Sunteți pe pagina 1din 11

Lia Botnari, grad didactic II

SEMESTRUL AL II-LEA
75. 1 7.1.Comentarea 11. Eseul poetic Agenda în trei Agenda în trei
specificului sti- părţi aplicată părţi aplicată pe
76. 1 listic al unui 12. Redactarea pe textul unei textul unei
text artistic. I- eseului poetic meditaţii medi-taţii
dentificarea stă-
77. 1 rilor de spirit 13. Genul liric – Diagrama
definitorii pen- schemă recapitu- Venn(un text
tru eul liric. lativă Redactarea liric popular şi
10.1. Realizarea eseurilor unul scris)
78. 1 unui discurs 14. Evaluare su- Recital
pregătit prea- mativă: test cu Comentariul
labil, cu uzul itemi poetic
79. 1 suportului (refe- Eseul poetic
rat) 15. Analiza eva-
luării
80. 1 VI. Genul 8.Explicarea 2.1.Aplicarea 1. Basmul popu- Revizuirea Rezumatul
epic. Epica faptelor de tehnicilor de lar şi basmul cult: termenilor – oral/scris al
populară limbă atestate abordare a tex- specificul naraţi- cheie (pe un basmului
în texte de di- tului literar şi unii, cronotopul dicţionar de
Compunere ferite stiluri nonliterar. termeni lite-
81. 1 a de utilitate funcţionale. 3.1.Utilizarea 2. Compunerea de ,,Tinereţe fă- rari) Caracterizarea
socială adecvată a ter- utilitate socială. ră bătrâneţe personajului de
minologiei în Cererea. CV-ul şi basm
12.Perceperea demersul ana- viaţă fără de
82. 1 limbii române litic, în limita 3. Elementele fan- moarte”de
ca parte a cul- standardelor de tasticului şi fabu- P.Ispirescu
turii spirituale conţinut. losului în basm
a poporului 4.1.Lecturarea
83. 1 român şi ca unui text literar 4. Tipuri de per- Compunere-
reprezentant în funcţie de re- sonaje în basm. Diagrama Venn naraţiune
al grupului de gistrul stilistic. Modalităţi/proce- (doi eroi de
limbi romani- dee de caracteri- basm)
ce. 4.2.Cunoaşte- zare a persona- ,,Povestea lui Eseu argumen-
rea, prin lectură, jelor în basm Harap-Alb” Caracterizarea

1
Lia Botnari, grad didactic II
dirijată şi inde- de I.Creangă personajului tativ: încadrarea
84. 1 pendentă, a tex- 5. Oralitatea lim- în gen/specie
telor literare şi bajului basmului
nonliterare. Compunerea-
85. 1 6. Redactarea unei naraţiune.Tran-
4.3.Elaborarea compoziţii –nara- sformarea şi
textelor în para- ţiune producerea
metrii indicaţi. textelor, respe-
86. 1 7. Compunerea de ctarea rigo-
7.1.Comentarea utilitate socială. rilor speciei
specificului sti- Procesul-verbal
listic al unui
87. 1 text artistic. 8. Compunere- Redactarea unei
Caracterizarea sinteză compuneri-sin- Compunerea-
complexă a per- teză sinteză în baza
88. 1 sonajului literar. 9. Compunerea de textelor aparţi-
utilitate socială. nînd epicii
8.1.Comentarea Procura. Avizul popu-lare
lingvistică a
89. 1 textelor artistice 10. Compunerea
şi de graniţă. de utilitate socială.
Corespondenţa
12.1. Susţinerea
90. 1 dialogurilor cu 11. Schemă
subiect intercul- recapitulativă
tural. Evaluare
91. 1 12. Evaluare sumativă Evaluare
sumativă: test cu sumativă
itemi

92. 1 VII.Genul 2.Aplicarea 2.1.Aplicarea 1. Proza cultă: „Bacalau- Formularea ar- Evaluarea dis-
epic. Speci- tehnicilor şi a tehnicilor de Caracterizarea reat” de gumentelor şi cursului cu o
ile epicii instrumentarul abordare a tex- speciilor I.Slavici ierarhizarea lor grilă
culte ui ştiinţific a- tului literar şi
93. 1 decvat com- nonliterar.

