Sunteți pe pagina 1din 11

SC AQUASoft SRL

Sediul social: Sos.Virtutii 6, bl.R12


Bucuresti, sector 6
Cod Fiscal: RO14376707
Nr.Reg.com: J40/93/2002
Tel/Fax: +40 21 313 39 30

S.C. AquaSoft PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND Ediţia I-a


S.R.L. SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA Nr. de ex. 1
Sănătate şi Pag.11
securitate în Exemplar nr.1
muncă

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a


reviziei în cadrul ediţiei procedurii de lucru

Elemente privind Numele şi Funcţia Data Semnătura


responsabilii prenumele
1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Gornăţeanu SEPP, TOP
Simona HUMAN
TARGET
1.2 Aprobat Stoica Director
Cristian General

2. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia în cadrul ediţiei
procedurii operaţionale:
Procedura se difuzează personalului AquaSoft.

3. Scopul procedurii operaţionale:


3.1. Prevenirea accidentelor de munca si stabilirea unor masuri pentru conditii optime de
lucru ale personalului.

4. Domeniul de aplicare al procedurii:


4.1. Procedura se aplică personalului AquaSoft.
4.2. Lucratorul cu atribuţii de securitate şi sănătate în muncă este responsabil pentru
comunicarea acestei proceduri în cadrul AquaSoft.

5. Cadrul legislativ:

a) Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările
ulterioare;
 c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în
perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă,
aprobată prin Legea nr. 436/2001;
Page1

 d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile


de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
SC AQUASoft SRL
Sediul social: Sos.Virtutii 6, bl.R12
Bucuresti, sector 6
Cod Fiscal: RO14376707
Nr.Reg.com: J40/93/2002
Tel/Fax: +40 21 313 39 30

 e) Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de


securitate şi/ sau de sănătate la locul de muncă;
 f) Hotărârea Guvernului nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în
muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
 g) Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de
muncă;
 h) Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 i) Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
 j) Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 427/2002 pentru aprobarea componenţei
trusei sanitare şi a baremului de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără
cadre medicale;
 k) Ordinul ministrului muncii solidarităţii sociale şi familiei nr. 3/2007 privind aprobarea
Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă – FIAM.

6. Definiţii ale termenilor:


eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în
timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţia de persoană
dată dispărută sau accidentul de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost implicate
persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau
legată de profesiune;

accident de muncă - vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută


profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de
serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice,
invaliditate ori deces;

accident uşor: eveniment care are drept consecinţă leziuni superficiale care necesită numai
acordarea primelor îngrijiri medicale şi a antrenat incapacitate de muncă cu o durată mai mică
de 3 zile;

comunicare oficială: procedura prin care AquaSoft comunică producerea unui


eveniment, de îndată, autorităţilor prevăzute la art. 27 alin. (1) din legea 319/2006;

eveniment deosebit: accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului,
produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţia de
persoană dată dispărută sau accidentul de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost
implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boală
profesională sau legată de profesiune;
Page1
SC AQUASoft SRL
Sediul social: Sos.Virtutii 6, bl.R12
Bucuresti, sector 6
Cod Fiscal: RO14376707
Nr.Reg.com: J40/93/2002
Tel/Fax: +40 21 313 39 30

loc de muncă: locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirea AQUASOFT
inclusiv orice alt loc din aria clădirii la care personalul are acces în cadrul desfăşurării
activităţii;

incident periculos: evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria,


accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncţionalitatea unei activităţi sau a
unui echipament de muncă sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a
afectat personalul, dar ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost
posibil să producă pagube materiale;

intervenţie: acţiune desfăşurată în timp oportun, de către structuri specializate, în scopul


prevenirii agravării unui accident, limitării sau înlăturării consecinţelor acestuia;

