Sunteți pe pagina 1din 32

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA”

FACULTATEA DE INGINERIE
INGINERIA TRANSPORTURILOR ŞI A TRAFICULUI

PROIECT
DISCIPLINA
TRANSPORT MULTIMODAL

2018
Proiect Transport Multimodal

CUPRINS

1. TRANSPORTUL MULTIMODAL .................................................................................................................... 4


1.1. Generalităţi ............................................................................................................................................. 4
1.2. Moduri de transport ....................................................................................................................................... 6
1.3. Clasificarea transportului multimodal ............................................................................................................ 8
1.4. Avantajele transportului multimodal .............................................................................................................. 8
1.5. Specificul activității de transport multimodal .................................................................................................. 8
1.5.1 Particularitațile si obiectivele activității de transport multimodal ............................................................. 9
1.6. Legislația aferenta desfășurării procesului de transport .............................................................................. 9
1.6.1. Conventia referitoare la contractual de transport international(CMR) ..................................................... 11
1.6.2. Cerințe legale cu privire la desfășurarea programului conducatorului auto .............................................. 11
2. PROIECTAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT ........................................................................................ 12
2.1 Evaluarea si analiza cererii de transport ............................................................................................................ 12
2.2. Proiectarea sistemului de transport rutier......................................................................................................... 13
2.2.1. Elementele constituente ale transportului rutier ........................................................................................... 13
2.2.2 Alegerea rutei optime .............................................................................................................................. 15
2.2.4 Alegerea si descrierea mijloacelor de transport rutier .................................................................................... 18
2.2.5 Prezentarea mijloacelor de transport combinat ............................................................................................. 19
CAPITOLUL III .................................................................................................................................................... 25
3.1 Calculul si analiza consturilor procesului de transport rutier ........................................................................ 25
3.1.1 Costurile cu combustibil ............................................................................................................................ 25
3.1.2 Costurile cu anvelope ................................................................................................................................ 25
3.1.3 Costurile cu taxe si asigurări ...................................................................................................................... 25
3.2 Calculul si analiza consturilor procesului de transport rutier ........................................................................ 26
3.1.4 Calculul si analiza consturilor procesului de transport rutier .......................................................................... 27
3.1.5 Costurile cu combustibil ........................................................................................................................... 27
3.1.6 Costurile cu anvelope ................................................................................................................................ 27
3.1.7 Costurile cu taxe si asigurări ..................................................................................................................... 27
3.3 Calculul si analiza consturilor procesului de transport.................................................................................. 27
3.1.8 Calculul si analiza consturilor procesului de transport rutier .......................................................................... 28
3.1.9 Costurile cu combustibil ............................................................................................................................ 28
3.1.10 Costurile cu anvelope .............................................................................................................................. 28
3.1.11 Costurile cu taxe si asigurări ..................................................................................................................... 28

1
Proiect Transport Multimodal

CAPITOLUL IV .................................................................................................................................................... 30
4.1 Concluzie ..................................................................................................................................................... 30

2
Proiect Transport Multimodal

INTRODUCERE

3
Proiect Transport Multimodal

CAPITOLUL I

1. TRANSPORTUL MULTIMODAL

1.1. Generalităţi

1.2. Rezumatul rezumatului la ce gasesc

Transportul multimodal reprezinta prestatia din poarta in poarta cu cel putin 2 noduri
de transport pe baza unui document unic sub coordonarea unui operator de transport
multimodal, dintr-un loc dintr-o ţară în care mărfurile sunt încărcate, într-un loc desemnat
pentru livrare, care se află în altă ţară.(Convenţia ONU pentru Transportul Multimodal).

Transportul multimodal este transportul de mărfuri efectuat în trafic internaţional, între


cel puţin două ţari, cu cel puţin două moduri de transport pe baza unui document unic (eliberat
de transportatorul multimodal), efectuat în unităţi tehnice de încărcătură sub întreaga
responsabilitate a operatorului de transport multimodal.

Convenții și reglementări în transportul multimodal

Deoarece la acest transport multimodal participa mai mulți transportatori, este foarte
important să se stabilească în mod precis responsabilitaţile și obligaţiile ce revin fiecărui
participant.

Astfel, fiecare participant răspunde pentru partea de transport pe care o efectuează în baza
unui contract de transport internaţional CIM,CMR.

