Sunteți pe pagina 1din 144
VIRGIL-MIRON PATRU Culegere de probleme FIZICA pentry clase w K-o Editara COMPAL Bucuresti, 2005 Editura COMPAL Str. V. Parvan nr, 2-4 Sc. B, ap. 7, sector 1 010216 Bucuresti Tel.: (021) 318 87 27 (021) 425 28 07 (0722) 69 1516 E-mail: compal@home.to Adresa postala: Virgil-Miron Patru CP. 1 - 603 014700 Bucuresti —____—_——__ ©Virgil-Miron Patru - 2005 Toate drepturile rezervate autorului Culegere si tehnoredactare: Laura Pompilian ISBN 973-99346-7-6 " CUPRINS Cap.1- Elemente de termodinamica 1.1 Notiuni termodinamice de bazi 5 - Ecuatia de stare termic’ a gazului ideal 1 - Transformari simple ale gazului ideal 13 1.2 Calorimetrie 24 1.3 Principiul I al termodinamicii 29 1.4 Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformérile gazului ideal 33 1.5 Transformari de stare de agregare 38 1.6 Motoare termice B 1.7 Principiul al U-lea al termodinamicii 47 Cap.2 - Curentul electric continuu 2.1 Curentul electric 50 2.2 Legea lui Ohm 33 2.3 Legiile lui Kichhoff 55 2.4 Gruparea rezistoarelor si generatoarelor electrice 68 - Gruparea rezistoarelor * 68 - Gruparea generatoerelor electrice 14 Aparate de masur’ B 2.5 Energia $i puterea electric 83 2.6 Efectul magnetic al curentului electric 94 Cap.3 - Curent electric alternatiy 3.1 Curentul altemativ - Inducfia electromagnetic’ 99 ~ Curentul alternativ 103 3.2 Elemente de circuit 104 3.3 Bnergia si puterea in curent alteativ 14 3.4 Transformatoral ut 119 Rispunsuri 1.1 Nofiuni termodinamice de bazi Structura disereta a substantei 1 intr-o incinté se afla N = 3.1023 molecule, o fractiune f = 64% dintre acestea fiind de oxigen (02), iar restul de ozon (03). Cunoscand masa atomicd relativa a oxigenului m, = 16 gi valoarea unititii atomice de mas u = 1,66.10°27 kg, s& se afle masa ames- tecului gazos din incinta. 2 intr-un vas se aflé m = 10 g azot (1 = 28 kg/kmol). O fractiune f= 1/3 din moleculele de gaz sunt disociate in atomi. Si se determine numiérul total de particule aflate in vas. Se cunoaste numi- rul Idi Avogadro Ny = 6,02.1026 kmot!. ROR eran aoe 3 Intr-un vas se afla m = 3,6 g dintr-un amestec de oxigen (uy = 32 kg/kmol) si hidrogen (in = 2 kg/kmol). Masa oxigenului este f= 0,6 din masa totala. Ce numar de moli din fiecare gaz, se afla in vas? 4 Ce gaz are, in conditii normale de presiune gi temperatura, densitatea p = 89 gim3? Se cunoaste volumul molar al gazelor in asemenea conditii, y= 22,4.10°3 m3/mol. § Sse calculeze volumul molar al mercurului (in stare lichida), cunoscind masa moleculara relativa a acestuia m, = 200 si densitatea p = 13.600 kg/m3. Dac& numarul lui Avogadro este Na = 6,022.1026 kmol!, cate molecule de mercur sunt continute in volumul Y= 1 cm? Elemente de termodinamica Cap. 6 Sa se calculeze densitatea ozonului in conditii normele de pre- siune si temperatura, stiind c& masa mole- cular a acestuia este mg = 8.10°26 kg. 7 Un vas cu volumul V = 2,5 L contine N; = 6.1022 molecule de dioxid de carbon si Ny = 2.1022 molecule de vapori de apa. Cunoscind masele moleculare rélative ale celor dowd gaze img, = 44, tespectiv mg = 18 si valoarea unitatii de masa atomic w = 1,66.10°27 kg, si se determine densitatea amestecului gazos. 8 intr-o incinté se afli mase egale m = 154 g de monoxid de carbon (CO) si dioxid de carbon (CO) in con- ditii normale de presiune si tempe- ratura. Masele atomice relative ale carbonului si oxigenului sunt Ac = 12, respectiv Ag = 16. Sa se afle numarul de molecule din incinta si densitatea ames- tecului de gaze. Se cunose numéarul lui Avogadro Na = 6,022.1026 kmol si volumul molar V,, = 22,4 L/kmol. 9 inte-o incinté se afla Ny = 5.10% molecule de oxigen (4, = 32 kg/kmol) si Ny = 3.1024 molecule de argon (Ug = 40 kg/kmol). Sa se afle masa molecular’ medie a amestecului. 10 fntr-0 cantitate de 1 kg de aer uscat se aflé m, = 232 g oxigen gi my = 768 g azot (masele celorlalte compo- nente se neglijeaz). Masele molare ale oxigenului si azotului sunt py = 32 kg/kmol, respectiv 1p = 28 kg/kmol. Sa se afle masa molaré a aerului. 11 fntr-o incinté se aflé un mol dintr-un amestec de héliu (ny = 4 kg/kmol) si argon (Jy = 40 kg/kmol). Sa se determine masele celor doua gaze stiind ci masa molecularé medie a amestecului este ju = 13 kg/kmol. 12 Un amestec gazos format din helin (wy = 4 kg/kmol) si azot (u 14 kg/kmol) are masa molara medie = 8 kg/kmol. Cu cate procente contribuie heliul la masa totalé a amestecului? 13 O incinta contine un amestec de oxigen (jt; = 32 kg/kmol) si argon (Hy = 40 ke/kmol) in conditii normale de presiune si temperatura. Densitatea amestecului este p = 1,5 kg/m? Cunoscand numérul lui Avogadro N= 6,022,106 kmol! si volumul molar al gazelor in conditii normale de presiune si temperaturd V;, = 22,4 m3/kmol, s& se determine numarul de molecule de oxigen confinute in unitatea de volum de amestec gazos. i | t 14 O incint& contine m, = 8 g de oxigen si my = 11 g dioxid de carbon aflate in conditii normale de presiune gi temperatur’i. Cunoscand masele molare ale celor doud gaze jt, = 16 kg/kmol, res- pectiv Hy = 44 kg/kmol, mumérul lui Avo- gadro Nq = 6,022.1026 kmol!: si volumul molar al gazelor w= = 22,4 m3/kmol, si se afle numarul de molecule aflate in incinti si densitatea amestecului de gaze. Notiuni termodinamice de bazi Ecuatia de stare termict a gazului ideal 15 Concentratia moleculelor unui gaz aflat la presiunea p = 104 Pa este n = 10!0 cm. SA se afle tempera- fura gazului, Se cunosc numérul lui Avogadro Nx = 6,023.1026 kmot! si constanta universala a gazelor R = 8.310 J/kmol K. 16 fntr-un vas cu volumul V = 100 cm3 se afl un gaz la temperatura T = 300 K. Cu cét se va mnicsora presiunea in gaz daca din acesta ies printr-o supapa N= 1020 molecule? is Sa se determine masa de azot (w= 28 kg/kmol) aflata intro butelie cu volumul V = 40 L la temperatura ¢ = 17°C si presiunea p = 2.108 Pa. ABB in dou’ vase identice, aflate la aceeasi temperatura, se afl&i mase egale de hidrogen (jt; = 2 kg/kmol) gi dioxid de carbon (uy = 44 kg/kmol). Care dintre gaze exerciti asupra vasului o presiune mai mare si de cate ori fata de celailalt? Un vas cilindric cu sectiunea S=4 am?, aflat in pozitie verticalé, este inchis la partea superioara cu un cilindru mobil, fara frecari, avand masa M= 200 kg. Vasul contine v = 3 moli de Cap. 1 - Elemente de termodinamica gaz ideal la temperatura t = 16°C. Lace indltime faté de baza vasului se afla pistonul? Presiunea atmosferica este po = 100 kPa. Ce diferenti existé intre masele de aer (44 = 28 kg/kmol) la presi- unea normal p = 10° Pa care se afla intr-o incipere cu volumul V = 50 m3, vara si iarna, dac vara temperatura urcd la. ty = 40°C, iar iamma scade la t = 0°C? 21 O butelie are capacitate de a contine m) = 0,3 kg azot (4, = 28 kg/kmol) in conditii normale. Ce mas& de dioxid de carbon (lz = 44 kg/kmol) va contine butelia la temperatura ¢ = 27°C si pre- siunea p = 4.105 Pa? Aba ce temperatura a fost incalziti o butelie cu volumul V = 1 L continand m = 17,5 g de apa (u = 18 kg/kmol) daca ea a plesnit, stiind ca peretii buteliei suporté o presiune maxim’ p = 107 Pa, fe, Temperatura gi presiunea atmosferica la suprafata planetei Venus sunt T= 750 K, respectiv p = 9,12.106 Pa, Considerand cA atmosfera este formata din dioxid de carbon (= 44 kg/kmol), 8a se afle densitatea atmosferei la supra~ fata planetei. 