Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect de activitate didactică

Data: 25 aprilie 2007


Clasa: a VIII-a A
Obiect: Cultură civică
Subiect: Dreptate şi egalitate
Profesor: Constăngioară Constantin
Propunător: Paina ( Coşereanu) Mihaela
Studentă la Sociologie, anul III
Durata: 50 min.
Nr. elevi: 29

Competenţa specifică: - dezvoltarea interesului pentru participarea la viaţa socială


şi pentru exersarea calităţii de cetăţean.

Competenţe derivate:
La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili :
- 1) să explice termenii : „dreptate” şi „nedreptate”;
- 2) să asocieze aceste noţiuni cu altele asemănătoare ca sens;
- 3) să distingă cele trei forme de manifestare a nedreptăţii în raport cu:
a) legile juridice
b) reguli sau norme morale
c) propria persoană ( sine);
- 4) să argumenteze manifestările de nedreptate descrise în mass-media,
sau din propria lor experienţă;

Tipul lecţiei: lecţie mixtă.

Metode şi pricedee didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea,


Metoda ciorchinelui, studiul de caz, munca în perechi şi
pe echipe.

Mijloace didactice: ecusoane, rebus, ilustraţii, cartonaşe cu diferite cuvinte asociate


noţiunilor de „dreptate” şi „nedreptate”, foi albe, mari, carioca,
gumă adezivă.

Bibliografie: - manualul „Cultură civică”, clasa a VIII-a ,


autori: D. Georgescu şi D. Ştefănescu, Ed. Humanitas Educaţional, 2003
- „ Filosofie şi logică” –Analize, comentarii...., Ed. Dacia 1998
- Ştefănescu , Florica – „ Didactica disciplinelor socio-umane”,
Ed. Univ. Din Oradea, 2004.
Desfăşurarea activităţii

Momentele Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode Mijloace Evaluare Observaţii


lecţiei şi utilizate didactice
durata lor
I. Momentul - pregătirea materialelor necesare lecţiei - îşi pregătesc pe bancă Conversaţia Ecusoane
organizatoric - efectuarea prezenţei manualul, caietul, explicaţia le
3 min. - stabilirea ordinei şi a disciplinei instrumentele de scris.
- distribuirea ecusoanelor - îţi notează numele pe
ecuson. AN
II. - Ce aţi avut de pregătit pentru astăzi? ... Egalitatea şanselor şi A
Verificarea egalitatea în faţa legii. Conversaţia
cunoştinţelor - Se verifică printr-un rebus cunoştinţele - examinatoa Rebusul Frontală
şi a temei elevilor re Anexa 1 şi
pentru acasă individu
20 min. Explicaţia ală
Munca în
Se adresează întrebări legate de termenii perechi
cuprinşi în rebus: inegalitate, egalitate a Elevii răspund şi
şanselor, tipuri de dreptate, discriminare, motivează .
egalitate în faţa legii.

Se discută rezolvarea temei pentru acasă.: Doi, trei elevi explică de


- Este vinovat elevul? Dar vreuna dintre ce este vinovat de fraudă
şcoli? Ar trebui iertat pentru că e un elev un elev care se înscrie
f.b. pregătit? Cum ar trebui să se procedeze simultan la două licee.
pt. a se repara nedreptatea făcută? Problemati
zarea
III. Captarea Dreptatea nu există de sine-stătătoare, ci ...nedreptatea. conversaţia
atenţiei doar în raportare la opusul ei.... Planşa cu
1 min. Charles Dickens spunea că: „ În micile citatul din
universuri în care copiii îşi duc existenţa..., Dickens
nimic nu este resimţit mai acut decât
NEDREPTATEA”. Cum comentaţi? Elevii îşi exprimă
Vouă vi s-au făcut nedreptăţi în ultima părerile.
vreme? Daţi exemple! Se dau exemple.
IV.
Anunţarea Astăzi vom discuta tocmai despre
subiectului „ Dreptate şi nedreptate”, insistând mai
lecţiei şi a mult pe termenul NEDREPTATE. Elevii notează titlul Explicaţia
obiectivelor La sfârşitul orei vom şti să operăm cu lecţiei pe caiete şi
1 min. termenii: Lege juridică termenii utilizaţi.
Normă morală
Nedreptate.

