Sunteți pe pagina 1din 12

V. LEGI DE CONSERVARE. APLICAȚII.

Introducere.
Sistemul fizic este un corp macroscopic sau un ansamblu de corpuri macroscopice. Corpurile care
alcătuiesc sistemul se numesc elemente ale sistemului.
Tot ceea ce nu aparține sistemului se numește mediu exterior.
Corpurile, care alcătuiesc sistemul, interacționează atât între ele cât și cu cele din mediul exterior.
Aceste interacțiuni au ca efect modificarea stării sistemului, sau altfel spus: în sistem apar o serie de
procese.
Forțele care se manifestă între elementele sistemului se numesc forțe interne.
Forțele care se manifestă între corpurile din sistem și cele din mediul exterior se numesc forțe
externe, sau forțe exterioare sistemului.
Un sistem este izolat (sau închis) dacă asupra lui nu acționează forțe externe.
Un sistem este neizolat (sau deschis) dacă asupra lui acționează forțe externe.
Dacă forțele externe ce acționează asupra sistemului sunt foarte mici, neglijabile, în comparație cu
forțele interne, sistemul poate fi considerat izolat. Exemplu de sisteme izolate: sistemul corp-resort,
sau sistemul corp-Pământ, pentru care forța de frecare este considerată neglijabilă.
În orice sistem, în care se desfășoară procese fizice, se produce variația mărimilor fizice
caracteristice. Aceste variații nu sunt independente, deoarece mărimile fizice ce caracterizează
sistemul sunt legate prin legi fizice.
Legile de conservare sunt legi fizice potrivit cărora, valorile unor mărimi fizice, caracteristice
sistemelor izolate, rămân neschimbate pe parcursul desfășurării oricărui proces.
Stabilirea legilor de conservare are o importanță fundamentală pentru fizică, deoarece permit
evaluarea sistemelor izolate, în condițiile în care utilizarea metodelor cinematice sau dinamice este
foarte complicată sau chiar imposibilă.
1. Conservarea energiei mecanice.
Am arătat că, în procesele mecanice: ∆𝐸𝑐 = 𝐿 și ∆𝐸𝑝 = −𝐿, vezi MECANICA. Lucrul mecanic.
randamentul. puterea. energia mecanică., pag. 4, rel. (24) și (25’).
Dacă adunăm cele două relații membru cu membru, obținem:
∆𝑬𝒄 + 𝜟𝑬𝒑 = 𝟎 sau: 𝑬 = 𝑬𝒄 + 𝑬𝒑 = 𝑬𝒄𝟎 + 𝑬𝒑𝟎 = 𝑬𝒄𝒎𝒂𝒙. = 𝑬𝒑𝒎𝒂𝒙. = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕. (1)
Această relație exprimă legea conservării și transformării energiei mecanice:
În procesele mecanice, energia cinetică se transformă în energie potențială și invers, suma lor la
orice moment de timp fiind constantă.

2. Impulsul mecanic. Conservarea impulsului mecanic.


a) Cazul punctului material izolat.
Conform principiului al II-lea al dinamicii 𝐹⃗ = 𝑚 ∙ 𝑎⃗. Această relație, pentru un sistem de forțe
oarecare, se mai poate scrie:
𝜟𝐯⃗⃗ 𝜟(𝒎 ∙ 𝐯⃗⃗) 𝜟𝒑⃗⃗
⃗𝑭⃗𝒎 = 𝒎 ∙ 𝒂
⃗⃗ = 𝒎 ∙ = = (2)
∆𝒕 𝜟𝒕 𝜟𝒕
Unde cu 𝐅⃗𝐦 am notat forța medie care acționează asupra sistemului, iar produsul 𝒑 ⃗⃗ = 𝒎 ∙ 𝐯⃗⃗ se
numește impulsul punctului material.
Facem notația: ⃗𝑯
⃗⃗⃗ = ⃗𝑭⃗𝒎 ∙ ∆𝒕 = ∆𝒑
⃗⃗ (3)
⃗𝑯
⃗⃗ se numește impulsul forței, iar rel. (3) exprimă teorema de variație a impulsului punctului
material:
Variația impulsului punctului material, într-un interval de timp, este egală cu impulsul forței
exterioare aplicate punctului material, în intervalul de timp considerat.