2
Lia Botnari, grad didactic II
Stilistica petenţelor de 2. Proza cultă: „Hanu-
grafiei muncă intele- schiţa (actualiza- Ancuţei” de Manuscrisul
ctuală , recla- 3.1.Utilizarea re) M.Sadoveanu Dezbateri pierdut
94. 1 mate de stan- adecvată a ter-
dardele de minologiei în 3. Proza cultă:
conţinut. demersul ana- povestirea(actuali-
litic, în limita zare) „Frunze de Evaluare orală a
95. 1 standardelor de dor” de cunoştinţelor
conţinut. 4. Proza cultă : I.Druţă Acte de
nuvela. Tipuri de corespondenţă
nuvele (actuali-
4.1.Lecturarea zare) Harta conceptu-
96. 1 unui text literar ală: actualizarea
în funcţie de re- 5. Stilistica grafiei noţiunilor şi a
gistrul stilistic. Aspectul grafic al termenilor
textului
97. 1 Graffiti:caracte-
6. Nuvela fantas- risticile epicului
4.2. Cunoaşte- tică/filozofică –
rea, prin lectu- specie a genului
9.Producerea ră, dirijată şi epic
98. 1 personalizată independentă, a Revizuirea ter- Diagrama Venn
a actelor de textelor literare 7. Specificul nuve- ,,Sărmanul menilor cheie (asemănări/deo-
vorbire,a şi nonliterare. lei fantastice/ filo- Dionis”de (pe un dicţionar sebiri)
textelor zofice „Sărmanul M.Eminescu de termeni lite-
argumentative Dionis” de M.Emi- rari) Rezumatul
,reflexive şi nescu nuve-lei
99. 1 metaliterare. 4.3.Elaborarea Încadrarea în
textelor în para- 8. Caracterizarea ge-nul/specia
metrii indicaţi personajului prin- Caracterizarea literară
cipal în nuvela personajului
„Sărmanul Dio-
nis” Caracterizarea
100. 1 5.1.Respectarea lui Dionis
normei limbii

3
Lia Botnari, grad didactic II
literare în orice 9. „Sărmanul
text scris sau Dionis” – o expe-
rostit. rienţă de Evaluare orală
101. 1 cunoaştere

10. Aranjarea
102. 1 textului în pagină
9.1.Prezentarea „Doi câini”
orală a alocuţiu- 11. Redactarea de Al.Donici
nilor/scrisă a /corelarea textului „Paşa Has-
argumentelor, propriu. Modali- san” de
cu limita de tăţi de corelare a G.Coşbuc Încadrarea tex-
întindere în elementelor unui tului în genul/
103. 1 timp (7-10 text „Dan, căpitan specia literară
min.) sau spaţiu de plai”, Caracterizarea
(o filă A4). 12. Specii în ver- „Dumbrava personajului
suri ale epicii cul- Roşie” de
te: fabula, balada, V.Alecsandri
legenda, poemul
104. 1
13. Recapitularea Ştiu/Vreau să
materiei studiate ştiu/ Am învăţat
105. 1
14. Evaluare su- Evaluare
mativă: test cu sumativă
106. 1 itemi

15. Analiza evalu-


ării
107. 1 VIII. Genul 13. Cunoaşte- 13.1. Lansarea 1. Romanul – spe- Lectura cu voce Impresii de lec-
epic. Roma- rea şi înţele- comunicărilor cie de proporţie. a textelor şi a tură
nul mitic, gerea proce- de sinteză des- Tipologii fragmentelor de
social sului literar pre literatura texte
108. 1 românesc în română ca feno-
contextul is- men.

