Sunteți pe pagina 1din 18

Proiect Diploma

Capitolul 4 .
PREGĂTIREA FABRICAŢIEI.
4.1. Activităţile desfăşurate pentru pregătirea fabricaţiei.
Activităţile desfăşurate pentru pregătirea fabricaţiei sub aspect organizatoric şi tehnic sunt:
 cerere de ofertă;
 documentare în vederea preofertării;
 preofertă;
 elaborare studiu tehnic;
 ofertă finală;
 încheiere contract;
 realizare produs;
 planificare:
 pentru proiectare;
 pentru fabricare.
 proiectare efectivă:
 elaborarea documentaţiei de studiu;
 elaborarea documentaţiei tehnice de bază;
 elaborarea documentaţiei pregătirii sumare de fabricaţie pentru prototip;
 fabricare prototip;
 executarea probelor.
 pregătirea fabricaţiei de serie zero:
 elaborarea tehnologiilor pieselor primare;
 elaborarea tehnologiilor de asamblare;
 elaborare deviz de materiale;
 elaborare deviz de manoperă pe tipuri de operaţii;
 analiza necesităţii colaborării l fabricarea produsului;
 lansarea seriei zero în vederea omologării pregătirii de fabricaţie:
 fabricare serie zero;
 omologare serie zero în vederea validării pregătirii de fabricaţie care validează proiectul
final.
 aprovizionare:
 cu materii prime;
 cu servicii (colaborări la realizarea produsului pe diverse tipuri de fabricaţie, procedee).
o contractare furnizori;
o selectare furnizori;
o contractare servicii cu furnizorii;
o recepţia calitativă/cantitativă a serviciilor furnizorilor.
 lansare în fabricaţie a produsului;
 fabricarea produsului.
 planificarea producţiei în baza comenzii primite;
 controlul echipamentelor, dotărilor, utilajelor folosite în fabricarea produselor;
 controlul aparatelor de măsură şi control;
 identificare şi trasabilitate conform Planului Calităţii, cod PC-001.
 livrare produs.
 service.
 control final, recepţie, instruire personal pentru exploatarea corectă a ansamblului.
Proiect Diploma
21

4.2. Controlul aprovizionării – Evaluarea furnizorilor.


În cele ce urmează am propus un chestionar cu referire la evaluarea furnizorilor.

CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR.

I. Informaţii generale.

a. Societatea: SC Uniprom. S.R.L.


i. Adresa: Bdul. Iuliu Maniu, nr. 422, sector 6 Tel : 021/350 01 41
ii. Fax: 021/350 01 40
iii. Numărul total de angajaţi: 250
iv. Numărul angajaţilor în Controlul Calităţii: 8
v. Numărul angajaţilor în Asigurarea Calităţii: 15

b. Produse/servicii oferite:
Fonta; Otel si Aliaje din otel

c. Persoane de contact în domeniul Asigurării Calităţii:


Nume: Mihai Rotaru Funcţie: Director Aprovizionare Telefon: 0747 13 11 90

d. Este proiectat şi implementat un sistem al calităţii conform standardelor:


ISO 9001 ISO 9002 ISO 9003 Altele: ______________

DA ÎN CURS NU

e. Sistemul calităţii este certificat: DA ÎN CURS NU

Nota:
a) dacă răspunsul este DA, este sufucient să transmiteţi o copie a certificării şi “Chestionarul pentru evaluarea
furnizorilor” completat până la acest punct.
b) dacă răspunsul este ÎN CURS, menţionaţi numele firmei specializate cu care colaboraţi şi termenul propus
pentru finalizare, completând mai departe “Chestionarul pentru evaluarea furnizorilor”.
c) dacă răspunsul este NU, vă rugăm să ne transmiteţi “Chestionarul pentru evaluarea furnizorilor” completat
în întregime.
Proiect Diploma

22

II. Chestionar pentru evaluarea furnizorilor conform ISO 9001:2008.


RASPUNS.

DA

NU

N.A.

OBS.
PARTIAL
Nr. CERINTA.
Crt

1 RESPONSABILITATEA CONDUCERII.
2 Conducerea a definit în scris politica calităţii?
Sunt definite responsabilităţile, autorităţile şi relaţiile reciproce pentru personalul
4 implicat în activităţile ce infulenţează calitatea?
4 Conducerea societăţii analizează sistemul calităţii?
Există şi sunt menţinute înregistrări referitoare la aceste analiza?

SISTEMUL CALITĂŢII.
5 Există un manual al calităţii?
6 Există proceduri documentate pentru elementele sistemului calităţii?
7 Procedurile sunt susţinute de proceduri/instrucţiuni de lucru

ANALIZA CONTRACTULUI.
8 Există proceduri privind analizarea comenzilor/contractelor?
9 Există şi sunt menţinute înregistrările referitoare la analiza comenzilor/
contractelor?

CONTROLUL PROIECTĂRII.
10 Există proceduri documentate pentru controlul şi verificarea proiectării?

CONTROLUL DOCUMENTELOR ŞI AL DATELOR.


11 Există proceduri de control al documentelor şi al datelor?
12 Sunt reglementate activităţile de emitere, aprobare, gestionare şi modificare a
13 documentelor şi a datelor?

APROVIZIONARE.
14 Există proceduri care reglementează activitatea de aprovizionare?
15 Faceţi evaluarea furnizorilor?
16 Există şi menţineţi la zi o listă a furnizorilor acceptaţi?

IDENTIFICAREA ŞI TRASABILITATEA PRODUSULUI.


17 Există o procedură documentată de identificare şi trasabilitate a produsului?
18 Se poate identifica produsul livrat cu înregistrările din documentele ce îl însoţesc?

CONTROLUL PROCESELOR.
19 Există proceduri/instrucţiuni de lucru pe baza cărora se desfăşoară procesele?
20 Procesele speciale:
- sunt calificate;
- sunt executate de personal corespunzător;
- sunt înregistrate, iar înregistrările păstrate?

INSPECŢII ŞI ÎNCERCĂRI.
21 Există proceduri pentru inspecţii şi încercări:
- la intrarea produsului;
- în cursul fabricaţiei;
pentru produsul finit?
22 Există înregistrări care fac dovada că produsul satisface criteriile de acceptare?

STADIUL INSPECŢIILOR ŞI ÎNCERCĂRILOR.


23 Modul de identificare a stadiului inspecţiilor şi încercărilor este procedurat?

N.A. = neaplicabil
Proiect Diploma

23

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM.


24 Produsele neconforme sunt identificate, izolate, evaluate?
25 Produsele neconforme sunt tratate conform dispoziţiei asupra neconformităţii?

ACŢIUNI CORECTIVE ŞI PREVENTIVE.


26 Există o procedură pentru acţiunile corective şi preventive?
27 Cercetaţi cauzele apariţiei neconformităţilor şi acţionaţi pentru eliminarea lor?
28 Iniţiaţi acţiuni preventive pentru eliminarea cauzelor unor posibile
neconformităţi?
29 Controlaţi eficienţa acţiunilor corective şi preventive?

MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, CONSERVARE ŞI


LIVRARE.
30 Există proceduri scrise care reglementează activităţile de manipulare, depozitare,
ambalare, conservare şi livrare?

CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR CALITĂŢII.


31 Există proceduri documentate privind identificarea, colectarea, indexarea,
accesul, păstrarea, arhivarea şi clasarea înregistrărilor calităţii?
32 Înregistrările referitoare la calitatea produselor sunt disponibile pentru clienţi, la
solicitarea acestora?

AUDITURI INTERNE ALE CALITĂŢII.


33 Programarea auditurilor interne se face în funcţie de natura şi importanţa
activităţii ce urmează a fi auditată?
34 Rezultatele auditurilor sunt înregistrate şi aduse la cunoştinţa personalului cu
responsabilităţi în zona auditată?

INSTRUIRE.
35 Aveţi o procedură de instruire a personalului?
36 Aţi efectuat instruirea personalului pe linie de asigurarea calităţii:
- cu forţe proprii;
- cu organizaţii specializate?

SERVICE.
37 Aveţi o procedură pentru efectuarea şi verificarea activităţii de service?

TRASABILITATEA PODUSULUI.
38 Folosiți trasabilitatea produsului pentru înlăturarea neconformităților?
39 Aveţi stabilite proceduri pentru urmărirea trasabilității produsului?
Proiect Diploma

24

4.3. Pregătirea utilajelor, instalaţiilor, maşinilor şi suprafeţelor de producţie.


Indiferent de mărimea sau sfera în care îşi desfăşoară activitatea o firmă, aceasta trebuie să se
aprovizioneze cu o serie de materiale specifice proceselor ce trebuie efectuate. Aceste materiale pot fi:
materii prime, piese semifabricat, componente, subansamble, dispozitive de verificare, scule. În acest context
devine imperios necesar ca activitatea de aprovizionare să fie supusă unui riguros control.
Asigurarea materială şi organizatorică a fabricaţiei urmează etapei de pregătire tehnologică şi
cuprinde ansamblul maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de lucru, precum şi activităţile care au drept scop
asigurarea tuturor condiţiilor tehnice, materiale şi de forţă de muncă cerute de realizarea eficientă a sarcinilor
din programul de producţie pentru o anumită perioadă
În cadrul acestei etape un rol important revine activităţilor de pregătire a factorilor activi de
producţie cum sunt:
Proiect Diploma

 maşinile;  instalaţiile;
 utilajele;  suprafeţele de producţie.
Această activitate se realizează parcurgând secvenţial un proces care cuprinde:
 analiza documentaţiei de pregătire tehnologică pentru produsele din programul de fabricaţie şi
întocmirea situaţiei centralizatoare a tuturor utilajelor prevăzute în fişele tehnologice,
concretizată în Lista utilajelor, inclusiv gruparea acestora pe verigi de producţie;
 confruntarea tipului şi caracteristicilor utilajelor stabilite în secvenţa anterioară cu existentul
de utilaje din cadrul verigilor de producţie şi întocmirea listei cu utilaje, maşinile şi instalaţiile
de procurat prin investiţii care vor fi puse ulterior în funcţiune. În cadrul acestei secvenţe, se
execută următoarele activităţi:
a. verificarea stării tehnice a fiecărui utilaj existent;
b. analiza planului de reparaţii pentru fiecare utilaj, stabilindu-se măsurile care se impun;
c. verificarea formelor de contractare cu furnizorii pentru maşinile, utilajele şi instalaţiile ce
se procură prin investiţii, astfel ca acestea să intre în producţie la termen, cu precizarea totodată, a
măsurilor interne pentru montarea şi efectuarea rodajelor şi probelor tehnologice aferente
acestora.
d. controlul activităţii de pregătire tehnică a execuţiei, când se compară sarcina de producţie
ordonanţată pe termene de livrare a produselor, cu starea tehnică a utilajelor cuprinse în
capacităţile de producţie cu care se execută acestea.
După ce se stabileşte numărul de maşini, utilaje sau instalaţii tehnologice, este necesară
dotarea acestora şi a locurilor de muncă cu SDV - urile necesare. Această etapă se realizează în mai
multe etape, şi anume:
- analiza documentaţiei tehnologice, urmărind elaborarea unei situaţii centralizatoare pe tipuri
de SDV - uri codificate, corespunzătoare echipării utilajelor şi dotării locurilor de muncă;
- analiza comparativă a necesarului de SDV - uri cu SDV - urile existente atât în depozit cât şi
în secţiile de producţie, inclusiv comenzile lansate pentru conceperea şi execuţia
- SDV - urilor speciale;
- stabilirea sistemului de aprovizionare a locurilor de muncă cu SDV - uri;
- stabilirea măsurilor tehnico-administrative pentru întreţinerea, repararea şi recondiţionarea
SDV - urilor.
Calitatea lucrărilor şi a măsurilor stabilite în etapa de pregătire materială şi organizatorică a
fabricaţiei influenţează în mod hotărâtor rezultatele activităţii de producţie, atât pe linia costurilor de
producţie, pe linia productivităţii muncii cât şi pe linia realizării sarcinii de producţie.
În acest procesul complex de control al aprovizionării trebuie avute în vedere câteva etape
cheie foarte importante în buna desfăşurare a acestuia:

25

4.3.1. Evaluarea furnizorilor.


Este esenţial în controlul aprovizionării pentru ca calitatea produselor achiziţionate depinde
de furnizor. De aceea se va acţiona cu o prudenţă deosebită în alegerea acestora, stabilindu-se o
procedură specifică de evaluare bazata pe criterii stricte.
4.3.2. Metodologia de evaluare a furnizorilor.
Aceasta implică o mulţime de acţiuni prin care în principal i se solicită furnizorului date
referitoare la facilităţile sale de producţie, organizare, resurse umane şi financiare, toate aceste
informaţii fiind clasificate într-un formular tipizat.
Proiect Diploma

