Sunteți pe pagina 1din 83
Coperta : Calin Popovici AUTOCONTROL pentru avansaf si nu numai... care a fn dar gi tutu- inst Slane aed ou eh tat in Alfa. Redactor : Julian Dragomir Corector : Marinela Mahilean Tehnoredactor : Dana lordache - Balnara SAFIRE _11.61982.52: OP 10- CP 72 Eee ee ISBN 973 - 96307 - 1-5 (Ce am viizut si am auzit, vi vestim gi vous, ca gi vol si avefi implirtisire ca noi. Iar impirtigirea noastr este cu Tatil si cui Fiul Siu, Tisus Hristos. $i acestea noi vi le scrim, ca bucuria voastra sé fle depling. (loan, 1 3-4) $tiu faptele tale, iat am lisat fnaintea tao usi deschisi, pe care nimeni nu poate sé o inchidi, fiindcd, desi ai putere mica, tu ai pazit cuvamtul Meu gi mu ai tigdduit numele Meu. (Apoc. II 8) Drept accea, adu-fi aminte cum ai primit si auzit $i pastreazd gi te pocdicste. Tar de nu vei priveghea, voi veni ca un fur si mu vei sti in care cess voi veni asupra ta. (Apoc., IIL 3) Introducere Tnaintea mea Cirarea, kilometru dupa kilometru, secole dupa secole se intinde alba... jar drumul, in panta imperceptibila, urcd mereu... (Siddu Krishnamurti, "Cararea") Lucrarca ce 0 {it in mani de dats asta nu este nici 0 continuare a "Inigien in Aurocontro? (Ed. Arheup - Renasterea Spiriwali, 1993) $i nici o karte de sine statatoare. Ea se adreseai alat celor care au inceput deja Autocontrolul si il practicl, la nivelul prezentat in lucrarca amintiti, cat gi celor care mu a sto cumpere. ‘inaintc insd de a incepe, cateva Cuvinte introductive cred ca sunt necessre. inintca ta Divinitatea a pus 0 cérare,diferta de taom ta om, irare la sfaryitul careia este xamenul cel mare dinaintea saltului lumile superioare Parcorgind aceasta carare wem Gout {flun: scumolaea, Ge cuncyije yocerea de bine’. Prial deniderat nu poste fi indeplins intro via{4, tocmal de accea avem Pnibiitatea Je a ne reintoarce penirs 0 soul “casi” de imipare, DanSercy Modul in cate atwolin aceste se de de moi ar de aceasta depen aman, fn ce povegte “a five Bie dar fcare ver dike LA & se ina dea ah Rian unde necunosctt ar Nfutiatea sguraet gion “inte? o vem prin ten de mediate Aminise chat citew Ait ek® Year Mind Can tratok Sh np for tks New age, tage dsm Zon ete, FO retold 12 noastra, Problema, Evin fai Su nvijate prin cursurils Meditation € resting tehnicile extrem artentale Gi bu Fide unde cerebral, Inregistrabite cu frecwengeke cup ‘ireapar prepainderent instarea de yogi, Undele ALFA ~ cu freevenjele cuprinse inire 7 51 14 Ha epondcrentinstarea de ssmisomn : le TETA _avad domenial de treeventc inte 4917 Hy inse intre 14 $i 21 Hr, a tu Treeven|e sub 4 Hz, corespunsivoare Domeniul Bets corespunde i corespunde lumit ahee; aici exis Sines BUS pil exist timp sft, ae Jami spite Ny ese veal constijed fatericare, Fresengde 1) ptt oust ayunile de spaying tanh ‘ M amespunue froovenjel I eure, se wiocontrol yereonecteaza Cele doud emisfere eetebrale: dreapia (intuitivs, de evemplu In ascultarea unei bu musicale, 1 dmirarea unet pictur ete) sisting (cu rol analitie si sintetie in ‘aul dreptavilor; lt scingact situa este inversd), Tot frecvenfa de 10 Hy, ete auibuitd “Trontieret PSE, adiet sab aceasta apa toate fenomenele din parapsihologie, cum sunt telepatia pereeptia exttasensoriala (PSE, ESP), (elekinevia, premonitia, ete Chiar si Pamantul preainta © vibrayie In acest domenia, in jur de flosita rar. Domeniul Teta este acth anestovie gonerali ‘Domentul