Sunteți pe pagina 1din 1

in Portugalia, <<Junta de Freguesia>> (consiliul parohial)

de la locul de regedinli al membrilor familiei;


'rl ?'i;ffin 'ffiili;'ir;1,3",ifl1[l#:: (Birour de munca, afaceri sociare
$i famirie) de ra rocur de resedints ar soricitanturui;
ir:"ixll]
in suedia, <F.rsSkringskassan> (oficiur de
asiguriri sociare) de ra rocur de regedintd.
in Regatul Unit' lnland Revenue' (child
Benefit office>
sau pentru lrlanda de Nord'.B.iroulo" prestaliipeniirtpii!j1o.tll.de-prestalii pentru copii_(GB), po Box 1, Newcasre-upon-Tyne NE 88 rAA
< Tax credits office> oficiul au
t.i'"
yvrr;;;iiiil",
t Nll, s-r's B"of*d str""ielirr.t r 127t)vsi rnrand
"r"oitJ9i
?n Ervelia, administralia rocard (oficiul
G",jj Oe rrrbroi, 52-5s 6r;;1;iloria
street, Belfast BT2 7wF, dupecaz.
Revenue,
de stare civiri)de Ia locur de reqedinrS.
(13) Daca copilul nu are aceea6i adrese ca aceea
indicatd la punciele z.s sau gs, a se
Pentru instituliile norvegiene men[iona cealalti adrese.
rezidentiali.
$t t;[;;t;:""."'i.ai., or"a lie" Lgeoinlaintr; ;;;in;il-o scoara speciard sau o artd institutie
"opi[fir-i
(14) Aceste informalii nu sunt furnizate decat
dace administratiile civile dispun de
(15) A se bifa menliunea care nu este relevanti. datele necesare.