4.3.3. Date despre aprovizionare.


La orice activitate de aprovizionare trebuie avute în vedere exigenţele de calitate pe care să le
satisfacă furnizorul. Acestea vor fi incluse în specificaţiile contractuale.
4.3.4. Controlul oportunităţii şi exactităţii datelor de aprovizionare.
În această etapă se vor elabora proceduri de verificare a calităţii produselor stipulate în
specificaţiile contractuale.
4.3.5. Verificarea produsului aprovizionat.
Sistemul de verificare se va stabili de comun acord cu furnizorul înainte de finalizarea
comenzii de aprovizionare pentru evitarea oricărei probleme ulterioare. Se va face verificarea
produsului numai conform acestei proceduri stabilite de comun acord.
4.3.6. Înregistrarea calităţii materialelor aprovizionate.
Trebuie să se realizeze o înregistrare adecvată şi continuă a calităţii produselor achiziţionate.
Acest lucru trebuie avut în vedere pentru a avea o dovadă a controlului aprovizionării dar şi ca mijloc
de urmărire a performanţelor furnizorului.
4.3.7. Relaţiile cu furnizorii
Pe termen lung şi pentru un nivel de performanţă în domeniul calităţii cât mai ridicat este
necesară o interacţiune activă între furnizor – achizitor inclusiv prin consilierea primului cu soluţii
tehnice noi care ar putea ca în final să conducă la creşterea calităţii produsului ce urmează a fi
achiziţionat.
Pregătirea fabricaţiei presupune aprovizionarea cu materialele necesare desfăşurării activităţii
de producţie a ansamblului Lagăr Hidrodinamic.
Astfel se va întocmi o listă cu toate materialele necesare pentru realizarea celor 16 piese ce
intră în componenţa ansamblului conform tabelul numărul 7.
Pe baza diagramei fluxului de fabricaţie se vor indica toate activităţile de aprovizionare cu
materiale, semifabricate, componente şi instrumente conform tabel numărul 8.
Se vor procura toate SDV - urile necesare precum şi toate instrumentele pentru realizarea montajului.
4.4. Aprovizionarea locurilor de muncă cu materii prime
şi materiale necesare.
În orice firmă industrială se disting următoarele tipuri de stocuri:
- stocuri necesare fabricaţiei compuse din materii prime, repere special tratate, repere normale,
repere intermediare fabricate de firmă;
- stocuri de piese de schimb necesare maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor tehnologice, inclusiv
materiale consumabile, piese, materiale şi produse pentru întreţinerea acestora;
- stocuri de semifabricate, care apar între diferitele faze tehnologice ale procesului de fabricare
a produsului finit;
- stocurile de produse finite.
26

Tabelul 7. Lista materiilor prime.


Nr
Denumirea STAS Nr Buc
crt
1 Semifabricat piea: Corp Ventil CB-01183-00 1
2 Subler 0.1 x 150 - 2
3 Cuţite de strunjit interior STAS 6377 - 80 1
4 Cuţite de strunjit exterior STAS 6377 - 80 1
5 Cuţite de strunjit interior pentru semifinisare STAS 6377 - 80 1
6 Cuţite de strunjit exterior pentru semifinisare STAS 6377 - 80 1
Proiect Diploma

7 Cuţite de strunjit interior pentru finisare STAS 6379 - 80 1


8 Cuţite de strunjit exterior pentru finisare STAS 6379 - 80 1
9 Cuţite de degajare (profilate) STAS 6378 - 80 1
10 Burghiu de centruire Φ36 STAS 1114/2 -87 1
11 Burghiu elicoidal Φ40 DIN 340 STAS 574 1
12 Dispozitiv de gaurit CB-01183-G0 1
13 Cutit de strung pentru filetat interior R166.0L -16MM01-150 1
14 Cutit de strung pentru filetat exterior R166.4FG-2525-16 1
15 Calibru trece-nu trece STAS 2980/1-87 1
16 Discuri abrazive STAS 601-1/84 1

Tabelul 8. Lista componentelor furnizate.


Nr. Cod indicativ Nr.
Denumirea reperului
Crt. (sau STAS) buc
1 Corp lagar 363-4F1 1
2 Capac Lagar 363-3F1 1
3 Rulment SR 3041 2
4 Capac rotitor NUI 21-81 2
5 Stift STAS 4770 2
6 Etansare P363 2
7 Corp etansare arboere 363-7F1 1
8 Rotor 363-15F1 1
9 Corp etaj 363-8F1 1
10 Disc distributie 363-13F1 1
11 Corp mixt 363-9F1 2
12 Garnitura NUI 19-90 1
13 Dop Filetat NUI 34-81 1
14 Inele de siguranta STAS 5848 1
15 Corp lagar 363- 11F1 1
16 Saiba SR ISO 2982 2
17 Piulita SR ISO 2982 2
18 Pana STAS 1004 1
19 Arbore 363-2F 1
20 Capac lagar 363-10F1 1
21 Prezon NUI 70 4
22 Piulita STAS 4071 4
23 Stift cilindric STAS 1599 1
24 Garnitura NUI 19 1
25 Dop filetat NUI 34 1
26 Pana STAS 1004 1
27 Piulita STAS 4171 2
28 Tirant 363 17F 2
29 Azvarlitor NUI 18 2
30 Saiba SR 7666 2
31 Rulmenti 10
32 Bucsa STAS 880-88 2

27

4.5. Aprovizionarea cu materii prime, mat si SDV.

Dupa stabilirea tipului de productie si al numarului de masini unelte necesare, se va trece la


aprovizionarea cu materii prime si materiale necesare fabricatiei. Astfel se va calcula necesarul de
materiale si se va analiza lista furnizorilor.
Furnizorii reprezinta un factor cheie in procesul de productie. Unul din cele opt principii de
management prezentate in standardul ISO 9001 : 2008 se numeste “Relatii reciproc avantajoase cu
furnizorii”. Nu se pot realiza produse bune prin utilizarea unor materiale si servicii slab calitative.
Acest principiu se gaseste in standard la capitolul 7.4 “Aprovizionare”. Practic include evaluarea
furnizorilor folosind principiul calitate si certificarea sistemelor de management.
Principalele aspecte de care trebuie sa tina cont firma in selectarea furnizorilor sai:
Proiect Diploma