Delta corespunde inconstieatulut Deel mona Alfa (0 vom nomi pe seurt Alf) eonespunde domeniului in cate freeveaele cerebrale: sunt diminuate Ia aproximatiy jumitate din siarea de veghe, Cercenitorit ate aw Uliliaat biofeedback, sau BEG (clecirocncefalugratie), a observa pacientii cu yon Alfa activi se Imbunatitese activi ‘organclor sapuse stressului ppulsut devine unitorm, func ‘Natl mull sub ssintastul nostra de dublul normaluiat et Dar, toate ‘gi nu numal cle pot f obinute si Ih mod actisand vouitly Alfa, aie dc it diminuert in mod rake, foemtal ce dorese site inva in ele in timpul somnutui, dav gt prin cons! voluntar fresver ee umes Creierul ilu doja bai programat de nenumiinste 014m viagica si efvetuere fn mad automat o serie de oporafii, Dimineaja te treresti, (e ridic din pak te Imbraci, ii ew yireturile, conduct irda te pindi maar wn moment fit eles elon Ge urea vel puter Inve cum SAL intul in virijarea congtientdi « visit tile Vek Prin parcor folongt subeon stare de veghe, in e17 de somnolent ro une! dureri (de cap de exemply); rerolvarea unor probleme aparutes = reniunyarca Ja uncle vie = fetineres sparta anor ste tun = invaqarea mai eficave: ~ corectarea oricérelschimbarl aparute in corpul i, simultand a ambelor emisfere cerebrale pentru eolarea une Sin ijuterarea altora in ea de boa Tinate acoste, si nv numai ata Seurt, in-OFke v7 mult mal scurt le clasies®, cum ar fF You. Voi incerca xf te ajut eu niste gabloane de tipal "La inceput fa... apoi*, sub forma anor pas mental simpli, La ineeput (i vol preventa modul de re activins consficnte a zonei Alfa, Accasta iti va lua 40-50 de ile. In ‘onlinuare vet invila cum S4 atragi tot mai mult sub eoordonares, fa comslientd Zoncle considerate In mod clasie sparjinatoare cum ar fi functiile vitale, Vei invija tchnici iires_menoriei, acordarca primulul _ajuior. ta sla altora in caz de boald, climinarea unor obiceiuri arte pentru prima tastic (chrar st termen au este cel mai corect in caval de fata). Las apo @ SSptimind - sau doui si’se “eistalizere” vele cite, dupa Gre seis de mediteri. Urmear4 silnic este i id celelate tchnici preventate. ‘Atci deja Ii resomand <4 nu et la urmatorul capitol pnd cand Bu {i ai insuyit perfect pe eel dinainte, cv alte cavinte, pind Gind asia “su mcrec bine’. Comtinudasfel, trea de la un capitol a ate Daca Ia un moment dat {i se pare'cé te-ai poticnit, & nu mai [pore opmeste-te Frokahil. pent etapa dc rezatie (psiies $i ii ta ate te eset) doa at poy realiza. Nu disperat Dupd Peticadi de timp (in care insé nu abandona cele invatate pand stunt) seis de unde te-ai “potienit’, Daca rezufatul este wt un Sie renungS si folosesie doar eeke imate pend aenld, ind a atunci cand ie 1, CUM SA MEDITAM In cele ce urmeara 14: voi da primit pasi pentra a4 atrage Alfe sth control, pentea 2 medila. Dad vet invita aceasta, vel ajunge in situatia de a-i fortele imaginatiei pentre ai seaviva 0 serie de probleme. Dat, pentru incepal, sf ne ocupam doar de imajarca meaitatch Deoarece vei invija far un ghid experimentat, voi foloci o metodi mai lentd si pulin modificala fala de cele folosite Ia uncle cursuri, Nu-tiva fi greu! Daca imeyi doar meditatis, dups care vei imtrerupe, chiar 3 asa deja vel putea rezolva anumite probleme. fa timpal meditajict up teritoriu minunaf, foarte grew de redat in cuvinte, dar intr i frumusetea intalnita are un efect eminamente