Din rel. (3) observăm și unitatea de măsură pentru impuls: [𝒑]𝑺𝑰 = 𝟏𝑵 ∙ 𝒔

1
Dacă punctul material este izolat, conform rel.(3): ∆𝒑 ⃗⃗ = 𝟎; 𝑠𝑎𝑢 𝒑 ⃗⃗ = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕., adică punctul material
izolat se mișcă rectiliniu și uniform, sau se află în repaus, 𝐯⃗⃗ = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕., valabil în sistemele de referință
inerțiale. Sau altfel spus: impulsul punctului material izolat se conservă. Acest rezultat reprezintă o
altă formă de exprimare a principiului I al dinamicii.
În procesele de interacțiune dintre corpuri, prin intermediul forțelor, se realizează un transfer de
mișcare de la un corp la altul, măsurat prin transferul de impuls și energie cinetică, exprimate prin cele
două teoreme de variație: a) teorema de variație a energiei cinetice și
b) teorema de variație a impulsului punctului material.
Din cele afirmate până acum, constatăm că impulsul este o măsură a mișcării mecanice, fapt pentru
care se mai numește și cantitate de mișcare.
b) Cazul unui sistem de două puncte materiale, Fig. 1.
⃗𝑭
⃗⃗𝟏𝟐 ș𝒊 ⃗𝑭
⃗⃗ 𝟐𝟏 sunt forțe interne, iar ⃗𝑭⃗𝟏 ș𝒊 ⃗𝑭
⃗⃗ 𝟐 sunt forțe externe. Pentru sistemul din Fig. 1 vom scrie
principiul al II-lea al dinamicii:
⃗⃗𝟏 = (𝑭
∆𝒑 ⃗⃗𝟏 + ⃗𝑭⃗𝟏𝟐 ) ∙ ∆𝒕 și ∆𝒑 ⃗⃗𝟐 + ⃗𝑭
⃗⃗𝟐 = (𝑭 ⃗⃗𝟐𝟏 ) ∙ ∆𝒕 (4)
Adunăm cele două rel. (4) și ținem cont că suma forțelor
interne este totdeauna egală cu zero, conform principiului
al III-lea al dinamicii: 𝐹⃗12 + 𝐹⃗21 = 0.
Facem, de asemenea, notațiile: 𝑃⃗⃗ = 𝑝⃗1 + 𝑝⃗2 , numit impulsul total și 𝐹⃗ = 𝐹⃗1 + 𝐹⃗2, numită rezultanta
forțelor exterioare. Astfel spus, putem scrie: ∆𝑷⃗⃗⃗ = ⃗𝑭⃗ ∙ ∆𝒕 (5)
Adică: variația impulsului total este egală cu impulsul rezultantei forțelor externe, care
acționează asupra sistemului. Dacă rezultanta forțelor externe este egală cu zero: 𝐹⃗ = 0, impulsul
total se conservă: ⃗⃗⃗ = 𝟎 sau ⃗𝑷
∆𝑷 ⃗⃗ = ⃗𝒑⃗𝟏 + ⃗𝒑⃗𝟐 = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕. (6)
Acest lucru se mai poate scrie: ⃗⃗𝟏 + 𝒑
𝒑 ⃗⃗𝟐 = 𝒑 ⃗⃗′𝟏 + 𝒑 ⃗⃗′𝟐 (6’)
3. Momentul cinetic. Conservarea momentului cinetic.
3.1 Momentul cinetic. Mărimile fizice care caracterizează mișcarea de translație sunt forța și
impulsul. În mișcarea circulară mărimile fizice caracteristice sunt
momentul forței și momentul impulsului, numit și momentul cinetic.
Momentul cinetic, notat 𝐿⃗⃗, este definit ca produsul vectorial dintre vectorul
𝑟⃗ și vectorul 𝑝⃗, impulsul punctului material:
⃗⃗ = 𝒓
𝑳 ⃗⃗ × 𝒑 ⃗⃗ (7)
Momentul cinetic este un vector perpendicular pe planul traiectoriei, în
centrul de curbură, Fig. 2. Sensul vectorului se află cu regula burghiului,
vezi Noțiuni de calcul vectorial, pag. 2.
Unitatea de măsură pentru momentul cinetic este: [𝐋]𝐒𝐈 = 𝟏𝐉 ∙ 𝐬.
3.2. Conservarea momentului cinetic. Vom calcula variația momentului cinetic în raport cu timpul:
∆𝑳⃗⃗ ∆(⃗𝒓⃗ × ⃗𝒑⃗⃗) ∆𝒓 ⃗⃗ ∆𝒑⃗⃗
= = ⃗⃗ + 𝒓
×𝒑 ⃗⃗ × (8)
∆𝒕 ∆𝒕 ∆𝒕 ∆𝒕
Am ținut cont de proprietatea de distributivitatea a produsului vectorial față de adunare și de faptul că
produsul vectorial este anticomutativ. ⃗⃗
∆𝒓 ⃗⃗
∆𝒑
În continuare, conform definițiilor stabilite în capitolele anterioare: 𝐯⃗⃗ = ⃗⃗⃗ =
,𝑭 ⃗⃗⃗⃗ = 𝒓
ș𝒊 𝑴 ⃗⃗
⃗⃗ × 𝑭
Rezultă: ∆𝒕 ∆𝒕
⃗⃗
∆𝒓 ⃗⃗
∆𝑳
⃗⃗ = 𝟎
×𝒑 (9) și = ⃗𝑴
⃗⃗⃗ (9’)
∆𝒕 ∆𝒕

Pentru rel. (9) am ținut cont de faptul că produsul vectorial dintre un vector și el însuși este totdeauna
egal cu zero.
Teorema de variație a momentului cinetic:
Variația, în timp, a momentului cinetic al unui punct material, în raport cu un pol, este egală cu
momentul rezultantei forțelor exterioare ce acționează asupra punctului material, în raport cu
același pol, în același interval de timp, rel. (9’).

2
∆𝑳 ⃗⃗
Dacă rezultanta forțelor exterioare este zero, 𝑭 ⃗⃗ = 𝟎, = 𝟎. Rezultă ∆𝑳⃗⃗ = 𝟎 sau 𝑳 ⃗⃗ = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕.,
adică, momentul cinetic se conservă. ∆𝒕
Conservarea momentului cinetic are drept consecință conservarea planului în care se mișcă
punctul material.
Această afirmație este deosebit de importantă în studiul mișcării corpurilor cerești. De exemplu: În
cazul rotației Pământului în jurul Soarelui, momentul forței de interacțiune gravitațională (forța de
greutate) este zero, ceea ce înseamnă că traiectoria Pământului este într-un plan. Evident, la fel și în
cazul celorlalte planete!
La fel și în cazul electronului, care se mișcă pe o traiectorie circulară, plană, în jurul nucleului,
deoarece momentul forței de interacțiune electrostatică dintre nucleu și electron este zero.
4. *Centrul de masă (CM) al unui sistem de două particule. (Temă facultativă.)
Centrul de masă, al unui sistem de două particule, este un punct situat pe dreapta ce unește centrele
celor două particule, între cele două particule, mai aproape de
particula cu masa mai mare și are o serie de proprietăți remarcabile,
Fig. 3. Între masele celor două particule și distanța până la CM
există relația: 𝒎𝟏 ∙ 𝒅𝟏 = 𝒎𝟐 ∙ 𝒅𝟐 (10)
a) Coordonatele centrului de masă.
Din Fig. 3, din considerente vectoriale și identificând egalitățile
respective, observăm că: 𝒅 = 𝒅𝟏 + 𝒅𝟐 (11)
Din rel. (10) și (11) rezultă:
𝒎𝟐
𝒅𝟏 = 𝒅 (12)
𝒎𝟏 + 𝒎𝟐
În Fig. 3 identificăm: ⃗𝒅⃗ = 𝒓
⃗⃗𝟐 − 𝒓⃗⃗𝟏 și 𝒓
⃗⃗𝑪𝑴 = 𝒓 ⃗⃗𝟏 + ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝒅𝟏 (13)
Dacă înlocuim rel. (13) în rel. (12) obținem:
𝒎𝟏 𝒓⃗⃗𝟏 + 𝒎𝟐 𝒓 ⃗⃗𝟐 (14)
⃗⃗𝑪𝑴 =
𝒓
𝒎𝟏 + 𝒎𝟐
Sau, pe componente:
𝒎𝟏 𝒙⃗⃗𝟏 + 𝒎𝟐 𝒙 ⃗⃗𝟐
⃗⃗𝑪𝑴 =
𝒙
𝒎𝟏 + 𝒎𝟐 (14’)
𝒎𝟏 𝒚 ⃗⃗𝟏 + 𝒎𝟐 𝒚 ⃗⃗𝟐
⃗⃗𝑪𝑴 =
𝒚
{ 𝒎𝟏 + 𝒎𝟐
b) Impulsul centrului de masă.
Pentru rel.(14), vom considera o variație a timpului ∆𝒕 și avem în vedere că 𝒎 = 𝒎𝟏 + 𝒎𝟐 este
masa sistemului:
𝒎𝟏 𝐯⃗⃗𝟏 + 𝒎𝟐 𝐯⃗⃗𝟐
𝐯⃗⃗𝑪𝑴 = (15)
𝒎𝟏 + 𝒎𝟐

sau: 𝒎 ∙ 𝐯⃗⃗𝑪𝑴 = 𝒎𝟏 𝐯⃗⃗𝟏 + 𝒎𝟐 𝐯⃗⃗𝟐 = 𝒑 ⃗⃗𝟐 = ⃗𝑷


⃗⃗𝟏 + 𝒑 ⃗⃗ (15’)
Adică:
Impulsul total al sistemului este egal cu masa sistemului înmulțită cu viteza centrului de masă.

c) Accelerația centrului de masă.