V. - Ce este nedreptatea?
Dobândirea Conversaţia
noilor Sunt toţi oamenii răi, nedrepţi? Elevii răspund. Se pot
cunoştinţe Sau sunt toţi buni şi drepţi? aduce argumente şi Explicaţia
1o min. De ce trebuie totuşi să fim drepţi? contraargumente.
Cănd se produce o nedreptate, aceasta Observaţia
poate fi făcută faţă de alţii sau faţă de
propria persoană. Nedreptatea se poate
produce prin raportare la legea juridică, la
reguli şi norme morale, dar şi faţă de sine.
Exemple.
a) încălcarea prevederilor legii
electorale ( nedreptăţirea unor Corectarea acestor Au dat exemple
partide) nedreptăţi se face prin Studiul de din activitatea
respectarea regulilor, a caz şcolară şi din
legilor. viaţa de zi cu
b) încălcarea unei reguli de tipul: Să fii … Nu trebuie să fim zi.
respectuos! politicoşi sau drepţi doar
când şi cu cine vrem, sau
doar când ne vede sau
cunoaşte cineva! Elevii au dat
c) a ne subaprecia sau a ne supraaprecia. … să încercăm să fim exemple de
fericiţi în condiţiile create nedreptate faţă
de noi, cu sprijinul Studiul de de sine:
celorlalţi şi nu împotriva caz fumatul, sau
lor. faptul de a nu
Când ne adresăm Avocatului Poporului? …când am suferit o Manualul te spăla pe
nedreptate din partea dinţi.(au
adm. publice….(p.77) argumentat)
VI. Fixarea Care sunt cele trei situaţii în care se poate Elevii răspund corect. Metoda
cunoştinţelor manifesta nedreptatea? Elevii, pe patru grupe, ciorchinelui
10 min. Metoda ciorchinelui: Se completează scriu cuvinte Anexa 2 Evaluare
„boabele” cu cuvinte care ne duc cu gândul asemănătoare ca sens cu Foile cu frontală
la dreptate şi la nedreptate. termenii Dreptate şi Munca pe „ciorchini
Nedreptate. echipe i”, carioci

Apoi, se completează planşa din faţa Cartonaşe


clasei, cu cartonaşele potrivite.

VII. Tema Se fac aprecieri asupra implicării elevilor Elevii pot face aprecieri
pentru acasă la activitate. şi autoaprecieri. Conversaţia
5 min. Ca temă pentru acasă , ex. 2, pag.77. Îşi notează tema. Aprecierea
despre cazul apelării la Avocatul Poporului
Anexa 1. Rebus A
1

2
3
4
5

6
7
8

9
B
Orizontal: 1: Între oameni există diferenţe, deosebiri fireşti, numite ..............................................
2: Posibilitatea neîngrădită a oricărei persoane de a exercita orice rol în comunitate poartă numele de egalitate a ................
3: Când se iau în considerare condiţiile de săvârşire a abaterilor, avem de-a face cu circumstanţe ...................................
4: Ansamblul de circumstanţe favorabile care duc la realizarea unui scop, în urma deciziei şi acţiunii persoanei poartă
numele de ........................
5: Dreptatea ca acces la resurse şi la poziţii în societate.
6: Dreptatea ca respectare a legilor şi înfăptuire a justiţiei.
7: „ Nimeni nu este mai presus de ...............”. ( se afirmă în Constituţia României, Articolul 16 (2)).
8: Situaţile în care se încalcă egalitatea şanselor se numesc „discriminatorii”, iar acţiunile implicate , ...........................
9: Persoana abilitată să cântărească şi să decidă a cui este dreptatea.
Vertical : Cele patru virtuţi cardinale pe care se întemeia morala, după Platon, erau: înţelepciunea, curajul, chibzuinţa(modestia)
şi …………………………. .
Anexa 2

Metoda ciorchinelui

DREPTATE

NEDREPTATE
Oglinda tablei:

25 IV 2007
Dreptate şi nedreptate

- lege juridică
- normă morală
- nedreptate: - în raport cu legea juridică
- în raport cu reguli şi norme morale
- în raport cu sine.
Câteva imagini după susţinerea lecţiei :

„Rebusul” completat de elevi . … Se strâng materialele folosite …

S-ar putea să vă placă și