Amploarea expedițiilor multimodale a determinat, la 24 mai 1980, Oficiul Națiunilor Unite de


la Geneva să adopte „Convenția Națiunilor Unite asupra transportului multimodal
internațional de mărfuri”, la care a aderat și România. Convenția definește transportul
multimodal, stabilește documentele utilizate în acest tip de transport, responsabilitatea
organizatorului de transport multimodal.

Prin „organizator de transport multimodal” se întelege orice persoană care a încheiat un


contract de transport multimodal în nume propriu (direct) sau prin intermediul

4
Proiect Transport Multimodal

unui terţ si care actionează numai din însarcinarea, sau mandatul expeditorului, ori a
transportatorilor participanti la operatiunile de transport multimodal. Aceste persoane îsi
asumă raspunderea executarii contractului pentru întreaga ruta de transport.

Prin expeditor se înțelege orice persoana pentru care sau în numele careia a fost
încheiat un contract de transport multimodal, cu un organizator de transport multimodal sau
cu orice persoană care, sau în numele careia, sau în contul căreia, au fost puse efectiv, la
dispozitia organizatorilor de transport multimodal mărfurile ce fac obiectul contractului de
transport multimodal. Acesta conține dispoziții privind problemele vamale relative la acest
transport si altele.

Conform Conventiei, prin transport multimodal internațional se întelege transportul


de mărfuri efectuat cu cel puțin doua modalități de transport diferite – în virtutea unui contract
de transport multimodal –, dintr-un loc situat în tara unde organizatorul transportului
multimodal a luat în primire mărfurile pentru a le livra (pune la dispoziție) într-un anumit loc
prestabilit (desemnat) dintr-o alta tară.

Prin notiunea de mărfuri, în cadrul transportului multimodal, se înteleg containerele,


paletele si orice ambalaj sau mod de ambalare similar al mărfurilor puse la dispoziţie
(furnizate) de expeditor.

5
Proiect Transport Multimodal

1.2. Moduri de transport

Mod de transport – RUTIER/ NAVAL.

TRANSPORTUL UNIMODAL sau direct este cel efectuat de obicei de către un singur
cărăuş, care emite propriul său document de transport, ca un singur mijloc de transport, iar
modul de transport este dat de tipul vehiculului utilizat. In situaţia in care bunurile trebuie
să parcurgă o rută care implică utilizarea mai multor mijloace de transport pentru fiecare
dintre acestea este necesară încheierea unui contract distinct cu tot ce presupune acesta (
documente de transport, răspunderi, obligaţii etc.).

TRANSPORTUL INTERMODAL reprezintă acel sistem de transport care presupune


utilizarea în mod succesiv a cel puţin două moduri de transport şi în care unitatea de transport
intermodal nu se divizează la schimbarea modurilor de transport.
De asemenea, transportul intermodal este definit ca sistemul de transport „din poartă în
poartă” care utilizează în mod integrat cel puţin două moduri de transport.

TRANSPORTUL SEGMENTAT este definit de modelul de comunicații pentru sisteme de


interconectare deschisă (OSI), transportul stratificat asigură sosirea sigură a mesajelor și oferă
mecanisme de verificare a erorilor și controale ale fluxului de date. De asemenea mai oferă
servicii atât pentru transmisiile "în modul de conectare", cât și pentru transmisiile "fără
conexiune". Pentru transmisiile în modul de conectare, o transmisie poate fi trimisă sau sosită
sub formă de pachete care trebuie reconstituite într-un mesaj complet la celălalt capăt. În
rețeaua de calculatoare, transportul stratificat este o diviziune conceptuală a metodelor în
arhitectura. Protocoalele transportuli stratificat furnizează servicii de comunicare gazdă-gazdă
pentru aplicații. Oferă servicii cum ar fi comunicarea orientată spre conexiune, fiabilitatea,
controlul fluxului și multiplexarea.
Transportul segmentat inglobeaza o serie de caracteristici precum: Funcția stratului de
transport (este aceea de a furniza un serviciu de comunicații end-to-end de încredere). De
asemenea, oferă serviciul de transfer de date pentru straturile utilizatorilor și protejează
straturile superioare de detaliile rețelei subiacente. Acestea pot include funcții de control al
erorilor mesajelor și funcții de control al debitului. În mod opțional, poate oferi alte servicii de