24 intr-un vas cilindric prevazut cu un piston se afld_m = 320 g oxigen 8 (u = 32 kg/kmol) la presiunea p = 8,3.104 Pa, Crescand temperatura gazului cu AT = 100 K, volumul creste cu AV =50L, iar presiunea devine p, = 9,96.104 Pa, Sa se afle volumul si temperatura gazului fn starea initiala. ntr-un balon cu volumul V = 25,.L se giseste hidrogen (u = 2 kg/kmol) la temperatura T= 290 K. Dupa ce o parte din hidrogen iese printr-o supapa, presiunea se modifica cu Ap =4.105 Pa. Sa se afle masa Am de hidrogen care a iesit din balon, 26 Intr-o butelie se afla m= 2 kg de gaz la temperatura T; = 300 K. Ce masa de gaz a iesit printr-o supapa daca, incdlzind butelia pana la T, = 400 K, presiunea gazului a rimas aceeasi? 27 Dintr-un balon cu hidrogen (u = 2 kg/kmol) cu volumul Y= 10 L Scapa gaz printr-un ventil defect. La temperatura ¢, = 7°C manometrul indic& p = 5.106 Pa, Dup& un timp, la tempe- ratura t, = 17°C, manometrul indic& aceeasi presiune. CAt gaz a’iegit din balon? 28 Ce fractiune din masa unui gaz mai rimfne intr-un balon aflat initial la presiunea p = 1,2.107 Pa gi temperatura ¢ = 27°C, dac& presiunea scade la p, = 10° Pa, gazul fiind racit la 1) = -23°C? 29 Ce mas& de oxigen (u = 32 kg/kmol) s-a consumat dintr-o butelie cu volumul V = 60 L daci presiunea inifiala a fost p, = 107 Pala t; = 27°C, iar presiunea final a devenit Po = 2,9.10 Pa la ty = 17°C? 30 fntr-un balon cu volumul 7 = 0,2 m3 se afl heliu (u = 4 kg/kmol) la presiunea p, = 105 Pa si temperatura t; = 17°C. Dup& ce in balon a mai fost introdus heliu, presiunea a devenit p) = 3.105 Pa, iar temperatura ty = 47°C. Cu ct a crescut masa heliului din balon? 31 fntr-un vas prevazut cu robinet se gaseste un gaz la presiumea 1 = 2,9.105 Pa si temperatura 4) = 17°C. Cat devine presiunea in vas dacd, dupa deschiderea robinetului, masa gazului se micsoreazd cu f = 40% si temperatura devine f = 27°C? 32 Ce fractiune din masa unui gaz, s-a scurs prin ventilul defect al unei butelii dacd, dup un timp, se constati cl presiunea a sc&zut cu f; = 40%, iar tem- peratura absolut a sclizut cu fy = 15%? 33 Un aerostat cu volumul V = 1600 m3, aflat la suprafata Paméntului, are o fractiune k= 7/8 din volumul sau umpluti cu hidrogen (= 2 kg/kmol) la presiunea p = 105 Pa gi temperatura T= 290 K. Aerostatul urcd la o indltime la care presiunea este p, = 8.104 Pa si Nofiuni termodinamice de baz temperatura 7; = 280 K. Sa se afle masa de hidrogen iesita din aerostat in timpul ascensiunii sale. 34 Un vas cu volumul V = 76 L contine un gaz la temperatura t= 27°C si cAntireste m, = 7,082 kg. Se scoate gaz din vas, astfel incat presiunea scade cu Ap = 7,9.104 Pa, iar vasul cantireste my = 7 kg. S& se determine densitatea gazului in conditii normale. 35 intr-un vas inchis cu volumul V=75 L se giseste 0 picdtura de apa (u = 18 kg/kmol) cu masa m = 1 g. Presiunea aerului din vas este “py = 1,2.104 Pa gi temperatura T = 290 K. Cat devine presiunea in vas dupa evaporarea picdturii de apa? 36 Un balon cu peretii subtiri termoconductori, contindnd gaz, este introdus intr-un vas cu volumul de k= 5 ori mai mare. Se inchide vasul si se incdlzeste sistemul. Cat trebuie sé fie raportul cantititilor de substanfa din cele doud recipiente pentru ca balonul si mui explodeze oricat ar creste temperatura? 37 Un vas cilindric cu lungimea 7 = 85 cm este impartit in dowd compar- timente printr-un piston mobil subtire. Care este pozitia de echilibru a pistonului atunci cand intr-unul din compartimente se afla o cantitate Cap. 1 - Elemente de termodinamica oarecare de oxigen (lo = 32 kg/kmol), iar in celalalt o aceeasi masi de hidrogen (}1y = 2 kg/kmol)? 38 {ntr-un vas cilindric inchis, cu sectiunea S, impartit de un piston cu masa M in doua parti de volume egale, se afla un gaz. Masa gazului de sub piston este de k ori mai mare decat cea de deasupra, iar temperatura aceeasi. SA se afle presiunea gazului in cele doua compartimente. 39 Un cilindru orizontal inchis la ambele capete, cu volumul V=3,4L, este fmpartit in doud compartimente printr-un piston termoizolant subtire, mobil, aflat in echilibru mecanic. fntr~ un compartiment se afl v, = 3 moli de gaz la temperatura ty = 27°C, iar in celalalt v2 = 2 moli din alt gaz la tem- peratura fp = 127°C. Sa se afle volumele ooupate de cele dowd gaze. 40 Un vas cilindric orizontal este impartit in doud compartimente printr- un piston mobil, fara frecari, fntr-unul din compartimente se giseste 0 masa m = 3 g de hidrogen (\1; = 2 kg/kmol), iar in cel&lalt my = 23 g azot (uy = 28 kg/kmol). Ce fractiune din volumul vasului ocupa hidrogenul? 41 Un vas cilindric orizontal cu volumul V = 16 L, inchis la ambele capete si izolat adiabatic, este impartit 10 in dowd compartimente printr-un piston subtire, termoconductor, care se poate deplasa fari frecri, aflat initial la mijlocul cilindrului. $tiind c& tempe- raturile initiale in cele dowd compar- timente sunt f) = 7°C, ty = 87°C, sa se afle volumele compartimentelor dupa atingerea echilibrului termodinamic. * 42 intr-un tub cilindric orizon- tal, inchis la ambele capete, se afla un piston termoizolant mobil. Acesta imparte cilindrul in dowd compar- timente cu volumul V = 15 L fiecare in care se afli gaze diferite la aceeasi temperatura ¢ = 27°C. Cat devin volumele celor doua compartimente dac& gazul dintr-un compartiment este racit cu AT = 20 K, iar celalalt este inealzit cu AT = 20 K? 43 Dova vase legate printr-un tub prevazut cu robinet contin, fiecare, aceeasi masa dintr-un gaz. Presiunile in cele dowd vase sunt py = 105 Pa si py = 3.105 Pa, iar temperatura este aceeasi. Ce presiune se va stabili in’ vase dupa deschiderea robinetului? 44 in dowd vase legate printr-um tub cu robinet se afl la aceeasi tempe- raturd m, = 5,6 g de azot (uy = 28 kg/kmol) la presiunea p, = 10° Pa, respectiv my = 3,2 g de oxigen (Itz = 32 kg/kmol) la presiunea 7 = 2.10° Pa. Ce presiune se stabileste dupa deschiderea robinetului? 