Sunteți pe pagina 1din 16

PARTEA I

Anul 174 (XVIII) — Nr. 806 LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE Mar˛i, 26 septembrie 2006

SUMAR

Nr. Pagina

LEGI ™I DECRETE
363. — Lege privind aprobarea Planului de amenajare
a teritoriului na˛ional — Sec˛iunea I — Re˛ele de
transport ..................................................................... 2–15
1.109. — Decret pentru promulgarea Legii privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
na˛ional — Sec˛iunea I — Re˛ele de transport ..... 15

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
979. — Ordin al ministrului mediului ∫i gospod„ririi
apelor privind modificarea anexei la Ordinul
ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor
nr. 816/2006 pentru constituirea Comisiei de
evaluare ∫i autorizare a persoanelor juridice Ón
vederea prelu„rii responsabilit„˛ii privind realizarea
obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare ∫i
valorificare energetic„ a vehiculelor scoase din uz 15–16
1.433. — Ordin al ministrului administra˛iei ∫i internelor
privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea
avizelor ∫i autoriza˛iilor de securitate la incendiu ∫i
protec˛ie civil„............................................................ 16
2 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 806/26.IX.2006

LEGI ™I DECRETE
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAfiILOR SENATUL

LEGE
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na˛ional — Sec˛iunea I —
Re˛ele de transport

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.


Art. 1. — (1) Se aprob„ Planul de amenajare a teritoriului na˛ional — Sec˛iunea I — Re˛ele
de transport, care cuprinde direc˛iile de dezvoltare a infrastructurii de transport, prev„zute Ón
anexele nr. 1—10.
(2) Lucr„rile care fac obiectul prezentei legi sunt de interes na˛ional ∫i constituie cauz„ de
utilitate public„.
Art. 2. — Semnifica˛ia principalilor termeni utiliza˛i Ón prezenta lege este cea prev„zut„ Ón
anexa nr. 11.
Art. 3. — (1) Lucr„rile de realizare a proiectelor aferente direc˛iilor de dezvoltare din Planul de
amenajare a teritoriului na˛ional — Sec˛iunea I — Re˛ele de transport se cuprind Ón listele de
investi˛ii anex„ la bugetele ordonatorilor principali de credite, pe baz„ de studii de fezabilitate
elaborate ∫i aprobate potrivit legii.
(2) Lucr„rile pot fi finan˛ate, total sau par˛ial, din sumele alocate anual cu aceast„ destina˛ie
de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, din
credite externe, fonduri externe nerambursabile ∫i din alte surse legal constituite, pe baz„ de
documenta˛ii tehnico-economice aprobate conform legisla˛iei Ón vigoare.
(3) Realizarea unor noi lucr„ri, considerate prioritare ∫i necuprinse Ón liniile directoare prev„zute
prin prezenta lege, se aprob„ prin hot„r‚re a Guvernului.
(4) Programele privind executarea lucr„rilor aferente direc˛iilor de dezvoltare prev„zute Ón
prezenta lege, conform proiectelor aprobate Ón condi˛iile legii, se stabilesc prin hot„r‚re a
Guvernului.
Art. 4. — (1) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului na˛ional — Sec˛iunea I — Re˛ele
de transport sunt obligatorii ∫i se aplic„ Ón amenajarea teritoriului jude˛elor, municipiilor, ora∫elor
sau comunelor, dup„ caz.
(2) Delimitarea terenurilor, a culoarelor ∫i a amplasamentelor necesare pentru re˛ele de
transport se stabile∫te prin documenta˛ii de urbanism ∫i/sau de amenajare a teritoriului ∫i prin
studii de fezabilitate, aprobate potrivit legii.
(3) Exproprierea pentru cauz„ de utilitate public„, ocuparea terenurilor ∫i scoaterea din circuitul
agricol ∫i din circuitul silvic se fac potrivit legii.
(4) Pe terenurile rezervate dezvolt„rii re˛elelor de transport stabilite prin documenta˛iile de
amenajare a teritoriului, prev„zute la art. 1, se interzice autorizarea execut„rii construc˛iilor
definitive, f„r„ avizul conform al organului de specialitate al administra˛iei publice centrale, care
stabile∫te politica Ón domeniul transporturilor.
Art. 5. — Autorit„˛ile administra˛iei publice centrale, jude˛ene ∫i locale coopereaz„ pentru
asigurarea aplic„rii prevederilor prezentei legi.
Art. 6. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi, Legea nr. 71/1996 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului na˛ional — Sec˛iunea I — C„i de comunica˛ie, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 166 din 29 iulie 1996, se abrog„.
Art. 7. — Anexele nr. 1—11 fac parte integrant„ din prezenta lege.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale
art. 76 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR PRE™EDINTELE SENATULUI


BOGDAN OLTEANU NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 21 septembrie 2006.


