Sunteți pe pagina 1din 4

Data: 19 ianuarie 2016

Propunător: Prof.Apetrei Tatiana- Livia


Unitatea de învăţământ: G.P.P.„Prichindel” Suceava
Nivelul de vârstă/ Grupa: nivelul I / grupa mic A „Albinuțele harnice”
Tema anuală de învăţare: „Când, cum şi de ce se întâmplă?”
Tema săptămânală: „Jocurile copiilor iarna.”
Domeniul de activitate: Domeniul Știință
Categoria de activitate: Activitate matematică
Tema activităţii : „Așezăm, grupăm și cu iarna ne jucăm”
Mijloc de realizare: joc exercițiu
Tipul activității: consolidare
Scopul activităţii:
Consolidarea achiziţiilor logico-matematice pe baza percepţiei analitico-sintetice, a
reprezentărilor despre realitatea înconjurătoare însuşite anterior, prin participarea şi implicarea
activă; stimularea capacităţii de a le aplica în noi contexte;
Obiective operaţionale:
să diferențieze obiectele mari de cele mici;
să formeze grupe de obiecte după diferite criteri: culoare, mărime;
să denumească grupele formate;
să formeze grupe cu unul sau cu mai multe obiecte prin așezarea obiectelor in perechi;
să identifice poziția spațială pe care o ocupă un obiect în raport cu un reper prestabilit;
să respecte regulile jocului, relaționând cu partenerii lui.
Strategii didactice:
 Metode şi procedee: conversaţia examinatoare, observaţia, expunerea, exerciţiul, explicaţia,
jocul, categorizarea, demonstrația;
 Resurse materiale: săniuțe mari și mici, case construite de diferite culori, siluete-oameni
de zăpadă cu căciula de diferite culori, siluete cu copii cu patinele, sania, siluete cu veverițe
și iepuraș, panou(machetă)– suport de polistiren, ecusoane, cutie cu surprize, sarcinile
jocului exercițiu, baghetă magică, panou recompense;
 Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual
Elemente de joc: mânuirea materialului, elemente surpriză, recompense-buline, aplauze;
Sarcina jocului: Copiii numiţi vor avea de îndeplinit următoarele sarcini :
- extragerea unei sarcini din cutie-iepuraș și rezolvarea acestuia:
 identificarea obiectelor mari, mici;
 gruparea obiectelor după diferite criterii: mărime, culoare;
 formarea de grupe cu unul sau mai multe obiecte;
 identificarea pozițiilor spațiale;
- pentru rezolvarea corectă a sarcinilor fiecare grupă primește câte o bulină veselă- un element care va
fi atașat pe panoul cu recompense în dreptul echipei sale;
Reguli de joc: Sarcinile jocului vor fi îndeplinite în funcție de respectarea regulilor:
- grupa este împărţită în două echipe, în funcție de ecuson;
- la semnalul baghetei magice, copilul extrage o sarcină și rezolvă cerința primită;
- răspunsul corect este răsplătit cu o bulină veselă;
Durata: 20 de minute
Bibliografie:
 *** (1972), „Jocuri didactice şi exerciţii distractive”, Editura didactică şi pedagogică,
Bucureşti;
 Lovinescu, A.,( 1979), “Jocuri-exerciţiu pentru preşcolari”, Editura didactică şi pedagogică
, Bucureşti;
 MECI, (2008), Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Editura DPH Bucureşti;
Nr. Etapele activităţii Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare/ Tipul de
crt. Metode şi Mijloace de metode şi inteligenţă
procedee învăţământ indicatori activată
1. Captarea şi Elementul surpriză cât şi exerciţiul creativ pe Conversaţia Cutia cu surprize Recunoaşterea Inteligenţa
orientarea atenţiei care îl propune educatoarea, activează atenţia şi Observaţia elementului vizual
motivează dorinţa copiilor de a participa la Exerciţiul surpriză spaţială
activitate.

2. Anunţarea temei şi Tema şi obiectivele activităţii sunt anunţate în


a obiectivelor termini accesibili. Expunerea

3. Reactualizarea Se realizează 1-2 exerciții semidirijate cu Exercițiul Elemente de Probă orală: Inteligența
cunoștințelor material demonstrativ, ce au ca scop Conversația iarnă:săniuțe, capacitatea de a logico -
dobândite anterior reactualizarea unor cunoștințe anterioare ce examinatoare oameni de zăpadă; rezolva sarcinile matematică
urmează a fi valorificate în activitate. prin exerciții și
operații logico -
matematice
4. Prezentarea Copiii sunt antrenați în rezolvarea situațiilor Saniuțe mari și Realizarea
conţinutului problemă ivite pe parcursul activității, apelându- mici operaţiei de
şi dirijarea se la cunoștințe, reprezentări și memoria verbal - Expunerea Jetoane cu oameni transfer a Inteligența
învăţării logică. de zăpadă cu cunoştinţelor lingvistică
Explicaţia căciulă roșie și dobândite anterior,
Se va pune accent pe exersarea abilității de a albastră în alte condiţii la
stabili pe plan mintal racorduri ce dau structuri Categorizarea situaţia dată Inteligența
matriciale complexe prin: Căsuțe de difetite logico -
 Identificarea obiectelor mari, mici; Explicația culori Probă orală: matematică
 Gruparea obiectelor după diferite criterii: rezolvarea corectă
mărime, culoare; Demonstrația Jetoane cu copii cu a sarcinilor Logico-
 Formarea de grupe cu unul sau mai multe patinele, sania matematice Inteligența
obiecte; Jocul vizual
 Identificarea pozițiilor spațiale în funcție Jetoane cu spaţială
de un reper dat; veverițe, iepuraș

5. Evaluarea Copiii sunt antrenați în realizarea unei Conversația Stimulente Proba orală: Inteligenţa
evaluări/autoevaluări corecte a realizarea interpersonal
comportamentului lor pe tot parcursul activității . autoevaluării şi ă
Se fac aprecieri verbale și individuale cu evaluarea celorlalți Inteligenţa
privire la activitatea desfăşurată cu referire la intrapersonal
modul de participare şi comportament. ă