Sunteți pe pagina 1din 6

1.

Dacă veți primi un subiect legat de formula de calcul a mediei glisante pe un


anumit număr de ani vă veți referi la formula în care se adună producțiile și se
împarte la numărul de ani iar apoi se elimină primnul an și se adaugă primul de
prognoză
2. Dacă vine vorba de metodologie vorbiți de etape, pași în realizarea a ce vă e
cerut
3. Dacă sunteți întrebați de cheltuielile totale directe ...acest lucru e evident din
Eficiență. Și dacă ne ducem pe formulă vedem care sunt (salarii, carburanți,
materialele..ș.a)
4. Căutați să reluați capul de tabel al fișei..ce înseamnă fiecare și cum se calculează
5. Dacă sunteți întrebați de ziua-normă
Ziua-normă (Z.N.), este unitatea de măsură convenţională cu ajutorul
căreia se exprimă volumul de muncă prestat de un muncitor pe durata
unui schimb legal (8 ore).
Necesarul de Z.N. pentru executarea unei lucrări se calculează făcând
produsul între volumul lucrării şi norma de timp (Z.O./unitatea de măsură)
extrasă din normativul lucrărilor manuale.

6. Dacă sunteți întrebați de ziua-agregat


-reprezintă unitatea convenţională pentru exprimarea volumului de
muncă vie la executarea lucrărilor cu mijloace mecanizate.
Necesarul de zile-agregat pentru executarea unei lucrări mecanice
se determină raportând volumul lucrării la norma de producţie zilnică a
agregatului respectiv (norma se extrage din normativul lucrărilor
mecanice). În cazul în care agregatul este servit de mai mulţi mecanizatori,
numărul schimburilor de lucru se înmulţeşte cu numărul mecanizatorilor
care servesc agregatul respectiv.

7. Să știți pașii la determinarea producției medii prin metoda bonitării. Puteți primi
un pas și să spuneți cum se calculează. Ce formulă e.

8. Forme de încetare/încheiere a activităţii Societăţilor comerciale agricole


1. dizolvare
se realizează în următoarele situaţii:
– trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii;
– deturnarea scopului societăţii;
– hotărârea membrilor societăţii, cu majoritate de voturi;
– faliment;
– reducerea capitalului social sub limita prevăzută în statut.
Dizolvarea se înscrie în Registrul Comerţului şi se publică în Monitorul Oficial.

2. fuziune
presupune ca două sau mai multe societăţi să accepte trecerea în totalitate a
patrimoniului lor la o altă societate preexistentă sau nou înfiinţată.
După hotărârea fuziunii, bilanţul întocmit, împreună cu cererea de fuziune se va
înscrie în Registrul Comerţului, apoi se va publica în Monitorul Oficial.
Fuziunea nu poate avea loc decât după un interval de 3 luni de la publicarea în
Monitorul Oficial, timp în care, orice creditor al societăţilor poate face opoziţie în
instanţă.

3. lichidare
are loc atât la dizolvarea cât şi la fuziunea societăţilor comerciale. Adunarea
generală numeşte lichidatorii societăţii, care pot fi chiar administratorii acesteia,
iar actul de numire al lor se depune la Registrul Comerţului şi se publică în M.O.
În perioada lichidării, lichidatorii vor putea:
– să fie acţionaţi în judecată în interesul lichidării;
– să vândă prin licitaţie publică imobilele şi orice avere a societăţii fără ca
vânzarea să se realizeze în bloc;
– să facă diferite tranzacţii;
– să întocmească toate actele necesare lichidării.
După lichidare, lichidatorii vor întocmi bilanţul de lichidare şi vor trebuie să
ceară radierea societăţii din Registrul Comerţului.

9. Să știți pașii la determinarea producției medii prin metoda bonitării. Puteți primi
un pas și să spuneți cum se calculează. Ce formulă e.
10. Dacă primiți în subiect Coeficienţii de transformare în ha a. n.