Pentru rel.(15), vom considera, în continuare, o variație ∆𝑡.
𝒎𝟏 𝐚⃗⃗𝟏 + 𝒎𝟐 𝐚⃗⃗𝟐 (16)
𝐚⃗⃗𝑪𝑴 =
𝒎𝟏 + 𝒎𝟐
sau: 𝒎 ∙ 𝐚⃗⃗𝑪𝑴 = 𝒎𝟏 𝐚⃗⃗𝟏 + 𝒎𝟐 𝐚⃗⃗𝟐 = ⃗𝑭⃗𝟏 + ⃗𝑭⃗𝟐 = ⃗𝑭⃗ (16’)
Adică:
Rezultanta forțelor externe, care acționează asupra sistemului, este egală cu produsul dintre
masa sistemului și accelerația centrului de masă.

3
Determinarea CM și a coordonatelor CM simplifică studiul sistemelor fizice. În loc să studiem tot
sistemul, componentă cu componentă, vom studia doar comportarea CM, considerând că tot
sistemul are masa concentrată într-un singur punct, CM, care înglobează în el toate caracteristicile
sistemului.
Dacă sistemul este izolat, sau rezultanta forțelor externe este nulă, centrul de masă va fi în repaus
sau în mișcare rectilinie uniformă.
Evident că toate aceste considerații, făcute până acum, se pot generaliza pentru un sistem de n puncte
materiale.
APLICAȚII.
5. Ciocniri.
Ciocnirile sunt procese de interacțiune dintre două corpuri, care durează un timp foarte scurt. Aceste
procese sunt succedate de procese de deformare și de încălzire a corpurilor, cu condiția respectării
legilor de conservare.
Foarte multe procese din natură sunt explicate ca procese de ciocnire. De exemplu ionizarea
atomului, studiul mișcării corpurilor cu masă variabilă (rachetele), explozia unui proiectil, studiul
gazelor, încărcarea și descărcarea unui camion de marfă, și așa mai departe…
5.1 Ciocnirea plastică (sau total neelastică).
Particulele de mase m1 și m2 se deplasează cu vitezele 𝐯⃗⃗𝟏 ș𝑖 𝐯⃗⃗𝟐 , se vor ciocni. În Fig. 4 a) și b) am
schițat etapele ciocnirii plastice. În continuare, pentru
simplificarea calculelor matematice, voi face considerațiile
pentru o mișcare unidirecțională. Ca urmare a interacțiunii,
corpurile se deformează, se unesc, formând un corp de
masă 𝒎𝟏 + 𝒎𝟐 , iar sistemul va rămâne deformat. Energia
cinetică a celor două corpuri s-a transformat în energie
potențială de deformare. În etapa imediat următoare, energia potențială de deformare se retransformă
în energie cinetică, dar nu integral! O parte din energia potențială de deformare se va transforma în
căldură și se va disipa…De exemplu: baterea unui cui într-o scândură este un proces de ciocnire
plastică. Dacă, după ce ați terminat operațiunea, puneți mâna pe ciocan, veți observa că aceste s-a
încălzit. Tot acest proces se desfășoară cu respectarea legilor de conservare: legea conservării energiei
și legea conservării impulsului. Am obținut, astfel, un sistem de două ecuații cu două necunoscute:
𝒎𝟏 ∙ 𝐯𝟏𝟐 𝒎𝟐 ∙ 𝐯𝟐𝟐 (𝒎𝟏 + 𝒎𝟐) ∙ 𝐯 ′𝟐
{ 𝟐 + 𝟐 =
𝟐
+𝑸 (17)
𝒎𝟏 ∙ 𝐯𝟏 + 𝒎𝟐 ∙ 𝐯𝟐 = (𝒎𝟏 + 𝒎𝟐 ) ∙ 𝐯 ′
necunoscutele sunt v’ și 𝑸 = −∆𝑬𝒄 , pierderea de energie cinetică sub formă de căldură.
Din a doua ecuație, legea conservării impulsului, rezultă viteza v’ după ciocnire:
𝒎𝟏 ∙ 𝐯𝟏 + 𝒎𝟐 ∙ 𝐯𝟐
𝐯′ = (18)
𝒎𝟏 + 𝒎𝟐
Dacă introducem valoarea lui v’ în a doua ecuație, legea conservării energiei și facem calculele
matematice, obținem valoarea pierderii de energie cinetică sub formă de căldură:
𝟏 𝒎𝟏 ∙ 𝒎𝟐
𝐐 = −∆𝑬𝒄 = ∙ ∙ (𝐯𝟏 − 𝐯𝟐 )𝟐 (19)
𝟐 𝒎𝟏 + 𝒎𝟐
În continuare vom face două notații:
𝒎𝟏 ∙ 𝒎𝟐
𝒎𝒓 = (20)
𝒎𝟏 + 𝒎𝟐
numită masă redusă și:
𝐯𝒓 = 𝐯𝟏 − 𝐯𝟐 (21)
numită viteză relativă.
Cu aceste notații, rel. (19) se poate scrie: 𝟏
𝐐 = −∆𝑬𝒄 = ∙ 𝒎𝒓 ∙ 𝐯𝒓 𝟐 (22)
𝟐
4
Rel. (22) exprimă faptul că, în urma ciocnirii plastice și a cuplării particulelor, energia cinetică
relativă a unei particule față de cealaltă se pierde, transformându-se în altă formă de energie, de
exemplu în căldură.
5.2 Ciocnirea perfect elastică.
Particulele de mase m1 și m2 se deplasează cu vitezele 𝐯⃗⃗𝟏 ș𝑖 𝐯⃗⃗𝟐 , se vor ciocni. În Fig. 4 a), b) și c) am
schițat etapele ciocnirii perfect elastice. În continuare, pentru simplificarea calculelor matematice, voi
face considerațiile, ca și în cazul
ciocnirii plastica, pentru o mișcare
unidirecțională. Ca urmare a
interacțiunii, corpurile se deformează,
se unesc, formând un corp de masă
𝒎𝟏 + 𝒎𝟐 , dar sistemul nu va rămâne
deformat. Deformațiile corpurilor
dispar după ciocnire, iar energia cinetică relativă, transformată în energie potențială de deformare
elastică, se restituie integral sistemului, celor două particule, după ciocnire.
Pentru acest sistem, voi scrie legile de conservare, a energiei și impulsului. Obținem un sistem de
