Sunteți pe pagina 1din 9

NOŢIUNEA DE EXPERTIZĂ JUDICIARĂ

Consideraţii istorice privind expertizele ca mijloc de probă


Problema istoricului instituţiei expertizei o vom aborda referindu-ne în special la datele
informative ce par mai semnificative în anumite state ale lumii, în special în cele europene.
Expertiza - ca mijloc de probă - are o veche tradiţie, încă din antichitate întâlnindu-se unele
aspecte, limitate, ale unora dintre formele de expertize. Cele mai vechi date există în legătură cu
expertiza medicală, care era întâlnită îa toate popoarele, în sensul că erau consultaţi medici şi
moaşe, în calitate de specialişti în cursul desfăşurării procesului penal. În dreptul roman,
expertiza,s-a folosit la început mai rar, totuşi există date care dovedesc solicitarea cercetărilor
unor specialişti în rezolvarea cauzelor judiciare. Astfel, cunoscutele leges regiae precedau
examinarea cadavrelor de către medici, iar „Digestiile lui Justinian", socoteau medicii mai
importanţi decât martorii. De asemenea, tot la romani era cunoscută expertiza psihiatrică, în
acest sens este concludentă „Legea celor 12 table", care,în partea referitoare la „tutela
smintiţilor", prevedea obligaţia stabilirii gradului de iresponsabilitate a individului cercetat de
către un om de ştiinţă. De asemenea, la romani întâlnim şa expertiza tehnică folosită în
rezolvarea problemelor de grăniţuire prin intermediul unor ingineri hotarnici numiţi mensores,
precum şî expertiza scrisului şi expertiza cu caracter agricol efectuată de experţii grădinari. Date
despre expertiză găsim şi în dreptul cutumiar francez, expertiza medicală fiind folosită ca mijloc
de probă în faţa Curţii cu juri. La sfârşitul secolului al XVIII-lea, expertul apare tot mai des în
procesul penal. În anul 1845 apare primul tratat de medicină legală, iar reglementarea corectă şi
exactă a expertizei medico-legale s-a făcut în anul 1875. Atât în Franţa cât şi în alte state
precum:Germania, Anglia, Austria, Rusia, Elveţia, Belgia, S.U.A., China, existau prevederi
legale referitoare la diferite forme de expertize ca: expertiza medicală, psihiatrică, toxicologică,
tehnică, contabilă, artistică, filatelică. Un exemplu concludent îl constituie faptul că în anul 1248
a apărut în China primul tratat de medicină legală în care sunt analizate moartea prin strangulare,
avortul, leziunile, intoxicaţiile, precum şi moartea survenită în cursul tratamentului medical prin
acupunctura, tratatul numinduse Hei Yuan Lu. Aici găsim indicaţii interesante cu privire la
metodele de cercetare a cadavrelor, diversitatea rănilor în funcţie de obiectul care a servit Ia
producerea lor, stabilirea faptului dacă moartea s-a produs prin înec sau nu.1
Daca sa vorbim de forma de organizare conform legii nr.64 cu privire la expertiza
judiciară şi statutul expertului judiciar atunci putem afirma că experţii judiciari îşi desfăşoară
activitatea în cadrul instituţiilor publice de expertiză judiciară sau în cadrul birourilor de
expertiză judiciară. Sistemul instituţiilor publice de expertiză judiciară include instituţiile

1
http://www.usem.md/uploads/files/Note_de_curs_drept_ciclul_1/100_-_Expertiza_judiciara.pdf
specializate ale Ministerului Justiţiei și Ministerului Sănătăţii, subdiviziunile tehnico-
criminalistice operative sau de expertiză judiciară ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale
Centrului Naţional Anticorupţie.2 Dacă vorbim despre sfera privată atunci este CENTRUL DE
EXPERTIZE INDEPENDENTE CEXIN S.R.L, Centru de expertize independente “credibilitate “.

Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul


Justiţiei
Centrul Naţional de Expertize Judiciare (CNEJ) este o instituţie coordonatoare în domeniul
teoriei şi practicii expertizei judiciare şi criminalisticii. Fiind instituţie coordonatoare, Centrul
elaborează metode eficiente de cercetare şi aplicare a lor în practica de expertizare, contribuind,
prin aceasta, la înfăptuirea justiţiei în Republica Moldova. Activitatea sa de bază constă în
efectuarea expertizelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice. În cadrul Centrului se efectuiază 34 de
genuri de expertize, iar alte trei se preconizează să fie implementate în timpul
apropiat.Activitatea Centrului Naţional de Expertize Judiciare este reglementată de Hotărîrea
Guvernului Nr.1052 din 12.09.2006 "Cu privire la Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe
lîngă Ministerul Justiţiei".

Sarcinile principale ale CNEJ sînt:


1. efectuarea expertizelor judiciare şi constatărilor tehnico-ştiinţifice;
2. generalizarea şi analiza practicii de efectuare a expertizelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice,
elaborarea şi realizarea măsurilor de perfecţionare a expertizei judiciare şi altor genuri de
cercetări;
3. instruirea şi reciclarea experţilor judiciari ai Centrului;

4. studierea realizărilor ştiinţifice ale altor ţări în domeniul expertizei judiciare, colaborarea cu
alte instituţii de profil, organizaţii ştiinţifice şi de învăţămînt, în scopul perfecţionării practicii de
expertiză şi extinderii posibilităţilor acesteia.

Funcţiile CNEJ sînt:

1. efectuarea expertizelor judiciare şi constatărilor tehnico-ştiinţifice conform Instrucţiunii cu


privire la efectuarea expertizelor judiciare şi constatărilor tehnico-ştiinţifice;
2. identificarea problemelor prioritare în domeniul expertizei judiciare şi constatărilor tehnico-
ştiinţifice, elaborarea metodelor, procedeelor şi tehnicilor de expertize judiciare în baza
investigaţiilor ştiinţifice şi practicii avansate;

2
Legea nr.68 din 14.04.2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar art.65 alin 1. 2.
3. analiza şi generalizarea practicii expertizelor judiciare, constatărilor tehnico-ştiinţifice,
întreprinderea măsurilor menite să contribuie la folosirea mai eficientă a expertizelor judiciare şi
constatărilor tehnico-ştiinţifice, în scopul descoperirii infracţiunilor şi examinării obiective a
cauzelor în instanţa de judecată;

4. elaborarea măsurilor de perfecţionare a expertizelor complexe, cu participarea experţilor de


diferite domenii şi profiluri, în scopul formulării concluziilor argumentate la evaluarea
circumstanţelor şi cauzelor infracţiunilor;

5. organizarea conferinţelor ştiinţifice şi seminarelor teoretico-practice pentru generalizare şi


schimb de experienţă, cu participarea colaboratorilor organelor de drept şi altor organe
interesate;

6. elaborarea indicaţiilor metodice, întocmirea şi expedierea organelor vizate scrisorilor


informaţionale referitor la problemele ce ţin de dispunerea şi efectuarea expertizelor judiciare şi
constatărilor tehnico-ştiinţifice, de obiectivitatea, concludenţa şi importanţa concluziilor
experţilor în procedura judiciară;

7. sistematizarea şi difuzarea informaţiei juridice şi ştiinţifice, în scopul ridicării nivelului


profesional al experţilor judiciari;

8. efectuarea instruirii şi atribuirii ulterioare a calificării de expert judiciar, conform


Regulamentului cu privire la stagiul şi calificarea experţilor judiciari din Republica Moldova;

9. efectuarea atestării şi atribuirea gradul de calificare experţilor judiciari, conform


Regulamentului unic cu privire la atestarea experţilor judiciari din Republica Moldova;

10. ţinerea Registrului de stat al experţilor judiciari atestaţi;

11. efectuarea recenzierii rapoartelor de expertize şi constatărilor tehnico-ştiinţifice.

