / recipient / corp al reactorului corn harnester secerătoare, maşină de secerat
core template (met) şablon de miez corn husker maşină de dezghiocat porumb
core wire un cablu bimetalic, la care miezul este cornice (cstr) cornişă, coronament
învelit în alt aliaj cornification cornificare (a pielii)
coring carotaj, luare / executare a unei carote; (TH) corning (alim) granulare
segregare; (met) execu-tare / formare a miezului, corn-lift (alim) magazie de cereale, siloz
segregare intercristalină (şi în miez) corn tongs pensetă pentru pietre preţioa-se şi
coring up (met) confecţionare a miezului mecanică fină (cu vârfuri aplicate)
Coriolis acceleration (fiz, mec) acceleraţie Coriolis cornue retortă
Coriolis force (fiz, mec) forţă Coriolis Cornwall boiler (termo) cazan Cornwall, cazan cu o
Coriolis-type mass flowmeter (fiz, metr) debitmetru ţeavă de flacără
masic pe baza efectului Coriolis corporate body persoană juridică
cork (OM, alim) dop (de plută), plută, buşon; a corporate image (ec) emblemă / imagine-simbol a
astupa, a înfunda unei firme
cork flour făină de plută corporation (ec) corporaţie, societate (anonimă)
corking (OM) (îmbinare cu) prag înregistrată / pe acţiuni, întreprindere, administraţie
cork packing (OM) garnitură de plută publică
cork press (alim) presă pentru dopuri corporeal corporal, material, fizic
corkscrew tirbuşon corpuscular corpuscular
cork slab placă de plută corpuscule (fiz) corpuscul
cork stopper (alim) dop de plută correct corect, exact, adevărat, potrivit, cuvenit; a
corn (agricultură, alim) grăunţe, grâu, cereale, grâne, corecta, a îndrepta, a neutraliza, a rectifica, a
porumb, ovăz; (chim) a pulveriza; a granula; (mas- compensa
un) a puncta corrected tooth (OM) dinte cu profil deplasat / corijat
corn and grain milling (alim) măciniş / măcinare de (în sens neprecizat: dinte modificat)
cereale corrected volume volum real
corn cob ştiulete de porumb correcting condition mărime de comandă
corner colţ, vârf, punct unghiular; (ec) a acapara correcting element element final, organ de reglare /
(marfă pentru speculă) de comandă
corner angle cornier de unghi, guseu correcting wheel roată corectoare (la aparate de
corner bracing întăritură (şi pentru colţ) măsură) / de corecţie
corner bracket (met, OM) cot (piesă fasonată), colţar correction (chim, mat) rectificare; retuş (la desene,
corner condition (mat) condiţie în punctul unghiular imagini); (TH) corectare, corecţie, îndreptare,
corner connection (OM) asamblare în unghi / în colţ punere la punct
corner crack (met) crăpătură / fisură marginală / de correction device corector de distorsiuni
colţ correction factor factor / coefficient de corecţie
correction time timp de corectare

Pag. 485
corrective action acţiune de corectare / de îndreptare corrosion inhibitor (chim, T) inhibitor de coroziune,
(a unui parametru) substanţă anticorozivă (şi ca aditiv în uleiuri)
corrective equalization egalizare de corecţie (a corrosion losses pierderi prin coroziune
caracteristicii de frecvenţă) corrosion pit (met, T) punct / loc corodat, ciupitură
corrective error eroare de echilibru / de compensare de coroziune
corrective maintenance depanare, ansamblu al corrosion preventive substanţă de protecţie contra
operaţiilor efectuate după detectarea unei defecţiuni, coroziunii
întreţinere din mers (şi de corectare sau reglare) corrosion-preventing anticorosiv
corrective measure măsură de corectare corrosion-prevention protecţie / prevenire împotriva
corrective multiplier factor de corecţie coroziunii
correct matching adaptare corectă corrosion-proof rezistent la coroziune, inoxidabil (şi
correlation corelaţie corelare, corespondenţă despre oţel)
correlation factor / coefficient factor / coeficient de corrosion-proofing treatment tratament anticorosiv
