Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare clasa a VII-a

Substantivul
Prof. Gabriela Avram
Disciplina Limba si literatura română
Data 12.01. 2015
Obiective de evaluare:
Elevii trebuie:
 să identifice substantivele din enunţuri date;
 să precizeze cazul şi funcţia sintactică a substantivelor;
 să recunoască locuţiunile substantivale;
 să găsească câte un sinonim pentru locuţiunile substantivale identificate;
 să formeze substantive feminine de la substantive masculine;
 să analizeze sintactic şi morfologic substantive date;
 să alcătuiască enunţuri cu substantive in diferite cazuri si funcţii sintactice;

Se dă textul:

„ Iarna-i meşter iscusit,/ Că pe deal şi pe câmpii/ Ţese-o pânză minunată,/ Fără iţe, fără spată,/ Fără fir
de tort urzit./ Şi din drăgălaşa-i pânză/ Dă şi vântului să vânză.”
(G. Coşbuc, Iarna)
1. Rescrie primele patru substantive din text, indicând cazul şi funcţia lor sintactică.(6px4=24p)

………………………………………… ……………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………

2. Scrie în spaţiul liber din stânga litera corespunzătoare funcţiei sintactice si cazul substantivului
subliniat:(8x2p=16p)

….. Poarta a închis-o vântul. A.Nume predicativ, G


…… S-a dedicat cu pasiune muzicii. B. Subiect, N
….. Dumnealui este vecinul nostru. C. Atribut substantival prepoziţional, Ac.
….. Maria, deschide poarta! D. Nume predicativ, N
….. Pasiunea ei pentru flori este veche. E. Fără funcţie sintactică ,V
….. Inceputul scrisorii este emoţionant. F.Nume predicativ, D
….. Ioana este asemenea mamei. G. Atribut substantival genitival
…… Cărţile sunt ale fratelui meu. H. Complement indirect, D

3. Identifică locuţiunile substantivale din enunţurile următoare şi notează câte un sinonim pentru fiecare:
(4px3=12 puncte)
El nu a mai suportat bătaia de joc a colegilor.
Venirea pe lume a unui copil este o mare bucurie pentru familie.
A călcat pe flori din nebăgare de seamă.

4. Formaţi substantive feminine de la următoarele substantive masculine: lăptar, sătean, sculptor, tigru,
verişor, doctor.(6x2p=12puncte)
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

5. Analizează substantivele subliniate din enuntul Colegul meu, Andrei, este premiant. indicând felul,
genul, nr., cazul şi funcţia sintactică.(20 puncte)
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
.
6. Alcătuiţi două enunţuri in care substantivele de la exercitiul cinci să aibă funcţiile sintactice de ASG
respectiv de CD.(3px2=6 puncte) 10 puncte oficiu

Barem de corectare şi notare

1.-câte 2 puncte pentru identificarea fiecărui substantiv (iarna, meşter, pe deal, pe câmpii); 2px4=8 p
- câte 2 puncte pentru precizarea cazului fiecărui substantiv ( iarna-caz N, meşter-caz N, pe deal-caz Ac.,
pe câmpii- caz Ac.) 2px4=8p
-câte 2 puncte pentru indicarea corectă a funcţiei sintactice pentru fiecare substantiv in parte (iarna-
Subiect, meşter-Nume predicativ, pe deal-CCL, pe câmpii-CCL) 2px4=8p

2.-câte 2 puncte pentru fiecare asociere corectă 2px8=16p


(B,H,D,E,C,G,F,A)

3.- câte 2 puncte pentru identificarea fiecărei locuţiuni (bătaie de joc, venirea pe lume, nebăgare de
seamă) 2px3=6p
-câte 2 puncte pentru fiecare sinonim găsit(de exemplu: bătaie de joc-batjocură, venirea pe lume-
naşterea, nebăgare de seamă-neatenţie) 2px3=6p

4.- câte 2 puncte pentru fiecare substantiv format ( lăptăreasă, săteancă, sculptoriţă, tigroaică, verişoară,
doctoriţă) 2px6=12p

5.- câte 10 puncte pentru fiecare substantiv analizat corect(câte 2 puncte pentru fiecare categorie
gramaticală a substantivului 2px5=10) 2px10=20p
colegul=SB, exprimat prin substantiv comun, gen masculin, nr. sg., caz N, articulat hotărât cu articolul
“-l”
Andrei=Atribut substantival apozitional exprimat prin substantiv propriu, gen masculin, nr. sg. Caz. N

6. –câte 3 puncte pentru alcătuirea corectă a fiecărui enunţ 3px2=6p


Exemplu- Cartea colegului este nouă. Atribut substantival genitival
-L-am văzut pe Andrei.CD
DISCIPLINA : Limba şi literatura română
CLASA a VII-a
An scolar 2014-2015
Scoala Gimnaziala Nr. 2 Barcea Profesor: Avram Gabriela

Fisa de interpretare a rezultatelor

Obiective :
Elevii trebuie:
O1 să identifice substantivele din enunţuri date ;
O2- să precizeze cazul şi funcţia sintactică a substantivelor;
O3- să recunoască locuţiunile substantivale ;
O4 - să găsească câte un sinonim pentru locuţiunile substantivale identificate;
O5 - să formeze substantive feminine de la substantive masculine;
O6- să analizeze sintactic şi morfologic substantivele date;
O7 - să alcătuiască enunţuri cu substantive date in diferite cazuri şi funcţii sintactice;

REALIZAREA OBIECTIVELOR:

Nr. obiectiv O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7
Nr. elevi care l-au realizat in totalitate 8 4 14 11 8 7 6
partial 16 20 8 8 16 17 8
deloc - - 2 5 - - 10

APRECIEREA CU NOTE :

Note sub 4 4 5 6 7 8 9 10
Nr. elevi - 2 4 5 4 2 5 2

Nr. de elevi prezenţi:24 (din 26)


Media clasei: 6,95
INTERPRETAREA REZULTATELOR:

- media nu este prea mare ceea ce reflectă nivelul mediu al clasei;


- notele cele mai frecvente sunt 6 şi 9;
- doi elevi au luat note sub 5;
- majoritatea elevilor au întâmpinat probleme la precizarea cazului si funcţiei sintactice, doar 4 elevi realizând sarcina
în totalitate;
- doi elevi nu au identificat locuţiunile substantivale iar cinci nu au găsit sinonime potrivite pentru locuţiunile
subliniate;
- 16 elevi nu au format corect femininul substantivelor masculine (la 1-2 substantive);
- la analiza gramaticală 17 elevi au făcut diferite greşeli , unii omiţând în analiză unele categorii gramaticale;
- La ultimul exerciţiu, un număr de 10 elevi nu au alcătuit enunţuri în care substantivele date să aibă altă funcţie
sintactică. Alţii nu au fost atenţi la cerinţă şi au format enunţuri cu alte substantive. Doar 6 elevi au rezolvat cerinţa
integral.

MĂSURI AMELIORATIVE:
- rezolvarea in clasă a testului;
- recapitularea cazurilor şi funcţiilor sintactice ale substantivului;
- distribuirea de fişe teoretice despre substantiv;
- rezolvarea mai multor exerciţii de alcătuire a unor enunţuri în care substantivele date să aibă diferite
funcţii sintactice;
- lucru suplimentar pentru elevii care întâmpină dificultăţi;