Nr. 363.
ANEXA Nr. 1

DIRECfiII DE DEZVOLTARE
prev„zute Ón Planul de amenajare a teritoriului na˛ional — Sec˛iunea I — Re˛ele de transport
A. Re˛eaua de c„i rutiere
1. Autostr„zi:
1.01. N„dlac*)—Arad—Timi∫oara—Lugoj—Deva—Sibiu—Pite∫ti—Bucure∫ti—Lehliu—Fete∫ti—
Cernavod„—Constan˛a;
1.02. Sibiu—F„g„ra∫—Bra∫ov—Ploie∫ti—Bucure∫ti;
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 806/26.IX.2006 3

1.03. Timi∫oara—Stamora Moravi˛a*);


1.04. Zal„u—Cluj-Napoca—Turda—Alba Iulia—Sebe∫;
1.05. Lugoj—Caransebe∫— Drobeta-Turnu Severin—Filia∫i—Craiova—Calafat*);
1.06. Siret*)—Suceava—Bac„u—M„r„∫e∫ti—Ti∫i˛a;
1.07. Albi˛a*)—Hu∫i—Tecuci—Ti∫i˛a—Buz„u;
1.08. Bucure∫ti—Giurgiu*);
1.09. Buz„u—Ploie∫ti;
1.10. Centura Bucure∫ti;
1.11. Centura Constan˛a;
1.12. Bor∫*)—Marghita—Zal„u;
1.13. Turda—T‚rgu Mure∫—Sighi∫oara—F„g„ra∫;
1.14. Petea*)—Satu Mare—Baia Mare—Mire∫u Mare—Dej—Bistri˛a—Vatra Dornei—Suceava;
1.15. Mire∫u Mare—Zal„u;
1.16. T‚rgu Mure∫—Piatra-Neam˛—Roman—T‚rgu Frumos—Ia∫i—Sculeni*);
1.17. Craiova—Bucure∫ti;
1.18. Halmeu*)—Seini;
1.19. Arad—Deva;
1.20. Oradea—Chi∫ineu-Cri∫—Arad;
1.21. V„r∫and*)—Chi∫ineu-Cri∫;
1.22. Giurgiule∫ti*)—Gala˛i—Br„ila—Slobozia—C„l„ra∫i*).
2. Drumuri expres sau cu 4 benzi:
2.01. N„dlac—Timi∫oara;
2.02. Halmeu—Satu Mare—Zal„u;
2.03. Bor∫*)—Oradea—Zal„u;
2.04. Drobeta-Turnu Severin—Calafat;
2.05. Simeria—Ha˛eg—Petro∫ani—Filia∫i;
2.06. Craiova—Alexandria—Bucure∫ti;
2.07. Buz„u—Bucure∫ti;
2.08. B‚ldana—T‚rgovi∫te—Moroieni—Sinaia;
2.09. R„d„u˛i—Prut—™tef„ne∫ti.
Coridorul paneuropean de transport multimodal IV — pct. 1.01 ∫i 1.05
Coridorul paneuropean de transport intermodal IX — pct. 1.07, 1.08 ∫i 2.07
2.10. Ploie∫ti—Buz„u—R‚mnicu S„rat;
2.11. Satu Mare—Carei—Valea lui Mihai—Oradea;
2.12. Baia Mare—Cavnic—Bude∫ti—Bor∫a—Iacobeni—Vatra Dornei—Piatra-Neam˛—Bac„u;
2.13. Sighetu Marma˛iei*)—Bude∫ti;
2.14. Moisei—N„s„ud—Bistri˛a—Reghin—T‚rgu Mure∫;
2.15. Dej—Cluj-Napoca—Turda;
2.16. Reghin—Miercurea-Ciuc—T‚rgu Secuiesc;
2.17. Suceava—Boto∫ani—™tef„ne∫ti*);
2.18. Boto∫ani—T‚rgu Frumos;
2.19. Chi∫ineu-Cri∫—Beiu∫—Cluj-Napoca;
2.20. Oradea—Beiu∫—Deva;
2.21. Sibiu—Media∫—Sighi∫oara—Odorheiu Secuiesc—Miercurea-Ciuc;
2.22. Bac„u—T‚rgu Secuiesc—Bra∫ov—Pite∫ti—Slatina—Craiova;
2.23. Bac„u—Vaslui—Crasna;
2.24. T‚rgu Secuiesc—Foc∫ani—Br„ila—Tulcea;
2.25. Cenad*)—Timi∫oara;
2.26. Voiteg—Re∫i˛a—Caransebe∫;
2.27. Socol*)—Bazia∫—Moldova Nou„—Drobeta-Turnu Severin;
2.28. Filia∫i—Craiova;
2.29. Drobeta-Turnu Severin—T‚rgu Jiu—R‚mnicu V‚lcea—Curtea de Arge∫;
2.30. Craiova—Bechet*);
2.31. Pite∫ti—T‚rgovi∫te—Ploie∫ti;
2.32. Pite∫ti—Coste∫ti—Ro∫iori de Vede—Turnu M„gurele*);
2.33. Turnu M„gurele—Alexandria;
2.34. Bucure∫ti—Giurgiu*);
2.35. Buz„u—Br„ila;
2.36. R‚mnicu S„rat—H‚r∫ova—Constan˛a;
2.37. Slobozia—H‚r∫ova—Tulcea;
2.38. Tulcea—Constan˛a—Vama Veche*).
3. Poduri noi:
3.01. pe Dun„re la: Calafat, Bechet, Turnu M„gurele, Giurgiu, C„l„ra∫i ∫i Br„ila;
3.02. pe r‚ul Prut la: Gala˛i—Giurgiule∫ti, F„lciu, Ungheni ∫i ™tef„ne∫ti;
3.03. pe r‚ul Tisa la Sighetu Marma˛iei;
3.04. pe r‚ul Siret la Cosme∫ti.