corelaţie corrosion protection protecţie contra coroziunii
correlative corelat, în corelaţie, corelativ corrosion rate (chim, T) viteză de coroziune
correspondence corespondenţă, conformitate, corrosion resistance rezistenţă la coroziune
analogie corrosion-resisting anticorosiv, rezistent la coroziune
correspondent corespondent, omolog corrosion-resisting serving manta rezistentă la
corresponding side (mat) latură omoloagă / coroziune
corespondentă corrosion-resisting steel (met) oţel rezistent la
corridor coridor, pasaj, pasarelă coroziune / inoxidabil
corrode a coroda, a oxida, a rugini, a ataca, a decapa, corrosion spots pete de coroziune
a se dezintegra corrosion test încercare de / la coroziune
Corrodekote test test de coroziune accelerată (prin corrosion testing method metodă / procedeu de
acoperire cu material coroziv şi expunere în mediu încercare la coroziune
umed) corrosive corosiv, caustic; soluţie de băiţuit / de
corrodent corosiv, care corodează; agent / factor decapat
corosiv corrosive agent (chim, met) agent corosiv
corrodibility (chim, met) tendinţă / sensibilitate la corrosive brittleness / shotness fragilitate corosivă
coroziune corrosive flux flux corosiv, de curăţare a suprafeţei
corrodible (chim, met) sensibil la ruginire / la înainte de lipire
coroziune, corodabil corrosiveness corozivitate
corroding (chim, met) coroziune, acţiunea de corrugated (OM) ondulat, zimţuit, striat, încreţit,
corodare, care (se) corodează gofrat, canelat
corroding agent (chim, met) substanţă corosivă, corrugated board carton ondulat; (met) margine
agent corosiv ondulată (la tablă)
corroding medium / media mediu / medii corosiv(e), corrugated fire-tube boiler cazan cu ţeavă / cu tub
agenţi corosivi de flacără, ondulat(ă)
corrosion (OM, T) gripare (rar); (met) coroziune, corrugated hose (OM, termo) ţeavă flexibilă /
corodare, ruginire, atacare ondulată / (tip) burduf
corrosion accelerator accelerator de coroziune corrugated iron (met) tablă ondulată
corrosion allowance adaos pentru corodare corrugated pipe (OM) ţeavă ondulată
corrosion at contact (met, chim, T) coroziune de corrugated roll (plast) valţ canelat
contact între materiale metalice diferite corrugated sheet iron / metal / plate (met) tablă
corrosion cell (chim, T) pilă / element de coroziune ondulată / striată
corrosion coating acoperire de protecţie la / corrugated sheet rolling mill (met) laminor pentru
împotriva coroziunii tablă ondulată / striată
corrosion control combaterea coroziunii corrugated steel sheet (met) tablă de oţel, ondulată
corrosion fatigue (chim, T) oboseală la coroziune; corrugated surface (met) suprafaţă on-dulată (la
(mec) slăbire prin coroziu-ne, distrugere / oboseală a tablă / bandă) (şi defcet)
materialului prin acţionare combinată a sarcinii corrugated transformer tank cuvă de transformator
ciclice şi a mediului corosiv din tablă ondulată
corrosion-fatigue strength (OM) rezistenţă de durată corrugating machine (met) maşină de ondulat tablă
în mediu corosiv corrugating roll (met) cilindru pentru obţinerea tablei
ondulate

Pag. 486
corrugating stand (met) cajă pentru obţinerea tablei cotter-pin extractor extractor / cleşte de scos cuie
ondulate spintecate
corrugation (mas-un) striere; (mec) rifluire, crestare, cotter slot gura rindelei
canelare, ondulare, gofrare cotter-taper file pilă îngustă cu vârf ascuţit pentru
corrugator maşină / dispozitiv de ondulat prelucrat canale de pană
corundum corindon cotton bumbac
corrupt (c, inf) a introduce erori în programe sau date cotton belt(ing) (OM) curea de transmisie din
cosine curve (mat) cosinusoidă bumbac
coslettize (met) a fosfata, a acoperi cu un strat cotton hard-waste-breaker tenter des-trămător de
anticoroziv (şi la rulmenţi) resturi de fire de bumbac
