Sunteți pe pagina 1din 136

Manualul a fost aprobat prin ordinul Ministrului Educa\iei al Republicii Moldova nr. 321 din 28 aprilie 2016. Lucrarea este elaborat[ conform curriculumului disciplinar =i finan\at[ din resursele financiare ale Ministerului Educa\iei.

Acest manual este proprietatea Ministerului Educa\iei al Republicii Moldova.

+coala/Liceul

 

Manualul

Anul de

Numele =i prenumele elevului care a primit manualul

Anul

Aspectul manualului

folosire

=colar

la primire

la returnare

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

• }nv[\[torul va controla dac[ numele elevului este scris corect.

• Elevii nu trebuie s[ fac[ nici un fel de ]nsemn[ri ]n manual.

• Aspectul manualului (la primire =i la returnare) se va aprecia: nou, bun, satisf[c[tor, nesatisf[c[tor.

Comisia de evaluare:

Violeta Ciuntu-Samson, ]nv[\[toare, grad didactic I, Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun”, mun. Chi=in[u Parascovia Sandu, ]nv[\[toare, grad didactic I, Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”, mun. Chi=in[u Iulia B[\, ]nv[\[toare, grad didactic I, Liceul Teoretic „Vasile Vasilache”, mun. Chi=in[u Maria Frunz[, ]nv[\[toare, grad didactic II, Gimnaziul Sociteni, Ialoveni Eliza Stratan, ]nv[\[toare, grad didactic I, Liceul Teoretic „Alexandru Donici”, Peresecina, Orhei

Toate drepturile asupra acestei edi\ii apar\in Editurii Prut Interna\ional. Reproducerea integral[ sau par\ial[ a textului sau a ilustra\iilor din aceast[ carte este permis[ numai cu acordul scris al editurii.

Redactor: Tatiana Rusu Corector: Fulga Poiat[ Prezentare grafic[: Irina Oleinik Paginare computerizat[: Zoe Ciumac Copert[: Sergiu Stanciu

© Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi, 2016

© Editura Prut Interna\ional, 2016

Editura se oblig[ s[ achite de\in[torilor de copyright, care ]nc[ nu au fost contacta\i, costurile de reproducere

a imaginilor folosite ]n prezenta edi\ie.

Editura Prut Interna\ional, str. Alba Iulia nr. 23, bl. 1 A, Chi=in[u, MD 2051 Tel./fax: ( 373 22) 74 93 18; tel.: ( 373 22) 75 18 74; www.edituraprut.md; e-mail: editura@prut.ro

22) 75 18 74; www.edituraprut.md; e-mail: editura@prut.ro Imprimat la Combinatul Poligrafic . Comanda nr. 61030. CZU
22) 75 18 74; www.edituraprut.md; e-mail: editura@prut.ro Imprimat la Combinatul Poligrafic . Comanda nr. 61030. CZU

Imprimat la Combinatul Poligrafic. Comanda nr. 61030.

CZU 51(075.2)

U 85

ISBN 978-9975-54-256-2

O bserv[m =i descoperim plic[m =i explic[m A C onsolid[m =i dezvolt[m C o n
O bserv[m =i descoperim plic[m =i explic[m A C onsolid[m =i dezvolt[m C o n
O bserv[m =i descoperim plic[m =i explic[m A C onsolid[m =i dezvolt[m C o n
O
O

bserv[m =i descoperim

plic[m =i explic[m A
plic[m =i explic[m
A
O bserv[m =i descoperim plic[m =i explic[m A C onsolid[m =i dezvolt[m C o n c
O bserv[m =i descoperim plic[m =i explic[m A C onsolid[m =i dezvolt[m C o n c
C
C

onsolid[m =i dezvolt[m

C o n c u r s

C o n c u r s
O bserv[m =i descoperim plic[m =i explic[m A C onsolid[m =i dezvolt[m C o n c
O bserv[m =i descoperim plic[m =i explic[m A C onsolid[m =i dezvolt[m C o n c

MODULUL 1

Repet[m cu s]rguin\[, ]nv[\[m cu u=urin\[

MODULUL 1 Repet[m cu s]rguin\[, ]nv[\[m cu u=urin\[ Numerele naturale de la 0 p]n[ la 100

Numerele naturale de la 0 p]n[ la 100

N
N
N e amintim 1 unitate 1 0 u n i t [ \ i › 1

e amintim

N e amintim 1 unitate 1 0 u n i t [ \ i › 1

1 unitate

N e amintim 1 unitate 1 0 u n i t [ \ i › 1
N e amintim 1 unitate 1 0 u n i t [ \ i › 1
N e amintim 1 unitate 1 0 u n i t [ \ i › 1
N e amintim 1 unitate 1 0 u n i t [ \ i › 1

10 unit[\i 1 zece

10 zeci › 1 sut[

i t [ \ i › 1 z e c e 10 zeci › 1 sut[

Patruzeci =i =apte

40 œ 7 4 7 Z U
40
œ
7
4
7
Z U

Explica\i ]n mod analog formarea numerelor: 35; 77; 60; 92; 4.

numere

consecutive

48

50

52

numere pare

35; 77; 60; 92; 4. numere consecutive 48 50 52 numere pare 49 51 numere impare
35; 77; 60; 92; 4. numere consecutive 48 50 52 numere pare 49 51 numere impare
35; 77; 60; 92; 4. numere consecutive 48 50 52 numere pare 49 51 numere impare
35; 77; 60; 92; 4. numere consecutive 48 50 52 numere pare 49 51 numere impare
35; 77; 60; 92; 4. numere consecutive 48 50 52 numere pare 49 51 numere impare
35; 77; 60; 92; 4. numere consecutive 48 50 52 numere pare 49 51 numere impare
35; 77; 60; 92; 4. numere consecutive 48 50 52 numere pare 49 51 numere impare
35; 77; 60; 92; 4. numere consecutive 48 50 52 numere pare 49 51 numere impare

49

51

numere impare

 
   
   
 
 

Ordonare

 

Ordonare

cresc[toare

cresc[toare descresc[toare
cresc[toare descresc[toare

descresc[toare

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Care poate fi cifra unit[\ilor unui num[r par? Dar a unui num[r impar?

Completa\i cu vecinii numerelor, apoi scrie\i toate numerele ]n ordine cresc[toare.

apoi scrie\i toate numerele ]n ordine cresc[toare. < 55 < ; < 99 < ; <

< 55 <

;
;

< 99 <vecinii numerelor, apoi scrie\i toate numerele ]n ordine cresc[toare. < 55 < ; ; < 61

;
;

< 61 <

;
;

< 40 <vecinii numerelor, apoi scrie\i toate numerele ]n ordine cresc[toare. < 55 < ; < 99 <

.
.
4
4
C onsolid[m =i dezvolt[m Lucra\i ]n perechi! Ce numere formeaz[ cifrele juc[u=e din fiecare grup?

C

C onsolid[m =i dezvolt[m Lucra\i ]n perechi! Ce numere formeaz[ cifrele juc[u=e din fiecare grup? Cum

onsolid[m =i dezvolt[m

Lucra\i ]n perechi! Ce numere formeaz[ cifrele juc[u=e din fiecare grup? Cum le formeaz[? Scrie\i =i citi\i aceste numere.

grup? Cum le formeaz[? Scrie\i =i citi\i aceste numere. 80 10 œ 1 œ 8 ZECI

80

10

œ 1

œ 8

ZECI UNIT{|I
ZECI
UNIT{|I

50 œ 4

40 œ 5

80 10 œ 1 œ 8 ZECI UNIT{|I 5 0 œ 4 40 œ 5 •

Scrie\i toate numerele formate din zeci =i unit[\i folosind cifrele:

a) 3 =i 6;

b) 9 =i 7;

c) 2 =i 0.

C]te numere a\i ob\inut ]n fiecare caz? Aten\ie! Cifrele unui num[r pot fi diferite, dar pot fi =i identice.

Compar[ numerele. Argumenteaz[.

29

29

29 29 69 28 34 4 3 84 62 70 60 75
29 29 69 28 34 4 3 84 62 70 60 75

69

28

29 29 69 28 34 4 3 84 62 70 60 75
29 29 69 28 34 4 3 84 62 70 60 75
29 29 69 28 34 4 3 84 62 70 60 75

34

4

3

84

34 4 3 84
34 4 3 84
29 29 69 28 34 4 3 84 62 70 60 75
29 29 69 28 34 4 3 84 62 70 60 75
29 29 69 28 34 4 3 84 62 70 60 75

62

70

29 29 69 28 34 4 3 84 62 70 60 75
29 29 69 28 34 4 3 84 62 70 60 75

60

75

90

90 97 10 100 38 38

97

10

10

100

38

90 97 10 100 38 38

38

Scrie 5 numere consecutive ]n ordine cresc[toare, astfel ]nc]t:

a) primul num[r s[ fie format din unit[\i;

b) ultimul num[r s[ fie format din zeci ]ntregi.