6
Proiect Transport Multimodal

transport, cum ar fi multiplexarea (multiple conexiuni de transport la o singură conectivitate la


rețea), multiplexarea inversă (cartografierea unei singure conexiuni de transport la un număr
mai mare de conexiune de rețea, în scopuri de performanță).
TRANSPORTUL MULTIMODAL reprezintă transportul de mărfuri efectual pe baza unui
contractde transport multimodal, cu cel puţin două moduri diferite de transport, de către
operatorul detransport multimodal, dintr-un loc dintr-o ţară în care mărfurile sunt încărcate,
într-un locdesemnat pentru livrare, care se află în altă ţară.(Convenţia ONU pentru
TransportulMultimodal).Transportul multimodal este transportul de mărfuri efectuat în trafic
internaţional, întrecel puţin două ţari, cu cel puţin două moduri de transport pe baza unui
document unic (eliberatde transportatorul multimodal), efectuat în unităţi tehnice de
încărcătură sub întreagaresponsabilitate a operatorului de transport multimodal
TRANSPORTUL COMBINAT este un caz particular al transportului intermodal de
mărfuri în care unităţile de încărcătură (autocamionul, remorca, semiremorca cu sau
fără autotractor, cutia mobilă sau containerul) se deplasează sau sunt deplasate, după
caz, pe drumurile publice, pe parcursul iniţial şi/sau final, iar restul transportului se
efectuează pe calea ferată sau pe o cale navigabilă interioară ori pe un parcurs maritim
ce depăşeşte 100 km în linie dreaptă.
Parcursul rutier iniţial şi/sau final poate fi:
a) între punctul de încărcare a mărfii şi cea mai apropiată staţie de cale ferată
de expediţie adecvată acestui mod de transport, pentru parcursul iniţial, şi între cea
mai apropiată staţie de cale ferată de destinaţie adecvată şi punctul de descărcare a
mărfii, pentru parcursul final;
b) pe o rază care să nu depăşească 150 km în linie dreaptă de la/până la portul
fluvial sau maritim de încărcare sau descărcare.
Transportul combinat poate fi însoţit (RO–LA) sau neînsoţit (containere, cutii
mobile, semiremorci).

7
Proiect Transport Multimodal

1.3. Clasificarea transportului multimodal

1.4. Avantajele transportului multimodal

-Minimizează pierderea de timp la punctele de transbordare

- Oferă un tranzit mai rapid de bunuri

-Reduce povara documentelor și a formalităților

-Asigură integritatea măfurilor

-Costuri reduse

-Elimină muncile manuale grele prin asigurarea unei mecanizări complexe a operațiunilor de
incarcăre/descărcare a mărfuriilor

- Stabilește o singură agenție care să se ocupe de efectuarea transportului si a proceselor


aferente

-Costuri de export reduse

-Flexibilitate mare

1.5. Specificul activității de transport multimodal


Transportul multimodal combinat sau intermodal se execută cu 2 sau mai multe moduri de
transport in unitați tehnice de incarcatura intermodale si neintermodale de către un operator
de transport care este de fapt un agent sau agenție de transport.

Rolul agentului de transport este de a intermedia transporta in trafic internațional intre


expediori si destinatari pe de o parte, intre cărăuși si terminalele de transport pe de alta parte.

8
Proiect Transport Multimodal

In cererea de capacitate se precizează:

-felul si cantitatea mărfii

-locațiile de expediere si destinație

-perioada in care urmează sa se efectueze transportul

Agenții de transport multimodal sunt de regulă firme cunoscute care pe langă sarcina
principală de agenturare a transportului realizează in prealabil si permanent o complexă
activitate de marketing cu scopul atragerii de noi clienți si ai permanentiza pe cei obisnuiți.

Cererea de capacitate -e formulata de expeditor cand se insumeaza da nastere unui trafic


care la randul lui va creea curenti in trafic ce vor diferi cantitativ dar si la parcurs.

Qa= qij

i-cantitate

j-parcurs

1.5.1 Particularitațile si obiectivele activităț ii de transport


multimodal
- Cărăuș

- Expeditor

- Destinatar(calator)

1.6. Legislația aferenta desfășură rii procesului de transport


Legislaţia aferentă desfăşurării procesului de transport

Dreptul comun al transporturilor cu caracter de comercializare îl reprezintă reglementările


privitoare la raporturile juridice izvorâte din contractul comercial de transport (Codul
comercial – art. 413-441, Titlul XII; Codul civil - contractul de locaţiune). În această
categorie intră şi O.G. nr. 19/1997 privind transporturile. Această ordonanţă constituie cadrul
legal general aplicabil, în completarea reglementărilor specifice tuturor modurilor de transport
şi activităţilor conexe acestora.

