Sunteți pe pagina 1din 3

PROCEDURĂ OPERATIONALĂ

Ediţia: 1
Nr.de ex.:
PRIVIND PARTENERIATELE ŞI
SCHIMBURILE DE EXPERIENTA CU
ŞCOLILE DIN ŢARĂ SAU STRĂINĂTATE
Revizia: -1
Nr.de ex. :
Cod: P.O. RP Pagina 1 din 3
Nr.______________
Exemplar nr.: 1

ELEMENTE Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătură


PRIVIND
RESPONSABILII/
OPERAŢIUNEA
1 2 3 4 5
1.1 ELABORAT RESPONSABIL
CEAC
1.2 VERIFICAT RESPONSABIL
proiecte
1.3 APROBAT DIRECTOR

Scop
Scop acestei proceduri este de a defini strategia, metodele şi mijloacele prin care
personalul_________________________________________, poate realiza parteneriate
cu: alte gradinite si scoli la nivel local, judetean , national, international, agenţi
economici, ONG-uri, comunitatea locală, institutii de cultura.

Arie de cuprindere
Procedura se aplică cadrelor didactice şi personalului auxiliar didactic şi
nedidactic al ______________________________________ .

Responsabilităţi
Echipa managerială are responsabilitatea de a se asigura că toate procedurile sunt
corecte, respectate şi aplicate în mod corespunzător.

Descrierea procedurii
 Informarea personalului gradinitei asupra necesităţii realizării parteneriatelor.
 Formarea echipelor de lucru în scopul identificării nevoilor materiale, sociale şi
educative.
 Identificarea potenţialilor factori interesaţi, a instituţiilor care ar putea colabora cu
gradinita.
 Desemnarea reprezentanţilor gradinitei ce vor contacta potenţialii parteneri.
 Întâlniri ale reprezentanţilor gradinitei cu reprezentanţii posibililor parteneri. Se
va realiza un raport în urma întâlnirilor pentru a prezenta concluziile.
 Pentru situaţiile favorabile echipa managerială va desemna reprezentantul care va
stabili contractul de parteneriat.
 Pentru cazurile nefavorabile se va elabora o nouă strategie de identificare şi
atragere a partenerilor.
 Echipa managerială desemnează o persoană de contact care va monitoriza
desfăşurarea parteneriatului în termenii contractului.
 Cordonatorul Comisiei pentru Programe si Proiecte Educative al
_____________________________________, prezintă Consiliului de Administraţie
rapoarte periodice asupra desfăşurării parteneriatului.
 Consiliul de Administraţie hotărăşte în funcţie de rezultatele raportate continuarea
sau întreruperea parteneriatului.

Notă
Procedura de realizare a parteneriatelor va fi monitorizată în vederea stabilirii
politicii viitoare.
Toate persoanele care fac obiectul acestei proceduri trebuie să fie la curent cu existenţa
acesteia.
DIAGRAMA FLUX

Stabilirea echipei de lucru


Identifică nevoile materiale, sociale şi
educaţionale ale şcolii. Întocmeşte un raport de
analiză a nevoilor şcolii şi îl prezintă echipei
manageriale

Informarea întregului personal al


şcolii asupra nevoilor şcolii de
parteneriat

Identificarea potenţialilor
Personalul gradinitei anunţă echipa
parteneri interesaţi managerială cu privire la un potenţial
partehnr. Aceasta stabileşte
reprezentanţii gradinitei ce vor iniţia
primele întâlniri cu posibilii parteneri

Întâlniri cu reprezentanţii
potenţialilor parteneri
Reprezentantul gradinitei iniţiază o
evaluare a nevoilor gradinitei şi
FAVORABIL potenţialilor parteneri
NEFAVORABIL
Raport Elaborează o nouă
asupra strategie
întâlnirilor

Desemnarea de către Echipa managerială


a realizatorului contractului
Directorul
încheie contract
de parteneriat
Elaborarea şi încheierea contractului de cu cu posibilii
parteneriat parteneri

Desemnarea persoanei de contact şi de


monitorizare a contractului

Prezentarea rapoartelor de monitorizare

FAVORABIL
NEFAVORABIL Raport asupra
monitorizării

Negocierea unui nou


contract