cosmetic defect (TH) defect uşor / nesemnificativ cotton liners deşeu de bumbac
pentru funcţionare / estetic cotton percentage conţinut procentual de bumbac (în
cosmolene vaselină fir sau ţesătură)
cost (ec) cost, preţ (rar, în sens de cheltuieli); cotton(seed) oil ulei din seminţe de bumbac
cheltuieli cotton texture ţesătură din bumbac
cost-benefit analysis (CBA) (ec) analiza a costului şi cotton wadding vată de bumbac
a beneficiului (compara-ţie între cost de producţie şi coulisse culisă; (OM) crestătură, nut
beneficii) coulomb (el) unitate pentru cantitatea de electricitate,
cost estimate (ec) evaluare, deviz estimativ coulomb
cost estimator calculator (ca persoană) coulOMb friction load frecare de tip Coulomb
costing (ec) calcul al costurilor / cheltuielilor necesare CoulOMb’s law (fiz) legea lui Columb
cost a job (ec) a evalua costul unei activităţi / lucrări count (metr) impuls / indicaţie a(l) unui contor; (mat)
cost of erection cost al montării sau instalării calcul, numărare, înregistrare; a calcula, a număra
cost of expending (ec) cheltuieli de accelerare de countable numărabil
extindere a producţiei count down (el) mod de lucru al unui sistem digital
cost of goods (ec) costuri directe, sumă a cheltuielilor count-down counter contor regresiv
efectuate pentru un produs / serviciu counter (TH) contrar, opus; (el) contor; (inf)
(ec) cheltuieli de investiţii / de instalaţie / de instalare calculator / dispozitiv de măsu-rare; (nav) boltă
cost of operation (ec) cheltuieli de exploatare (pupa); dispozitiv pentru numărare (a ciclurilor, etc.)
cost of set-up (ec) cheltuieli de pregătire a muncii counteracting force forţă de reacţiune
cost price (ec) cost / preţ de fabricaţie counterbalance (mas) balansier cu contragreutate,
cost standards (ec) nivel de cheltuieli prevăzute contrabalansare, mort / masă de contrabalansare,
cost value (ec) cost, valoare a cheltuielilor de contragreu-tate; (mec) a (contra)balansa, a echilibra,
producţie a compensa
cost variance (ec) discrepanţă între costurile estimate counter arm (met) săgeata indicatorului (de reducere
şi cele efective / de grosime)
coterminal angles unghiuri care diferă cu 360° counterbalance (TH) contragreutate,; a echilibra (cu
cottage cheese (alim) brânză de vaci greutăţi / mase)
cottage industry lucru la domiciliu, industrie counterbalanced crank (OM) manivelă echilibrată /
artizanală cu contragreutate
cotter / cottar (OM) pană (şi înclinată), cui spintecat, counterbalanced crankshaft (OM) arbore cotit
ştift, dorn, ic, şplint, cep, zăvor, dorn echilibrat
cotter blunt file pilă îngustată cu vârf teşit pentru counter-balance moment moment de echilibrare
prelucrat canale de pană counter-balance weight (OM) contragreutate (şi de
cotter bolt (OM) bulon / bolţ cu cui spintecat, bulon echilibrare)
cu gaură pentru şplint counterblow contralovitură
cotter driver extractor de cui spintecat counterblow hammer (met) ciocan (de forjă) cu
cottered asigurat prin cui spintecat contralovitură
cottered pin (OM) bolţ asigurat cu cui spintecat counter body corp / catod al contorului
cotter file pilă pentru prelucrarea canalelor (de pană) counterbore (mas-un) adâncitor pentru locaşul
cotter joint (OM) îmbinare prin pană (înclinată capetelor şuruburilor, lărgitor, zencuitor
transversal) counterbore facer (mas-un) zencuitor frontal,
cotterless pin (OM) bolţ neasigurat cu cui spintecat / lamator
şplint counterbore with straight shank (mas-un) adâncitor
cotter pin (OM) cui spintecat cu coadă cilindrică

Pag. 487
counterboring (mas-un) zencuire, adâncire (a găurii) countershaft for ceiling suspension transmisie
counterbrake contrafrână intermediară suspendată
counter circuit circuit al contorului countershaft pulley (OM) con antrenat etajat / în