Tipuri de expertize şi constatări tehnico-ştiinţifice efectuate de CNEJ:

1) grafoscopică;
2) de stabilire a autorului;
3) tehnică a actelor;
4) traseologică;
5) balistică;
6) fibrelor, materialelor fibroase şi articolelor fabricate din ele;
7) materialelor fibroase supuse distrugerii prin ardere;
8) lacurilor şi vopselelor;
9) produselor petroliere şi substanţelor lubrifiante;
10) polimerilor şi masei plastice;
11) substanţelor narcotice, preparatelor medicamentoase cu efect puternic;
12) lichidelor care conţin alcool;
13) sticlei, ceramicii şi articolelor fabricate din ele;
14) metalelor, aliajelor şi articolelor fabricate din ele;
15) solului;
16) biologică a obiectelor vegetale şi animale;
17) chimică;
18) circumstanţelor accidentelor rutiere;
19) traseologică a vehiculelor;
20) tehnică a pieselor vehiculelor;
21) merceologică auto;
22) instalaţiilor mecanice;
23) instalaţiilor electrotehnice;
24) instalaţiilor cu gaze;
25) tehnicii incendiare;
26) tehnicii de calcul;
27) exploziilor tehnologice;
28) tehnicii securităţii muncii;
29) în construcţii;
30) de evaluare şi partajare a bunurilor imobile, obiectelor de construcţii şi utilajului;
31) contabilă;
32) economică;
33) financiar-bancară.3

Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al IGP.


Misiune: Realizarea prerogativelor IGP privind prevenirea şi combaterea criminalităţii prin
asistenţă tehnico-criminalistică la descoperirea şi cercetarea infracţiunilor, evaluarea necesităţilor
practice de mijloace şi metode tehnico-criminalistice, precum şi implementarea politicilor
publice pe domeniul de competenţă al IGP, în parte ce ţine de asigurarea unei asistenţe tehnico-
criminalistice eficiente.
Funcţii:
1) efectuează, în ordinea stabilită, expertize judiciare şi constatări tehnico-ştiinţifice;
2) analizează şi generalizează practica expertizelor judiciare, constatărilor tehnico-ştiinţifice,
întreprinde măsuri menite să contribuie la descoperirea şi investigarea infracţiunilor prin
efectuarea expertizelor judiciare şi constatărilor tehnico-ştiinţifice, precum şi identifică
problemele prioritare în domeniu;
3) implementează proceduri moderne şi eficiente de examinare în scopul întocmirii unor
concluzii argumentate la evaluarea circumstanţelor şi cauzelor infracţiunilor;
4) organizează seminare teoretico-practice, schimburi de experienţă şi instruiri cu participarea
angajaţilor subdiviziunilor subordonate IGP şi altor organe de drept, precum şielaborează
indicaţii metodice şi instrucţiuni pentru domeniul de competenţă;
5) efectuează instruirea şi atribuirea ulterioară în ordinea stabilită a calificării de expert judiciar,
precum şi atestarea şi atribuiea gradului de calificare experţilor judiciari. 4

Lista expertizelor efectuate de Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al IGP :