Subliniaz[ numerele pare.

fie format din zeci ]ntregi. • Subliniaz[ numerele pare. 4 Scrie 5 numere consecutive ]n ordine

4 Scrie 5 numere consecutive ]n ordine descresc[toare, astfel ]nc]t:

5
5

a) la mijloc s[ se afle un num[r scris cu dou[ cifre identice;

b) la mijloc s[ se afle cel mai mic num[r de dou[ cifre.

Subliniaz[ numerele impare.

Probleme din vacan\[

a) La mare, Mihaela a adunat 30 de scoici =i 5 pietricele. C]te obiecte

formeaz[ colec\ia Mihaelei?

}n num[rul ob\inut, schimb[ ]ntre ele cifra zecilor =i cea a unit[\ilor. Modific[ datele problemei pentru a ob\ine acest num[r.

b) Ion a alc[tuit un ierbar din 97 de plante: 90 din Codrii Orheiului,

iar restul din Stepa Bugeacului. C]te plante de step[ s]nt ]n ierbar?

Modific[ una dintre datele problemei, astfel ]nc]t la r[spuns s[ ob\ii num[rul: 9; 90.

c) Alecu a citit 60 de pagini din cartea „Balcoane cu elefan\i”

=i i-au mai r[mas 8 pagini. C]te pagini are cartea?

Formuleaz[ problema invers[, ]n care s[ se ]ntrebe c]te pagini a citit Alecu.

5
5
8 pagini. C]te pagini are cartea? • Formuleaz[ problema invers[, ]n care s[ se ]ntrebe c]te
Adunarea =i sc[derea p]n[ la 100 O bserv[m, cre[m =i rezolv[m Observa\i desenele =i crea\i

Adunarea =i sc[derea p]n[ la 100

O
O

bserv[m, cre[m =i rezolv[m

O bserv[m, cre[m =i rezolv[m Observa\i desenele =i crea\i o problem[ dup[ fiecare exerci\iu. T 34
O bserv[m, cre[m =i rezolv[m Observa\i desenele =i crea\i o problem[ dup[ fiecare exerci\iu. T 34

Observa\i desenele =i crea\i o problem[ dup[ fiecare exerci\iu.

T 34 œ T 52 S
T
34 œ
T
52
S
T 52 œ T 34 S
T
52 œ
T
34
S
S 86 ™ T 52 T
S
86 ™
T
52
T
S 86 ™ T 34 T
S
86 ™
T
34
T
T T S
T
T
S
Termen › Sum[ ™ Termen
Termen › Sum[ ™ Termen
D 73 ™ Sc 45 R
D
73 ™
Sc
45
R
D 73 ™ R 28 Sc
D
73 ™
R
28
Sc
R 28 œ Sc 45 D
R
28 œ
Sc
45
D
Sc 45 œ R 28 D
Sc
45 œ
R
28
D
D Sc R
D
Sc
R
Sc[z[tor › Desc[zut ™ Rest Desc[zut › Rest œ Sc[z[tor
Sc[z[tor › Desc[zut ™ Rest
Desc[zut › Rest œ Sc[z[tor
6
6
C onsolid[m =i dezvolt[m Scrie toate adun[rile =i sc[derile posibile cu numerele: 30 70 100

C

C onsolid[m =i dezvolt[m Scrie toate adun[rile =i sc[derile posibile cu numerele: 30 70 100 45

onsolid[m =i dezvolt[m

Scrie toate adun[rile =i sc[derile posibile cu numerele:C onsolid[m =i dezvolt[m 30 70 100 45 50 5 26 68 94 • Alege alte

30 70 100
30
70 100
45 50 5
45
50 5
26 68 94
26
68 94

Alege alte 3 numere potrivite =i procedeaz[ ]n mod analog.

2
2

Termen

14

28

 

Desc[zut

76

 

42

Termen

45

 

56

Sc[z[tor

7

31

 

Sum[

 

98

58

Diferen\[

 

19

24

3
3

Afl[ numerele necunoscute.

a)

a œ 54 › 69

b)

20

œ b › 90

c) c ™ 42 › 8

d) 80 ™ d › 55

a œ 34 › 40

37

œ b › 50

c ™ 33 › 29

63 ™ d › 36

4
4

Rezolv[ problemele cu plan.

a) }ntr-o rezerva\ie natural[ s]nt 34 de cerbi =i cu 16 mai multe c[prioare.

C]\i cerbi =i c]te c[prioare s]nt ]n total?

Modific[ problema, astfel ]nc]t s[ se rezolve printr-o sc[dere =i o adu nare.

b) }ntr-un vagon de tren c[l[toreau 32 de b[rba\i =i 29 de femei. C]\i pasageri

au r[mas dup[ ce la sta\ie au cobor]t 27 de persoane?

Au r[mas mai mul\i sau mai pu\ini pasageri dec]t au cobor]t? Cu c]t?

c)

La magazinul „Artizanat” erau puse ]n v]nzare 100 de obiecte din lozie.

C]te obiecte s-au v]ndut, dac[ au r[mas 25 de mese =i 46 de scaune?

Scrie rezolvarea prin exerci\iu. Comenteaz[.

Descoper[ regula =i completeaz[ fiecare =ir.

6
6

a) 14,

34, 54,

, ; , ;
,
;
,
;

c) 99, 96, 93,

b) 22,

34, 46,

d) 100, 85, 70,

, ; , .
,
;
,
.

Care dintre aceste =iruri s]nt ordonate descresc[tor?

Lucra\i ]n perechi! Compara\i f[r[ a calcula. Argumenta\i.

œ 79

œ 28

79 œ 18 68 œ 28
79 œ 18
68 œ 28

37

36

œ 44

œ 58

œ 44œ 79 œ 28 79 œ 18 68 œ 28 37 36 œ 44 œ 58

27

œ 68œ 79 œ 28 79 œ 18 68 œ 28 37 36 œ 44 œ 58

26

œ 28 79 œ 18 68 œ 28 37 36 œ 44 œ 58 œ 44

18

65

80

72

– 45

– 26

– 3536 œ 44 œ 58 œ 44 27 œ 68 26 18 65 80 72 –

80

– 26œ 58 œ 44 27 œ 68 26 18 65 80 72 – 45 – 26

62

Scrie ]n coloni\[, apoi completeaz[ cu cifrele corespunz[toare.

a)

b)

4 œ 4 œ 4
4
œ
4 œ 4

6 › 78

› 85

c)

d)

8 ™ 7 ™ 2
8
7 ™ 2

3 › 20

› 2

e) 1

f)

œ 6 œ 2
œ
6 œ 2

3 › 60

› 75

g) 7

h)

™ 0 ™ 4
0 ™ 4

5 › 17

› 32

7
7
Leg[tura dintre adunare =i sc[dere O bserv[m =i explic[m Substitui\i cercurile cu numerele de pe

Leg[tura dintre adunare =i sc[dere

O
O

bserv[m =i explic[m

O bserv[m =i explic[m Substitui\i cercurile cu numerele de pe frunza de trifoi. 14 25 39
O bserv[m =i explic[m Substitui\i cercurile cu numerele de pe frunza de trifoi. 14 25 39

Substitui\i cercurile cu numerele de pe frunza de trifoi.

14 25 39
14
25
39
T
T
œ
œ
T
T
›
S
S

Adunarea

T
T
S
S


œ
œ
T
T
›
T
T
›
S
S


T
T
›
S
S
T
T
T
T

Probele

adun[rii

Sc[derea

Probele

sc[derii

D  Sc › R D  R › Sc Sc œ R › D
D

Sc
R
D

R
Sc
Sc œ
R
D
R
œ
Sc
D
87 24 63
87
24
63
œ 14 ™ 63 25 39 87 24 ™ 14 œ 63 Adunarea =i sc[derea
œ 14
™ 63
25
39
87
24
™ 14
œ 63
Adunarea =i sc[derea s]nt opera\ii inverse.
V[ am i n ti \i ?
alcul[m ]n lan\
C
opera\ii inverse. V[ am i n ti \i ? alcul[m ]n lan\ C Calcula\i de la

Calcula\i de la st]nga spre dreapta, apoi verifica\i relu]nd opera\iile ]n sens invers.opera\ii inverse. V[ am i n ti \i ? alcul[m ]n lan\ C • Citi\i opera\iile

dreapta, apoi verifica\i relu]nd opera\iile ]n sens invers. • Citi\i opera\iile din fiecare lan\ folosind cuvintele

Citi\i opera\iile din fiecare lan\ folosind cuvintele „m[rim”, „mic=or[m”.

