Sunteți pe pagina 1din 6

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii

Disciplina: Fizică
Clasa: a X a
Tema lecţiei: Motoare termice -2 ore
Profesor : Marieta Dumitrascu
Şcoala: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moţoc” Bucureşti

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ


Motoare termice
Competenţe cheie
 Înţelegerea şi explicarea unor fenomene fizice, a utilizării unor produse ale tehnicii întâlnite în viaţa de zi cu zi
 Dezvoltarea comunicarii
 Protecţia propriei persoane şi a mediului înconjurător
Competenţe specifice
 Identificarea părţilor componente ale motoarelor termice şi explicarea funcţionării acestora
 Descrierea principalelor cicluri termodinamice: Otto şi Diesel - pe baza cărora funcţionează motoarele termice.
 Estimarea randamentului motoarelor termice.
 Dezvoltarea capacităţii de comunicare
 Identificarea de surse de studiu individual
 Utilizarea diferitelor metode de receptare şi prezentare a informaţiilor
 Argumentarea efectelor negative determinate de funcţionarea motoarelor termice asupra mediului înconjurător
 Expunerea opiniilor proprii privitoare la încălzirea globală şi poluarea cauzată de motoarele termice.
 Identificarea modalităţilor de eliminare a efectelor negative pe care funcţionarea motoarelor termice le deternină asupra
mediului

1
 Prezentarea preocupărilor constructorilor de maşini pentru diminuarea efectelor negative ale funcţionării acestora
asupra mediului

Strategii didactice
 mijloace de învăţământ: fişa de lucru, teste, manual, culegeri, tablă, cretă, calculator, videoproiector, internet
 metode de învăţământ: conversaţia de fixare-sistematizare, algoritmizarea, problematizarea, observarea investigativă
 forme de activitate: frontal - pentru reactualizarea cunoştinţelor, pe grupe - pentru realizarea şi prezentarea produsului final,
individual – pentru documentare;
 metode de evaluare: verificare orală, observarea sistematică a elevilor, evaluarea realizării şi prezentării portofoliului,
autoevaluarea

Scenariul didactic

Secvenţa Scopul Strategia de predare Strategia de Resurse Timp


pedagogică Activitate profesor învaţare
Activitate elevi
Moment -Dezvoltarea respectului faţă de Salut, absenţe, observaţii asupra elevilor Răspund 1 min
organizatoric regulamente şi legi întrtebărilor
- profesorului

Captarea Dezvoltarea de abilităţi de Prezentarea unui material PPT cu tema Urmăresc Prezentare 2min
atenţiei comunicare “ Cum ne deplasăm?” şi se cere elevilor prezentarea PPT
să identifice pentru fiecare dispozitiv Răspund la
prezentat principiul care stă la baza întrebări
deplasării şi a surselor de energie
folosite pentru deplasare (braistorming)

Verificarea -Utilizarea terminologiei Elevii sunt solicitaţi să răspundă la mai Răspund la Fişe de 3min

2
unor specifice fizicii intro varietate de multe întrebări: întrebări lucru,
cunoştinţe conteste de comunicare 1.Ce sunt combustibilii? Argumentează prezentare
anterioare -Anticiparea efectelor 2.Precizati câtiva combustibili răspunsurile PPT
necesare fenomenelor fizice şi proceselor descoperiti de oameni de-a lungul
timpului.
tehnologice derivate din acestea
3.Care din combustibilii prezentaţi sunt
asupra fiinţelor şi mediului
cei mai eficienţi?
5.Ce combustibilii sunt folosiţi în
prezent ?
6.Voi ce combustibili folosiţi(acasa, în
viaţa de zi cu zi, etc)
7.Cum crezi ca ar fi fost lumea daca nu
s-ar fi descoperit combustibilii ?
8.Cum va arata lumea daca vom epuiza
combustibilii pe Terra? (braistorming,
conversaţia, observarea investigativă)

Prezentarea Transmiterea şi receptarea de Profesorul anunţă tema şi obiectivele Elevii notează Prezentare 1min
titlui lecţiei informaţii prin implicarea de lecţiei: în caiete PPT
şi enunţarea operaţii mentale şi practice -Să se definească motoarele termice Site-uri
obiectivelor -Să se prezinte construcţia şi specifice
funcţionarea motoarelor Otto şi Diesel
Film
-Să se definească randamentul
Caiet,tablă
motoarelor termice
,
-Să se identifice modalităţile de a
calculator
eficientiza funcţionarea motoarelor

Prezentarea -Transmiterea de noi cunoştinţe Profesorul defineşte motorul termic, Elevii notează Prezentare 25
conţinutului -Realizarea legăturii dintre teorie clasifică motoarele termice, descrie în caiete, PPT min

3
şi practică construcţia şi funcţionarea motoarelor urmăresc pe Site-uri
Otto şi Diesel, defineşte randamentul schemele,preze specifice
(expunerea orală, problematizarea, ntate construcţia Film,
instruirea asistată de calculator, şi funcţionarea Caiet,tablă
conversaţia)
motoarelor, calculator
desenează ciclul
de funcţionare
al motoarelor şi
identifică
tipurile de
transformări
simple ce le
alcătuiesc.

Fixarea - Însuşirea terminologiei şi Profesorul împarte elevii în 5 grupe şi le Fişe de 10


cunoştinţelor folosirea limbajului ştiinţific în transmite sarcina: completarea fişei de lucru min
prezentare lucru şi prezentarea rezultatelor pe un Prezentare
- Utilizarea diferitelor metode de slide –PPT PPT,
receptare şi transmitere a calculator
informaţiei

Evaluarea - Înţelegerea şi explicarea unor -Profesorul anunţă modalitatea de -Elevii îşi Caiet, fişe 8 min
cunoştinţelor fenomene fizice, a utilizării evaluare a lecţiei: proiectul notează titlul
unor produse ale tehnicii -Fiecare din cele cinci grupe formate îşi proiectului şi
întâlnite în viaţa de zi cu zi alege prin tragere la sorţi una din modalităţile
- Anticiparea efectelor specifice următoarele teme:
posibile de
ale unor acţiuni asupra - Motorul termic – domenii de
prezentare:
fiinţelor şi mediului utilizare

4
- Aprecierea critică a raportului - Motorul termic – efectele poster, PPT,film
dintre beneficii şi efectele negative ale funcţionării
negative în aplicarea motoarelor asupra mediului
tehnologiilor - Motorul termic – identificarea
modalităţilor de eliminare a
efectelor negative ale
funcţionării motoarelor
- Motorul termic şi criza mondială
de energie
- Preocuparea producătorilor de
maşini pentru rezolvarea
efectelor negative ale
funcţionării acestora asupra
mediului –legătura dintre
randament şi protecţia mediului
-Profesorul indică bibliografia şi
răspunde la întrebări.
-Profesorul anunţă evaluarea proiectelor
pentru ora următoare.

Evaluarea -Utilizarea terminologiei Profesorul coordonează elevii pentru a -Elevii fac Postere, 45
cunoştinţelor specifice fizicii intro varietate de trage concluzii asupra temei prezentările prezentări min.
conteste de comunicare discutate(braistorming) -Elevii discută PPT, afişe,
-Evidenţierea efectelor calculator
tehnologiilor avansate asupra mac
fiinţelor şi mediului
-Dezvoltarea încrederii în
adevărurile ştiinţifice şi
aprecierea critică a limitelor

5
acestora