Sunteți pe pagina 1din 16

Victoria-Marinela Berza, Dr.

Arhitect, Urbanist

RAPORT CU PRIVIRE LA NECESITATEA INFIINTARII


UNUI CENTRU DE PLANIFICARE URBANA PENTRU
MUNICIPIUL BUCURESTI

I. Disfuncţionalităţi majore actuale ale procesului de dezvoltare spaţiala a


municipiului Bucureşti
Bucureştiul anului 2016 este rezultatul unui proces de dezvoltare incoerentă şi
inegală, lipsită de o viziune clară pe termen lung şi nesprijinită de cooperare
teritorială, nesustenabilă şi generând dezechilibre spaţiale si sociale. Dezvoltarea
urbana nu s-a concentrat suficient asupra creşterii calităţii vieţii locuitorilor, înţeleasă
ca rezultat al concurenţei mai multor factori de naturi diferite: de mediu natural şi
construit, economico-sociali, culturali, istorici.
Presiunea ridicată privind construirea din ultimii ani, condusă doar de interese
speculative şi neorientată sau limitată de politici publice funciare, imobiliare,
urbanistice sau fiscale a determinat creşterea dezechilibrelor dintre diverse zone ale
oraşului, diminuarea suprafeţelor plantate, a contribuit la agravarea problemelor de
trafic, deteriorând atât peisajul urban, cat si funcţionalitatea acestuia şi contribuind
la un comportament distructiv în ceea ce priveşte elemente valoroase de patrimoniu
construit.
Resursele reprezentate de marile terenuri ale fostelor zone industriale au fost în
mare parte irosite fără a fi luat in considerare interesul oraşului, prin fragmentare şi
dezvoltare îngust-speculativă, astfel multe din şansele de dezvoltare de noi poli
urbani prevăzuţi de Planul Urbanistic General din 1999 fiind pierdute sau puternic
compromise.
Atât lipsa unui "proiect al oraşului în ansamblu" larg asumat şi urmat cu
consecvenţă, cât şi a unui context legal şi administrativ care sa încurajeze
operaţiunile urbane de amploare ca iniţiativă publică au contribuit determinant la
aceste procese cu efecte negative.
Lipsa unei strategii clare, rod al unui proces participativ şi însoţită de politici,
programe şi proiecte realiste, inteligent finanţate şi atent evaluate nu face decât să
accentueze nerealizările în domeniul planificării şi sustenabile a dezvoltării
municipiului.
Fără o planificare integrată şi coerentă, care sa susţină interesele strategice ale
comunităţii şi fără urmărirea consecventă a direcţiilor prioritare de acţiune astfel
definite, de către instituţii calificate şi transparente, deschise spre parteneriate şi
sprijinite de cadrul legal şi de politici naţionale şi regionale, multe din resursele
urbane potenţial valorificabile încă existente se vor consuma ineficient, deteriorând
calitatea vieţii cetăţenilor şi compromiţând şansele pe termen lung ale Capitalei
României în competiţia urbană globală.

1
Victoria-Marinela Berza, Dr. Arhitect, Urbanist

Privind retrospectiv, identificam, punctual, câteva dintre cauzele care au dus la


starea actuala a oraşului:
– Lipsa politicilor urbane enunţate si asumate politic (locuire, protecţia mediului,
funciara etc.);
– Lipsa unei politici patrimoniale definita ca mijloc de dezvoltare urbană, având
la baza principii foarte clare, care nu doar protejează patrimoniul construit
valoros, ci oferă si pârghii de control al dezvoltării pentru administraţia locala;
– Lipsa ierarhizării proiectelor de dezvoltare in acord cu necesităţile funcţionale
ale oraşului si promovarea proiectelor cu aport de imagine in defavoarea celor cu
impact pe termen lung.
– Lipsa coordonării si corelării dezvoltării oraşului cu zona sa peri-urbana;
– Lipsa abilităţii sau a competenţei de relaţionare a administraţiei cu cetăţenii şi
de cooperare cu mass-media, in ceea ce priveşte dezvoltarea oraşului;
– Lipsa unei culturi civice, cauzata de necunoaştere sau de neînţelegerea
fenomenului dezvoltării urbane in ansamblu, tradusa prin dezinteres fata de
problemele majore ale oraşului;
– Lipsa unei unităţi de sprijin în planul concepţiei, planificării, al gestionării
datelor şi al desfăşurării acţiunilor pentru managementul urban, astfel încât sa
existe o continuitate in dezvoltarea oraşului – un centru de coordonare si
planificare urbana.