*) Cuprinde ∫i sec˛iunea dintre ultima localitate ∫i frontiera de stat.


4 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 806/26.IX.2006
ANEXA Nr. 2*)

*) Anexa nr. 2 este reprodus„ Ón facsimil.


MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 806/26.IX.2006 5

ANEXA Nr. 3

DIRECfiII DE DEZVOLTARE
prev„zute Ón Planul de amenajare a teritoriului na˛ional — Sec˛iunea I — Re˛ele de transport

B. Re˛eaua de c„i feroviare


1. Linii de cale ferat„ conven˛ionale, cu viteza p‚n„ la 160 km/h pe trasee existente reabilitate:
1.01. Curtici*)—Arad—Simeria—Vin˛u de Jos—Alba Iulia—Co∫lariu—Cop∫a Mic„—Bra∫ov—
Ploie∫ti—Bucure∫ti—Fete∫ti—Medgidia—Constan˛a;
1.02. Vin˛u de Jos—Sibiu—R‚mnicu V‚lcea—V‚lcele—Pite∫ti—Bucure∫ti;
1.03. Arad—Timi∫oara—Caransebe∫—Drobeta-Turnu Severin—Strehaia—Craiova—Calafat*);
1.04. Craiova—Ro∫iori—Videle—Bucure∫ti/Giurgiu;
1.05. Criste∫ti Jijia*)—Ia∫i—Pa∫cani—Bac„u—Adjud—M„r„∫e∫ti—Foc∫ani—Buz„u—Ploie∫ti—
Bucure∫ti—Giurgiu*).
Coridorul paneuropean de transport multimodal IV — pct. 1.01 ∫i 1.03
Coridorul paneuropean de transport intermodal IX — pct. 1.05
1.06. Vic∫ani*)—Suceava—Pa∫cani;
1.07. Buz„u—F„urei—Br„ila—Gala˛i*);
1.08. Oradea—Episcopia Bihor*);
1.09. Halmeu*)—Satu Mare—Oradea—Poieni—Cluj-Napoca—Apahida—Co∫lariu;
1.10. Timi∫oara—Stamora Moravi˛a*);
1.11. Oradea—Arad;
1.12. Constan˛a—Mangalia;
1.13. Medgidia—Negru Vod„*);
1.14. Bucure∫ti—Urziceni—F„urei;
1.15. Satu Mare—Baia Mare—Dej—Apahida;
1.16. Dej—Beclean pe Some∫—Suceava;
1.17. Bra∫ov—Ciceu—Deda—Beclean pe Some∫;
1.18. Simeria—Filia∫i.
2. Linii de cale ferat„ cu viteza peste 250 km/h:
2.01. Linii noi: Re˛eaua feroviar„ de mare vitez„ va fi realizat„ Ón func˛ie de Ón˛elegerile cu
˛„rile vecine ∫i Ón urma unui studiu care va stabili num„rul punctelor de sec˛ionare ∫i traseul pe
direc˛ia Constan˛a—Bucure∫ti, cu ie∫ire spre frontiera vestic„ a Rom‚niei.
3. Linii de cale ferat„ de interes local, pe trasee noi:
3.01. Zal„u—Cehu Silvaniei;
3.02. Dej—T‚rgu L„pu∫;
3.03. Motru—Baia de Aram„;
3.04. Strehaia—V‚nju Mare;
3.05. T‚rgu Mure∫—Sighi∫oara;
3.06. Bicaz—Gheorgheni;
3.07. Bac„u—Moine∫ti;
3.08. Br„ila—M„cin—Tulcea;
3.09. fi„nd„rei—Giurgeni;
3.10. Calafat*)—V‚nju Mare—Drobeta-Turnu Severin;
3.11. Zal„u—Huedin;
3.12. Craiova—Por˛ile de Fier II*);
3.13. Baia Mare—Sighetu Marma˛iei;
3.14. Satu Mare—Petea*).
4. Poduri noi:
4.01. pe Dun„re la: Calafat, Giurgiu ∫i Br„ila;
4.02. pe r‚ul Prut la: Gala˛i—Giurgiule∫ti ∫i F„lciu.