prim ajutor: totalitatea acţiunilor întreprinse imediat după producerea unui accident,
inclusiv de muncă, până la momentul intervenţiei cadrelor medicale de specialitate, cu scopul
de a împiedica agravarea stării bolnavului, fie prin apariţia unor complicaţii ce îngreunează
actul terapeutic ulterior, fie printr-o evoluţie nefavorabilă urmată de instalarea unor infirmităţi
definitive sau de deces;

activitatea de prevenire a riscurilor profesionale – ansamblul de dispoziţii sau măsuri luate


ori prevăzute în toate etapele procesului de muncă, în scopul evitării sau diminuării
pericolelor inerente muncii prestate;

lucrător - persoană angajată de către un angajator, potrivit legii, inclusiv studenţii, elevii în
perioada efectuării stagiului de practică, precum şi ucenicii şi alţi participanţi la procesul de
muncă, cu excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice;

angajator - persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu
lucrătorul respectiv şi care are responsabilitatea întreprinderii şi/sau unităţii;

alţi participanţi la procesul de muncă - persoane aflate în întreprindere şi/sau unitate, cu


permisiunea angajatorului, în perioada de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale în
vederea angajării, persoane care prestează activităţi în folosul comunităţii sau activităţi în
regim de voluntariat, precum şi şomeri pe durata participării la o formă de pregătire
profesională şi persoane care nu au contract individual de muncă încheiat în formă scrisă şi
pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor efectuate prin orice
alt mijloc de probă;

7. Accidentul de munca

În sensul prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în


muncă, este de asemenea, accident de muncă:
a) accidentul suferit de persoane aflate în vizită în sediul AquaSoft cu permisiunea
Page1

angajatorului;
SC AQUASoft SRL
Sediul social: Sos.Virtutii 6, bl.R12
Bucuresti, sector 6
Cod Fiscal: RO14376707
Nr.Reg.com: J40/93/2002
Tel/Fax: +40 21 313 39 30

b) accidentul survenit în cadrul activităţilor culturale organizate, în timpul şi din cauza


îndeplinirii acestor activităţi;
c) accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie
iniţiativă pentru salvarea de vieţi omeneşti;
d) accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie
iniţiativă pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care ameninţă avutul public şi privat;
e) accidentul cauzat de activităţi care nu au legatură cu procesul muncii, dacă se produce la
sediul AQUASOFT, în timpul programului de muncă, şi nu se datorează culpei exclusive a
accidentatului;
f) accidentul de traseu, dacă deplasarea s-a facut în timpul şi pe traseul normal de la
domiciliul personalului la locul de muncă organizat de AQUASOFT şi invers;
g) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul AQUASOFT sau de la adresa persoanei
fizice la locul de muncă sau de la un loc de muncă la altul, pentru îndeplinirea unei sarcini de
muncă;
h) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul AQUASOFTsau de la adresa persoanei
fizice, ori de la orice alt loc de muncă organizat de acestea, la o alta persoană juridică sau
fizică, pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă, pe durata normală de deplasare;
i) accidentul suferit înainte sau după încetarea lucrului, dacă victima prelua sau preda uneltele
de lucru, locul de muncă, utilajul ori materialele, dacă schimbă îmbrăcămintea personală,
echipamentul individual de protecţie sau orice alt echipament pus la dispoziţie de angajator,
dacă se află în grupul sanitar sau dacă se deplasa de la locul de muncă la ieşirea din
AQUASOFT şi invers;
j) accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare, dacă acesta a avut loc în locuri
organizate de AQUASOFT , precum şi în timpul şi pe traseul normal spre şi de la aceste locuri;
k) accidentul suferit de personalul AQUASOFT , delegaţi pentru îndeplinirea îndatoririlor de
serviciu în afara graniţelor ţării, pe durata şi traseul prevăzute în documentul de deplasare;
l) accidentul suferit de personalul român care efectuează lucrări şi servicii pe teritoriul altor ţări,
în baza unor contracte, convenţii sau în alte condiţii prevăzute de lege, încheiate de
AQUASOFT cu parteneri străini, în timpul şi din cauza îndeplinirii îndatoririlor de serviciu;
m) accidentul suferit de cei care urmează cursuri de calificare sau perfecţionare a pregătirii
profesionale, în timpul şi din cauza efectuării activităţilor aferente stagiului de practică;
n) accidentul determinat de fenomene sau calamităţi naturale, cum ar fi furtună, viscol,
cutremur, inundaţie, alunecări de teren, trăsnet (electrocutare), dacă victima se afla în timpul
procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
o) dispariţia unei persoane, în condiţiile unui accident de muncă şi în împrejurări care
îndreptăţesc presupunerea decesului acesteia;
p) accidentul suferit de o persoană aflată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a
unei agresiuni.
În situaţiile menţionate la lit. f), g), h) si i), deplasarea trebuie să se facă fără abateri
nejustificate de la traseul normal şi, de asemenea, transportul să se facă în condiţiile prevazute
de reglementările de securitate şi sănătate în muncă sau de circulaţie în vigoare.