două ecuații, cu două necunoscute, 𝐯′𝟏 și 𝐯′𝟐 .
𝒎𝟏 ∙ 𝐯𝟏𝟐 𝒎𝟐 ∙ 𝐯𝟐𝟐 𝒎𝟏 ∙ 𝐯𝟏′𝟐 𝒎𝟐 ∙ 𝐯𝟐′𝟐
{ 𝟐 + 𝟐 =
𝟐
+
𝟐
(23)
𝒎𝟏 ∙ 𝐯𝟏 + 𝒎𝟐 ∙ 𝐯𝟐 = 𝒎𝟏 ∙ 𝐯′𝟏 + 𝒎𝟐 ∙ 𝐯′𝟐
Prima ecuație a rel. (23) o înmulțim cu 2 și apoi, în ambele ecuații, facem separarea termenilor în
funcție de indice, după cum urmează:
𝒎 ∙ 𝐯 𝟐 − 𝒎𝟏 ∙ 𝐯𝟏′𝟐 = 𝒎𝟐 ∙ 𝐯𝟐′𝟐 − 𝒎𝟏 ∙ 𝐯𝟐𝟐 (23’)
{ 𝟏 𝟏
𝒎𝟏 ∙ 𝐯𝟏 − 𝒎𝟏 ∙ 𝐯𝟏′ = 𝒎𝟐 ∙ 𝐯𝟐′ − 𝒎𝟐 ∙ 𝐯𝟐
sau, folosind formulele de calcul prescurtat din matematică, se mai poate scrie:
𝒎 ∙ (𝐯𝟏 − 𝐯𝟏′ )(𝐯𝟏 + 𝐯𝟏′ ) = 𝒎𝟐 ∙ (𝐯𝟐 − 𝐯𝟐′ )(𝐯𝟐 + 𝐯𝟐′ ) (23’’)
{ 𝟏
𝒎𝟏 ∙ (𝐯𝟏 − 𝐯𝟏′ ) = 𝒎𝟏 ∙ (𝐯 ′ 𝟐 − 𝐯𝟐 )
Dacă, în rel. (23’’), împărțim prima ecuație la cea de-a doua obținem: 𝐯𝟏 + 𝐯𝟏′ = 𝐯 ′ 𝟐 + 𝐯𝟐
sau 𝐯𝟏 − 𝐯𝟐 = −(𝐯𝟏′ − 𝐯𝟐′ ) (24)
Observăm că: 𝐯𝒓 = 𝐯𝟏 − 𝐯𝟐 este viteaza relativă a particulei 1 față de particula 2 înainte de ciocnire,
iar 𝐯𝒓′ = 𝐯𝟏′ − 𝐯𝟐′ este viteaza relativă a particulei 1 față de particula 2 după de ciocnire.
Cu aceste observații, rel. (24) se poate scrie:
𝐯𝒓 = −𝐯𝒓′ (24’)
Adică, viteaza relativă a particulei 1 față de particula 2 înainte de ciocnire este egală și de sens
contrar cu viteaza relativă a particulei 1 față de particula 2 după ciocnire.
Pentru a afla vitezele 𝐯𝟏′ și 𝐯𝟐′ revenim la rel.(23’’), după împărțirea celor două ecuații:
𝐯𝟏 + 𝐯𝟏′ = 𝐯𝟐 + 𝐯𝟐′ (23’’’)
{
𝒎𝟏 ∙ (𝐯𝟏 − 𝐯𝟏′ ) = 𝒎𝟏 ∙ (𝐯 ′ 𝟐 − 𝐯𝟐 )
Observați că sistemul de ecuații s-a simplificat considerabil. Rezolvând sistemul de ecuații, obținem
expresiile celor două viteze:
𝒎𝟏 ∙ 𝐯𝟏 + 𝒎𝟐 ∙ 𝐯𝟐
𝐯1′ = 𝟐 ∙ − 𝐯𝟏
𝒎𝟏 + 𝒎𝟐
(25)
𝒎𝟏 ∙ 𝐯𝟏 + 𝒎𝟐 ∙ 𝐯𝟐
𝐯2′ = 𝟐 ∙ − 𝐯𝟐
{ 𝒎𝟏 + 𝒎𝟐
Observați că formulele sunt foarte ușor de reținut. Viteza după ciocnire este de două ori viteza unei
ciocniri plastice minus viteza inițială a corpului!
DISCUȚIE:
a) Dacă masele celor două particule sunt egale, 𝒎𝟏 = 𝒎𝟐 = 𝒎, efectuând calculele, obținem pentru
vitezele v1′ și v2′ valorile:
5
𝐯1′ = 𝐯𝟐
{ (25’)
𝐯2′ = 𝐯𝟏
spunem că particulele fac schimb de viteze.
b) Dacă unul din corpuri este în repaus, de exemplu particula 2, 𝐯𝟐′ = 𝟎, efectuând calculele, obținem
pentru vitezele v1′ și v2′ valorile: 𝒎𝟏 − 𝒎𝟐
𝐯1′ = ∙𝐯
𝒎𝟏 + 𝒎𝟐 𝟏
(25’’)
𝟐 ∙ 𝒎𝟏
𝐯2′ = ∙ 𝐯𝟏
{ 𝒎𝟏 + 𝒎𝟐
Observăm că, în acest caz, sensul lui 𝐯1′ depinde de semnul diferenței 𝒎𝟏 − 𝒎𝟐.
c) Ciocnirea cu un perete. Dacă unul dintre corpuri are masa foarte mare, mult mai mare decât a
celuilalt, de exemplu: 𝒎𝟐 ≫ 𝒎𝟏 . În acest caz corpul de masă 𝒎𝟐 poate fi asemănat cu un perete.
Acest caz particular de ciocnire se numește ciocnire cu un perete. Această situație se produce atunci
când lovim cu mingea un perete, când mingea lovește suprafața unui teren, cazul unei molecule care
lovește peretele vasului, sau pistonul cilindrului în care se află, și așa mai departe…
În rel. (25), dăm factor comun forțat 𝒎𝟐 și ținem cont că dacă 𝒎𝟐 ≫ 𝒎𝟏 , atunci: .
𝒎𝟏 𝒎𝟏
𝒎𝟐 (𝒎 ∙ 𝐯𝟏 + 𝐯𝟐 ) → 𝟎.
′ 𝟐 𝒎𝟐
𝐯1 = 𝟐 ∙ 𝒎 − 𝐯𝟏
𝒎𝟐 (𝒎𝟏 + 𝟏) (26)
𝟐
𝒎𝟏
𝒎𝟐 (𝒎 ∙ 𝐯𝟏 + 𝐯𝟐 )
𝟐
𝐯2′ = 𝟐 ∙ 𝒎𝟏 − 𝐯𝟐
{ 𝒎 𝟐 ( 𝒎𝟐 + 𝟏)
Efectuând calculele obținem:
𝐯 ′ = 𝟐 ∙ 𝐯𝟐 − 𝐯𝟏 (26’)
{ 𝟏
𝐯𝟐′ = 𝐯𝟐
Observați că, în urma ciocnirii dintre corp și perete, peretele nu-și modifică viteza. Dacă peretele
este în repaus, 𝐯𝟐 = 𝟎:
𝐯 ′ = −𝐯𝟏
{ 𝟏′ (26’’)
𝐯𝟐 = 𝟎
ACTIVITĂŢI DE FIXARE A CUNOŞTINŢELOR ŞI EVALUARE.
Probleme rezolvate și comentate:
1. Se dă drumul unui corp să lunece pe un jgheab înclinat, continuat cu o buclă verticală de rază R, din
punctul A, de la înălțimea minimă de la care corpul nu părăsește
suprafața buclei, Fig. 6. Să se determine înălțimea hmin de la care
este lăsat să lunece corpul, pentru a parcurge continuu bucla. (Se
neglijează frecările.)
Rezolvare: 𝐹𝑓 = 0, și deci putem aplica legea conservării
energiei.
Conform legii conservării energiei: energia totală din punctul A
trebuie să fie egală cu energia totală din punctul C. În punctul A
corpul are numai energie potențială gravitațională, iar în punctul
C corpul are și energie cinetică și energie potențială.
De asemenea, când ajunge în punctul C, corpul trebuie să aibă o asemenea viteză astfel încât forța
centrifugă Fc, să fie cel puțin egală cu forța de greutate G, 𝐹𝑐 = 𝐺. Această condiție, numită condiția de
echilibru, este impusă de cerința problemei, ca ℎ = ℎ𝑚𝑖𝑛. . Pentru ℎ > ℎ𝑚𝑖𝑛. , evident 𝐹𝑐 > 𝐺.
Rezolvarea matematică a problemei. Vom scrie cele două ecuații:
𝒎𝐯 𝟐
𝒎𝒈𝒉𝒎𝒊𝒏. = + 𝒎𝒈 ∙ 𝟐𝑹
𝟐 (27)
𝒎𝐯 𝟐
{ = 𝒎𝒈
𝑹