A. Izvoare de drept intern - legi şi alte acte normative

a) Transporturi rutiere:

 O. G. nr. 44/1997 privind transporturile rutiere;

9
Proiect Transport Multimodal

 O. G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de


transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare;

 O. G. nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase;

 O. G. nr. 88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de


mărfuri;

 O. G. nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de


transport rutier;

 O. G. nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de


odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naţionale;

 O. G. nr. 56/2002 privind monitorizarea pieţei transporturilor rutiere şi măsurile ce


trebuie luate în situaţii de criză în domeniul transportului rutier de mărfuri;

 H. G. nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române -


A.R.R.;

 Legea nr. 38/2003 privind activitatea în regim de taxi şi în regim de închiriere.

b) Transporturi maritime şi fluviale:

 O.G. nr. 42/1997 privind navigaţia civilă;

 Codul comercial: Cartea II - Despre comerţul maritim şi despre navigaţie;

 O.G. nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport
maritim internaţional;
 O.G. nr. 79/2000 privind regimul navigaţiei pe Canalul Dunăre - Marea Neagră şi
Canalul Poarta Albă - Midia - Năvodari.

B. Izvoare de drept internaţional - convenţii, acorduri, protocoale, uzanţele maritime şi


portuare:
a) Transport rutier:

 Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele


(CMR), Geneva, 1956;
 Convenţia asupra circulaţiei rutiere, Geneva, 1949;
 Acordul European privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează
transporturi rutiere internaţionale, Geneva, 1970;

10
Proiect Transport Multimodal

 Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase


(A.D.R.), Geneva, 1957.

b) Transportul maritim şi fluvial:

 Convenţia Naţiunilor Unite privind transportul de mărfuri pe mare, 1978, adoptată la


Hamburg la 31 martie 1978 („Regulile de la Hamburg”); Convenţia internaţională
pentru unificarea anumitor reguli asupra sechestrului asigurător de nave maritime
semnată la Bruxelles la 10 mai 1952;
 Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la
Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinţa internaţională privind facilitarea voiajului şi
transportului maritim.

1.6.1. Conventia referitoare la contractual de transport


international(CMR)
CONVENTIE din 19 mai 1956 referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri
pe șosele, semnată la Geneva (CMR).

Această convenție prevede ca pãrţile contractante, recunoscând utilitatea reglementãrii într-un


mod uniform a condiţiilor contractului de transport internaţional de mãrfuri pe şosele, în
special în ceea ce priveşte documentele folosite pentru acest transport şi responsabilitatea
transportului, au convenit asupra celor ce urmeazã:

a) Domeniul de aplicare
b) Persoanele pentru care raspunde transportatorul
c) Încheierea si executarea contractului de transport
d) Raspunderea transportatorului
e) Reclamații si acțiuni
f) Dispoziţii referitoare la transportul efectuat de transportatori succesivi
g) Nulitatea stipulaţiilor contrare convenţiei
h) Dispoziţii finale

1.6.2. Cerințe legale cu privire la desfăș urarea programului


conducatorului auto
Durata de conducere zilnică:
– Durata maximă de conducere continuă: 4 ore si 30 minute1
– Durata de conducere zilnică: 9 ore
Pauză:

1 https://www.infotrucker.ro/util-informaii-despre-timpii-legali-de-conducere-si-perioadele-de-repaus-
zilnice-si-saptamanale/

11
Proiect Transport Multimodal

-Dupa 4 ore si 30 minute de conducere conducatorul auto trebuie sa faca o pauză de cel putin
45 minute.
Excepții:
-Conducătorul poate sa se abată de la aceste reguli, pentru a asigura securitatea persoanelor
sau a încarcaturii sale cu condiția de a nu periclita siguranța rutiera.
-Durata de conducere in doua săptămâni consecutive
-Durata de conducere acumulată in doua săptămani consecutive nu poate depăsi 90 ore.
-Perioada de odihna zilnică nomală
-Perioada de odihna zilnica 11 ore. O perioada de odihnă zilnică poate sa fie prelungita
pentru a deveni o perioadă de odihnă saptamânală redusă.
-Perioada de odihna zilnică redusa trebuie sa fie de cel putin 9 ore dar să nu depașească 11
ore.
Perioada de odihnă zilnică fracționate:
-Perioada zilnică de odihnă poate fi petrecută in vehicul cu condiția ca acesta sa fie echipat cu
o cabină de dormit si sa fie in staționare.
Perioada de odihnă zilnică se poate lua in două intervale separate cu respectarea următoarelor
condiții:
– primul interval trebuie sa fie de minim 3 ore neântrerupte
– al doilea interval trebuie sa fie de minim 9 ore neântrerupte