calmant. Pe masura mediteri, ajungi pe nivele tot mai profunde ale Eolui tu 31 imi tot mai pulernic pacea sufleteascs interioard. alt de solids incat nu poate fi distrusd de nimic in viagi. e “Toate acestea vor fi utilizate enefic si de corpul tau. Pentra incepur vei otscrva cl in timpal movitalickdispare orice sentiment de supirare, de angoasd. Una din famuseiile meditatiel in Alla este cd aculo mu poit sé duci cu tine sub niet o forma sentimental —Autocontral Ras Slows apr asemenca sentiment in timpul mediate (practic Sapoabih in acl moment ast est pur gi simplu “Uchareat faba tBeua. Cu tinpul, pe mburd co excred, pe maser c tamer in practcarea asi medial, asemines sentiment (5 ie numim) ‘nalchice se vor indepirts 01 mat mull de tine. lar thirovs ey cnsiata cele eu Usprut cu desivAgie in faa inpotadesc corpus spintl av fox neuratiate compet. Corpul Aisin are atheupal si perfect A Tost ieat dup chapul 3 mecanismel Se propel de auvindeare isorporate din sat Aste mecarinne sant nsi blocate de tn mem ese UAL Auiocontnlu Paco paranters: probabil aa foxes af Mid termenul dea Windecs pecinss, cI pe accla de a afte ‘Toemar ai fem: dcblocim mecanismete ce e-a prime la Ersi = indict Cunowe dour en sngut Om cave a Seat ulti 2000 de an este Its Hrstos Noi doar aja, raga 2 indy REELS ne jt in acim i reve: autoco lcjarte in dchncarcsfoeor arate ale onfanbatehet prone i pute reds energie Imprastit, i ani facut peatrea inva intratea in a ne oinnala, Gopi ee teak Merit, es pint ana dacs pone Hen reo a fal pune eal dune 9 dat i ants dacs coma vei adorn mou (ee FOLaMp nui fccpath Last raul dininsat, mina de meme feniu tcobRnui si lucte in ssemenea evndii Stat relanat po AES Se mins ned Inte pe Hanes corp eu pai in suf espa Apis cu pales de corp nul. Sting preediaod Feaek a fA cet deoarece in palma stings exnta 9 cakes SARA Shun sf metabolizare a Cnergtiorsubile) eeundand ‘cough Sg 2 aeeapta una de enise. Prin paviia ee fea arr meray ats peicual ca energia ce o primeti de Sas eee {oh un anal: Inchide och 3 prvestc (Sub plonape) in oe, Sah cae pene gat 20 grade: Acest unghi este eeavakent cu ool oo one Mig znd un bie fat 2m dea mie mel HE te sunt ined claifcate: dar intesree AMfacte malt ora aeste condi n> SAF STATE In _Acum spune (mental) 0 proporijie de fet: et te mt a din Alar Proponya pind ls 1s intr in cele ma aanei zone din Ala". Propodiia powte fi modiiatS dupa cum ip convine, dar 0 dais neepuls Invatgrca astfel, au o mai schimba in primsle 10 sie inewpe numratul de 1a 100. Frecena ex ‘are pronunti numerele si nu fie mai mic& de 1 secund&. Fil atent doar bt numsrare! Numa rar! Simgicum teafuncatotmaimult! Cand at ajuns la Testi gata dea folost Alfa pentru serie de probleme avantajosse. Dar fsa ined ceva timp pentru asia, pind Inui excrsezt Mai bine savureara cAteva minute accasid stare cut, paynica! PIS Gu louto doar simpla nundrare de la 100 1 te aj ot *alerizezi® in Alla, ai nevoie de 50 de zile pentru a invata eetvarea onstienti a zonei. Dec, in primete 10 ale numara de ia 100 ta 1. Inurmitoarcte 10 ile numarg de la 50 la. 1, apoi inc& 10 ale de by 25la 1, iar poi de fa 10a 1 in ultimile 10 ile numari dela 5 lat pntra a intra in Alfa, Astiel ai invajat activarea zonci in cea S Sevunte. Ted Ain prima 24 invaya gi metoda de “iesire Bota. Pentcu aceasta spune mental 0 proporitied =vin in Bela, sunt trea? comple ‘mai ine deeit inainte". Deschide