45 in dowd incinte cu volumele Vy =2L, Y= 3 L, puse in legatur’ printr-un tub de volum neglijabil prevazut cu un robinet, se aflé gaze ideale la aceeasi temperatura 9 = 27°C. Care este diferenta dintre presiunile din cele doud incinte dacd se stie c&, dupa deschiderea robinetului, dintr-un vas trec in cel&lalt Av = 0,1 moli de gaz? 46 Doua vase identice sunt unite printr-un tub de volum neglijabil. Sa se afle ce fractiune de gaz trece dintr-un vas in celélalt, daci unul dintre vase este mentinut la aceeasi temperaturé, in timp ce temperatura celuilalt creste de n= 1,5 oti. Care este raportul presiu- nilor in cele dowd situatii? 47 in cele dowd compartimente ale unui cilindru, separate de pistonul mobil A, se gasesc masele m, si my de aer la aceeasi temperatura, aflate in raportul m/z = 3. Cu cat se va deplasa pistonul A daca pistonul B este deplasat spre dreapta cu / = 4 cm? Temperatura riméne constanta. 48 fntr-un vas cu volumul V = 10 L se gasesc m, = 7 g de azot (Wy = 28 kg/kmol) si my = 1 g de hidrogen Pentru problema 47 Notiuni termodinamice de bazi (dp = 2 kg/kmol) la temperatura T= 280 K. Sa se determine presiunea ames-tecului de gaze. 49 intr-o incipere in care tempera- tura este /= 27°C $i presiunea p = 105 Pa se aflé un cilindru cu pereti termo- conductori prevazut cu un piston mobil. Cilindrul contine un amestec gazos consténd din m = 48 g oxigen si my = 70 g azot, aflat in echilibru termodi- namic. Sa se determine volumul ocupat de gazul din cilindra. Se cunosc masele molare ale oxigenului si azotulului: y= 32 ke/lanol, respectiv Uy = 28 keflanol. 50 SA se afle densitatea unui amestec de hidrogen (jy, = 2 kg/kmol) si oxigen (lig = 32 kg/kmol) aflat la presiunea p = 10° Pa si temperatura T= 300 K, stiind c raportul maselor celor doua componente este k= my/mmg = 1/8. 51 {ntr-un vas cu volumul V= 1,5 L se gasegte un amestec de oxigen (4 = 32 kg/kmol) si dioxid de carbon (iy = 44 kg/kmol). Masa amestecului este m = 40 g, temperatura T = 300 K, presiunea p = 2.106 Pa. Sa se afle masa fiecdrui gaz din amestec. 52 fntr-un vas cu volumul V = 15 L se gaseste un amestec de azot (4, = 28 ke/kmol) si hidrogen (jt = 2 kg/kmol) la temperatura tf = 23°C si presiunea p = 2.10° Pa. Sa se afle masa amestecului i a componentelor sale, stiind cd azotul reprezinta o fractiune k=0,7 din masa totala. u Cap. 1 - Elemente de termodinamici 53 Un balon cu volumul V= 5 L confine un amestec de heliu (uy = 4 kg/kmol) si hidrogen (= 2 kg/kmol) la presiunea p = 6.10° Pa. Masa ames- tecului este 7 = 4 g, din care o fractiune k=0,6 este formata din heliu, Sa se afle temperatura amestecului. 54 Densititile a doud gaze la o anumita presiune si temperatura sunt 1 = 1,2 kg/m} si py = 0,8 kg/m}. Se amestec’ mase egale din cele douad gaze. Care este densitatea amestecului la aceeasi presiune si temperatura? 55 Un vas contine o cantitate oarecare de hidrogen la presiunea p, = 400 Pa si temperatura T) = 200 K. Se incalzeste gazul pana la temperatura T) = 104 K la care, practic, toate mole- culele sunt disociate in atomi. Cat devine presiunea fn aceste conditii? 56 {ntr-un balon se gaseste ozon la temperatura t, = 177°C. Dupa un anumit timp el se transforma complet in oxigen. La ce temperatura trebuie adus balonul pentru ca presiunea in interiorul sau si ramana aceeasi? 57 intr-un vas cu volumul Y= 1 L se gisesc m = 0,28 g de azot (= 28 kg/kmol). Vasul este incdlzit pan’ la T = 1500 K, temperatura la care k 30% din moleculele de azot se disociaza in atomi. Sa se determine presiunea in vas. 12 58 Un cilindru inchis la unul din capete este prevazut cu un piston care se poate deplasa fira freciri. Pistonul se afli la distanta / = 40 cm de capatul cilindrului, inchizAnd o cantitate de gaz diatomic. Cu cat se va deplasa pistonul daca o fractiune f= 30% din moleculele gazului se disociaz& in atomi? 59 intr-un vas se giseste un amestec de azot (yy = 28 kg/kmol) si hidrogen (ty = 2 kg/kmol), La tempe- ratura T la care azotul este complet disociat in atomi, presiunea este p (disocierea hidrogenului se poate neglija). La temperatura 27, cand ambele gaze sunt complet disociate, presiunea in vas este 3p. SA se afle raportul dintre masele azotului si hidrogenului din amestec. Notiuni termodinamice de ba; Transformari simple ale gazului ideal es La ce temperatura trebuie incdlzit aerul aflat initial la ty = 20°C pentru ca volumul s&u s4 se dubleze, daca presiunea ramane constanta? 4G inte-un vas cilindric orizon- tal, prevazut cu un piston mobil liber, se aflé un gaz la temperaturf ¢ = 7°C. Pistonul se afla la distanta / = 14 cm de fundul vasului. Cu cat se va deplasa pistonul dac& gazul este inc’lzit cu AT=20K? #62 Marind temperatura umui gaz "= 60 K, volumul sau creste cu L. Cu cat va creste volumul ga- zului (fai de valoarea initiala) daca tem- peratura sa se mireste cu inci AT’= 30K? (#8 SA se afle temperatura unui gaz stiind c&, inetlzindu-l cu AT = 3 K, volumul ereste cu f= 1%. eA Tntr-un vas cilindric prevazut cu un piston mobil liber, se afla m = 5 g de gaz la temperatura 4, = 27° C. Volumul initial al gazului este V= 5 L. Pana la ce temperatura a fost incdlzit vasul dac& densitatea gazului a devenit p= 0,6 g/L? 5. Un tub deschis la ambele capete este introdus vertical intr-un vas cu mercur astfel incat 0 portiune cu lungimea 7 = 60 cm raméne in afara. Temperatura este t = 27°C. Se astupa capitul superior al tubului si se cufunda cu inca h = 7 cm. Cu cate grade trebuie scfzuté temperatura astfel incat nivelul mercurului in vas si tub s& redevina acelasi? ($8 Un balon ou volumul V = 10 cm? umplut cu aer Ja temperatura T, = 573 K se continua cu un tub intro- dus intr-un vas cu mercur. Sa se afle masa m de mercur care intra in balon daci se raceste aerul pand la T> = 293 K. Se neglijeaza dilatatia balonului. Densi- tatea mercurului este p = 1,36.104 kg/m? 67 Un aerostat este partial umplut cu un volum 7 = 1500 m3 de gaz. Cu cat se va modifica forta ascen- sionala a aerostatului. daca gazul din interior este incdlzit de la Ty = 273 K la T = 293 K? Presiunea atmosferica este normala, densitatea aerului in conditii normale este p = 1,29 kg/m3 268'Un termometra cu gaz consti dintr-un balon continuat cu un tub orizontal ou sectiunea S= 0,1 em?. in tub se aflé’o picdturi de mercur care izoleaza interiorul balonului de mediu. La temperatura Ty = 273 K pictitura se afla la distanta /; = 30 cm de balon, iar 13 1- Elemente de termodinamica la temperatura T, = 278 K la distanta Ip = 50 om. Si se afle volumul balonului. Pentru problema 68 Un cilindru inchis la ambele capete, aflat in pozitie orizontala, este impirtit in dou’ compartimente de cditre un piston termoizolant care se poate deplasa fara freciri. fn cele doud compartimente se aflé aer la aceeasi temperatura Ty = 300 K, raportul volumelor fiind V/V, = 3. La ce tem- peratura trebuie adus in mod izobar aerul din fiecare compartiment astfel incat pistonul si se deplaseze la mijlocul cilindrului? Presiunea gazului din inte- riorul unui bee sting, aflat la tempera- tura f; = 7°C, este p; = 8.104 Pa. Sa se afle temperatura gazului atunci cand becul este aprins, stiind c& presiunea devine p, = 105 Pa. 71 Presiumea in pneurile unui automobil este p, = 1,6.105 Pa la tem- peratura f, = -13°C. Cat devine presi- unea in timpul mersului, dact tempera- tura aerului din pneuri este t) = 37°C? (Notiunea tehnic& si practic’ de pre- 14 siune in pneuri reprezinté suprapre- siunea fata de presiunea atmosferica). 