8. Protectia maternitatii la locul de munca


Page1
SC AQUASoft SRL
Sediul social: Sos.Virtutii 6, bl.R12
Bucuresti, sector 6
Cod Fiscal: RO14376707
Nr.Reg.com: J40/93/2002
Tel/Fax: +40 21 313 39 30

Vă informăm că salariatele gravide şi mame, lăuze sau care alăptează au dreptul la măsuri
de protecţie suplimentare din partea Angajatorului.
Pentru a beneficia de aceste drepturi, salariatele gravide şi mame, lăuze sau care alăptează
trebuie să informeze în scris Angajatorul despre starea lor, ataşând la această informare un
certificat medical eliberat de medicul de familie sau de un medic specialist ginecolog care să
ateste starea medicală.
Subliniem faptul că în cazul în care salariatele nu efectuează acest demers, angajatorul nu
poate declanşa procedura legală conform Ordonanţei de urgenţă nr. 96 din 14.10.2003 şi este
exonerat de răspunderea privind protecţia acestor salariate.

Printre măsurile care ar putea fi luate pentru protejarea mamei, fătului sau a copilului nou-
născut se numără:
- reducerea programului de lucru;
- dreptul la consultaţii medicale de specialitate în timpul programului de lucru fără
diminuarea drepturilor salariale;
- schimbarea locului de muncă;
- dreptul la concediu de risc maternal;
- alte măsuri specifice pentru diminuarea sau eliminarea riscurilor.

Alegerea măsurilor aplicabile se face la recomandarea medicului de medicina muncii, în


urma unei evaluări de către acesta a condiţiilor de la locul de muncă al fiecărei salariate.

Alte drepturi ale salariatelor gravide şi mame, lăuze sau care alăptează:
- nu pot fi obligate să desfăşoare muncă de noapte;
- nu pot desfăşura munci în condiţii cu caracter insalubru sau penibil;
- nu pot fi concediate decât în condiţii speciale.

9. Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă


Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită
salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică
sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.
Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în forma scrisă,
în limba română.
O persoana poate fi angajată în cadrul unitatii numai în baza unui certificat medical, care
constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii respective.
La repartizarea în muncă a tinerilor şi a persoanelor cu diverse infirmităţi vor fi respectate
reglementările în vigoare privind angajarea acestor categorii de personal.