- costul materialelor livrate


- garantii oferite de producator pentru produsele sale
- calitatea materialelor pe care le livreaza
- daca este sau nu certificata firma
- certificate de conformitate
- istoric al firmei
S.D.V.-urile care se utilizeaza pentru fabricatia “corpului de pompa” sunt prezentate in fisa
film. Sculele care nu exista in magazia fabricii sau sunt defecte se vor cumpara in vedere producerii
piesei. Calculul tehnic-economic conjuctural comparativ aplicat la produse şi la pregatirea proceselor
de fabricaţie
Calculul tehnic în vederea stabilirii tehnologieie de fabricaţie pentru un produs este necesară
în primul rând documentarea tehnică de specialitate pentru a se determina itinerariul proceselor
tehnologice prin care trece produsul şi a se elabora opţiunea tehnologică finală.
Pentru fiecare problemă există un număr considerabil de posibilităti. Din punct de vedere
tehnic trebuie luate în considerare numai procesele tehnologice compatibile cu proprietăţile
materialelor care se supun anumitor operaţii.
Prin proprietătile tehnologice ale unui material înţelegem proprietăţi legate de comportarea
materialului la anumite solicitări la care este supus în cadrul procesului de fabricaţie.
Modulul economic al calculului tehnico-economic conjuctural comparativ este compus din
foarte multe elemente, deci se pot lua exemple cu peste 100 elemente de cost care intervin în
fabricarea unui produs.
Dintre multitudinea de factori economici care dictează costul unui produs sunt patru elemente
care reprezintă peste la 90% din costul total este costul materialului din care se realizează piesa, de
costul materialelor uneltelor, utilizate, de costul energiei implicate (consumate) şi de costul manoperei
specifice, manopera având diferite valori funcţie de gradul de calificare al personalului.
La analiza unor soluţii tehnice posibile după ce se cunosc şi costurile soluţilor luate în
considerare nu se va alege în mod „mecanic” soluţia cea mai ieftină ca fiind cea mai bună.
Pentru alegerea soluţiei care se va aplica, deci pentru aşa numita opţiune tehnologică vom fi orientaţi
de conjunctură.
Toate reperele care se proiectează vor fi dimensionate pe de o parte în funcţie de rezistenţa
specifică a materialului la diferite tipuri şi moduri de solicitări şi în funcţie de destinaţie se vor aplica
aşa numiţii coeficienţi de siguranţă care se numesc astefel tocmai pentru a asigura funcţionarea în
bune condiţii la sarcini suplimentare uzuale. Prin rezistenţa specifică înţelegem rezistenţa raportată la
unitatea de ..........respectiv secţiune. Prin tip de solicitare înţelegem solicitări la efortuei cum ar fi:
compresiune, întindere, încovoiere, forfecare, flambaj.
Prin condiţii de solicitare înţelegem fluxul în care se aplică solicitarea respectiv solicitarea
statică, dinamică, alternativă.
Coeficientul de siguranţă poate să amplifice, spre exemplu, secţiunea unei piese oarecare în
funcţie de destinaţia ei în cadrul unor ansambluri cum ar fi aeronave sau nave cosmice unde secţiunea
nu poate fi mărită coeficientul de siguranţă se aplică prin reducerea corespunzătoare a timpului de
funcţionare încât să fim siguri că ansamblul din care face parte nu se va deteriora în timpul în care
piesa respectivă şi ansamblul vor fi utilizate.

28

4.6. Problematica pregătirii fabricaţiei.


4.6.1. Studiul de conjuctură şi prognoză.
Pentru fiecare produs care urmează să fie analizat din punct de vedere al necesităţii şi
oportunitătii, precum şi a posibilităţii de realizare se pune problema elaborării unui „studiu de piaţă”
în vederea stabilirii pe de o parte a modului şi ritmului în care un produs poate fi cerut respectiv
absorbit de către piaţă, iar pe de altă parte a posibilităţii de fabricare în condiţii economice a
produsului respectiv ţinând cont şi de condiţiile concurenţei.
Studiile de piaţă se efectuează cu ajutorul metodelor specifice prognozei în care sunt luate în
considerare activităţi care s-au desfăşurat cu mulţi ani în urmă într-un domeniu oarecare, studii care
trebuie să conţină referiri pertinente şi exacte asupra condiţiilor în care s-a desfăşurat procesul de
Proiect Diploma

producţie, precum şi a modului în care s-a realizat absorţia de către piaţă a produselor respectiv
utilizarea acestora în condiţii satisfăcătoare de fiabilitate şi calitate. Numai pe baza unor asemenea
date şi studii este posibilă crearea unei baze de date autentice care să servească la fundamentarea unor
proiecte corecte pe baza cărora să se iniţieze sau să se continue un proces de producţie oarecare.
Studiile de prognoză fundamentează şi concură la elaborarea proiectelor pe baza cărora poate fi
proiectat şi realizat un nou proces de productie sau chiar o ramură de producţie.
4.6.2. Etapele principale ale stabilirii unui proces de pregătire a fabricaţiei.
Prima fază este constituită de stabilirea necesitătii oportunitătii şi posibilităţii realizării unor
produse cu desfacere într-o zonă previzibilă în condiţii de profit pentru un interval detimp stabilit,
interval în care să se încheie şi amortizarea investiţiei şi realizarea unui profit scontat.
Pentru a se lua hotărârea fabricării unui produs deci implicit a pregătirii unui proces de
fabricaţie trebuie cunoscute unele date cum ar fi:
- dacă produsul este nou pentru zona în care se prevede desfacerea lui;
- cum s-au comportat consumatorii sau utilizatorii unor produse similare sau identice faţă de
subiectul respectiv.
Datele de prognoză care se referă la un produs sau un proces de fabricaţie pot fi primite contra
cost de la institute specializate în activităţi de prognoză. Asemenea date pot să se refere la previziuni
pe diferite termene care pot atinge sau chiar depăşii 50 de ani.
Datele de prognoză sunt foarte costisitoare întrucât studiile de prognoză implică o activitate
de o foarte înaltă calificare şi in acelaşi timp foarte înaltă răspundere. Furnizorii de date de prognoză
pot ajunge în situaţia de a răspune material şi în unele cazuri chiar penal pentru date care nu
corespund realităţii şi pe baza cărora solicitanţii au suferit daune materiale.
Stabilirea lotului de fabricaţie (volumul producţiei) şi a sistemului de fabricaţie
(productivitatea), deci producţia ca noţiune cantitativă este o valoare absolută care exprimă cantitatea
totală de produse care se aproximează că vor fi fabricate. Productivitatea este o valoare specifică
relativă, ca reprezentând raportul numărului de produ-se fabricate în unitatea de timp, care pentru
piese mici poate să fie ore, minute, zile decade sau luni, iar pentru piese mari ani.
La o producţie de repere cum ar fi automobilele, tractoare, camioane, televizoare etc., trebuie
corelate productivităţile liniilor care asigurădiferite repere care fabrică subansamble şi apoi trebuie
realizată convergenţa subansamblelor către punctul de realizare a produsului finit incluzând controlul
de calitate interfazic şi final.
Pretenţiile pentru calitatea parţială sau finală referitoare la un produs oarecare sunt acelea care
determină gradul de precizie, complexitatea şi tehnicitatea instalaţiilor specifice de control.
Pe măsura progreselor realizate în ştiinţă şi tehnologie sau aplicat, respectiv sau generalizat
aplicarea unor sisteme informaţionale de înaltă tehnicitate precum şi unele tehnologii neconvenţinale
cum ar fi laserul sau ultrasunetele care să concure la progresul calităţii actului de verificare-încercare
a exactităţii cu care se realizează un produs cu controlul inclusiv al calităţii şi performanţelor
materialelor utilizate.