*) Cuprinde ∫i sec˛iunea dintre ultima sta˛ie de cale ferat„ ∫i frontiera de stat.


6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 806/26.IX.2006
ANEXA Nr. 4*)

*) Anexa nr. 4 este reprodus„ Ón facsimil.


MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 806/26.IX.2006 7

ANEXA Nr. 5

DIRECfiII DE DEZVOLTARE
prev„zute Ón Planul de amenajare a teritoriului na˛ional — Sec˛iunea I — Re˛ele de transport

C. Re˛eaua de c„i navigabile interioare ∫i porturi


1. C„i navigabile la care se vor executa lucr„ri de amenajare:
1.01. Dun„rea (Bazia∫—portul Cernavod„—portul Br„ila—portul Sulina):
— sectorul intrarea Ón ˛ar„ la gura Nerei, amonte de Bazia∫—Por˛ile de Fier II;
— sectorul Por˛ile de Fier II—C„l„ra∫i;
— sectorul C„l„ra∫i—Cernavod„—Br„ila;
— sectorul Br„ila—Ceatalul Ismailului;
— sectorul Tulcea — Óntre Ceatalul Ismailului ∫i Ceatalul Sf‚ntu Gheorghe;
— canalul Sulina, sectorul Ceatalul Sf‚ntu Gheorghe — Marea Neagr„;
1.02. Canalul Dun„re—Marea Neagr„;
1.03. Canalul Poarta Alb„—Midia—N„vodari;
1.04. Dun„rea (bra˛ul Chilia).
Coridorul paneuropean de transport VII — de la pct. 1.01 la pct. 1.04.
1.05. Canalul de leg„tur„ dintre Dun„re—Borcea ∫i Combinatul C„l„ra∫i;
1.06. Bra˛ele navigabile ale Dun„rii: Tatamir, Sf‚ntu Gheorghe, M„cin, Arapu, Caleia, V‚lciu,
Borcea, Bala, Gogo∫u;
1.07. R‚ul Prut Óntre Dun„re ∫i nodul hidrotehnic St‚nca-Coste∫ti;
1.08. R‚ul Siret Óntre Dun„re ∫i Adjud;
1.09. Canalul magistral Siret—B„r„gan Óntre Adjud ∫i Dridu;
1.10. R‚ul Ialomi˛a Óntre Dun„re ∫i Dridu;
1.11. R‚ul Arge∫ Óntre Dun„re ∫i Mih„ile∫ti;
1.12. R‚ul D‚mbovi˛a Óntre Bude∫ti—Bucure∫ti (Glina);
1.13. R‚ul Olt Óntre Dun„re—Slatina ∫i R‚mnicu V‚lcea;
1.14. R‚ul Jiu Óntre Dun„re ∫i Craiova;
1.15. Canalul Bega pe sectorul Timi∫oara—frontier„;
1.16. R‚ul Mure∫ de la frontier„ p‚n„ la Alba Iulia;
1.17. R‚ul Some∫ Óntre frontier„ ∫i Dej.
2. Puncte de traversare cu bacul ∫i de acostare pentru nave de pasageri, la care se vor executa lucr„ri de modernizare:
2.01. Portul Sulina;
2.02. Portul Tulcea;
2.03. Portul Gala˛i;
2.04. Portul Br„ila;
2.05. Portul Cernavod„;
2.06. Portul C„l„ra∫i;
2.07. Portul Olteni˛a;
2.08. Portul Giurgiu;
2.09. Portul Calafat;
2.10. Portul Drobeta-Turnu Severin;
2.11. Portul Moldova Veche;
2.12. Portul Chilia Veche;
2.13. Portul Periprava;
2.14. Portul Sf‚ntu Gheorghe;
2.15. Portul Isaccea;
2.16. Portul H‚r∫ova;
2.17. Portul Zimnicea;
2.18. Portul Turnu M„gurele;
2.19. Portul Corabia;
2.20. Portul Bechet;
2.21. Portul Rast;
2.22. Portul Cetate;
2.23. Portul Or∫ova;
2.24. Portul ™vini˛a.
3. Puncte de trafic RO — RO noi:
3.01. Portul Tulcea;
3.02. Portul Gala˛i;
3.03. Portul Br„ila;
3.04. Portul C„l„ra∫i;
3.05. Portul Olteni˛a;
3.06. Portul Giurgiu;
3.07. Portul Calafat;
8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 806/26.IX.2006