2
2

Completa\i lan\ul deplas]ndu-v[ de la dreapta spre st]nga.

2 Completa\i lan\ul deplas]ndu-v[ de la dreapta spre st]nga. • Alc[tui\i dup[ lan\ul dat o problem[

Alc[tui\i dup[ lan\ul dat o problem[ care s[ ]nceap[ astfel:

„M-am g]ndit la un num[r =i l-am m[rit cu 88”.

8
8
C onsolid[m =i dezvolt[m Lucra\i ]n perechi! Decodifica\i denumirea florii din imagine. A › C
C onsolid[m =i dezvolt[m Lucra\i ]n perechi! Decodifica\i denumirea florii din imagine. A › C

C

C onsolid[m =i dezvolt[m Lucra\i ]n perechi! Decodifica\i denumirea florii din imagine. A › C ›

onsolid[m =i dezvolt[m

Lucra\i ]n perechi! Decodifica\i denumirea florii din imagine.

A
A

C
C

O
O

N
N

53 œ 27 39 œ 19 92 ™ 48

32 œ 68

U
U

L
L

P
P

M
M

38 œ 57 63 ™ 39 83 ™ 79

80 ™ 16

D › 71 ™ 37 I › 58 œ 28 E › 100 ™ 11
D
› 71 ™ 37
I
› 58 œ 28
E
› 100 ™ 11
CARTEA ROŞIE A REPUBLICII MOLDOVA
CARTEA ROŞIE
A REPUBLICII
MOLDOVA

4

80

4

95

58

95

24

34

44

80

64

100

89

86

Organizeaz[ enun\ul ]ntr-o schem[-lan\, apoi calculeaz[ =i completeaz[ lan\ul.

a) Am m[rit num[rul 54 cu 6 unit[\i. Din num[rul ob\inut am sc[zut 3 zeci.

Apoi am adunat 55 la rezultat. C]t am ob\inut ]n final?

b) Am mic=orat cu 13 num[rul 40, apoi am m[rit num[rul ob\inut cu 73.

C]t voi ob\ine, dac[ voi sc[dea 44 din rezultat?

Afl[ numerele necunoscute.

a) 37 œ a › 52

b) b œ 29 › 37

c) n ™ 7 › 64

d) 60 ™ m › 35

e) x ™ 28 › 22

f ) 100 ™ y › 77

™ m › 35 e) x ™ 28 › 22 f ) 100 ™ y ›

4 Organizeaz[ enun\ul ]ntr-o schem[-lan\, apoi rezolv[ problema.

a) De pe o st]nc[ de la malul m[rii =i-au luat zborul 26 de pesc[ru=i =i 17 albatro=i. Pe st]nc[ au r[mas 23 de p[s[ri. C]te p[s[ri erau ini\ial?

b) C]te maimu\e se leg[nau pe liane ]ntr-un

desi= din jungl[, dac[, dup[ ce 17 au plecat la r]u, iar 8 au cobor]t ]n iarb[, au r[mas s[

se legene 16 maimu\e?

albatros

5
5

Ordoneaz[ numerele descresc[tor, apoi elimin[ num[rul care nu se potrive=te.

a) 100, 45, 60, 15, 30, 75, 0, 90;

b) 38, 20, 74, 2, 68, 92, 56.

45, 60, 15, 30, 75, 0, 90; b) 38, 20, 74, 2, 68, 92, 56. 6

6 Lucra\i ]n echipe! Formula\i o problem[ conform imaginilor =i lan\ului dat.

Calcula\i =i afla\i r[spunsul.

44 lei
44 lei

œ 16 lei

dat. Calcula\i =i afla\i r[spunsul. 44 lei œ 16 lei ™ 25 lei ? lei ?
™ 25 lei ? lei
™ 25 lei
? lei
? lei
? lei

Crea\i probleme asem[n[toare despre rechizite =colare.

9
9
44 lei œ 16 lei ™ 25 lei ? lei ? lei • Crea\i probleme asem[n[toare
}nmul\irea =i ]mp[r\irea tabelar[ N e amintim de 4 ori de 4 ori ™ 3

}nmul\irea =i ]mp[r\irea tabelar[

N
N
N e amintim de 4 ori de 4 ori ™ 3 ™ 3 ™ 3 ™

e amintim

de 4 ori

de 4 ori

N e amintim de 4 ori de 4 ori ™ 3 ™ 3 ™ 3 ™
™ 3 ™ 3 ™ 3 ™ 0 0 1 2 3 4 5 6
3
3
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
4
4
4
0
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ™ 4 ™ 4 ™ 4

de 3 ori

7 8 9 10 11 12 ™ 4 ™ 4 ™ 4 › 0 de 3
3 œ 3 œ 3 œ 3 › 0 1 2 3 4 5 6
3
œ
3
œ
3
œ
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
4
œ
4
œ
4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 œ 4

de 3 ori

4 š 3 3 š 4 Factor Factor
4
š
3
3
š
4
Factor
Factor

12

12

12

12

12

12

:

3

4

4

3

12 12 12 12 › 12 12 : 3 4 4 › 3 De]mp[r\it C]t Produs
De]mp[r\it
De]mp[r\it
C]t
C]t
Produs }mp[r\itor š a š 1 : a › › }nmul\irea este o adunare repetat[.
Produs
}mp[r\itor
š a
š 1
: a ›
}nmul\irea este o adunare repetat[.
}mp[r\irea este o sc[dere repetat[.
:
1
plic[m =i explic[m A 1 Stabili\i opera\ia prin care poate fi scris[ pe scurt fiecare
plic[m =i explic[m
A
1
Stabili\i opera\ia prin care poate fi scris[ pe scurt fiecare expresie,
apoi calcula\i:
a) suma a 4 termeni egali cu 6;
c) de c]te ori poate fi sc[zut 5 din 20;

b) suma a 6 termeni egali cu 4;

d) de c]te ori num[rul 20 ]l cuprinde pe 4.

2 š 3 5 š 4 6 š 8 7 š 7 9 š 5
2
š 3
5
š 4
6
š 8
7
š 7
9
š 5
6
š 7
4
š 1
2
š 8
3
š 5
9
š 9
5
š 6
10 š 10
7
š 5
9
š 3
9
š 4
3
š 7
4
š 8
3 š 0
6
š 9
10 š 7
5
š 8
8
š 3
7
š 4
1 š 1
š
8 : 4 18 : 2 25 : 5 32 : 4 50 : 5
8 : 4
18
: 2
25
: 5
32
: 4
50
: 5
72
: 8
16
: 4
36
: 3
24
: 4
56
: 8
40
: 8
28
: 7
24
: 3
5
: 5
20
: 2
45
: 9
63
: 7
42
: 6
21
: 3
14
: 2
18
: 3
15
: 3
64
: 8
10
: 10
3
:
1
48
: 8
35
: 7
0
: 4
:

Calcula\i asociind convenabil factorii:

5 š 4 š 2;

4 š 3 š 2;

5 š 3 š 3.

C onsolid[m =i dezvolt[m Organizeaz[ enun\ul ]n schem[, apoi rezolv[ problema. a) La o cantin[,

C

C onsolid[m =i dezvolt[m Organizeaz[ enun\ul ]n schem[, apoi rezolv[ problema. a) La o cantin[, pe

onsolid[m =i dezvolt[m

Organizeaz[ enun\ul ]n schem[, apoi rezolv[ problema.C onsolid[m =i dezvolt[m a) La o cantin[, pe fiecare mas[ s-au servit 2 farfurii cu

a) La o cantin[, pe fiecare mas[ s-au servit 2 farfurii cu c]te 4 mere.

C]te mere s]nt pe o mas[?

C]te mere s]nt pe 5 mese?

Pe c]te mese =i ]n c]te farfurii s]nt repartizate 24 de mere?

b)

}ntr-o livad[, pomii se planteaz[ ]n r]nduri c]te 5. C]te r]nduri se ob\in,

dac[ ]n total s]nt 45 de pomi?

Modific[ una dintre datele problemei, astfel ]nc]t s[ ob\ii: cu 1 r]nd mai mult; cu 1 r]nd mai pu\in.

c) Pe 4 rafturi s]nt repartizate ]n mod egal 32 de c[r\i. C]te c[r\i s]nt pe

fiecare raft?