29

Pregătirea de fabricaţie din punct de vedere al costurilor depinde foarte mult de volumul
producţiei care cu cât este mai mare cu atât automatizarea proceselor care pregătesc fabricaţia devin
mai intense şi pe această bază produsele tind să se ieftinescă din punc de vedere al costurilor de
producţie.
Ex: scaderea costurilor de fabricaţie (continuă) a unor bunuri de larg consum cum ar fi:
automobilele, maşinile agricole, electrocasnicele etc.
Problema manoperei care reprezintă contravaloarea activitătilor calificate depuse pentru
realizarea unui produs este determinată pentru decizia care se ia în procesul de fabricare a unui
produs.
Procesul de fabricaţie necesită operatii şi mijloace de pregătire care sunt în funcţie de numărul
de repere prevăzut a se realiza.
Proiect Diploma

Spre exemplu dacă numărul de repere este foarte mic ordinul unitătilor sau zecilor de bucăţi
produsele vor rezulta implicit mai scumpe datorită faptului că fiecare produs comportă costuri
reprezentând manoperă şi materiale care sunt mult mai mari decât în cadrul unei producţii specializate
de serie foarte mare la care pregătirea iniţială este mult mai laborioasă în schimb costurile totale se
împart, se repartizează la un număr mai mare de produse pe care bază produsul poate să fie realizat la
un preţ de cost sensibil mai redus.
S.D.V.
S.D.V.-istica ocupă un loc important în procesul de fabricaţie şi este cu atât mai extinsă cu cât
numărul absolut de produse care se realizează este mai mare. Costurile referitoare la S.D.V.-uri
trebuie apreciate în funcţie de tehnicitatea şi calitatea acestora elemente care la rândul lor sunt în
funcţie de natura reperului care se va realiza cu concursul lor şi de natura tehnicitătii proceselor care
vor fi aplicate pentru realizarea reperului.
4.6.3. Controlul aprovizionării.
Indiferent de mărimea sau sfera în care îşi desfăşoară activitatea o firmă trebuie să se
aprovizioneze cu o serie de materiale specifice proceselor ce urmează a fi efectuate.
Aceste materiale pot fi materii prime, piese semifabricat, componente, subansamble sau
materiale care ajută la procesul de fabricaţie şi control cum ar fi: sculele, instrumentele de măsură,
dispozitivele etc.
În acest context devine imperios necesar ca activitatea de aprovizionare să fie supusa unui
riguros control. Responsabilitatea acestui control revine intreprinderii (achizitorului), care trebuie să
asigure prin calitatea produselor achiziţionate atât propriile exigenţe de calitate precum şi pe cele ale
potenţialilor clienţi.
De un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte controlul aprovizionării, vor beneficia
atât furnizorii externi întreprinderii cât şi furnizorii interni, sau cei care provin din întreprinderi surori.
În acest proces foarte complex trebuie avute în vedere câteva etape cheie foarte importante în
buna desfăşurare a acestora:
- evaluarea furnizorilor. Acest punct este esenţial pentru controlul aprovizionării deoarece
calitatea produselor achiziţionate depinde în întregime de furnizori, de aceea se va acţiona cu
foarte mare prudenţă în alegerea acestora, stabilindu-se o procedură specifică de evaluare
bazată pe criterii stricte;
- metodologia de evaluare a furnizorilor.
Aceasta implică o multitudine de acţiuni prin care în principal i se solicită furnizorului
(subcontractantului) date referitoare la facilitătile sale de producţie, organizare, resurse umane şi
financiare etc.
În aceste informaţii se vor clasifica într-un formular tipizat făcându-se astfel o primă selecţie a
furnizorilor. Se va continua apoi mai în profunzime prin vizitarea acelor furnizori aleşi în această
prima etapă, pe baza analizării datelor preliminare primite de la aceştia, de această dată însă pe lângă
verificarea verigidităţii informaţiilor furnizate se vor urmării şi alte obiective mai speciale cum ar fi să
se solicite un lot de probă înainte de lansarea în producţie, să fie stipulate clar abaterile acceptate de la
specificaţiile tehnice sau dacă acestea nu sunt acceptate să fie exprimate explicit acest lucru.

30

 date despre aprovizionare. În orice activitate de aprovizionare trebuiesc avute în


vedere exigenţele de calitate pe care furnizorul (subcontractantul) trebuie să le
satisfacă. Acestea vor fi incluse în specificaţiile contractuale (fişe tehnice, desene,
comenzi etc.);
 controlul oportunităţii şi exactitătii acestor date. În această etapă vom elabora
proceduri de verificare a calităţii produselor stipulate în specificaţiile contractuale;
 verificarea produsului aprovizionat.
Sistemul de verificare se va stabili de comun acord cu furnizorul, inainteînsă de finalizarea
comenzii de aprovizionare pentru evitarea oricărei probleme ulterioare. Se va face verificarea produsului
conform acestor proceduri stabilite de comun acord;
Proiect Diploma

- înregistrarea calitătii materialelor aprovizionate. Această etapă presupune o înregistrare


adecvată şi continuă a calităţii produselor achiziţionate. Acest lucru trebuie avut în vedere
pentru a putea avea în primul rând o dovadă a controlului aprovizionării, dar şi ca mijloc de
urmărire a performantelor furnizorului;
- relaţiile cu furnizorii.
Trebuie avut în vedere că pe termen lung şi pentru un nivel de performanţă în domeniul
calitătii cât mai ridicat este necesară o interacţiune activă între furnizor şi achizitor inclusiv prin
consilierea primului cu soluţii tehnice noi, soluţii tehnice care ar putea ca în final să conducă la
creşterea calitătii produsului sau serviciului ce urmează a fi achizi- relaţiile cu furnizorii.
Trebuie avut în vedere că pe termen lung şi pentru un nivel de performanţă în domeniul
calitătii cât mai ridicat este necesară o interacţiune activă între furnizor şi achizitor inclusiv prin
consilierea primului cu soluţii tehnice noi, soluţii tehnice care ar putea ca în final să conducă la
creşterea calitătii produsului sau serviciului ce urmează a fi achiziionat.
4.6.4. Evaluarea furnizorilor.
Aşa cum am precizat calitatea produselor achiziţionate depinde în întregime de furnizori. Se
va elabora o procedură de evaluare a acestora avându-se în vedere următoarele criterii:
- posibilitatea reală a furnizorilor de a îndeplini cerinţele de calitate pentru un anumit produs
sau serviciu ce urmează a fi contractat;
- verificarea dacă există disponibilităti dotări cu maşini, utilaje şi mână de lucru calificată la
un nivel de tehnicitate cerut de asigurarea unei anumite calităţi pentru produsul sau serviciul
respectiv;
- verificarea viabilităţii comerciale şi financiare a furnizorului;
- verificarea capacitătii de producţie şi a capabilitătii furnizorului de a respecta ritmicitatea
pentru vânzări;
- verificarea eficicacităţii sistemului de asigurare a calităţii pe care furnizorii îl au mai
implementat în firmă.
În cazul in care furnizorii au mai elaborat acelaşi tip de produs sau serviciu un punct de
plecare în evaluarea acestora poate fi constituit din sau de performanţele anterioare realizate care se
vor regăsi în înregistrarea amănunţită care s-a efectuat la fiecare nouă aprovizionare. Un alt punct de
plecare pentru evaluarea unui furnizor poate să fie legat de faptul dacă acesta are sau nu un sistem al
calităţii avizat de un cumpărător important sau de către organisme de certificare consacrate.
Va trebui să ne asigurăm de asemenea că utilajele şi instalaţiile furnizorului au capacităţile de
prelucrare potrivite cu cerintele impuse produsului.
Se va verifica şi capacitatea financiară a furnizorului de a îndeplini totalitatea angajamentelor
pe care le-a contractat simultan într-o anumită perioadă.
În cazul în care cantitatea achiziţionată este foarte mică achizitorul trebuie să efectueze
inspecţia şi încercarea amănunţită a fiecărui produs înainte de a aproba utilizarea.