ocnii undeva intre 34 iar laS ‘sil intr-adevar comple! trea si relaxat Dupa ce ai terminat cele SU de zie, urmeara etapa invita injearit in Alfa iin al poriic, Pentcv acsasia ageara-te comod tnir-un foto, Sau (ureeste in cap, oFicum dar si fe poztiecare \ieste comoda, Pune-ji mainile Igjer in poald, dreapta dedevubt, Stine: deasepra, ampele eu palmele in’ sus (stangacil yor face 8). Nur Lica capa sf atgrme! Relaxeari-icorpol. Indreap- ta ater spre testtul pall apo bard et Spr al git in jos, brajel, abdomenul,picioarele. Vet consiata dea prima cereare, cusurprinde‘e, at de eontractat poate sit fe worpal! e spre ua panel alat la cea 45 grade deasupra drivontalel ¢ fixcazi-l pani iy simi plevapele ingreunate,cind fe lagi St se tehida Numara acum incei de ta 30 1, fotusind anterior propoaiia pe cate deja oti. Aceasta 8 o fac timp de 1D 2 In rmatoarek 10 ale igo bumdratul de 25, poi 10 eta 10 sine 10 ate de Ta inceput niet yor im ANE fmumicdnd de ta 50, inceared a doua zi de la 25, tot 10 ailet Freretiul nemaifind fegat de dimineat’, ete bine dack il ever "de revonire in fe felul:" Seinen. ke 258 ot pe 7 a ore akete AS inv i Spetaom eet atee! numa, pate 3 a tramal,sutobus, tole fel badraul dl 50,apo! del 25, Sette trite Hnsosindo toate aestea vei fi capabil i actived Ala in ovige moment in orice To, lta forte it peru acutatea Ullerioard. Mai incolo in carte ifi voi mai presenta si alte doud tcinid, mal rapiie de acthare & zonel Al, dar momentan st ramanem aici fiind suficient Dd Taree, este ac am aus In ANG? La cog fovosse?™ Din rina ode civ a one Alf vel ncepe ¥ moda contenplita ‘Conform Mediation Group for the New Age, exist patra etape elemenare in medic: Meditatia reflecivs, cea eontem plate, ecareeetivs i cca emit. In prima forma sti si reice {er anipra uot moyen alunite "Altace bingy ote ta a dows contempli un obict un fac, o four ete tn cea dea wels forma de mediaiereepioner ce trgnsit sli (pamantent aa ae Hine indonreytrn os dapat, el ce cite eg Chi Deci noi sirim peste prima forma fx exersim din pram zi imi contmplaa, aud vel exersavizwalzata, reliaren rental une ign. Vilar este dense Je imporan in Alf de aceca este bine ste strlen pertna ¢ boy imagine ct mai perce, cromaticl (0 On chu din prite si et, ust lee evel OYE mal met arf Sear Ge vst petri) Cu i etiam in eu at a PU sonia fa Autocontol or Maa coud gt MEERA im Scopel viral webvie si. creer 0 ut ik eo eran ment Ny Scan prem el de 1s cincmatogal, ope eae eee coe eM campul tu vial a aaulSpatia deepunghialaree loapely cel? spol imagine. Nv it magina mea inapces Trail cet asp i ten careeste tema inl Fespectvé Sle proieceat tovdeauna, pe de a1 folosi eeu ntt Yedea si alle posibititays Jn Alfa in lui este oriunde. Pentru asta, in in timpul drumului spre yi de 1a servic) i de Ia 10 51 in final de ly utocontral fuck, un mir sau © pari gi inceurcs sé vieushizeei edt mas in detaliu. Nu schimba fructul in cursul_aceleiast cite! Vizualizeazh imaginea tridimensionala, coloratd. Inevarca si-i simi aroma, fustul, destin oui, studiad- interiorat, musca din et stsimte+ pustul. Acum reuneste cele dou jumatigi gi al invdat legen de teva din Alfa’; "In Alfa orice este posibil’; fructul reunit nu mai are nici o urma, dupii ce a fost sectional! Se spune ci Creierul nostru este cao maimuyd beatat Face dorige in afar de trebuie. Vei fi surprins eit de putin pow Siti comanzi ereierul, [i