counter clockwise (direction) în sens contrar acelor trepte (de fricţiune / de curele)
de ceas(ornic) countershaft wheel (OM) roată a transmisiei
counter clockwise rifling torsiune stânga / inversă intermediare
counter connection montaj în opoziţie countersink (mas-un) zencuitor, teşitor, freză conică,
counter current (el, hidr) (în / cu) con-tracurent; (în) adâncitor, a adânci (prin aşchiere), a încresta, a
sens contrar, involuţie freza, a puncta, a zencui
counter-current distillation distilare în contracurent countersink bit / reamer / tool (mas-un) zencuitor,
counter-current extraction extracţie în contracurent teşitor, adâncitor
counter-current flow (hidr) curgere în contracurent countersinking (mas-un) zencuire, teşire, adâncire
(şi a două fluide) (prin aşchiere)
counter-current mixer amestecător în contracurent countersinking bit (mas-un) burghiu de centrare
counter-electrod (met) contraelectrod (la sudură) countersinking fixture (mas-un, met) dispozitiv de
counterfeit fals, contrafăcut, falsificat; a contraface, a teşire (şi pentru table folosite la ţevi sudate)
imita, a plastrografia, a falsifica, a simula counter-slope contrapantă
counter-flow (hidr) contracurent counterspring (OM) contraarc
counter-flow dryer uscător în contracurent countersteam brake frânare cu contraabur
counter-flowing injection / process injecţie / proces counter-step contratreaptă
în contracurent counterstream contracurent
counter heat exchanger (termo) schimbător de countersunk (OM) înecat (despre capul unei piese / a
căldură cu contracurent unui şurub / a unui nit)
counter housing corp al contorului countersunk rivet head (OM) cap înecat de nit
countering numărare, numerotare, care numără countersunk rivet with shallow button head (OM)
counterknife (mas-un) contracuţit nit cu cap semirotund înecat
counter motion mişcare în sens retrograd countersunk screw (OM) şurub cu cap îngropat /
countermove mişcare în sens opus; mişcare de înecat
control (la măsurare) countersunk serrated toothed lock washer (OM)
countermovement mişcare inversă şaibă conică cu crestături în exterior
counter nut (OM) contrapiuliţă counter test contra-probă
counter offer (ec) cotraofertă counterthrust contraşoc (şi axial)
counter part (OM) parte conjugată, contrapiesă, counter tray serie / şir de contoare
piesă pereche; pereche a unui lucru, obiect -pereche counter tube tub contor / numărător
counter piston (termo, OM) contrapiston counterwedge (OM) contra-pană, pană de siguranţă
counterpoise (el) priză de pământ a antenei; (TH) counterweight contragreutate
contragreutate counting device dispozitiv / mecanism de calculat
counter-poison antidot counting rate viteză de numărare
counter pressure contrapresiune counting sorter maşină de sortat cu numărător / cu
counter-pressure steam (termo) contraabur, abur de contor
contrapresiune counting strain gauge tensometru cu numărare
counter propeller elice opusă / orientată invers (la countless nenumărabil
amestecătoare) count off a număra
counter punch (mas-un) placă suport (la ştanţare), country press presă plană-cilindrică cu o singură
contrapoanson turaţie
counter reaction reacţie inversă / reversibilă couple (ind chim) cuplu electrochimic; (TH) pereche,
counter recoil spring (OM) arc de recul cuplu; (auto) a cupla, a ambreia, a lega, a conecta;
counter-rotation mişcare / rotaţie în sens opus (el) a cupla
counter sample (test) contraprobă couple action coroziune electrochimică
counter shaft (OM) arbore auxiliar / de transmisie couple back a introduce / a conecta un circuit de
intermediară reacţie / de răspuns
countershaft axle (cf) osie falsă / oarbă; (OM) ax coupled wheel (OM) roată cuplată
liber, osie liberă, arbore intermediar couple out power a decupla / a întrerupe alimentarea
countershaft cone (OM) con în trepte al transmisiei cu energie
