Sunteți pe pagina 1din 4

1 ANALIZA INDICATORILOR PE BAZA BILANŢULUI

Obiective:
- Înţelegerea principalelor corelaţii bilanţiere,
- Determinarea şi interpretarea indicatorilor de echilibru pe baza bilanţului,
- Conştientizarea importanţei indicatorilor de lichiditate, solvabilitate, grad de îndatorare în
analiza financiară

Documentele de sinteză redau o imagine fidelă asupra situaţiei patrimoniale, rezultatelor şi situaţiei
financiare a întreprinderii. Toţi agenţii economici (toate persoanele juridice) sunt obligaţi să întocmească
bilanţ contabil.
Putem defini bilanţul ca fiind documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de
activ, datorii şi capital propriu ale entităţii la sfârşitul exerciţiului financiar precum şi în alte situaţii
prevăzute de lege (fuziune, încetarea activităţii etc).
Punctul de plecare în analiza financiară este studiul structurii financiare a bilanţului, ceea ce
înseamnă studiul relaţiilor care există între diferite posturi de activ, de capital şi de datorii, care să
definească condiţiile de echilibru financiar al întreprinderii, altfel spus, capacitatea de a asigura
solvabilitatea sa pentru a preîntâmpina riscul de faliment.
Adunările Generale ale Acţionarilor, Consiliile de Administraţie, managerii unităţilor patrimoniale
analizează periodic situaţia economico-financiară, pe baza bilanţului contabil, a anexelor sale şi a raportului
de gestiune, componente de bază ale dării de seama contabile.
Bilanţul, potrivit reglementărilor MF, are formă listă ce include următoarele elemente:
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
II. CREANŢE
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI
C. CHELTUIELI ÎN AVANS
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
H. PROVIZIOANE
I. VENITURI IN AVANS
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
IV. REZERVE
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR
Repartizarea profitului
CAPITALURI PROPRII
Patrimoniul public
CAPITALURI - TOTAL

Aprecierea echilibrului financiar se poate realiza prin analiza fondului de rulment, a necesarului de fond de
rulment şi a trezoreriei, după cum urmează:
1. Fondul de rulment poate fi determinat fie pe baza elementelor bilanţiere pe termen lung fie a celor
pe termen scurt .
Dacă se determină pe baza elementelor pe termen lung, el reflectă realizarea echilibrului financiar pe termen
lung şi contribuţia acestuia la finanţarea activelor curente nete.

Pe baza elementelor pe termen lung Pe baza elementelor pe termen scurt


FR = CP – AIN FR= AC – DTS
CP- capital permanent AC – active curente
AIN- active imobilizate nete DTS – datorii pe termen scurt
În acest caz, fondul de rulment exprimă În aceast caz, fondul de rulment reflectă
excedentul de resurse permanente care asigură corelaţia dintre lichiditatea activelor circulante
finanţarea activelor circulante. Acest excedent şi exigibilitatea datoriilor pe termen scurt. Se
de resurse permanente este folosit pentru mai numeşte activ curent net/datorii curente
acoperirea nevoilor temporare, fiind destinat nete, după caz.
reînnoirii activelor circulante.
FR  0 FR = 0 FR > 0

- o parte din datoriile pe Este situaţia care Se inregistreaza un excedent de


termen scurt au fost folosite marchează respectarea lichiditati potentiale pe termen scurt
la finanţarea activelor regulilor de principiu ale fata de exigibilitatea potentiala pe
stabile (cu durata mai mare finanţării; activele pe termen termen scurt. Intreprinderea are o
de 1an) Sunt scurt pot fi finanţate integral situatie favorabila in termeni de
previzibile dificultăţi din pe seama datoriilor pe termen solvabilitate, pentru ca este in
punct de vedere al scurt. masura sa faca fata obligatiilor la
asigurării echilibrului Solvabilitatea pe termen scadenta, dispunand in plus de un
financiar, respectiv scurt pare a fi asigurata, dar stoc tampon de lichiditati
solvabilitatea, impunându- acest echilibru este fragil, potentiale.
se intervenţii corectoare putand fi compromis de orice Existenţa unui fond de rulment
(apelarea la împrumuturi pe dereglare in realizarea pozitiv diminuează riscul de
termen scurt, accelerarea creantelor. insolvabilitate, întreprinderea
încasărilor, încetinirea dispunând de o marjă de securitate,
plăţilor). care o poate proteja parţial sau
Atenţie la duratele de plată integral în cazul unor decalaje între
a datoriilor şi la duratele de încasări şi plăţi.
rotaţie clienţi!
Factorii care influenţează nivelul şi tendinţa fondului de rulment :
Factori care diminuează FR Factori de creştere a FR
1. Creşterea activelor imobilizate 1. Diminuarea activului imobilizat prin:
 Investiţii  Amortizare
 Reevaluare  Vănzări de active fixe
 Aporturi de capital în natură  Reevaluare
 Retragere aport
 Vânzarea titlurilor financiare
2. Diminuarea capitalului permanent 2. Creşterea capitalului permanent
 Reducerea capitalului propriu  creşterea capitalului propriu
- distribuirea rezervelor - constituirea şi creşterea rezervelor
- pierderi din anii precedenţi - aporturi de capital
- reducerea sau anularea - primirea de subvenţii
provizioanelor reglementate - repartizarea profitului pentru
 restituirea împrumuturilor pe dezvoltare
termen mediu şi lung - provizioane reglementate
 contractarea de împrumuturi pe termen
mediu şi lung

