Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

MASTER ,,FINANȚE-ASIGURĂRI”

STUDIU DE CAZ

SNTGN TRANSGAZ S.A. Mediaș

Profesor coordonator: Masterande:

Conf. Dr. Lazăr Sebastian

Iași 2015
Curpins

Introducere ................................................................................................................................. 3
1.Care este cota efectivă de impozitare suportată de întreprindere în fiecare din cei 6 ani
(impozit pe profit plătit/profit brut)? Comentați evoluția acesteia. ............................................ 4
2. Care este ponderea tuturor obligațiilor fiscal în cifra de afaceri a companiei? Comentați. ... 6
3. Care sunt elementele care au determinat diferențe între profitul impozabil si profitul brut
(contabil) in fiecare din cei 6 ani? .............................................................................................. 7
4. Există pierderi fiscale pe care întreprinderea le-a utilizat de-a lungul timpului? În caz
afirmativ, cum au influențat aceste pierderi fiscale cota efectivă de impozitare? .................... 13
5. Verificati dacă compania a utilizat modalități alternative remunerare a salariaților în scopul
reducerii taxelor (employee stock options, scheme de pensii si asigurări private, tichete de
masă). ....................................................................................................................................... 13
6. Evaluați economiile fiscale pe care întreprinderea le-a obținut prin apelul la fonduri......... 13
7. Verificați dacă compania a platit impozitul minim alternativ în anii 2009 si 2010 și evaluați
modul în care acesta a influențat cash-flow-ul companiei. ...................................................... 16
Concluzii .................................................................................................................................. 16
Bibliografie............................................................................................................................... 17

2
Introducere

Transgaz este o societate comercială pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în


conformitate cu legile române şi Actul Constitutiv, actualizat, Transgaz este o societate listată
la Bursa de Valori Bucureşti, simbol bursier - TGN.
SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș este operatorul tehnic al Sistemului Național de
Transport (SNT) al gazelor naturale si asigura îndeplinirea în conditii de eficienta, transparenta
, sigurant a , acces nediscriminatoriu si competitivitate a strategiei nationale stabilite pentru
transportul intern si international al gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale, cercetarea
si proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale, cu respectarea legislatiei si a
standardelor nationale si europene de calitate, performanta , mediu si dezvoltare durabila.
Transgaz s-a înfiinţat în anul 2000, în baza H.G. nr. 334/28 aprilie 2000, privind
reorganizarea Societaţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr 194/04.05.2000.
Prin H.G. nr. 334/2000, SNGN “Romgaz” SA a fost restructurată şi reorganizată, prin
divizare, SNGN “Romgaz” S.A. fiind desfiinţată, iar principalele activităti din sectorul gazelor
naturale au fost separate şi organizate în activităţi distincte.
Structura capitalului social şi a acţionariatului Transgaz la 31 decembrie 2013 este
redată în tabelul de mai jos:

3
Numărul acţionarilor Transgaz înregistraţi la SC Depozitarul Central SA la sfârşitul
anului 2013 era de 8.496, cu 1.418 acţionari mai mult decât erau înregistraţi la începutul anului
2013, respectiv 7.078 acţionari.
Capitalul social al Transgaz la data de 31 decembrie 2013 este de 117.738.440 lei şi este
împărţit în 11.773.844 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea nominală de 10 lei.
Transgaz nu a efectuat tranzacţii având ca obiect acţiunile proprii şi ca urmare la sfârşitul
anului 2013 compania nu deţinea acţiuni proprii.

1.Care este cota efectivă de impozitare suportată de întreprindere în fiecare din cei 6 ani
(impozit pe profit plătit/profit brut)? Comentați evoluția acesteia.