CAPITOLUL II

2. PROIECTAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT

2.1 Evaluarea si analiza cererii de transport

Pentru proiectarea sistemului de transport se va efectua o analiză a sistemului de transport


rutier cu prezentarea elementelor sale constituente, determinarea numarului de mijloace de
transport necesare descrierea acestor mijloace de transport si a mijloacelor de
incărcare/descărcare. Dupa proiectarea sistemului de transport rutier se va analiza sistemul de
transport combinat la care vor fi prezentate aceleași elemente(ca la sistemul rutier).

12
Proiect Transport Multimodal

Se va proiecta un sistem combinat pe ruta Sibiu(Romania)-Zabol(Iran) pentru un volum anual


de mărfuri Qa = 100.000 tone. Marfa este constituita din navete de bere paletizate in
depozitul din Slimnic.

Se vor analiza urmatoarele puncte de transport:

-transport rutier

-transport rutier-maritim

2.2. Proiectarea sistemului de transport rutier

2.2.1. Elementele constituente ale transportului rutier

Marfa transportata este berea care se constituie din patru ingrediente de bază:apa ,
malt din orz , hamei si drojdie prezentate in figura (2.1)

Fig.2.1. Marfa transportata

13
Proiect Transport Multimodal

Fig.2.2. Tipul paletului utilizat la incarcare

Pentru analiza cererii de transport trebuie să se țină cont de:

 numarul de paleți care trebuie transportați in decursul unui an;


 numarul de paleți care se pot incărca intr-un container de 20 picioare;
 greutatea unui palet;
 dimensiunile paletului;
Marfa incărcata in fiecare palet este constituita din navete de bere(figura 2.2)

14
Proiect Transport Multimodal

Fig.2.3 Dimensiunile unui palet

Avand in vedere ca pe un palet sunt 60 de navete, iar greutatea unei navete este de 10 kg
rezultă ca masa unui palet este de 600 kg(fara greutatea paletului si al ambalajului). Masa
unui palet care include ambalajul este de 630 kg .

2.2.2 Alegerea rutei optime

Folosind sofwerul google maps si aplicând setările de consum pe autostrada si drumurile


generale, timpii de conducere impuși de legislația in viguare inclusiv pauzele aferente se
obține ruta optima de urmat.(Fig.2.4.)

15
Proiect Transport Multimodal

Fig.2.4 Traseul optim

Se mentionează ca timpul deplasării este unul etalon care nu include eventualele evenimente
neplăcute sau cu caracter tehnic ce pot apărea pe parcursul drumului. Caracteristicile rutei
alese sunt prezentate in tabelul 2.1.

Tabelul 2.1

Nr crt Categ Ruta Km Timp Consum Cost euro


drum optima

1 E81 Slimnic- 357 4h 101,1 L 108,74


Ruse
53 minute

2 D950- Ruse- 242 3h 67,7L 73,72


E691 Burgas
44 minute

3 E80 Burgas- 2156 1 zi 4h 603,6 L 656,34


West
Azerbaijan 23 minute

4 E88 West 1258 18 h 352,3 L 382,97


Azerbaijan-
Zabol 11 minute

16
Proiect Transport Multimodal

2.2.3 Determinarea necearului de mijloace de transport

Distanța ca trebuie parcursă de un autotren pe ruta : Slimnic-Zabol-Slimnic 9460. Viteza


medie pe care o are autotrenul se calculează dupa cum urmează:

Se cunosc:

-distanta Slimnic-Ruse = 357 km =d1

-distanta Ruse-Zabol=4389km =d2

-viteza comerciala in RO= 50km/h= V1

-viteza comercială pe traseul internațional=80km/h= V2


𝑑1+𝑑2 357+4389
Vm=𝑉𝑚 = 𝑑1 𝑑2 = 357 4389 𝑘𝑚/ℎ=76,54 (2.1)
+ +
𝑉1 𝑉2 50 80

Timpul in care un autotren parcurge distanta de la Slimnic-Ruse, Ruse-Zabol este:

9460km : 76,54 km/h=124 h (2.2)

Numărul de zile in care un sofer termină cursa este: 128 / 9 ore pe zi= 14 zile.

