Sunteți pe pagina 1din 5

APROB

șef-catedră, profesor universitar


V.Friptu

SUBIECTELE
examenului teoretic la Obstetrică și Ginecologie
pentru studenții anului V USMF *N.Testemițanu*
anul universitar 2015-2016

1. +Anatomia șș i fiziologia șiștemului de reproducere feminin. Organele genitale externe.


Vașcularizatșie șș i inervatșie. Planșș eul pelvioperineal.
2. +Anatomia șș i fiziologia șiștemului de reproducere feminin. Organele genitale interne.
Vașcularizatșie șș i inervatșie.
3. Glandele mamare: ștructuraă anatomicaă , vașcularizatșie șș i inervatșie.
4. Anatomia bazinului oșoș feminin. Bazinul mare, diametrele bazinului mare. Planurile,
diametrele, conjugatele bazinului mic.
5. Faă tul matur. Dimenșiunile craniului șș i ale trunchiului. Semnele maturitaă tșii faă tului.
6. Semiologia afectșiunilor ginecologice. Simptomele cardinale îîn ginecologie.
7. +Metode contemporane de diagnoștic îîn obștetricaă șș i ginecologie. Inveștigatșii inștrumentale.
8. +Metode contemporane de diagnoștic îîn obștetricaă șș i ginecologie. Inveștigatșii endoșcopice.
9. +Metode contemporane de diagnoștic îîn obștetricaă șș i ginecologie. Metode microbiologice,
citologice șș i genetice.
10. +Metode contemporane de diagnoștic îîn obștetricaă șș i ginecologie. Inveștigatșii radiologice șș i
imunologice.
11. Așpecte etice ale drepturilor șexuale șș i reproductive. Conșemtșaămaî ntul informat. Conșiliere.
12. +Reglarea neurohormonalaă a ciclului menștrual.
13. +Notșiuni de hormoni gonadotropi șș i ovarieni. Rolul lor îîn reglarea ciclului menștrual.
14. +Dereglarea ciclului menștrual. Etiopatogenie. Clașificare.
15. +Sindromul premenștrual. Etiopatogenie. Tablou clinic. Diagnoștic șș i tratament.
16. +Hemoragii uterine dișfunctșionale anovulatorii. Etiopatogenie. Tabloul clinic. Diagnoștic șș i
tratament.
17. +Hemoragii uterine dișfunctșionale ovulatorii. Etiopatogenie. Tabloul clinic. Diagnoștic șș i
tratament.
18. +Hemoragii uterine dișfunctșionale îîn perioada preclimactericaă . Etiopatogenie. Tabloul clinic.
Diagnoștic șș i tratament.
19. +Hemoragii uterine dișfunctșionale juvenile. Etiopatogenie. Tabloul clinic. Diagnoștic șș i
tratament.
20. +Dișmenorea. Clișificare (primaraă șș i șecundaraă ). Etiopatogenie. Tablou clinic. Diagnoștic șș i
tratament.
21. +Amenoreea. Definitșie. Frecventșaă. Clașificare.
22. +Amenoreea de origine ovarianaă șș i uterinaă . Tablou clinic. Diagnoștic. Tratament.
23. +Amenoreea de origine centralaă . Tablou clinic. Diagnoștic. Tratament.
24. +Amenoreea. Diagnoștic. Probele hormonale.
25. Ginecologia pediatricaă . Particularitaă tșile anatomo-fiziologice ale șiștemului reproductiv îîn
diferite perioade de vîîrștaă .
26. Anomalii îîn dezvoltarea pubertaă tșii. Clașificare. Etiopatogenie. Diagnoștic. Conduitaă .
27. Anomalii congenitale ale șiștemului genital feminin. Clașificare. Etiologie. Diagnoștic.
Conduitaă .
28. +Infertilitatea. Definitșie. Clașificare. Examinarea cuplului infertil.
29. +Infertilitatea femininaă . Factorul tubo-peritoneal. Etiopatogenie. Diagnoștic. Tratament.
30. +Infertilitatea femininaă . Factorul endocrin șș i imunologic. Etiopatogenie. Diagnoștic.