4
Tabel nr.1 Cota de impozitare în perioada 2007-2013
An A. Impozit pe profit (ron) B. Profit brut (ron) Cota de impozitare
(A/B*100) , %
2007 45,323,764 269,330,218 16,83
2008 46,135,544 285,142,634 16,18
2009 62,649,964 361,281,505 17,34
2010 75,151,535 451,504,521 16,64
2011 82,689,000 463,484,000 17,84
2012 113,404,000 394,546,000 28,74
2013 100,045,000 429,923,000 23,27
Sursa: Prelucrare proprie din contul de profit și pierdere
După cum putem observa în tabelul numărul 1, cota efectivă de impozitare plătită de
compania TRANSGAZ, în perioada 2007-2013, diferă de la un an la altul, aceasta fiind între
16-17% între 2007-2011 inclusiv, iar apoi în 2012 și 2013 crește mai mult până la 28,74%,
respectiv 23,27% datorită majorării impozitului pe profit în acești ani.

Grafic nr. 1 Evoluția cotei de impozitare la Transgaz în perioada 2007-2013

Cota de impozitare (2007-2013)


35.00
30.00
28.74
25.00
23.27
Procente

20.00
15.00
16.83 16.18 17.34 16.64 17.84 Cota de impozitare

10.00
5.00
-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sursa: Prelucrare proprie

5
După cum se observă în graficul nr.1, evoluția cotei de impozitare are un trend
neregulat, în perioada 2007-2011 are oscilații de creștere și descreștere, iar apoi în 2011 crește
brusc de la 17,84% la 28,74%, iar în 2013 scade din nou, însă la puțin la 23,27%.

2. Care este ponderea tuturor obligațiilor fiscal în cifra de afaceri a companiei?


Comentați.

Tabel nr. 2 Ponderea obligațiilor fiscale totale în cifra de afaceri în perioada 2007-2013

An Cifra de afaceri Obligații fiscal Ponderea obligațiilor fiscal totale în


(lei) totale *(lei) cifra de afaceri (%)
2007 1.038.866.794 292.965.093 28,20
2008 1.119.389.990 378.705.802 33,83
2009 1.187.350.293 412.124.380 34,71
2010 1.312.997.932 477.578.364 36,37
2011 1.343.321.806 533.871.518 39,74
2012 1.327.987.233 577.737.463 43,50
2013 1.484.714.345 586.234.180 39,48
Sursa: Prelucrare proprie din contul de profit și pierdere

*Obligațiile fiscale totale conțin cheltuielile de personal, cheltuieli cu alte impozite, taxe
și vărsaminte asimilate, precum și impozitul pe profit din Contul de profit si pierdere al
companiei Transgaz S.A.
Tabelul numărul 2 prezintă informații referitoare la ponderea obligațiilor fiscal totale în
cifra de afaceri în cadrul firmei TRANSGAZ, în perioada 2007-2013. După cum se poate
observa ponderile sunt crescătoare de la an la an, datorită influenței obligațiilor fiscale în cadrul
unei cifre de afaceri în creștere.

6
Grafic nr. 2 Evoluția ponderilor obligațiilor fiscal totale în cifra de afaceri în perioada
2007-2013

Ponderea obligațiilor fiscale totale în cifra de afaceri


(2007-2013)
50.00
45.00
43.50
40.00 39.74 39.48
35.00 34.71 36.37
33.83
30.00
28.20
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sursa: Prelucrare proprie

După cum se observă în graficul de mai sus, evoluția ponderii obligațiilor fiscal cunoaște
un trend ascendant în perioada 2007-2013, datorită creșterii obligațiilor fiscal alcătuite din
cheltuielile de personal, cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsaminte asimilate, precum și
impozitul pe profit, cea mai are valoare fiind înregistrată în anul 2013, de 43.50% și cea mai
mica de 28,20%, în anul 2007.
Este cunoscut faptul că evoluțiile fiscale au o implicare direcă asupra stabilității
financiare reflectate în echilibrul financiar și în performanța entității economice.

3. Care sunt elementele care au determinat diferențe între profitul impozabil si profitul
brut (contabil) in fiecare din cei 6 ani?

