Sunteți pe pagina 1din 4

B.

Descrieţi Principiile Codului Global de Etică

1. Contribuţia turismului la înţelegerea reciprocă şi respectul între popoare şi societăţi.


2. Turismul ca vehicol de împlinire individuala şi colectivă
3. Turismul, factor al dezvoltării durabile
4. Turismul, utilizator al moştenirii naturale a omenirii şi dator la îmbogăţirea ei
5. Turismul, activitate avantajoasă pentru comunităţile şi ţările gazdă
6. Obligaţiile participanţilor la actul turistic
7. Dreptul la turism
8. Libertatea mişcărilor turistice
9. Drepturile lucrătorilor şi antreprenorilor din industria turismului
10. Implementarea principiilor Codului global de etică pentru turism

Managementul riscului este o activitate complexă şi presupune parcurgerea unor etape, de regulă, în
orice proces de conducere.

Aceste etape pot fi succesive sau simultane, ele reprezentând următoarele demersuri specifice:

• Înţelegerea fiecărui tip de risc;

• Identificarea tuturor tipurilor de risc;

• Evaluarea anticipată a riscurilor;

• Definirea politicii de management al riscului;

• Determinarea limitelor de risc;

• Stabilirea şi implementarea procedurilor de management al riscului;

• Controlul riscurilor.

D.

 Stabilirea și implementarea măsurilor de control ale riscurilor (strategia adoptată şi


tipuri de strategii aplicabile în managementul riscurilor).
 Monitorizarea implementării măsurilor de control.
 Revizuirea riscurilor (determinarea riscului rezidual) şi raportarea periodică a situaţiei
acestora.
Pentru gestionarea eficientă a procesului de management al riscurilor, la nivelul entităţii
publice este necesar să existe:
a. O echipă de gestionare a riscurilor (EGR)
b. Responsabili cu gestionarea riscurilor la nivelul fiecărui compartiment din
cadrul entităţii publice (responsabilii cu riscurile)
c. O procedură de sistem (PS) privind managementul riscurilor (MR).
E F. Turoperatorii şi agenţiile de turism au obligaţia:
c) să încheie contracte de colaborare cu structurile de primire turistică străine clasificate sau cu
structurile de primire turistică din Republica Moldova clasificate;
d) să încheie contracte de servicii turistice conform modelului aprobat şi să elibereze vouchere
turistice;
e) să presteze în totalitate serviciile prevăzute în contractul de servicii turistice;
f) să elaboreze, din punct de vedere metodologic, cel puţin o rută turistică internă şi să o
asigure cu materiale ilustrativ-publicitare;
g) să pună la dispoziţia turiştilor informaţii exhaustive privind programul turistic propus,
procedurile consulare, drepturile şi obligaţiile turiştilor, condiţiile de asigurare, modul de
reparare a prejudiciilor şi condiţiile de renunţare la servicii;
h) să pună la dispoziţia turiştilor informaţii complete şi obiective privind ţara de aflare
temporară: legislaţia acesteia, obiceiurile şi tradiţiile locale şi alte particularităţi, a căror
cunoaştere este necesară pentru cultivarea respectului faţă de valorile culturale naţionale;
i) să repare prejudiciile cauzate turiştilor în cazurile de încălcare a clauzelor contractului de
servicii turistice;
j) să întocmească o listă a serviciilor turistice şi să o afişeze la un loc accesibil;
k) să păstreze confidenţialitatea numelor şi adreselor clienţilor lor, cu excepţiile prevăzute de
legislaţie;
l) să asigure exploatarea durabilă şi conservarea patrimoniului turistic, precum şi protecţia
mediului;
m) să prezinte organelor de statistică şi Ministerului Culturii şi Turismului dări de seamă
statistice şi financiare în termenele stabilite prin lege.

H. Drepturile turoperatorilor şi agenţiilor de turism. Turoperatorii şi agenţiile de turism au


dreptul:
a) să presteze servicii turistice în conformitate cu legislaţia;
b) să reclame de la turişti şi parteneri repararea prejudiciului cauzat de aceştia;
c) să beneficieze de asistenţă metodologică şi informaţională în domeniul turismului din partea
Ministerului Culturii şi Turismului;
d) să participe la acţiunile de promovare a imaginii Republicii Moldova ca destinaţie turistică
şi să fie incluşi/incluse în cataloage, ghiduri şi alte mijloace de lansare a ofertei turistice
naţionale;
e) să fie incluşi/incluse, la solicitare, în programele de pregătire profesională iniţiate de
Ministerul Culturii şi Turismului;
f) să beneficieze de înlesnirile acordate în condiţiile legii;
g) să creeze asociaţii profesionale în conformitate cu legislaţia.