intermediare

Pag. 488
coupler (auto, OM) ambreiaj, cuplaj, cu-plare, agrafă cover (cstr) învelitoare, acoperire, plafon, tavan, (fiz)
pentru curea; (cf, met) aparat de cuplare / de legare, înveliş, pătură, anve-lopă; (hidr) clopot (la vană
manipu-lant care cuplează vagoane; (el) ele-ment / cilindrică, etc.); (OM) manta, înveliş, teacă, ca-potă,
bobină de cuplaj / de conectare cămaşă, peliculă, acoperire, înve-lire, clopot, capac,
coupler jaw (OM) gheară / cârlig de cuplare înveliş, toc, ecran, teacă, manta; (mat) congruenţă;
coupling (cf) aparat de legare; (OM) (a)cuplare, (met) pojghiţă, coajă; copertă plic; îngustare; (fiz,
cuplaj, manşon de legătură,mufă, gheară, cuplă, care el) a ecrana; a îmbrăca, a tapiţa, a proteja, a
cuplează / leagă (mecanic); îmbinare, legare, capitona; (TH) a acoperi, a înveli, a proteja, a vopsi,
legătură a zugrăvi, a unge, a înnegri, a îmbrăca, a suprapune,
coupling axle (OM) osie cuplată a explora, a lumina
coupling bar tirant coverage putere de acoperire; (el, c) regiune
coupling bolt (OM) şurub de cuplaj explorată; (TH) domeniu, acoperire, zonă de
coupling chain (mas, OM) lanţ de remorcat / de acţiune, cuprins
cuplare coverage analysis (ec) analiză a stocu-rilor, analiză a
coupling clutch (OM) ambreiaj cu con de fricţiune sferei publicului căruia i se adresează un suport
coupling component (OM) organ / componentă de publicitar
legătură / de cuplare coverall(s) haină de protecţie / de lucru, salopetă
coupling constant (OM) constantă de cuplaj cover bolt (OM) şurub / bulon / bolţ pentru fixarea
coupling dimension (OM) dimensiune de asamblare capacului
coupling-disk block (OM) manşon al discului (de covered dented joint (OM) îmbinare în dinţi ascunşi
ambreiaj) covered electrod (met) electrod învelit / cu înveliş
coupling hook cârlig de cuplare / de tracţiune covered-in terminal connection (el) borne protejate /
coupling key pană de cuplare (la pompe acoperite
submersibile); comutator de poziţie covered joint (cstr, met) rost ascuns / acoperit (şi la
coupling lever (auto) pârghie a ambreia-jului; (OM) sudură)
pârghie / levier de cuplare covered tenon (OM) cep înfundat
coupling lining (OM) garnitură / căptu-şeală / covered wire (el, met) sârmă izolată / protejată (prin
acoperire de ambreiaj tratament sau acoperiri)
coupling link (OM) cheie / eclisă pentru înnădirea covered enamel email de acoperire
lanţului covering (met) acoperire, placare, meta-lizare,
coupling loop buclă de cuplaj magnetic, sondă vopsire; (fiz, el) anvelopă, înfă-şurătoare; (TH) strat
inductivă acoperitor / de protecţie, protejare, înveliş, învelire,
coupling member (OM) organ de fixare acoperiş, acoperire; izolaţie, husă, căp-tuşire,
coupling muff (OM) manşon de cuplaj căptuşeală, care acoperă / prote-jează;
coupling nut (OM) piuliţă de fixare / de întindere îmbrăcăminte, cuvertură, teacă, toc
coupling pin (OM) bolţ de legătură (şi al lanţului) covering ability / capacity / power capacitate /
coupling pipe (OM, hidr) racord / ţeavă de legătură putere de acoperire, grad de opacitate
coupling reaction reacţie de cuplare covering letter (ec) scrisoare de însoţire
coupling rod (OM) bielă cuplată covering machine maşină de copertat / de executat
coupling screw (OM) şurub de strângere acoperiri / placări
coupling sleeve mufă de cuplare covering material material pentru învelitori / de
coupling tappet camă de declanşare acoperire; (plast, ind chim) agent de îngroşare / de
coupling through pin (OM) ştift / cui de antrenare acoperire
coupon cupon; probă, epruvetă (pentru încercare) covering plate placă de acoperire
course (TH) direcţie, cursă, curs, drum, cale, albie, covering power putere / capacitate de acoperire (la
procedeu, tendinţă; (cstr) rând de zidărie, asiză, vopsire, lipire, etc.)
