Sunteți pe pagina 1din 2

CENTRUL NAȚIONAL DE RECUNOAȘTERE

ȘI ECHIVALARE A DIPLOMELOR
Nr.

CERERE
pentru recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor
1. Solicitant (Date personale)
Numele și prenumele Cotruță Alexandru
Domiciliul / Adresa de corespondență Republica Moldova, Orhei, sat. Step-Soci, strada Tineretului 21

Telefon (+373) 79 377-102 E-mail alexcotrutza@yahoo.co.uk

2. Solicit recunoașterea diplomei de doctor obţinută la


instituția din țara
în următorul domeniu de studii universitare de doctorat (se bifează domeniul):

Matematică Informatică Fizică Chimie Geologie

Geografie Știința mediului Inginerie geologică Inginerie Mine, petrol


geodezică și gaze
Inginerie civilă și Ingineria Inginerie Inginerie electrică Inginerie
instalații materialelor chimică energetică
Inginerie Inginerie Ingineria Ingineria Inginerie și
electronică, aerospațială autovehiculelor transporturilor management în
telecomunicații și
agricultură și
tehnologii
dezvoltare
informaționale
rurală
Inginerie forestieră Ingineria Biotehnologii Agronomie Horticultură
produselor
alimentare
Silvicultură Zootehnie Biologie Biochimie

Calculatoare și Ingineria Inginerie Inginerie și Inginerie


tehnologia sistemelor industrială management mecanică
informației
Mecatronică și Inginerie navală și Inginerie genistică, Arhitectură navală Ingineria
robotică navigație Inginerie de mediului
armament, rachete
și muniții
 Medicină Medicină Medicină dentară Farmacie
veterinară
Drept Sociologie Științe politice Relații Științe
internaționale și administrative
studii europene
Științe ale Științe militare Informații și Ordine publică și
comunicării securitate siguranță națională
națională
Economie Administrarea Finanțe Contabilitate Cibernetică și
Str. Spiru Haret nr. 12, Sector 1, 010176, Bucureșt Durata medie de completare: 7 minute
Tel: +40 21 405 63 12, +40 21 451 53 00, +40 21 405 56 40 Fax: +40 21 313 10 13
www.cnred.edu.ro/ro/recunoasterea-diplomei-de-doctor-si-a-ttlului-de-doctor-in-stinte-sau-intr-un-domeniu-profesional Pagina 1 din 2
CENTRUL NAȚIONAL DE RECUNOAȘTERE
ȘI ECHIVALARE A DIPLOMELOR
afacerilor statistică
Economie și afaceri Informatică Management Marketing
internaționale economică
Psihologie Științe ale Știința sportului și Filologie Filosofie
educației educației fizice

Teologie Arhitectură Urbanism Arte vizuale Istoria și


teoria artei
Teatru și artele Cinematografie și Muzică Istorie Studii
spectacolului media culturale

3. Certific includerea în dosar a următoarelor documente:


 Actul de identitate – copie și
dovada schimbării numelui – copie și traducere legalizată (dacă este cazul);
 Diploma de doctor – copie (pentru limbile română, engleză, franceză, spaniolă, italiană) sau
copie și traducere legalizată (pentru celelalte limbi străine);
Alte documente, dacă este cazul;
 Copie după dovada achitării taxei.

4. Solicit eliberarea atestatului de recunoaștere a diplomei de doctor:


personal sau prin împuternicit, de la sediul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare
a Diplomelor – Ministerul Educației Naționale;

 prin scrisoare recomandată, la următoarea adresă: Republica Moldova


Orhei, sat. Step-Soci, str. Tineretului 21

5. Am luat la cunoștinţă că, în conformitate cu prevederile OMENCS nr. 5923/2016, atestatul de


recunoaștere emis de către CNRED nu servește în scopul înscrierii la programele postuniversitare,
obţinerii abilitării, ocupării unei funcţii didactice sau de cercetare în cadrul instituţiilor acreditate de
învăţământ superior sau unităţilor și instituţiilor de drept public și drept privat cuprinse, conform
normelor legale, în sistemul naţional de cercetare-dezvoltare.

6. Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal, că:

1.
nu am mai solicitat la CNRED recunoașterea prezentei diplome
am mai solicitat la CNRED recunoașterea prezentei diplome în anul
iar informațiile prezentate în această cerere, precum și documentele incluse în dosar sunt reale și autentice.

Data Semnătura

*Toate câmpurile sunt obligatorii

Str. Spiru Haret nr. 12, Sector 1, 010176, Bucureșt Durata medie de completare: 7 minute
Tel: +40 21 405 63 12, +40 21 451 53 00, +40 21 405 56 40 Fax: +40 21 313 10 13
www.cnred.edu.ro/ro/recunoasterea-diplomei-de-doctor-si-a-ttlului-de-doctor-in-stinte-sau-intr-un-domeniu-profesional Pagina 2 din 2