Numărul de curse care se realizează intr-un an este in 2017 -249 [zile


lucratoare]:14[zile/cursa]= 18 [curse/an].

Avand in vedere ca un autotren poate transporta 20t se calculează un numar total de tone pe
an pe masină(autotren).

18 [curse]x20[tone]=360 [tone/an/autotren] (2.3)

100000[tone]: 360[tone/an/autotren]= 277[autotrenuri] (2.4)

Revizia unui autotren marca Mercedes-Benz Actros 18..- 4x2 se face la 70000km

100000:20 [tone]=5000 [curse/an] (2.5)

9460kmx18 curse=170280 [km/an] (2.6)

170280[km/an]:60000[km/RT]=2 [Rt/an] ( 2.7)

Pentru fiecare revizie tehnică se alocă 1 zi lucrătoare pentru fiecare autotren.

=>249 zile lucrătoare- 2 zile/RT= 246 zile lucrătoare.

17
Proiect Transport Multimodal

247 zile lucrătoare: 14[zile/cursa]=18 [curse/zi]

=>Parcul active=5000[curse/an]: 18[curse/zi]=278[masini active]

2.2.4 Alegerea si descrierea mijloacelor de transport rutier

La stabilirea mijloacelor de transport se consultă oferta existentă iar luarea unei


decizii in privința tipului si mărci de autotractor ce urmează a fi achiziționat va fi făcută
utilizand analiza multicriterială a variantelor posibile. Se vor compara urmatoarele mărci si
modele existente pe piată:

Criteriile avand in vedere la analiza variantelor studiate sunt urmatoarele:

-costul de achizitie

-sisteme pentru protectia mediului

-intervalul intre revizii

-capacitatea rezervoarelor de combustibil

-consumul de combustibil
Mercedes-Benz Actros

Fig.2.1 Date tehnice

18
Proiect Transport Multimodal

Tab. 2.2. Datele necesare analizei

Marca Cos achiziție Sisteme de Inervalul intre Consumul


protecția revizii combustibil
mediului
l/100km

RENAULT T
460 T4X2 E6
42400 € Euro 6 55000 28 l/100km

IVECO 53900 € Euro 6 60000 28 l/100km


STRALIS 460
HI-WAY 4x2

MERCEDES-
BENZ ACTROS 29500 €
Euro 5 70000 30 l/100km
18..4x2

Avand in vedere modul de paletizare si volumul de masă ocupat s-a ales un container
de 20’. Pentru a transporta intreaga cantitate s-a decis efectuarea unui transport maritime
pentru fiecare 1500 de containere. Transportul celor 100000 de tone inseamnă 5000 de
containere deci se vor efectua 4 curse maritime.

2.2.5 Prezentarea mijloacelor de transport combinat


Mijloacele de transport pentru transportul combinat sunt:

19
Proiect Transport Multimodal

- autotractor (fig.2.1)

- Semiremorcă SCHMITZ

20
Proiect Transport Multimodal

Fig.2.2 Semiremorcă Schmitz

Date tehnice (dimensiuni si greutăţi):

Fig.2.3 Date tehnice

21
Proiect Transport Multimodal

- Maersk Triple-E Vessels

Fig.2.4 Maersk Triple-E Vessels

22
Proiect Transport Multimodal

Fig.2.5 Date tehnice


Dimensiuni:

  Lungimea navei inregistrată: 197.19m

  Lungimea totală a navei: 208.00m

  Lungimea intre perpendicular: 195.00m

  Lățimea navei: 29.80m

  Inălțimea navei: 53.97m

  Pescajul navei: 11.40m

  Inălțimea castelului: 26.99m

  Aria bordului liber: 5040

  Lungimea gurilor de magazii: 12.56m

  Lățimea gurilor de magazii: 25.95m

23
Proiect Transport Multimodal

Tonaj:

  Tonaj net: 12020tone

  Tonaj brut: 25608tone

Tancuri:

  Tancurile de balast: 11691

  Tancurile de combustibil: 2500tone

  Tancurile de combustibil lichid: 2176

  Tancurile de apa proaspata: 74

  Tancurile de apa de lucru: 98

Capacitate de incărcare:

  Capacitatea maximă: 20'=2468/40'= 1166

  Capacitate in magazii: 20'= 582/40'= 291

  Capacitate pe punte: 20'=1886/40'= 875

24
Proiect Transport Multimodal

CAPITOLUL III

3.1 Calculul si analiza consturilor procesului de transport rutier


Calculul se efectueaza la o rată de schimb de 1 euro=4,64 RON

3.1.1 Costurile cu combustibil


Consumul de combustibil pentru efectuarea unei curse este de Slimnic- Zabol-Slimnic:

Avand un consum total de 1125.

3.1.2 Costurile cu anvelope


Durabilitatea unei anvelope este de 150000 de km. Deci anvelopele ar trebui inlocuite după
150000/ 4730/cursa = 32 curse.

costuri: 12anvelope *400 euro:32 curse =150 euro

3.1.3 Costurile cu taxe si asigurări


-rovinietă 2x9euro=18euro

-taxă pod Giurigiu-Ruse 2x37 euro=74euro

-taxă vinietă Bulgaria 2x11euro =22euro

-taxă vinietă Turcia 4x8 euro=32 euro

-taxă pod Bosfor 2x12euro=24euro

-taxă viză turcia 180 euro/an/persoană

-taxă viză iran 75euro/an/persoană

-asigurare auto buchet 15euro/zi

-asigurare medicală 0,15euro/zi

-diurnă România 9euro/zi

25
Proiect Transport Multimodal

-diurnă în afara țarii 50euro/zi

-reparații inerente 100 euro

-întreținere și reparații 0,01euro/km

12 zile/cursă

Total cost/cursă=1125(combustibil)+150(cost anvelope)+18(rovinietă)+74(pog

Giurgiu)+22(vinietă Bg)+32 (vinietă Turcia)+24(taxă Bosfor)+2*0,5(viză Turcia)+0,25*2

(viză Iran)+15*12 (asigurare)+ 0,15*2*12(asigurare medicală)+9*1*2(diurnă

Ro)+50*11*2(diurnă afară)+100 (reparații)+0,1*1125+500(salar sofer)=3460euro/cursă/ 2

șoferi

Costul total= 3460*278masini active*18 curse=17313840 euro

3.2 Calculul si analiza consturilor procesului de transport rutier


Distanta ca trebuie parcursa de un autotren pe ruta : Medias-Constanta 556 km. Viteza medie
pe care o are autotrenul se calculeaza dupa cum urmeaza:

Timpul in care un autotren parcurge distanta de la Slimnic-Constanta-Slimnic este:

1052km : 76,54 km/h=14 h (2.2)

Numărul de zile in care un sofer termină cursa este: 14h / 9 ore pe zi= 2 zile.

Numărul de curse care se realizează intr-un an este in 2017 -249 [zile


lucrătoare]:2[zile/cursa]= 124[curse/an].

Avand in vedere ca un autotren poate transporta 20t se calculează un numar total de tone pe
an pe masina(autotren).

124 [curse]x20[tone]=2480 [tone/an/autotren]

100000[tone]: 2480[tone/an/autotren]= 40[autotrenuri]

Revizia unui autotren marca VOLVO-FH 460 Globetrotter - 4x2 se face la 60000km

100000:20 [tone]=5000 [curse/an]

1052km x124 curse=130448 [km/an]

130448[km/an]:70000[km/RT]=2 [Rt/an]

Pentru fiecare revizie tehnică se aloca 1 zi lucrătoare pentru fiecare autotren.

26
Proiect Transport Multimodal

=>249 zile lucrătoare-2 zile/RT= 247 zile lucrătoare.