strat; (nav) cap, cursă, rută; (el, fiz) traiectorie; (inf) covering strip (met, alim) bandă metalică de protecţie
derulare / rulare (a unui program) / de acoperire (a unei zone active de la maşini)
course of the beam traiectorie a fasciculului covering surface suprafaţă de suprapunere / care se
course of the program(me) (inf) (de)rulare a acoperă
programului cover joint (OM) îmbinarea capacului
course of a ship cursă a unei nave, drum urmat de cover mould parte fixă a matriţei de injecţie
navă cover nut (OM) piuliţă înfundată
course of thread (OM) spiră de filet

Pag. 489
cover plate (cstr, OM) eclisă de îmbina-re, placă / crackle a pârâi, a sfărâma, a trosni, a pocni
dală de acoperire, piatră de coronament; (mas-un) crackling pârâitură, pocnitură
placă de presiune / de strângere / de acoperire crack off a se coşcovi, a se coji, a se scoroji
coversed sine / coversine (mat) funcţie convers x=1- crack opening deschidere a fisurii
sinx crack pattern (met) configuraţie tipică a fisurilor / de
cover sheet (met) tablă de acoperire fisurare
cover slide (OM, termo) clapă de fund crack process proces de fisurare / de formare a fisurii
cover strip tablă de acoperire, talpă crack resistance / strength rezistenţă la fisurare
covibrate a rezona crack tip (met, T) marginea / buza fisurii
covibration vibraţie de rezonanţă crack-up spărtură, ruptură, a sparge, a fisura (până la
CO2-shielded metal-arc welding sudare protejată în separare)
bioxid de carbon cracky fragil, casant
CO2-welding sudare în bioxid de carbon cradle (cf, OM) cuzinet de reazem, patul sabotului;
cowl (auto) torpedo (parte fixă între ca-pota motorului (el) reţea de protecţie legată la pământ; (hidr)
şi parbriz), capotă; (nav) trombă (de aerisire); glugă; jgheab; cap de cuţit (la cupa excavatorului); (nav)
(TH) capac, deflector, apărătoare de coş utilaj de lansare, cărucior de cală; leagăn; plat-formă
cowl support bracket (auto) suport al torpedoului suspendată, cadru, ramă, batiu, stelaj, cadru; (met)
cowl vent (auto) clapă de aer la torpedo buzunar (al căruciorului de lingouri)
cowl ventilator (auto) ventilaţie a torpedoului cradle feet (OM) reazem, lagăr (şi cu picior)
coworker colaborator; asistent cradle frame cadru pendular (căi ferate)
cowper (met) cowper, caupăr, preîncălzitor de aer craft labour (ec) muncă calificată, mână de lucru
C-plus (+) pol pizitiv al bateriei de grilă calificată
crab (mas) cărucior de macara, pisică, troliu, autolift, cramp (cstr) agrafă, scoabă, a prinde / a fixa cu
maşină de ridicat, palan electric cu cărucior, scoabe; (mas-un, OM) clamă, clemă, a strânge
elevator; (nav) cabestan mic manual cramped construction construcţie compactă
crack (cstr) spărtură, casură, fisură; (mat) frântură, cramping table masă pentru fixarea pieselor (de
frângere, curbură; (met) îndoitură, fisură; (plast) riz; prelucrat)
(TH) cot, pocnet, pocnitură, crăpătură, ruptură, cramp iron (cf) crampon; (cstr, TH) scoabă, clamă,
fisură; (chim) a craca; (TH) a (se) crăpa, a sfărâma, braţară
a deteriora, a rupe, a trosni, a pocni, a sparge, a (se) cramp joint (mas) macara, pod rulant; (nav) macara
fisura de chei, macara de bord
crack at the edge of the nugget fisură la marginea crane (mas) macara, pod rulant; (nav) bigă de
nucleului (la sudură) încărcare, macara de bord
crack closure închiderea fisurii (de exemplu, la crane bail ladle (met) oală de turnare cu traversă
solicitare de oboseală) pentru macara, oală de macara pentru turnare
crack detector (metr, met) detector de fisuri, crane balks cale a podului rulant
substanţă pentru detectarea fisurilor crane beam grindă a podului rulant