3.08. Portul Drobeta-Turnu Severin;


3.09. Portul Moldova Veche;
3.10. Portul Isaccea;
3.11. Portul Turnu M„gurele;
3.12. Portul Corabia;
3.13. Portul Bechet.
4. Porturi la care se vor executa lucr„ri de modernizare:
4.01. Portul Constan˛a;
4.02. Portul Sulina;
4.03. Portul Tulcea;
4.04. Portul Medgidia;
4.05. Portul Gala˛i;
4.06. Portul Br„ila;
4.07. Portul Cernavod„;
4.08. Portul C„l„ra∫i;
4.09. Portul Olteni˛a;
4.10. Portul Giurgiu;
4.11. Portul Calafat;
4.12. Portul Drobeta-Turnu Severin;
4.13. Portul Moldova Veche;
4.14. Portul Mangalia;
4.15. Portul Midia;
4.16. Portul Chilia Veche;
4.17. Portul Mahmudia;
4.18. Portul Isaccea;
4.19. Portul H‚r∫ova;
4.20. Portul Basarabi — pe Canalul Dun„re—Marea Neagr„;
4.21. Portul Ovidiu — pe Canalul Poarta Alb„—Midia N„vodari;
4.22. Portul Lumini˛a — pe Canalul Poarta Alb„—Midia N„vodari;
4.23. Portul P‚rjoaia;
4.24. Portul Zimnicea;
4.25. Portul Turnu M„gurele;
4.26. Portul Corabia;
4.27. Portul Bechet;
4.28. Portul Cetate;
4.29. Portul Or∫ova;
4.30. Portul ™vini˛a;
4.31. Portul Bazia∫.
5. Porturi noi:
5.01. Pe r‚ul Prut la: Oancea, F„lciu, Rise∫ti, Pris„cani;
5.02. Pe r‚ul Siret la: Adjud Sud, Doaga ∫i Independen˛a;
5.03. Pe canalul Siret—B„r„gan la: M„r„∫e∫ti, Foc∫ani, R‚mnicu S„rat, Buz„u ∫i Dridu;
5.04. Pe r‚ul Ialomi˛a la Slobozia;
5.05. Pe r‚ul D‚mbovi˛a la Bucure∫ti (Glina);
5.06. Pe r‚ul Arge∫ la Olteni˛a (confluen˛„ cu Dun„rea) ∫i la 1 Decembrie;
5.07. Pe r‚ul Olt la Izlaz (confluen˛„ cu Dun„rea), la Slatina ∫i la R‚mnicu V‚lcea Sud
(Govora);
5.08. Pe r‚ul Jiu la Craiova;
5.09. Pe canalul Bega la Timi∫oara;
5.10. Pe r‚ul Mure∫ la: Arad, Deva ∫i Alba Iulia;
5.11. Pe r‚ul Some∫ la: Satu Mare, Jibou ∫i Dej.
6. Porturi turistice ∫i debarcadere pentru nave de pasageri:
6.01. Portul Sulina;
6.02. Portul Tulcea;
6.03. Portul Gala˛i;
6.04. Portul Br„ila;
6.05. Portul Cernavod„;
6.06. Portul Olteni˛a;
6.07. Portul Giurgiu;
6.08. Portul Mangalia (2 Mai);
6.09. Portul Belona (Eforie);
6.10. Portul Tomis (Constan˛a);
6.11. Portul Chilia;
6.12. Portul Sf. Gheorghe;
6.13. Portul Or∫ova.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 806/26.IX.2006 9
ANEXA Nr. 6*)

*) Anexa nr. 6 este reprodus„ Ón facsimil.