31

4.6.5. Metodologia de evaluare a furnizorilor.

Evaluarea furnizorilor este o operaţie ce se efectuează la aprovizionare şi deci întreaga


responsabilitate revine compartimentului de aprovizionare.
În realitate, insă evaluarea unui furnizor este o chestiune foarte complexă şi interdisciplinară
necesitând expertizarea mai multor domenii că: tehnologia de fabricaţie, activitatea financiar
contabilă, controlul calităţii etc.
Cum însă compartimentul de aprovizionare nu există specialişti cu competenţă în toate aceste
domenii se va numi o comisie care să îndeplinească acestă sarcină cu coordonare generală asigurată
de compartimentul de aprovizionare.
Proiect Diploma

Această comisie formată din experţi ai întreprinderii va trebui să viziteze atelierele de


producţie ale furnizorilor, înainte însă de efectuarea unei astfel de vizite li se va cere acestora
informaii despre facilitătile de producţie, organizare, resurse umane, date despre posibilitatea de a
livra produsul la nivelul de caliate cerut.
Se va utiliza pentru a clarifica toate aceste informaţii un formular tipizat de natura celului
prevăzut în continuare.
Raport de prezentare a furnizorilor.
Partea I.
Generalităti.
1. Numele întreprinderii;
2. Felul întreprinderii;
3. Sediul, nr. fax, nr. telefon, e-mail, web;
4. Numele directorului executiv;
5. Suprafaţa totală a întreprinderii, suprafaţă utilizată, suprafată neutilizată, grad de utilizare, grad de
neutilizare;
6. Număr total de angajaţi, grad de ocupare, nr de persoane în cămp administrativ, număr de angajaţi
din alte compartimente;
7. Gama de produse fabricate;
8. Anul în care s-a dat în folosinţă fabrica;
9. Alte informaţii
10. Certificăm că informaţiile furnizate, inclusiv toate paginiile anexate sunt corecte.
Ştampila Data
Semnătura
Raport de prezentare a furnizorilor.
Partea II.
Aspecte tehnice.
1. Detalii privind principalele produse fabricate. Tipul produselor, descriere succintă a acestora,
productia anuală pe ultimii trei ani;
2. În cazul în care produsul a fost încercat şi de alte agenţii, detalii, certificate ce calitate a încercărilor
aprobate, rapoarte ale încercărilor;
3. Colaborări externe. Lista produselor folosite care fac obiectul acestor colaborări externe. Numele şi
adresa colaborartorilor;
4. Detalii asupra utilajelor şi instalaţiilor deţinute şi echipamentelor, utilajele existente, utilajele legate
de produsele în discuţie;
5. Asigurarea calitătii
 descrieţi modul cum se desfăşoară funcţia de AQ menţionaţi organizarea şi legătura cu
directorul general;
 dacă există proceduri scrise pentru toate activităţile referitoare la caliatate;
 se va furniza dacă este posibil o copie a manualului calităţii a întreprinderii respective.
32

6. Verificarea modului cum se realizează controlul calităţii materiilor prime sau a altor materii
aprovizionate. Dacă acestea sunt controlate precizaţi următoarele detalii:.............
7. Inspecţia şi controlul calităţii produselor finite;
8. Extinderi viitoare;
9. Orice altă informaţie generală;
10. Certificăm că toate informaţiile furnizate, inclusiv toate paginile anexate sunt corecte.
Raport de prezentare a furnizorilor.
Partea III.
Proiect Diploma

Aspecte comerciale.
1. Numele şi adresa băncii;
2. Valoarea actualizată a patrimoniului curent;
3. Valoarea actualizată a datoriilor;
4. Valoarea vănzărilor totale pe ultimii doi ani (anul precedent);
5. Valoarea comenzilor deţinute;
6. Valoarea netă a utilajelor;
7. Valoarea totală a capitalului total;
8. Sursa finanţării;
9. Valoarea de împrumut stipulată de bancă (dacă exsită);
10. Sunt produsele dumneavoastră supuse garanţiei;
11. Menţionaţi dacă asiguraţi service după vânzare;
12. Orice altă informaţie specială;
13. Certificăm că toate informaţiile furnizate inclusiv toate paginile anexate sunt corecte.

Ştampila Data
Semnătura

După etapa de autoevaluare cu ajutorul chestionarelor echipa de experţi va vizita atelierul care
se dovedeşte a fi promiţător şi va efectua o inspecţie fizică a instalaţiilor lor, a infrastructurii în
general şi a sistemelor de AQ.
La această operaţiune se va procede cu foarte mult tact astfel încât achipa să obţină rezultatele
derite fără însă a-şi asuma rolul de controlori. Activitatea ei trebuie să se limiteze la domeniile ce
afectează în mod direct aptitudinea furnizorului de a executa comanda ce face obiectul vizitei.
Principalele aspecte ce trebuie atinse în timpul evaluării firmei furnizoare sunt:
 se va verifica dacă instalaţiile şi dispozitivele pot să asigure producţia la ritmicitatea
cerută;
 se va verifica dacă utilajele sunt capabile să menţină parametrii calităţii în limitele
convenite;
 se va verifica dacă firma are o structură de personal şi un program de control al
calităţii bine definite;
 dacă firma foloseşte componente obţinute din comerţ sau de la subcontractanţi se va
verifica modul cum se realizează controlul acestor componente;
 se vor verifica sursele de materie primă ale firmei şi faptul dacă aceasta menţine
stocuri de rezervă adecvate pentru a preveni întreruperile în aprovizionare cu
materiale;
 se va verifica dacă firma are echipamente complete de încercare a produselor în
discuţie.

33

În cazul în care nu îndeplineşte această condiţie se va menţiona ce angajamente are făcute cu


alte firme pentru a efectua controlul complet înainte de livrare.
 se va menţiona daca firma a mai executat o comandă pentru un produs similar cu cel
aflat în discuţie;
 se va menţiona care este profitul firmei pe an;
- se vor menţiona orice alte amanunte considerate relevante vizavi de aptitudinea firmei de a
executa comanda;
- se va menţiona atitudinea generală a conducerii firmei cu privire la calitatea produselor sale
şi gradul deresponsabilitate arătat faţă de posibilitatea de a onora comanda.
Proiect Diploma

Pe baza acestor obiective se va întocmii un chestionar de evaluare a furnizorilor.


Raport de prezentare a furnizorilor.
Partea IV.

Aspecte ale vizitei.