10. Obligaţiile angajatorului

Angajatorul are următoarele obligaţii:


a) să ia măsurile necesare pentru acordarea primului-ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea
lucrătorilor;
Page1

b)să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte


primul-ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri;
SC AQUASoft SRL
Sediul social: Sos.Virtutii 6, bl.R12
Bucuresti, sector 6
Cod Fiscal: RO14376707
Nr.Reg.com: J40/93/2002
Tel/Fax: +40 21 313 39 30

Notă
Pentru aplicarea prevederilor de mai sus, angajatorul desemnează lucrătorii care aplică
măsurile de prim-ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor.

c) să informeze, cât mai curând posibil, toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expuşi unui pericol
grav şi iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum şi despre măsurile luate ori
care trebuie să fie luate pentru protecţia lor;
d) sa ia măsuri şi să furnizeze instrucţiuni pentru a da lucrătorilor posibilitatea să oprească
lucrul şi/sau să părăsească imediat locul de muncă şi să se îndrepte spre o zonă sigură, în caz
de pericol grav şi iminent;
e) să nu impună lucrătorilor reluarea lucrului în situaţia în care încă există un pericol grav şi
iminent, în afara cazurilor excepţionale şi pentru motive justificate.

11. Atributii si raspunderi pe linia sanatatii si securitatii in munca pentru lucratori


În conformitate cu prevederile art.22 şi ale art.23 alin. (1) din Legea nr. 319/2006 a
securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi ale art. 15 alin. (1) pct. 4 şi 5 din Hotărârea
Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă – cu modificările şi
completările ulterioare, personalul AQUASOFT are următoarele atribuţii şi răspunderi
pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă:
1. Să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu
instrucţiunile aprobate de conducerea AQUASOFT şi aduse la cunoştinţă de către
lucrătorul cu atribuţii de securitate şi sănătate în muncă, astfel încât să nu expună la
pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte
persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de
muncă;
2. Să utilizeze corect echipamentele de muncă folosite în desfăşurarea activităţii ;
3. Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea
dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de muncă şi să utilizeze corect
aceste dispozitive;
4. Să comunice imediat şefului ierarhic şi/sau lucrătorului cu atribuţii de securitate şi
sănătate în muncă orice situaţie despre care are motive întemeiate să o considere un
pericol pentru securitatea şi sănătatea în muncă a personalului şi/studentilor, precum şi
orice deficienţă a sistemelor de protecţie ale echipamentelor de muncă;
5. Să aducă la cunoştinţa şefului ierarhic şi/sau lucrătorului cu atribuţii de securitate şi
sănătate în muncă accidentele suferite de propria persoană sau de alte persoane
participante la procesul de muncă, în timpul desfăşurării procesului de muncă sau pe
traseul de deplasare la/de la domiciliu declarat către locul de muncă;
6. Să coopereze cu şeful ierarhic şi/sau cu lucrătorul cu atribuţii de securitate şi sănătate în
muncă, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către
inspectorii de muncă, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii personalului;
7. Să îşi însuşească şi să respecte prevederile măsurilor prevăzute în “tematicile de
instruire” şi instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă, întocmite de către
Page1

serviciul extern de prevenire şi protecţie şi/sau lucrătorul cu atribuţii de securitate şi


SC AQUASoft SRL
Sediul social: Sos.Virtutii 6, bl.R12
Bucuresti, sector 6
Cod Fiscal: RO14376707
Nr.Reg.com: J40/93/2002
Tel/Fax: +40 21 313 39 30

sănătate în muncă, în baza legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi


aprobate către conducerea AQUASOFT;
8. Să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă, cu ocazia controalelor anunţate
prin înştiinţare scrisă şi executate de aceştia;
9. Să efectueze controalele medicale efectuate de medicul de medicina muncii şi să
urmeze recomandările acestuia, atunci când este cazul;
10. Să anunţe şeful ierarhic dacă starea sa de sănătate nu îi permite să execute sarcinile
de serviciu;
11. Să informeze lucrătorul cu atribuţii de securitate şi sănătate în muncă atunci când
intervin modificări ale traseului de deplasare de la domiciliu la serviciu şi retur;
12. Să nu efectueze decât activităţi pentru care are pregătirea necesară, autorizarea şi
instruirea corespunzătoare;
13. Să fumeze numai în locurile special amenajate;
14. Să nu introducă şi să nu consume băuturi alcoolice în incinta clădirii;
15. Să nu părăsească în interes personal sediul unităţii, în timpul programului de lucru,
fără înştiinţarea şefului ierarhic.