Modific[ problema conform exerci\iului:

4 š 8 › ;
4 š 8 ›
;
32 : 8 › .
32 : 8 ›
.
2
2
 

Cartofi

Dantel[

Lapte

3
3

Creeaz[ =i rezolv[ probleme dup[ scheme.

       

Cantitatea

9

kg

7 m

? l

a) 1 cutie …

? l

 

Pre\ul

6

lei

? lei

8 lei

 

7

cutii

14 l

 

9

cutii

?
?

l

       

Costul

? lei

56 lei

32 lei

 

b) 1 pung[ 5 pungi

… … 15 kg

? kg

Lucra\i ]n echipe! Alc[tui\i tabele

asem[n[toare =i completa\i-le.

 
?
?

pungi … 24 kg

=i completa\i-le.   ? pungi … 24 kg 4 Ordoneaz[ numerele cresc[tor, apoi elimin[ num[rul care

4 Ordoneaz[ numerele cresc[tor, apoi elimin[ num[rul care nu se potrive=te.

5
5

a) 35, 63, 46, 28, 49, 21, 56, 42;

b) 45, 18, 9, 0, 36, 27, 1, 54;

Lucra\i ]n perechi!

c) 32, 56, 24, 80, 48, 60, 72, 40.

3 lei
3 lei
]n perechi! c) 32, 56, 24, 80, 48, 60, 72, 40. 3 lei 9 lei 6
9 lei 6 lei
9 lei
6 lei

a) C]te ilustrate cost[ tot at]t c]t 6 caiete?

b) C]te caiete cost[ tot at]t c]t 4 pixuri?

c) C]te pixuri cost[ tot at]t c]t 4 ilustrate?

C o nc urs Ion =i Radu 3 3 4 au tras la \int[. 4
C o nc urs
Ion =i Radu
3
3
4
au tras la \int[.
4
10
10
Ion
Cine calculeaz[
mai repede
punctajul ob\inut?
Radu

11

nc urs Ion =i Radu 3 3 4 au tras la \int[. 4 10 10 Ion
Leg[tura dintre ]nmul\ire =i ]mp[r\ire O bserv[m =i explic[m Substitui\i cercurile cu numerele de pe

Leg[tura dintre ]nmul\ire =i ]mp[r\ire

O
O

bserv[m =i explic[m

O bserv[m =i explic[m Substitui\i cercurile cu numerele de pe frunza de trifoi. 4 8 32
O bserv[m =i explic[m Substitui\i cercurile cu numerele de pe frunza de trifoi. 4 8 32

Substitui\i cercurile cu numerele de pe frunza de trifoi.

4 8 32
4
8
32
F
F
š
š
F
F
›
P
P

}nmul\irea

F
F
š
š
P
P
:
:
P
P
:
:
F
F
›
F
F
›
P
P
F
F
F
F
F
F
›

Probele

]nmul\irii

}mp[r\irea

D
D
:
:
}
}
›
C
C

Probele

]mp[r\irii

D
D
:
:
}
}
š
š
C
C
š
š
C
C
C
C
›
›
}
}
D
D
}
}
›
D
D
35 7 5
35
7
5
š 4 : 5 8 32 35 7 : 4 š 5 }nmul\irea =i ]mp[r\irea
š 4
: 5
8 32
35
7
: 4
š 5
}nmul\irea =i ]mp[r\irea s]nt opera\ii inverse.
V[ am i n ti \i ?
• Ce opera\ii inverse mai cunoa=te\i?
alcul[m ]n lan\
C
• Ce opera\ii inverse mai cunoa=te\i? alcul[m ]n lan\ C Calcula\i de la st]nga spre dreapta

Calcula\i de la st]nga spre dreapta pe fiecare lan\, apoi verifica\i relu]nd opera\iile ]n sens invers.

š 3 : 2 š 5 : 3 š 2 : 4 š 5 4
š 3
: 2
š 5
: 3
š 2
: 4
š 5
4
?
?
?
?
?
š 4
: 5
™ 6
œ 13
™ 25
œ 38
™ 77
63
?
?
?
?
?

Citi\i opera\iile din fiecare lan\ folosind cuvintele „m[rim”, „mic=or[m”.

O Cine efectueaz[ opera\ia de: C a) ]nmul\ire; b) adunare; c) ]mp[r\ire; d) sc[dere? triplez
O
Cine efectueaz[ opera\ia de:
C
a) ]nmul\ire; b) adunare; c) ]mp[r\ire; d) sc[dere?
triplez
m[resc cu 2
mic=orez de 2 ori
aflu sfertul
m[resc de 2 ori
aflu jum[tatea
J
mic=orez cu 2
dublez
• Care anim[lu\e efectueaz[ opera\ii inverse?
sfertul m[resc de 2 ori aflu jum[tatea J mic=orez cu 2 dublez • Care anim[lu\e efectueaz[

12

C onsolid[m =i dezvolt[m 1 Se dau numerele 3 =i 9. a) M[re=te fiecare num[r

C

C onsolid[m =i dezvolt[m 1 Se dau numerele 3 =i 9. a) M[re=te fiecare num[r cu

onsolid[m =i dezvolt[m

1
1

Se dau numerele 3 =i 9.

a) M[re=te fiecare num[r cu 4; de 4 ori.

b) Mic=oreaz[ fiecare num[r cu 3; de 3 ori.

c) Afl[ cu c]t =i de c]te ori un num[r este mai mare

dec]t cel[lalt.

Rezolv[ problema organiz]nd enun\ul ]ntr-o schem[-lan\.cu c]t =i de c]te ori un num[r este mai mare dec]t cel[lalt. a) Am m[rit

a) Am m[rit de 5 ori num[rul 7, am m[rit cu 5 num[rul ob\inut, iar noul re-

zultat l-am mic=orat de 10 ori. C]t constituie un sfert din num[rul ob\inut? b) M-am g]ndit la un num[r. Sfertul lui, l-am ]mp[r\it ]n jum[tate, apoi am triplat num[rul ob\inut. Am m[rit rezultatul cu 2 =i am ob\inut 8. La ce num[r m-am g]ndit?

3
3

Alc[tuie=te =i rezolv[ exerci\ii cu numere necunoscute, dup[ tabele.

Factor

a

6

De]mp[r\it

}mp[r\itor

C]t

Factor

2

b

56

x

7

Produs

14

54

y

4

6

4
4

Afl[ num[rul, =tiind c[:

5
5

a) jum[tatea lui este 7;

b) sfertul lui este 8;

c) dublul lui este 20;

a) Ana are 8 nuci. Ana are de 2 ori mai multe nuci dec]t Maria. C]te nuci are Maria?

d) triplul lui este 18; e) dac[ ]l m[rim cu 2, ob\inem 50; f ) dac[ ]l mic=or[m cu 30, ob\inem 14.

Reformuleaz[ propozi\ia marcat[ cu verde, dup[ modelul: „Maria are nuci dec]t Ana”. Rezolv[ problema reformulat[.

b) Procedeaz[ ]n mod analog =i rezolv[ problemele.

b) Procedeaz[ ]n mod analog =i rezolv[ problemele. • Ron\ are 6 morcovi. Ron\ are de
b) Procedeaz[ ]n mod analog =i rezolv[ problemele. • Ron\ are 6 morcovi. Ron\ are de
b) Procedeaz[ ]n mod analog =i rezolv[ problemele. • Ron\ are 6 morcovi. Ron\ are de

Ron\ are 6 morcovi. Ron\ are de 3 ori mai pu\ini mor- covi dec]t Cron\. C]\i morcovi are Cron\?

Acu=or are 15 mere. Acu=or are cu 7 mere mai mult dec]t Ghimpu=or. C]te mere are Ghimpu=or?

c) Lucra\i ]n echipe! Crea\i probleme asem[n[toare.

6
6

Lucra\i ]n perechi!

Scrie\i literele ]n ordinea cresc[toare a valorilor nu- merice =i ve\i afla numele p[s[rii din imagine.

P š 2 › 20 : 5 36 : P › 2 š 2 A
P
š
2
› 20 : 5
36
:
P
› 2 š 2
A
:
4
› 24 : 3
3 š { › 5 š 6 Z : 5 › 20 : 4 21
3
š
{
5 š 6
Z
:
5
› 20 : 4
21
:
U
15 : 5

}n ce oper[ literar[ se vorbe=te despre aceast[ pas[re?