42 Un balon deschis este incal- zit, apoi inchis si racit pana la ty = 27°C, astfel incdt presiunea a devenit de k= 2 ori mai micd dec&t presiunea atmos- fericd. Sa se afle pana la ce temperatura a fost fncalzit balonul. Prin incilzirea cu AT = 140 K a gezalini dintr-un vas inchis, presiunea sa a crescut de k = 1,5 ori. Care a fost temperatura initiala a gazului? 74 Un balon cu aer aflat la pre- siunea atmosferic’ normal pp = 105 Pa si temperatura % = -3°C este inchis cu un dop cu sectiunea S = 2,5 cm?, Pani la ce temperatura trebuie incilzit aerul din balon pentru a arunca dopul, stiind c& pentru aceasta este necesara o fortd F=12N? & ‘Antr-un vas prevazut cu un piston mobil se afla aer la temperatura 1= 27°C. Pand la ce temperatura trebuie incdlzit aerul astfel incat densitatea sa s& se micsoreze de n = 1,4 ori? 76 Un rezervor cilindric vertical cu inaltimea H =1 m este inchis la partea superioarf cu un piston de greu- tate neglijabili care alunect fri fre- care. Se toarna incet mercur pe piston. Cat de mult va cobori pistonul, inainte Nofiuni termodinamice de baz 2 ene era RR ES hn ca mercurul sa se verse din cilindra pe la partea sa superioara? Densitatea mer- curului este p = 13.600 kg/m3, presiu- nea atmosferica este cea normala 77 Un tub cilindric de lungime inchis la unul din capete, contine aer la temperatura T si presiunea atmosfericd Po. Se cufunda tubul in intregime intr- un lichid cu densitatea p, care se ridic& in tub pana la jumatatea acestuia. Se scoate apoi tubul din lichid astfel incat abia si ating’ suprafata libera a lichidului cu capatul deschis. Cat trebuie s& devin’ temperatura aerului din tub pentru ca lichidul s& ajunga in interiorul sau din nou la jumatate? 78 intr-un tub cilindric orizon- tal, deschis la ambele capete, se afl dou pistoane mobile usoare, cu secti- unea S= 10 cm?. Pistoanele sunt legate intre ele cu un fir care suporté o tensiune maxima F = 30 N. Presiunea si temperatura aerului intre cele doud _pistoane, ca si in exterior, sunt pg = 105 Pa, respectiv ¢ = 27°C. Pana la ce temperatura poate fi incalzit aerul dintre cele doua pistoane astfel incat firul si nu se rupa? 79 Un vas cilindric vertical este impartit in doud compartimente de vo- lume egale printr-un piston greu termo- izolator, care poate aluneca farii frecare, tn compartimentul superior se giseste hidrogen la temperatura T si presiunea p, iar in cel inferior oxigen la tempera- tura 27. Se intoarce vasul. Pentru ca pistonul sé imparti vasul tot in dowd parti egale, se riceste oxigenul pana la temperatura 7/2, temperatura hidroge- nului ramanand aceeasi. SA se afle pre- siumea oxigenului in cele dowd pozitii ale vasului. 80 fntr-un cilindru cu lungimea = 1,6 m in care se afld aer la presiunea atmosferic’ normal py = 105 Pa se introduce incet un piston cu sectiunea S = 200 cm?. Sa se afle forta care acfioneazi asupra pistonului atunci cand el se afld la distanta /; = 10 cm de fundul cilindrului 81 Un cilindru cu aer‘este inchis cu un piston cu forma din figura, avand greutatea G = 60 N si sectiunea transversala S = 20 om?. Ce greutate Gy trebuie asezata pe piston astfel ca volumul aerului din cilindru sa se mic- soreze de k = 2 ori? Temperatura me- diului ramane constanta, presiunea atmos- fericd este cea normal py = 105 Pa. Pentru problema 81 15 Cap. 1 ~ Elemente de termodinamica 82 Daca presiunea unei mase de gaz este schimbata izoterm cu Ap, = 2.105 Pa, volumul se schimba cu AV, = 3 L. Daca insi presiunea se schimba izoterm cu Ap, = 5.105 Pa, volumul se schimba cu AV, = 5 L. Sa se determine valorile initiale ale presiunii si volumului. 83 Pentru micsorarea izoterma de n ori a volumului unui gaz aflat intr- un cilindru cu piston, trebuie asezata pe piston o greutate de masa m. Ce masa M trebuie ad&ugati pe piston pentru ca volumul sa se micgoreze inca de k ori? 84 Un bec electric cu volumul V = 0,5 L confine azot la presiunea p = 7,6.10 Pa. Ce masa de apa intra in bec daca i se demonteaza dulia sub apa la adancimea h = 1,4 m? Presiunea atmos- fericd este normala, densitatea apei este p= 103 ke/m3, 85 fntr-o seringi medicala cu volumul ¥; = 20 cm} se introduce un material poros, apoi se inchide o canti- tate de aer la presiunea p, = 10° Pa. Sa se determine volumul materialului poros, stiind c& presiunea aerului din interior se ri la py =2,2.105 Pa atunci cand volumul se reduce la V2 = 10 cm} datorité deplasérii pistomului. 16 86 O bula de aer formaté pe fundul unui lac de adancime H se ridicd spre suprafata apei. Sa se afle depen- denta razei r a bulei de adancimea h la care ea se afl Ja un moment dat, dacd volumul sau initial este Yo. Nu se tine seama de fortele de tensiune superfi- ciala, Presiunea atmosferica este pp iar” temperatura se considera constanta. 87 Un tub de sticlé cu lungimea 7= 1m, deschis la ambele capete, este introdus vertical cu jumiatate din lungi- mea sa in merour (p = 13.600 kg/m3). Apoi tubul este inchis la capatul supe- rior si scos afara. Care va fi lungimea coloanei de mercur ramasi in tub? Presiunea atmosfericd este pq = 105 Pa. 88 fntr-un vas cu mercur este introdus vertical un tub de sticla deschis la ambele capete, astfel ineat /; = 60 cm din tub se aflé deasupra lichidului. Se astupa tubul la capatul superior gi se introduce cu inca /) = 30 cm in mereur. Sa se afle inaltimea coloanei de aer din tub. Presiunea atmosfericd este normal’, po = 105 Pa, 89 Un tub de sticla inchis la unul din capete este introdus complet in mer- cur. Coloana de aer inchisa in tub are in aceste conditii lungimea hy = 10 cm. La ce inaltime hy deasupra nivelului mer- curului trebuie ridicat capitul inchis al tubului, astfel incat nivelul mercurului in tub si vas si fie acelasi? Presiunea atmosferica este normal, pp = 105 Pa. Pentru problema 89 90 Un tub cu lungimea /= 1 m, astupat la un capat, este inchis la celalalt capat printr-un piston de masa neglijabila, la presiunea pp = 10° Pa Tubul este introdus intr-un lichid cu densitatea p = 800 kg/m3, astfel incat gura sa se afla la adancimea h = 10 m. S& se afle lungimea coloanei de lichid care patrunde in tub. Se vor studia cazurile