10 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 806/26.IX.2006
ANEXA Nr. 7

DIRECfiII DE DEZVOLTARE
prev„zute Ón Planul de amenajare a teritoriului na˛ional — Sec˛iunea I — Re˛ele de transport

D. Re˛eaua de aeroporturi
1. Aeroporturi existente la care se vor executa lucr„ri de modernizare:
1.01. Aeroportul Arad;
1.02. Aeroportul Bucure∫ti B„neasa;
1.03. Aeroportul Bucure∫ti Henri Coand„;
1.04. Aeroportul Bac„u;
1.05. Aeroportul Cluj-Napoca;
1.06. Aeroportul Constan˛a;
1.07. Aeroportul Ia∫i;
1.08. Aeroportul Oradea;
1.09. Aeroportul Sibiu;
1.10. Aeroportul Suceava;
1.11. Aeroportul Timi∫oara;
1.12. Aeroportul Baia Mare;
1.13. Aeroportul T‚rgu Mure∫;
1.14. Aeroportul Caransebe∫;
1.15. Aeroportul Craiova;
1.16. Aeroportul Satu Mare;
1.17. Aeroportul Tulcea.
2. Aeroporturi noi:
2.01. Ón zona Bra∫ov—Ghimbav—Prejmer;
2.02. Ón zona Br„ila—Gala˛i—Tuluce∫ti;
2.03. Ón zona Alba Iulia—Aurel Vlaicu;
2.04. Ón zona municipiului Bistri˛a.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 806/26.IX.2006 11
ANEXA Nr. 8*)

*) Anexa nr. 8 este reprodus„ Ón facsimil.


12 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 806/26.IX.2006
ANEXA Nr. 9

DIRECfiII DE DEZVOLTARE
prev„zute Ón Planul de amenajare a teritoriului na˛ional — Sec˛iunea I — Re˛ele de transport

E. Re˛eaua de transport combinat


1. Terminale de transport combinat existente, la care urmeaz„ s„ se execute lucr„ri de modernizare:
1.01. Terminalul Alba Iulia;
1.02. Terminalul Bac„u;
1.03. Terminalul Baia Mare;
1.04. Terminalul Bistri˛a Nord;
1.05. Terminalul Bradu de Sus (Pite∫ti);
1.06. Terminalul Bra∫ov Triaj;
1.07. Terminalul Bucure∫tii Noi;
1.08. Terminalul Buz„u Sud;
1.09. Terminalul Cluj-Napoca Est;
1.10. Terminalul Constan˛a M„rfuri;
1.11. Terminalul Craiova;
1.12. Terminalul Deva;
1.13. Terminalul Gala˛i M„rfuri;
1.14. Terminalul Glogov„˛ (Arad);
1.15. Terminalul Media∫;
1.16. Terminalul Oradea Est;
1.17. Terminalul Ploie∫ti Cr‚ng;
1.18. Terminalul Petea — Satu Mare;
1.19. Terminalul Semenic (Timi∫oara Sud);
1.20. Terminalul Socola M„rfuri;
1.21. Terminalul Suceava;
1.22. Terminalul Titan (Bucure∫ti Sud);
1.23. Terminalul Tulcea M„rfuri;
1.24. Terminalul Port Constan˛a.
2. Terminale de transport combinat noi:
2.01. Terminalul Giurgiu Port;
2.02. Terminalul Dej.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 806/26.IX.2006 13
ANEXA Nr. 10*)

*) Anexa nr. 10 este reprodus„ Ón facsimil.


14 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 806/26.IX.2006
ANEXA Nr. 11

