Sunteți pe pagina 1din 2

COLEGIUL TEHNIC “AUREL VLAICU” BAIA MARE AVIZAT DIRECTOR:

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ AVIZAT ŞEF DE CATEDRĂ:


PROF. MARIAN GINA
ANUL ŞCOLAR: 2013-2014
CLASA a XIII-a SERAL/ a XIV-a SERAL ruta progresivă
CURRICULUM APLICAT: T.C. 2 ORE/SAPT.
TOTAL ORE/AN: 2x31 săpt.= 62

PLANIFICARE CALENDARISTICǍ
UNITATEA DE COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI NR. SAPT. OBSERVAŢII
INVAŢARE ORE

SEMESTRUL I
1.1 Aplicarea achizițiilor lingvistice în receptarea Literatura în perioada postbelică 1
mesajelor orale şi scrise, cu explicarea rolului acestora Studiu de caz: literatura aservită ideologiei comuniste 1 S1
în reliefarea mesajului Mistreţul cu colţi de argint de Ștefan Aug. Doinaș 2 S2
1.2 Utilizarea achizițiilor lingvistice, cu accent pe (resurecţia baladei)
1. Poezia aspectele normative, cu explicarea rolului acestora în Leoaică tânără, iubirea de Nichita Stănescu (artă 3 S3-
reliefarea mesajului poetică erotică, neomodernistă) S5
postbelică 1.4 Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare, în 3
Poveste de Marin Sorescu (poetica paradoxului)
vederea realizării unei comunicări eficiente şi Ciocnirea de Mircea Cărtărescu (erotica
personalizate postmodernistă) 2 S6
2.1 Adecvarea strategiilor de lectură la specificul Curente culturale/literare: postmodernismul 2 S7
textelor literare studiate, în vederea înțelegerii şi
interpretării personalizate Norma literară – variante libere 1
2.3 Compararea propriei interpretări a textelor studiate Corectitudine și greșeală (anacolutul, confuzia
S8-
cu altele, realizate de colegi sau de critici şi istorici paronimică, pleonasmul, tautologia, cacofonia)
3 S9
literari 2 S10
Adecvarea/ inadecvarea stilistică
3.1 Analiza relațiilor dintre o operă studiată şi Dezbaterea în spaţiul public și în spaţiul privat
contextul cultural în care a apărut aceasta Punctuaţia (justificări sintactice și stilistice)
1 S11-
3.2 Integrarea cunoştințelor privind limba şi literatura 2 S12
română într-o viziune coerentă asupra culturii
româneşti Evaluare sumativă
1 S12
3.3 Analiza unor conexiuni între literatura română şi
cea universală
4.2 Compararea şi evaluarea unor argumente diferite,
pentru a formula unor judecăți proprii

2 S14
2.Evaluare Recapitulare
1.1-4.2 2 S15
Lucrare scrisă de evaluare semestrială
semestrială Corectarea și dezbaterea lucrărilor
1 S16
1 S18
Prezentarea portofoliilor
1.1 Aplicarea achizițiilor lingvistice în receptarea mesajelor
orale şi scrise, cu explicarea rolului acestora în reliefarea Moromeţii de Marin Preda (realismul psihologic, 5 S16-
mesajului
ţăranul filosof) S18
1.4 Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare, în vederea
realizării unei comunicări eficiente şi personalizate
2.1 Adecvarea strategiilor de lectură la specificul textelor
literare studiate, în vederea înțelegerii şi interpretării
personalizate
3. Romanul în 2.2 Compararea, pe baza unor criterii clar formulate, a unor SEMESTRUL AL II-LEA
viziuni despre lume, despre condiția umană sau despre artă
perioada reflectate în textele studiate
postbelică 2.3 Compararea propriei interpretări a textelor studiate cu
Zmeura de câmpie de Mircea Nedelciu (roman 2 S19
altele, realizate de colegi sau de critici şi istorici literari
3.1 Analiza relațiilor dintre o operă studiată şi contextual optzecist)
cultural în care a apărut aceasta
3.2 Integrarea cunoştințelor privind limba şi literatura română Studiu de caz: Tipuri de roman în perioada postbelică
într-o viziune coerentă asupra culturii româneşti Literatura și muzica (limbajul literaturii, limbajul 1 S20
3.4 Selectarea unor tehnici adecvate de documentare şi cinematografiei) 1
cercetare a unei teme
4.2 Compararea şi evaluarea unor argumente diferite, pentru Structuri discursive în operele literare 1 S21
a formula unor judecăți proprii Evaluare sumativă 1

1.4 Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare, în vederea


realizării unei comunicări eficiente şi personalizate
2.1 Adecvarea strategiilor de lectură la specificul textelor
literare studiate, în vederea înțelegerii şi interpretării
4. personalizate
Dramaturgia 2.2 Compararea, pe baza unor criterii clar formulate, a unor
viziuni despre lume, despre condiția umană sau despre artă Genul dramatic, specii literare (recapitulare) 1 S22
în perioada reflectate în textele studiate Orientări în dramaturgia modernă și postmodernă 1
postbelică 3.1 Analiza relațiilor dintre o operă studiată şi contextul Iona de Marin Sorescu (teatrul parodic și parabolic) S23-
cultural în care a apărut aceasta 5 S25
3.2 Integrarea cunoştințelor privind limba şi literatura română Evaluare sumativă
într-o viziune coerentă asupra culturii româneşti 1 S25
3.4 Selectarea unor tehnici adecvate de documentare şi
cercetare a unei teme
4.1 Adecvarea tehnicilor şi strategiilor argumentative la
situații de comunicare diverse
4.2 Compararea şi evaluarea unor argumente diferite, pentru
a formula unor judecăți proprii

5. Evaluare 1.1-4.2 Recapitulare pentru teză 1


Lucrarea scrisă de evaluare semestrială 2 S26-
semestrială și Corectarea și dezbaterea lucrărilor 1 S31
finală Recapitulare în vederea pregătirii examenului de 8
bacalaureat (simulări)
TOTAL ORE/AN: 62 31 sǎpt.