Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA PROCEDURĂ GENERALĂ DE

POLITEHNICA BUCUREŞTI INSPECŢIE ŞI CONTROL PENTRU


Ediţia 1/21.06.2013
PIESELE DIN CLASA CORPURI
Revizia 0/21.06.2013
COMPLEXE
Data emiterii: 21.06.2013
Exemplar nr. 1
&
Cod: PG – EI – 01 Pagina: 1/7
Catedra: Tehnologia Materialelor
şi Sudare

Procedură generală de inspecţie şi control pentru piesele din clasa


corpuri complexe.

Regimul de difuzare

Întocmit Verificat Aprobat


Nume şi prenume: Pipoș Vlad S.l. dr. MATEIASI Gabriela Prof. dr. ing. Alexandrina Mihai
Semnătura:
Data: 21.06.012
UNIVERSITATEA PROCEDURĂ GENERALĂ DE
POLITEHNICA BUCUREŞTI INSPECŢIE ŞI CONTROL PENTRU
Ediţia 1/21.06.2013
PIESELE DIN CLASA CORPURI
Revizia 0/21.06.2013
COMPLEXE
Data emiterii: 21.06.2013
Exemplar nr. 1
&
Cod: PG – EI – 01 Pagina: 2/7
Catedra: Tehnologia Materialelor
şi Sudare

Număr exemplare procedură Difuzare


Internă
5 Circuit deschis
Controlat
0 Secret

Difuzarea

Destinatarul Nume
Nr. exemplare Semnătura Data
documentului Prenume
1 Laborator
1 Şef birou AQ
1 Şef serviciu CTC
1 Beneficiar
1 Arhivă

Lista de control a reviziilor

Nr.
Obiectul reviziilor Elaborat/data Verificat/data Avizat/data Aprobat/data
crt.

Cuprins:

Întocmit Verificat Aprobat


Nume şi prenume: Pipoș Vlad S.l. dr. MATEIASI Gabriela Prof. dr. ing. Alexandrina Mihai
Semnătura:
Data: 21.06.012
UNIVERSITATEA PROCEDURĂ GENERALĂ DE
POLITEHNICA BUCUREŞTI INSPECŢIE ŞI CONTROL PENTRU
Ediţia 1/21.06.2013
PIESELE DIN CLASA CORPURI
Revizia 0/21.06.2013
COMPLEXE
Data emiterii: 21.06.2013
Exemplar nr. 1
&
Cod: PG – EI – 01 Pagina: 3/7
Catedra: Tehnologia Materialelor
şi Sudare

1. Domeniul de aplicare
2. Scop
3. Definiţii şi prescurtări
4. Documente de referinţă
5. Reguli de procedură
6. Etapele examinării
7. Statut de control
8. Tratarea neconformităţilor
9. Responsabilităţi
10. Înregistrări. Interpretarea rezultatelor.
11 Anexe

1. SCOP
Prezenta procedura stabileşte operaţiile şi cerinţele tehnice specifice fiecărei etape de examinări
nedistructive a piesei turnate – ”Corp Lagar” pe fluxul de fabricaţie.
2. DOMENIU DE APLICARE

Întocmit Verificat Aprobat


Nume şi prenume: Pipoș Vlad S.l. dr. MATEIASI Gabriela Prof. dr. ing. Alexandrina Mihai
Semnătura:
Data: 21.06.012
UNIVERSITATEA PROCEDURĂ GENERALĂ DE
POLITEHNICA BUCUREŞTI INSPECŢIE ŞI CONTROL PENTRU
Ediţia 1/21.06.2013
PIESELE DIN CLASA CORPURI
Revizia 0/21.06.2013
COMPLEXE
Data emiterii: 21.06.2013
Exemplar nr. 1
&
Cod: PG – EI – 01 Pagina: 4/7
Catedra: Tehnologia Materialelor
şi Sudare

Procedura are ca domeniu de aplicare laboratorul de examinări nedistructive şi cuprinde referiri la


metodele de examinări nedistructive pentru piesa turnată – Corp lagar cod CR-642CB - 001 material
ATCSi10Mg.
Examinările nedistructive aplicabile pentru acest tip de reper sunt următoarele :
- examinare optico-vizuală
- examinări nedistructive cu curenţi turbionari;
- examinări nedistructive cu lichide penetrante ;
3. DEFINITII SI PRESCURTARI.
Termenii şi definiţiile utilizate în prezenta procedură sunt in conformitate cu standardele aplicabile in
vigoare.
VT – examinare optico-vizuală
PT – examinare cu lichide penetrante
CT – examinare cu curenţi turbionari
4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- STAS SR EN 571-1:1999– Defectoscopie cu lichide penetrante
- SR ISO 9916:1995 –Examinare cu lichide penetrante. Piese turnate din aliaje de aluminiu şi de
magneziu
- SR ISO 3057-93 – Examinări nedistructive. Mijloace de examinare vizuală.
- Procedura de lucru PL-LP-01
5. REGULI DE PROCEDURA
5.1. La primire pentru efectuarea examinării, piesele vor fi inscripţionate cu datele de identificare:
- denumire reper
- număr desen (cod)
- marcaj
- material
5.2. Piesele ce trebuie examinate vor fi însoţite de o notă de comandă care va cuprinde, pe lângă
datele de identificare de la pct.5.1, datele tehnice ale reperului respectiv :
- norme de examinare
- criteriile de acceptabilitate
5.3. Verificarea la primirea piesei constă în identificarea datelor inscripţionate pe reper cu cele
din nota de comandă, de către operatorul care efectuează examinarea.
5.4. În cazul în care datele corespund se dă confirmarea de primire.