apar tot felul de imagini parsrite, perturbitoare, La inceput se poate intimpla ca ecranul si fie Acoperit aproape complet eu "paravigi’ In acest car fin, ince, Ki a brusca, cu mina sting’ (ia Alfa natural nu folosim mina ‘corpului fie, ci ic), impinge lin ceramul de kx stings spre dreapia. Vei observa ci el glisead, disparind din cdmpul tau Mual Jour imaginile stinjenitoare, "tema de casi rimanand pe eeranul ce apare dedesubt. Dack mai reapar imaginile parasite, insisti! La un moment dat cineva se va plictis gi sunt sigur ed na tu vei fv accla, ct "paraziil. Astle! inveyt sa Ift jit sub control creierul, sé il obligi si lucreze doar asupra “temel" pe care ia asc pe unde view ( ea mare pentru a ft lis ‘coordonam activitatea, tunel este capabil surprinzaioare in folosul nostru, dup cum vei efe sedea mai tarziu Pind atunci ins’, efeetucard-t) exercgille in mod sto Exerscara-ji creierul a8 ajung’ uyor gi repede, fara probleme, in easupra realizar unt imagin cit mi reale din punctul de vedere al tuturor Organclor de sim. La inceput vor mai intra din cand in cand $1 ginduri straine in imagine, Fi tolerant cu ele, nu le bruses! Impinge-te inect la o parte $i revino | singora ta Sarcina din acest moment, vizvalizarca. Dacd te ‘eneryeri, esti “dcharcat” imediat din Alfa in acest mod vei invaya meditayia practicatd de foarte multi in lume. Chiar si dack vel face doar att si nimic mai mult organismul tau nu va avea decit de cigtigat, Mésuritori facute de luboratoarele Spitalulut Ordyenese din Bosion, pendinmte de Universitaica Harvaid (Thorndike Memorial Laboratory), de cele ale universitatii din Irving, California (ca s4 amintesc doar citeva intre ele) au ardtat chiar st la incepatori o diminuare sensibili a consumulti de exigen 1 4 expiant bioxidului de carbon. De DanSemea__— itv deninare arial respirator a ante ae Shimnat teniun arterial nivel adult acted Sie eeu merela veal metaoinmulut anasto See cstcschitde slope net le seizert timp stag mediva ech tnd Beoaroce aur voce celor dit jtutatands wall ce fac, mal ul tet sandeyt Ta asa WeoWehis cadecd aus latpiat aime ‘Mires de mediatie ele ©. stare natural, ca fundal al civ dome! ie eco, dar mal aks cind t rarer Seiten Necsentalcenmoninar is et No aul cicce de sien smi trie au in invares in lla Degeaba tay.cpla§ Un coun een Alig! lilatghaet nel et aus Cone seams ord 9 Shconilendl Pe msi eid mode tot mai nein mod dinjat pos fobseg tt mal WU (hail Autocontrolulut Ia scopal ogc euro le Pare @ copie ca pontru un asemenea Iucr simpla sai nevoie de SV de il, dar chutes icon chin Aligorke rezlat Bim, one succes repreind puncal ds plocre. pent tata urmitore: Deaceca Gebule fe procadedtacelas tatdcauna = {in spati, timp si metoda. Orice modificare duce dot la itarriri In timpul cxcrsiri apar yi avanuajcle fiiologke. Toate ‘elulele compului tu. toll muschii, toate oascle, to4i nee paricipd activ la relate: Prof dn pln de aceite mamente Vote suena idan atonal derdea man ee in caval incre totuy comin! yidupd cle $0 de ies vn fo ceperiondinicesnc sjugerea pe nivel profunde we slau, lace inpat aes vor nel marae ge ¢ sent Unpare Mall pircse medias a aes nga utd el nw partpa tao excuse" de unl Singur ek cate frimal ps (poe) al eet mas importante cao dn aston eee LL. Citeva idei peatra aprofundarea stiri meditatie Bars) pe experienya altora, precum 3 pe vercetam intreprinse mai multe Aci de ani, iath