cracked plesnit, fisurat, cu crăpături, crăpat crane boom braţ de macara
cracked edges (met) muchii rupte / crăpate / fisurate crane brake frână de macara
(şi la laminare) crane bridge (drum) pod ridicător; (mas) pod al
cracked gas gaze de cracare macaralei, macara-portal
cracker (roll-mill) valţ / cilindru concasor crane carriage / trolley cărucior de macara, pisică a
crack from contraction rost / fisură de contracţie macaralei
crack geometry (met, T) forma fisurii crane carrier şasiu al macaralei rulante
cracking (ind chim) crăpare, cracare / distilare (a crane centre shaft (OM, mas) arbore central la
petrolului, a hidrocarbu-rilor), care se sparge, macara
spargere; (TH) fisurare; exfoliere (în general) crane crab (OM, mas) cărucior de macara
cracking pressure (hidr) presiune de deschidere a crane driver (met) macaragiu
supapei (normal închise) crane jib (mas, nav) braţ de macara / de gruie
crack in the joining plane fisură în planul de elevatoare
separare crane hoist macara mobilă
crack in the heat affected zone fisură în zona crane ladle (met) oală de macara pentru turnare, oală
afectată termic (la sudură) de turnare cu traversă pentru macara
crack in the parent metal crăpătură / fisură în crane load sarcina (maximă) a macaralei
materialul de bază (la sudură) crane operator macaragiu

Pag. 490
crane rail / runway / track (met) cale / şina de rulare cranking speed rotaţie / viteză necesară pentru
a macaralei pornire
crane rope cablu de macara cranking torque cuplu de demarare
crane ship macara plutitoare crankled (OM) cotit (despre piese, arbori, conducte
crane skip benă / cupă de macara etc.)
crane stripper strip(p)er crank mechanism (mas) mecanism cu (bielă-)
crane traveling on rails (cf) macara de cale ferată manivelă
crank (OM, TH) manivelă, cot, pârghie cotită, vinci, crankpin (OM) buton / motor de manivelă, fus de
cric; (cstr) a coti, a încovoia; (met) a îndoi, a refula bielă / de manivelă, maneton
crank and connecting-rod assembly mecanism crankpin journal (OM) fus al butonului manivelei
bielă-manivelă crankpin lathe (mas-un) strung pentru prelucrarea
crank angle unghi de întoarcere / de rotire a arborilor cotiţi
manivelei crank plate (OM) disc al manivelei
crank arm (auto) manivelă de pornire; (OM) braţ / crank press (mas-un) presă cu manivelă / cu pârghie
cot de manivelă articulată
crank axle (OM) ax / arbore cotit crank roller platou / cilindru de siguranţă cu un dinte
crank bearing (OM) lagăr principal (al unui arbore crankshaft (OM) ac / arbore cotit (şi cu manivelă);
cotit) vilbrochen
crank brace burghiu cu coarbă / de mână crankshaft balancer / counterweight (OM)
crankcase (OM, mas, auto) carter (al motorului) contragreutate de echilibrare a arborelui cotit
crankcase bottOM cuvă inferioară de carter (de crankshaft bearing (OM) lagăr palier (şi pentru
manivelă) arbore cotit)
crankcase breather răsuflător pentru gazele din crankshaft-bearing liner (OM, T) cuzinet de lagăr
carter palier (la arbore cotit)
crankcase heater radiator pentru încăl-zit uleiul din crankshaft grinder (mas-un) maşină de rectificat
carterul unui compresor manetoane / fusuri de arbori cotiţi
crankcase oil-pan (auto, OM) baie a carterului crankshaft journal (OM) fus al arborelui cotit
crankcase peephole (auto, OM) fereastră de control a crankshaft lathe (mas-un) strung pentru prelucrarea
carterului fusurilor de sprijin ale arborilor cotiţi
crankcase pressure regulator regulator al presiunii crankshaft press presă cu excentric
de aspiraţie crankshaft-timing pinion / gear (OM) pinion pe
crank cheek (OM) braţ de manivelă arborele cotit
crank circle cerc descris de butonul (de un punct al) crank(shaft) web (auto, OM) braţ de manivelă al