6
Din condiția de echilibru rezultă 𝐯 𝟐 = 𝑹𝒈, care introdus în legea conservării energiei și efectuând
calculele matematice rezultă:
𝟓
𝒉𝒎𝒊𝒏. = ∙ 𝑹 (28)
𝟐
2. De pe vârful unei sfere fixe, netede (fără frecări), de rază R = 3,00 m, alunecă liber, în jos, un corp
mic, Fig. 7. Să se determine la ce înălțime minimă de vârful sferei se
va desprinde.
Rezolvare: Identificăm, întâi, datele cunoscute ascunse:
1. Corpul se mișcă fără frecări, deci în sistem nu acționează forțe
conservative și, în consecință, vom putea aplica legea conservării
energiei. În acest sens, vom alege nivelul de energie potențială
gravitațională zero nivelul punctului B, punct în care presupunem că
se deprinde corpul de sferă. Altfel spus, energia potențială
gravitațională a corpului, în punctul B, este zero. Această condiție ne
va simplifica foarte mult rezolvare problemei!
2. Corpul se va desprinde de sferă, într-un punct B, atunci când forța de apăsare normală este cel puțin
⃗⃗ = 0, numită și condiția de echilibru.
egală cu zero, 𝑁
În Fig. 7 am reprezentat toate forțele care acționează asupra sistemului. Vom scrie cele două ecuații:
𝑬 = 𝑬𝑩
{ 𝑨 (29)
𝑭𝒄 = 𝑮 𝒏
Sau, observând desenul, Fig. 7: 𝒎𝐯 𝟐
𝒎𝒈𝒉 =
𝟐 (29’)
𝒎𝐯 𝟐
{ 𝑹 = 𝒎𝒈 ∙ 𝒄𝒐𝒔𝜶
Din Fig. 7 observăm că: 𝑹−𝒉
𝒄𝒐𝒔𝜶 = (30)
𝑹
Din condiția de echilibru rezultă 𝐯 𝟐 = 𝑹𝒈 ∙ 𝒄𝒐𝒔𝜶, care introdusă în legea conservării energiei și
efectuând calculele matematice rezultă:
𝟏 (31)
𝒉 = ∙ 𝑹 = 𝟏𝒎
𝟑
3. Într-o barcă, de masă M = 70kg, aflată în repaus, stau la extremități doi pescari de mase m 1 = 60kg,
respectiv m2 = 70kg, la distanța d = 6,0m, unul de altul.
Pescarii își schimbă locurile, Fig. 8. Cu cât se va deplasa
barca?
Rezolvare: Deoarece pe direcția de mișcare nu avem
forțe, mișcările pescarilor și a bărcii vor mi mișcări
uniforme.
Când încep să se deplaseze, pescarii creează mișcare,
deci impuls, care va fi cedat bărcii cu pescarii în ea. În
mod arbitrar, am ales sensul de mișcare al bărcii de la
stânga la dreapta, ca în desen. Nu putem să spunem de
la început în ce sens se va mișca barca, de la stânga la dreapta, sau de la dreapta le stânga. Acest lucru
vom putea să-l confirmăm numai după ce vom fi rezolvat problema. Dacă obținem pentru x o valoare
pozitivă înseamnă că am ales bine sensul de mișcare. Dacă obținem pentru x o valoare negativă
înseamnă că am ales invers sensul de mișcare.
Deoarece mișcarea este unidirecțională, vom scrie legea conservării impulsului pe direcția de
mișcare, conform desenului. Deci:
𝒎𝟏 𝐯𝟏 − 𝒎𝟐 𝐯𝟐 = (𝑴 + 𝒎𝟏 + 𝒎𝟐 )𝐯 (32)
Dar: 𝒅 𝒙 (33)
𝐯𝟏 = 𝐯𝟐 = ș𝒊 𝐯 =
𝒕 𝒕

