Sunteți pe pagina 1din 16

PLAN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE

Nr Loc de munca Masuri Masuri de alta Actiuni in scopul Termen de Persoana care
Crt: Post de lucru Riscuri evaluate Masuri tehnice Masuri organizatorice Igienico- natura realizarii masurii realizare raspunde de realiz.
sanitare masurii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Deplasarea la/de -respectarea - cond. locului
la locul de muncă prevederilor care de munca
– lovire de către reglementează
mijloace auto sau circulaţia pe
mijloace de drumurile publice.
transport în -prelucrarea
comun. instructiunilor de
lucru -IPSSM-
SOFER referitor la aceste
operatii cu ocazia periodic
instructajului
periodic si ori de cate
ori este necesar
-efectuarea
controlului medical
periodic de catre
medicul de medicina
muncii conform
periodicitatii stabilite
de acesta

1
-respectarea
prevederilor care -dotarea -instruirea
reglementează cu mat, periodica
circulaţia pe igienico- privind periodic
drumurile publice. sanitare acordarea
-prelucrarea -dotarea primului ajutor
instructiunilor de cu
lucru -IPSSM- unguent
Coliziuni sau referitor la aceste e de
- cond. locului
derapaje în operatii cu ocazia protectie
de munca
timpul mersului instructajului
cu autovehiculul. periodic si ori de cate
ori este necesar -dotarea si
-efectuarea completarea
controlului medical periodica a
periodic de catre punctelor de
medicul de medicina prim ajutor cu
muncii conform materialele
periodicitatii stabilite necesare
de acesta
Suprafeţe sau -prelucrarea periodic - cond. locului
contururi instructiunilor de de munca
periculoase. lucru -IPSSM-
referitor la aceste
operatii cu ocazia
instructajului
periodic si ori de cate
ori este necesar
-dotarea si purtarea
obligatorie a EIP-in
mod special
personalul de
executie
-efectuarea
controlului medical
periodic de catre
medicul de medicina
muncii conform
periodicitatii stabilite
de acesta

2
-prelucrarea
instructiunilor de
lucru -IPSSM-
referitor la aceste
operatii cu ocazia periodic
instructajului
periodic si ori de cate
ori este necesar
Contactul cu -dotarea si purtarea
suprafeţe, obligatorie a EIP-in - cond. locului
înţepătoare sau mod special de munca
tăioase (cutter, personalul de
ace, agrafe etc.). executie
-efectuarea
controlului medical
periodic de catre
medicul de medicina
muncii conform
periodicitatii stabilite
de acesta

Răsturnarea -prelucrarea - cond. locului


autovehiculului instructiunilor de de munca
la pierderea lucru -IPSSM- periodic
aderenţei cu referitor la aceste
drumul. operatii cu ocazia
instructajului
periodic si ori de cate
ori este necesar
-dotarea si purtarea
obligatorie a EIP-in
mod special
personalul de
executie
-efectuarea
controlului medical
periodic de catre
medicul de medicina
muncii conform
periodicitatii stabilite
de acesta

3
-prelucrarea
instructiunilor de periodic
lucru -IPSSM-
referitor la aceste
operatii cu ocazia
instructajului
periodic si ori de cate
Proiectare de ori este necesar
particule de -dotarea si purtarea
parbriz rezultate obligatorie a EIP-in - cond. locului
ca urmare a mod special de munca
spargerii personalul de
accidentale a executie
acestuia. -efectuarea
controlului medical
periodic de catre
medicul de medicina
muncii conform
periodicitatii stabilite
de acesta

Autoblocarea -prelucrarea - cond. locului


mecanismelor şi instructiunilor de de munca
sistemelor de lucru -IPSSM-
direcţie şi/ sau referitor la aceste
frânare. operatii cu ocazia
instructajului
periodic si ori de cate
ori este necesar
-dotarea si purtarea
obligatorie a EIP-in periodic
mod special
personalul de
executie
-efectuarea
controlului medical
periodic de catre
medicul de medicina
muncii conform
periodicitatii stabilite
de acesta