manivelei arborelui cotit
crank disk (OM) disc cu bolţ de manivelă / cu crank shaper (mas-un) şeping cu mecanism de
excentric acţionare cu culisă
crank displacement (OM) unghi de fixare a crank ship (nav) navă cu stabilitate iniţială redusă
manivelei crank slotting machine (mas-un) maşină de mortezat
cranked axle (OM) arbore / ax cotit cu mecanism de acţionare cu culisă
crank(ed) handle manivelă (de pornire) crank starting pornire cu manivelă
cranked lever pârghie cotită crank(-) throw (OM) rază a manivelei, cot al
cranked tool (mas-un) cuţit elastic / gât de lebădă / arborelui
înconvoiat, pentru prelucrarea fundului unei cavităţi crank turning moment moment de rotaţie al
crank effect diagram diagramă a variaţiei manivelei
momentului pe arborele cotit crank web (OM) legătura dintre o manivelă / un braţ
crank end of the connecting-rod (OM) cap de bielă şi arborele cotit
crank gear mecanism / transmisie bielă-manivelă, crash (TH) sfărâmătură, distrugere, rup-tură, spărtură,
roată dinţată a culisei accident, prăbuşire; (ec) faliment, crah; (OM, T,
crank guide mecanism cu manivelă şi culisă met) crăpătu-ră, fisură; a sfărâma, a distruge, a se
crank guide-way culisă, şanţ al culisei prăbuşi
cranking (cstr) piesă cotită; (mas) pornire a motorului crashes pocnituri (zgomot), paraziţi atmosferici
cu manivela (radio)
cranking bar (OM) manivelă (pentru rotirea unui crash program of work program de lucru în asalt
arbore) crash truck camion (cu macara) pentru depanare
cranking jaw (OM) gheară de punere în funcţiune crate (met) ladă, coş, împletitură, cuşcă

Pag. 491
crater coş mare; (cstr) îmbrăcăminte cu şipci; cutie creep rate (met, OM) factor de fluaj, viteză de
(şi din hârtie), (l) ladă (din şipci); crater (defect la alungire / de fluaj
sudură), micro-crater pe suprafaţa sculei, cauzat de creep resistance limit (met, OM) rezistenţă statică de
aşchii durată
crater cavity (met) retasură de crater creep strain (met, OM) deformaţie de fluaj
crater eliminator / filter (el) dispozitiv automat creep strength (met, OM) limită de fluaj
pentru stingerea treptată a arcului creep stress (met, OM) tensiune de fluaj
crater pipe retasură în formă de crater (şi la sudură) creep test (met, OM) test de fluaj
crawl a (se) târâ, a merge greoi; târât cremaillere (OM, mas-un) cremalieră
crawler (auto) (camion / tractor pe) şenile; pe şenile crenellate a crenela, a fasona cu dinţi
crawler belt şenilă, lanţ de şenilă crenellation crenelare
crawler drive propulsie / acţionare cu / pe şenile crenelle / crenate crenel
crawler machine vehicul / maşină pe şenile creping creponare
crawler mounted montat pe şenile crepitate a trosni, a pârâi, a pocni
crawler-scraper rig screper remorcat de tractor pe crescent pump pompă cu sertăraş / cu organ de
şenile distribuţie în formă de seceră
crawler shoe placă de şenilă, sabot de şenilă crescent wrench cheie franceză / reglabilă
crawler track şenilă crest (T) vârf (de filet), creastă (de aspe-ritate); (el)
crawler transmission transmisie laterală / pentru limită, de vârf; (hidr) prag
acţionarea şenilei crest of thread (OM) vârf al filetului / dintelui
crawler unit şasiu pe şenile crest voltage (el) tensiune de vârf / maximă
crawling târâre, intrare în sincronizare, acroşare crevasse (met) străpungere (la furnale)
crawl / guard space spaţiu auxiliar, spatiu gol, crevice crăpătură tip crevasă, fisură
tampon / vid sanitar crevice corrosion (T) fisurare corozivă, coroziune în
craze (met) fisură capilară, microfisură formă de crevasă
crazing microfisurare, reţea de microfisuri (mai ales crevice corrosion at cont