cAnd tubul esteintrodus cu gura in jos, respectiv in sus. 91 Un tub inchis la unul din capete este introdus cu gura in jos intr-o cuvé cu mercur. Tubul contine V) = 50 cm} de aer, iar nivelul mercurului in tub este cu hy = 10 om deasupra nive- lului mercurului din cuva, fntr-o a doua pozitie a tubului, volumul ocupat de aer este Vz = 100 cm3, iar diferenta de nivel a mercurului din tub si cuva este hy = 42,5 cm. Sa se afle valoarea presiunii atmosferice. Densitatea mercurului este p = 13.600 kg/m. Notiuni termodinamice de bazi 92 fntr-un vas cu mercur (p = 13.600 kg/m3) se introduce vertical un tub cilindric prevazut cu piston. Nivelul mercurului in vas si tub este acelasi, iar pistonul se afl4 la h = 1 om deasupra acestui nivel. S& se afle presiunea din tub atunci cand pistonul este ridicat la H = 75 cm deasupra nivelului mercu- rului din vas. Presiunea atmosferica este normal, pg = 105 Pa. 93 Un tub orizontal inchis la ambele capete este impartit de 0 co- loan’ de mercur (p = 13.600 kg/m3) in doua parti egale, ou lungimea = 20 cm fiecare, care contin aer la presitinea p = 1,01.105 Pa. S& se afle lungimea h a coloanei de mercur, stiind c& prin adu- cerea tubului in pozitie verticala aceasta coboara cu AJ = 2 cm. 94 intr-un tub de sticlé orizontal cu lungimea L = 1 m, inchis la ambele capete, se‘afld la mijloc o coloana de mer- cur ou lungimea h= 20 om. Daca se aduce tubul in pozitie verticala, coloana de mer- cur coboara cu /= 10 cm. Sa se afle la ce presiune a fost inchis tubul. Densi- tatea mercurului este p = 13.600 kg/m. 95 intr-o eprubet’ cu lungimea 7= 70 cm se aflé o coloana de aer in- chis& cu ajutorul unui piston de greutate neglijabila, deasupra careia se afla o coloand de mercur (p = 13.600 kg/m3) cu lungimea h = 20 cm. a) Ce indltime 17 Cap. 1 - Elemente de termodinamici va avea coloana de mercur ramasa in eprubeta dupa intoarcerea acesteia, daci presiunea atmosferic este py = 105 Pa? b) Pentru ce lungime a eprubetei mercurul se va scurge in intregime? 96 fntr-un tub inchis la unul din capete se afl o masa de aer izolata de exterior printr-o coloana de mercur cu lungimea H = 20 cm. Cand tubul se afla in pozitie verticalé cu deschiderea in jos, lungimea coloanei de aer este hy = 10 cm, Daca se inclina tubul cu a = 30° fata de orizontala, tot cu deschiderea in jos, lungimea coloanei de aer devine hy = 8,46 cm. Sa se afle presiunea atmosferica. Densitatea mercurului este P= 13,600 kg/m? Pentru problema 97 97 Intr-un tub in forma de U, prevazut cu robinet si avand una dintre ramuri inchisa, se aflA mercur. Nivelul mercurului, acelasi in ambele ramuri, se giseste la distanta h = 20 om de extre- mitatea superioara a tubului. Deschi- znd robinetul, o parte din mercur se 18 Sourge astfel incat nivelul sau in ramura inchisé scade cu Ay = 18 om. Cu cat scade nivelul mercurului in ramura deschisa? Presiunea atmosferic& este Po = 10° Pa, iar densitatea mercurului 9 = 13.600 kgim3, 98 Un tub manometric in forma de U cu diametrul interior d = 5 mm contine mercur (9 = 13.600 kg/m3) astfel incdt aerul din ramura inchis& are volumul V = 10 mm3, iar diferenta de nivel a mercurului intre cele doud ramuri este Ah; = 10 cm, Punand ramura deschisa in leg&tura cu un balon cu gaz, diferenta de nivel devine Ah, = 1 cm. Sa se afle presiunea gazului din balon. Presiunea atmosferici este normala, pp = 105 Pa, Pentru problema 98 99 Doua& vase comunicante cu aceeasi sectiune, prevazute cu pistoane, contin un lichid cu densitatea p. Pistoanele se afl initial la inaltimea h deasupra nivelului comun al lichidului din cele dou vase. Cu cAt trebuie ridicat unul dintre pistoane, men- finandu-l pe celilalt fix, astfel incat diferenta de nivel a lichidului in cele dowd vase si fie h? Presiunea initiala a aerului in cele dowd vase este po. Pentru problema 99 100 Un cilindru on lungimea L si sectiunea S| se continua cuvun tub cu sectiumea Sp. Se introduce complet tubul intr-un lichid cu densitatea p. Pe ce distant x coboara mercurul din tub daca in cilindru se introduce un piston care este impins pani Ja fundul acestuia? Presiune atmosferic’ este pg. Pentru problema 100 101 Un cilindru de lungime / = 40 cm este impartit in dowd compar- timente egale cu ajutorul unui piston termoconductor de masi néglijabila. Inifial presiunea dintr-un compartiment este de & = 3 ori mai mare decat in celilalt. Cu cat se va deplasa pistonul daci este ldsat liber? Frecdrile se neglijeaz’. Notiuni termodinamice de bazi 162 Un cilindric este impartit de un piston termoconductor fn vas dou compartimente egale care contin gaz la aceeasi presiune p = 9.104 Pa. Se deplaseaza pistonul astfel incét volumul unuia dintre compartimente devine de k=5 oti mai mic. Cat devine diferenta de presiune dintre cele dona compar- timente? in doua vase cu volumele 10 L $i Vp = 30 L se afl aer la aceeasi temperatura si presiunile p,, respectiv py = 105 Pa. Sa se determine Pj, dack dup punerea in. legiturk a baloanelor presiunea in sistem devine p=2.105 Pa (MG4ETrei baloane cu volumele V,=3L,%)=7L si Vs =5 L contin, respectiv, oxigen (p; = 2.105 Pa), azot (py = 3.105 Pa) gi dioxid de carbon (p3 = 6.104 Pa) aflate la aceeasi tempe- yatura. Se unesc cele trei baloane prin tuburi de volume neglijabile, pastrand temperatura constant’. Care va fi presiunea amestecului de gaze? 105 Un vas cilindric de volum V este impirjit de un_ piston termo- conductor, imobilizat, in doua com- partimente in care se afl& gaze la pre- siunile p; si pa, Dupa eliberarea pis- tonului, presiunea in cele dou’ compar- timente devine p. Sa se afle volumele inifiale ale celor dowd compartimente.. 19. a Cap. 1 - Elemente de termodinamica 106 O camer’ de automobil cu volumul V = 6 L este umflata cu aju- torul mei pompe al cérei cilindru are inal- timea / = 10 cm si diametrul d= 10 cm. De ct timp este nevoie pentru a realiza in camera o presiune p = 5.105 Pa, dac& fiecare cursi a pistonului dureaz4 t = 1,5 s? Presiunea initialé in camera este py = 105 Pa. 407 Presiunea aerului dintr-un vas este Py = 9,7.104 Pa. Dupé trei curse ale pistonului unei pompe de vid, pre- siunea devine p = 2,87.104 Pa. Sa se afle raportul dintre volumul corpului pompei si volumul vasului. 108 Se comprima un gaz astfel incat volumul su se micsoreaza cu fy = 20 %, presiumea creste cu f, = 30 %, iar temperatura se mareste cu AT = 12 K. Care a fost temperatura initialé a gazului? 109 Un vas este imparfit in dowd compartimente printr-un perete termo- conductor. Temperaturile initiale in cele doua compartimente sunt t, = 27°C, ty = 127°C gi raportul presiunilor k= 3. Care va fi raportul presiunilor dup& atingerea echilibrului termic? 