4
Cadere libera sau -prelucrarea - cond. locului
rasturnare a instructiunilor de de munca
obiectelor situate lucru -IPSSM-
la inaltime; referitor la aceste
operatii cu ocazia periodic
instructajului
periodic si ori de cate
ori este necesar
-dotarea si purtarea
obligatorie a EIP-in
mod special
personalul de
executie
-efectuarea
controlului medical
periodic de catre
medicul de medicina
muncii conform
periodicitatii stabilite
de acesta

5
Electrocutare -Pentru asigurarea protectiei -instruirea potrivit - cond. locului
prin atingere impotriva pericolelor generate prevederilor legale în de munca
directǎ şi de echipamentele electrice vigoare, precum şi periodic
indirectǎ (prize trebuiesc prevazute masuri testarea periodică a
defecte, cabluri tehnice pentru ca: cunoştinţelor tehnice
cu izolaţia -persoanele sa fie protejate fata şi de securitate a
deteriorată, de pericolul de vatamare care muncii dobândite de
aparatură poate fi generat la atingerea către executanţi;
necarcasată etc). directa sau indirecta -executarea conform
-sa nu se produca temperaturi, procedurilor
arcuri electrice sau radiatii autorizate a tuturor
-constructia ET sa fie adecvata intervenţiilor,
mediului pentru a nu se produce indiferent de natura
incendii sau explozii lor;
-izolatia echipamentelor tehnice -controlul periodic
sa fie corespunzatoare cu tematică vizând
respectarea măsurilor
-identificarea instalaţiilor la care de electrosecuritate.
urmează a se lucra -prelucrarea
-verificarea vizuală a integrităţii instructiunilor de
legării la lucru -IPSSM-
pământ a carcaselor referitor la aceste
aparatajelor, din zona de lucru operatii cu ocazia
instructajului
-Se interzice deschiderea periodic si ori de cate
carcaselor, capacelor, ori este necesar
aparatorilor la ET aflate sub
tensiune -efectuarea
controlului medical
periodic de catre
medicul de medicina
muncii conform
periodicitatii stabilite
de acesta

6
prelucrarea
instructiunilor de
lucru -IPSSM- periodic
referitor la aceste
operatii cu ocazia
instructajului
periodic si ori de cate
ori este necesar
-dotarea si purtarea
Calamitǎţi obligatorie a EIP-in - cond. locului
naturale (seisme, mod special de munca
trăsnet etc.). personalul de
executie
-efectuarea
controlului medical
periodic de catre
medicul de medicina
muncii conform
periodicitatii stabilite
de acesta

Condiţii de drum prelucrarea - cond. locului


improprii: şosea instructiunilor de de munca
acoperită cu polei lucru -IPSSM- periodic
sau zăpadă. referitor la aceste
operatii cu ocazia
instructajului
periodic si ori de cate
ori este necesar
-dotarea si purtarea
obligatorie a EIP-in
mod special
personalul de
executie
-efectuarea
controlului medical
periodic de catre
medicul de medicina
muncii conform
periodicitatii stabilite
de acesta

7
. prelucrarea
instructiunilor de periodic
lucru -IPSSM-
referitor la aceste
operatii cu ocazia
instructajului
periodic si ori de cate
Condiţii ori este necesar
atmosferice -dotarea si purtarea
neprielnice – obligatorie a EIP-in - cond. locului
vizibilitate mod special de munca
redusă: ceaţă, personalul de
ploaie torenţială, executie
negură. -efectuarea
controlului medical
periodic de catre
medicul de medicina
muncii conform
periodicitatii stabilite
de acesta

Pulberi prelucrarea - cond. locului


pneumoconiogen instructiunilor de de munca
e în aer (praf, lucru -IPSSM- periodic
particule etc.). referitor la aceste
operatii cu ocazia
instructajului
periodic si ori de cate
ori este necesar
-dotarea si purtarea
obligatorie a EIP-in
mod special
personalul de
executie
-efectuarea
controlului medical
periodic de catre
medicul de medicina
muncii conform
periodicitatii stabilite
de acesta

