Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Obiectul Informatica
Profesor Balîc Violeta, grad did.II
Liceul „V.Alecsandri”, Călăraşi
Clasa a IX-a
Unitatea de învăţare: Conceptul de acţiune. Instrucţiunile unui limbaj de programare de nivel înalt
Conţinuturi: Afişarea informaţiei alfanumerice. Citirea datelor de la tastatură
Tipul lecţiei Lecţie mixtă
Durata 45 min.

Competenţe transversale:
CT1. Competenţe de învăţare / de a învăţa să înveţi;
CT7. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie.
CT8. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC);
Competenţe specifice la informatică:
CS1. Formarea unei viziuni ştiinţifice asupra componentei informatice în societatea contemporană.
CS5. Aplicarea metodelor de algoritmizare, de formalizare, de analiză, de sinteză şi de programare pentru soluţionarea problemelor legate de
prelucrarea automatizată a informaţiei.
CS6. Translarea algoritmilor frecvent utilizaţi într-un limbaj de programare de nivel înalt.
Subcompetenţe:
 Elaborarea programelor în care se utilizează procedurile predefinite de citire / scriere;
 Elaborarea programelor în care se utilizează instrucţiunile în studiu;
 Descrierea algoritmilor cunoscuţi din cadrul disciplinelor de matematică, fizică, ş.a. utilizând diferite metode de reprezentare a algoritmilor;
Obiective operaţionale: La finele lecţiei elevii vor fi capabili:
 Să precizeze mulţimea de valori a tipurilor de date;
 Să calculeze expresii ale tipurilor de date simple
 Să explice modul de introducere de la tastatură şi de afişare la ecran a datelor de tipuri simple
 Să elaboreze programe care ilustrează modul de execuţie a operaţiilor caracteristice tipurilor de date simple;

Motivatia: Reeşind din faptul că comunicarea intre utilizator şi calculator este foarte importantă, citirea şi afisarea datelor trebuie sa fie organizată într-un
mod explicit şi comod pentru utilizator, fapt ce oferă o interfaţă uşoară în utilizare.

1/6
Strategii didactice:
 Conversaţia euristică  Evaluare frontala  Explicaţia  Exemplul
 Expunerea  Lucrul în grup  Algoritmizarea  Explozia stelara
 Gruparea in  Jocul „Descifreaza  Instruirea asistată la
perechi cuvantul” calculator

Resurse materiale şi digitale:


 Manualul  Prezentare Power Point
 Calculatoare  Fişe, postere
 Tabla interactivă
Bibliografia:
1. A.Gremalschi, I. Mocanu, L.Gremalschi ”Informatica Manual pentru clasa aIX-a”, Ştiinţa, Chişinău, 2011
2. Curriculum la informatică pentru învăţămîntul gimnazial, clasa IX
3. A. Gremalschi, I. Spinei, I. Mocanu, INFORMATICA. Limbajul Pascal
4. E. Andrunache, INFORMATICA. Probleme Pascal

Scenariul lecţiei
Tim
Secvenţele Metode şi Forme de
pul Activitatea profesorului Activitatea elevilor Evaluare
lecţiei procedee activitate
1. Moment 1 1. Verificarea prezenţei la ore. Se divizeaza in Frontal
organizatoric. min Propun elevilor să formeze grupuri grupuri
Captarea atenţiei mici (3-4 elevi).

2. Reactualizarea 4 Propun elevilor să răspundă la se evaluează


cunoştinţelor min întrebări, selectînd dintr-un Bol Elevii raspund la Evaluare cunoştinţele elevilor
cîte o întrebare. În timp ce fiecare întrebări. Tabla Frontala acumulate la lecţiile
elev selectează cîte o întrebare, interactiva anterioare
propun unui elev să treacă la tabla Elevul găseşte
interactiva şi să găsească corespondenta.
corespondenţa tipului de date – cu
valoarea . Lucru in
6min Propun elevilor grupaţi în perechi Elevii completează Fise grup
fişa cu evaluarea expresiilor nr.1 fisa. Un elev din grup Problematizarea