110 fntr-un cilindru cu aria bazei = 100 cm? se giseste aer la tempera- tura fj = 12°C. Presiunea atmosferic& este p; = 10° Pa. La inalfimea fy = 60 cm: de baza cilindrului se afl un piston de 20 masa neglijabila. La ce tniltime se va stabili pistonul dac& pe el se aseazd o greutate cu masa m = 100 kg, aerul din cilindru ridic&ndu-si din aceasta cauzi temperatura la fy = 27°C? 141 Un tub inchis la unul din capete este introdus cu capatul deschis intr-un vas cu mercur, ca in figura. Se cunose J; = 10 cm, J, = 30 cm, presiunea atmosferica este cea normala, Py = 105 Pa. Cum se modifict nivelul mercurului in tub daci temperatura creste de la 4 = 20°C la ty = 77°C? Dilatarea tubului se neglijeaza. Pentru problema 111 112 Un vas cilindric este impar- fit de un piston termoizolant in dowd compartimente cu lungimile /; = 20 cm sil, = 10 cm, continand gaze la presi- unile py = 2.105 Pa si py = 105 Pa sila aceeasi temperaturi. Cu cat se va deplasa pistonul daca este lasat liber si se incilzesc gazele pnd la tempera- turile T, = 300 K, respectiv 7, = 400 K? 113 Un cilindru_ orizontal umplut cu gaz este impartit de un piston mobil termoizolant in raportul volumelor V;/V> = 2/3. Temperaturile in cele dowd compartimente sunt 4) = 177°C, respectiv f = 267°C. Cat devine raportul volumelor dac& cele doua compartimente sunt aduse la aceeasi temperatura? 414 Un piston mobil imparte un yas cilindric orizontal in doua compartimente cu gaz la aceeasi tempe- ratura si cu volumele aflate in raportul Vi[V = k = 3. Cat devine raportul volumelor dac’ cele doua compar- timente sunt aduse la temperaturile ty = 47°C, respectiv fy = -33°C? 115 Doua baloane identice care contin un gaz la ¢ = 0°C sunt unite printr-un tub orizontal la mijlocul c&ruia se afl o picituri de merour. Aceasta imparte intregul vas in dowd compar- timente cu volumul V = 200 cm? fiecare, Cu ce distanti x se va deplasa picstura daca umul din vase este incalzit cu At = 2°C, iar celélalt racit cu aceeasi temperatura? Se neglijeaz modificarea volumului vaselor. Pentru problema 115 116 in doua baloane identice le- gate printr-un tub prevazut cu un robi- net se afla un gaz la temperatura Ty = Notiuni termodinamice de baz 243 K. Dac se deschide robinetul si se incalzesc ambele baloane pana la T= 450 K, presiunea devine p = 5.10° Pa. Daca se tine fins robinetul inchis si se aduce gazul din cele dowd baloane la temperaturile T, = 360 K, respectiv T, = 180 K, atunci presiunea devine aceeasi in ambele baloane. S& se deter- mine presiunile inifiale ale gazului in cele dou’ baloane. 117 Trei baloane identice sunt puse in legitur’ prin tuburi de aceeasi lungime si aceeasi sectiune S. in fiecare tub se afl cite o pic&tura de mercur care, in conditii de echilibru la temperatura T, se aflé la mijlocul tubului. Volumul aerului din fiecare balon, inclusiv tuburile de leg&turé pana la picdtura de mercur, este V. Sa se afle cum se va modifica pozitia pic&turilor dac& balonul B este incdlzit cu AT, iar baloanele A si C sunt racite cu AT. O-O-O Pentru problema 117 118 in conditiile descrise in problema precedent, sé se afle cu cAt se vor deplasa picaturile de mercur dacé balonul A este. incilzit cu AT, iar balonul C este racit ou AT. 119 intr-un vas cilindric vertical se afl in echilibru un piston grev. in cele dow’ compartimente se afl aceeasi 2 | 1 ‘ A. Cap. 1 - Elemente de termodinamic masi de gaz la aceeasi temperatura. Raportul volumelor este n = 3, Cat devine raportul volumelor dacd tempe- ratura creste de k = 2 ori? 120 Cilindrul unui compresor se umple la fiecare cursi cu Vy = 4 L de aer la presiunea atmosferica pg = 10° Pa gi temperatura f9 = -3°C, pe care il introduce intr-un rezervor cu volumul V= 1,5 m3, temperatura aerului in rezervor devenind t = 45°C. CAte curse trebuie s& faci pistonul compresorului pentru a ridica presiunea aerului din rezervor cu Ap = 1,96.105 Pa? 121 fn figuré sunt reprezentate transformarile izocore a dowd mase egale de gaz. SA-se determine raportul volumelor gazelor, cunoscénd unghiu- Tile 0, si Oy pe care cele doua drepte le fac cu axa absciselor. P 0 T Pentru problema 121 122 88 se reprezinte ciclul din figura in coordonate p, si V, 7. 22 Pentru problema 122 123 Sa se reprezinte ciclul din figura in coordonate p, T si VY, T. Portiunea CD este o izoterma. Pentru problema 123 124 SA se reprezinte ciclul din figura in coordonate p, V si V, T. P oor" 0 T Pentru problema 124 125 Si se reprezinte ciclul din figura in coordonate p, V si V, Notiuni termodinamice de bazi oe sitatea sa este P3 = 2p). SA se determine Ty $i P3- Pentru problema 125 126 S& se reprezinte ciclul din as Pentru problema 128 figura in coordonate p, V sip, T. 129 in figura este reprezentat in Vv Z coordonate p, p (densitate, presiune) ciclul efectuat de un gaz ideal; transfor- marea 3-1 este un arc de hiperboli echi- later. Daci p> = kp), si se afle p3 si V3. T Pentru problema 126 127 SA se reprezinte ciclul din figurd in coordonate p, V sip, 7 0 Pentru problema 129 130 Un gaz ideal este compri- mat cvasistatic dintr-o stare in care py = 200 kPa, V, = 32 L pana intr-o stare fn care py = 600 kPa, Vy = 12 L printr-un proces reprezentat in coordonate p, V Pentru problema 127 printr-o dreapti. Sa se afle presiunea si volumul gazului in punctul in care tem- 128 Un gaz aflat intr-o stare in peratura acestuia este maxima care py = 200 kPa, T, = 300 K este supus succesiunii de transforméri din 431 Un gaz ideal este supus pro- figuré, ajungand intr-o stare in care den- cesului ciclic din figura. Sa se afle tem- es peratura maxima atinsi de gaz pe ciclu daca T; = 300 K. YY VW Vv Pentru problema 130 Vo 2Vg 4Vy) V Pentru problema 131 132 Un gaz ideal este supus unui proces termodinamic reprezentat in coordonate (p, 7) printr-un cere. in care dintre stéri volumul gazului este minim, respectiv maxim? 24 1.2 Calorimetrie 133 Un termometru defect indic& 5° la temperatura de 10°C si 95° la 90°C, La ce temperatura indicatia acestui termometru va fi corect’i? 134 Un termometru gregit eta- lonat introdus intr-un amestec de apa si gheafa la presiune normal indica -3°, iar in apa care fierbe la presiune normalé indici 102°. Care va fi indicatia acestui termometru atunci cand este introdus intr-un lichid care fierbe la 80°C? 135 Peste o cantitate de apa aflata la temperatura 1; = 70°C se toarna © cantitate dublé de ap& cu temperatura ty = 10°C. Care va fi temperatura finala a amestecului? 136 Un robinet monocomanda este reglat astfel incdt fluxurile de apa calda si rece au debitele Q, = 2,5 Lémin $i Qy = 1,5 Limin, la temperaturile t; = 80°C, respectiv t. = 20°C. Care este temperatura apei care curge din robinet? 