Tratament.
31. +Infertilitatea mașculinaă . Etiopatogenie. Clașificarea Diagnoștic. Tratament.
32. +Infertilitatea. Tehnici de reproducere așiștataă .
33. Infectșiile tractului genital inferior (vulvovaginita, bartolinita, endocervicita). Etiopatogenie.
Tablou clinic. Tratament.
34. +Boala inflamatorie pelvinaă (endometrita, șalpingita, șalpingooforita). Etiopatogenie. Tablou
clinic. Tratament.
35. +Pelvioperitonita. Abceșul tuboovarian. Etiopatogenie. Tablou clinic. Diagnoștic șș i tratament.
36. +Sarcina ectopicaă . Etiopatogenie. Clașificare. Tablou clinic. Tratament. Diagnoștic diferentșial.
37. +Apoplexia ovarianaă . Etiopatogenie. Clașificare. Tablou clinic. Diagnoștic. Diagnoștic
diferentșial. Tratament.
38. +Abdomen acut determinat de dereglaă ri de troficitate a organelor genitale interne. Tablou
clinic. Diagnoștic. Diagnoștic diferentșial. Tratament.
39. +Peritonita difuzaă de cauzaă ginecologicaă . Definitșie. Etiopatogenie. Tablou clinic. Diagnoștic șș i
tratament.
40. =Staă rile de fond șș i precanceroașe ale vulvei șș i vaginului. Cancerul vulvei șș i al vaginului.
Etiopatogenie. Tablou clinic. Diagnoștic șș i tratament.
41. Staă rile de fond șș i precanceroașe ale colului uterin. Etiopatogenie. Clașificare. Diagnoștic.
a. Tratament chimioterapeutic șș i radioterapeutic.
42. Cancerul colului uterin. Etiopatogenie. Clașificare. Screening-ul cancerului de col uterin.
Diagnoștic șș i tratament.
43. Endometrioza. Etiopatogenie. Clașificare. Tablou clinic. Diagnoștic șș i tratament.
44. Miomul uterin. Etiopatogenie. Clașificare. Tablou clinic. Diagnoștic șș i tratament.
45. Staă rile de fond, precanceroașe șș i cancerul de corp uterin. Etiopatogenie. Clașificare. Tablou
clinic. Diagnoștic șș i tratament.
46. Tumorile ovariene benigne șș i maligne. Etiopatogenie. Clașificare. Tablou clinic. Diagnoștic șș i
tratament.
47. Tumorile benigne șș i maligne ale glandelor mamare. Etiopatogenie. Clașificare. Tablou clinic.
Diagnoștic șș i tratament.
48. +Planificarea familiei. Notșiune. Principiile de bazaă îîn organizarea șerviciului de planificare a
familiei. Metode de contracentșie. Clașificare.
49. Contraceptșia de barieraă . Avantaje șș i dezavantaje.
50. Contraceptșia naturalaă . Avantaje șș i dezavantaje.
51. Contraceptșia hormonalaă . Indicatșii șș i contraindicatșii. COC. Mod de utilizare. Avantaje șș i
dezavantaje.
52. Contraceptșie cu progeștative. Indicatșii șș i contraindicatșii. Mod de utilizare.
53. Dișpozitive intrauterine. Indicatșii șș i contraindicatșii. Mecanișm de actșiune.
54. Contraceptșia de urgentșaă. Contraceptșia chirurgicalaă . Indicatșii șș i contraindicatșii.
55. Menopauza. Definitșie. Clașificare. Modificaă ri ale functșionaă rii șiștemului hipotalamo-hipofizo-
ovarian îîn perioada menopauzalaă .
56. +Sindromul menopauzal. Definitșie. Tablou clinic. Diagnoștic. Tratamentul hormonal de
șubștitutșie.
57. +Sindromul poștcaștratșional. Etiopatogenie. Tablou clinic. Diagnoștic. Tratament.
58. +Sindromul adrenogenital (congenital, pubertar, poștpubertar). Etiopatogenie. Tablou clinic.
Diagnoștic șș i tratament.
59. +Hiperandrogenișmul. Etiologie. Diagnoștic șș i tratament.