11. Dacă primiți în subiect Coeficienţii de transformare în tractoare convenţionale


12. Dacă primiți în subiect Coeficienţii de transformare la unitate vită mare...
rețineți câțiva
13. Producția neterminată este producția din toamnă, setul de lucrări
efectuate înainte de începerea anului...uitațivă pe fiță unde scrie..e u n total
acolo
14. Dezavantajele metodei de prognoză a producției medii prin metoda
sporului mediu
Metoda prognozării producţiei medii pe baza sporului mediu prezintă şi
unele deficienţe:
- prognozează spor constant de producţie;
- ultimul an al seriei s-ar putea să aibă producţii medii mai mici decât
primul an al seriei;
- producţia ultimului an al seriei, ca şi ultimul an, nu reprezintă media
condiţiilor naturale ale perioadei
15. Producția neterminată este producția din toamnă, setul de lucrări efectuate
înainte de începerea anului...uitațivă pe fiță unde scrie..e u n total acolo
16. O lucrare simplă e o lucrare fie doar manuală, fie doar mecanizată. Una
complexă e și-și (ex. încărcat și transportat îngrășăminte). Ca să calculăm cheltuielile
pentru o lucrare simplă... ne referim la fișă... se adună salariile (manuale sau
mecanice...decpinde de lucrare)+chelt materiale+ cost lucrare mecanizată (dacă e
mecanizată)
17. Cum se determină numărul de zile agregat în fișă: împărțim volumul lucrării la
norma agregatului (luată din tabelul de jos) (dacă am 100 ha iar un tractor poate ara 5
ha pe zi..atunci numărul de zile=100/5=20 zile agregat)
18. Diferențe la fișă între recoltatul mecanic și cel manual (dacă e vorba de
porumb să spun): se schimbă cheltuielile, apar cheltuieli cu lucrarea mecanizată, vom
avea salarii mecanizatori și un anumit consum de motorină ș.a
19. Dacă aveți ceva legat de Înființarea societăților agricole cu personalitate
juridică
-este reglementată de Legea 36/1991 care prevede că trebuie parcurse
aceleaşi etape ca şi în cazul societăţilor comerciale agricole.
-Neavând caracter comercial, societăţile agricole cu personalitate juridică
nu se înregistrează la Registrul Comerţului, evidenţa lor fiind ţinută într-
un registru special la judecătorie.
-Societăţile agricole cu personalitate juridică dobândesc personalitate
juridică în momentul înregistrării în Registrul special de la judecătorie.
20. Dacă aveți ceva legat de Elementele unui plan de fertilizare vorbiți de acest cap
de tabel și cum ajungem aici (datele necesare și modul de lucru de la îngrășăminte)
21. Cum se calculează salariul mecanizatorilor..în fișă... : Se înmulțește numărul de
zile-agregat (care am scris mai sus cum se determină) cu tariful pe o zi (care este stabilit
în funcție de categoria de salarizare...menționată pentru fiecare lucrare în tabelul din
josul fișei)
22. Coeficienţii de transformare în teren arabil convenţional

23. Dacă o să cadă ceva legat de Întocmirea contractului de societate şi a


statutului societăţii :
a) faza precontractuală – fondatorii societăţii stabilesc:
a. obiectul de activitate şi scopul societăţii;
b. durata de funcţionare;
c. mărimea capitalului social;
d. numărul membrilor;
e. mărimea aportului fiecăruia;
f. drepturile şi îndatoririle asociaţilor;
g. modalităţile de împărţire a profitului şi a pierderilor;
h. regulile de organizare;
i. modalităţile de dizolvare şi lichidare a societăţii.
b) faza de încheiere propriu-zisă a contractului de societate
Contractul de societate trebuie să cuprindă:
j. numele, prenumele şi domiciliul asociaţilor;
k. forma, denumirea şi sediul societăţii;
l. capitalul social şi efortul fiecărui asociat;
m. modul de admitere, retragere sau excludere a asociaţilor;
n. reguli privind administrarea şi controlul societăţii;
o. împuternicirile privind îndeplinirea formalităţilor de constituire.
Statutul societăţii cuprinde elemente de detaliu din contractul de
societate, cum ar fi:
p. obiectul de activitate;
q. constituirea de capital social;
r. drepturile şi îndatoririle asociaţilor;
s. modul de administrare;
t. obligaţiile şi drepturile organelor de conducere;
u. controlul gestiunii sociale;
v. modificarea formei juridice;
w. dizolvarea, fuziunea şi lichidarea societăţii, etc.
24. Dacă o să cadă ceva legat de Costul cu lucrările mecanice: = numărul de
ha.a.n*tariful pe un hectar arătură normală. Numărul de ha.a.n= volumul lucrării (de
obicei suprafața)* coeficientul de transformare găsit în tabelul de jos
25. Numărul de zile-om sau cum e în fișă...Total zile-om (z.o) = volumul lucrării*
norma z.o/U.M (luată din normativ)
26. Datele necesare pentru determinarea eficienței sunt acele elemente
menționate în partea dreaptă la Eficiență (colorate cu verde)
27. Cheltuielile de exploatare ...se regăsesc la Eficiență..faceți click pe formulă=
Cheltuieli directe (cele care pot fi individualizate pe produs..majoritatea cheltuielilor)+
cheltuieli indirecte+alte cheltuieli directe
28. Cheltuielile totale = total Cheltuielile de exploatare... ca la punctul de mai sus
Dacă ar fi să ne referim la fișă Cheltuială totală cu o lucrare=Salarii manuale+Total lei
la lucrări mecanice+Total consum materiale+Salarii mecanizator