A.CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT LA 31.12.2007

CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT


Cheltuiala cu impozitul pe profit este curenta, societatea neavând înregistrate cheltuieli
cu impozitul amânat.
Cota de impozit pe profit este de 16% potrivit legislatiei în vigoare si se aplica la o baza
de calcul stabilita conform Legii 571/2003, astfel:
- lei –

7
Venituri totale: 1.064.236.983
Cheltuieli totale: 794.906.765
Profit brut: 269.330.218
Profit contabil: 224.006.454
Venituri neimpozabile: - 13.873.831
Rezervă legală: -2.781.614
Cheltuieli nedeductibile: 95.289.927
Profit impozabil: 302.640.936
Impozit pe profit calculate cu 16%: 48.422.550,24
Sponsorizari: - 3.098.786
Total impozit pe profit: 45.323.764

Cota reala de impozit pe profit a fost de 16,83% si este aferenta activitatii curente.
Diferenta dintre profitul impozabil si cel contabil este justificata prin urmatoarele elemente:
Venituri neimpozabile: 13.873.831
Rezervă legală: 2.781.614
Cheltuieli nedeductibile: 95.289.927

B.CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFITLA 31.12.2008

CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT


Cheltuiala cu impozitul pe profit este curenta, societatea neavând înregistrate cheltuieli
cu impozitul amânat.
Cota de impozit pe profit este de 16% potrivit legislatiei în vigoare si se aplica la o baza
de calcul stabilita conform Legii 571/2003, astfel:
- lei –
Venituri totale: 1.175.886.218
Cheltuieli totale: 890.743.584
Profit brut: 285.142.634
Profit contabil: 239.007.090
Venituri neimpozabile: - 21.785.357
Cheltuieli nedeductibile: 92.745.950
Profit impozabil: 309.967.683
Impozit pe profit calculate cu 16%: 49.594.829

8
Sponsorizari: -3.459.285
Total impozit pe profit: 46.135.544

Cota reala de impozit pe profit a fost de 16,18% si este aferenta activitatii curente.
Diferenta dintre profitul impozabil si cel contabil este justificata prin urmatoarele elemente:
Venituri neimpozabile: - 21.785.357
Cheltuieli nedeductibile: 92.745.950

C.CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT LA 31.12.2009

CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT


Cheltuiala cu impozitul pe profit este curenta, societatea neavând înregistrate cheltuieli
cu impozitul amânat.
Cota de impozit pe profit este de 16% potrivit legislatiei în vigoare si se aplica la o baza
de calcul stabilita conform Legii 571/2003, astfel:
- lei –
Venituri totale: 1.258.467.898
Cheltuieli totale: 897.186.393
Profit brut: 361.281.505
Profit contabil: 298.631.541
Venituri neimpozabile: - 20.129.557
Cheltuieli nedeductibile: 134.769.499
Profit impozabil: 413.271.483
Impozit pe profit calculate cu 16%: 66.123.438
Sponsorizari: -3.473.473
Total impozit pe profit: 62.649.964

Cota reala de impozit pe profit a fost de 17.34% si este aferenta activitatii curente.
Diferenta dintre profitul impozabil si cel contabil este justificata prin urmatoarele elemente:
Venituri neimpozabile: 20.129.557
Cheltuieli nedeductibile: 134.769.499

9
D.CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT LA 31.12.2010

CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT


Cheltuiala cu impozitul pe profit este curenta, societatea neavând înregistrate cheltuieli
cu impozitul amânat.
Cota de impozit pe profit este de 16% potrivit legislatiei în vigoare si se aplica la o baza
de calcul stabilita conform Legii 571/2003, astfel:
- lei –
Venituri totale: 1.377.109.896
Cheltuieli totale: 925.605.375
Profit brut: 451.504.521
Profit contabil: 376.352.986
Venituri neimpozabile: - 153.370.692
Cheltuieli nedeductibile: 271.333.514
Profit impozabil: 494.315.808
Impozit pe profit calculate cu 16%: 79.090.529
Sponsorizari: -3.938.994
Total impozit pe profit: 75.151.535

Cota reala de impozit pe profit a fost de 16.64% si este aferenta activitatii curente.
Diferenta dintre profitul impozabil si cel contabil este justificata prin urmatoarele elemente:
Venituri neimpozabile: 153.370.692
Cheltuieli nedeductibile: 271.333.514

E.CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT LA 31.12.2011

10
CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT
Cheltuiala cu impozitul pe profit este curenta, societatea neavând înregistrate cheltuieli
cu impozitul amânat.
Cota de impozit pe profit este de 16% potrivit legislatiei în vigoare si se aplica la o baza
de calcul stabilita conform Legii 571/2003, astfel:

- lei –
Venituri totale: 1.462.505.150
Cheltuieli totale: 1.001.244.678
Profit brut: 462.260.472
Profit contabil: 379.571.465
Venituri neimpozabile: - 142.427.265
Cheltuieli nedeductibile: 302.616.558
Profit impozabil: 539.760.758
Impozit pe profit calculate cu 16%: 86.361.721
Sponsorizari: -3.672.714
Total impozit pe profit: 82.689.007

Cota reala de impozit pe profit a fost de 17.84% si este aferenta activitatii curente.
Diferenta dintre profitul impozabil si cel contabil este justificata prin urmatoarele elemente:
Venituri neimpozabile: 142.427.265
Cheltuieli nedeductibile: 302.616.558

F.CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT LA 31.12.2012

CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT


Societatea înregistrează cheltuieli cu impozitul amânat.
Cota de impozit pe profit este de 16% potrivit legislatiei în vigoare si se aplica la o baza
de calcul stabilita conform Legii 571/2003, astfel:
- lei –
Venituri totale: 1.420.158.965
Cheltuieli totale: 1.027.243.334
Profit brut: 392.915.631
Profit contabil: 329.305.243

11
Venituri neimpozabile: - 63.632.185
Cheltuieli nedeductibile: 18.460.252
Impozitul pe profit anulat: 49.793.000
Profit impozabil: 397.536.698
Impozit pe profit calculate cu 16%: 63.605.871
Total impozit pe profit: 113.404.000

Cota reala de impozit pe profit a fost de 28.74% datorită impozitului pe profit anulat.
Diferenta dintre profitul impozabil si cel contabil este justificata prin urmatoarele elemente:
Venituri neimpozabile: 63.632.185
Cheltuieli nedeductibile: 18.460.252
Impozitul pe profit anulat: 49.793.000

G.CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT LA 31.12.2013

CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT


Societatea înregistrează cheltuieli cu impozitul amânat.
Cota de impozit pe profit este de 16% potrivit legislatiei în vigoare si se aplica la o baza
de calcul stabilita conform Legii 571/2003, astfel:
Cota de impozit pe profit este de 16% potrivit legislatiei în vigoare si se aplica la o baza
de calcul stabilita conform Legii 571/2003, astfel:
- lei –
Venituri totale: 1.557.361.408
Cheltuieli totale: 1.127.428.608
Profit brut: 429.932.800
Profit contabil: 334.491.424
Venituri neimpozabile: - 63.632.185
Cheltuieli nedeductibile: 18.460.252
Venituri din impozitul pe profit anulat: 4.604.000
Profit impozabil: 443.569.000
Impozit pe profit calculate cu 16%: 108.800.000
Total impozit pe profit: 100.045.000

12
Cota reala de impozit pe profit a fost de 23.27% si este aferenta activitatii curente.
Diferenta dintre profitul impozabil si cel contabil este justificata prin urmatoarele elemente:
Venituri neimpozabile: 63.632.185
Cheltuieli nedeductibile: 18.460.252
Venituri din impozitul pe profit anulat: 4.604.000

4. Există pierderi fiscale pe care întreprinderea le-a utilizat de-a lungul timpului? În caz
afirmativ, cum au influențat aceste pierderi fiscale cota efectivă de impozitare?
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. nu a înregistrat pierderi în perioada 2007-2012.

5. Verificati dacă compania a utilizat modalități alternative remunerare a salariaților în


scopul reducerii taxelor (employee stock options, scheme de pensii si asigurări private,
tichete de masă).

În perioada 2011-2013, compania a recurs la modalitatea alternativă de remunerare a


salariaților prin oferirea de tichete de masă angajaților.
După cum se observă în următorul tabel. suma totală acordată pentru oferirea de tichele
de masă salariaților este de 9,3 milioane lei în 2011, iar apoi scade ușor în 2012 și 2013 la 9,2
milioane lei.