60. +Sindromul ovarelor polichiștice. Etiopatogenie. Tablou clinic. Diagnoștic șș i tratament.
61. Anomaliile de ștaticaă ale organelor genitale. Clașificare. Etiopatogenie. Tablou clinic.
Diagnoștic. Tratament conșervativ șș i chirurgical.
62. Așpecte ale urologiei ginecologice. Incontinentșa urinaraă . Etiopatogenie. Clașificare. Tablou
clinic. Diagnoștic șș i tratament.
63. Fiziologia functșiei șexuale șș i dereglaă rile ei. Dereglaă rile șexuale feminine. Clașificare. Tablou
clinic. Diagnoștic. Tratament.
64. =Maladiile șexual tranșmișibile. Etiopatogenie. Clașificare. Tablou clinic. Diagnoștic șș i
tratament.
65. Gonoreea. Trihomoniaza. Etiopatogenie. Clașificare. Tablou clinic. Diagnoștic șș i tratament.
66. Pregaă tirea preoperatorie șș i conduita poștoperatorie ale ginecopatelor. Complicatșiile
poștoperatorii șș i profilaxia lor.
67. +Avortul ca problemaă medico-șocialaă . Notșiune. Clașificare.
68. +Avortul chirurgical șș i medicamentoș. Tehnici. Complicatșii. Conduita poștavort șș i profilaxia
complicatșiilor. Avortul șeptic.
69. Principii de organizare a șerviciului perinatologic îîn Republica Moldova.
70. Carnetul medical perinatal (F. 113) șș i fișș a individualaă a gravidei șș i laă uzei (F.111). Volumul de
inveștigatșii.
71. Așiștentșa antenatalaă . Diagnoșticul prenatal. Ecografia îîn șarcinaă șș i teștele de laborator (dublu
șș i triplu teșt).
72. Așiștentșa antenatalaă . Conșilierea gravidelor.
73. Pregatirea pșihoemotșionalaă a gravidelor pentru nașș tere.
74. +Diagnoșticul de șarcinaă îîn I jumaă tate.
75. +Diagnoșticul de șarcinaă îîn II jumaă tate.
76. +Diagnoșticul șarcinii. Determinarea vîîrștei geștatșionale șș i a datei probabile a nașș terii.
77. +Etapele șpermatogenezei șș i ovogenezei. Fecundatșia șș i etapele dezvoltaă rii produșului de
conceptșie paă naă la implantare, mecanișmul implantaă rii.
78. +Embriogeneza, etapele embriogenezei. Perioadele critice îîn dezvoltarea produșului de
conceptșie.
79. +Dezvoltarea placentei. Etapele dezvoltaă rii placentei. Functșiile placentei. Notșiune de barieraă
placentaraă . Mecanișmul circulatșiei uteroplacentare. Circulatșia șangvinaă la faă t.
80. -Perioadele critice îîn dezvoltarea produșului de conceptșie. Factorii cu actșiune nefavorabilaă
(factorilor teratogeni) așupra dezvoltaă rii embrionului șș i faă tului. Clașificarea remediilor
medicamentoașe îîn functșie de teratogenitate. Adminiștrarea vaccinurilor îîn șarcinaă .
81. +Modificaă rile morfofunctșionale ale șiștemului cardio-vașcular îîn timpul șarcinii. Fiziologie.
Fiziopatologie. Particularitaă tși de conduitaă îîn șarcinaă șș i nașș tere.
82. +Modificaă rile morfofunctșionale ale șiștemului reșpirator îîn timpul șarcinii. Fiziologie.
Fiziopatologie. Particularitaă tși de conduitaă îîn șarcinaă șș i nașș tere.
83. +Modificaă rile morfofunctșionale ale șiștemului excretor îîn timpul șarcinii. Fiziologie.
Fiziopatologie. Particularitaă tși de conduitaă îîn șarcinaă șș i nașș tere.
84. +Modificaă rile morfofunctșionale ale șiștemului hepato-biliar îîn timpul șarcinii. Fiziologie.
Fiziopatologie. Particularitaă tși de conduitaă îîn șarcinaă șș i nașș tere.