- expertiza dactiloscopică.
- expertiza armelor albe
- expertiza traseologică

3
http://www.justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=224
4
http://www.igp.gov.md/ro/profile-departments/centrul-tehnico-criminalistic-si-expertize-judiciare
- expertiza tehnică a documentelor
- expertiza balistică
- expertiza circumstanţelor accidentelor rutiere
- expertiza grafoscopică
- expertiza portretului
- expertiza substanţelor narcotice de origine vegetală
- expertiza crimelor informaţionale
- expertiza tehnico - exploziva
-expertiza dispozitivelor explozive a circumstanţelor şi mecanismului exploziei
- expertiza substanţelor narcotice şi psihotrope de origine sintetică .
- expertiza relevării numerelor de pe obiectele din metal
- expertiza produselor împuşcăturii
- expertiza substanţelor chimice speciale
- expertiza vopselelor şi peliculelor de vopsea
- expertiza vopselelor, lacurilor şi peliculelor de vopsea şi lacuri.
- expertiza metalelor şi aliajelor.
- expertiza materialelor din polimeri şi cauciucurilor
- expertiza produselor petroliere şi lubrifiante.
- expertiza produselor alcoolice tari şi soluţiilor hidroalcoolice.
- expertiza fibrelor, materialelor fibroase şi articolelor din ele.
- expertiza prafului şi urmelor produselor împuşcăturii
- expertiza marcajelor de pe diferite obiecte.
- expertiza urmelor impactelor pe mijloacele de transport pentru stabilirea circumstanţelor
traseologice în transport.
- expertiza auto – merceologică
- expertiza tehnică a piesilor şi mecanismelor.5

Centrul de Medicină Legală a Ministerului Sănătății.


Serviciul medico-legal în Republica Moldova înregistrează o dezvoltare mai vertiginoasă
după cel de al 2-lea război mondial, cu toate că unele forme de expertiză medico-legală pe
teritoriul Ţării Moldovei şi fostei Basarabii se efectuau cu multe secole în urmă.
Primul document care aminteşte despre un medic străin invitat la curtea domnească pentru
examinarea rănii piciorului lui Ştefan cel Mare, provocată în lupta de lângă Chilia, este datat cu
anul 1475.
În 1949 Consiliul de Miniştri al URSS emite o hotărâre prin care în fiecare republică
unională se introduce o nouă formă de organizare a serviciului – Biroul de Expertize Medico-
legale. Şefii acestor birouri erau concomitent şi specialişti principali ai MS. În conformitate cu
această decizie, Consiliul de Miniştri al RSSM, prin hotărârea nr.1319 din 27.09.1951 şi ordinul
Ministerului Sănătăţii (nr.1605 din 01.10.1951) în Republica Moldova se organizează Biroul
Republican de Expertize Medico-legale (BEML), care efectua toate formele de expertiză
medico-legală. Prin această reorganizare s-au lichidat posturile de medici legişti orăşeneşti,

5
http://justice.gov.md/public/files/file/persoane_autorizate/experti_judiciari/2016/Lista_CTC_EJ_MAI9.pdf
subordonaţi secţiilor de ocrotire a sănătăţii. Astfel, s-a format o instituţie specializată integră,
dislocată iniţial în 7 oraşe şi 12 centre raionale, cu subordonare republicană, creându-se condiţii
favorabile pentru ridicarea nivelului de cunoştinţe profesionale ale medicilor legişti, de dirijare
metodico-ştiinţifică şi control competent asupra calităţii de activitate profesională. În
componenţa Biroului republican, cu sediul la Chişinău, s-a organizat laboratorul medico-legal
republican cu secţiile: biologică, chimie judiciară şi histopatologică.6

Serviciile prestate de Centrul de Medicină Legală a Ministerului Sănătății:


-Expertiza prezenţei sîngelui în pete (metoda cromatrografică)
-Expertiza medico-criminalistică a osemintelor
-Expertiza medico-criminalistică-trasologică
-Expertiza medico-legală a prezenţei spermei în frotiuri şi tampoane (cazurile de viol)
-Expertiza medico-legală a prezenţei spermei în petele suspecte pe corpurile delicte
-Examinarea medico-legală pentru constatarea termenului conceperii
-Expertiza medico-legală a apartenenţei de specie a sîngelui
 Expertiza medico-legală a apartenenţei de grupă a sîngelui (RAC)
 Expertiza medico-legală a apartenenţei de grupă a sîngelui (RAE)
-Expertiza medico-legală a prezenţei sudorii
-Expertiza medico-legală a prezenţei salivei
-Expertiza medico-legală biologică a părului
-Expertiza filiaţiei în conflictul de paternitate
-Examinarea cadavrelor (cazurile de deces subit şi intoxicaţii)
-Examinarea cadavrelor (cazurile de omucideri şi alte genuri de moarte violentă)
-Examinarea medico-legală repetată a cadavrelor
-Examinarea cazurilor de viol (stabilirea virginităţii)
-Examinarea medico-legală a persoanelor pentru aprecierea gradului gravităţii vătămărilor
corporale.7