citeva ulek pentru 4 pulea aprofunda starea de meditate: J, $8 nu uifi sa “privet” putin in sus sub pleoape. Datontt ‘unor cau: necunoscute Inca, ndicarea ochilor usor in sus ~ cu cea 20 grade deasupra orivoniaici — duce la o mirire cantitativi a productici deunde Alfa. Pentiu ol momest sé ne reimprespatiim memoria ew ia ‘relaxari” Inchide-i pumnul! Stranged bine! Mai tre! Dit drumul! Accsta este momentul relaxarii, momentul in care pot simi fiac relaxarea, Coniracteard-() muschit picoarclor! F: fel eu mugchii maxilarelor! Nua aya c& este o senzatie plicul’ nd i relaxer? hide ochit, oboseste-i priand fee intr-un ppunct situat Ia eca 45 grade dessupra onizontalei. Inceared sé. nu Clipestit Nu-firidica 1 capul! Uiti-te in sus fra 1 capul! Dacd simi nevoia de a clipi ia mod normal dupa cca 0 jumatate de minul, iachide-ji ochi si continud meditagia dupa modul invayat. 3. Traime de 4. Sainte de a termina meditatis prin oumararea de ba 11a 5 ‘panei in gind: “de ficcare data cand mi relax aste, jung io one tot mai profunde ak la Alfa. Doan. 169) Varualiscara i * Imayinea 94 fhe wold in hus", Visaaliaareicin akira conpalul tine de Athy vedere Cv aehit Bie de de va, Veslerea normal epre7inia nivel Pets, sivslizaroa ropreaintd mivetul Alfa Cum poti siti miiresti capacitaten de Daed trobuie Si-{i aduci aminte de prea multe in-timpul vizualizare? aoditaeh vat mat ereu Street de Mt Beta WA, Tomah ceca cole de pnd scum sunt al mule deedt suftelente In ecte SO ak aie va, ar reautateleobtnate are sen ‘ju in agccerate yt automativarea intra in Ala, Bes eararspaitre oynainid cts va pune oe Teferinga pentru De fceare date edna te Innes eonod in pal pent 9 ne carla urmatoare, Cu edt ai mat_multe ssemenea puncte de sedint, i) inehicl ochil, 1 wil) put im aus subs plenapes Mame refering, cu atét- mai facta sh m Oasi este meditatia inddrat de la fa 1, acoral eiteva minute vizuali rl fae Devic ian evel e Bet nunerar OSTA aye up cele $0 de il end (asemenca ator cament inp Cinmvarce yr imaeaia sunt dou wera, efi nu hs Pa pare curios ste ate minute ine penta sone SS a a nee Ceuunamica went Penta 8 rs de mera Pet RA Ok cet concept © unum mine” Tom SE cont oieteu tn fa obieaelecunoscute de prferingafeprevnts concept eae ea ie na arate fenirmuind in mod escngst tk diminssces momar Pod Sit roieten al © porusti w ime, 9 slats, 9 Snestors. Acele cea mime pe cre fe pega imIneA func pst nt de fs ijoe Onkare ar ahr, ates temo meniae dad, MIO, INE ental lita secunde. Nu exmsuma eter le pune ka muned in sep wala spurl ticdabpare scum oe fe ine node oe cree curcent cease deep C8 Urea ra reese a 1a alia i ma amintesti de mime Peat? Nuc{t fest din fre! autivitacen ta vitcare Toemal, de eee 198 Lene Mole stapar pecan cater pooscna Da, derarce. WUshvanea mut mule Pe eISSN gee lw est cel care serie piesa, dupi ee auspus ce au avut de spus, fd “Astle, iva, in timp ce etcyti O Lrgrenncepeyrdespre SG uispard,revino la imaginca originali! Pe bt le Leta eae a eae aee Dacd deja “merge” ine, trecila imagini mai complexe, care in Gl O imagine mental, Dae de exempli Aareeutorborconynyimeate Aste SSO MPIC HCP Oe teams fio cas pe cE Readusti in imagine amintrile despre a Da eed pana saree ee ee sanction eae Ww 4 ii I je mental importantit 1.5. Imaginatia realists year usor Imagini mentale desalise. Es\e un nu este esengial ‘Malilajiadinamied este cretivi, Ea te programeara