85. +Modificaă rile morfofunctșionale ale șiștemului endocrin îîn timpul șarcinii. Fiziologie.
Fiziopatologie, particularitaă tși de conduitaă îîn șarcinaă șș i nașș tere.
86. +Modificaă rile morfofunctșionale ale șiștemului șanguin șș i de hemoștazaă îîn timpul șarcinii.
87. +Teoriile declanșș aării nașș terii. Falș travaliu. Scorul Bișhop.
88. +Biomecanișmul nașș terii îîn prezentatșie cranianaă . Varietatea anterioaraă șș i poșterioaraă .
89. +Prima perioadaă a nașș terii. Evolutșie șș i conduita. Partograma.
90. +Perioada a doua a nașș terii. Evolutșie șș i conduita. Partograma.
91. +Perioada a treia a nașș terii, evolutșia șș i conduita ei.
92. Metodele de analgezie îîn nașș tere.
93. +Perioada de laă uzie. Conduita perioadei de laă uzie.
94. +Evaluarea ștaă rii nou-naă șcutului la nașș tere. Scorul Apgar. Etapele reșușcitaă rii nou-
naă șcutului.
95. IÎngrijirea șș i alimentarea nou-naă șcutului șaă naă toș.
96. +Bazin anatomic ștrîîmtat. Clașificare. Biomecanișmul șș i particularitaă tșile nașș terii.
Dișproportșia feto-pelvinaă .
97. +Prezentatșiile deflectate. Cauze. Diagnoștic. Biomecanișmul șș i particularitaă tșile nașș terii.
98. +Faă t macroșom. Notșiune. Cauze. Diagnoștic. Particularitaă tșile nașș terii. Diștocia de umeri.
Maă șuri de urgentșaă îîn caz de diștocie de umeri.
99. +Anomaliile fortșelor de contractșie uterine. Clașificare.
100. +Inșuficientșa primaraă șș i șecundaraă a fortșelor de contractșie. Tablou clinic. Diagnoștic șș i
tratament.
101. +Diagnoșticul șarcinii multiple îîn primul șș i al doilea trimeștru de șarcinaă . Conduita îîn șarcinaă
șș i nașș tere, complicatșiile.
102. +Prezentatșia pelvinaă . Clașificare. Cauze. Diagnoșticul șș i conduita. Verșiunea externaă a faă tului.
Indicatșiile pentru operatșie cezarianaă .
103. +Conduita nașterii per viaș naturaliș îîn prezentatșie pelvinaă a faă tului. Biomecanișmul
nașș terii. Manevrele de așiștentșaă îîn prezentatșiile pelvine.
104. +Faă t cu mașa micaă pentru termenul de geștatșie. Retentșie de creșș tere intrauterinaă a faă tului.
Definitșie. Etiopatogenie. Principiile de conduitaă a gravidelor.
105. +Metode de evaluare a ștaă rii intrauterine a faă tului.
106. -Nașș terea prematuraă . Definitșie. Etiopatogenie. Tablou clinic. Diagnoștic. Conduita.
107. ==Ruperea prenatalaă prematuraă a membranelor amniotice. Conduita nașș terii premature.
Profilaxia detreșei reșpiratorii a nou-naă șcutului. Antibioticoprofilaxia.
108. +Staă rile hipertenșive așociate șarcinii. Clașificare. Incidentșa șș i factorii de rișc. Criteriile de
diagnoștic ale ștaă rilor hipertenșive din timpul șarcinii.
109. +Hipertenșiunea geștatșionalaă . Criteriile de diagnoștic. Conduita șarcinii. Tratament.
110. +Preeclampșia: definitșie, criteriile de diagnoștic. Etiopatogenia. Manifeștaă rile clinice.
111. +Eclampșia: definitșie, manifeștaă ri clinice, managementul de urgentșaă, conduita obștetricalaă .
Principiile de conduitaă a perioadei poșt-partum șș i poșt-operatorii.
112. +Sindromul HELLP: criterii de diagnoștic, complicatșii, conduita obștetricalaă .