5 š 6 Z : 5 › 20 : 4 21 : U › 15 :

13

5 š 6 Z : 5 › 20 : 4 21 : U › 15 :
Ordinea efectu[rii opera\iilor V[ am i n ti \i ? }ntr-un exerci\iu cu paranteze, efectu[m

Ordinea efectu[rii opera\iilor

V[ am i n ti \i ? }ntr-un exerci\iu cu paranteze, efectu[m mai ]nt]i opera\iile
V[ am i n ti \i ?
}ntr-un exerci\iu cu paranteze, efectu[m mai ]nt]i
opera\iile din paranteze.
}ntr-un exerci\iu f[r[ paranteze, efectu[m opera\iile
]n ordinea ]n care s]nt scrise:
• ]nt]i ]nmul\irile =i ]mp[r\irile;
• apoi adun[rile =i sc[derile.
=i ]mp[r\irile; • apoi adun[rile =i sc[derile. 1 Numeroteaz[ opera\iile ]n ordinea efectu[rii, apoi
1
1

Numeroteaz[ opera\iile ]n ordinea efectu[rii, apoi calculeaz[.

a)

3 š (6 œ 2)

b) 6 š 5 œ 2 š 4

c) 5 œ 5 š 2 ™ 8

d) 3 œ 4 š (8 ™ 6)

 

28

: (7 ™ 3)

7

š 7 ™ 3 š 5

14 ™ 9 œ 4 š 4

12 œ (24 ™ 8) : 4

100 ™ 36 : 9

81 : 9 œ 1 š 8

7 œ 63 : 7 ™ 10

16 : (8 : 2) š 5

42

œ 8 š 6

6

š 6 ™ 4 : 4

100 ™ 25 ™ 21 : 7

6 œ 42 : (2 š 3)

2
2

}n care exerci\ii nu se schimb[ r[spunsul dac[ omitem parantezele? }n care exerci\ii se schimb[? Argumenteaz[.

a) (43 œ 26) œ 19

 

c) (4 š 5) š 2

e) (14 œ 4) : 2 œ 8

 

43

œ (26 œ 19)

4 š (5 š 2)

(5 š 3) œ 35 ™ 17

 

b) ™ (16 ™ 9)

34

 

d) 27 : (9 : 3)

f) (2 š 6) œ (8 š 9)

 

(34 ™ 16) ™ 9

(27 : 9) : 3

(7 š 8) ™ (4 š 6)

 

Cite=te exerci\iile folosind terminologia matematic[. Efectueaz[ calculele.

 
3
3

Scrie prin exerci\iu, apoi calculeaz[. Explic[ prezen\a sau lipsa parantezelor ]n exerci\iile ob\inute.

a) M[re=te c]tul numerelor 56 =i 8 cu 5.

b) Tripleaz[ diferen\a numerelor 16 =i 7.

c) Mic=oreaz[ cu 25 suma numerelor 36 =i 64.

d) Afl[ jum[tatea produsului numerelor 3 =i 4. Lucra\i ]n perechi! Crea\i exerci\ ii ase m[ n[ toare. Citi\i-le fo lo sind ter mi no logia ma te mati c[.

toare. Citi\i-le fo lo sind ter mi no logia ma te mati c[. 4 Lucra\i ]n

4 Lucra\i ]n echipe!

G[si\i lan\ul corespunz[tor fiec[rui exerci\iu. Argumenta\i.

(6 œ 3) š 9

6

œ 9 : 3

3

œ 6 š 9

(9 œ 6) : 3

œ 6 9 : 3 œ 6 : 3 9 œ 3 š 9 6
œ 6
9 : 3
œ 6
: 3
9
œ 3
š 9
6
6 š 9
œ 3

14

Rezolv[ problemele cu plan =i prin exerci\iu. Explic[ prezen\a sau lipsa parantezelor ]n exerci\iile ob\inute.a) }n vacan\[, Mircea a f[cut 18 fotografii, iar Dan – 14. Laura a f[cut

a) }n vacan\[, Mircea a f[cut 18 fotografii, iar Dan – 14.

Laura a f[cut de 4 ori mai pu\ine fotografii dec]t b[ie\ii la un loc. C]te fotografii a f[cut Laura?

b) Un iepure are 28 de din\i, iar o vulpe are 42 de din\i. Ariciul are cu 34 de din\i mai pu\in dec]t iepurele =i vulpea la un loc. C]\i din\i are ariciul?

c) Un ceasornicar a reparat 9 ceasuri. Trebuie s[ repare ]nc[ 15 ceasuri de

m]n[ =i 7 ceasuri de perete. C]te comenzi de repara\ie avea ceasornicarul?

d) Pentru costumele unei actri\e ]n rol de prin\es[ s-au folosit 81 m de atlaz

=i cu 9 m mai pu\in de catifea. M[tase a trebuit de 9 ori mai pu\in[ dec]t

catifea. C]\i metri de m[tase s-au folosit? Cite=te exerci\iile ob\inute folosind terminologia matematic[.

6 G[se=te toate posibilit[\ile de a reprezenta: 6 G[se=te toate posibilit[\ile de a reprezenta:

a) num[rul 18 ca produs de doi factori;

b) num[rul 3 ca un c]t a dou[ numere mai mici dec]t 10;

c) num[rul 5 ca un c]t a dou[ numere mai mici dec]t 20.

7
7

Reformuleaz[ condi\ia ]n mod potrivit, apoi rezolv[ problema cu justific[ri =i prin exerci\iu.

a) O carte cost[ 63 de lei. Cartea este de 7 ori mai scump[ dec]t un album.

Cu c]t este mai scump[ cartea dec]t albumul?

b) }ntr-un scuar cresc 9 ar\ari. Ar\ari s]nt cu 36 mai pu\ini dec]t pini.

De c]te ori s]nt mai pu\ini ar\ari dec]t pini?

dec]t pini. De c]te ori s]nt mai pu\ini ar\ari dec]t pini? 8 Creeaz[ =i rezolv[ o

8 Creeaz[ =i rezolv[ o

problem[ dup[ schem[. G[se=te dou[ variante de formulare a condi\iei.

Ro=ii … 9 ? t. Galbeni … ? , de 3 ori mai mult
Ro=ii … 9
?
t.
Galbeni … ?
, de 3 ori mai mult
C o nc urs Cine calculeaz[ mai repede? 1 œ 1 × 1 4 
C o nc urs
Cine calculeaz[
mai repede?
1
œ
1 ×
1
4  (4  4)
7  (7 œ 7) : 7
2  2 : 2
5 œ 5 : 5  5
9 × 9  8 × 8
(3 œ 3) × 3
6 × 6  6 : 6
10 œ (10  10) : 10
7  (7 œ 7) : 7 2  2 : 2 5 œ 5 :