1. Numele şi adresa firmei;
2. Data vizitei;
3. Menţionati dacă a-ţi verificat date furnizate de firmă în anexa 1. Faceţi un rezumat al datelor
furnizate de firmă în comparaţie cu propria conceţie;
4. Descrieţi starea în care se află înstalaţiile şi aparatura deţinută de întreprinderea furnizoare
(apreciere, în general, cu detaliere pentru utilajul care ne interezează);
5. Menţionaţi în ce stare se află relaţia conducere-personal de execuţie. Au existat conflicte de muncă
în ultimii trei ani? Dacă da, care au fost cauzele;
6. Precizaţi dacă firma are un compartiment separat de asigurarea calităţii;
7. Precizaţi dacă firma poate prezenta dovezi concrete privind conducerea eficientă a proceselor din
punct de vedere al respectării nivelului calitătii;
8. Precizaţi dacă firma are la rândul ei un sistem de evaluare, selectare a propriilor furnizori;
9. Menţionaţi dacă firma are în vedere verificarea materialelor aprovizionate prin controlul
certificatelor de calitate sau prin inspecţii proprii la locul de recepţie;
10. Precizaţi dacă firma furnizoare pătrează înregistrări ale acceptării sau refuzării produselor sale;
11. Precizaţi dacă firma ere înregistrarea calibrării instrumentelor de verificare şi a echipamentelor de
încercare. Menţionaţi dacă respectă instrucţiunile din prospect (standarde în vigoare) privind
intervalul de timp la care trebuie făcută aceasta operatie;
12. Precizaţi dacă mediul de lucru este propice producerii marfurilor de calitate;
13. Precizaţi dacă produsele neconforme sunt identificate adecvat şi separate de cele conforme (ex.
Cum se realizează acest lucru);
14. Precizaţi dacă este satisfăcătoare calitatea proceselor de fabricaţie în derulare (de luat alt reper şi
descris);
15. precizaţi dacă firma furnizează service după vânzare;
16. Menţionaţi dacă firma furnizoare poate să dovedească faptul că majoritatea comenzilor executate
din ultimile luni s-au încadrat în termenele de livrare menţionate. Precizaţi dacă sunteţi mulţumit de
dovezile prezentate.
17. Precizaţi dacă firma furnizoare este promptă în coresponsenţă şi/sau rezolvarea refuzurilor;
18. Comentaţi aspectul general al birourilor şi secţiilor întreprinderilor furnizoare din punct de vedere
al ordinii şi curăţeniei la locul de muncă;
19. Remărci generale din partea echipei de experţi asupra politicii practicate de conducerea firmei cu
privire la asigurarea caliţăţii, respectarea programului de livrare, relaţiilor de lucru.

34

Compartimentul de aprovizionare pe baza datelor şi concluziilor prezentate de comisia de


evaluare a furnizorilor va lua una din următoarele decizii:
- numele firmei va fi trecut pe lista furnizorilor curenţi dacă aceasta a dovedit că are un sistem
al calităţii bine fundamentat;
- firmei i se va recomanda să îşi ia măsurile de remediere, în cazul în care deficienţelor
constatate sunt minore şi se va trece numele pe lista furnizorilor curenţi după o nouă
verificare;
- va fi informată firma că nu poate fi înregistrată cu statutul de furnizor deoarece deficienţele
constatate sunt importante.
Proiect Diploma

Furnizorii se înregistrează numai pentru produsele specifice şi pentru perioade de timp


limitate.
În cadrul compartimentului de aprovizionare după declararea firmei drept furnizor se va
forma o comisie care va avea drept sarcină urmărirea periodică a nivelului de performanţă realizată în
domeniului calitătii pentru produsul sau serviciul furnizat.
4.6.6. Date de aprovizionare.
Comenzi de aprovizionare prezentate furnizorului. In contextul definirii clare al acestor
exigenţe pentru furnizor se vor dezvolta metode adecvate de elaborare, comunicare şi
compreheseluţionate deplină a acestora.
Vor include proceduri scrise, desnelor şi a comenzilor de aprovizionare, vor prevedea atât
întâlniri intre furnizori şi achizitori precum şi alte metode specifice produselor ce urmează a fi
achiziţionate.
Documentele de aprovizionare vor conţine informaţii care să descrie exact şi exhaustiv
produsul sau serviciul comandat.
Elementul care se va urmării cu predilecţie în redactarea acestor documente sunt:
- identificarea cu precizie a tipului şi clasei produsului;
- precizarea exactă a instructiunilor de inspecţie;
- identificarea standardelor ce urmează a fi.....;
- toate metodele de inspecţie sau incercare precum şi condiţiile tehnice pe care trebuie să le
satisfacă produsul vor face referire la standardele nationale şi internaţionale aflate în vigoare
la acea dată, adecvată cerintelor impuse.
În vederea înlăturării oricărei surse potenţiale de confuzie trebuie păstrată evidenţa strictă a
tuturor fişelor emise, iar când este voba despre desene, proceduri de înceracre sau alete condiţii
tehnice este esenţial ca fiecare dintre acestea să poată spre identificare un număr de documente.
Dacă procesul de fabricaţie impune prin specificaţiile contractuale s-a stabilit să se realizeze şi
o inspecţie intermediară a produsului atunci se vor prevedea pe fluxul de fabrcaţie aşa numitele
„puncte de oprire obligatorie”.
Punctele de oprire obligatorie spre faze din procesul de fabricaţie dincolo de care furnizorul
nu poate să treacă fără permisiunea explicită a achizitorului.
În datele de aprovizionare, ce însoţesc comanda de aprovizionare se va preciza ce copii ale
certificatelor de încercare sunt obligatorii a fi prezentate de către furnizori achizitorului.
Orice amendament privitor la documentele de aprovizionare ulterior emiterii comenzii va fi
analizat de comun acord între părţi şi de preferinţă va fi autorizat de persoana care a emis comanda
originală.
4.6.7. Controlul oportunitătii şi al exactităţii datelor de aprovizionare.
După ce s-a trecut în revistă succint elementele importante ce vor fi avute în vedere în faza de
redactare a documentelor vom discuta în continuare despre necesitatea şi modul în care se realizează
controlul şi exactitatea acestora.
O întreprindere deci îşi va preciza obligatoriu procedurile sale interne de verificare a
comenzilor de aprovizionare înainte de a le emite astfel:
 toate specificaţiile cu caracter tehnologic, metalurgic, mecanic sau condiţii de calitate
vor fi menţionate clar pe desenele astfel încât să nu existe incertitudinea în redactarea
comenzilor de aprovizionare;
35

 se va atribui un număr de referinţă fiecărui desen, iar furnizorului i se va cere să facă


referire la acestea în toate specificaţiile pe care urmează să le furnizeze achizitorului;
 compartimentul de asigurarea calitătii vor verifica comanda de aprovizionare din
punct de vedere al oportunităţii şi exactităţii tuturor specificaţiilor;
 cerinţele vor fi impuse furnizorului vor fi discutate mai întâi cu compartimentele de
proiectare şi asigurarea calităţii înainte de a fi trecute în comanda de aprovizionare.
Pentru a înlătura orice situaţie ambiguă vor fi stipulate foarte clar şi eventualele cerinţe
speciale prin introducerea lor în proceduri ce vor face parte intengrantă din documentele de
aprovizionare prezentate furnizorului.
Proiect Diploma