8
prelucrarea
Nivel de instructiunilor de
iluminare scăzut lucru -IPSSM- periodic
la deplasarea cu referitor la aceste
autovehiculul pe operatii cu ocazia
timp de noapte – instructajului
intervine periodic si ori de cate
fenomenul de ori este necesar
orbire provocat -dotarea si purtarea
de folosirea obligatorie a EIP-in - cond. locului
incorectă a mod special de munca
luminilor de către personalul de
participanţii la executie
trafic. -efectuarea
controlului medical
periodic de catre
medicul de medicina
muncii conform
periodicitatii stabilite
de acesta

Lucrul în poziţie prelucrarea - cond. locului


şezând cu instructiunilor de periodic de munca
suprasolicitarea lucru -IPSSM-
coloanei referitor la aceste
vertebrale în zona operatii cu ocazia
lombară şi instructajului
cervicală, a periodic si ori de cate
membrelor ori este necesar
inferioare. -dotarea si purtarea
obligatorie a EIP-in
mod special
personalul de
executie
-efectuarea
controlului medical
periodic de catre
medicul de medicina
muncii conform
periodicitatii stabilite
de acesta

9
prelucrarea
instructiunilor de periodic
lucru -IPSSM-
referitor la aceste
operatii cu ocazia
instructajului
periodic si ori de cate
ori este necesar
Efort dinamic la
-dotarea si purtarea
îndeplinirea
obligatorie a EIP-in - cond. locului
sarcinilor de
mod special de munca
muncă –
personalul de
deplasări pe
executie
teren.
-efectuarea
controlului medical
periodic de catre
medicul de medicina
muncii conform
periodicitatii stabilite
de acesta

Stres legat de prelucrarea - cond. locului


îndeplinirea la instructiunilor de periodic de munca
termen a lucru -IPSSM-
sarcinilor de referitor la aceste
muncă. operatii cu ocazia
instructajului
periodic si ori de cate
ori este necesar
-dotarea si purtarea
obligatorie a EIP-in
mod special
personalul de
executie
-efectuarea
controlului medical
periodic de catre
medicul de medicina
muncii conform
periodicitatii stabilite
de acesta

10
Cădere de la prelucrarea - cond. locului
acelaşi nivel prin instructiunilor de periodic de munca
alunecare, lucru -IPSSM-
împiedicare, referitor la aceste
dezechilibrare. operatii cu ocazia
instructajului
periodic si ori de cate
ori este necesar
-dotarea si purtarea
obligatorie a EIP-in
mod special
personalul de
executie
-efectuarea
controlului medical
periodic de catre
medicul de medicina
muncii conform
periodicitatii stabilite
de acesta

11
Cădere de la accesul la si de la locurile de -Verificarea - cond. locului
inaltime prin munca amplasate la inaltime prin control de munca
-lucrul la inaltime
pasire in gol , trebuie asigurat impotriva permanent de
trebuie sa se
alunecare sau caderii in gol a lucratorilor cond. locului
desfasoare numai sub
dezechilibrare. -amenajarea corespunzatoare a de munca a
supraveghere. In
locului de munca: starii fizice si
functie de
-cu verificarea in prealabil psihice a
complexitatea
a scarilor extensibile folosite- lucratorului si
lucrarilor si a
electrician intret si forta organizarea
gradului de
-cu verificarea periodica a locului de periodic
periculozitate
stabilitatii si rigiditatii munca pt.lucrul
existent, persoana
balustradelor de spijin-in la inaltime
desemnata pentru
installatiile productive respectand
supraveghere este
-achizitionarea, folosirea instructiunile
conducatorul locului
obligatorie a EIP corespunzator de SSM
de munca
lucrului la inaltime -instruirea
-verificarea periodica a -dotarea lucratorilor periodica -lucrul la
starii EIP folosit la inaltime si cu echipamentul privind inaltime trebuie
neutiliz. celui necorespunzator. individual de acordarea sa se
protectie primului ajutor desfasoare
corespunzator numai sub
activitatii ce urmeaza supraveghere.
a fi desfasurata -dotarea si In functie de
completarea complexitatea
-prelucrarea periodica a lucrarilor si a
instructiunilor de punctelor de gradului de
lucru -IPSSM- prim ajutor cu periculozitate
referitor la aceste materialele existent,
operatii cu ocazia necesare persoana
instructajului desemnata pt.
periodic si ori de cate supraveghere
ori este necesar este
conducatorul
-efectuarea locului de
controlului medical munca
periodic de catre
medicul de medicina
muncii conform
periodicitatii stabilite
de acesta

