Sunteți pe pagina 1din 5

CRITERII DE ANALIZA A MANUALELOR SCOLARE

Prof.pentru inv.primar Stefania Eugenia Pavel

Liceul Teoretic Jean Monnet


Curriculumul fiecărei discipline preia competenţele generale necesare specialistului unui
domeniu şi le traduce în termeni didactici (asigurând progresia de cunoştinţe şi competenţe de la
un an la altul şi operând reducţiile necesare transferării unui domeniu de cunoaştere într-o
disciplină şcolară). Se defineşte astfel un parcurs şcolar care pune un semn de non-identitate între
domeniul de cunoaştere (exterior şcolii) şi disciplina şcolară. Programa şcolară nu poate fi şi nu
are de ce să fie tabla de materii a unui tratat de specialitate, decât pentru un tratat de
specialitate. Ca urmare, programele şcolare actuale definesc în termeni generali informaţiile
necesare pentru formarea intelectuală, fără a mai preciza timpul (unic) necesar asimilării fiecărei
unităţi de conţinut. Rămâne la latitudinea autorului de manual şi a profesorului să organizeze
instruirea în funcţie de obiectivele şi conţinuturile prevăzute în programele şcolare şi de propriile
opţiuni privind progresia, abordarea metodologică şi interesele elevilor. Din acest demers, rezultă
necesitatea manualelor alternative şi a stimulării iniţiativei şi a creativităţii la nivelul practicii
şcolare.

Didactica modernă - didacticile, întrucât din perspectiva ştiinţelor cogniţiei este vorba
de o didactică specifică fiecărei discipline - legitimează manualele alternative. Şi nu în ultimul
rând, dacă acceptăm existenţa diferenţelor individuale între elevi, atunci, pentru o formare
intelectuală adecvată este necesară o ofertă cât mai variată de instruire, capabilă să vină în
întâmpinarea diferitelor interese, nevoi, ritmuri, stiluri etc.

Meseria de dascăl pune uneori cadrul didactic în postura de a face o analiză critică
asupramanualelor folosite la clasă. De multe ori nu ştim de unde să pornim deoarece , se
presupune, că cei care concep un manual sunt în măsură să realizeze produse conform anumitor
cerinţe şi nu orice manual poate ajunge pe băncile şcolarilor. În realitate lucrurile nu stau chiar
aşa. Practica rezervă multe surprize . Ce trebuie să urmărim în alegerea unui manual şcolar?
Care sunt criteriile ce stau la baza selectării unui manual şcolar?- sunt câteva din întrebările pe
care ni le punem .
În evaluarea unui manual trebuie evaluate conţinuturile, abordările pedagogice, redactarea,
limbajul, ilustraţiile.

Iată cîteva întrebări la care dacă găsim răspunsurile putem spune că am făcut o analiză
critică asupra unui manual şcolar şi putem implicit susţine un punct de vedere în privinţa
manualului respectiv:

Conţinuturile:

- Răspund obiectivelor programei şcolare?

- Sunt la nivelul de înţelegere al elevilor?

- Sunt exacte, precise, actuale, variate?

- Contribuie la formarea atitudinilor sociale şi morale pozitive şi la dezvoltarea valorilor?

- Progresia conceptelor şi a cunoştinţelor vehiculate se realizează de la simplu la complex,


de la elementar la superior?

- Conceptele sunt clar explicate?

- Activităţile de învăţare, experimentele sunt suficient de variate?

- Activităţile de învăţare necesită intervenţia învăţătorului sau pot fi realizate de


elev fără ajutor?

- Sunt prezente activităţi transdisciplinare acolo unde este posibil?

Abordările pedagogice:

- Metodele folosite şi recomandate în manual corespund concepţiilor pedagogice?

- Manualul solicită activităţi de cercetare din partea elevului?

- Se ţine seama de interesele elevilor?

- Se ţine seama de particularităţile de vârstă ale elevilor?

- Manualul prezintă exerciţii de învăţare şi de control pentru fiecare capitol?

- Exerciţiile sunt variate? Sunt formulate clar şi precis?

Redactarea:

- Capitolele sunt echilibrate?

- Întinderea capitolelor este în acord cu importanţa temelor tratate?


- Redactarea prezintă o ordine logică ( prezentare , text, capitole, subcapitole, rezumat,
evaluare etc. )

Limbajul:

- Este adaptat la nivelul de înţelegere al elevilor?

- Vocabularul utilizat ţine cont de achiziţiile anterioare ale elevilor?

- Cuvintele noi sunt explicate?

- Semnificaţia textului este clară?

- Elementele de punctuaţie sunt justificate?

Ilustraţiile:

- Toate ilustraţiile din manual se justifică?

- Corespund conţinuturilor capitolelor?

- Sunt clare şi precise?

- Transmit informaţii interesante?

- Sunt sugestive? Sunt estetice?

- Sunt corect plasate în pagină?

- Explicaţiile care le însoţesc sunt clare?

- Se justifică costurile ilustratiilor?

Nu trebuie să neglijăm stilul de redactare ( sobru, precis sau imprecis), primele şi ultimele
pagini, introducerea ( prezintă clar obiectivele disciplinei si ale manualului), cuprinsul ( precis

si detaliat ). Important este ca manualul să respecte cerinţele programei şcolare, care este unitară
şi obligatorie. Din această perspectivă manualul oferă ,,suportul” pentru a realiza competenţele,
capacităţile, abilităţile etc. prevăzute de programă.

Rămâne la latitudinea noastră, a fiecăruia, să organizăm instruirea în funcţie de conţinuturile


şi obiectivele prevăzute de programele şcolare şi de propriile opţiuni
privind progresia, abordarea metodologică şi interesele elevilor.