15

7  (7 œ 7) : 7 2  2 : 2 5 œ 5 :
Cine seam[n[ culege 1 Scrie numerele formate din: a) zece zeci; b) treizeci =i =apte
Cine seam[n[ culege
1
Scrie numerele formate din:
a) zece zeci;
b) treizeci =i =apte de unit[\i;
c) dou[ zeci =i dou[sprezece unit[\i;
d) cinci zeci =i cincisprezece unit[\i.
• Ordoneaz[ numerele cresc[tor.
• Care dintre aceste numere s]nt pare? Argumenteaz[.
2
Scrie toate:
a) adun[rile =i sc[derile posibile cu numerele 70, 28, 42;
b) ]nmul\irile =i ]mp[r\irile posibile cu numerele 7, 56, 8.
3 Afl[ numerele necunoscute. Explic[ folosind terminologia matematic[.
a)
x œ 64 › 80
b) y š 5 › 30
29
œ x › 37
6 š y › 54
c) 100 ™ a › 13
a ™ 55 › 26
d) 72 : b › 9
b : 4 › 7
4
Rezolv[ problemele cu plan =i prin exerci\iu.
a)
O pizzerie a procurat 58 kg de ardei dulci =i 25 kg de ardei iu\i.
C]te kilograme de ardei au r[mas dup[ ce s-au folosit 76 kg?
Modific[ problema conform exerci\iului:
83 kg ™ (50 kg œ 26 kg) ›
kg
.
b)
La un chio=c, Olga a cump[rat o insign[ de 15 lei, un calendar de buzu -
nar de 12 lei =i o revist[ de trei ori mai ieftin[ dec]t insigna =i calen darul la
un loc. Afl[ pre\ul revistei.
Creeaz[ o problem[ asem[n[toare dup[ exerci\iul:
(19 lei œ 17 lei) : 4 ›
lei
.
5
Lucra\i ]n perechi! Completa\i propozi\iile cu numere potrivite.
a)
64
de copii se pot a=eza c]te
mese aranjate ]n mod egal ]n
la
r] ndu ri.
b)
100 de nuci pot fi aranjate c]te
farfurii pe fiecare din cele
]n
mese.
6
Lucra\i ]n echipe! Decodifica\i numele a doi prieteni din Ora=ul Picilor.
0
56
18
10
56
7
77
50
5
82
100
38
40
9
18
73
P
91 ™ 63 : 7
A
(52 ™ 16) : 4
U
7 š 4 œ 5 š 9
N
65 ™ 47 œ 22
8 š 9 œ 28
E
(6 œ 2) š 7
M
24 : 8 ™ 6 : 2
O
+
83 ™ (73 ™ 8)
Z
33 œ 30 : (3 œ 3)
C
8 š 4 œ 3 š 6
I
T
15 : 5 œ 49 : 7
{
29 œ (11 ™ 5) š 8
36 : 6 ™ 5 : 5
R
(64 ™ 36) : 4
16
VARIANTA 1 VARIANTA 2 1. Scrie num[rul care are: 1p cifra unit[\ilor 3 =i cifra
VARIANTA 1
VARIANTA 2
1.
Scrie num[rul care are:
1p
cifra unit[\ilor 3 =i cifra zecilor 8.
cifra unit[\ilor 7 =i cifra zecilor 4.
2.
Numeroteaz[ opera\iile ]n ordinea efectu[rii, apoi calculeaz[.
2p
a) 14 œ 49 : 7
a) 4 œ 6 š 7
b) 8 š (10 ™ 2)
b) 54 : (9 ™ 3)
2p
3.
Afl[ numerele necunoscute.
a) x ™ 55 › 37
a) 68 œ x › 100
b) 8 š y › 56
b) y : 5 › 9
4.
Scrie exerci\iile de rezolvare =i r[spunde la ]ntreb[ri.
2p
O insign[ cost[ 7 lei.
a) C]t cost[ 5 insigne?
a) C]t cost[ 9 insigne?
b) C]te insigne cost[ 49 lei?
b) C]te insigne cost[ 28 lei?
5.
Rezolv[ problema cu justific[ri =i prin exerci\iu.
3p
Me=teric[ are 36 de cubule\e, iar
Pozna=u – de 4 ori mai pu\ine. C]te
cubule\e au la un loc cei doi pici?
M[riuca are 3 plante de camer[,
iar Br]ndu=a – de 6 ori mai multe.
C]te plante de camer[ au fetele la
un loc?
10
p
P R O B L E M{ D I S TR A CT IV{
Ni=te iepuri au invadat o planta\ie de varz[.
5 iepuri au fugit de frica sperietorii, 16 iepuri
au rupt-o la fug[ c]nd paznicul a tras un foc
]n aer, 4 perechi de iepuri s-au pitit printre
r]nduri =i au reu=it s[-=i potoleasc[ foamea.
C]\i iepuri veniser[ dup[ varz[?
17

MODULUL 2

Socotim necontenit, spre o mie am pornit

MODULUL 2 Socotim necontenit, spre o mie am pornit Numere formate din sute ]ntregi bserv[m =i

Numere formate din sute ]ntregi

bserv[m =i descoperim O 1 sut[ 10 zeci 1 zece 10 unit[\i 100 10 1
bserv[m =i descoperim
O
1 sut[
10 zeci
1 zece
10 unit[\i
100
10
1 mie
10 sute
1000
sute
2 sute
0
0
200
plic[m =i explic[m A 1 Reproduce\i =i continua\i.
plic[m =i explic[m
A
1
Reproduce\i =i continua\i.
0 200 plic[m =i explic[m A 1 Reproduce\i =i continua\i. • Descrie\i numerele ob\inute ]n fiecare
0 200 plic[m =i explic[m A 1 Reproduce\i =i continua\i. • Descrie\i numerele ob\inute ]n fiecare

Descrie\i numerele ob\inute ]n fiecare coloan[.

• Descrie\i numerele ob\inute ]n fiecare coloan[. 2 Citi\i, scrie\i =i compara\i numerele reprezentate pe

2 Citi\i, scrie\i =i compara\i numerele

reprezentate pe num[r[tori.

S Z U S Z U S Z U
S
Z
U S
Z
U S
Z U
S Z U S Z U S Z U
S
Z
U S
Z
U S
Z U
S Z U S Z U S Z U
S
Z
U S
Z
U S
Z U

Ordona\i cresc[tor aceste numere.

S Z U S Z U S Z U S Z U S Z U S

18

C onsolid[m =i dezvolt[m 1   3 œ 1 6 ™ 2 7 œ 3

C

C onsolid[m =i dezvolt[m 1   3 œ 1 6 ™ 2 7 œ 3 10

onsolid[m =i dezvolt[m

1
1
 

3 œ

1

6 ™

2

7 œ

3

10 ™

5

30 œ

10

60 ™

20

70 œ

30

100 ™

50

 

300 œ 100

600 ™ 200

 

700 œ 300

1000 ™ 500

2
2

300

œ 200

300 200 500
300
200
500

40 œ300 200 500 20 œ 500 500 œ 300 600

20

œ 500300 200 500 40 œ 20 500 œ 300 600

500

œ 300300 200 500 40 œ 20 œ 500 500 600

600

200

œ 300

Scrie =i rezolv[

 

500

™ 200

500

™ 300

exerci\ii ase m[ n[ toare.

3
3

400

œ 200

50 œ

50

300

œ 600

3 400 œ 200 50 œ 50 300 œ 600 œ 400 ™ 700 1000 ™
3 400 œ 200 50 œ 50 300 œ 600 œ 400 ™ 700 1000 ™
3 400 œ 200 50 œ 50 300 œ 600 œ 400 ™ 700 1000 ™

œ 400

™ 700

1000 ™ 200

400

900

œ 300œ 400 ™ 700 1000 ™ 200 400 900 400 ™ 500 900 ™ 200 800

400

™ 500œ 400 ™ 700 1000 ™ 200 400 900 œ 300 400 900 ™ 200 800

900

™ 200œ 400 ™ 700 1000 ™ 200 400 900 œ 300 400 ™ 500 900 800

800

 
4
4

Rezolv[ problemele cu plan =i prin exerci\iu.

a) O libr[rie a v]ndut 400 de caiete. Au r[mas cu 200 de caiete mai pu\in

dec]t s-au v]ndut. C]te caiete au fost puse ]n v]nzare?

b) La magazinul „Dulci=or” s-au adus 600 de rulade cu nuc[ =i 200 de rulade

cu mac. C]te rulade au r[mas dup[ ce s-au v]ndut 300?

Lucra\i ]n perechi! Schimba\i una dintre datele fiec[rei probleme pentru a ob\ine la r[spuns un num[r: cu 100 mai mare; cu 100 mai mic.

5
5

Afl[ numerele necunoscute.

500 œ a › 900;

6
6

Creeaz[ =i rezolv[ o problem[ dup[ schem[.

œ a › 900; 6 Creeaz[ =i rezolv[ o problem[ dup[ schem[. 7 a) 200 œ
7
7
a › 900; 6 Creeaz[ =i rezolv[ o problem[ dup[ schem[. 7 a) 200 œ 600

a) 200 œ 600 ›

b) 800 ™ 500 › 200 œ

› 300 œ 100

d) œ 400 › 1000 ™ 300

™ 100

200 œ › 300 œ 100 d) œ 400 › 1000 ™ 300 ™ 100 c)

c) 900 ™

300 œ 100 d) œ 400 › 1000 ™ 300 ™ 100 c) 900 ™ e)
300 œ 100 d) œ 400 › 1000 ™ 300 ™ 100 c) 900 ™ e)

e)

f)

g)

h)

0 0 œ 0 0 < 400 0 0 ™ 0 0 < 400 400
0
0
œ 0
0
< 400
0
0
™ 0
0
< 400
400 <
0
0
œ 0
0
600 <
0
0
™ 0
0

< 600

< 800

b ™ 400 › 600; 700 ™ c › 100. I 300 oi II 1000
b ™ 400 › 600;
700 ™ c › 100.
I
300 oi
II 1000 oi
200 oi
III ?
oi
? ? E x er ci\ii ci r c ulare 200 œ 500 ™ 300
?
?
E x er ci\ii ci r c ulare
200 œ 500 ™ 300
900
™ 300 œ 400
100 ™ 100 œ 200
300
™ 200 œ 800
400 ™ (200 ™ 100)
1000 ™ (500 œ 400)
19
?
?
?
Numere formate din sute, zeci =i unit[\i O bserv[m =i descoperim 1 s. 4 un.