12. Dotarea cu echipament individual de protectie


Se va face în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de
protecţie la locul de muncă (M.Of. nr. 722 din 23 august 2006).
Orice echipament individual de protecţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie corespunzător pentru riscurile implicate, fără să conducă el însuşi la un risc mărit;
b) să corespundă condiţiilor existente la locul de muncă;
c) să ia în considerare cerinţele ergonomice şi starea sănătăţii lucrătorului;
d) să se potrivească în mod corect persoanei care îl poartă, după toate ajustările necesare.

EIP se distribuie gratuit de către angajator, care asigură buna sa funcţionare şi o stare de
igienă satisfăcătoare prin intermediul întreţinerii, reparării şi înlocuirilor necesare.

(1) EIP este, în principiu, destinat purtării de către o singură persoană.


(2) Dacă împrejurările impun purtarea EIP de către mai multe persoane, se iau măsuri
corespunzătoare pentru a se asigura că această utilizare nu creează diferiţilor utilizatori
nicio problemă de sănătate sau de igienă.

Angajatorul informează mai întâi lucrătorul despre riscurile împotriva cărora îl protejează
purtarea EIP.

Angajatorul asigură instruirea lucrătorului şi, dacă este cazul, organizează antrenamente
pentru modul de purtare a EIP.

(1) EIP poate fi utilizat numai în scopurile specificate şi în conformitate cu fişa de


instrucţiuni, cu excepţia împrejurărilor specifice şi excepţionale.
(2) Instrucţiunile trebuie să fie pe înţelesul lucrătorilor.
Page1
SC AQUASoft SRL
Sediul social: Sos.Virtutii 6, bl.R12
Bucuresti, sector 6
Cod Fiscal: RO14376707
Nr.Reg.com: J40/93/2002
Tel/Fax: +40 21 313 39 30

13. Organizarea locului de munca

Amenajarea locului de muncă trebuie astfel realizată încât să ofere utilizatorilor confort şi
libertate de mişcare şi să diminueze, în măsura maxim posibilă, riscurile de natură vizuală şi
mentală.
În spaţiile de lucru se va asigura un iluminat corespunzător (natural, artificial sau mixt).
Geamurile şi piesele de cristal sau semicristal din componenţa mobilierului vor fi întregi,
fără spărturi, crăpături sau bucăţi lipsă. Marginile acestora trebuie să fie şlefuite, fără porţiuni
tăioase sau zgrunţuroase.
Orice obiect de mobilier va fi finisat corespunzător, pentru a nu provoca accidente.
Periodic va fi verificată stabilitatea pieselor de mobilier.
Posturile de muncă trebuie concepute şi amenajate astfel încât să permită unor persoane
diferite să realizeze o gamă diversă de sarcini de muncă, într-un mod confortabil şi eficace, la
nivelul de performanţe cerut.
Amenajarea posturilor de muncă trebuie să permită adaptarea acestora la schimbări de
cerinţe şi situaţii.
Locul de muncă trebuie să permită o bună corelare între caracteristicile antropofuncţionale
ale utilizatorilor şi munca lor prin asigurarea posibilităţilor de reglare a diferitelor elemente
componente ale acestuia.
Înainte de începerea lucrului, conducătorul locului de muncă este obligat să ia toate măsurile
necesare asigurării condiţiilor normale şi sigure privind securitatea muncii pentru salariaţii
din subordine.
Utilizatorii trebuie să aibă posibilităţi de modificare a poziţiei de lucru, în timpul activităţii.
Înaintea începerii lucrului, conducătorul locului de muncă este obligat să se asigure dacă:
 salariaţii din subordine au instructajul de protecţie a muncii efectuat în termen,
 salariaţii sunt apţi de lucru,
 salariaţii poartă echipamentul de lucru sau de protecţie, dacă este cazul.