Ţinând seama de structura capitalurilor (proprii şi împrumutate), putem evidenţia fondul de


rulment propriu şi fondul der ulment împrumutat, după cum urmează:
FR propriu = Capital propriu – activ imobilizat
FR împrumutat = FR – FR propriu

Atenţie!
Elementele bilanţiere utilizate în calcularea indicatorilor pot fi exprimate în valori brute (se vor lua în
calcul amortizările şi provizioanele ) sau nete !

2. Nevoia de fond de rulment reprezintă diferenţa dintre necesităţile de finanţare curentă a ciclului
de exploatare şi datoriile de exploatare, relaţia de calcul fiind:
NFR= (Active temporare - Active de trezorerie) – (Pasive temporare – Pasive de trezorerie)

Interpretarea necesarului de fondului de rulment

NFR<0 NFR=0 NFR>0

-semnifică un surplus de Cazul NFR=0 apare -semnifică un surplus de


resurse temporare în raport foarte rar deoarece foarte nevoi temporare în raport cu
cu nevoile temporare. Este rar se întâmplă ca nevoile resursele temporare. Este o
considerată o situaţie situaţie normală dacă este
temporare ale firmei să fie
pozitivă, normală dacă se determinată de politica de
datorează accelerării vitezei egale cu resursele
temporare având în vedere investiţii a firmei privind
de rotaţie a stocurilor şi
creanţelor sau a angajării caracterul pemanent activele imobilizate, dacă este
unor datorii de exploatare dinamic al activităţilor datorată creşterii vânzărilor sau
cu termene de plată mai desfăşurate de agenţii măririi ciclului de fabricaţie
relaxate. economici.
datorită creşteri complexităţii
produselor.
Factorii care influenţează nivelul NFR:

Factori care diminuează NFR Factori de creştere a NFR


1. Scăderea CA 1. Creşterea CA
2. Creşterea vitezei de rotaţie a 2. Scăderea vitezei de rotaţie a stocurilor
stocurilor 3. Creşterea costurilor de producţie
3. Scăderea costurilor de producţie 4. Creşterea duratei ciclului de exploatare
4. Scăderea duratei ciclului de
exploatare.

3. Trezoreria netă reprezintă diferenţa dintre fondul de rulment şi necesarul de fond de rulment şi
este reflectarea cea mai pertinentă a desfaşurării unei activităţi echilibrate şi eficiente, caracterizând
ecilibrul general al întreprinderii atât pe termen lung cât şi pe termen scurt.
Relaţia de calcul este: TN = FR-NFR, semnificaţia rezultatului fiind :

TN<0 TN=0 TN>0


-evidenţiază un dezechilibru Este o situatie ipotetica, ce Este rezultatul echilibrului
financiar poate să apară într-un anumit financiar curent al
- Reflectă o situaţie nefavorabilă moment static dar nu se întreprinderii, concretizîndu-se
concretizată într-un nivel mai regăseşte practic. în disponibilităţi băneşti în
scăzut al lichidităţii din contul la conturi şi în casă.
bancă şi din casă faţă de nivelul
Important în acest caz este
creditelor curente şi al soldului
creditor la bănci. modul în care se utilizează
Acest deficit de trezorerie trebuie excedentul .
acoperit prin contractarea de noi
credite ( angajate la cel mai mic
cost posibil).

Pe baza elementelor bilanţiere evidenţiem câteva categorii de rate de lichiditate, solvabilitate,


grad de îndatorare ce au importanţă diferită, de la cunoaşterea situaţiei firmei la un moment dat la
determinarea punctajelor necesare dacă dorim să apelăm la un credit bancar pentru finanţarea activităţii.