247 zile lucrătoare: 2[zile/cursa]=124 [curse/zi]

=>Parcul active=5000[curse/an]: 124[curse/zi]=40[mașini active]

3.1.4 Calculul si analiza consturilor procesului de transport rutier


Calculul se efectuează la o rată de schimb de 1 euro=4,64 RON

3.1.5 Costurile cu combustibil


Consumul de combustibil pentru efectuarea unei curse este de Slimnic- Constanta-Slimnic:

Avand un consum total de 285,2

3.1.6 Costurile cu anvelope


Durabilitatea unei anvelope este de 150000 de km. Deci anvelopele ar trebui inlocuite după
150000/1052km totali =143 curse.

costuri: 12anvelope *400 euro:143 curse =34 euro

3.1.7 Costurile cu taxe si asigurări

-reparații inerente 100 euro

-întreținere și reparații 0,01euro/km= 0,01*1052=10,52 euro

-asigurare auto buchet 15euro/zi=15*2=30

-asigurare medicală 0,15euro/zi=0.15*2=0.3

Costul cursei Slimnic-Constanta-Slimnic:309,5 Euro

Cost total: 309,5*40mașini active *124curse= 1535120 euro

3.3 Calculul si analiza consturilor procesului de transport

Distanța ca trebuie parcursă de un autotren pe ruta : Samsun-Zabol-Samsun 6378 km. Viteza


medie pe care o are autotrenul se calculează dupa cum urmează:

Timpul in care un autotren parcurge distanta de la Samsun-Zabol-Samsun este:

6378km : 74,6 km/h=85 h (2.2)

Numărul de zile in care un sofer termină cursa este: 85h / 9 ore pe zi= 9 zile.

27
Proiect Transport Multimodal

Numărul de curse care se realizează intr-un an este in 2017 -249 [zile


lucratoare]:9[zile/cursa]= 28[curse/an].

Avand in vedere ca un autotren poate transporta 20t se calculează un numar total de tone pe
an pe masina(autotren).

28 [curse]x20[tone]=560 [tone/an/autotren]

100000[tone]: 560[tone/an/autotren]= 179[autotrenuri]

Revizia unui autotren marca MERCEDES-BENZ ACTROS 18..4x2 se face la 70000km

100000:20 [tone]=5000 [curse/an]

6378km x28 curse=178584 [km/an]

178584[km/an]:70000[km/RT]=3 [Rt/an]

Pentru fiecare revizie tehnică se alocă 1 zi lucratoare pentru fiecare autotren.

=>249 zile lucratoare-3 zile/RT= 246 zile lucrătoare.

246 zile lucrătoare: 9[zile/cursa]=27 [curse/zi]

=>Parcul active=5000[curse/an]: 27[curse/zi]=185[mașini active]

3.1.8 Calculul si analiza consturilor procesului de transport rutier


Calculul se efectuează la o rată de schimb de 1 euro=4,64 RON

3.1.9 Costurile cu combustibil


Consumul de combustibil pentru efectuarea unei curse este de Samsun-Zabol-Samsun:

Avand un consum total de 690

3.1.10 Costurile cu anvelope


Durabilitatea unei anvelope este de 150000 de km. Deci anvelopele ar trebui inlocuite dupa
150000/6378km totali =24 curse.

costuri: 12anvelope *400 euro:24 curse =200 euro

3.1.11 Costurile cu taxe si asigurări


-reparații inerente 100 euro

-întreținere și reparații 0,01euro/km= 0,01*6378=637.8euro

-asigurare auto buchet 15euro/zi=15*2=30

-asigurare medicală 0,15euro/zi=0.15*2=0.3

28
Proiect Transport Multimodal

-taxă viză turcia 180 euro/an/persoană= 180*4.54=817.2

-taxă viză iran 75euro/an/persoană= 75*4.54=340.5

Cost total cursă= 200+100+637.8+30+0.3+817.2+340.5=2125.8

Costul total de 2125.8euro *185masini*27curse=10618371 euro

Costul Maritim

In urma calculelor, costul unui containăr pe mare este de 2450euro. Având in vedere ca noi

avem 5000 de containare, costul total este de 2450*5000=12250000 euro

Costul transportului Rutier-Maritim-Rutier:

Slimnic-Constanta: 17313840 + 12250000+ 10618371= 40182211 milioane de euro

29
Proiect Transport Multimodal

CAPITOLUL IV
4.1 Concluzie
In urma calculelor efectuate transportul rutier are un cost de 21006792 milioane de
euro iar cel rutier-maritim-rutier are un cost de 23494771 milioane de euro ceea ce rezulta ca
cea mai buna alegere de a transporta este pe cale rutiera.

- sa mai scriu taxele cum sunt la fiecare

-km cati sunt la fiecare

30
Proiect Transport Multimodal

Bibliografi

31