II. Necesitatea înfiinţării unui centru de coordonare/planificare urbana pentru


Bucureşti:
– Pentru o dezvoltare coerenta a oraşului pe termen mediu si lung, proiectele
majore de dezvoltare urbana trebuie sa fie consecinţa unei strategii asumate la
nivelul administraţiei locale si centrale, iar ordinea in care ele sunt
implementate, de asemenea. Un centru de coordonare a dezvoltării urbane
poate sa producă/sa coordoneze o asemenea strategie si sa ierarhizeze o lista
funcţionala/logica de proiecte. Un asemenea centru ar trebui sa aibă capacitatea
administrativa si instituţionala de a culege informaţii cu privire la intenţiile de
dezvoltare atât la nivel local (PMB, Primarii de sector), cat si la nivel central. In
momentul actual, la nivelul PMB nu exista o structura capabila sa gestioneze
informaţia de specialitate, ceea ce conduce la probleme majore la nivelul
proiectelor finanţate din publici (suprapuneri de proiecte pe acelaşi teritoriu si
care nu neapărat vizează acelaşi rezultat).
– Pentru elaborarea unor analize – diagnoze corecte, care sa stea la baza unor
studii, cercetări sau reglementari pentru teritoriul oraşului, este necesar ca
municipalitatea bucureşteana sa deţină si sa întreţină o baza de date urbane
completa, corecta si permanent actualizata, pe baza căreia sa poată fi

2
Victoria-Marinela Berza, Dr. Arhitect, Urbanist

determinate politicile oraşului. La momentul actual, oraşul Bucureşti nu are o


politica de oraş declarata si asumata. Un astfel de centru de coordonare a
dezvoltării urbane ar trebui sa fie capabil sa propună politici publice pe baza
prelucrării acestor date.
– Ca un caz particular, de importanta majora pentru Capitala, facem referire la
proiectul complex de revizuire Planului Urbanistic General al Municipiului
Bucureşti, care se afla in curs de elaborare. După finalizarea si aprobarea
acestuia, va fi necesara o supraveghere permanenta a modului in care el este
aplicat la scara oraşului si actualizat, pe măsura ce au loc modificări ale
reglementarilor aprobate. Un centru de coordonare a dezvoltării urbane ar trebui
sa fie capabil sa realizeze asemenea operaţiuni.
– Având in vedere faptul ca urbanismul este o disciplina care înglobează
multiple faţete ale dezvoltării oraşului, decizia trebuie luata in baza unei
analize complexe, ca rezultat al muncii unei echipe inter-disciplinare (arhitecţi,
urbanişti, ingineri, geografi, cartografi, specialişti in protecţia mediului, in
dezvoltare economica locala, sociologi, jurişti, IT - GIS), care sa fie capabila de
analize profesioniste, de integrare a concluziilor sectoriale si de elaborare de
propuneri de dezvoltare urbana, in favoarea interesului public.
– Având in vedere faptul ca proiectele de urbanism, traduse in teren prin proiecte
individuale de diverse tipuri, influenţează interesele actorilor urbani oricare ar fi
ei, este necesar ca acestea sa fie explicate, sa fie puse in dezbatere inca de la etapa
de intenţie/iniţiere. Pentru aceasta, este necesara o expertiza profesionala
exersata; este necesara crearea unei platforme de dialog pe teme de dezvoltare
urbana, iar acest lucru poate fi realizat de către un centru de
coordonare/planificare urbana.
– De asemenea, având in vedere faptul ca Bucureştii sunt oraş-capitala europeana,
este necesara o structura instituţionala care sa aibă reprezentativitate la nivel
local, naţional, european si sa participe la schimburi de experienţa profesionala
in domeniul urbanismului si amenajării teritoriului (know-how). Atât pentru
vizibilitatea Capitalei, cat si pentru schimb de expertiza profesionala, este necesar
ca Municipalitatea Bucureşti sa fie reprezentata in organizaţii profesionale de
anvergura internaţionala/reţele de specialişti in urbanism.
Subliniem faptul ca un asemenea centru de coordonare/planificare urbana pentru
Bucureşti a existat pana in anul 2010.
Centrul de Planificare Urbana si Metropolitana Bucureşti (C.P.U.M.B.) a fost
înfiinţat in scopul fundamentării si elaborării strategiei teritoriale de dezvoltare
echilibrata in spaţiul municipal si metropolitan bucureştean, pe termen scurt, mediu
si lung, in acord cu principiile dezvoltării durabile. De asemenea, se ocupa cu
elaborarea de studii si proiecte specifice, a reglementarilor si regulamentelor de
dezvoltare urbana si teritoriala, in scopul fundamentării deciziei organelor