Ex. Dacă achizitorul vrea să inspecteze un eşantion înainte de lansarea în producţie sau modul
de realizare a unui anume tip asamblare. Se va prevedea acest lucru explicit prin intermediul unei
proceduri în documentele de aprovizionare.
Toate aceste detalii procedurale vor trebui tratate cu mare grijă pentru a nu omite aspecte
importante din comanda de aprovizionare. Principalele aspecte speciale ce necesită o atenţie deosebită
la întocmirea comenzilor sunt:
- se va preciza dacă achizitorul doreşte să aprobe materialele înainte de utilizare pentru
realizarea produsului, în cazul în care acestea au o importanţă majoră sau când produsul este
destinat a fi utilizat într-un domeniu cu conotaţie specială;
- se va menţiona dacă achizitorul doreşte să facă analiza unui lot de probă înainte de lansarea
în producţie precum şi descrierea încercărilor ce vor fi efectuate pe această probă;
- în cazul în care sunt necesare aceste eşantioane de probă se vor stabili de comun acord între
achizitor şi furnizor planurile de prelevare a probelor, precum şi procedura de eliminare a
produselor rebutate şi/sau de reexaminare a loturilor recondiţionate.
Pentru a evita şi intrepretările diferite vor trebui definite în detaliu clauzele de garanţie şi
procedurile de rezolvare a litigiilor şi a reclamaţiilor.
4.6.8 Verificarea produsului aprovizionat.
Sistemul de aprovizionare va fi dezbătut şi aprobat de comun acord între furnizor şi achizitor
înainte de finalizarea comenzii, iar înainte vor fi înregistrate corespunzător în documentele de
aprovizionare.
Principalele metode prin care se poate face verificarea produsului aprovizionat sunt:
- în cazul în care achizitorul se bazează pe sistemul de asigurarea calităţii utilizat de furnizor,
verificând doar procedurile acestuia. Se pleacă de la premiza că furnizorul are un sistem de
management al calităţii, complet eficient bine elaborat, iar condiţiile acestuia sunt respectate
cu rigozitate;
- cazul în care achizitorul se bazează pe înregistrările statistice ale furnizorului din controlul
procedurilor de fabricaţie acestea constituind mijloacele de control. Ca şi în cazurile
anterioare se va presupune că furnizorul respectă planul de verificare a eşantioanelor precum
şi înregistrările corecte a datelor obţinute în fişele încercărilor;
- cazul în care verificarea produselor se face de către cumpărător la recepţionarea lor.
Se poate conveni să se realizeze controlul produselor după livrarea mărfii de către furnizor. Acest
proces nu se va desfăşura aleator ci pe baza documentelor stabilite de comun acord între beneficiar şi
furnizor.
Eventualele litigii se rezolvă având în vedere procedurile care fac referire la situaţii incriminate;
- cazul în care verificarea produselor se efectuează de către furnizor prin controlul
acestora înainte de livrare.
Acest lucru se poate finaliza după terminarea procesului de producţie sau în etape specificate.
În toate cele patru cazuri mai sus menţionate un rol foarte important îl au acţiunile intreprinse de
furnizor în controlul/inspecţia produselor livrate. În acest context în vederea unei bune colaborări pe
baza totale a transparenţe, acesta mai trebuie să pună la dispoziţie achizitorului toate fascicolele şi
înregistrările.
Nivelul activitătii de verificare va creşte cu complexitatea tipului de produs ce urmează a fi
verificat (diferă numărul de încercări, inspecţii).
Responsabilitatea finală pentru livrarea unui produs de calitate sau a unui produs neconvorm cade în
sarcina exclusivă a furnizorului.
36

Deci interesul firesc al acestuia este de a creşte nivelul de calitate al produselor livrate.
Mergând mai departe se poate aprecia că furnizorul nu va fi satisfăcut de o simplă verificare efectuată
de achizitor la sediul său, ci va acţiona mai în profunzime pe una din direcţiile menţionate în
concordanţă cu prevederile ISO în vedere.
În vederea îmbunătăţiri calităţii se va realiza un flux informaţional între cele două părţi prin
care va circula schimbul de inspecţii şi a altor date de încercare făcute separat de cele două părţi,
avându-se în vedere mai ales caracterul de complementare al acestuia.
Proiect Diploma

Diversitatea de opinii la verificarea aprovizionarii vis-a-vis de cerinţele calităţii pentru un


anumit proces sau serviciu va fi menţionată prin stabilirea formă a procedurilor ce uşurează a fi avută
în vedere: inspecţii, încercări, metode de prelevare a datelor obţinute.
4.6.9 Înregistrarea calitătii materialelor aprovizionate.
Este necesară în principal din două motive:
- pentru a avea o dovadă a existenţei controlului produselor aprovizionate;
- pentru a avea o modalitate de urmărire a performantelor în domeniul calităţii obtinute de
furnizor pentru produsele livrate.
Cel de-al doilea motiv este mai complex şi se poate constitui pe termen mediu şi/sau lung într-
un indicator pe baza căruia să se poată realiza o mai bună selecţie a furnizorilor şi o stimulare în
acelaşi timp a creşterii competitivităţii produselor lor prin argumentarea calităţii.
Un alt motiv foarte important pentru care este necesară înregistrarea datelor despre
materialele aprovizionate este acela că pe baza sintetizării şi analizării acestora (a procedurilor,
specificaţiilor, metode de inspecţie) a principalelor probleme sau litigii care au apărut înaintea
derulării contractului, precum şi a modului în care acestea au fost rezolvate putându-se perfectiona
principiile de elaborare a strategiilor metodelor cooperării cu efecte benefice asupra ambelor părţi. În
acest sens pentru a avea un acces mai facil la toate aceste documente este de preferat să fie păstrate şi
sub forma unor baze de date computerizate.
4.6.10. Relaţii cu furnizorii.
Relaţia cu furnizorii în principal comportă atitudinea pe care trebuie să o aibă la un moment
dat un achizitor faţă de potenţialii furnizori.
Dacă la început abordarea din punct de vedere al achizitorului era definită de concepte
precum: ât mai multe potenţial surse, condiţii contractuale cât mai bune (P.C. unic, riscuri minime).
Competiţia crescută dintre furnizori, acum în schimb se pune accentul mai ales pe dezvoltarea
relaţiilor pe termen lung în sfera relaţiilor de cooperare şi parteneriat.
S-a demonstrat astfel că o schimbare a tacticii prin crearea unei bucle de reacţie în achizitor şi
furnizor va realiza o mai bună şi mai temeinică responsabilizare a acestora din urmă, schimbare care
în conditiilr concurenţiale acerbe de pe piaţă nu poate fi decât benefică ambelor părţi.
În aceste condiţii colaborarea intimă dintre furnizor şi achizitor poate să evolueze spre
informarea şi dotarea cu date şi soluţii tehnice moderne, în efortul comun de soluţionare a
problemelor incluse de nevoia unei calităţi crescute.

37