Numere formate din sute, zeci =i unit[\i

O
O

bserv[m =i descoperim

O bserv[m =i descoperim 1 s. 4 un. 3 z. O sut[ treizeci =i patru S
O bserv[m =i descoperim 1 s. 4 un. 3 z. O sut[ treizeci =i patru S
1 s. 4 un. 3 z.
1 s.
4 un.
3 z.
O sut[ treizeci =i patru

O sut[ treizeci =i patru

O sut[ treizeci =i patru
S Z U 1 3 4
S
Z
U
1
3
4

10 0 œ 30 œ 4

2 z. 2 s. 0 un.
2 z.
2 s.
0 un.
S Z U 2 2 0
S
Z U
2
2
0

200 œ 20

Dou[ sute dou[zeci ? z. Dou[ sute doi
Dou[ sute dou[zeci
? z.
Dou[ sute doi
S Z U 2 0 2 200 œ 2
S
Z
U
2
0
2
200 œ
2
? un. ? s. plic[m =i explic[m A 1 Scrie\i =i citi\i numerele reprezentate. S
? un.
? s.
plic[m =i explic[m
A
1
Scrie\i =i citi\i
numerele
reprezentate.
S
Z
U
S
Z U
S
Z U
S
Z U
S Z U
S
Z U

2 Scrie\i toate numerele de trei cifre diferite folosind cifrele 3, 5 =i 0. 2 Scrie\i toate numerele de trei cifre diferite folosind cifrele 3, 5 =i 0.

S Z U S Z U S Z U S Z U 2 Scrie\i toate numerele
S Z U S Z U S Z U S Z U 2 Scrie\i toate numerele

20

C onsolid[m =i dezvolt[m 1 Scrie =i cite=te numerele formate din: a) 4 sute, 6

C

C onsolid[m =i dezvolt[m 1 Scrie =i cite=te numerele formate din: a) 4 sute, 6 zeci

onsolid[m =i dezvolt[m

1
1

Scrie =i cite=te numerele formate din:

a)

4

sute, 6 zeci =i 5 unit[\i;

b) 3 sute =i 8 unit[\i;

4

zeci, 6 sute =i 5 unit[\i;

3

zeci =i 8 sute;

4

unit[\i, 6 zeci =i 5 sute;

3

zeci =i 8 unit[\i.

2
2

Descompune ]n sute, zeci =i unit[\i numerele 452, 819, 174, 365.

Scrie aceste descompuneri sub form[ de sume.

3
3
800 6 806 400 20 420
800
6
806
400
20
420

800

œ 6

6 œ 800

806

™ 6

806 ™ 800

400

œ 20

20 œ 400

420

™ 20

420 ™ 400

400 œ 20 20 œ 400 420 ™ 20 420 ™ 400 Compune analog numerele 9

Compune analog numerele 905 exerci\ii asem[n[toare.

300

œ 2

302

™ 2

500

œ 60

560

™ 60

300 2 2 œ 300 302 302 ™ 300 500 60 60 œ 500 560
300
2
2 œ 300
302
302 ™ 300
500
60
60 œ 500
560
560 ™ 500
950 604
950
604
302 ™ 300 500 60 60 œ 500 560 560 ™ 500 950 604 6 4

640 , apoi formeaz[ =i rezolv[

4
4
400 20 5 425
400
20
5
425

420

œ 5

5 œ 420

425

™ 5

425

™ 400

400

œ 25

25

œ 400

425

™ 20

425

™ 420

405

œ 20

20

œ 405

425

™ 25

425

™ 405

5
5

Probleme din peisaj

a) }n parcul „Izvoare” cresc 200 de pini, 50 de stejari =i 3 platani. C]\i copaci s]nt ]n total?

Modific[ datele problemei pentru a ob\ine la r[spuns num[rul:

473; 260; 508; 1000.

b) Pe malurile unui lac cresc 134 de s[lcii =i ar\ari.

C]te s[lcii s]nt, dac[ s]nt 30 de ar\ari?

Creeaz[ probleme asem[n[toare dup[ exerci\iile:

134 ™ 4 ›

134 ™ 4 ›

134 ™ 34 ›

134 ™ 34 ›
6
6

Lucra\i ]n perechi!

400 œ 30 œ 5 ›

› 134 ™ 34 › 6 Lucra\i ]n perechi! 400 œ 30 œ 5 › 0
0 0 œ 0 œ 4 › 2 8 0 0 œ 70 œ ›
0
0
œ
0
œ 4
2
8
0
0
œ
70
œ
3
9
0 0 œ 6 › 4 0 0 œ 0 › 5 3
0
0
œ 6 ›
4
0
0
œ
0
5
3

› 800 œ 70 œ 9

380

œ 9

534

™ 3

47

œ 400

418

™ 18

587

™ 580

507

œ 40

827

™ 20

8 œ 120

356 ™ 350

641

™ 601

200

œ 63

391

™ 300

90

œ 305

972

™ 902

243

™ 43

356 ™ 350 641 ™ 601 200 œ 63 391 ™ 300 90 œ 305 972

21

356 ™ 350 641 ™ 601 200 œ 63 391 ™ 300 90 œ 305 972
Monede =i bancnote. Schimb de bani O bserv[m =i facem schimb de bani 100 bani

Monede =i bancnote. Schimb de bani

O
O
O bserv[m =i facem schimb de bani 100 bani › 1 leu Lucra\i ]n perechi! G[si\i

bserv[m =i facem schimb de bani

O bserv[m =i facem schimb de bani 100 bani › 1 leu Lucra\i ]n perechi! G[si\i
100 bani › 1 leu
100 bani › 1 leu

Lucra\i ]n perechi! G[si\i mai multe posibilit[\i de a exprima fiecare dintre sumele date cu ajutorul: G[si\i mai multe posibilit[\i de a exprima fiecare dintre sumele date cu ajutorul:

a) monedelor

b) bancnotelor

c) bancnotelor =i monedelor

40

bani;

105

lei;

110 bani;

75

bani;

220

lei;

505

bani;

90

bani;

750

lei;

330

bani;

100 bani.

999

lei.

777

bani.

A
A

plic[m =i explic[m

bani. 999 lei. 777 bani. A plic[m =i explic[m Crea\i =i rezolva\i probleme dup[ tabel. Interpreta\i
bani. 999 lei. 777 bani. A plic[m =i explic[m Crea\i =i rezolva\i probleme dup[ tabel. Interpreta\i
bani. 999 lei. 777 bani. A plic[m =i explic[m Crea\i =i rezolva\i probleme dup[ tabel. Interpreta\i

Crea\i =i rezolva\i probleme dup[ tabel. Interpreta\i datele cu ajutorul bancnotelor.

A avut 530 lei 486 lei ? lei 715 lei A cump[rat I-au r[mas ?
A avut
530 lei
486 lei
? lei
715 lei
A cump[rat
I-au r[mas
? lei
400 lei
50 lei
15 lei
? lei
500 lei
? lei
300 lei

Care telefon este mai scump =i cu c]t?

C]t cost[ ]n total: scaunele; telefoanele; cump[r[turile doamnelor; cum p[ r[turile domnilor?

scump =i cu c]t? • C]t cost[ ]n total: scaunele; telefoanele; cump[r[turile doamnelor; cum p[ r[turile
scump =i cu c]t? • C]t cost[ ]n total: scaunele; telefoanele; cump[r[turile doamnelor; cum p[ r[turile