3
Victoria-Marinela Berza, Dr. Arhitect, Urbanist

administraţiei locale. In activităţile sale, urmarea protejarea interesului public si


asigurarea consecventei in realizarea obiectivelor de utilitate publica
(preîntâmpinarea situaţiilor de risc urbanistic, identificarea resurselor de dezvoltare
urbana - sociale, economice, financiare, funcţional-structurale, de patrimoniu
imobiliar, de prestigiu si alte resurse ale patrimoniului cultural si natural.
Obiectul de activitate al fostului CPUMB consta in elaborarea de studii specifice,
proiecte si documentaţii de cercetare aplicata in spaţiul bucureştean municipal si
metropolitan, in domeniile proiectării si planificării strategice urbane, al structurării
si gestionarii bazelor de date urbane. De asemenea, asigura asistenta tehnica si
furnizarea de servicii de consultanta de specialitate atât pentru diferitele
compartimente ale executivului Primăriei Municipiului Bucureşti si ale comisiilor de
specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cat si la solicitarea
persoanelor fizice si juridice, prin elaborarea de avize de consultanta preliminara in
domeniul urbanismului, circulaţiei si amenajării teritoriului.
In cadrul CPUMB începuse sa se creeze un nucleu/echipa de lucru cu caracter inter-
disciplinar (urbanişti, arhitecţi, ingineri, sociolog, jurist etc.) si avea deja structurata o
baza de date urbane, pe tipuri de politici ale oraşului.
Nu in ultimul rând, C.P.U.M.B. era membru al cu drepturi depline al organizaţiei
internaţionale «Reţeaua Zonelor si Regiunilor Metropolitane Europene (METREX)»,
ceea ce a favorizat schimbul de cunoştinţe, de experienţe în domeniul amenajării şi
dezvoltării teritoriale, cu scopul stabilirii şi adoptării bunelor practici; astfel, CPUMB
a căpătat recunoaştere si credibilitate europeana, fiind luata in considerare la
elaborarea unor proiecte inter-regionale de nivel european.
In concluzie, apreciem ca CPUMB putea preveni in buna măsura
disfuncţionalităţile descrise mai sus, prin gestionarea informaţiei si prin
respectarea obiectivelor propuse de o strategie de dezvoltare aprobata, pe care ar fi
trebuit s-o coordoneze.
Context supra-teritorial:
Teritoriul de susţinere si influenta al Bucureştiului se caracterizează printr-un proces
de decădere economică şi demografică, decalaje de dezvoltare între partea de N – NE
şi cea de S şi infrastructură tehnică şi socială deficitară ce oferă un grad inegal de
deservire. Capitala exercită presiuni asupra teritoriului înconjurător, absorbind
resurse socio-economice şi compromiţând resursele de cadru natural (păduri, oglinzi
de apă), iar teritoriul de susţinere si influenta este dependent de locurile de muncă şi
serviciile sociale din oraş. Fracturile funcţionale şi structurale la nivelul teritoriului,
performanţa şi competitivitatea scăzute şi identitatea incertă a acestuia rezultă din
funcţionarea individuală a unităţilor administrative, alimentată de lipsa cadrului
legal de cooperare şi a politicilor comune de dezvoltare.
Atât atractivitatea Bucureştiului pentru investitori ori vizitatori, cat şi asumarea
rolului de capitală sunt afectate de o accesibilitate redusă, determinată în principal

4
Victoria-Marinela Berza, Dr. Arhitect, Urbanist

de numărul redus şi de calitatea infrastructurilor rutiere şi feroviare, dar şi de