6. ETAPELE EXAMINĂRII
6.1. Examinarea produsului turnat după operaţiile de strunjire de degroşare a suprafeţelor
6.1.1. Examinarea optico-vizuală a suprafeţelor se face conform prevederilor din “Descrierea
metodei de examinare optico-vizuale”
6.1.2.Examinarea cu curenţi turbionari pe suprafeţele frontale ale piesei se execută în
conformitate cu procedura de lucru pentru curenţi turbionari.
Întocmit Verificat Aprobat
Nume şi prenume: Pipoș Vlad S.l. dr. MATEIASI Gabriela Prof. dr. ing. Alexandrina Mihai
Semnătura:
Data: 21.06.012
UNIVERSITATEA PROCEDURĂ GENERALĂ DE
POLITEHNICA BUCUREŞTI INSPECŢIE ŞI CONTROL PENTRU
Ediţia 1/21.06.2013
PIESELE DIN CLASA CORPURI
Revizia 0/21.06.2013
COMPLEXE
Data emiterii: 21.06.2013
Exemplar nr. 1
&
Cod: PG – EI – 01 Pagina: 5/7
Catedra: Tehnologia Materialelor
şi Sudare

6.1.3. Piesele admise după examinările de la 6.1.1. şi 6.1.2. trec în următoarea etapă pe fluxul de
fabricaţie.
6.1.4. Produsele care sunt respinse se tratează în conformitate cu prevederile punctului 8 din
această procedură.
6.2. Examinarea produsului turnat după operaţiile: strunjire de semifinisare, găurire, frezare şi
alezare. Examinarea produsului la final.
6.2.1. Se examinează optico-vizual toate suprafeţele conform prevederilor din “Descrierea
metodei de examinare optico-vizuale”
6.2.2. Se examinează suprafeţele frontale ale piesei cu curenţi turbionari în conformitate cu
procedura de lucru pentru curenţi turbionari.
6.2.3. Suprafeţele exterioare se examinează cu lichide penetrante în conformitate cu procedura de
lucru PL-PT-01, niveluri de severitate SR/AMR/AR/LR.
6.2.4. Piesele admise după examinările de la punctele 6.2.1., 6.2.2. şi 6.2.3. trec în etapa finală de
livrare.
6.2.5. Produsele respinse sunt produse neconforme şi se tratează în conformitate cu punctul 8 din
prezenta procedură.

7. STATUT DE CONTROL
7.1. Evidenţierea statutului de control al produsului se asigură în conformitate cu prevederile
procedurii de sistem “Stadiul inspecţiilor şi încercărilor” .
7.2. Pentru identificarea stadiului inspecţiilor si încercărilor se utilizează următorul sistem :
a. toate produsele care aşteaptă să fie examinate sunt amplasate în spaţii special destinate,
marcate corespunzător.
b. tuturor produselor admise li se aplică eticheta de culoare albă “ACCEPTAT”
c. produselor neconforme li se aplică eticheta de culoare galbenă “ÎN AŞTEPTARE” , se
depozitează în spaţiul special amenajat şi li se întocmeşte Raport de Neconformitate.
d. tuturor produselor rebutate li se aplică eticheta roşie “RESPINS” şi sunt depozitate în
spaţii special amenajate.

8. TRATAREA NECONFORMITĂŢILOR
8.1. La identificarea unei neconformităţi, produsului în cauză i se aplică indicatorul de stadiu
corespunzător, eticheta de culoare galbenă " ÎN ASTEPTARE " sau marcajul corespunzător, conform
procedurii “Analiza şi tratarea produsului neconform” , oprindu-se utilizarea / promovarea pe fluxul de
fabricaţie, până la stabilirea deciziei de tratare a neconformităţii(lor).
8.2. Dispoziţiile de tratare a neconformităţilor
- Dispoziţiile de tratare a neconformităţilor sunt asigurate de o comisie desemnată:
specialist în examinarea nedistructivă, metalurg, tehnolog.
Întocmit Verificat Aprobat
Nume şi prenume: Pipoș Vlad S.l. dr. MATEIASI Gabriela Prof. dr. ing. Alexandrina Mihai
Semnătura:
Data: 21.06.012
UNIVERSITATEA PROCEDURĂ GENERALĂ DE
POLITEHNICA BUCUREŞTI INSPECŢIE ŞI CONTROL PENTRU
Ediţia 1/21.06.2013
PIESELE DIN CLASA CORPURI
Revizia 0/21.06.2013
COMPLEXE
Data emiterii: 21.06.2013
Exemplar nr. 1
&
Cod: PG – EI – 01 Pagina: 6/7
Catedra: Tehnologia Materialelor
şi Sudare