2/6
Tim
Secvenţele Metode şi Forme de
pul Activitatea profesorului Activitatea elevilor Evaluare
lecţiei procedee activitate
Anexa 1 prezintă raspunsurile
Propun spre realizare jocul didactic „Descifreaza
4 „Descifrează cuvîntul” Anexa2 cuvantul”
min
3. Comunicarea - Numesc tema nouă şi Notează subiectul Lucrul la
cunoştinţelor noi 10 obiectivele operaţionale ale lecţiei calculator. Se evaluează
min lecţiei; capacitatea de lucru
- Expun tema Anexa3 Fac conspect de reper Conversaţia cu textul ştiinţific şi
Analizez cu elevii exemplele din Analiză capacitatea de
PPT şi din carte. Compararea cooperare.

4. Fixarea noilor 15 Propun elevilor fişe cu conţinutul Compun programul Problematizarea În grupuri Se evaluează nivelul
cunoştinţe. min problemelor ce urmează a fi Pascal Algoritmizarea mici sau de înţelegere a
rezolvate. Testează programul Comparare independent materiei teoretice şi
Anexa 4 la calculator capacitatea de
. învăţare reciprocă.
5. Feed-back 3 Pentru a verifica dacă au fost atinse Pun întrebări, aruncă Conversatie Frontala Se evaluează
min obiectivele lecţiei implimentez mingea, prind, cunoştinţele
metoda „Explozia stelară”, folosind răspund, etc. acumulate şi
o minge pentru intrebare-răspuns competenţa atinse la
lecţie
6. Analiza 2 Menţionez şi notez elevii care au Elevii notează în Explicaţie Frontal
rezultatelor, min lucrat bine, activ. caiete
comunicarea Scriu pe tablă tema de acasă:
temei pu acasă $ 3.7, ex.3 pag.82
$3.8, ex.3 pag.86

3/6
Anexa 1
Fişa 1
17 div 5 +7 mod 3 + succ(9)=
30*(succ(6)-ord(‘D’)+ord(’B’))- 7 div 3*2=

Fişa 2
Round(3.33)*3 div 2 – 2*(ord(‘B’)-ord(‘A’)))=
12 mod (8 div ( 71 mod 10)+ round(1.71))=

Fişa 3
4*(11 mod 8)> (5 div 4)
Succ(sqr(10)+55 mod 2)*frac(12.5)+227 mod 2=

4/6
Anexa 2
Descifrează cuvintele ascunse sub numerele:
1. 1, 6, 9, 30, 1, 18, 5, 1 9, 14, 6, 15, 18, 13, 1, 31, 9, 5, 9
AFIŞAREA INFORMAŢIEI

2. 3, 9, 20, 9, 18, 5, 1 4, 1, 20, 5, 12, 15, 18

CITIREA DATELOR

3. 1, 6, 9, 30, 1, 18, 5, 1 3, 9, 20, 9, 18, 5, 1


AFIŞAREA CITIREA

1A 2B 3C 4D 5E 6F 7 G 8H
9I 10J 11K 12L 13M 14N 15O 16P
17Q 18R 19S 20T 21U 22V 23W 24X
25Y 26Z 27Â 28Ă 29Î 30Ş 31Ţ

5/6
Anexa 3
Fişa 1
1. Să se elaboreze un program ce ne va afişa următoarea figură:

***

* *

2. Să se elaboreze un program ce va calcula suma a 3 numere şi afişează rezultatul pe 3 poziţii.

Fişa 2
1. Să se elaboreze un program ce ne va afişa următoarea figură:
*

* *

* * *

2. Să se elaboreze un program ce va calcula aria şi perimetrul unui dreptunghi, ştiind că laturile sunt egale cu 3 şi respectiv 5 cm.

Fişa 3

1. Să se elaboreze un program ce ne va afişa următoarea figură:

* *

* * *

2. Să dă un număr întreg. Să se afişeze pătratul şi cubul numărului.

6/6