capacitatea limitată a aeroporturilor existente. Transportul public aproape inexistent
la scară regională şi încă mult sub aşteptări la scara oraşului, nu are cum să genereze,
în lipsa unor politici şi programe adecvate, trecerea către un alt fel de mobilitate
urbană şi teritorială.
Oraşul nu mai poate fi gestionat eficient doar in limitele sale administrative –
dezvoltarea actuala in afara acestei limite s-a produs spontan/organic, ceea ce a dus
la dezechilibre in teritoriu. Un centru de coordonare a dezvoltării urbane in
Bucureşti ar fi capabil sa culeagă informaţii cu privire la intenţiile de dezvoltare in
teritoriu ale Judeţului Ilfov si ale Regiunii 8 de dezvoltare si sa le gestioneze,
astfel încât sa nu ne fi aflat in situaţia actuala: Consiliul Judeţean Ilfov si-a elaborat
in anul 2015 o strategie de dezvoltare, Bucureşti are deja un Concept Strategic de
dezvoltare (CSB2015) si ADRBI isi elaborează propria strategie de selectare a
proiectelor eligibile pentru finanţare europeana. De asemenea, PATJ Ilfov nu a fost
niciodată aprobat in ultimii 10 ani.
Un nou centru de coordonare/planificare urbana pentru Bucureşti ar trebui sa aibă
atribuţii in:
 Controlul dezvoltării coerente si echilibrate a oraşului (si, intr-o etapa
ulterioara, a teritoriului de susţinere si influenta al Capitalei), prin formularea
unei strategii de dezvoltare urbana si urmărirea implementării acesteia,
elaborarea de scenarii de dezvoltare, formularea de politici si programe la scara
oraşului, elaborarea de proiecte urbane de interes public si de importanta
strategica pentru oraş, gestionarea Planului Urbanistic General al Municipiului
Bucureşti, crearea si gestionarea de baze de date specifice, ca baza de cercetare si
elaborarea de studii/proiecte.
 Platforma de dialog si consultare pe teme de dezvoltare urbana, prin facilitarea
informării cetăţenilor asupra intenţiilor si acţiunilor administraţiei municipale in
ceea ce priveşte direcţiile strategice, a proiectelor ce vor fi puse in opera. De
asemenea, specialiştii unui asemenea centru vor asigura suportul tehnic si vor
ghida/sprijini decizia de dezvoltare urbana a factorului politic (CGMB). Nu in
ultimul rând, un asemenea centru de coordonare/planificare urbana va fi factor
integrator al dialogului intre diversele tipuri de actori urbani cu interese in
teritoriu, facilitând realizarea marilor proiecte urbana la scara oraşului si in
relaţia cu vecinatatile imediate.
 Reprezentare – participare in cadrul reţelelor de specialişti in urbanism si
amenajarea teritoriului ce funcţionează la nivel european, cu avantaje evidente –
schimb de cunoştinţe profesionale, promovarea realizărilor Municipalităţii
Bucureşti in ceea ce priveşte dezvoltarea urbana, realizarea de proiecte in
cooperare cu organizaţii similare din alte oraşe (din România sau din afara ei).

5
Victoria-Marinela Berza, Dr. Arhitect, Urbanist

Aşadar, susţinem/propunem înfiinţarea unei structuri administrative, ca instituţie


publică subordonata CGMB/PMB-DU si/sau cu implicarea Ministerului cu
responsabilităţi in controlul dezvoltării urbane, cu sarcina de a elabora planuri de
dezvoltare, sinteze si strategii, de a elabora documentele necesare consultării
publice, de a elabora rapoartele consultărilor, de a organiza aceste consultări si de a
sfătui administraţia publică locala în decursul acţiunilor urbanistice pe care le
desfăşoară. Această structură trebuie dimensionată si dotată corespunzător
(financiar si din punctul de vedere al personalului de specialitate – echipe
interdisciplinare: arhitecţi, urbanişti, geografi – cartografi, sociologi, economişti –
dezvoltare economica locala, ingineri reţele edilitare si protecţia mediului, topografi,
jurişti etc.).
Temeiul legal al demersului: posibil – de verificat
Legea 215/2001, legea administraţiei publice locale:
– Art. 2 (1), art. 3 (1; 2), art. 4 (2), art. 5 (1; 2), Art. 17, Art. 36 (6, alin. 1), Art. 73.
Surse de finanţare a Centrului:
– Publice: de către PMB si cele 6 sectoare administrative, ministere (întrucât e oraş-
capitala): MDRAP si alte cu interese in domeniu, Camera de Comerţ etc. de
completat.
– Autofinanţare: consultanta oferita persoanelor fizice si juridice in ceea ce priveşte
dezvoltarea urbana, la solicitarea acestora, avize preliminare (la scara întregului
teritoriu, in vederea corelării cu strategia de dezvoltare, precum si pentru
întreţinerea bazei de date) iniţierii oricăror proiecte de dezvoltare urbana de
iniţiativa privata etc. – de discutat … proiecte realizate pentru actori publici sau
privaţi, la comanda acestora … de completat

ANEXA:
AGENŢIILE DE DEZVOLTARE URBANA/TERITORIALA – INSTITUTII CU
TRADITIE EUROPEANA
FEDERATIA NATIONALA A AGENTIILOR DE URBANISM (FNAU) - grupează
52 de organisme publice de studiu si reflecţie asupra amenajării si dezvoltării
marilor aglomerări urbane franceze.
Agenţiile de urbanism au, in cea mai mare parte, un statut de asociere, sau se
reunesc, in jurul colectivităţilor implicate, cum ar fi statul si alţi parteneri publici in
domeniul dezvoltării urbane.
FNAU este o asociaţie aleasa care oferă un loc privilegiat pentru dialog asupra
problemelor urbane. Ia poziţie in marile dezbateri naţionale si europene in ceea ce
priveşte politicile urbane si viitorul oraşelor.