7
Dacă introducem valorile literale ale lui v1, v2 și v în ecuația (33) vom obține:
𝒎𝟏 − 𝒎𝟐
𝒙= ∙𝒅 (34)
𝑴 + 𝒎𝟏 + 𝒎𝟐
Introducând datele numerice, vom obține pentru x valoarea 𝒙 = −𝟎, 𝟑𝟎𝒎.
Interpretarea rezultatului. Valoarea negativă a lui x ne confirmă faptul că am ales invers sensul de
mișcare al bărcii. Deci, în condițiile numerice date, barca se mișcă de la dreapta la stânga.
OBSERVAȚIE: Dacă facem corect interpretarea rezultatului, rezultatul obținut este corect și nu mai
trebuie făcută nici o altă corecție!
4. Un obuz de masă M = 70kg zboară cu viteza v = 300m/s. La un moment dat explodează în două
fragmente, Fig. 9. Unul dintre ele, de masă m1 = 30kgcontinuăsă se
miște înainte cu viteza v1 = 500m/s. Să se determine: a) viteza v2 a celui
de-al doilea fragment; b) Câtă energie cinetică , 𝑄 = +∆𝐸𝑐 , se creează?
Rezolvare: Fenomenul îl vom aborda ca un fenomen de ciocnire
plastică! Derulați filmul invers și veți vedea cum două bucăți de obuz se ciocnesc, se unesc și formează
un obuz…Vom scrie legea de conservare a energiei și a impulsului, dar pentru fenomenul direct:
𝑴 ∙ 𝐯 𝟐 𝒎𝟏 ∙ 𝐯𝟏𝟐 (𝑴 − 𝒎𝟏 ) ∙ 𝐯𝟐𝟐
{ 𝟐 = 𝟐
+
𝟐
−𝑸
(35)
𝑴 ∙ 𝐯 = 𝒎𝟏 ∙ 𝐯𝟏 + (𝑴 − 𝒎𝟏 ) ∙ 𝐯𝟐
Semnul minus din fața lui Q este în conformitate cu o convenție pe care am făcut-o în legătură cu
căldura: Q>0 dacă este căldură primită de sistem și Q<0 dacă este cedată de sistem. În cazul nostru,
prin explozie, obuzul va degaja foarte multă căldură.
Din legea conservării impulsului rezultă viteza v2:
𝑴 ∙ 𝐯 − 𝒎𝟏 ∙ 𝐯𝟏
𝐯𝟐 = = 𝟏𝟓𝟎𝒎/𝒔 (36)
𝑴 + 𝒎𝟏
Pentru a exprima valoarea lui −𝑸 = +∆𝑬𝒄, avem în vedere rel. (19) și (22):
𝟏 𝟏 𝒎𝟏 (𝑴 − 𝒎𝟏) (37)
−𝑸 = ∆𝑬𝒄 = 𝒎𝒓 ∙ 𝐯𝒓𝟐 = ∙ ∙ (𝐯𝟏 − 𝐯𝟐 )𝟐 = 𝟏, 𝟎𝟓𝑴𝑱
𝟐 𝟐 𝑴
5. Pe o masă netedă, fără frecări, o bilă de masă m1 lovește o altă bilă de masă m2, aflată în repaus,
Fig.10. Pentru ce raport al maselor, după ciocnirea perfect elastică,
unidimensională, a bilelor, acestea se vor depărta cu viteze egale în modul și
opuse ca semn?
Rezolvare: Vom scrie legile de conservare, a energiei și impulsului, cu date le
problemei: 𝒎𝟐
𝐯𝟏 = 𝐯, 𝐯𝟐 = 𝟎 ș𝐢 𝐯𝟏, = −𝐯𝟐, = 𝐯 , , de asemenea vom construi raportul
𝒎𝟏
𝒎𝟏 ∙ 𝐯 𝟐 𝒎𝟏 ∙ 𝐯 ′𝟐 𝒎𝟐 ∙ 𝐯 ′𝟐
{ 𝟐 = + (38)
𝟐 𝟐
𝒎𝟏 ∙ 𝐯 = −𝒎𝟏 ∙ 𝐯′ + 𝒎𝟐 ∙ 𝐯′
Rel. (38) se mai poate scrie: 𝒎𝟐
𝒎𝟏 ∙ 𝐯𝟐 = 𝒎𝟏 ∙ 𝐯′𝟐 ( + 𝟏)
𝒎𝟏 (38’)
{ 𝒎𝟐
𝒎𝟏 ∙ 𝐯 = 𝒎𝟏 ∙ 𝐯′( − 𝟏)
𝒎𝟏
Facem simplificarea lui m1, substituim valoarea lui v din ecuația care exprimă legea conservării
impulsului în ecuația care exprimă legea conservării energiei, facem simplificările și calculele
matematice, vom obține: 𝒎𝟐
=𝟑 (39)
𝒎𝟏

8
6. Două bile de mase m1 = 0,173 kg și m2 = 0,200 kg se mișcă pe direcții perpendiculare cu vitezele
v1 = 10 m/s, respectiv v2 = 5 m/s. După ciocnire bila m2 se oprește. Care va fi viteza primei bile după
ciocnire?
Rezolvare: Am ales și această problemă deoarece vreau să vă atrag atenție asupra faptului că impulsul
este o mărime vectorială și deci ecuația legii conservării impulsului
trebuie să fie o relație vectorială. Până acum această relație am scris-o
scalar, deoarece mișcările pe care le-am considerat erau considerate
unidirecționale. În cazul de față, mișcarea este în plan și trebuie să
avem în vedere scrierea legii de conservare a impulsului pe
componente.
Vectorial, legea conservării impulsului se scrie:
𝒎𝟏 ∙ 𝐯⃗⃗𝟏 + 𝒎𝟐 ∙ 𝐯⃗⃗𝟐 = 𝒎𝟏 ∙ ⃗⃗⃗⃗
𝐯′𝟏 + 𝒎𝟐 ∙ ⃗⃗⃗⃗
𝐯′𝟐 (40)
Această relație se va scrie, pe componente, Fig. 11:
𝒎𝟏 ∙ 𝐯𝟏 = 𝒎𝟏 ∙ 𝐯′𝟏𝒙 (41)
{
𝒎𝟐 ∙ 𝐯𝟐 = 𝒎𝟏 ∙ 𝐯′𝟏𝒚

Din Fig. 11 se observă că 𝐯′𝟏 = √𝐯′𝟐 ′𝟐


𝟏𝒙 + 𝐯𝟏𝒚 . Exprimând 𝐯′𝟏𝒙 și 𝐯′𝟏𝒚 din rel. (41) rezultă:

√𝒎𝟐𝟏 ∙ 𝐯𝟐𝟏 + 𝒎𝟐𝟐 ∙ 𝐯𝟐𝟐


𝐯′𝟏 = = 𝟏𝟏, 𝟓𝒎/𝒔 (42)
𝒎𝟏
Răspundeți următorilor itemi:
1. Ce este un sistem fizic?
2. Ce înțelegeți prin mediul exterior?
3. Ce sunt forțele interne?
4. Ce sunt forțele externe?
5. Prin ce se caracterizează un sistem izolat (sau închis)?
6. Prin ce se caracterizează un sistem neizolat (sau deschis)?
7. Enunțați teorema de variație a energiei cinetice.
8. Ce sunt legile de conservare? Dați exemple.
9. Legea conservării energiei.
10. Impulsul punctului material. Definiție, formulă, simbol, unitate de măsură.
11. Teorema de variație a impulsului punctului material.
12. Legea conservării impulsului punctului material.
13. Momentul cinetic. Definiție, formulă, simbol, unitate de măsură.
14. Teorema de variație a momentului cinetic.
15. Legea conservării momentului cinetic.
16. Justificați că traiectoria Pământului în jurul Soarelui, sau a electronului în jurul nucleului, este
într-un plan.
17. Centrul de masă.
18. Proprietățile centrului de masă.
19. Ciocniri. Definiție. Clasificare.
20. Dați exemple din natură care se pot fi explicate ca procese de ciocnire.

Rezolvați următoarele probleme:


1. Un corp de masă m = 1kg alunecă, pornind din repaus, pe un plan înclinat fix care formează unghiul
α = 30º cu orizontala, după care își continuă mișcarea pe un plan orizontal. Trecerea pe porțiunea
orizontală se face lin, fără modificarea modulului vitezei. Pe planul înclinat mișcarea se face fără
frecare, iar pe planul orizontal cu frecare, coeficientul de frecare la alunecare fiind µ = 0,25 . Viteza
corpului la baza planului înclinat este v = 25 m/s. Calculați: a) energia cinetică a corpului la baza
planului înclinat; b) înălțimea de la care coboară corpul, măsurată față de planul orizontal;
c) valoarea maximă a energiei potențiale gravitaționale, considerând că energia potențială este nulă la
baza planului orizontal; d) distanța parcursă de corp pe planul orizontal.
9
R: a) Ec = 312,5 J; b) h = 31,25 m; c) Ep = 312,5 J; d) x = 125 m
2. Un corp de masă m = 1kg, aflat inițial în repaus, alunecă fără frecare din vârful unui plan înclinat de
unghi α = 30º și lungime l = 10 m, Fig. 12. Mișcarea se
continuă cu frecare pe un plan orizontal, coeficientul de
frecare fiind μ = 0,25. Trecerea pe porțiunea orizontală se
face lin, fără modificarea modulului vitezei. După ce corpul
parcurge distanța d = 10 m lovește un resort de constantă
de constantă elastică k = 100 N/m, pe care îl comprimă și se
oprește. Determinați: a) energia mecanică totală a corpului atunci când se afla în vârful planului
înclinat (se consideră energia potențială gravitațională nulă la baza planului înclinat); b) energia
cinetică a corpului la baza planului înclinat; c) viteza corpului imediat înainte ca acesta să atingă
resortul; d) comprimarea maximă a resortului, neglijând frecarea pe timpul comprimării.
R: a) E = 50 J; b) Ec = 50 J; c) v = 5√2𝑚/𝑠 = 7,07 m/s ; d) x= 0,71 m.
3. Un corp de masă m = 0,5 kg este lansat de la nivelul solului, vertical în sus, cu viteza inițială
v = 8 m/s. Frecarea cu aerul se consideră neglijabilă. Energia potențială gravitațională este considerată
nulă la nivelul solului. Determinați: a) înălțimea maximă atinsă de corp; b) viteza corpului în
momentul în care energia sa cinetică este de trei ori mai mică decât cea potențială.
R: a) hmax. = 3,2 m; b) v1 = 4 m/s
4. Asupra unui corp, aflat inițial în repaus pe un plan orizontal pe care se poate mișca fără frecare,
acționează pe direcție orizontală o forță constantă de valoare F = 4 N. După un timp ∆t = 2s energia
cinetică a corpului are valoarea Ec = 8 J. Calculați: a) distanta parcursă de corp în intervalul de timp Δt.
b) viteza corpului la momentul t = 2 s. c) masa corpului. d) La momentul t = 2 s asupra corpului
începe să acționeze o forță orizontală suplimentară, F1. Din momentul aplicării forței și până la oprire
corpul parcurge distanta D = 0,5 m. Determinați valoarea forței suplimentare.
R: a) d = 2 m; b) v = 2 m/s; c) m = 4 kg; d) F1 = 20 N.
5. Un corp este lansat de la nivelul solului, vertical în sus. În graficul din Fig. 13 este redată
dependența energiei cinetice a corpului de înălțimea la care se află. Se neglijează
pierderile energetice datorate frecării cu aerul. Energia potențială gravitațională
la nivelul solului este considerată nulă. Determinați: a) viteza cu care a fost
lansat corpul de la suprafața pământului; b) masa corpului; c) lucrul mecanic
efectuat de greutate de la momentul lansării până la momentul în care corpul
atinge înălțimea maximă; d) înălțimea la care se află corpul în momentul în care
valoarea vitezei acestuia este egală cu jumătate din valoarea vitezei cu care a fost
lansat.
R: a) v0 = 12 m/s; b) m = 0,5 kg; c) L = -36 J; d) h = 5,4 m.
6. De la înălțimea h = 30 m față de sol este lansat, vertical în sus, cu viteza v0 = 50 m/s. Se neglijează
frecările cu aerul. Determinați: a) energia mecanică totală la momentul inițial, considerând că energia
potențială gravitațională este nulă la nivelul solului; b) înălțimea maximă H la care ajunge corpul,
măsurată față de sol; c) viteza corpului imediat înainte de a atinge solul; d) lucrul mecanic efectuat de
forța de greutate asupra corpului pe toată durata mișcării acestuia.
R: a) E = 7750 J; b) H = 155 m; c) v = 10√31m/s = 55,67 m/s; LG = 1500 J.
7. Un corp cu masa cu mas m =2 kg este aruncat vertical în sus, de la înălțimea h = 30 cm față de sol,
în câmpul gravitațional terestru. Frecările cu aerul se consideră neglijabile. Considerați nivelul solului
ca nivel de referință pentru calculul energiei potențiale. Calculați:
a) energia potențială gravitațională a sistemului corp-Pământ atunci
când corpul se află la înălțimea h; b) viteza cu care a fost aruncat
corpul, dacă acesta urcă până la o înălțime maximă H = 12,3 m față de
sol; c) lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului din momentul
aruncării sale și până la atingerea solului; d) înălțimea, față de sol, la
care energia cinetică a corpului este egală cu energia sa potențială.
R: a) Ep = 6 J; b) v0 = 15,5 m/s; c) LG = 6 J; h1 = 6,15 m.
8. Un corp de masă m = 1 kg, aflat inițial în repaus la înălțimea