I. Drepturile turiştilor Turiştii au dreptul:


a) la totalitatea serviciilor prevăzute în contractul de servicii turistice;
b) la securitate personală, la protecţia vieţii şi sănătăţii;
c) la apărarea drepturilor de consumatori ai serviciilor turistice;
d) la asistenţă medicală în conformitate cu prevederile asigurării de călătorie;
e) la înlăturarea imediată a încălcării clauzelor contractului de servicii turistice, încălcare
depistată în timpul călătoriei;
f) la repararea prejudiciului material şi moral cauzat prin nerespectarea clauzelor contractului de
servicii turistice;
g) la informaţii privind licenţa agentului economic;
h) la acces liber în obiectivele turistice pentru vizitarea şi folosirea cărora nu sînt stabilite
restricţii legale;
i) la informaţii complete şi obiective privind ţara de aflare temporară: legislaţia acesteia,
obiceiurile şi tradiţiile locale şi alte particularităţi, a căror cunoaştere este necesară pentru
cultivarea respectului faţă de valorile culturale naţionale.

Obligaţiile turiştilor Turiştii sînt obligaţi:


a) să respecte clauzele contractului de servicii turistice;
b) să respecte legislaţia ţării de aflare temporară, obiceiurile şi tradiţiile locale;
c) să respecte regulile vamale, regulile de trecere a frontierei de stat şi termenul de şedere legal;
d) să repare toate prejudiciile aduse agentului economic în cazul încălcării clauzelor
contractului de servicii turistice;
e) să repare prejudiciile aduse ţării de aflare temporară;
f) să respecte normele de protejare a patrimoniului turistic şi a mediului în locul vizitat.

DEFINITII:

Petitie - Cerere scrisă adresată de către un cetățean sau un grup de persoane unei autorități
privind drepturi, interese personale sau publice.

Reclamatie - petiție, plângere, jalbă prin care se cere ceva sau se aduc anumite învinuiri cuiva.

Sesizare - act procesual prin care persoana îndreptăţită se adresează organului judiciar
cu solicitarea desfăşurării activităţilor pe care legea i le conferă ca atribuţii funcţionale.
~ organelor de urmărire penală - încunoştinţare făcută organelor de urmărire penală cu
privire la comiterea unei infracţiuni.

Plingere - act de procedură având menirea de a semnala unei autorităţi publice


producerea unei împrejurări, act sau fapt căruia legea îi acordă valoare juridică;
sesizare.

DOCUMÉNT dovadă scrisă prin care se atestă un fapt, se conferă, se recunoaște un drept, o
obligație etc.

Date cu caracter personal: - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau
identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect,
în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulţi factori specifici
identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu carácter personal: - orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează
asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea,
înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,
dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea,
blocarea, ştergerea sau distrugerea; - stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter
personal culese;

Operator: - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile
publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare
a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal
sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau
juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau
în baza acelui act normativ;
Tehnica " Foot-in-the-Door." este o tactică de persuasiune în care obțineți o persoană care să
respecte o cerere mare, solicitându-i mai întâi să respecte o cerere mai mică.

Tehnica Door-in-Face.: Acceptarea unei cereri mai mari de către client, lucru ce determină
acceptarea ulterioară a cel puțin unei cereri mai mici.

Contract hotelier Un „contract” de rezervare se poate incheia fie verbal, fie in scris. Anularea
acestuia de catre una din parti (hotelul sau clientul), se poate realiza numai in conditiile unui acord
mutual. Rezervarea induce obligatii atat pentru hotelier, cat si pentru client. Astfel, hotelierul se
obliga sa puna la dispozitia clientului la data prevazuta, spatiul pentru care si-a dat acordul, iar
clientul se obliga sa plateasca tariful prevazut. Nerespectarea conditiilor convenite atrage raspunderea
materiala pentru oricare din parti.