6
Victoria-Marinela Berza, Dr. Arhitect, Urbanist

Reţeaua tehnica - Cuprinde 1600 de profesionişti in domeniul urbanismului,


ancoraţi in realităţile locale. Federaţia le permite sa dispună de un spaţiu de
întâlnire si de o reţea de schimburi unde pot sa-si capitalizeze cunoştinţele, sa
imparta experienţa si sa se mobilizeze asupra proiectelor colective.
Amenajarea aglomeraţiilor urbane
FNAU întreţine relaţiile cu marile asociaţii de aleşi care se ocupa de amenajare si
dezvoltare urbana. Practica, împreuna cu acestea, o politica de informare si, cu o
parte dintre ele, au acorduri specifice de cooperare.
In fine, contribuie la dezvoltarea unei culturi profesionale comune printre aleşi si
tehnicienii insarcinati cu amenajarea aglomeraţiilor urbane franceze. Aceasta se
manifesta prin cerinţa unei abordări globale in conceperea politicilor urbane si prin
cercetarea sistematica a parteneriatului.
Agenţiile de urbanism au fost create pentru a ajuta responsabilii aleşi ai
aglomerărilor urbane sa definească si sa pună in practica politica de amenajare
urbana, cu sprijinul statului.
Agenţiile de urbanism au ca misiune sa urmărească evoluţia localităţilor, sa participe
la definirea politicilor de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a acestora, sa
elaboreze documente cu tematica de urbanism, mai ales scheme de coerenta
teritoriala (SCOT) si sa pregătească proiecte care sa îmbine/armonizeze politicile
publice (art. 121.3 Codul urbanismului).

L'A-URBA (BORDEAUX)
http://www.aurba.org/
Mod de funcţionare
Ca toate agenţiile de urbanism ale metropolelor franceze, l’a-urba este o asociere fara
scop lucrativ (1969), cu statut privat, ai cărui membri sunt entitati publice cu
competente si implicare in domeniu.
L'a-urba funcţionează cu o adunare generala, un consiliu de administraţie si un
sediu. Aceşti factori decizionali votează programul general de activităţi si verifica
rezultatele obţinute.
Modul de finanţare, asigurat prin subvenţionarea pe care o fac membrii săi, este
consacrat executării programului de lucru stabilit de comun acord intre parteneri.
Misiune:
L’a-urba, agenţia de urbanism Bordeaux métropole Aquitaine, este instrumentul
strategic de dezvoltare a teritoriului. Prin diagnosticele, analizele sale
prospective, iniţiativele de proiecte, agenţia lucrează la toate nivelurile, de la
cartier, pana la nivel metropolitan.

7
Victoria-Marinela Berza, Dr. Arhitect, Urbanist

Ca societate publica, agenţia ghidează responsabilii administraţiei locale in demersul


de concepere, elaborare si punere in opera atât a proiectelor pe care doresc
sa le realizeze, cat si a politicilor publice (strategii de oraş si teritoriale,
operaţiuni de amenajare a teritoriului, mobilitate si servicii publice, locuire si
echipare tehnico-edilitara, protecţia mediului, dezvoltare economica si
altele).
Ea oferă perspective/scenarii de dezvoltare ţinând cont de dinamica socio-economica
si spaţiala a teritoriilor, pentru o dezvoltare coerenta, echilibrata. De
asemenea, agenţia facilitează dialogul intre actorii din teritoriu – publici si
privaţi.
Cu statutul sau de asociaţie si având competente multi-disciplinare, l’a-urba
participa la observatoare de profil, promovează cultura urbana, participa in
cadrul procesului de planificare, construieşte scenarii si strategii de
dezvoltare, propune soluţii inovative.
Aceste misiuni se concretizează prin realizarea de rapoarte de studiu, sinteze,
publicaţii periodice de profil, expoziţii, seminarii, expertize.
Membri de drept (general): statul – prefectura regiunii, Academia Bordeaux;
metropola Bordeaux, Consiliul General al regiunii Gironde, Consiliul Regional
Aquitania, Camera de Comerţ si industrie Bordeaux, Portul maritim Bordeaux,
Universitatea Bordeaux.
Membri care au aderat: colegiul 1 – 27 comune ale Comunitatii Urbane Bordeaux, si
6 comune din afara acesteia si altele.
Membri asociaţi : Agenţia locala de energie, Observatorul imobiliar Bordeaux,
aeroportul Bordeaux, Camera de Munca Bordeaux, Posta etc.
L'a-urba are 70 de angajaţi.
 Echipa Socio-economie urbana – analizează modul de funcţionare a oraşului
(din punctul de vedere al utilizatorilor si din cel al producătorilor publici sau
privaţi), analizează modurile de locuire, de consum, de acţiune, de negociere, de
socializare. Problematica locuirii este prioritatea majora. Lucrările sale se
bazează pe analiza, observare si dezbatere cu actorii urbani. Are in componenta
sociologi, economişti si geografi, colaborând si cu echipe universitare.
 Echipa Dinamici teritoriale: include geografi, economişti, urbanişti, arhitecţi,
experţi de mediu, ingineri; se ocupa de procesul de metropolizare.
 Echipa Proiecte urbane : participa la elaborarea documentelor de planificare;
elaborează proiecte – compoziţie urbana, arhitecturala, peisagera, design spatii
publice, cu respectarea ameliorării calităţii mediului; face scenarii si ajuta la
luarea deciziilor in ceea ce priveşte modul de realizare a proiectelor.