4
Lia Botnari, grad didactic II
Limba toriei şi cul- 4.1. Lecturarea 2. Evoluţia roma- „Arca lui Evaluare
română şi turii naţionale unui text literar nului românesc – Noe” de frontală
109. 1 stilurile ei şi universale. în funcţie de re- „Arca lui Noe” N.Manolescu Lectura indepe-
funcţionale gistrul stylistic. ndentă, extra
4.2. Cunoaşte- 3. Arta lecturii muros, a texte-
110- rea, prin lectură, romanului „Baltagul” de lor de proporţii
111. 2 dirijată şi inde- M.Sadoveanu Compunere-
pendentă, a tex- 4-5. Statutul auto- „Mara” de para-lelă
telor literare şi rului/naratorului/ I.Slavici
nonliterare. personajului în ro- „Moromeţii”
112. 1 4.3. Elaborarea manul mitic, social de M.Preda Discuţii asupra
textelor în para- lecturilor
metrii indicaţi. 6. Limba română
5.1Respectarea şi stilurile ei func-
normei limbii ţionale (actuali-
literare în orice zare)
113. 1 text scris sau
rostit. 7. Tipologia per- "Lasă-mi mie
6.1. Aplicarea sonajului în roma- ultimul cuvânt!" Compunere de
114. 1 noţiunilor de te- nul mitic, social caracterizare a
orie literară la personajului,
interpretarea 8. Caracterizarea res-pectînd
unui text. personajului în taxonomia
7.1.Comentarea romanul mitic, "cubului"
115- 2 specificului sti- social Identificarea
116. listic al unui elementelor su-
text artistic. I- 9-10. Compunerea biectului
dentificarea stă- paraleleă de Sinteza
rilor de spirit caracterizare a
117. 1 definitorii pen- perso-najelor Acvariul
tru eul liric.Ca- Panelul
racterizarea co- 11. Particularită- Comentarea Teste de
mplexă a perso- ţile de limbaj co- motivului lite- conţinut pe
najului literar. notative ale stilu- rar textele pentru
118. 1

5
Lia Botnari, grad didactic II
14.1.Exprima- lui literaturii ar- lectură
rea opiniei ar- tistice obligatorie
gumentate, în
variantă scrisă 12. Expresivitatea Teste-grilă
119- 2 şi orală, cu limi- limbajului în tex- Recital
120. te de întindere tul poetic Ştiu/Vreau să
stabilite, în le- ştiu/Am învăţat, Teste de
gătură cu litera- 13-14. Expresivi- aplicată la conţinut pe
tura naţională. tatea/ resursele inceputul şi la textele pentru
stilistice ale voca- sfîrşitul lectură
121. 1 bularului în textul modulului obligatorie
narativ

15. Evaluare Evaluare


sumativă: test cu sumativă
itemi

122. 1 IX. Genul 14. Interpreta- 14.1.Exprima- 1. Romanul Lectura cu voce Impresii de lec-
epic. Roma- rea fenomene- rea opiniei ar- obiectiv. Statutul a textelor şi a tură
nul obiectiv, lor literare în gumentate, în autorului/ fragmentelor de
istoric,auto- contextul cul- variantă scrisă naratorului/ în „Ion” de L. texte
biografic, turii spirituale şi orală, cu li- romanul obiectiv Rebreanu
psihologic româneşti, în mite de întin- Evaluare
123. 1 conexiune cu dere stabilite, în 2. Tipologia per- frontală
ştiinţele şi cu legătură cu lite- sonajului în roma- ,,Enigma
Expresivi- alte arte, din ratura naţională. nul obiectiv Otiliei”de Lectura indepe-
tatea limba- perspectivă 7.1. Comenta- G.Călinescu ndentă, extra
124. 1 jului în tex- inter- rea specificului 3. Caracterizarea muros, a texte-
tul artistic /transdiscipli- stilistic al unui personajului lor de proporţii
nară. text artistic. I-
125. 1 dentificarea stă- 4. Statutul autoru- Compunere-
rilor de spirit lui/naratorului în para-lelă
definitorii pen- romanul psiholo-
tru eul liric. gic, autobiografic Discuţii asupra
lecturilor