10
H = 5 m, este lăsat liber să alunece fără frecare pe o suprafață curbă AB, ca în Fig. 14. Începând din
punctul B el își continuă mișcarea cu frecare pe planul orizontal, coeficientul de frecare fiind μ = 0,2.
Energia potențială gravitațională se consideră nulă în punctul B. Determinați: a) viteza corpului în
punctul B; b) lucrul mecanic efectuat de greutate la deplasarea corpului între punctele A și B; c)
distanța parcursă de corp pe suprafața orizontală până când energia mecanică totală a acestuia devine
egală cu un sfert din energia mecanică totală inițială; d. distanța parcursă de corp pe suprafața
orizontală până la oprire.
R: a) v = 10 m/s; b) LG = 50 J; c) d = 18,75 m; d) D = 25m.
9. De la înălțimea H = 10 m cade liber un corp de masă m = 2 kg, Fig. 15. La înălțimea h = 2 m față
de sol corpul ciocnește un plan înclinat de lungime l = 4 m, de-a lungul
căruia alunecă, fără să se desprindă de acesta. În urma ciocnirii, corpul
pierde 75% din energia cinetică pe care o avea înainte de ciocnire. Forța
de frecare cu aerul se neglijează, iar forța de frecare la alunecarea pe
planul înclinat este F = 4 N. Energia potențială gravitațională se
consideră nulă la baza planului înclinat. Determinați: a) energia
mecanică totală a corpului aflat la înălțimea H ; b) energia cinetică a
corpului imediat înainte de ciocnirea cu planul înclinat; c) energia
mecanică totală a corpului la înălțimea h, imediat după ciocnirea acestuia
cu planul înclinat; d) viteza corpului în punctul B.
R: a) EA = 200 J; b) ECB = 160 J; c) EB = 8 J; d) v = 8 m/s.
10. Trei bărci merg una după alta cu viteza v fiecare. În fiecare barcă se află câte un om, astfel încât
masa bărcii și a omului este M, iar în barca din mijloc mai există doi saci de masă m fiecare. Din barca
din mijloc sun aruncați cei doi saci, unul spre barca din față, considerată barca 1, celălalt spre barca din
spate, cu aceeași viteză relativă u față de barcă, înainte de aruncare. Care vor fi vitezele finale ale celor
trei bărci, dacă sacii sunt aruncați: a) simultan; b) succesiv?
m m
R: a) v1  v   u ; v2  v ; v3  v  u
Mm Mm
b1) Dacă este aruncat întâi sacul în barca din față:
m m2 m ( M  2m )
v1  v   u ; v2  v   u ; v3  v  u
Mm M ( M  m) (M  m) 2
b2) Dacă este aruncat întâi sacul în barca din spate:
m ( M  2m ) m2 m
v1  v   u ; v  v   u ; v3  v  u
(M  m) M ( M  m) Mm
2 2

11. Un om aflat într-o barcă trage cu ajutorul unei sfori o a doua barcă cu o forță constantă F = 100 N.
Masa primei bărci împreună cu omul este M = 100 kg, iar masa celei de-a doua bărci este m = 50 kg.
Neglijând rezistența apei, să se afle vitezele bărcilor după timpul Δt = 2 s.
Ft Ft
R: v1   2,0m / s ; v 2   4,0m / s . Vitezele vor fi de sens contrar!
M m
12. O particulă de masă m1 lovește o altă particulă de masă m2, aflată în repaus. Să se afle ce fracțiune
din energia cinetică inițială a particulei m1 este transferată particulei m2, dacă ciocnirea este
unidimensională: a) perfect elastică; b) plastică; c) ce fracțiune din energia cinetică inițială a particulei
m1 se transformă în căldură? (Fracțiunea este raportul dintre valoarea finală și inițială a unei mărimi).
4m1m 2 m1 m 2 m2
R: a) ; b) ; c)
( m1  m 2 ) 2
( m1  m 2 ) 2
m1  m 2
13. O moleculă de masă m = 5,0∙10 kg, aflată într-un cilindru cu piston se mișcă cu viteza
-26

v1 = 500 m/s și ajunge din urmă pistonul care se mișcă cu viteza v2 = 1 m/s, de care se ciocnește frontal
și perfect elastic. Să se afle: a) variația energiei cinetice și b) a impulsului moleculei în urma ciocnirii.
R: Indicație. Este vorba de o ciocnire cu un perete.
a) ∆𝐸𝑐 = −2𝑚v2 (v1 − v2 ) = −5,0 ∙ 10−23 𝐽; b) ∆𝑝 = −2𝑚(v1 − v2 ) = −5,0 ∙ 10−23 𝑁 ∙ 𝑠

11
14. O bilă de masă m = 10 g, cade liber, lovește podeaua și urcă la înălțimea h = 80 cm. Variația de
impuls la ciocnire este Δp = 0,17 N∙s. La ce înălțime va urca bila, după următoarea ciocnire cu
podeaua, dacă pierderea procentuală de energie la ciocnire este aceeași?
2m 2 gh 2
R: h '   7,5cm
(p  m 2gh )
15. Două bile, de mase m1 și m2, sunt suspendate de fire paralele, astfel încât bilele să se atingă. Prima
bilă este deviată până la înălțimea h1 și lăsată liberă. La ce înălțime se ridică bilele dacă ciocnirea
suferită este a) perfect elastică; b) plastică; c) câtă căldură se degajă în cazul ciocnirii plastice?
2 2 2
 m  m2   2m1   m1   mm 
R: a) h  h1  1
'
 ; h2'  h1   ; b) h '  h1   ; c) Q   1 2  gh1
 m1  m2   m1  m2  m1  m2   m1  m2
1
 

BIBLIOGRAFIE:
A. Hristev, V. Fălie, D. Manda – FIZICA, Editura Didactică și Pedagogică, București – 1984
O. Rusu, M. Chiriță – FIZICĂ, manual pentru clasa a IX-a, Editura NICULESCU, 2004
A. Hristev și colectiv – Probleme de FIZICĂ pentru clasele IX-X, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 1983.
A. Hristev – PROBLEME DE FIZICĂ DATE LA EXAMENE, EDITURA TEHNICĂ,
București, 1984
T. Crețu – FIZICĂ. Teorie și probleme, EDITURA TEHNICĂ, București 1991.
http://www.manualdefizica.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pagina_principal%C4%83

12

S-ar putea să vă placă și