Tabel nr. 3 Valoarea tichetelor de masă acordate în perioada 2011-2013


An 2011 2012 2013
Tichete de masă 9,308,000 lei 9,228, 000 lei 9,266,000 lei
Sursa: Prelucrare proprie din rapoartele anuale Transgaz S.A.

6. Evaluați economiile fiscale pe care întreprinderea le-a obținut prin apelul la fonduri
împrumutate (dacă este cazul).

Cheltuielile privind dobânda sunt deductibile integral, dacă sunt aferente


împrumuturilor acordate de bănci, leasingului financiar și împrumutului obligatar.
Limitări privind deductibilitate cheltuielilor cu dobânzile sunt doar în cazul
împrumuturilor între părți afiliate: sunt deductibile integral atunci când gradul de îndatorare
este sub 3, și deductibile parțial în limita mărimii dobânzii de referință când gradul de îndatorare
depășește valoarea de trei.

13
Deoarece compania nu are, împrumuturi intra grup și nici nu a înregistrat cheltuieli cu
dobânzile privind unitățile afiliate, toate cheltuielile cu dobânzile înregistrate de companie în
perioada analizată sunt deductibile fiscal.
Toate dobânzile fiind deductibile, compania beneficiază de economia fiscală aferentă
acestor dobânzi pe toată perioada analizată. Dată fiind cota unică de impozitare de 16% a
profitului, putem calcula economiile fiscale conform formulei:
Economia Fiscală = Cheltuieli cu Dobânzile Deductibile x (1 – Cota de
Impozitare)

Tabelul nr. 4 Economia fiscală aferentă dobânzilor la TRANSGAZ S.A. (2007-2013)

An Credite pe Credite pe Cheltuieli Economii


termen scurt termen lung privind obținute
dobânzile (impozitpe
profit c*16%)
2007 74.405.876 180.548.744 12.196.687 10.245.217,1
2008 72.303.897 171.157.466 16.585.022 13.931.418,5
2009 59.281.631 100.720.987 12.645.100 10.621.884
2010 - 78.709.526 5.462.109 4.588.171,56
2011 - 72.000.000 7.084.000 5.950.560
2012 - 72.758.422 3.929.000 3.300.360
2013 - 47.768.228 2.865.000 2.406.600
Sursa: :Prelucrare pe baza situațiilor financiare publicate de societate

Din tabelul de mai sus se constată faptul că societatea Transgaz înregistrează sume
datorate instituțiilor de credit pe termen scurt pe anii 2007, 2008 și 2009 către BRD Societé
Generalé.
Înperioada 2007- 2008 ca și sume datorate instituțiilor de credit ce trebuie plătite într-o
perioadă mai mare de un an se numără:
-2 împrumuturi de la Gazprom bank pentru programe de investiții, ambele
exprimate în USD;
-Împrumut de la Raiffeisen Bank, contractat în septembrie 2005, exprimat în
EURO;
-Împrumuturi de la Efibanca Spa;
-Împrumuturi de la ABN Amro;
-Împrumut de la UniCreditTiriac, contractat la data de 31 octombrie 2007, în
urma unui process de licitație publică;

14
-Împrumut la BIRD (Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare)
ce a fost acordat în vederea reabilitării sectorului de petrol și gaze din România, în cadrul unui
Acord de Împrumut semnat la 1 iunie 1994.
Înperioada 2009- 2013 ca și sume datorate instituțiilor de credit ce trebuie plătite într-o
perioadă mai mare de un se înregistrează:
-Împrumutul de la BIRD, în luna octombrie 2012 fiind rambursată ultima tranșă
a împrumutului.
-Împrumut de la UniCreditTiriac, în luna septembrie 2012 s-a rambursat și
ultima tranșă din împrumut.
-Împrumut de la BRD GSG, contractat la 16 decembrie 2010 pentru finanțarea
programului de investiții al societății.(rambusarea se face pe o perioadă de 5 ani în rate
trimestriale, plata finală fiind 31 decembrie 2015).