Centrul Național Anticorupție


Efectuează următoarele expertize :
-Expertiza armelor albe
-Expertiza dactiloscopică
- Expertiza traseologică

6
http://medicina-legala.md/?page_id=44
7
http://medicina-legala.md/wp-content/uploads/2015/10/Catalogul-de-preturi-CML-2013.pdf
- Expertiza tehnică a documentelor
- Expertiza grafoscopică
- Expertiza chimică a Substanţelor narcotice şi psihotrope de origine vegetală
- Expertiza chimică a Substanţelor narcotice şi psihotrope de origine sintetică
- Expertiza chimică a substanţelor de marcare a obiectelor aflate sub control special
- Expertiza de stabilire a autorului
- expertiza crimelor informaţionale
- expertiza de portret
- Expertiza fonoscopică
- Expertiza contabilă, economică şi financiar bancară
- Expertiza tehnicii de calcul.8

CENTRUL DE EXPERTIZE INDEPENDENTE CEXIN S.R.L


Prestează următoarele servicii :
-Examinarea documentelor, înregistrărilor şi semnăturilor. Expertiza vehiculelor.
-Expertize tehnice şi inginereşti a clădirilor.
-Expertiza tehnică a cauzelor incendiilor. Evaluarea bunurilor imobile.
-Evaluarea mijloacelor de transport auto.
-Evaluarea bunurilor.
-Expertiză economică şi financiară soluţii de evaluare a riscurilor

Societatea cu Răspundere Limitată CREDIBILITATE-BIROU DE


EXPERTIZE
Acest birou efectuează 4 tipuri de expertize
- Expertiza criminalistă
- Expertiza psihologică
- Expertiza în construcții
- Expertiza contabilă

8
http://justice.gov.md/public/files/file/persoane_autorizate/experti_judiciari/2016/Lista_C_N_A9.pdf
Concluzie
Reeșind din necesitatea societății contemporane de a se dezvolta cît și intensificarea necesității
probatorii intr-o ședință de judecată unde legalitatea și statutul probelor are o mare importanță
expertiza judiciarăa devenit unul din cele mai importante elemente in probarea unei cauze și
asigurarea de descoperire a adevărului. Deci în acest context putem deduce ideea de importanță a
instituțiilor care efectuează expertiza judiciară și anume apariția și sferei private de efectuare a
expertizelor ce permite o alegere cea mai bună și sporirea concurenței ce sporește și calitatea
efectuării expertizelor .
Bibliografie
1.LEGE Nr. 68 din 14.04.2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar
publicat : 10.06.2016 în Monitorul Oficial data intrarii in vigoare : 10.12.2016.

2.http://justice.gov.md/public/files/file/persoane_autorizate/experti_judiciari/2016/Lista_C_N_A9.pdf
3. http://medicina-legala.md/?page_id=44
4. http://medicina-legala.md/wp-content/uploads/2015/10/Catalogul-de-preturi-CML-2013.pdf
5. http://justice.gov.md/public/files/file/persoane_autorizate/experti_judiciari/2016/Lista_CTC_EJ_MAI9.pdf
6. http://www.justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=224
7. http://www.igp.gov.md/ro/profile-departments/centrul-tehnico-criminalistic-si-expertize-judiciare
8. http://www.usem.md/uploads/files/Note_de_curs_drept_ciclul_1/100_-_Expertiza_judiciara.pdf.