113. +Infectșiile materno-fetale. Infectșia de etiologie viralaă îîn șarcinaă (CMV, herpeșul genital).
Patogenezaă . Diagnoștic. Tabou clinic. Tratament.
114. +Infectșia chlamidianaă , micoplașmoza șș i toxoplașmoza îîn șarcinaă . Patogeneza. Tablou clinic.
Diagnoștic. Tactica de conduitaă .
115. +Sifilișul șș i Gonoreea îîn șarcinaă . Diagnoștic. Tratament. Conduita.
116. +Infectșia HIV îîn șarcinaă . Screening. Așpecte de conduitaă .
117. +Boala tromboembolicaă îîn obștetricaă . Etiopatogenie. Tablou clinic. Diagnoștic. Tratament.
Metode de profilaxie.
118. +Izoimunizarea Rh. Incompatibilitatea îîn șiștemul ABO. Tablou clinic. Diagnoștic. Conduita îîn
șarcinaă șș i nașș tere. Profilaxia izoimunizaă rii cu Rh.
119. +Avortul recurent. Etiopatogenie. Clașificare. Trombofiliile. Sindromul antifoșfolipidic îîn
avortul recurent.
120. -Boala trofoblașticaă geștatșionalaă . Etipatogenie. Clașificare. Tablou clinic. Diagnoștic șș i
tratament. Complicatșii.
121. +Infectșiile puerperale. Etiopatogenie. Clașificare.
122. +Particularitaă tșile evolutșiei infectșiei puierperale. Diagnoșticul șș i tratamentul formelor latente.
123. +Ulcerul puerperal. Endometrita puerperalaă . Tablou clinic. Diagnoștic șș i tratament.
124. +Metroendometrita, tromboflebita venelor bazinului mic, anexita șș i pelviperitonita
puerperalaă . Tablou clinic. Dagnoștic șș i tratament.
125. +Peritonita obștetricalaă . Tablou clinic. Diagnoștic șș i tratament.
126. +Sș ocul toxicoșeptic. Etiopatogenia. Tabloul clinic. Diagnoștic șș i tratamentul. Profilaxia.
127. +Sepșișul obștetrical. Tabloul clinic. Diagnoștitcul șș i tratamentul. Profilaxia
128. +Lichidul amniotic: așpect, volum șș i compozitșie. Functșiile lichidului amniotic. Rolul
membranelor amniotice. Patologia lichidului amniotic.
129. +Hemoragii obștetricale îîn prima jumaă tate a șarcinii. Cauzele. Diagnoșticul diferentșial.
Conduita.
130. +Hemoragiile obștetricale îîn a doua jumaă tate a șarcinii. Apoplexia utero-placentaraă . Placenta
praevia. Diagnoștic. Conduita.
131. +Hemoragii îîn perioada de delivrentșaă placentaraă . Diagnoștic. Conduita.
132. +Hemoragii poștpartum. Clașificare. Cauze. Conduita.
133. +Traumatișmul obștetrical. Clașificare. Tablou clinic. Diagnoștic șș i tratament.
134. +Ruptura de uter. Clașificare. Tablou clinic. Diagnoștic șș i tratament.
135. +Sș ocul hemoragic. Definitșie. Etiopatogenie. Clașificare. Diagnoștic șș i tratament.
136. +Sindromul CID. Definitșie. Etiopatogenie. Clașificare. Diagnoștic șș i tratament.
137. +Sarcina șuprapurtataă . Etiologie. Diagnoștic. Conduita. Caracterișticile faă tului șupramatur.
138. -Traumatișmul obștetrical fetal. Diagnoștic șș i tratament.
139. +Operatșia cezarianaă . Clașificare. Indicatșii șș i contraindicatșii. Pregatirea preoperatorie.
140. +Tehnica operatșiei cezariene. Etapele operatșiei. Tipurile de incizie a uterului.
141. +Nașș terea vaginalaă așiștataă ( forcepș, vacuum-extractor, epiziotomie/epiziorafie). Indicatșii șș i
contraindicatșii. Conditșiile de aplicare.
142. +Embolie cu lichid amniotic. Etiopatogenie. Tablou clinic. Diagnoștic șș i tratament.