8
Victoria-Marinela Berza, Dr. Arhitect, Urbanist

 Echipa Gestiunea informaţiilor (baze de date): alcătuita din cartografi,


specializaţi in GIS si gestiune baze de date – publicaţii, fotografii, harti, grafice
etc.

UrbaLyon
L'Agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise
http://www.urbalyon.org
 O asociaţie de parteneri publici, cu scop nelucrativ, ce lucrează in interes public.
Are 38 de parteneri: colectivităţi teritoriale, stat, sindicate mixte, camere
consulare. Partenerii definitivează împreuna programul de lucru.
 Misiunea organizaţiei e de interes public – aceasta contribuie, prin lucrările sale,
la armonizarea politicilor publice in teritoriu.
 Organizaţia se ocupa cu planificarea urbana, cu proiecte urbane si cu observarea
teritoriului. Echipele de lucru elaborează analize, formulează propuneri in cadrul
grupurilor tehnice si fundamentează decizia aleşilor. Combinarea expertizei
obţinute in urma elaborării studiilor de urbanism cu participarea in cadrul unor
grupuri de lucru inter-instituţionale, permite diferiţilor actori preocupaţi si
interesaţi in amenajarea teritoriului sa faca schimb de idei si sa-si coordoneze
acţiunile.
 Organizaţia are un rol important in coordonarea politicilor publice de nivel
metropolitan, pornind de la cele de nivel local – aspect integrator.
 Bazata pe parteneriate – participa actori regionali si metropolitani.

APUR – ATELIER PARISIEN D’URBANISME


http://www.apur.org/
L'Atelier parisien d'urbanisme (Apur), este o asociere fara scop lucrativ (1969), cu
statut privat, creata in 1967 de catre Consiliul Parisului.
APUR are ca misiuni : documentarea, analiza si elaborarea de strategii prospective
in ceea ce priveşte evoluţia urbana si sociala, fiind:
 Un instrument de aplicare a politicilor publice de dezvoltare, la scara orasului si
la cea metropolitana;
 Un factor important in crearea metropolei - Grand Paris (Legea MAPTAM);
 O platforma de schimb de informaţii, cunoaştere si difuzare, dialog cu toţi actorii
urbani – Paris si metropola – sindicate tehnice, instituţii publice, colectivitati si
cetăţeni.

9
Victoria-Marinela Berza, Dr. Arhitect, Urbanist

Aceste misiuni sunt asumate in fiecare an, prin adoptarea lor in cadrul adunării
generale, împreuna cu programul de lucru, care detaliază ansamblul de studii,
observatoarele si analizele de date, pe care APUR le realizează si le aduce la
cunoştinţa administratorilor săi.

Programul se organizează pe 4 paliere:


 1 – culegerea si analiza de date – baze de date si reprezentări grafice de
referinţa: formează, împreuna cu observatoarele, baza producţiei APUR; temele
de studiu se analizează pentru intervale mari de timp, pentru a asigura
fiabilitatea informaţiilor, acurateţea lor; actualizarea si imbogatirea permanenta a
bazelor de date permite observarea si anticiparea noilor teme/subiecte de studiu
si intervenţie;
 2 – elaborarea de studii: 8 teme de lucru: oraşe si forme urbane; mediu si reţele;
spatiu public si mobilitate; social si societate; locuire; economie, locuri de munca,
imobiliar, întreprinderi, comerţ, turism; asistenta tehnica de nivel metropolitan si
proiecte mari. Fiecare dintre aceste tematici oferă noi date si informaţii pentru
observatoare – cercetare si dezvoltare;
 3 – lucrări cu legături internaţionale, in cadrul programelor descentralizate de
cooperare;
 4 – lucrări dedicate comunicării interne si difuzării cunoştinţelor/rezultatelor
către partenerii asocierii si către public.
Majoritatea acestor lucrări, exceptând observatoarele care sunt dedicate doar
partenerilor instituţionali, este accesibila publicului larg, pe site-ul dedicat si o buna
parte din date/informaţii sunt disponibile in open-data.
De asemenea, APUR poate efectua orice alte studii de profil, răspunzând atât
cerinţelor colectivităţii Ile-de-France, cat celor si din afara.
Statuts - 07 janvier 2016
APUR este o asociere fara scop lucrativ intre : Oraşul Paris, Stat, Regiunea Ile-de-
France, Camera de Comerţ si Industrie Paris, Regia Autonoma de Transport Paris,
Paris Metropole, Grand Paris Aménagement, Paris Habitat, la Société du Grand
Paris, Eau de Paris, Ports de Paris, le Syndicat des transports d'Ile-de-France - STIF,
l'Établissement public d'aménagement universitaire de la région Île-de-France
- EPAURIF si alţii.
Asocierea este compusa din 20 de membri aderenţi.
Bugetul anual al APUR este de aproximativ 9 milioane euro.
90% din acest buget provine din subvenţiile partenerilor, pentru realizarea
proiectelor cu prinse in programul partenerial de lucru si 10% sunt bani proveniţi