137 intr-un vas se afl m, = 100 g dintr-un lichid necunoscut, la tempe- ratura f, = 15°C. Se introduce in vas 0 pucat& de cositor cu masa my = 50 g si cAldura specificd cy = 250 Jhkg.K, aflata Ja temperatura f) = 100°C. Temperatura finala se stabileste la 20°C. Sa se determine cAldura specifica a lichidului necunoscut. Cantitatea de cildura pre- luati de vas este neglijabila. 138 intr-un calorimetru cu capa- citatea caloric& neglijabila se toarnd trei lichide avind masele m, =1 kg, my = 10 kg, mz = 5 kg, temperaturile 4 = 6°C, fy =- 40°C, t3 = 60°C gi caldurile specifice cy =c3 = 2.103 Ikg.K, 7 = 4.103 Jhkg.K. Sa se determine tempera- tara amestecului si cantitatea de caldura necesara pentru a-l incalzi la t= 6°C. Q (ks) 20 40 80 80 Pentru problema 139 139 Dou corpuri sunt supuse, separat, unui proces de ricire. fn figura este reprezentati cildura cedati de corpuri. La sfarsitul procesului, cele doua corpuri sunt introduse intr-un Calorimetrie calorimetru de capacitate calorica neglijabil’ care contine m = 55,6 g de api (Caps = 4.200 Ikg.K) la temperatura t = 40°C. Sa se determine temperatura de echilibru care se stabileste in calorimetru. 140 fntr-un calorimetru care contine m, = 400 g apa la temperatura T, = 288 K se mai adauga inca my = 200 g de apa la temperatura T, = 293 K. Temperatura finala se stabileste la 289 K. Sa se afle cantitatea de cldura primita de ‘calorimetru. Se cunoaste = 4,185 Jhkg.K. Capa 141 fntr-un calorimetru cu temperatura T, = 288,5 K se introduc m = 90 g de apa la temperatura T, = 298 K, Temperatura finala se stabileste 97,5 K. Sa se afle capacitatea calorica a calorimetrului. Se da caldura specific a apei c = 4.185 J/kg.K. 142 fntr-un calorimetru din alam aflat la temperatura fy = 15°C se toarn m, = 100 g de apa cu temperatura t, = 50°C, Temperatura finald se stabi- este la ¢ = 28°C. Ce masa are calori- metrul? Caldurile specifica pentru alam si ap sunt c, = 376 J/kg, res- pectiv cy = 4.185 I/kg.K. 143 fintr-un calorimetru de alam& cu masa m, = 0,2 kg se afl m= 0,4 kg dintr-un lichid la temperatura 1; = 10°C. Se mai adaugi in calorimetru 25 Cap. 1 - Elemente de termodinami inci m, = 0,4 kg din acelasi lichid inc&lzit la temperatura f) = 31°C. Sa se afle caldura specifica a lichidului, stiind ci temperatura finala se stabileste la t= 20°C. Caldura specificd a alamei este c, = 400 J/kg.K. 144 fntr-un calorimetru cu masa m, = 75 g aflat la temperatura T, = 278 K se introduc m = 32 g dintr-un lichid aflat la temperatura T; = 293 K. Dupa stabilirea echilibrului la 7; = 288 K, in calorimetru se introduce o bucata de cositor (cg, = 380 J/kg.K) cu masa mg, = 400 g si temperatura Tg, = 281 K. Dup aceasta, temperatura in calori- metru devine T, = 285 K. Sa se afle caldurile specifice ale calorimetrului si lichidului 145 fntr-un pahar cu masa m, = 120 g, aflat la temperatura f; = 20°C, se 200 g apa fierbinte la temperatura f = 100°C. Dup’ t= 5 min temperatura apei este f3 = 40°C. Consi- derand procesul de racire uniform, si se afle cantitatea de ciildura pierduta in fiecare secunda. Caldurile specifice pentru sticld si ap sunt ¢; = 840 J/kg.K, respectiv cy = 4.180 Ikg.K toarn& ry = 146 fntr-un calorimetru de cupru cu masa m) = 0,3 kg se afl m = 3 kg apa cu temperatura 1, = 8°C. Se 26 adauga in calorimetru 0 cantitate m3 = 0,6 kg dintr-un lichid aflat la 1; = 85°C, temperatura de echilibru stabilindu-se la t = 15°C, fn timpul experientei se pierde prin radiatie o cantitate de caldura AQ = 1.625,4 J. Sa se determine caldura specifica a lichidului adaugat in calorimetru. Se dau: Capa = 4.185 Jhkg.K, cy = 376 Jikg.K. 147 Pentru pregatirea unei bai se amesteci api calda la temperatura f) = 66°C cu apa rece la ty = 11°C. Ce cantitati de api de un fel si de altul sunt necesare pentru a obtine m = 55 kg de apa la temperatura t= 36°C? 148 Un corp de aluminiu si um altul de cupru, aflate amandoua la temperatura de 723 K, cAnt&resc impreuna 0,65 kg. Dac sunt aruncate intr-un vas in care se afla 2,5 kg de apa la temperatura de 285 K, aceasta se va incalzi pana la 300 K. Aflati masele celor doa corpuri. Se cunosc caldurile specifice: Cay = 4.185 Iike.K, ca) = 920 Wke.K, egy = 376 Jkg.K. 149 fntr-un calorimetru de fier cu masa m = 0,1 kg se afl m’ = 0,5 kg apa la temperatura 4, = 15°C. Se introduc in calorimetru doua corpuri, unul de plumb si celilalt de aluminiu, cantirind impreun’ M=0,15 kg si aflate la temperatura f) = 100°C. Ca rezultat, temperatura apei se ridic& la y= 17°C. Sa se afle masele mm sim ale celor dowa corpuri. Se dau caldurile spe- cifice: cpp = 125,7 JkgK, ca = 836 Wig, ope = 460 Whe K, ¢5= 4.180 Jkg.K. 456 intr-un calorimetru cu capa- citatea calotica C = 168 JK se toarna m= 200 g de apa (Capg = 4.200 Wke.K, 8apa > Scatorimetn) si, dupa atingerea echilibrului termic, se introduce o bila de metal avand aceeasi masd m. Fenomenele termice care au loc sunt reprezentate in figura. Aflati a) temperatura din calorymetru jnainte de introducerea bilei; ) cildura specificd a materialului din care este confectionata bila. @(°C) Pentru problema 150 151 Intr-un calorimetru cu capacitatea caloric neglijabila se gaseste apa (c; = 4.200 J/kg.K) la Calorimetrie temperatura 6, = 20°C. Se introduce in ap o bild dintr-un aliaj de aluminiu (cy = 840 Ikg.K) avind masa egal cu cea a apei gi temperatura 6, = 80°C. ‘Temperatura de echilibru 65 se atinge dupa 2,5 min de la realizarea contac- tului termic, Dupa 30 s de la aceasta se mai introduce in calorimetru 0 bila jdenticé cu prima si avind aceeasi tem- peratura. Echilibrul termic se resta~ bileste la temperatura 0, dupS 2 min de la introducerea celei de-a doua bile a) Sa se determine temperaturile de echilibru 03 si 4. b) Trasati, pe acelasi sistem de coodonate, graficele variatiei tempera- turilor corpurilor din calorimetru, pe durata a 6 min de la introducerea prime! bile in calorimetru. 452 intro cantitate m = 6 g de apa se introduce un termometru care arat& t, = 38°C. Care este temperatura reali a apei dacd termometrul are capacitatea caloric C= 1,2 I/K si avea, jntroducerea in apa, temperatura f) 17,1°C. Caldura spe- cific’ a apei este c = 4.180 Jkg.K. jnainte de 153 intr-un calorimetru in care se afl m = 10 g de apa la temperatura fp = 40°C se introduce un termometru cu capacitatea calorica 4,18 JK care se incalzeste cu Ar =20°C. Se scoate acesta si se introduce un alt 27 a eS Cap. 1 - Elemente de termodinamit termometru cu capacitatea caloricd Cy = C}/2, care se incalzeste cu acelasi numar de grade. Sa se afle indicatiile celor dowd termometre, neglijénd capaci- tatea calorica a calorimetrului. Caldura specifica a apei este c = 4.180 J/kg. K 154 Doua calorimetre identice contin cantitati egale din acelasi lichid la temperaturi egale. La masurarea temperaturii cu acelasi termometru (mai intai intr-un calorimetry, apoi in cel de- al doilea si din nou in primul) s-au obtinut temperaturile T, = 295 K, T> = 293 K si T3 = 294 K. Sa se determine temperatura indicat’ de termometru inainte de méasuratori. Se neglijeaza schimbul de caldura cu mediul exterior. 