DEFINIREA
principalilor termeni utiliza˛i

Pentru aplicarea prezentei legi, termenii ∫i expresiile de mai jos semnific„ dup„ cum urmeaz„:
1. drum na˛ional — drumul care apar˛ine propriet„˛ii publice a statului, este de interes
na˛ional, asigur„ leg„tura capitalei ˛„rii cu re∫edin˛ele de jude˛e, cu
obiectivele de interes strategic na˛ional, Óntre ele, precum ∫i cu ˛„rile
vecine.
Drumurile na˛ionale pot fi:
— autostr„zi;
— drumuri expres;
— drumuri na˛ionale europene (E);
— drumuri na˛ionale principale;
— drumuri na˛ionale secundare;
2. autostrad„ — drumul na˛ional de mare capacitate ∫i vitez„, rezervat exclusiv
circula˛iei autovehiculelor, care nu deserve∫te propriet„˛i riverane, prev„zut
cu dou„ c„i unidirec˛ionale separate printr-o zon„ median„, av‚nd cel
pu˛in dou„ benzi de circula˛ie pe sens ∫i band„ de sta˛ionare de urgen˛„,
intersec˛ii denivelate ∫i accese limitate, intrarea ∫i ie∫irea autovehiculelor
fiind permise numai Ón locuri special amenajate;
3. drum expres — drumul na˛ional accesibil numai prin noduri sau intersec˛ii
reglementate, rezervat exclusiv circula˛iei autovehiculelor, se desf„∫oar„ Ón
afara localit„˛ilor ∫i pe care oprirea ∫i sta˛ionarea pe partea carosabil„
sunt interzise;
4. drum cu 4 benzi — drumul na˛ional cu 4 benzi de circula˛ie, accesibil prin intersec˛ii
reglementate, cu traseu care poate traversa localit„˛i ∫i pe care oprirea ∫i
sta˛ionarea pe partea carosabil„ sunt interzise;
5. infrastructur„ — partea infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferent„
feroviar„ traficului na˛ional ∫i interna˛ional, administrat„ Ón concordan˛„ cu prevederile
interoperabil„ legisla˛iei privind liberul acces al operatorilor de transport feroviar ∫i care
se dezvolt„ Ón conformitate cu normele tehnice de interoperabilitate
adoptate pe plan european ∫i preluate Ón legisla˛ia din
Rom‚nia;
6. infrastructur„ — partea infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferent„
feroviar„ traficului local, conectat„ ori nu la infrastructura feroviar„ interoperabil„ ∫i
neinteroperabil„ care este administrat„ ∫i se dezvolt„ pe baza unor reglement„ri specifice
interne;
7. linii de cale ferat„ — linii de cale ferat„ cu viteza sub 200 km/h;
conven˛ionale
8. re˛ea de transport — re˛eaua de transport interna˛ional combinat este constituit„ din linii de
combinat cale ferat„, precum ∫i din terminale de transport combinat, puncte de
trecere a frontierei, sta˛ii de schimbare a ecartamentului ∫i porturi sau
leg„turi cu nave feribot care au importan˛„ deosebit„ pentru transportul
interna˛ional combinat;
9. terminal de — locul echipat pentru transbordarea ∫i stocarea UTI (unit„˛i de transport
transport combinat intermodal);
10. punct de trecere — orice loc organizat ∫i autorizat de Guvernul Rom‚niei pentru trecerea
a frontierei frontierei de stat;
11. Coridorul — Dresda/Nürenberg—Praga—Viena/Bratislava—Budapesta—Arad—
paneuropean Bucure∫ti—Constan˛a/Craiova—Sofia—Salonic/Plovdiv—Istanbul Ónseamn„
de transport traseul rutier, traseul feroviar ∫i punctele de leg„tur„ de transport naval,
multimodal IV aerian, maritim ∫i combinat, incluz‚nd instala˛ii auxiliare ca: semnaliz„ri,
instala˛ii necesare pentru dirijarea traficului, drumuri de acces, puncte de
trecere a frontierei, sta˛ii de service, terminale pentru m„rfuri ∫i c„l„tori,
depozite, aflate pe traseul coridorului;
12. Coridorul — Dun„rea navigabil„, Canalul Dun„re—Marea Neagr„, Bra˛ele Dun„rii
paneuropean Chilia ∫i Sulina, leg„turile navigabile dintre Marea Neagr„ ∫i Dun„re,
de transport VII Canalul Dun„re—Sava, Canalul Dun„re—Tisa ∫i infrastructurile portuare
importante situate pe aceste c„i navigabile;
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 806/26.IX.2006 15

13. Coridorul — Helsinki—St. Petersburg—Moscova/Pscov—Vitebsk—Kiev—Ljubasvika—


paneuropean Chi∫in„u—Bucure∫ti—Dimitrovgrad Ónseamn„ traseul rutier, traseul feroviar
de transport ∫i infrastructurile de transport combinat, incluz‚nd instala˛ii auxiliare ca:
intermodal IX drumuri de acces, puncte de trecere a frontierei, sta˛ii de service,
terminale pentru m„rfuri ∫i c„l„tori, depozite ∫i instala˛ii necesare pentru
dirijarea traficului, aflate pe traseul coridorului, precum ∫i leg„turile lor cu
toate nodurile de infrastructuri de transport aflate pe coridor;
14. Re˛ea TEN-R — Re˛ea transeuropean„ de transport rutier;
15. Re˛ea TEN-F — Re˛ea transeuropean„ de transport feroviar.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Planului de amenajare
a teritoriului na˛ional — Sec˛iunea I — Re˛ele de transport
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
na˛ional — Sec˛iunea I — Re˛ele de transport ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 19 septembrie 2006.