- Dispoziţiile de tratare a neconformităţilor pot stabili:


- Acceptat cu derogare, neconformitatea fiind considerată ca neafectând performanţa
produsului;
- Recondiţionarea, reprelucrarea, repararea;
- Declasarea (includerea într-o categorie inferioară a produsului , în vederea utilizării în alte
scopuri);
- Rebutarea.
9. RESPONSABILITATI.
9.1. Şef Laboratoare
- verifică şi certifică rezultatele examinărilor;
- primeşte solicitările de control din notele de predare;
- efectuează etalonarea aparaturii de examinare;
- verifică şi interpretează rezultatele obţinute în urma efectuării examinării;
- este investit cu autoritatea şi generală asupra operaţiilor tehnice din cadrul laboratorului CND,
fiind în totalitate autonom şi responsabil in ceea ce priveşte examinările efectuate;
- asigură instruirea personalului din subordine cu privire la prevederile procedurilor specifice de lucru.
9.2. Operatorii
- înregistrează rezultatele fiecărei examinări în Registrul de examinare;
- întocmesc Registrul de examinare pe baza datelor din Registrul de examinare;
- efectuează examinările nedistructive;
- solicitate în conformitate cu prescripţiile de metodă şi instrucţiunile de lucru;
- respectă întocmai prevederile procedurilor specifice de lucru.
10. ÎNREGISTRĂRI. INTERPRETAREA REZULTATELOR.
10.1. Datele obţinute în urma efectuării examinărilor nedistructive se prelucrează de către cel care
au efectuat examinarea, în conformitate cu metoda aplicată:
- examinare optico-vizuală
- examinare cu curenţi turbionari
- examinare cu lichide penetrante.

10.2. Rezultatele obţinute în urma prelucrării datelor se compară cu documentaţia de execuţie şi


norma de interpretare, urmând ca reperul să fie declarat admis sau respins în etapa următoare a fluxului
de fabricaţie.
10.3. Rezultatul examinării este menţionat în Raportul de examinare (Anexe), un exemplar
rămâne la laboratorul de examinare nedistructivă şi un exemplar la beneficiar:
- Raport de examinare VT
- Raport de examinare CT
- Raport de examinare PT
10.4. Reperele admise sunt poansonate cu poansonul celui care a efectuat examinarea:
- VT 13
Întocmit Verificat Aprobat
Nume şi prenume: Pipoș Vlad S.l. dr. MATEIASI Gabriela Prof. dr. ing. Alexandrina Mihai
Semnătura:
Data: 21.06.012
UNIVERSITATEA PROCEDURĂ GENERALĂ DE
POLITEHNICA BUCUREŞTI INSPECŢIE ŞI CONTROL PENTRU
Ediţia 1/21.06.2013
PIESELE DIN CLASA CORPURI
Revizia 0/21.06.2013
COMPLEXE
Data emiterii: 21.06.2013
Exemplar nr. 1
&
Cod: PG – EI – 01 Pagina: 7/7
Catedra: Tehnologia Materialelor
şi Sudare

- CT 13
- PT 13
10.5. Datele şi rezultatele fiecărei examinări efectuate în Laboratorul CND, sunt înregistrate cu
claritate în Registrul de examinare, de către operatorul care a efectuat examinarea.
10.6. Pe baza datelor din Registrul de examinare se întocmeşte Raportul de examinare care este
verificat şi semnat de către Şeful de laborator. În cadrul Laboratorului CND, registrele de evidenţă a
examinărilor se păstrează pe o perioadă de 5 ani, după care se predau la arhiva societăţii.
Înregistrările de calitate se păstrează, în condiţiile care asigură integritatea, regăsirea, precum şi
confidenţialitatea informaţiilor.
11. ANEXE
- Schiţa piesei cu menţionarea zonelor de control. Anexe
- Raport de examinare VT, PT şi CT. Anexe
- Etichete de evidenţiere a statutului de control. Anexe

Întocmit Verificat Aprobat


Nume şi prenume: Pipoș Vlad S.l. dr. MATEIASI Gabriela Prof. dr. ing. Alexandrina Mihai
Semnătura:
Data: 21.06.012