att pe y fine, chi pe lll Programeazi_ 51 exenimente.Imagingaeeput perfect pentra un vitor elrvirstor. D proteetate pe ecranul iu mental sunt umbrele unor lueruri disPe massra ce incepi viwsizaree colin, accasts i) va merge st Miler ale unorevenimentedin visio! ol mai bine. Si ne oprin’ un moment. Nu {is-a mal iniémplat age cova Esengial Ins eve sa al in cap ideea, conceyia a ceva ee it Joti vicsalizcazd, toi tealizcard imagini mentale ev ochit minyipfokctesi pe ceranul mental. Ainnci fu ce viewlizei? IM inchipul problemele, te fra bi fact Sine, Inchide-li ochii 1 proicctea Frobleme cx portia 4, co pariea ta din cisuig, cy termene, eyieysne verde, cu interiordl spre tine. frinéri, ew modul de a realiva 6 anumi i i otservat in afara oo pi in realitate cind te minjek: negre. caja vera? Probabil pulp rome crioard alba. Fu nu eam ¥illiiaatizert probleme? Elese inate! eA ization (Prin meted Autocostrolului nu virualizeri problemele, efle@arent noliunea de *pepene verde” Te include yi pe secsies Dies rerolvarea lor. lar schimbuarea ce urmet/a cate deosenitat au a i inch ac fu al aves probleme x ain Dat, Pat deoarece 1 figure in acest imagine, ste nevoie qlee deja pepen, detalii aparimediat inn Duct 1 spane acum 38 virwalizers un urs pola in bikini ro bombon' Te-a puinit rasul? Totusi nu este nici Un impediment cx Si posta cicicru (au sa formeze tmaginca, detbile sale findust mnorcute Jinaintc, chiar dacs nu tmpreund Acum inecate in caleulexrcigitor a eapl a tevieullae O femeic suits foal des in oplindd de exerpla aan tan on, nu dito importnf inte ings int. La fel lace si har © in oglind in vimpul Dirbvritu, a plepanatuu, ar coke esa he alized. Nu ete Imgelne? De ec? Penta cd haar sca ae Sespyioncarls tat ce exe Pe fra apa pect Da ean nega art 1 procter mal al ae Pt Imoandiegt suai! Uae imi Mpegs seat nul va merge death eb fi, sa EY prvi Suh phe Worn as Toueadetie (pages Pe estan. Repets exsrciiul pind cind Mi vizwalizesi propria imagine pe ecranul mental, mH 1.6. Tu si tmaginatia creaware Cum teimagine/iin impul mediwiel? Ar ucbui si tevez pe timp ce te piepteni? In aceste vile dificile ar fa -ai,cum vrei Si fi! Accasta este deocamda ju, dar energia ce o cedes| in timpul visvalvaril ereutor, Ai stea si te schimbi inteun pund ? Alege atunci 0 asemenca imagine care si schimbate. ‘Ul ca esti nerandator ea subalternii? De 441 0 imagine in care Zimbesti, est feril Dupi osips apare si schimbarea real ‘Cum? In cele ce urmea/a vei alla yi mat multe despre energid vate, despre modul cum cucereste ea teren, despre Modul junge yt fv alte mentaluri, indiferent de spayiu si timp, pentra a rerolva 0 problema, sau pentru asi alinge seopil Daca mo © problema deosebita pe care ai dori ‘ny ai nici un scop bine definit pe care sat ating), formu @ imagine Shick ‘despre sin, cre si suger ‘succesul: 2 os = Lucrevs in spatcle unet mese mari de birow, care inseam on post important ~ Fratetintt-olocuingi mai mare. ~ Stat lao mesSaraajats monnarea ta i ~ Poni discujit cu porwane importante Alcee imagines eu discemamnt «alate et mal aproupe de in timpul meditatic, Est gata 55-41 devwolti capacitagi tel. le Latente de clarvicstor? 