155 fntr-un calorimetry ce contine ap& se toa o ceasc& cu apa fierbinte, ceea ce face ca temperatura apei din calorimetru si fie cu At, = 6°C mai mare. Daca se mai toarna incd o ceascé cu apa fierbinte, temperatura apei din calorimetru va fi cu At, = 4°C mai mare. Sa se determine cresterea temperaturii apei din calorimetru dac& operatia se mai repeta o data. 156 Doua discuri de staniu avand aceeasi suprafafé si grosimile Jy = 4 mm gi hy = 6 mm, aflate la tem- peraturile 4 = 20°C, respectiv = 200°C, se aseazi unul peste celalalt. $a 28 se afle grosimea ansamblului astfel format, dac& se neglijeazi schimburile de cildura cu mediul. 157 Fie V, si ¥, doua volume din acelasi lichid, aflate la temperaturile ty $i ty. Si se arate ci volumul rezultat dup amestecarea acestora nu depinde de temperaturile initiale. 1.3 Principiul I al termodinamicii 158 fntr-un cilindru prevazut cu piston se afli m = 2 kg aer. SA se afle lucrul mecanic efectuat de gaz daca este incalzit izobar cu At = 100°C. Masa molara a aerului se va considera p= 29 ke/kmol. 159 int-un cilindru cu piston se afl m= 1,6 kg oxigen (= 32 kg/kmol). Cu cfite grade trebuie ridicatd in mod izobar temperatura gazului astfel incdt el s& efectueze un lucru mecanic L = 4.104 J? ® 160 Un gez ideal se afl intr-un vas’ cilindric inchis cu un piston cu sectiunea S'= 20 cm? si masa m= 5 kg. $a se calculeze lucrul mecanic efectuat de gaz in urma incdlzirii sale izobare de la t, = 20°C la f = 100°C. Volumul initial al gazului este V.= 5 L, iar presiunea atmosfericé pg = 10° Pa. Se vor consi-dera dowa cazuri: a) cilindrul este ori-zontal; 8) cilindrul este vertical. 161 0 cantitate v = 0,4 kmoli de gaz ideal este supusi transformérii din figur’ prin incdlzirea sa cu AT = 50 K. Ce lucru mecanic efectueaz’ gazul? Principiul I al termodinamicti 1 - Pentru problema 161 162 Un mol de gaz ideal este supus transformarii din figura, repre- zentata printr-un segment de dreapta. Stiind of T; = Ty = 200,6 K gi Vy = 2M, siise afle lucrul mecanic efectuat de gaz. P Pentru problema 162 antitate v = 0,2 kmoli de gaz ideal este supusa transformarii din figura, in urma. c&reia temperatura sa creste cu AT'= 100 K. Ce lucru mecanic efectueazi gazul? Pentru problema 163 2$ 1~- Elemente de termodinamica 164% ‘Caldurile specifice 1a presiune constant si la volum constant ale unui gaz sunt cp = 5,193.103 Ikg.K, respectiv cy = 3,116.103 J/kg.K. Sa se afle masa molara a gazului. 165 Sa se afle caldurile specifice Gp $i cy ale unui amestec de gaze care con- fine m) = 10 g oxigen (uy) = 32 kg/kmol) si my = 20 g azot (Ul = 28 kg/kmol). 166 Sa se afle c&ldura specifica la presiune constanta a unui amestec de gaze care contine v) = 2 moli oxigen (uy = 32 kg/kmol) si v2 = 4 moli azot (uy = 28 kg/lanol). 167 Un amestec de gaze const& din acelasi numar de moli de clor (4) = 35,5 kg/kmol) si kripton (uy = 83,8 kg/kmol). Sa se afle caldura speci- fic& la presiune constant a amestecului. 168 Sa se afle caldura molar’ la volum constant a unui amestec de f, = 40% gaz monoatomic si fy = 60% gaz diatomic (concentratii molare). 169 O fractune f= 25% din mo- leculele unui gaz diatomic aflat intr-o incinté disociaz’. $4 se afle. cdldura molara la volum constant a gazului rezultat. 170 Sa se afle exponentul adia- batic y pentru un amestec de gaze format 30 din m, = 10 g heliu (4, = 4 kg/kmol) gi my = 4 g hidrogen (lin = 2 kg/kmol). 171 Sa se afle exponentul adiabatic y pentru un amestec de gaze care contine un numéar egal de moli de oxigen (41; = 32 ke/kmol) si argon (tL) = 40 ke/kmol). 172 Pentru incdlzirea unei mase m = 160 g de oxigen (y = 32 kg/kmol) cu AT= 12 Ka fost necesara o cantitate de célduré Q = 1,76 kJ. Cum a decurs procesul: la presiune constanté sau la volum constant? 173 Un amestec format dintr-un numéar egal de moli de gaz monoatomic si gaz diatomic ocupa volumul /= 1 L. Gazul este incilzit izobar la presiunea p = 10° Pa pana cAnd temperatura sa absolut se dubleaz’. Si se determine caldura absorbita in acest proces. 174 Un volum V = 50 L de oxigen este incalzit izocor astfel incat presiunea sa creste cu Ap = 5.105 Pa. Ce cantitate de caldura a absorbit gazul? 175 Un balon fnchis cu volumul V = 20 L confine hidrogen la tempera- tura T= 300 K si presiunea p = 4.105 Pa. Care vor fi temperatura si presiunea gazului daca acesta primeste o cantitate de caldura Q = 6 kJ? 176 O cantitate v = 1 kmol de oxigen (u = 32 kg/kmol) aflat la temperatura fg = 0°C este incalzit izocor astfel incat presiunea sa devine de n = 3 ori mai mare. Ce cantitate de caldura a absorbit gazul? Caldura specific’ la volum constant a oxigenului este c, = 657 Jkg.K. 177 Pentru a mari izobar tempera- tura a m = 20 kg azot (tt = 28 kg/kmol) cu AT = 20 K este necesara o cantitate de cildura Q, = 5 105 J. Ce cantitate de cdldur’ Qy este necesara pentru a obtine aceeasi crestere a temperaturii printr-un proces izocor? 178 Pentru a mari temperatura a m= 1kg de gaz cu AT= 1 K este nece- sari o cantitate de caldura Q, = 912 J daca procesul se desfasoara la presiune constant, sau Q, = 651 J daca procesul se desfasoara la volum constant. Despre ce gaz. este vorba? 179 O cantitate de aer, incalzita sub presiune constanta de la f, = 15°C pana la tf, = 65°C, a absorbit o cantitate de caldura Q, = 5 kJ. Aceeasi cantitate de aer, incalzit& la volum constant intre aceleasi limite de temperatura, a absorbit Qy = 3,5 kJ. Care este volumul aerului la temperatura f; si presiunea p = 105 Pa? 180 Un gaz ideal cu volumul M9 si presiunea pg absoarbe aceeasi canti- tate de caldura pentru-a-si mri izocor Principiul I al termodinamicii presiunea pani la valoarea p, sau pentru ase dilata izobar pana la volumul V7). Sa se determine exponentul adiabatic y al gazului 181 O cantitate v = 1 mol de hidrogen aflat la temperatura ¢ = 0°C este incdlzit izobar. a) Ce cantitate de calduré este necesara pentru ca volumul su sa’se dubleze? b) Ce lucru mecanic efectueazi gazul? Se cunoaste R = 8.310 J/icmoL.K. ASLO mast m = 1 g de heliu (a= 4 kg/kmol) este incdlzit izobar cu AT 100 K. Sa se afle: a) variatia energiei inteme a gazului in acest proces; b) lucrul mecanic efectuat prin dilatarea gazului; ¢) cildura primit’ de gaz. 3-Un volum V = 1 m3 de gaz ideal diatomic este supus transformarii din figura in urma creia energia sa intern’ creste cu AU = 2,5.105 J. Cu cat a crescut presiunea gazului? Pentru problema 183 184 Un volum /, = 1 m3 de oxigen este incilzit izobar la presiunea 31