Grafic nr. 3 Evoluția economiilor fiscale aferente cheltuielilor cu dobânzile


deductibile la TransgazS.A. (2007-2013)

Evoluția economiilor fiscale (2007-2013)


16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012

An Economii obținute (impozit pe profit c*16%)

Sursa: Prelucrare pe baza situațiilor financiare publicate de societate

Trendul descendent al economiilor de impozit a fost determinat de reducerea datoriilor


financiare ale companiei. Volumul datoriilor financiare are o dimensiune maximă în 2007 și
ulterior au scăzut treptat până în anul 2012 când compania nu a înregistrat datori către instituțiile
de credit scadente și avea doar un leasing financiar.

15
Deoarece compania a utilizat într-o măsură tot mai scăzută datoriile financiare pentru
finanțarea activității sale volumul economiilor fiscale aferente apelului la resurse împrumutate
a înregistrat un trend descendent în perioada analizată.
7. Verificați dacă compania a platit impozitul minim alternativ în anii 2009 si 2010 și
evaluați modul în care acesta a influențat cash-flow-ul companiei.
Din analiza bilanțurilor din anii 2009-2010 reiese că societatea nu a plătit impozit minim
alternativ ci doar impozit pe profit.

Concluzii

În urma studiului realizat la Societatea Națională de Transport de Gaze Naturale


”Transgaz” S.A. Mediaș am constatat mai multe aspecte cu referire la activitatea fiscală pe care
o realizează compania.
În ceea ce privește cota efectivă de impozitare plătită de companie, în perioada 2007-
2013, diferă de la un an la altul, aceasta fiind între 16-17% și 28,74%, respectiv 23,27% datorită
majorării impozitului pe profit.
De asemenea, am observat că ponderea obligațiilor fiscal totale în cifra de afaceri în
cadrul firmei sunt crescătoare de la an la an, datorită influenței obligațiilor fiscale în cadrul
unei cifre de afaceri în creștere.
Veniturile neimpozabile și cheltuielile nedeductibile fac diferența între profitul
impozabil și profitul brut contabil.
În perioada 2011-2013, în vederea reducerii impozitelor suportate, Transgaz S.A. a
utilizat și metode alternative pentru remunerarea angajaților săi, prin intermediul tichetelor de
masă; astfel, compania alegând să nu ofere angajaților săi și remunerări în acțiuni – stock
options.
Ca urmare a utilizării acestor metode alternative de remunerare, societatea obține o
economie fiscală, deoarece pentru valoarea tichetelor de masă acordate, conform prevederilor
fiscale în vigoare, Transgaz S.A. nu este obligată la achitarea de contribuții sociale. Astfel, s-a
obținut o economie fiscală considerabilă, calculată prin ponderarea valorii tichetelor de masă
cu cota procentuală totală a contribuțiilor sociale.
Compania a recurs la împrumuturi pe termen scurt și mediu, astfel, toate dobânzile fiind
deductibile, compania beneficiază de economia fiscală aferentă acestor dobânzi pe toată
perioada analizată.

16
În concluzie printr-o bună cunoaștere a prevederilor normelor Codului Fiscal și prin
aplicarea corectă a acestora, prin instituirea unei strategii de tax – planning coerentă, ținând
cont de specificul domeniul în care își desfășoară activitatea, o companie poate obține resurse
financiare importante prin intermediul economiilor fiscale realizate ca urmare a deducerii
fiscale a unei proporții cât mai consistente a cheltuielilor totale ale companiei, și ca urmare a
reducerii la plata impozitelor acordate,
Prin măsurile luate de conducerea companiei și prin modul de gestionare a cheltuielilor
necesare pentru desfășurarea activității, Transgaz S.A. demonstrează tocmai aceste aspecte,
fiind una dintre cele mai profitabile companii.
Bibliografie

1. Lazăr Sebastian, Incidenţa bugetelor publice asupra gestiunii financiare a


întreprinderii, Edit. Univ. Al. I. Cuza, Iași 2009
2. Lazăr Sebastian, Sisteme fiscale comparate, Editura Wolters Kluwer România,
București, 2010
3. Musgrave Richard : Public finance in theory and practice , Mc-Graw Hill Inc, 1.989
4.Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal din România
5.http://www.transgaz.ro/
6. http://www.bvb.ro/
7. http://www.cnvmr.ro/
8.http://www.anaf.ro/

17