Nr. 1.109.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR

ORDIN
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor
nr. 816/2006 pentru constituirea Comisiei de evaluare ∫i autorizare
a persoanelor juridice Ón vederea prelu„rii responsabilit„˛ii privind realizarea
obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare ∫i valorificare energetic„
a vehiculelor scoase din uz
Œn temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea
∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor emite prezentul ordin.
Art. I. — Anexa îComponen˛a nominal„ a Comisiei de evaluare ∫i autorizare“ la Ordinul
ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor nr. 816/2006 pentru constituirea Comisiei de evaluare ∫i
autorizare a persoanelor juridice Ón vederea prelu„rii responsabilit„˛ii privind realizarea obiectivelor
anuale de reutilizare, reciclare ∫i valorificare energetic„ a vehiculelor scoase din uz, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 724 din 24 august 2006, se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
îANEX√

COMPONENfiA NOMINAL√
a Comisiei de evaluare ∫i autorizare
— Pre∫edinte: Attila Korodi, secretar de stat — Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
— Vicepre∫edinte: Ioan Gherghe∫ — pre∫edinte al Agen˛iei Na˛ionale pentru Protec˛ia Mediului
— Membri:
— Elena Dumitru, director — Direc˛ia general„ gestiune de∫euri ∫i substan˛e chimice
periculoase — Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
— Adriana Stoica, consilier — Direc˛ia general„ evaluare impact, controlul polu„rii — Ministerul
Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
16 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 806/26.IX.2006

— Rodica Sperdea, ∫ef Serviciu de∫euri — Direc˛ia de∫euri ∫i substan˛e chimice periculoase —
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia Mediului
— Vasile Surghie, consilier — Comisia Na˛ional„ pentru Reciclarea Materialelor — Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului
— Daniel Biro, ∫ef Serviciu — Direc˛ia de investigare a fraudelor — Ministerul Administra˛iei ∫i
Internelor
— Marian Benchescu: Compartimentul integrare european„ ∫i reglement„ri — Registrul Auto
Rom‚n — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
— Florica Corobea, comisar — Direc˛ia de control al protec˛iei mediului — Comisariatul
General al G„rzii de Mediu.“
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Bucure∫ti, 18 septembrie 2006.
Nr. 979.

MINISTERUL ADMINISTRAfiIEI ™I INTERNELOR

ORDIN
privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor
∫i autoriza˛iilor de securitate la incendiu ∫i protec˛ie civil„
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 30 alin. (10) din Legea nr. 307/2006 privind ap„rarea Ómpotriva
incendiilor ∫i ale art. 30 alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protec˛ia civil„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 604/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul administra˛iei ∫i internelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — (1) Pentru actele eliberate, potrivit legii, de c„tre inspectoratele pentru situa˛ii de
urgen˛„ jude˛ene ∫i al municipiului Bucure∫ti, se percep urm„toarele tarife:
a) aviz de securitate la incendiu — 150 lei;
b) autoriza˛ie de securitate la incendiu — 200 lei;
c) aviz de protec˛ie civil„ — 50 lei;
d) autoriza˛ie de protec˛ie civil„ — 50 lei.
(2) Avizele ∫i autoriza˛iile se elibereaz„ titularilor Ón baza documentelor prin care se atest„
efectuarea pl„˛ii tarifelor prev„zute la alin. (1) Ón contul de venituri al bugetului de stat 20.16.01.03
îVeniturile bugetului de stat — Taxe ∫i tarife pentru eliberarea de licen˛e ∫i autoriza˛ii de
func˛ionare“, deschis la unit„˛ile teritoriale ale Trezoreriei Statului Ón raza c„rora pl„titorii Ó∫i au
domiciliul fiscal.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 15 septembrie 2006.
Nr. 1.433.

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
&JUYDGY|119826]
Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 806/26.IX.2006 con˛ine 16 pagini. Pre˛ul: 1,15 lei ISSN 1453—4495

S-ar putea să vă placă și