Salariaţii vor executa numai lucrările încredinţate şi numai pe acelea pentru care sunt
calificaţi, instruiţi şi autorizaţi.
(1) Conductorii electrici şi cablurile trebuie să respecte următoarele condiţii:
a) să nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol;
b)să aibă o lungime suficientă pentru a se adapta la nevoile reale şi previzibile ale
utilizatorilor, inclusiv în cazul unei reamenajări a încăperii;
c) să asigure accesul uşor, iar întreţinerea să se efectueze fără întreruperea activităţii;
d)cablajul trebuie să corespundă întregului domeniu de reglare a planurilor de lucru.
(2) Conductorii electrici nu vor traversa căile de acces fără a fi protejaţi împotriva deteriorărilor.

14.Instruirea personalului in domeniul sanatatii si securitatii in munca

Procedura instruirii lucrătorilor din punct de vedere al SSM s-a stabilit în conformitate cu
Page1

prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 319/2006: „Angajatorul trebuie să asigure condiţii
SC AQUASoft SRL
Sediul social: Sos.Virtutii 6, bl.R12
Bucuresti, sector 6
Cod Fiscal: RO14376707
Nr.Reg.com: J40/93/2002
Tel/Fax: +40 21 313 39 30

pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul SSM, în


special sub forma de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului”.
(1) Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul unităţii se
efectuează în timpul programului de lucru.
(2) Perioada în care se desfăşoară instruirea prevăzută la alin. (1) este considerată timp de
muncă.
Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM cuprinde 3 faze:
a) instruirea introductiv-generală;
b) instruirea la locul de muncă;
c) instruirea periodică.
La instruirea personalului în domeniul SSM vor fi folosite mijloace, metode şi tehnici de
instruire, cum ar fi: expunerea, demonstraţia, studiul de caz, vizionări de filme, diapozitive,
proiecţii, instruire asistată de calculator.

Angajatorul asigură baza materială corespunzătoare unei instruiri adecvate.

Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se consemnează


în fişa de instruire individuală, cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruirii.
Completarea fişei de instruire individuală se va face imediat după verificarea instruirii.
După efectuarea instruirii, fişa de instruire individuală se semnează de către lucrătorul
instruit şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instruirea.
Fişa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă şi va fi
însoţită de o copie a fişei de aptitudini, completată de către medicul de medicină a muncii în
urma examenului medical la angajare.

Pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior, care desfăşoară activităţi pe baza
de contract de prestări de servicii în unitate, angajatorul va asigura instruirea lucrătorilor
privind activităţile specifice unităţii, riscurile pentru SSM, precum şi măsurile şi activităţile
de prevenire şi protecţie la nivelul unităţii, în general.
Instruirea prevăzută mai sus se consemnează în fişa de instruire colectivă.
Fişa de instruire colectivă se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se va
păstra de către angajator şi un exemplar se păstrează de către angajatorul lucrătorilor instruiţi
sau, în cazul vizitatorilor, de către conducătorul grupului.
Reprezentanţii autorităţilor competente în ceea ce priveşte controlul aplicării legislaţiei
referitoare la SSM (inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă) vor
fi însoţiţi de către un reprezentant desemnat de către angajator, fără a se întocmi fişa de
instructaj.

Instruirea introductiv-generală
Instruirea introductiv-generală se face la angajarea lucrătorilor.

Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activităţile specifice unităţii,


riscurile pentru SSM, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul
unităţii, în general.
Page1
SC AQUASoft SRL
Sediul social: Sos.Virtutii 6, bl.R12
Bucuresti, sector 6
Cod Fiscal: RO14376707
Nr.Reg.com: J40/93/2002
Tel/Fax: +40 21 313 39 30

Instruirea introductiv-generală se face de către serviciul extern de prevenire si protectie.