6
Lia Botnari, grad didactic II
126. 1 Caracterizarea 5. Tipologia perso- „Zbor frânt”
complexă a pe- najului în romanul de V.Beşlea-
rsonajului lite- psihologic, autobi- gă Prezentarea
rar. ografic. Conflictul jurnalelor de Evaluarea
6.1. Aplicarea „Pădurea lectură agendelor/jurna-
127. 1 noţiunilor de 6. Tehnici narative spânzuraţilor lelor de lectură
teorie literară la în romanul psiho- ” de
interpretarea logic L.Rebreanu "Lasă-mi mie
unui text. ultimul cuvînt!"
128- 2 7-8. Expresivitatea „Tema pentru
129. 5.1.Respectarea limbajului în tex- acasă” de
normei limbii tul dramatic N.Dabija Acvariul
literare în orice Panelul
130. 1 text scris sau 9. Statutul auto-
rostit. rului/naratorului „Fraţii Jderi”, Identificarea
4.1. Lecturarea în romanul istoric elementelor su-
unui text literar „Zodia biectului
131. 1 în funcţie de 10. Personajul is- Cancerului”
registrul stilis- toric: personali- de M.Sado- Compunere de
tic. tate istorică/ per- veanu caracterizare a
4.3. Elaborarea sonaj ficţional personajului,
textelor în para- Comentarea respectând
132. 1 metrii indicaţi. 11. Eseu de motivului lite- taxonomia
caracterizare a rar "cubului"
2.1. Principii de personajului în
abordare a tex- romanul istoric
tului. Aplicarea Sinteza
133. 1 tehnicilor literar 12. Expresivitatea Teste de
şi nonliterar. limbajului în tex- conţinut pe
1.1. Accesarea tul artistic textele pentru
surselor Ştiu/Vreau să lectură
134. 1 necesare pentru 13. Recapitularea ştiu/Am învăţat, obligatorie
documentare la materiei studiate aplicată la
un subiect. inceputul şi la Teste-grilă
135. 1

7
Lia Botnari, grad didactic II
14. Evaluare su- sfîrşitul
mativă: test cu modulului
136. 1 itemi
Evaluare
15. Analiza sumativă
evaluării
137. 1 X. Genul 3. Integrarea 2.1.Aplicarea 1.Genul drama- ,,Păsările ti- Secvenţe con- Evaluare orală
dramatic: lexicului ter- tehnicilor de a- tic: trăsături (ac- nereţii noa- tradictorii (ge-
trăsături şi minologic ne- bordare a tex- tualizare şi apro- stre” de nul dramatic:
specii de- cesar studierii tului literar şi fundare) I.Druţă titluri, autori, Eseu argumen-
finitorii. disciplinelor nonliterar. specii) tativ de
138. 1 Drama şcolare din 3.1. Utilizarea 2. Spaţiul şi timpul încadrare a
toate ariile adecvată a ter- dramatic Argument în textului în genul
Cultura curriculare în minologiei în patru paşi: şi specia
139. 1 comunicării vocabularul demersul ana- 3. Tipologia şi lim- Construirea literară.
activ. litic, în limita bajul personaje- argumentării:
standardelor de lor apartenenţa de Elaborarea tex-
conţinut. gen şi specie a tului argumen-
140. 1 4.1.Lecturarea 4. Indicatorii unei textului tativ
unui text literar comunicări core-
7.Analiza tex- în funcţie de cte Evaluarea
tului literar şi registrul stilis- ,,Păsările ti- Lectura îm- memo-rizării
141. 1 nonliterar, în tic. 5. Comunicarea şi nereţii potrivă a dia- unui fragment
limita standa- 4.2.Cunoaşte- reprezentarea dra- noastre” de logului dra- de text dra-
rdelor de con- rea, prin lectu- matizată/ teatra- I.Druţă matic matic
ţinut. ră, dirijată şi lă: limbajul non-
independentă,a verbal, paraver- Scenariul de Compunere-
textelor literare bal, pantomima film autoanaliză a
şi nonliterare. impresiilor de
142. 1 4.3.Elaborarea 6. Specii drama- Lectura pe lectură
textelor în para- tice funcţionale: roluri
metrii indicaţi. drama
7.1.Comentarea
143. 1 specificului sti- 7. Rolul intrigii în
listic al unui dramă Înscenarea