2. MEDITATIA DINAMICA La meditajia pasiva despre care ar citit pind acum, poti junse si pe alte citAstel, fe poli concentra in Hoca imagi de pe ccranul mental asupra unui see OR ‘cu voce tare (ori rental), cum at fi ON, AUM, AMIN, ete, Pout sé te concentrert Sopra mull respira, aa cum vel veda a cape fete {a respiratia Oigong. asupra unui anumit_punct c corpul tu. Te poli concentra asupra musiciiauzite in timpal wou Semiciu religios. Toate aceste metode, si mu numal ele, ‘conduce de asemenca intro stare sufleteasch Totus, it recomand metoda numdratulai indicat deoarece “prin aceasta itt legi atenjia dit -continuarer odatd atins nivelul Alfa, se fae nig {iu intre starea accasia $h "vizwalizata, in urma Dupa cum Jincununat de de meditatie. pi eee — Daca ai atins nivelul Alfa, nu este suficient si ramdi doar ‘acolo si Sa astepi si se intample ceva. E drept, chiar st aceasta are tun efect foarte pkicut, calmant, de menjinere a sinitaji, dar in eompsrajie cr posiiliiile ofente, este doar un rerultat minor incipient. Depaseste accasté {a7 a meditajici pasive, dirycari(t reierul spre 0 activitate dinamici, organizata, iar revultatul Oofjinut teva coplesi Iii amintese asta, deoarcce acum ai depisit fara meditage) pasive despre care ai citit in capitolul anterior si ffi poli insu metods meditajci dinamice, pe care Sao folosesti in scopul rezolsarl problemelor ce | 1¢-ai pus in fa. Acum vel infelege de ce am pusatéta importan{z in materializarea imaginara pe ecran a unui obiect oarecax: __Acum, inainte de a intra in Alfa, gindeste-te la ceva foarte pleut ~ poate fi orice lucra cotidian ~ ce {sa intamplat iti si 427i Reaminteste ti ct mai detaia poi intra in Alfa api modul cunoscut si proieet "6 ai Yasui, ce a Simi, mirost, gusiat atunei? Vei fi surprins cat Je He ote deoschite dine Ce sim In Alla 31 Bela! Aproape Wl tacit inte a pronunia “ino sia Ce sens au toate acestea? Pe de: eprint 0 ie ue : “ede o parte, reprcvin o tscapl peu drum careduse spre eli mal mar, pe Ue ala, cate eet {i voi arsia cm pols ajunge la Gandeytc-te la un obiect pe care nu sti i are i ct pe care mu tii unde Lai pus si pe cate a ecb sil cant mult pnd sl gasyt, De exempl, aug fe cite main Unde sunt? Pe ito, amarante pe teat us-0 ascara, in masin? Daci nu eyti prea sigur unde le from aad pasar eta in inp spre prevent. Laat lat vei ajunge la timpul in care Je-al lsat, reveni Fal Eo ie ara oe 7). In acest car. insé, datcle problemei se schimba $i al i, pentru care inci nu est ‘Ru mai stie exact data ta care fixat Ee camenul. Mircuri, ori micrcurea viitoare! ene Toate acestca, dar nu numai, sun tend roomie ans ogee amg ble te —_—<—— ae ‘Acum, si facem un pas uriay. Vom interconecta un eveniment real cu unul imaginar (Gar dorit sa se invmple) sis observimn Ge se va Intmpla. Pentru 4 transforma cele doritein realiate, rebule sé {ii cont neapiirat de citeva cerinte clementare: Prima ceringd: Doreste din (ot sufletul e2 escnimentut sa se producd in realilate! nu te gind ta lueruri minore, Doreste st, de Gxemplu ca seful tu si fie mai prictenos, un anumit client si fie interesat de marfa ce 0 oferi, SA gasegti interes in efectusres unui ucru anost - toate aceste sunt deja dorine serioase, tucruri pe ‘are le poji dori intens, A doua ceringd: Trcbuie sa fit convins ci everimentul donitse va petrece in realitate’ Dacs cumparatorul respeciv este deja Saturat cu marfa ce i-o oferi, nu pofi crede senios ca ef 0 va Cumpéra tocmai de la tine, drept pentra care creicrul tu Ori ova ignora, ori va lucra tocmai in directie eontrara. A treia ceringd: Trobuie 4 astepti ca cvenimentil

S-ar putea să vă placă și