22

onsolid[m =i dezvolt[m C 1 200 œ 3 640 ™ 40 444 ™ 4 777
onsolid[m =i dezvolt[m
C
1
200
œ
3
640
40
444
4
777
7
300
œ
3
5
œ 500
200
œ
30
640
™ 600
444
40
777
70
300
œ
30
50
œ 500
2 œ 300
406
6
444
44
777
77
300
œ
33
55
œ 500
20 œ 300
406
™ 400
444
™ 400
777
™ 700
303
œ
30
5
œ 550
200
œ 300
400
œ 600
444
™ 404
777
™ 707
330
œ
3
50
œ 505
300
™ 200
600
™ 400
444
™ 440
777
™ 770
300
œ 300
500 œ 500
2
Rezolv[ exerci\iile. Scrie literele ]n ordinea descresc[toare a valorilor nume-
rice =i vei afla denumirile bancnotelor care circul[ ]n \[rile vecine.
I
™ 100 › 100
N
œ 10 › 100
H
œ
3
› 403
1000 ™
V
› 900
80 ™
{
10
20 œ
R
› 320
Ucraina
50 œ
B
650
U
œ 42 › 742
{
œ 100 › 100
590
L
90
88 œ
R
› 888
Rusia
654
U
650
654 ™
E
604
654 ™
L
› 600
Rom`nia
3
a)
Formeaz[ 1 leu folosind num[rul
b)
Formeaz[ 1000 lei folosind nu-
indicat de monede identice:
m[rul indicat de bancnote identice:
2; 4 ; 10 ; 100.
2; 5 ; 10 ; 1000.
4 Lucra\i ]n echipe! Formula\i =i rezolva\i probleme dup[ informa\ia dat[.
a)
O fust[ cost[ 300 de lei.
b)
Un trening cost[ 300 de lei.
Sacoul este cu 200 de lei mai
scump dec]t fusta. Bluza este cu
100 de lei mai ieftin[ dec]t fusta.
Treningul este cu 200 de lei mai
scump dec]t maleta =i cu 200 de
lei mai ieftin dec]t scurta.
™ 400
™ 150
œ 3
™ 603
400 œ
650 œ
104 œ
1000 ™
426 ™ 6
™ 20
96 œ
mai ieftin dec]t scurta. ™ 400 ™ 150 œ 3 ™ 603 400 œ 650 œ
mai ieftin dec]t scurta. ™ 400 ™ 150 œ 3 ™ 603 400 œ 650 œ

23

Compararea numerelor p]n[ la 1000 O bserv[m =i descoperim S Z U S Z U

Compararea numerelor p]n[ la 1000

O
O

bserv[m =i descoperim

O bserv[m =i descoperim S Z U S Z U 3 1 2 > 2 3
O bserv[m =i descoperim S Z U S Z U 3 1 2 > 2 3
S Z U S Z U 3 1 2 > 2 3 1 3 >
S
Z
U
S
Z
U
3
1
2
>
2
3
1
3 > 2
S Z U S Z U 3 2 4 3 4 2 2 < 4
S
Z
U
S
Z
U
3
2
4
3
4
2
2 < 4
S Z U S Z U 3 2 5 3 2 1 5 1
S
Z
U
S
Z
U
3
2
5
3
2
1
5
1
S Z U S Z U 4 3 0 3
S
Z
U
S
Z
U
4
3
0
3

Cum se compar[ numerele de 3 cifre?

S Z U S Z U 2 4 1 2 4 2 0
S
Z
U
S
Z
U
2
4
1
2
4
2
0
numerele de 3 cifre? S Z U S Z U 2 4 1 2 4 2
numerele de 3 cifre? S Z U S Z U 2 4 1 2 4 2
numerele de 3 cifre? S Z U S Z U 2 4 1 2 4 2

Cum s]nt numerele de 3 cifre fa\[ de numerele de 2 cifre? Dar fa\[ de numerele

de o cifr[?
de o cifr[?
A 1
A
1

plic[m =i explic[m

295

295 695

695

295

295 285

285

295

295 297

297

240

240 24

24

40

40 240

240

204

204 4

4

348

348 34   62 602

34

 

62

602

348

348 8 570 500 1000  

8

570

500 1000

500

1000

 

348

348 348   100

348

 

100

423

423 342 3 5 › 6 8 9 < 0 4 > 7  

342

3 5 › 6 8 9 < 0 4 > 7
3
5
› 6
8
9
< 0
4
> 7
 

567

567 576

576

819

527

390

682

810 ™ 7 ™ 90 428 ™ 8 210 934 ™ 10 ™ 30 ™

810

™ 7

™ 90

810 ™ 7 ™ 90 428 ™ 8 210 934 ™ 10 ™ 30 ™ 80

428 ™ 8

210

934

™ 10

™ 30

™ 80

314

475

139

™ 14

™ 470

314 475 139 ™ 14 ™ 470 352 ™ 52 582 493 ™ 580 ™ 403

352 ™ 52

582

493

™ 580

™ 403

™ 109

2
2

4 œ 300

2 4 œ 300 304 861 81 œ 600

304

861

81 œ 600

402

œ 70

472

3
3

Lucra\i ]n echipe! Observa\i, apoi compara\i f[r[ a calcula. Argumenta\i.

207

340

œ 40

œ 5

œ 40 œ 5 207 œ 80 6 œ 340

207 œ 80

6 œ 340

417 ™ 407

417 ™ 407

538 ™ 38

427 ™ 407 238 ™ 38

869

275

™ 9

™ 270

™ 9 ™ 270 862 ™ 60 270 ™ 270

862 ™ 60

270 ™ 270

Calcula\i =i convinge\i-v[ c[ a\i judecat corect.

869 275 ™ 9 ™ 270 862 ™ 60 270 ™ 270 • Calcula\i =i convinge\i-v[

24

onsolid[m =i dezvolt[m C 1 569 › 0 0 œ 0 œ 200 œ 10
onsolid[m =i dezvolt[m
C
1
569
0
0
œ 0
œ 200
œ 10 œ 3 ›
361
0
0
œ 0
œ 800
œ 80 œ 8 ›
2
356
358
88
828
444
>
4
4
294
293
555
5
444
<
4
4
707
777
390
30
444
>
4
4
3
637
› 6
7
73 > 873
3
< 3
2
0
6
› 2
1
5
4 ›
2
245 < 24
4
>
1
97
0
>
7
4 Rezolv[ problemele cu justific[ri.
a) }ntr-o livad[ s]nt 8 r]nduri a c]te 8 meri, iar peri s]nt cu 28 mai pu\ini dec]t
meri ]n total. C]\i peri cresc ]n livad[?
C]\i meri =i peri s]nt ]n total?
b) Un pix cost[ 3 lei, iar un penar este cu 2 lei mai
scump dec]t 6 pixuri. Afl[ pre\ul penarului.
Scrie rezolvarea problemei prin exerci\iu.
c) }ntr-o excursie la Orheiul Vechi au plecat 100 de
elevi, dintre care 48 s]nt b[ie\i. S]nt mai multe fete
sau b[ie\i? Cu c]t?
Modific[ num[rul b[ie\ilor pentru a ob\ine la r[spuns un num[r:
cu 1 mai mare; cu 1 mai mic.
5
Lucra\i ]n perechi! Completa\i tabelele.
342
537
129
378
360
45
2
68
44
21
30
Num[r
Num[r
par
par
Num[r
Num[r
impar
impar
C o nc urs
Cine comple-
teaz[ cel mai
repede lan\urile
de calcule?
œ 500
œ 50
œ 5
™ 905
400
™ 20
œ 500
™ 6
œ 300
576
š 5
œ 802
™ 52
œ 200
1000
de calcule? œ 500 œ 50 œ 5 ™ 905 400 ™ 20 œ 500 ™
de calcule? œ 500 œ 50 œ 5 ™ 905 400 ™ 20 œ 500 ™

25

Ordonarea numerelor p]n[ la 1000 O bserv[m =i descoperim 498   500   502  

Ordonarea numerelor p]n[ la 1000

O
O

bserv[m =i descoperim

O bserv[m =i descoperim 498   500   502             499
O bserv[m =i descoperim 498   500   502             499

498

 

500

 

502

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

499

 

501

 

numere pare

numere

consecutive

numere impare

predecesorul

succesorul

 
   
   
 
 

Ordonare

 

Ordonare

cresc[toare

cresc[toare descresc[toare
cresc[toare descresc[toare

descresc[toare

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Numi\i predecesorul fiec[rui num[r.Ordonare cresc[toare descresc[toare     Numi\i succesorul fiec[rui num[r. 384 760 509 121 900

Numi\i succesorul fiec[rui num[r. 384 760 509 121 900
Numi\i succesorul fiec[rui num[r.
384
760
509
121
900
300 250 406 839 721 plic[m =i explic[m A 1 Reproduce\i =i continua\i.
300
250
406
839
721
plic[m =i explic[m
A
1
Reproduce\i =i continua\i.
721 plic[m =i explic[m A 1 Reproduce\i =i continua\i. • Cum se schimb[ numerele ]n fiecare

Cum se schimb[ numerele ]n fiecare coloan[?

}n care coloan[ s-au ob\inut numere consecutive?

Cum s]nt ordonate numerele ]n fiecare coloan[?

• Cum s]nt ordonate numerele ]n fiecare coloan[? C O Forma\i num[rul urm[tor. 2 0 4
C O Forma\i num[rul urm[tor. 2 0 4 2 4 0 4 2 0 ?
C
O
Forma\i
num[rul
urm[tor.
2
0
4
2
4
0
4
2
0
?
?
?
J

2 Scrie\i 5 numere consecutive ]n ordine descresc[toare,

astfel ]nc]t:

a)