Instruirea introductiv-generală se face individual sau în grupuri de cel mult 20 de persoane.

Durata instruirii introductiv-generale este de 4 ore.

În cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, în principal, următoarele probleme:


a) legislaţia de securitate şi sănătate în muncă;
b) consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi sănătate
în muncă;
c) riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii;
d) măsuri la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii privind acordarea primului-ajutor, stingerea
incendiilor şi evacuarea lucrătorilor.
Conţinutul instruirii introductiv-generale trebuie să fie în conformitate cu tematica aprobată
de către angajator.

Instruirea introductiv-generală se va finaliza cu verificarea însuşirii cunoştinţelor pe bază de


teste.
Rezultatul verificării va fi consemnat în fişa de instruire.
Lucrătorii nu vor putea fi angajaţi dacă nu şi-au însuşit cunoştinţele prezentate în instruirea
introductiv-generală.

Instruirea la locul de muncă


Instruirea la locul de muncă se face după instruirea introductiv-generală şi are ca scop
prezentarea riscurilor pentru SSM, precum şi a măsurilor şi activităţilor de prevenire şi
protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate.
Instruirea la locul de muncă se face tuturor salariaţilor noi, precum şi la schimbarea locului
de muncă în cadrul unităţii.

Instruirea la locul de muncă se face de către conducătorul direct al locului de muncă, în


grupe de maximum 20 de persoane.
Fişa de instruire se păstrează de către conducătorul locului de muncă.

Durata instruirii la locul de muncă depinde de riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă,
precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă,
post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate.
Durata instruirii la locul de muncă este de 4 ore.

Instruirea la locul de muncă se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către serviciul


extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator, care vor fi păstrate la persoana
care efectuează instruirea.
Instruirea la locul de muncă va cuprinde:
a) informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de
muncă şi/sau postului de lucru;
Page1

b) prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul de lucru;
SC AQUASoft SRL
Sediul social: Sos.Virtutii 6, bl.R12
Bucuresti, sector 6
Cod Fiscal: RO14376707
Nr.Reg.com: J40/93/2002
Tel/Fax: +40 21 313 39 30

c) măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului-
ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor;
d) prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice
ale locului de muncă şi/sau postului de lucru;
e) instruirea la locul de muncă include demonstraţii practice privind activitatea pe care
persoana respectivă o va desfăşura şi exerciţii practice privind utilizarea EIP, a mijloacelor de
alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim-ajutor.

Instruirea periodică
Instruirea periodică se face tuturor lucrătorilor şi are drept scop reîmprospătarea şi
actualizarea cunoştinţelor în domeniul SSM.
Instruirea periodică se efectuează de către conducătorul locului de muncă.
Intervalul dintre două instruiri periodice va fi de conform graficului anual de instruire.
Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre două instruiri periodice va fi de 6
luni.
Verificarea instruirii periodice se face de către serviciul extern de prevenire şi protecţie, care
va semna fişele de instruire ale lucrătorilor, confirmând astfel că instruirea a fost făcută
corespunzător.
Instruirea periodică se completează cu demonstraţii practice.

Instruirea periodică se face suplimentar celei programate în următoarele cazuri:


a) când un lucrător a lipsit peste 30 de zile lucrătoare;
b) când au apărut modificări ale prevederilor de SSM privind activităţi specifice ale locului
de muncă şi/sau postului de lucru sau ale instrucţiunilor proprii, inclusiv datorită evoluţiei
riscurilor sau apariţiei de noi riscuri în unitate;
c) la reluarea activităţii după accident de muncă;
d) la executarea unor lucrări speciale;
e) la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului
existent;
f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
g) la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.

Durata instruirii periodice suplimentare este de 2 ore.

Instruirea periodică se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către serviciul extern de


prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator, tematici care vor fi păstrate la persoana
care efectuează instruirea.
Page1

S-ar putea să vă placă și