10
Victoria-Marinela Berza, Dr. Arhitect, Urbanist

din activităţi proprii (studii pentru comunităţi locale, analize de date si vinderea
acestora, contracte internaţionale).
Oraşul si Departamentul (Paris este singura localitate din Franţa, care este in acelaşi
timp comuna si departament) Paris asigura mai mult de 80% din aceşti bani.
APUR are aproximativ 80 angajaţi permanent, grupaţi in echipe pluri-disciplinare:
 Pentru studii: arhitecţi, ingineri, economişti, geografi, sociologi, demografi,
cartografi);
 Specialişti GIS si baze de date, statisticieni;
 Servicii de documentare, de editare si de comunicaţie;
 Servicii generale: personal, contabilitate etc.
Programul de lucru al APUR reflecta dinamica oraşului, in strânsa legătura cu aria sa
metropolitana, ocupându-se de tematici variate:
 Evoluţia aglomeraţiei urbane Paris (socio-economica, locuire, mobilitate, proiecte
urbane, regulamente etc.);
 Interfaţa Paris/prima coroana de localităţi – probleme de inserţie (bulevarde
periferice, punerea in opera a proiectelor urbane care se desfăşoară pe teritorii
comune Paris si vecinătăţi, pădurea si centura verde etc.;
 Coerenta dezvoltării teritoriilor, care includ uneori si zone aparţinând Parisului,
situate in afara limitelor administrative ale acestuia;
 Dirijarea strategica si prospectiva a dezvoltării teritoriului metropolitan.

IAURIF
http://www.iau-idf.fr/
Institutul de Amenajare si Urbanism al Regiunii Paris (IAURP) a fost creat in 1960,
iar in 1967 a devenit IAURIF, Institutul de amenajare si urbanism al Regiunii Ile-de-
France.
Art. 1 din Statut:
« L’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Île-de-France, fondation reconnue
d’utilité publique par décret du 2 août 1960, procède à toutes études, enquêtes et recherches
ayant pour objet l’aménagement et l’urbanisme dans la région Île-de-France. Elle peut prêter
son concours technique à tout organisme qui le lui demanderait pour effectuer des études
similaires en France et à l’étranger». … fundaţie de utilitate publica … elaborează
studii, cercetări si anchete in domeniul amenajării teritoriului si urbanismului in
Regiunea Ile-de-France; poate efectua studii similare pentru orice organizaţie care le
solicita, in Franţa sau in străinătate.

11
Victoria-Marinela Berza, Dr. Arhitect, Urbanist

IAU beneficiază de finanţare din partea Regiunii Ile-de-France, ceea ce ii garantează


independenta. Are un Consiliu de administraţie format din aleşi regionali si din
reprezentanţi ai statului, ai Consiliului economic, social si mediu al Regiunii
(CESER), Banca Franţei, alte bănci, Creditul Funciar al Franţei etc. Sunt cca. 150
actori ai dezvoltării si amenajării teritoriilor din Ile-de-France.

Misiuni:
Are ca misiune principala elaborarea de studii si lucrări necesare luării deciziilor de
către aleşii regionali. Lucrează de la scara locala la cea metropolitana, in diverse
domenii:
 Amenajarea teritoriului – urban si rural;
 Mediu, ecologie si peisaj;
 Indicatori de dezvoltare durabila;
 Mobilitate si transporturi;
 Economie si finanţe locale;
 Habitat si locuire;
 Locuri de munca si formare profesionala;
 Activităţi funciare;
 Echipamente si servicii publice;
 Securitatea cetăţenilor si acţiuni de prevenire;
 Coeziune sociala;
 Sănătate, sport;
 Tehnici inovative si informaţii geografice.
 Activitate internaţionala.
Programul de studii răspunde cererilor formulate de către administratori, mai ales
de către stat, mai ales in teritoriul regional.
De asemenea, IAURIF isi aduce contribuţia la aplicarea politicilor de amenajare si
dezvoltare a comunelor, a teritoriilor inter-comunale, a departamentelor.