12
prelucrarea
instructiunilor de
lucru -IPSSM-
referitor la aceste
operatii cu ocazia periodic
instructajului
periodic si ori de cate
Executarea de
ori este necesar
manevre
-dotarea si purtarea
nepermise de
obligatorie a EIP-in - cond. locului
legislaţia care
mod special de munca
reglementează
personalul de
circulaţia pe
executie
drumurile
-efectuarea
publice.
controlului medical
periodic de catre
medicul de medicina
muncii conform
periodicitatii stabilite
de acesta

Circulaţia cu prelucrarea - cond. locului


defecţiuni la instructiunilor de de munca
mecanismul de lucru -IPSSM-
direcţie, instalaţia referitor la aceste
electricǎ, operatii cu ocazia
instalaţia de instructajului periodic
frânare. periodic si ori de cate
ori este necesar
-dotarea si purtarea
obligatorie a EIP-in
mod special
personalul de
executie
-efectuarea
controlului medical
periodic de catre
medicul de medicina
muncii conform
periodicitatii stabilite
de acesta

13
Staţionări sau prelucrarea
deplasări în instructiunilor de
zonele lucru -IPSSM-
periculoase; referitor la aceste
operatii cu ocazia
instructajului
periodic si ori de cate
ori este necesar
-dotarea si purtarea
obligatorie a EIP-in periodic - cond. locului
mod special de munca
personalul de
executie
-efectuarea
controlului medical
periodic de catre
medicul de medicina
muncii conform
periodicitatii stabilite
de acesta

Neutilizarea prelucrarea - cond. locului


centurilor de instructiunilor de de munca
siguranţă. lucru -IPSSM-
referitor la aceste
operatii cu ocazia periodic
instructajului
periodic si ori de cate
ori este necesar
-dotarea si purtarea
obligatorie a EIP-in
mod special
personalul de
executie
-efectuarea
controlului medical
periodic de catre
medicul de medicina
muncii conform
periodicitatii stabilite
de acesta

14
prelucrarea
instructiunilor de
lucru -IPSSM-
referitor la aceste periodic
operatii cu ocazia
Neutilizarea instructajului
echipamentului periodic si ori de cate
individual de ori este necesar
protecţie şi a -dotarea si purtarea
triunghiurilor obligatorie a EIP-in - cond. locului
reflectorizante la mod special de munca
reparaţiile personalul de
accidentale pe executie
drumurile -efectuarea
publice. controlului medical
periodic de catre
medicul de medicina
muncii conform
periodicitatii stabilite
de acesta

prelucrarea
instructiunilor de
lucru -IPSSM-
referitor la aceste
operatii cu ocazia
Relaţii primare instructajului
necorespunzătoar periodic si ori de cate periodic
e (relaţii ori este necesar
neprincipiale -dotarea si purtarea
între colegi, stări obligatorie a EIP-in - cond. locului
tensionate, mod special de munca
agresiuni verbale personalul de
sau fizice, executie
deficienţe în -efectuarea
sistemul de controlului medical
comunicare). periodic de catre
medicul de medicina
muncii conform
periodicitatii stabilite
de acesta

15
prelucrarea
instructiunilor de
Nerespectarea
lucru -IPSSM-
disciplinei la
referitor la aceste
locul de muncă - cond. locului
operatii cu ocazia
prin prezentarea de munca
instructajului
la serviciu obosit
periodic si ori de cate periodic
sau în stare de
ori este necesar
ebrietate.

16

S-ar putea să vă placă și