8
Lia Botnari, grad didactic II
text artistic.
144. 1 Identificarea 8.Compunere-au- Compunerea de
stărilor de spirit toanaliză a impre- Compunere- caracterizare a
definitorii pen- siilor de lectură autoanaliză a personajului din
tru eul liric. impresiilor de dramă
145. 1 Caracterizarea 9. Personajele în lectură
complexă a dramă
personajului
146. 1 literar. 10. Simbolurile în Cubul: caracte-
drama ,,Păsările rizarea perso-
tinereţii noastre” najului din dra- Compunere –
5.1.Respectarea de I.Druţă mă Reflecţie în
normei limbii baza notelor de
147. 1 literare în orice 11.Elemente ale Compunere – lectură
text scris sau tragicului în dra- reflecţie în baza
rostit. ma modernă notelor de lec- Maratonul de
tură scriere:construir
148. 1 12. Monologul şi Maratonul de ea textului de
9.1.Prezentarea dialogul scriere:construi- dialog.
orală a alocuţi- rea textului de
149. 1 unilor/scrisă a 13. Performarea dialog
argumentelor,cu comunicării
limita de întin- Brainsketching:
150. 1 dere în timp(7- 14. Recapitularea decorul de sce-
10 min.)sau materiei studiate nă
spaţiu (o filă Evaluare
151. 1 A4). 15.Evaluare sumativă
sumativă: test cu
itemi

152. 1 IX.Genul 2. Aplicarea 2.1. Aplicarea 1. Specii drama- Lectura pe Lectura pe


dramatic. tehnicilor şi a tehnicilor de tice funcţionale: roluri roluri
Comedia instrumentar- abordare a tex- comedia
ului ştiinţific tului literar şi Înscenarea Evaluarea
153. 1 adecvat com- nonliterar. memo-rizării

9
Lia Botnari, grad didactic II
Sursele lexi- petenţelor de 3.1.Utilizarea 2. Ironia şi for- Ilustrarea for- unui frag-ment
cografice şi muncă intele- adecvată a ter- mele comicului ,,O scrisoare melor comicului din come-die
154. 1 de docume- ctuală, recla- minologiei în pierdută”de în comedie
ntare mate de stan- demersul ana- 3.Tipuri umane în I.L.Caragiale
dardele de co- litic, în limita comedie
155. 1 nţinut. standardelor de
conţinut. 4. Tipuri de com- Redactarea unei Redactarea
4.1.Lecturarea poziţii şcolare: Re- recenzii recenziei
unui text literar cenzia de film/ tea-
în funcţie de re- trală
156. 1 gistrul stilistic.
4.2.Cunoaşte- 5. Conflictul în co- Comentarea
rea, prin lectură, media ,,O scrisoa- conflictului
dirijată şi inde- re pierdută” de Discuţie ghida-
pendentă, a tex- I.L.Caragiale tă: conflictul în Prezentarea
157. 1 telor literare şi comedie eseului
nonliterare. 6. Modalităţi de
4. Uzul dive- 4.3.Elaborarea evitare a greşelilor
rselor strategii textelor în para- de stil
158. 1 de lectură şi metrii indicaţi. Evaluarea
elaborare a 5.1.Respectarea 7. Cronica de film/ competenţelor
textului. normei limbii teatrală (familiari- de interpretare a
literare în orice zare) textului
159. 1 text scris sau dramatic
rostit. 8. Surse lexico- Identificarea
grafice de docu- informaţiei în Reacţia
mentare pentru o sursele adecvate cititorului
comunicare ade-
cvată şi pentru
evitarea greşelilor Procesarea
160. 1 de exprimare informaţiei Comentarea
lexicului unui
9. Tipuri de dicţi- text, cu acces la
onare sursele necesare

10
Lia Botnari, grad didactic II
161. 1 10. Utilizarea dic- SINELG pe un
ţionarelor electro- articol lexico-
nice şi a reţelei grafic Observarea în
Internet pentru procesul docu-
informare şi mentării
documentare Redactarea
162. 1 textelor
11. Schemă reca-
pitulativă (genul Cercetarea
dramatic împărtăşită
163. 1 Atelier de
12. Aatelier de scriere
scriere

164- 5. Aplicarea 5.1 Respectarea 1-2. Recapitulare Elaborarea Sinteza


165. 2 normei orto- normei limbii pentru teza seme- sintezelor
grafice, orto- literare în orice strială
epice, seman- text scris sau Analiza textului Test cu itemi
166- tice, gramati- rostit. 3-4. Teza semest- Compoziţie
167. 2 cale, punctua- rială sinteză
ţionale, stilis-
tice a limbii 5. Analiza tezei
168. 1 române lite- semestriale
rare în diverse
situaţii de co-
municare ora-
lă şi scrisă.
169- 2 1-2. Generalizare
170.

11