AGENTIA DE URBANISM SI AMENAJARE TOULOUSE – un instrument tehnic


si un loc de dialog, in serviciul guvernantei teritoriale.
De mai mult de 40 de ani, AUA – T asista si susţine dezvoltarea in zona aglomeraţiei
urbane Toulouse, ghidând actorii urbani, iniţiindu-i in ceea ce priveşte evoluţia
localităţii – urbanistic, social, economic si de mediu. Este, de asemenea, o tribuna, un

12
Victoria-Marinela Berza, Dr. Arhitect, Urbanist

loc al confruntărilor de idei si al partajării acestora in ceea ce priveşte proiectele de


dezvoltare conduse in teritorii care aparţin mai multor UAT.
Are o misiune permanenta de cunoaşte dinamicile teritoriale si de a elabora
analize prospective … misiune de interes public pentru toti membrii si partenerii
sai si diferiţii actori interesaţi in proces – asociaţii, persoane private, profesionişti ai
amenajării teritoriului si din construcţii, actori economici, cercetători, cadre
universitare, pe trei mari direcţii:
 Observarea teritoriilor – dinamica evoluţiilor urbane, sociale, economice si de
mediu, la scara urbana; se urmăresc indicatorii strategici stabiliţi la scara
metropolitana si regionala – cinci observatoare partenere;
 Controlul dezvoltării in teritoriu – viziune strategica, scenarii de dezvoltare –
conferinţe, seminarii, ateliere de lucru …
 Dialog si informare in teritoriu – diseminarea rezultatelor cercetărilor in teritoriu,
sensibilizarea actorilor implicaţi in proces.
O abordare integrata, transversala a problematicii urbane – arhitecţi, urbanişti,
geografi, sociologi, economişti, ingineri, peisagişti, statisticieni, cartografi – echipa
pluri-disciplinara de 52 de persoane.
Funcţionare:
 Comitet ştiinţific - 7 cadre universitare;
 2 misiuni – Dialog metropolitan si Dezvoltare economica;
 Preşedinte, Director General,
 Administrativ, resurse umane;
 Proiecte: analiza teritoriilor; habitat si politici de locuire; planificare si
amenajare urbana (ecologia teritoriilor, proiecte si forme urbane, reglementari
de urbanism, planificare teritoriala); transporturi si politici de mobilitate.
Misiuni prioritare pentru o dezvoltare durabila a ariei metropolitane in regiune
L’aua/T a consolidat prin activitatea sa, de mult timp, la solicitarea membrilor,
domeniul planificării teritoriale, evaluarea si armonizarea politicilor urbane,
elaborarea de politici specifice (politici de cartier, de locuire,…) si in calitatea urbana.
Se ocupa din ce in ce mai mult de problemele de amenajare la nivelul zonei urbane şi
de problemele de cooperare inter-instituţională la scara Marelui Bazin Toulouse sau
la nivel metropolitan Misiunile sale cu caracter transversal, care sunt adesea part-
time, se întăresc de la un an la altul, în principal, din cauza unei nevoi pe scară largă
de coerenţă sporită şi de necesitatea de a se ţine seama de noile legi în domeniul
planificării teritoriale şi strategice şi in formularea politicilor urbane.
Membri:
– L’aua/T funcţionează cu o Adunare Generala si un Consiliu de Administraţie care
elaborează programul de lucru partenerial.
Statul, reprezentat prin : Prefectul regiunii;

13
Victoria-Marinela Berza, Dr. Arhitect, Urbanist

– Directorul regional al mediului, amenajării si locuinţei;


– Directorul departamental al teritoriilor din Haute-Garonne;
– Directorul regional al l’Insee;
– Secretarul general pentru afaceri regionale;
– Directorul regional al finanţelor publice;

Membri de drept :
– Prefectul regiunii, prefectul Haute-Garonne ;
– Comunitatea aglomeraţiei Sicoval ;
– Comunitatea aglomeraţiei Muretain ;
– Comunitatea comunelor Ax Sud ;
– Comunitatea comunelor Save au Touch;
– Departamentul Haute-Garonne ;
– Regiunea Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées ;
– Sindicatul mixt de studii in vederea revizuirii SCoT al aglomeratiei Toulousaine
(SMEAT) ; Sindicatul mixt al Transportului in Comun al Aglomeratiei
Toulousaine (SMTC - Tisséo)
Membrii aderenţi (50 de comune)

14
Victoria-Marinela Berza, Dr. Arhitect, Urbanist

RETEAUA AGENTIILOR DE DEZVOLTARE URBANA - FRANTA

15
Victoria-Marinela Berza, Dr. Arhitect, Urbanist

16